Wyższe zasiłki dla chorych dłużników od 1.03.2020

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Wzrosły kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przysługujących m.in. pracownikom i zleceniobiorcom.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 19.02.2020 (MP poz. 197) kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych od 1.03.2020 do 28.02.2021 wynoszą miesięcznie:

 • US – urząd skarbowy
 • Kp – Kodeks pracy
 • ustawa zasiłkowa – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (dotychczas 514,31 zł),
 • 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (np. zaległe kredyty, składki i podatki) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi (dotychczas 848,60 zł).

Przypominamy: od 1.07.2018 zmienił się sposób ustalania kwot wolnych od egzekucji z zasiłków. Są to miesięczne kwoty, przeliczane co roku na zasadach dotyczących emerytur i rent. Nowe wysokości ogłasza Prezes ZUS w komunikacie w MP najpóźniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji – a więc przed 1 marca – i wiążą one do końca lutego następnego roku. Wcześniej stanowiły one 50% najniższej emerytury (z tytułu alimentów) i 75% najniższej emerytury (z racji świadczeń niealimentacyjnych).

Pracodawca musi dokonywać, nie pytając zatrudnionego o zgodę, obligatoryjnych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (z zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wyrównawczego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego) pod warunkiem, że jest ich płatnikiem. A jest płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym, jeśli 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Na podstawie otrzymanego od organu egzekucyjnego pisma o zajęciu zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego zakład pracy dokonuje potrąceń wyłącznie:

 • alimentów i rent o zbliżonym charakterze,
 • świadczeń niealimentacyjnych, np. niespłaconych rat kredytu bankowego czy pożyczki, zaległych składek, podatków bądź grzywien.

Tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń z zasiłku/świadczenia rehabilitacyjnego pracownika

ETAP 1. Podstawa dokonania potrącenia (PDP) – kwota zasiłku netto, czyli zasiłku brutto po odliczeniu zaliczki na PIT (pomniejszonej ew. o tzw. ulgę miesięczną 43,76 zł).

ETAP 2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (MDKP) – 60% (przy egzekwowanych alimentach) lub 25% (przy egzekwowanych świadczeniach niealimentacyjnych) kwoty brutto zasiłku/świadczenia rehabilitacyjnego.

ETAP 3. Kwota wolna – proporcjonalna do liczby dni pobytu na zasiłku/świadczeniu rehabilitacyjnym (LDZ), liczona według wzoru:

PKW = MKW : 30 × LDZ,

gdzie:

PKW – proporcjonalna kwota wolna,

MKW – miesięczna kwota wolna,

LDZ – liczba dni zasiłkowych (dni pobytu na zasiłku/świadczeniu rehabilitacyjnym).

ETAP 4. Faktyczna możliwa kwota potrącenia (FMKP) – od podstawy dokonania potrącenia (ETAP 1) odejmuje się proporcjonalną kwotę wolną (ETAP 3).

PDP – PKW = W

Wynik (W) porównuje się z MDKP. Jeśli W jest wyższy od MDKP, FMKP jest równe MDKP.

Skoro W > MDKP, to FMKP = MDKP.

W odwrotnej sytuacji, gdy W jest niższy od MDKP, FMKP równa się W.

Skoro W < MDKP, to FMKP = W.

ETAP 5. Finalne rozliczenie

  • kwota potrącenia alimentacyjnego/niealimentacyjnego – kwota ustalona na ETAPIE 4.
  • zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne „na rękę” – od podstawy dokonania potrącenia (ETAP 1) odejmuje się kwotę potrącenia (ETAP 5).

Potrącenia realizuje zgodnie z art. 139 i nast. ustawy emerytalnej, respektując 2 limity:

 • kwotę wolną – proporcjonalną do liczby dni pobytu pracownika na zasiłku/świadczeniu rehabilitacyjnym; jeśli pracownik przebywał na zasiłku/świadczeniu rehabilitacyjnym krócej albo dłużej niż 30 dni, miesięczną kwotę wolną dzieli się przez 30, a wynik mnoży przez liczbę dni pobierania świadczenia,
 • maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia – stanowiącą odpowiedni odsetek kwoty zasiłku/świadczenia rehabilitacyjnego brutto.

Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia tytułem egzekwowanych alimentów wynosi 60% kwoty zasiłku/świadczenia rehabilitacyjnego brutto, a tytułem świadczeń niealimentacyjnych – 25% tak określonej podstawy wymiaru.

Większość ekspertów stoi na stanowisku, że nowa kwota wolna przysługuje począwszy od 1 marca – niezależnie od tego, za jaki okres należy się zasiłek (już za marzec czy za wcześniejsze miesiące).

W grudniu 2018 komornik zajął wynagrodzenie za pracę, zasiłki i inne wierzytelności pracownika tytułem świadczenia niealimentacyjnego – na kwotę 75 000 zł. W marcu 2020 pracownik ten otrzymał w jednym terminie zasiłek za 12 dni choroby w lutym w kwocie 1000,30 zł brutto i za 30 dni choroby w marcu w wysokości 2730 zł brutto. Potrąceń dokonuje się ze zsumowanych kwot zasiłku należnego za luty i marzec, ponieważ do obu stosuje się jedną kwotę wolną, obowiązującą od 1 marca.

Zakładamy, że w marcu 2020 pracownik otrzymał od pracodawcy wyłącznie zasiłek chorobowy i nie uzyskał żadnego przychodu ze stosunku pracy; w związku z tym zaliczkę obliczoną od zasiłku wypłacanego w marcu 2020 pracodawca pomniejszył o kwotę ulgi miesięcznej 43,76 zł.

ETAP 1: PDP – kwota zasiłku netto 3140,30 zł

1000,30 zł + 2730 zł = 3730,30 zł brutto; 3730 zł × 17% – 43,76 zł = 590,34 zł, w zaokrągleniu 590 zł; 3730,30 zł – 590 zł = 3140,30 zł.

ETAP 2: MDKP 3730,30 zł × 25% = 932,58 zł.

ETAP 3: KW 878,81 zł : 30 × 42 dni = 1230,33 zł.

ETAP 4: FMKP 3140,30 zł – 1230,33 zł = 1909,97 zł.

Skoro 1909,97 zł > 932,58 zł (MDKP), to FMKP = MDKP, czyli 932,58 zł.

ETAP 5: Finalne rozliczenia

  • kwota potrącenia świadczenia niealimentacyjnego z zasiłków 932,58 zł,
  • zasiłek „na rękę” 3140,30 zł – 932,58 zł = 2207,72 zł.

Wskazane wyżej kwoty wolne nie mają zastosowania w obowiązkowych potrąceniach z wynagrodzenia chorobowego określonego w art. 92 Kp. Jest to wynagrodzenie finansowane przez zakład pracy za pierwsze 33 lub 14 dni choroby pracownika i nie ma statusu zasiłku. Wynagrodzenie chorobowe podlega potrąceniom jak wynagrodzenie za pracę, czyli zgodnie z art. 87–91 Kp. Kwota wolna od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym chorobowego, jest proporcjonalna wyłącznie do wymiaru czasu pracy (nie ma znaczenia liczba dni faktycznie przepracowanych w danym miesiącu).

Na początku marca 2020 naczelnik US zajął wynagrodzenie za pracę, zasiłki i inne wierzytelności pracownicy z racji zaległych podatków, na kwotę 27 000 zł. W miesiącu tym kobieta otrzymała: wynagrodzenie chorobowe za jego 11 dni w wysokości 1162,78 zł netto i zasiłek chorobowy za 20 dni w kwocie 1978 zł brutto. Jest zatrudniona na 3/4 etatu, przysługują jej podstawowe koszty uzyskania przychodu i stawka podatkowa 17% oraz złożyła PIT-2, nie jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia „zerowy PIT” i złożyła deklarację rezygnacji z pracowniczego planu kapitałowego. Odrębnie dokonuje się potrącenia z wynagrodzenia chorobowego według Kp i odrębnie z zasiłku chorobowego na podstawie ustawy emerytalnej.

Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia chorobowego:

ETAP 1. PDP 1162,78 zł netto.

ETAP 2. MDKP 1162,78 zł × 1/2 = 581,39 zł.

ETAP 3. KW 1462,21, według wyliczeń: 2600 × 3/4 etatu = 1950 zł

 • składki ZUS finansowane przez pracownika 267,35 zł,
 • podstawa wymiaru składki zdrowotnej 1682,65 zł,
 • składka zdrowotna 9% 151,44 zł,
 • składka zdrowotna 7,75% 130,41 zł,
 • podstawa opodatkowania 1950 zł – 267,35 zł – 250 zł = 1432,65 zł,

w zaokrągleniu 1433 zł,

 • zaliczka do US 1433 zł × 17% – 43,76 zł – 130,41 zł = 69,44 zł, w zaokrągleniu 69 zł,
 • kwota wolna 1950 zł – 267,35zł – 151,44 zł – 69 zł = 1462,21 zł.

ETAP 4. FMKP 1162,78 zł – 1462,21 zł = –299,43 zł.

ETAP 5. Finalne rozliczenia

  • kwota potrącenia 0 zł (z wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie może nic potrącić, ponieważ kwota wolna jest wyższa od podstawy dokonania potrącenia),
  • wynagrodzenie chorobowe „na rękę” 1162,78 zł – 0 zł = 1162,78 zł.

Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku chorobowego:

ETAP 1. PDP 1642 zł, według wyliczeń:

1978 zł brutto × 17% = 336,26 zł, w zaokrągleniu 336 zł (kwota zmniejszająca została odjęta z zaliczki pobranej z wynagrodzenia chorobowego)

1978 zł – 336 zł = 1642 zł.

ETAP 2. MDKP 1978 zł × 25% = 494,50 zł.

ETAP 3. KW 878,81 zł : 30 × 20 dni = 585,87 zł.

ETAP 4. FMKP 1642 zł – 585,87 zł = 1056,13 zł.

Skoro 1056,13 zł > 494,50 zł, to FMKP = 494,50 zł.

ETAP 5. Finalne rozliczenia

  • kwota potrącenia niealimentacyjnego 494,50 zł,
  • zasiłek chorobowy „na rękę” 1642 zł – 494,50 zł = 1147,50 zł.
Temat: „Zasiłki dla pracowników”
Zasiłki

Obniżka etatu oznacza też zwykle niższy zasiłek

Krzysztof Tandecki
Zmniejszenie wymiaru czasu pracy zazwyczaj oznacza, że zasiłek chorobowy czy macierzyński będzie ustalony od niższej podstawy. W mniejszej kwocie zostanie uwzględnione nie tylko wynagrodzenie, ale też premie kwartalne czy roczne.

Zmniejszenie etatów pracownikom to rozwiązanie, które wdrożyło wiele firm, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Takie posunięcie pracodawcy w większości przypadków wpływa na wysokość świadczeń przysługujących pracownikom za czas choroby czy macierzyństwa. W podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się wtedy wynagrodzenie obniżone w konsekwencji obniżenia etatu. Proporcjonalnie mniejsze wlicza się też składniki przychodu wypłacane pracownikom za okresy dłuższe niż miesiąc.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Izabela Nowacka
Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?

Nieprzepracowanie całego miesiąca przekłada się na wysokość wynagrodzenia. Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zależy od systemu wynagradzania oraz od przyczyny nieobecności w pracy. Pracownik, który przez część miesiąca wykazuje absencję, oprócz wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ma prawo również do wynagrodzenia za czas pracy. Obliczenia tej części pensji dokonuje się w przypadku, gdy pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (np. 5000 zł), a także pewne składniki jak premie czy dodatki liczone stałym procentem od podstawy zasadniczej (np. 20% z 5000 zł).


Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Izabela Nowacka
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.


Procedury

Przeciwdziałanie koronawirusowi w miejscu pracy

Renata Majewska
Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.

Metody te wynikają z ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Niżej omówione przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Prawo do zasiłku chorobowego pracownicy w ciąży

Renata Tonder
Spółka od stycznia 2020 r. stała się po raz pierwszy płatnikiem zasiłków, ponieważ na 30.11.2019 r. zgłosiła do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Ma w tej chwili 4 pracownice w ciąży, które w tym okresie dość często otrzymują wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy.
Z jakich przywilejów przy wypłacie tych świadczeń korzystają pracownice w ciąży?

Zasiłki

Zasiłek chorobowy – kiedy pracownik nie ma do niego prawa

Renata Tonder
Kilka rozliczanych przez nas firm od stycznia 2020 będzie mieć obowiązek wypłacania pracownikom zasiłków związanych z chorobą. Wiemy, że w niektórych sytuacjach taki zasiłek nie przysługuje. Prosimy o ich wskazanie i podanie podstaw prawnych, abyśmy wiedzieli, na co ew. zwrócić uwagę.

Przypadki, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego albo traci do niego prawo, określone są ustawowo (art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 8, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14–17 ustawy zasiłkowej, dalej także ustawa).


Zasiłki

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym – jak ustalić wysokość chorobowego

Renata Tonder
Nasza pracownica (30 lat) była na urlopie wychowawczym od 1.01.2018 do 15.11.2019. Po nim nie wróciła jednak do pracy, ponieważ zachorowała i otrzymaliśmy jej zwolnienie lekarskie na okres od 4.11.2019 do 1.12.2019. Pracownica zgodnie z umową o pracę ma stały miesięczny przychód 4200 zł.
Czy po urlopie wychowawczym trwającym ponad rok, ustalając prawo do wynagrodzenia za czas choroby, trzeba było zastosować okres wyczekiwania? Za jaki okres pracownica miała prawo do tego wynagrodzenia i jak należało ustalić podstawę jego wymiaru?

Pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia za czas choroby od 16.11.2019 do 1.12.2019. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi jej uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2019, określone w umowie o pracę. Wypłacone wynagrodzenie chorobowe za okres od 16.11.2019 do 1.12.2019 (16 dni) mieści się w ramach przysługującego pracownicy limitu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w 2019 (limit 33 dni dla osób, które nie ukończyły wieku 50 lat, art. 92 Kp).


Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownicy pobierającej wcześniej świadczenie rehabilitacyjne

Renata Tonder
Pracownica korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego od 3.06.2019 do 31.08.2019. Ponownie zachorowała (zwolnienie lekarskie od 25.11.2019 do 8.12.2019) i ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby.
Czy powinniśmy ustalić nową podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość zasiłku pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy

Renata Tonder
Pracownik (32 lata) z powodu wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy od 12.08.2019 do 4.11.2019. Od 20.09.2019 do 12.10.2019 przebywał w szpitalu.
Jak obliczyć wysokość zasiłku?

Zasiłki

Czy składnik roczny pensji wypłacony po ustaleniu prawa do zasiłku uwzględnia się w podstawie jego wymiaru

Renata Tonder
Z powodu przejściowych kłopotów finansowych firmy dopiero we wrześniu 2019 pracownikom została wypłacona nagroda roczna za 2018. Jej wypłata następowała zawsze najpóźniej do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.
Jakie są tego konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków pracowników?

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice dziecka do 8 lat pracują w systemie zmianowym

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad zdrowym 6-letnim synem przez 9 dni w listopadzie 2019. Jego ojciec nie mógł się nim zajmować, gdyż w tym czasie był w szpitalu. Opiekę nad dzieckiem rodzice sprawują zamiennie, pracując w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach.
Czy w tym przypadku pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym synem?

Zasiłki

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Renata Tonder
Pracownik w wieku 22 lat, zatrudniony od 1.09.2019, jest na zwolnieniu lekarskim od 25.09.2019 do 14.10.2019. W chwili powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie miał 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
Od kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie z tytułu choroby i jak liczyć limit wypłaty tego wynagrodzenia w 2019?

Pracownik, jako ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Okres pierwszych 30 dni trwania tego ubezpieczenia, w którym pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, nazywa się okresem wyczekiwania. Zasadę dotyczącą tego okresu stosuje się także do wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 Kp).


Zasiłki

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia z przesuniętym terminem płatności

Renata Tonder
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje również premię miesięczną, która zgodnie z regulaminem premiowania przysługuje jedynie za czas efektywnie przepracowany. Wynagrodzenie jest mu wypłacane za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast premia – do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje.
Jak prawidłowo wliczać ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku, premię miesięczną należy doliczać do wynagrodzenia za miesiąc, za który przysługuje, bez względu na datę jej wypłaty.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie pracownika to jego przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych z jego środków, wynoszących w sumie 13,71% podstawy wymiaru składek (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).


Zasiłki

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Renata Tonder
Pracownik zatrudniony od 3 lat we wrześniu 2019 sprawował opiekę nad chorą żoną. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W maju 2019 miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18, bo przez 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, a 1 dzień miał nieobecność nieusprawiedliwioną. Jego przychód z tytułu zatrudnienia za maj 2019 łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2648 zł.
W jakiej kwocie należało przyjąć wynagrodzenie za maj 2019 w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi we wrześniu 2019?

Wynagrodzenie za maj 2019 należy uzupełnić do kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc, z pomniejszeniem o wynagrodzenie za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Zasiłki

Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika na dwóch etatach

Renata Tonder
Czy pracownikowi zatrudnionemu w spółce na umowę o pracę od 8.07.2019 słusznie wypłacono wynagrodzenie za czas choroby za okres od 22.07.2019 do 31.07.2019, jeżeli jest on zatrudniony jednocześnie w drugim zakładzie pracy i korzysta tam z urlopu bezpłatnego w 2019? Czy z tytułu zatrudnienia w spółce należało zastosować okres wyczekiwania?

Chory członek zarządu nie powinien pracować, nawet nieodpłatnie, bo traci prawo do zasiłku

Magdalena Januszewska
Nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółdzielni w czasie zasiłku chorobowego należnego z tytułu zatrudnienia to wykonywanie „pracy zarobkowej”, co oznacza utratę prawa do zasiłku.

Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest wliczany do okresu zasiłkowego

Renata Tonder
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem od 12.08.2019 do 23.08.2019 (12 dni). Do 11 sierpnia pobierała wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 1.03.2019 (164 dni).
Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?

Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

Renata Tonder
Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....