XIX Doroczna Konferencja Audytingu (DKA) – „Firma audytorska dziś i jutro”

Przedstawiamy relację z wydarzenia, które odbyło się 22–24.10.2018 r. w Jachrance.

Konferencję otworzył Krzysztof Burnos, prezes KRBR, podkreślając, że priorytetem działań samorządu w ostatnich latach były małe i średnie firmy audytorskie oraz upowszechnienie nowych technologii znacząco wpływających na sposób wykonywania badań.

Obowiązkiem samorządu jest dbałość o rozwój firm audytorskich i ich wspieranie, przy uwzględnieniu zmian zachodzących na rynku.

Jednostki raportują dziś zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe. Zmieniają się oczekiwania co do częstotliwości raportowania. Cykle roczny czy półroczny okazują się niewystarczające. Pojawia się konieczność raportowania za krótsze okresy. Papierowa forma raportów odchodzi do lamusa. Zastępuje ją forma elektroniczna, a elektroniczne języki raportowania oparte na HTML, takie jak XBRL, stają się coraz powszechniejsze.

Zmieniają się również źródła i formy pozyskiwania kapitału. Wraz z rozwojem rynku kryptowalut kapitał pozyskiwany jest dziś nie tylko drogą emisji tradycyjnych papierów wartościowych, lecz także tokenów inwestycyjnych, udziałowych czy użytkowych. White paper, opisujący inwestycyjny projekt emitenta, zastępuje w tym przypadku prospekt emisyjny.

Wszystko to stawia nowe wyzwania przed biegłymi rewidentami, w obszarach ich wiedzy i umiejętności. Zarazem pojawia się dziedzina, w przypadku której biegli mogą nie tylko wykonywać audyt, lecz także stać się doradcami przy przygotowywaniu i upublicznianiu odpowiednich dokumentów.

System nadzoru

Audytorów czekają też zmiany, bo regulator zapowiedział przebudowę obecnego systemu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, odczytała skierowane do uczestników konferencji pismo Piotra Nowaka, przewodniczącego KNA, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Minister przypomniał, że w 2017 r. w całej UE nastąpiła zmiana systemu nadzoru publicznego nad rynkiem audytorskim, polegająca na bezpośredniej kontroli przez nadzór publiczny firm audytorskich badających ustawowe sprawozdania finansowe (sf) jzp. Celem tej zmiany jest zwiększenie niezależności nadzoru od środowiska biegłych rewidentów i firm audytorskich, co powinno się przyczynić do wzrostu jakości badań sf. W Polsce, w wyniku tych zmian, KNA objęła bezpośrednią kontrolą 80 firm audytorskich spośród ogółem ok. 1600. Pozostałe firmy audytorskie są kontrolowane z ramienia samorządu zawodowego przez KKN.

W piśmie MF pozytywnie ocenił działania samorządu mające na celu „dotrzymanie kroku nowoczesności”: elektronizację niektórych czynności czy wsparcie biegłych rewidentów we wdrażaniu MSB. Pozytywnie ocenił również rozwój działalności szkoleniowej, docieranie do nowych środowisk, budowanie właściwego obrazu zawodu biegłego rewidenta oraz ciekawe konferencje i spotkania. Do słabości zaliczył opóźnienia w przyjmowaniu standardów technicznych, przygotowaniu uchwały pozwalającej na kontrole KKN w zakresie usług innych niż badania ustawowe, a także opieszałość postępowań dyscyplinarnych.

Dopiero we wrześniu 2018 r. KRBR przekazała KNA uchwałę umożliwiającą KKN kontrolę czynności rewizji finansowej innych niż badania sf wykonywane przez firmy audytorskie. Nie służy to bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Postępowania dyscyplinarne prowadzone przez organy PIBR dotyczą niedociągnięć ujawnionych w 2015 r., a nawet wcześniej.

Zauważalne są również nieprawidłowości w działaniu firm audytorskich. Przykładowo co czwarta firma nie opublikowała na swojej stronie internetowej sprawozdania z przejrzystości. Nie wszystkie firmy audytorskie dysponują opisem w języku polskim systemu wewnętrznej kontroli jakości ustawowych sf, jak i dokumentacji klienta.

Ostatnie wydarzenia na rynku finansowym wykazały, że istnieje potrzeba szerszej kontroli rynku usług audytorskich, w tym usług innych niż badania ustawowe. Dlatego Ministerstwo Finansów podjęło prace nad taką zmianą uobr, która wzmocni nadzór publiczny. Projekt przewiduje, że nadzór nad firmami audytorskimi zostanie powierzony odrębnemu organowi o poszerzonych kompetencjach. W gestii samorządu pozostaną istotne zadania polegające na przyjmowaniu krajowych standardów wykonywania zawodu, kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, rejestracji biegłych, na ich doskonaleniu zawodowym oraz prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych w sprawach niezastrzeżonych dla nowego organu. W kształtowaniu ostatecznej postaci znowelizowanej uobr istotną rolę odegra PIBR, zgłaszając uwagi oraz opinie do projektu.

Zasadnicze zmiany zakresu zadań samorządu zawodowego i nadzoru publicznego nastąpią w 2019 r. Od 2020 r. organ nadzoru publicznego w nowym kształcie będzie kontynuować współpracę ze wszystkimi partnerami, w tym z samorządem zawodowym.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, stwierdził, że w demokratycznym państwie jest oczywiste, iż działalność władz rządowych i samorządowych nie tylko powinna, ale musi podlegać kontroli. Zadaniem organów kontroli jest zobrazowanie działalności poszczególnych podmiotów i diagnozowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy, przyczyniające się tym samym do wzrostu zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa. W szczególności przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań publicznych i gospodarowanie środkami publicznymi. Jej cel to nie tylko wykrycie nieprawidłowości, lecz także ustalenie przyczyn ich powstania i niewykrycia w ramach kontroli zarządczej.

Prezes wskazał, że najczęściej zawodzi tzw. czynnik ludzki – na skutek błędów czy zaniechań – rzadziej z powodu niewłaściwych procedur wewnętrznych. Wyniki kontroli mają wpływ na usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a istotnym celem każdej kontroli jest upowszechnianie dobrych praktyk. Podkreślił też, że charakter obowiązków biegłych rewidentów i kontrolerów NIK jest zbliżony, a kontrolerzy NIK często korzystają z efektów pracy biegłych.

Przed kontrolerami i audytorami stoi wiele wyzwań, w tym zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu przy coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu i większym nacisku na przyspieszenie dostarczania wyników kontroli, konieczności dostosowania sposobu prowadzenia kontroli do zinformatyzowanego otoczenia czy skuteczne dotarcie z wynikami kontroli do interesariuszy, biorąc pod uwagę zalew informacji oraz nowe sposoby komunikowania się w przypadku młodszego pokolenia (w tym nacisk na graficzny sposób prezentowanych danych).

Krzysztof Kwiatkowski bardzo pozytywnie ocenił współpracę z PIBR i wyraził nadzieję, że przygotowywane zmiany w systemie nadzoru uwzględnią udział samorządu i przyczynią się do wzrostu jakości audytu.

Wyświetlono 10% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....