Za chorującego zwalnianego trzeba przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Stosunek pracy uległ rozwiązaniu 30.04.2015 r., w wyniku trzymiesięcznego wypowiedzenia. Kilka dni przed tym terminem osoba zwalniana przeszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie, z prawem do zasiłku chorobowego.
Jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca, który w 2015 r. był płatnikiem zasiłków dla załogi?

Pracodawca powinien przekazać do ZUS zwolnienie lekarskie i wypełniony formularz ZUS Z-3. Na tej podstawie ZUS przejmie obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • SN – Sąd Najwyższy

Jeśli zatrudniony zachoruje podczas biegnącego wypowiedzenia umowy o pracę, nie niweczy to czynności wręczenia wymówienia. Wypowiedzenie zachowuje ważność i skuteczność, a stosunek pracy ulega rozwiązaniu w dacie jego upływu (por. wyrok SN z 19.02.2014 r., I PK 266/13).

Osoba tracąca posadę nadal jednak będzie otrzymywać zasiłek chorobowy za cały okres orzeczonej, nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Zasiłek ten przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby podczas ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jeśli zachorował tuż przed rozwiązaniem stosunku pracy, zasiłek należy mu się za cały okres orzeczonej niedyspozycji, w tym przypadającej po ustaniu zatrudnienia.

Gdyby do chwili zerwania umowy o pracę zatrudniony otrzymywał wynagrodzenie chorobowe, po zakończeniu współpracy stron uzyska zasiłek chorobowy - nawet jeśli do tego momentu nie wyczerpał pełnego uprawnienia do wynagrodzenia chorobowego (odpowiednio 33 lub 14 dni w roku kalendarzowym).

Jednak zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu zatrudnienia, jeżeli pracownik:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjął działalność zarobkową stanowiącą tytuł do obowiązkowego albo dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego bądź zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • nie nabył prawa do zasiłku w trakcie trwania umowy o pracę z powodu nieosiągnięcia okresu wyczekiwania,
 • jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Zakład pracy zachowuje status płatnika zasiłków w danym roku kalendarzowym (ustala uprawnienia i wypłaca świadczenia chorobowe zatrudnionym), gdy 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób.

Jeżeli tego dnia nie zgłaszał nikogo do wskazanego ubezpieczenia, ewentualny status płatnika zasiłku weryfikuje w pierwszym miesiącu, kiedy dokonał takiego złoszenia.

Jednak zawsze za okres po ustaniu zatrudnienia uprawnienia do zasiłków określa oraz wypłaca je oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zwolnionej (art. 61 ust. 1 i ust. 2 lit. d ustawy zasiłkowej). Dotyczy to zarówno ubezpieczonego, który zachorował pod koniec zatrudnienia, jak i tego, który nabył prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy.

Z pytania wynika, że pracodawca ma status płatnika zasiłków w 2015 r., a jeden z jego pracowników zachorował tuż przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ma więc obowiązek ustalenia i wypłaty zasiłku chorobowego osobie odchodzącej za okres do rozwiązania stosunku pracy, na podstawie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Aby od pierwszego dnia po ustaniu stosunku pracy ZUS przejął wypłatę świadczenia, pracodawca przekazuje mu zaświadczenia:

 • lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pracodawca zostawia u siebie w aktach),
 • płatnika składek ZUS Z-3 (§ 2 i 4 rozporządzenia MPiPS z 2.04.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; DzU z 2014 r. poz. 1594).

W zaświadczeniu ZUS ZLA pracodawca podaje informacje m.in. o:

 • okresie zatrudnienia,
 • okresie wypłaty wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego przez niego,
 • dacie dostarczenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA,
 • składnikach wziętych do podstawy wymiaru zasiłku (w tabelach zamieszczonych w pkt. 12‒15 druku: jeżeli wypłacał składniki za okresy kwartalne - w pkt. 13, roczne - w pkt. 14, inne - w pkt. 15).

Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA z załączonym zaświadczeniem ZUS Z-3 pracodawca przekazuje do oddziału ZUS właściwego według miejsca zamieszkania osoby zwalnianej, po wypłacie zasiłku chorobowego, do którego ustalał uprawnienia (§ 4 ust. 1ww. rozporządzenia).

Oprócz tego sam zainteresowany (odchodzący pracownik) powinien złożyć do ZUS oświadczenie na druku ZUS Z-10 o niewystępowaniu przesłanek wykluczających prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, określonych w art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....