Z działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Posiedzenia KRBR

 • jzp – jednostka zainteresowania publicznego
 • KNA – Komisja Nadzoru Audytowego
 • MSB – Międzynarodowe Standardy Badania

Od 4.07.2018 do 1.09.2018 r. KRBR podjęła:

 • 249 uchwał, w tym dotyczące:
  • zaliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w przypadku biegłych rewidentów będących wykładowcami ⇒ LINK,
  • możliwości zaliczenia udziału w XIX Dorocznej Konferencji Audytingu jako 8 godz. obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (blok „Rewizja finansowa”) oraz 8 godz. samokształcenia ⇒ LINK,
  • wykazu zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego (sf), które składają się na egzamin z prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce ⇒ LINK,
  • [1] Uchwała nr 2470/45/2018 z 28.08.2018 r. (uchwała na dzień oddania niniejszego materiału do druku czekała na rozpatrzenie przez KNA).

  • przyjęcia krajowych standardów badania 800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)[1]; mają one zastosowanie przy wykonywaniu usług dotyczących sf sporządzonych za okresy kończące się 31.12.2018 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego zastosowania,
  • zakresu kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe ⇒ LINK; wskazano m.in., że:
   • kontrolą usług innych niż badanie ustawowe, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 uobr, objęte są usługi wykonane zgodnie z przyjętymi przez KRBR i zatwierdzonymi przez KNA krajowymi standardami: badania, przeglądu, usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz usług pokrewnych; kontrolą mogą być objęte także usługi wykonane zgodnie ze standardami przyjętymi uchwałą KRBR nr 2783/52/2015 z 10.02.2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (ze zm.),
   • kontrola polega w szczególności na ocenie zgodności dokumentacji z wykonanej usługi z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami standardów,
   • kontrolę wszczyna się w szczególności w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o nieprawidłowym wykonywaniu tego rodzaju usług, przy czym nieprawidłowości te mogą mieć istotne znaczenie dla otoczenia gospodarczego,
 • 44 postanowienia,
 • 2 komunikaty dotyczące:

[2] Komunikat nr 37/2018 z 31.07.2018 r.

[3] Komunikat nr 38/2018 z 28.08.2018 r.

[4] W zakładce „Organy PIBR/Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów”.

  • przykładowych raportów z przeglądu śródrocznego sf, uwzględniających wymogi Krajowego Standardu Przeglądu 2410 w brzmieniu MSUP 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”[2] (więcej na ten temat w dalszej części tekstu),
  • zmiany przykładowej umowy o przeprowadzenie ustawowego badania sf[3]. Zmiany dotyczą oświadczenia zleceniodawcy w sprawie charakteru powierzanych danych; załącznikami do komunikatu są jednolite teksty zmienionych przykładów umów.

Uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

KNA, na posiedzeniu 29.08.2018 r., przyjęła m.in. do akceptującej wiadomości uchwały NKZBR. KRBR – realizując postulaty Zjazdu – niezwłocznie opracowała jednolite wersje zmienionych przez NKZBR dokumentów. Są one dostępne na stronie internetowej PIBR[4].

Wyróżnienia dla najlepiej przeszkolonych oddziałów

Komisja KRBR ds. szkoleń podsumowała wyniki kontroli spełniania przez biegłych rewidentów wymogu uczestnictwa w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym w 2017 r. i w całym okresie rozliczeniowym 2015–2017. W 2017 r. wymóg udziału w szkoleniu spełniło niemal 89% członków samorządu, tj. o ponad 10% więcej niż rok wcześniej. W 3-letnim okresie rozliczeniowym zaliczeniem wymaganej liczby godzin szkolenia legitymuje się 78,8% biegłych rewidentów.

Tradycją KRBR w tej kadencji stało się wyróżnianie regionalnych oddziałów, w których odsetek przeszkolonych jest najwyższy. Za 2017 r. wyróżniono w kategorii regionalnych oddziałów zrzeszających:

 • do 100 członków – Koszalin, Białystok i Suwałki,
 • od 101 do 399 członków – Bielsko-Białą, Rzeszów i Szczecin,
 • powyżej 400 członków – Katowice, Poznań i Kraków.

Lista liderów w okresie rozliczeniowym 2015–2017 jest podobna. W kategorii regionalnych oddziałów zrzeszających do 100 członków – Legnica, Suwałki i Koszalin; od 101 do 399 członków – Bielsko-Biała, Rzeszów i Szczecin; powyżej 400 członków – Katowice, Warszawa, Poznań.

Wyświetlono 23% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Audytor”
Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


Pytania i odpowiedzi

Jakim podpisem elektronicznym opatruje się sprawozdanie z badania

Jestem wpisanym na listę biegłym rewidentem. Mam nowy dowód osobisty (z tzw. warstwą elektroniczną).
Czy mogę podpisywać sprawozdania z badania elektronicznym podpisem osobistym?

Zgodnie z art. 45 ust. 1f uor sprawozdanie finansowe sporządzane w postaci elektronicznej opatruje się podpisem elektronicznym, który może być podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo – od 1.01.2020 r. – podpisem osobistym. Z kolei znowelizowana uobr przewiduje (art. 86), że wszystkie sprawozdania biegłego rewidenta z badania (a nie – jak dotychczas – dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS) sporządza się wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatruje jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uobr nie wskazuje, aby można było złożyć podpis zaufany lub osobisty.


Pytania i odpowiedzi

Zmiana sprawozdania z badania na skutek zmiany sprawozdania finansowego

Zetknąłem się z dość niecodzienną sytuacją. Na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o., którą badałem (badanie ustawowe), wydając opinię bez zastrzeżeń, mniejszościowi wspólnicy, niewchodzący w skład zarządu, podnieśli, że w sprawozdaniu finansowym (sf) brak jest informacji, że spółka – jako podmiot dominujący w grupie – udzieliła poręczeń bankowych jednostce zależnej. Tymczasem – wobec trudności płatniczych spółki zależnej – spółka dominująca będzie niebawem zmuszona zrealizować udzielone bankowi poręczenie (kwota znacząca z punktu widzenia badanego przeze mnie sf). Przerwano zgromadzenie wspólników, przesunięto głosowanie nad zatwierdzeniem sf i zobowiązano zarząd do jego korekty.
O udzieleniu poręczeń nie powiadomiono mnie w oświadczeniu zarządu. Informacji takich nie zawierały również dokumenty otrzymane od prawników współpracujących ze spółką ani nie wynikały one z ksiąg rachunkowych (spółka nie prowadzi ewidencji pozabilansowej).
Czy muszę zmienić sprawozdanie z badania, a jeżeli tak, to w jakiej formie – wydania sprostowania/uzupełnienia czy też wydania nowego sprawozdania? Czy spółka powinna przedłożyć zgromadzeniu wspólników oba pakiety sprawozdawcze (tj. obecne sf oraz to zmienione, i – analogicznie – moje sprawozdania z badania)? Czy na sposób rozwiązania opisanej kwestii wpływa okoliczność, że może zajść konieczność zmiany opinii np. na opinię z zastrzeżeniem?

Poruszonego problemu, tj. zmiany sprawozdania z badania, nie reguluje ani uobr, ani KSB 700 (Z) w brzmieniu MSB 700 (zmieniony) Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego. Natomiast poprzednio obowiązujący krajowy standard wykonywania zawodu KSRF 1 wskazywał w pkt 61, że informacje o skutkach istotnych zdarzeń, przekazane biegłemu rewidentowi przez kierownika jednostki po wyrażeniu opinii, lecz przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (…) wymagają dodatkowego zbadania i – w razie potrzeby – wyrażenia opinii wraz z raportem na nowo, z jednoczesnym unieważnieniem opinii i raportu poprzedniego. Naszym zdaniem należałoby – korzystając z postanowień obowiązujących w poprzednim stanie prawnym – postąpić zgodnie z nimi.


Pytania i odpowiedzi

Zakaz badania przez biegłego rewidenta innej jednostki z branży

Jedna z firm zwróciła się do mnie z propozycją złożenia oferty na badanie jej sprawozdania finansowego (sf) pod warunkiem, że w okresie objętym umową (2 lata) nie zaangażuję się w badania sf innych firm tej branży.
Nie spotkałem się dotąd z taką sytuacją i nie wiem, czy wolno mi przystać na taki warunek, gdyż godzi on w niezależność biegłego rewidenta, a dalej – zważywszy, że prowadzę rozmowy z inną firmą z branży nt. jej badania – czy możliwe jest, abym w umowie uwzględnił rekompensatę z tytułu utraconych przychodów?

Zgodnie z art. 69 uobr firma audytorska, członkowie zespołu wykonującego badanie oraz osoba fizyczna mogąca wpłynąć na wynik badania muszą być niezależni od badanej jednostki. Nie mogą to być osoby, które brały udział w podejmowaniu przez nią decyzji w okresie objętym badanym sf, a także w okresie przeprowadzania badania.


Audytor

Jakość audytu, prestiż zawodu i konsolidacja środowiska

Barbara Misterska-Dragan
Barbara Misterska-Dragan – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – przedstawia zamierzenia władz samorządu biegłych rewidentów w nowej kadencji.

Startując w wyborach na prezesa KRBR, zaproponowałam program działania oparty na trzech filarach: podnoszenie jakości usług, wzmacnianie prestiżu naszego zawodu oraz konsolidacja środowiska. Uważam, że realizacja tych priorytetów stanowi odpowiedź na kluczowe wyzwania stojące przed biegłymi rewidentami, od tego bowiem zależy przyszłość zawodu oraz pomyślność naszych firm. Cieszę się, że propozycje te zyskały aprobatę elektorów i nowo wybranej Krajowej Rady, która będzie je wcielać w życie. Wpisują się one w „Program działania PIBR na lata 2019–2023”, uchwalony przez Walny Zjazd.


Audytor

Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (cz. II)

Antoni Kwasiborski
W artykule przedstawiono wymogi, jakie powinna spełniać dokumentacja poszczególnych elementów systemu wewnętrznej kontroli jakości[1].

Chociaż nie ma wymogu, by w regulaminie systemu wewnętrznej kontroli jakości (dalej skwj), sporządzanym przez firmę audytorską (dalej fa), wyraźnie oddzielać zasady od procedur, w artykule zaprezentowano je w taki właśnie sposób, gdyż pozwala to jaśniej przedstawić omawiane zagadnienia.


Audytor

Kontrola jakości wykonania zlecenia przez jednoosobową firmę audytorską

Prowadzę firmę audytorską w formie działalności gospodarczej, w której czynności rewizji finansowej wykonuję obecnie sam. Do niedawna zatrudniałem biegłego rewidenta, który był kontrolerem jakości przeprowadzonych przeze mnie badań, a ja byłem kontrolerem badań, w których on pełnił funkcję kluczowego biegłego rewidenta. Firma nie bada jzp.
Czy kontrola jakości wykonania zlecenia w przypadku takiej firmy jak moja (działalność jednoosobowa) jest konieczna? Jeżeli tak, to czy musi ją przeprowadzać biegły rewident, czy też można ją zlecić np. współpracującemu z nim właścicielowi biura rachunkowego (nie jest on biegłym rewidentem, ale jego kwalifikacje są wysokie)?

W pkt 35–37 obowiązującego KSKJ w brzmieniu MSKJ 1 Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych[1] wskazano, że firma audytorska ma obowiązek określić zasady i wymagające przeprowadzenia procedury – w odniesieniu do odpowiednich zleceń – kontroli jakości wykonania zlecenia, która zapewnia obiektywną ocenę znaczących osądów dokonanych przez osoby wykonujące zlecenie oraz wniosków sformułowanych w trakcie sporządzania sprawozdania z badania (wykonania zlecenia).


Audytor

Oświadczenie o niezależności osób wykonujących badanie

Prowadzę firmę audytorską w formie spółki z o.o., która przeprowadza kilkanaście badań sprawozdań finansowych rocznie, angażując w to również asystentów i aplikantów, a czasem podwykonawców oraz ekspertów zewnętrznych. Z przepisów wynika obowiązek składania oświadczeń o niezależności.
Kto, jak często i komu składa takie oświadczenia?

Zgodnie z art. 69 ust. 1 uobr biegły rewident, przeprowadzając badanie, działa w interesie publicznym i przestrzega zasad etyki zawodowej, a w szczególności zachowuje uczciwość, obiektywizm, zawodowy sceptycyzm i należytą staranność; ma też odpowiednie kompetencje zawodowe oraz przestrzega tajemnicy zawodowej.


Audytor

Odpowiedzialność dyscyplinarna za usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzę firmę audytorską w formie działalności gospodarczej, a głównym przedmiotem tej działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych kilkunastu klientów. Badań w zasadzie nie przeprowadzam (jeśli już, nie są to badania jzp).
Czy w związku z profilem mojej działalności ponoszę odpowiedzialność dyscyplinarną przed samorządem i czy podlegam kontroli KKN oraz KNA?

Audytor

Ranking firm audytorskich

Jak co roku dziennik „Rzeczpospolita” przygotował – na podstawie nadesłanych ankiet – ranking najlepszych firm audytorskich (opublikowany w „Rz” z 12.04.2019 r.).


Audytor

Obowiązek posiadania strony internetowej przez firmę audytorską

Prowadzę niewielką firmę audytorską w formie działalności gospodarczej. Dotychczas nie założyłem strony internetowej firmy.
Czy ciąży na mnie taki obowiązek? Jeżeli tak, to czy jestem również zobowiązany przekazać adres takiej strony do PIBR?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....