Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców


Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.

 • FP – Fundusz Pracy
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Kp – Kodeks pracy
 • RM – Rada Ministrów

Jeżeli w umowie o pracę takiego pracownika figuruje kwota 2250 zł brutto miesięcznie, to od 1.01.2020 trzeba zmienić umowę. Wystarczy spisać do niej aneks – pod warunkiem że zainteresowany go podpisze (porozumienie stron), a jeżeli nie – konieczne jest wypowiedzenie zmieniające.

Najlepiej, by umowa o pracę nie określała konkretnej kwoty, lecz zawierała sformułowanie „minimalne wynagrodzenie za pracę” albo by opiewała na konkretną kwotę pensji minimalnej, zastrzegając jej coroczną waloryzację w ślad za podwyżką minimalnej płacy. Nie trzeba wtedy co roku korygować umowy.

Minimalna pensja netto

Pracownicy opłacani według najniższej stawki uzyskają znacznie wyższe kwoty „na rękę”. Efekt potęgują zmienione już od 1.10.2019:

 • miesięczne koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy (podstawowe wzrosły ze 111,25 do 250 zł, a podwyższone – ze 139,06 do 300 zł),
 • niższa stawka PIT – wynosząca 17% dochodu.

Obniżeniu uległa natomiast (z 46,33 do 43,76 zł) kwota zmniejszająca podatek (tzw. ulga miesięczna), jaką po otrzymaniu oświadczenia PIT-2 pracodawcy odejmują z zaliczki na PIT pracownika.

Wejście w życie 1.08.2019 nowej ulgi podatkowej (tzw. zerowego PIT) oraz pierwsze wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) od grudnia 2019, doprowadziły do zróżnicowania wysokości płacy minimalnej netto – jest ona inna dla pracownika, którego dochód podlega PIT, a inna dla objętego ulgą zerowy PIT czy dla uczestnika PPK.

Pracownikom korzystającym z zerowego PIT – do ukończenia 26 lat oraz do kwoty przychodów 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) – od 1.01.2020 płatnicy nie potrącają „z automatu” zaliczek na PIT (bez konieczności składania przez podatnika wniosku o niedokonywanie takiego potrącenia). Minimalną płacę netto takich osób oblicza się następująco:

 • składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika: emerytalna 253,76 zł, rentowe 39 zł, chorobowa 63,70 zł, łącznie 356,46 zł,
 • podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2243,54 zł,
 • składka zdrowotna 9%: 201,92 zł,
 • minimalne wynagrodzenie netto: 2600 zł – 356,46 zł – 201,92 zł = 2041,62 zł.

Otrzymującym minimalną płacę pracownikom, którzy zapisali się do PPK, wypłatę netto trzeba pomniejszyć o:

 • PIT obliczony od wpłaty podstawowej do PPK (1,5% podstawy wymiary obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych) i ew. dobrowolnej wpłaty dodatkowej do PPK (do 2,5% tej podstawy), finansowanych przez podmiot zatrudniający,
 • pokrywane z ich środków obowiązkowe wpłaty podstawowe do programu (wynoszące 2% wskazanej podstawy) oraz ew. zadeklarowane przez nich fakultatywnie wpłaty dodatkowe (do 2% podstawy wymiaru).

Dodatki za pracę w nocy

Wraz ze wzrostem minimalnej płacy wzrosły również dodatki za pracę w nocy. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (uzyskanej przez podzielenie minimalnej pensji przez nominał czasu pracy, obliczony zgodnie z art. 130 Kp – interpretacja MPiPS z 23.01.2008).

Jeśli zakład pracy wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, za każdą godzinę pracy wykonanej w grudniu 2019 musi zapłacić nie mniej niż 20% stawki wynikającej z minimalnej płacy obowiązującej w 2019. Nowe kwoty dodatków nocnych stosuje się bowiem począwszy od pracy świadczonej nocą w styczniu 2019.

Od 1.01.2017 dodatków nocnych nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei od 1.01.2020 do płacy minimalnej nie wlicza się również dodatku stażowego.

Inne należności ze stosunku pracy

Od 1.01.2020, w konsekwencji zwiększenia minimalnej płacy, maksymalna odprawa z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, wypłacana na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy) wynosi 39 000 zł brutto (33 750 zł w 2019). Przy ustalaniu jej wysokości decyduje data rozwiązania stosunku pracy. Osobie, której stosunek pracy uległ rozwiązaniu 31.12.2019 z przyczyny jej niedotyczącej, należy się „stara” maksymalna odprawa, choćby została wypłacona w styczniu 2020.

Najniższe odszkodowania, tj. z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d Kp) oraz dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu (art. 943 § 4 Kp), też wzrosną – z 2250 do 2600 zł brutto.

Wpłaty do PPK warunkujące dopłatę roczną

Uczestnikowi programu, który uzyska w roku kalendarzowym określoną minimalną kwotę wpłat do PPK (jakichkolwiek: podstawowych czy dodatkowych, pokrywanych przez niego czy przez podmiot zatrudniający), przysługuje dopłata roczna z FP w kwocie 240 zł. Owe minimum wpłat do PPK wynosi tyle, co kwota wpłat podstawowych (3,5%) należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym – czyli w 2020 przynajmniej 546 zł (6 × 2600 × 3,5%, art. 32 ust. 1–3 ustawy z 4.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych, DzU poz. 1572, dalej ustawa o PPK).

Członek PPK może w deklaracji zmniejszyć wysokość wpłaty podstawowej, najwyżej do 0,5% podstawy wymiaru, jeżeli jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza w danym miesiącu limitu 1,2-krotności minimalnej pensji, a więc w 2020 nie przekracza 3120 zł. Podmiot zatrudniający nie uwzględnia ww. deklaracji w miesiącach, w których sam wypłaca tej osobie pobory przewyższające 1,2-krotność minimalnej płacy (art. 27 ust. 2, 4 i 5 ustawy o PPK).

Aby otrzymać dopłatę roczną z FP, uczestnik PPK, który w 2020 obniżył wpłatę podstawową na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o PPK, musi łącznie uzbierać wpłaty do PPK o wysokości co najmniej 1/4 kwoty wymaganej od pozostałych uczestników, a więc co najmniej 136,50 zł (546 zł × 25%, art. 32 ust. 3 ustawy o PPK).

Najniższa podstawa świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru zasiłku pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia. Odnosi się to również do najniższej podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustalanego tak, jak zasiłek chorobowy (patrz tabela).

Minimalne wynagrodzenie netto (w zł) pracownika, którego dochód jest objęty PIT, niebędącego uczestnikiem PPK

Płaca minimalna brutto (2600 zł) Bez PIT-2 i zwykłe kup[*] PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
Podstawa wymiaru składek ZUS[*] 2600
Składki ZUS[*] ● emerytalna 9,76% – 253,76
● rentowe 1,5% – 39
● chorobowa 2,45% – 63,70
● łącznie 13,71% – 356,46
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2243,54
Pełna składka zdrowotna (9%) 201,92
Składka zdrowotna pomniejszająca zaliczkę (7,75%) 173,87
Koszty uzyskania przychodów 250 300
Podstawa opodatkowania 2600 – 356,46 – 250 = 1993,54
w zaokrągleniu 1994
2600 – 356,46 – 300 = 1943,54
w zaokrągleniu 1944
Pełna zaliczka na PIT 338,98 295,22 330,48 286,72
Zaliczka na PIT do US 165,11
w zaokrągleniu 165
121,35
w zaokrągleniu 121
156,61
w zaokrągleniu 157
112,85
w zaokrągleniu 113
Płaca minimalna netto 1876,62 1920,62 1884,62 1928,62

[*] W części finansowanej przez pracownika.

Minimalne wynagrodzenie netto pracownika, którego dochód jest objęty PIT, będącego uczestnikiem PPK

Płaca minimalna brutto (2600 zł) Bez PIT-2 i zwykłe kup[*] PIT-2 i zwykłe kup Bez PIT-2 i wyższe kup PIT-2 i wyższe kup
Podstawa wymiaru składek ZUS[**] 2600
Wpłata podstawowa do PPK finansowana przez pracodawcę 2600 × 1,5% = 39
Wpłata podstawowa do PPK finansowana przez uczestnika 2600 × 2% = 52
Składki ZUS[**] ● emerytalna 9,76% – 253,76
● rentowe 1,5% – 39
● chorobowa 2,45% – 63,70
● łącznie 13,71% – 356,46
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2243,54
Pełna składka zdrowotna (9%) 201,92
Składka zdrowotna pomniejszająca zaliczkę (7,75%) 173,87
Koszty uzyskania przychodów 250 300
Podstawa opodatkowania 2600 + 39 – 356,46 – 250 = 2032,54 w zaokrągleniu 2033 2600 + 39 – 356,46 – 300 = 1982,54 w zaokrągleniu 1983
Pełna zaliczka na PIT 345,61 301,85 337,11 293,35
Zaliczka na PIT do US 171,74 w zaokrągleniu 172 127,98 w zaokrągleniu 128 163,24 w zaokrągleniu 163 119,48 w zaokrągleniu 119
Płaca minimalna netto 1869,62 1913,62 1878,62 1922,62

[*] Zakładamy, że pracodawca i pracownik finansują wyłącznie wpłaty podstawowe do PPK.

[**] W części finansowanej przez pracownika.

Dodatki za pracę w nocy w 2020 (w zł)

Miesiące 2019 Wymiar czasu pracy Kwoty dodatków nocnych brutto
luty, maj, sierpień, listopad 160 godz. 2600 : 160 × 20% = 3,25
styczeń, kwiecień, czerwiec, grudzień 168 godz. 2600 : 168 × 20% = 3,10
marzec, wrzesień, październik 176 godz. 2600 : 176 × 20% = 2,95
lipiec 184 godz. 2600 : 184 × 20% = 2,83

Zwiększone podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku dotyczą także pracowników, którzy chorowali na przełomie 2019 i 2020 – począwszy od 1.01.2020.

Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków (w zł)

2019 2020
1941,52
(2250 zł – 13,71%)
2243,54
(2600 – 13,71%)

Najniżej opłacani zleceniobiorcy zarobią więcej

W 2020 wzrosła minimalna stawka godzinowa przysługująca wykonawcom umów zlecenia (w tym samozatrudnionym) – z 14,70 do 17 zł brutto.

Zmiana wynika z rozporządzenia RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 (DzU poz. 1778).

Minimalna stawka godzinowa należy się osobom fizycznym będącym zleceniobiorcami, jak i wykonującym tę umowę (lub inną nienazwaną, do której stosuje się przepisy o zleceniu) w ramach działalności gospodarczej – pod warunkiem że przedsiębiorca przy realizacji umowy nie zatrudnia pracowników i zleceniobiorców, a zatrudniający ma status przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej (art. 8a i art. 1 pkt 1b ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, DzU z 2018 poz. 2177). Wskazana ustawa przewiduje szereg wyjątków, kiedy nie obowiązuje gwarancja minimalnej stawki godzinowej.

Podstawa wymiaru składek ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za 12 mies. poprzedzających urlop wychowawczy, jednak:

 • nie wyższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia limitu 30-krotności, czyli w 2020 – od 3136,20 zł (według projektu ustawy budżetowej na 2020 prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w nowym roku osiągnie 5227 zł); w 2019 limit ten wynosił 2859 zł (4765 zł × 60%),
 • nie niższa od 75% minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2020 – od 1950 zł (w 2019 od 1687,50 zł).

Dodajmy, że od listopada 2018 podstawa wymiaru składki zdrowotnej odprowadzanej za pracownika na urlopie wychowawczym, odpowiadająca kwocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynosi 620 zł.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jadwiga Sztabińska
Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:


Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?

W myśl uor:

 • konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej; prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system kont, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1),

Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Izabela Nowacka
Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).


Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Izabela Nowacka
Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Renata Majewska
Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).


Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Izabela Nowacka
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?

Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Izabela Nowacka
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?

Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.


Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Renata Majewska
Od 1.06.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty do szkoleń pracowników podczas kryzysu oraz za zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Renata Majewska
Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.

Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska
Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić ekwiwalent urlopowy przy wypłatach wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca i przy długiej chorobie pracownika

Jadwiga Sztabińska
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę 10.02.2020 r., spółka musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 8 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony na cały etat, a jego wynagrodzenie obejmuje płacę zasadniczą 2500 zł oraz prowizje.
Z których miesięcy należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu prowizje, jeśli pracownik choruje od początku października, a wypłaty są dokonywane do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni?

Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

Renata Majewska
W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za staż poza płacą minimalną

Renata Majewska
Od 2020 r. pracownicy otrzymujący dodatek stażowy do pensji muszą oprócz niego dostać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pobór zaliczki na PIT od wynagrodzeń za pracę wykonywaną we Włoszech

Marcin Szymankiewicz
Spółka jest firmą produkcyjną z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Od lipca 2019 r. jej pracownicy odbywają podróże służbowe do Włoch, do firmy powiązanej kapitałowo.
Spółka nie prowadzi działalności na terytorium Włoch, nie ma tam zakładu ani stałej placówki. Pracownicy spędzają w tym kraju mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym, pozostając pod nadzorem i kontrolą spółki, która ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami ich pracy, a także zapewnia im niezbędne narzędzia i materiały. Włoski kontrahent zapewnia jedynie miejsce wykonywania pracy. Pracownicy są rezydentami podatkowymi w Polsce.
Czy spółka jako płatnik powinna pobierać zaliczkę na PIT od ich wynagrodzeń z tytułu pracy wykonywanej we Włoszech?

Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Renata Majewska
Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....