Z PIT i daniny solidarnościowej można rozliczyć się do 1 czerwca

Robert Woźniacki

Do 1.06.2020 można składać nie tylko zeznania PIT, ale także deklarację o wysokości daniny solidarnościowej za 2019 i wpłacać należne zobowiązania z tych tytułów.

Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0; DzU poz. 875).

  • MF – Minister Finansów
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • Kks – Kodeks karny skarbowy
  • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

Późniejsza danina solidarna…

Tarcza 3.0 znosi odpowiedzialność karnoskarbową za złożenie po 30.04.2020, lecz nie później niż 1.06.2020 deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) za 2019. To samo dotyczy wpłacenia tej daniny.

Formalnie nie oznacza to przedłużenia terminu, ale w praktyce niesie takie skutki. Złożenie DSF-1 i wpłacenie daniny nie później niż 1.06.2020 będzie równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o czynnym żalu (o którym mowa w art. 16 § 4 Kks).

To oznacza, że organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Oprócz tego tarcza 3.0 upoważniła MF do zaniechania (w rozporządzeniu), w całości lub w części, poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej do 30.04.2020 daniny solidarnościowej.

…i roczny PIT

Podobne rozwiązania przyjęto wcześniej (w tarczy 1.0, DzU poz. 568) w odniesieniu do zeznań PIT za 2019 składanych przez osoby fizyczne. Tu również złożenie do 1.06.2020 zeznania i wpłacenie należnego PIT nie grozi:

  • odpowiedzialnością karną skarbową (w tarczy 3.0 przesunięto końcowy termin na złożenie zeznań PIT z 31.05.2020 na 1.06.2020, czyli z niedzieli na poniedziałek),
  • odsetkami za zwłokę od niewpłaconego do 30.04.2020 podatku – podstawą prawną jest tu rozporządzenie MF z 23.04.2020 w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 w związku z COVID-19 (DzU poz. 728).

Rozporządzeniem tym MF zaniechał poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od 1.05.2020 do 1.06.2020 od zaległości podatkowych z tytułu podatku wynikającego z zeznań PIT za 2019, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości.

Dotyczy to również zaległości z tytułu podatku wynikającego z zeznań wypełnionych przez KAS w ramach usługi Twój e-PIT. Zeznania te zostały automatycznie uznane za złożone 30.04.2020, chyba że podatnik odrzucił je, wprowadził do nich zmiany, lub – jak w przypadku PIT-36 wypełnionych przez KAS tylko niektórym podatnikom, nieprowadzącym działalności gospodarczej – nie zaakceptował zeznania wypełnionego przez KAS (brak akceptacji skutkował brakiem wysyłki).

Nawet gdy zeznanie wypełnione przez KAS zostało automatycznie uznane za wysłane 30.04.2020, podatnik może wpłacić wynikający z niego podatek do 1.06.2020 bez obaw o odsetki za zwłokę.

Przesunięcie także dla zeznań CIT

Przypomnijmy, że z przesunięcia terminów korzystają również podatnicy CIT. Dotyczy to zarówno złożenia deklaracji CIT-8 lub CIT-8AB, jak i wpłaty należnego podatku za rok podatkowy zakończony w okresie od 1.12.2019 do 31.01.2020.Zasadniczo termin został przedłużony do 31.05.2020.

Jeszcze dłuższy termin – do 31.07.2020 – dotyczy podatników CIT spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

  • w roku podatkowym zakończonym w okresie od 1.12.2019 do 31.03.2020 osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop,
  • ich przychody z działalności pożytku publicznego uzyskane w tym roku podatkowym, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów przez nich uzyskanych.

Wynika to z rozporządzenia MF z 27.03.2020 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DzU poz. 542).

Brak zaległości

Wpłacenie do 1.06.2020 należnego PIT oraz daniny solidarnościowej za 2019 nie będzie też przeszkodą do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o którym mowa w art. 306e Op. W zaświadczeniach tych, wystawianych w okresie objętym zaniechaniem przez MF poboru odsetek za zwłokę, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po 30.04.2020, nie później niż do 1.06.2020, została objęta tym zaniechaniem. Zmiana jest istotna m.in. dla podatników ubiegających się o zamówienia publiczne oraz o wsparcie finansowe w ramach programów rządowych.

1% dla OPP

Podatnicy PIT zyskali również więcej czasu na wskazanie organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcą przekazać 1% swojego podatku. Mogą to zrobić w zeznaniu złożonym do 1.06.2020 albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30.06.2020 (zmianę tę wprowadzono tzw. tarczą antykryzysową 2.0, DzU poz. 695).

Osoby, które chcą przekazać 1%, powinny to zaznaczyć w zeznaniu. Jeżeli go nie składają (np. emeryci, renciści), muszą złożyć oświadczenie PIT-OP, w którym wpiszą numer KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

Korzystającym z usługi Twój e-PIT system automatycznie wskazał OPP z ubiegłorocznego rozliczenia. Jeżeli podatnik chce wskazać inną OPP, może to zrobić w korekcie zeznania złożonej do 30.06.2020.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Kasy fiskalne

MF wyjaśnił, jak skorygować błędny NIP na paragonie

Krzysztof Hałub
Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę rejestrującą z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. Brak jest uzasadnienia, aby w takim przypadku podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkową fakturą.

Wydarzenie adresowane jest między innymi do właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych realizowany wspólnie przez Audyt Partner Sp. z o.o. i Targi Kielce jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie branży związanej z finansami i rachunkowością. To jedyne wydarzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

Izabela Nowacka
W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

rzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


ZUS

Preferencyjne składki dla początkujących przedsiębiorców w 2021

Izabela Nowacka
Od nowego roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyniesie 840 zł.

Wydarzenie adresowane jest między innymi do właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych realizowany wspólnie przez Audyt Partner Sp. z o.o. i Targi Kielce jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie branży związanej z finansami i rachunkowością. To jedyne wydarzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.


VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


Wskaźniki sektorowe

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

Andrzej Niemiec Wanda Skoczylas
Artykuł przedstawia sposób przeprowadzania analizy rozwoju sytuacji finansowej za dłuższy okres, a jednocześnie naświetla różne jej aspekty. Podstawę analizy stanowiły dane przedsiębiorstw z działów reprezentatywnych dla sektorów gospodarki.

Publikacja wskaźników sektorowych przedsiębiorstw za 2018 r. jest w normalnych warunkach – które miejmy nadzieję niebawem znów nastaną – dobrą okazją do oceny w dłuższej perspektywie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i działów, do których one należą. Nie traci też na wartości poznawczej w obecnym, trudnym czasie. Jako analiza oparta na danych rzeczywistych, odpowiednio zweryfikowanych i przetworzonych, pozwala na zbadanie i ocenę siły oddziaływania sytuacji gospodarczej zarówno na przedsiębiorstwa ogółem, jak i na poszczególne, wyodrębnione – zgodnie z klasyfikacją PKD – działy.


Spółki osobowe

Rozliczenie wyniku spółki komandytowej u jej wspólników – aspekty podatkowe i księgowe

Katarzyna Trzpioła
W artykule przedstawiono zasady podziału wyniku spółki komandytowej, opodatkowania zysku i ujęcia go w księgach rachunkowych wspólników ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami prawnymi.

Spółka komandytowa (dalej sp.k.) jest coraz bardziej popularną formą spółki osobowej prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują art. 102–124 Ksh. W sp.k. musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej w umowie sp.k. i mogący ją reprezentować tylko jako pełnomocnik, oraz drugi, mający status komplementariusza, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i prowadzący jej sprawy.


Rachunkowość

Ujęcie i prezentacja dodatkowych kosztów wywołanych pandemią

Jak ująć w księgach rachunkowych i wykazać w sprawozdaniu finansowym naszej jednostki dodatkowe koszty osobowe (np. wynagrodzeń pracowników w okresie kwarantanny lub przestoju) i rzeczowe (np. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących) wywołane pandemią koronawirusa?
Jeszcze kilka lat temu nie miałabym wątpliwości, że są to straty nadzwyczajne spowodowane klęską żywiołową. Obecnie uor (art. 3 ust. 1 pkt 33) rezerwuje tę kategorię dla jednostek sektora finansowego (np. banków, zakładów ubezpieczeń), definiując ją jako „koszty spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia”. W innych jednostkach kategoria strat/zysków nadzwyczajnych nie jest stosowana.

Istotnie. Dyrektywa 2013/34/UE, której postanowienia wdraża do polskiego porządku prawnego uor, nie przewiduje wyodrębniania kategorii zysków (przychodów) i strat (kosztów) nadzwyczajnych. Podobnie zresztą jak MSR/MSSF.


Rachunkowość

Nieodpłatna naprawa samochodu w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Będąc państwową jednostką budżetową, ubezpieczamy swoje samochody w firmie ubezpieczeniowej. W przypadku powstania szkody (np. na skutek wypadku drogowego) koszty jej usunięcia są pokrywane drogą bezgotówkowego rozliczenia. Firma świadcząca usługi serwisowe wycenia szkodę, uzyskuje akceptację ubezpieczyciela, naprawia samochód i przekazuje wycenę do ubezpieczyciela. Zgodnie z umową rozlicza się on bezpośrednio z firmą, która naprawia auto. Jednocześnie firma serwisowa przekazuje fakturę za naprawę do naszej jednostki. Ubezpieczyciel przekazuje nam decyzję o wysokości odszkodowania, a płatność odszkodowania równego wycenie wykonanej usługi przekazuje bezpośrednio do firmy serwisowej.
Czy bezgotówkowe rozliczenie (w ramach ubezpieczenia) ujmuje się analogicznie jak gotówkowe rozliczenie odszkodowania w naszych księgach, a równowartość odszkodowania powinna być przez naszą jednostkę przekazana na dochody budżetu państwa?

Jednostki budżetowe – na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (dalej ufp) – są zaliczane do sektora finansów publicznych. Nie posiadają one osobowości prawnej. Swoje wydatki pokrywają ze środków pieniężnych (tzw. zasilenia) otrzymywanych bezpośrednio z budżetu (w przypadku państwowej jednostki budżetowej z budżetu państwa), natomiast pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa (art. 11 ust. 1 ufp). Oznacza to, że państwowe jednostki budżetowe rozliczają z budżetem państwa odrębnie wydatki i odrębnie dochody, a zatem metodą brutto.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Tomasz Krywan
Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.


Podatki i prawo gospodarcze

Podatek u źródła od zagranicznego zakładu polskiego rezydenta

Aleksander Woźniak
Spółka ma w Niemczech zakład (w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), który na potrzeby swojej działalności kupuje tam usługi reklamowe i badania rynku. Płaci za nie spółka w Polsce, ale ostatecznie, wskutek rozrachunków wewnętrznych, wydatek ten obciąża koszty zakładu.
Czy mimo to należy przy przelewie potrącić w Polsce podatek u źródła? Jeśli tak, to czy wiadomo już, kiedy wejdą w życie zaostrzone przepisy o podatku u źródła, uchwalone w 2018 r.?

Jeżeli zakład wykonuje za granicą rzeczywistą działalność gospodarczą, a kupowane usługi służą tej działalności, to w Polsce nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła. Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 15.04.2020 r. (SP4.8223.1.2020).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....