Za chorującego zwalnianego trzeba przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Stosunek pracy uległ rozwiązaniu 30.04.2015 r., w wyniku trzymiesięcznego wypowiedzenia. Kilka dni przed tym terminem osoba zwalniana przeszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie, z prawem do zasiłku chorobowego.
Jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca, który w 2015 r. był płatnikiem zasiłków dla załogi?

Pracodawca powinien przekazać do ZUS zwolnienie lekarskie i wypełniony formularz ZUS Z-3. Na tej podstawie ZUS przejmie obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • SN – Sąd Najwyższy

Jeśli zatrudniony zachoruje podczas biegnącego wypowiedzenia umowy o pracę, nie niweczy to czynności wręczenia wymówienia. Wypowiedzenie zachowuje ważność i skuteczność, a stosunek pracy ulega rozwiązaniu w dacie jego upływu (por. wyrok SN z 19.02.2014 r., I PK 266/13).

Osoba tracąca posadę nadal jednak będzie otrzymywać zasiłek chorobowy za cały okres orzeczonej, nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Zasiłek ten przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby podczas ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jeśli zachorował tuż przed rozwiązaniem stosunku pracy, zasiłek należy mu się za cały okres orzeczonej niedyspozycji, w tym przypadającej po ustaniu zatrudnienia.

Gdyby do chwili zerwania umowy o pracę zatrudniony otrzymywał wynagrodzenie chorobowe, po zakończeniu współpracy stron uzyska zasiłek chorobowy - nawet jeśli do tego momentu nie wyczerpał pełnego uprawnienia do wynagrodzenia chorobowego (odpowiednio 33 lub 14 dni w roku kalendarzowym).

Jednak zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu zatrudnienia, jeżeli pracownik:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjął działalność zarobkową stanowiącą tytuł do obowiązkowego albo dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego bądź zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • nie nabył prawa do zasiłku w trakcie trwania umowy o pracę z powodu nieosiągnięcia okresu wyczekiwania,
 • jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Zakład pracy zachowuje status płatnika zasiłków w danym roku kalendarzowym (ustala uprawnienia i wypłaca świadczenia chorobowe zatrudnionym), gdy 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób.

Jeżeli tego dnia nie zgłaszał nikogo do wskazanego ubezpieczenia, ewentualny status płatnika zasiłku weryfikuje w pierwszym miesiącu, kiedy dokonał takiego złoszenia.

Jednak zawsze za okres po ustaniu zatrudnienia uprawnienia do zasiłków określa oraz wypłaca je oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zwolnionej (art. 61 ust. 1 i ust. 2 lit. d ustawy zasiłkowej). Dotyczy to zarówno ubezpieczonego, który zachorował pod koniec zatrudnienia, jak i tego, który nabył prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy.

Z pytania wynika, że pracodawca ma status płatnika zasiłków w 2015 r., a jeden z jego pracowników zachorował tuż przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ma więc obowiązek ustalenia i wypłaty zasiłku chorobowego osobie odchodzącej za okres do rozwiązania stosunku pracy, na podstawie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Aby od pierwszego dnia po ustaniu stosunku pracy ZUS przejął wypłatę świadczenia, pracodawca przekazuje mu zaświadczenia:

 • lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pracodawca zostawia u siebie w aktach),
 • płatnika składek ZUS Z-3 (§ 2 i 4 rozporządzenia MPiPS z 2.04.2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; DzU z 2014 r. poz. 1594).

W zaświadczeniu ZUS ZLA pracodawca podaje informacje m.in. o:

 • okresie zatrudnienia,
 • okresie wypłaty wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego przez niego,
 • dacie dostarczenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA,
 • składnikach wziętych do podstawy wymiaru zasiłku (w tabelach zamieszczonych w pkt. 12‒15 druku: jeżeli wypłacał składniki za okresy kwartalne - w pkt. 13, roczne - w pkt. 14, inne - w pkt. 15).

Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA z załączonym zaświadczeniem ZUS Z-3 pracodawca przekazuje do oddziału ZUS właściwego według miejsca zamieszkania osoby zwalnianej, po wypłacie zasiłku chorobowego, do którego ustalał uprawnienia (§ 4 ust. 1ww. rozporządzenia).

Oprócz tego sam zainteresowany (odchodzący pracownik) powinien złożyć do ZUS oświadczenie na druku ZUS Z-10 o niewystępowaniu przesłanek wykluczających prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, określonych w art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Więcej na temat: „Składki ZUS - pracownicy”
Składki ZUS

Żona na zleceniu nie jest osobą współpracującą

Krzysztof Tandecki
Jestem księgową. Prowadzę – na podstawie umowy zlecenia – rozliczenia z fiskusem i ZUS indywidualnego przedsiębiorcy (usługi informatyczne). W czerwcu bierzemy ślub, lecz nadal zamierzam na zlecenie wykonywać ww. usługi na rzecz firmy męża.
Czy w związku z tym powinnam być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca?

Składki ZUS

Zlecenie wykonane przez przedsiębiorcę z ulgą „na start” bez dodatkowych składek

Spółka chce powierzyć usługę sprzątania pomieszczeń biurowych na podstawie umowy zlecenia osobie, która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Dopiero ją rozpoczęła i jest uprawniona do tzw. ulgi na start, czyli nie płaci składek. Podobno podpisanie zlecenia z taką osobą może być ryzykowne, bo ZUS uznaje, że w tej sytuacji składki trzeba opłacać od umowy zlecenia. Czy to prawda?

Składki ZUS

Współpraca przy działalności małżonka i etat w jego firmie – od czego naliczać składki ZUS

Magdalena Januszewska
Wysokie zarobki żony zatrudnionej przez męża-przedsiębiorcę nie uzasadniają ubezpieczania jej z tytułu umowy o pracę.

Składki ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika na urlopie wychowawczym

Renata Majewska
W 2019 obowiązuje nowe ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.

Stanowi ją kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za 12 mies. poprzedzających urlop wychowawczy, jednak:

 • nie wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia limitu 30-krotności, czyli nie wyższa niż 2859 zł (4765 zł × 60%); w 2018 limit ten wynosił 2665,80 zł,
 • nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia, a więc nie niższa niż 1687,50 zł (2250 zł × 75%); w 2018 limit ten wynosił 1575 zł.

Składki ZUS

Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy kilku zleceniach oraz zleceniu i działalności gospodarczej

Renata Majewska
Wzrost w 2019 minimalnej pensji do 2250 zł oznacza również podwyższenie do tego poziomu kwot wynagrodzenia istotnych przy ustalaniu, czy składki na ubezpieczenia społeczne należy opłacić od wszystkich zbiegających się tytułów do ubezpieczeń, czy tylko od jednego z nich.

W 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze wyniesie 2250 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019, DzU poz. 1794).

Tym samym w 2019 zleceniobiorca, którego łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych w danym miesiącu (z żadnej z zawartych umów zlecenia) nie osiąga kwoty minimalnej płacy (2250 zł), podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z każdej z tych umów. Zleceniobiorca może wybrać kolejną umowę zlecenia jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych za okres zbiegu tytułów do ubezpieczeń, jeżeli faktyczny przychód z niej uzyskany wyniesie co najmniej 2250 zł.


Składki ZUS

Czy można nie płacić składek ZUS za cudzoziemca spoza UE

Magdalena Januszewska
Zdaniem ZUS pracujących w Polsce obcokrajowców z państw spoza UE trzeba tutaj ubezpieczać nawet wtedy, gdy ich pobyt nie ma stałego charakteru. Na odmienną ocenę można liczyć dopiero w sądzie.

Zatrudnianie obcokrajowców do prac w Polsce bywa przedmiotem sporu między pracodawcami a ZUS. Chodzi w szczególności o podleganie ubezpieczeniom społecznym np. zleceniobiorców z państw trzecich, niebędących członkami UE, z którymi nie wiążą Polski dwustronne umowy międzynarodowe regulujące te kwestie. Nie ma więc przepisów międzynarodowych określających zasady ich ubezpieczania.


Ubezpieczenie zdrowotne

Wyższa składka zdrowotna za pracownika na urlopie wychowawczym

Od listopada 2018 wzrosła podstawa wymiaru składki zdrowotnej odprowadzana za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za rozłąkę dla pracownika w podróży służbowej – PIT i składki ZUS

Andrzej Radzisław
Pracownikom, którzy wyjeżdżają w zagraniczną podróż służbową, chcemy wypłacać dodatek za rozłąkę.
Czy taki składnik wynagrodzeń może być zwolniony od składek społecznych i podatku dochodowego?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dwie umowy zlecenia z jednym zleceniobiorcą

Andrzej Radzisław
Zatrudniamy zleceniobiorcę i opłacamy za niego składki społeczne i zdrowotne. Od 1.10.2018 r. zamierzamy z nim zawrzeć drugą umowę zlecenia.
Czy składki społeczne będziemy wówczas płacić tylko od wynagrodzenia z pierwszej umowy, czy też od obu umów, bo to umowy z tą samą osobą?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uczniowie-stażyści nieobjęci ubezpieczeniem społecznym

Andrzej Radzisław
Realizujemy wiele projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ich uczestnicy biorą udział w stażach zawodowych, obejmujących m.in. kształcenie zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami. Staże zawodowe, realizowane na podstawie wytycznych w obszarze edukacji na lata 2014–2020, są przeprowadzane w wyniku trójstronnych umów: beneficjent – uczestnik projektu – pracodawca. Stażyści to uczniowie i słuchacze szkół, w różnym wieku (niepełnoletni i pełnoletni).
Czy płatnik powinien naliczać i odprowadzać składki społeczne od wypłacanych im stypendiów?

Składki ZUS

Rozdzielność majątkowa nie pomoże w traktowaniu męża jak pracownika w firmie żony

Magdalena Januszewska
Małżonek przedsiębiorcy zatrudniony na umowę o pracę zawsze będzie uznawany przez ZUS za osobę współpracującą.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.05.2018 (WPI/200000/43/471/2018).

Pani X prowadząca działalność gospodarczą zawarła z mężem umowę o pracę na 1/2 etatu. Został on zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z kodem 011000. Pani X ma z mężem rozdzielność majątkową od 2007, nie mieszkają razem, a co za tym idzie nie zaspakajają wspólnie potrzeb życiowych, nie prowadzą też razem gospodarstwa domowego ani żadnych spraw życia codziennego. Pytała, czy męża należy uznać za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej i odprowadzać za niego składki społeczne jak za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.


Składki ZUS

Urlop rodzicielski łączony z pracą w obniżonym wymiarze – zwolnienie od składek na FP i FGŚP

Andrzej Radzisław
Zatrudniona przez nas pracownica od 24 września będzie łączyć przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Czy należy uznać, że powróciła do pracy i tym samym nie powinny być za nią opłacane składki na FP i FGŚP? Czy zwolnienie od tych składek będzie obowiązywać od 1.10.2018? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?

Pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP, a także FGŚP za pracowników powracających z:

 • urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu wychowawczego.

Składki ZUS

Zwrot byłemu pracownikowi nadpłaconych składek społecznych – rozliczenie z ZUS i US

Andrzej Radzisław
W grudniu 2017 pracownik przekroczył 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie na umowę o pracę pracował w naszej firmie oraz w innych miejscach. Z końcem roku zwolnił się i od 1.01.2018 wykonuje u nas umowę zlecenia, z której podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo równocześnie w innej firmie nadal ma umowę o pracę.
Ostatnio dostaliśmy z ZUS pismo, z którego wynika, że musimy poprawić raporty ZUS RCA i DRA za grudzień, tj. miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu składek.
W jaki sposób zwrócić byłemu pracownikowi nadpłacone składki? Czy kwotę zwrotu trzeba doliczyć do bieżącego wynagrodzenia ze zlecenia i od łącznej kwoty naliczyć podatek? Czy od zwracanej kwoty powinny być naliczone składki?

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego nie może być w danym roku kalendarzowym wyższa od 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Gdy za daną osobę składki na ww. ubezpieczenia zostały odprowadzone od takiej podstawy, to do końca roku kalendarzowego nie powinny być opłacane.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Umowa zlecenia ze studentem studiów doktoranckich tytułem do ubezpieczeń społecznych

Andrzej Radzisław
Od 1.06.2018 r. zawarliśmy umowę zlecenia ze studentem studiów doktoranckich, który ma 25 lat. W złożonym oświadczeniu wskazał, że jest studentem i że w innym zakładzie pracy jest zatrudniony na 1/4 etatu. W konsekwencji z umowy zlecenia nie został zgłoszony do żadnych ubezpieczeń.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

PFRON

Ulgi dla firm zatrudniających niepełnosprawnych – zmiany w 2018

Renata Majewska
Niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy łatwiej zdobędą refundacje składek, a obniżanie wpłat na PFRON zostanie wkrótce odformalizowane.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....