Wyższe stawki i refundacje minimalnych wynagrodzeń młodocianych

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od 1.09.2019 zakłady pracy muszą więcej płacić młodocianym pracownikom, ale też zyskały – już od 1.08.2019 – możliwość podwyższania, co kwartał, refundacji z tytułu ich zatrudniania.

Zmiany są efektem wejścia w życie dwóch nowelizacji rozporządzeń regulujących rynek pracy młodocianych.

  • FP – Fundusz Pracy
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • RM – Rada Ministrów

Przypomnijmy, że młodocianemu (ukończył 15 i nie ukończył 18 lat) pracodawca co do zasady oferuje jedną z dwóch umów o pracę w celu przygotowania zawodowego – w formie nauki zawodu bądź przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W zamian ma prawo, w ramach pomocy de minimis, do zwrotu od Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), ze środków FP (wyjątkowo w 2019 ze środków FGŚP – na mocy ustawy z 9.11.2018 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, DzU poz. 2435) kosztów poniesionych na ich wynagrodzenia i składki społeczne – do wysokości minimalnych stawek ich pensji.

Pracodawca angażujący wyłącznie młodocianych może uzyskać refundację najwyżej za trzech młodocianych, a zatrudniający również innych pracowników – za 3-krotną liczbę zatrudnionych na czas nieokreślony w przeliczeniu na pełne etaty, niebędących młodocianymi.

Stawki procentowe w górę

Młodocianemu pracownikowi przepisy gwarantują minimalne stawki wynagrodzenia, ustalone procentowo od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od 1. dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu w MP.

Minimalne stawki zmieniają się zatem od marca, czerwca, września i grudnia. Od 1.09.2019 podstawa ich wymiaru wynosi 4839,24 zł (przeciętna płaca w gospodarce narodowej w II kwartale 2019, MP poz. 742).

Dodatkowo od 1.09.2019 najniższe stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu wzrosły dzięki podwyższeniu stawki procentowej służącej do ich ustalania o 1 punkt procentowy i wynoszą:

  • w I roku nauki – 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 241,96 zł,
  • w II roku nauki – 6% tej podstawy, czyli 290,35 zł,
  • w III roku nauki – 7% podstawy, czyli 338,75 zł.

Podwyżka procentowa obowiązuje na mocy nowelizacji z 13.08.2019 rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU poz 1636). Stawka procentowa stosowana do obliczenia najniższej pensji młodocianych zaangażowanych w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostała bez zmian (4% podstawy). Od 1.09.2019 pensja ta wynosi 193,57 zł.

Waloryzacja refundacji na wniosek

Do końca lipca 2019 kwoty refundacji z tytułu zatrudniania młodocianych nie podlegały waloryzacji. Jednak już od 1.08.2019 pracodawca, który zawarł umowę o refundację, ma prawo wnioskować (sam lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających pracodawców) do centrum edukacji, w ciągu 30 dni od zmiany (w praktyce podwyższenia) najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych o odpowiednią korektę refundacji (nowelizacja z 24.07.2019 rozporządzenia MPiPS w sprawie refundowania ze środków FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, DzU poz. 1395).

Centrum przekazuje wnioski do właściwej komendy wojewódzkiej OHP, która rozpatruje je w kolejności wpływu, do wyczerpania limitów środków FP/FGŚP, i zawiadamia zainteresowany podmiot o sposobie jego rozpatrzenia w ciągu 30 dni od wpływu wniosku. Uwzględnienie wniosku skutkuje podpisaniem aneksu do umowy o zwrot kosztów.

Pracodawca, który wniosek o waloryzację refundacji zgłosi w ciągu 30 dni od zmiany najniższej płacy młodocianych, uzyska ją w nowej, wyższej kwocie za okres od dnia zmiany tych stawek, a ten, który przekroczył termin – od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

W jednostkach organizacyjnych OHP, które korzystają ze wskazanych refundacji, jej waloryzacja przebiega niejako z automatu. Centrum edukacji informuje je na piśmie o modyfikacji minimalnych stawek wynagrodzenia młodocianych oraz wysokości refundacji po zmianie tych stawek (bez konieczności składania wniosków przez OHP).

Podstawa niższa, ale warto złożyć wniosek o zmianę

Poprzednie stawki minimalne wynagrodzeń młodocianych (obowiązujące od 1.06.2019 do 31.08.2019) zostały wyliczone na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2019 (4950,94 zł) i wynosiły: w I roku nauki – 198,04 zł (4% podstawy), w II – 247,55 zł (5%) i w III – 297,06 zł (6%), a dla przyuczających się do wykonywania określonej pracy – 198,04 zł (4%).

Podstawą aktualnych stawek minimalnych jest przeciętna płaca z II kwartału 2019 (4839,24 zł), a więc niższa od poprzedniej o niemal 112 zł. Jednak pracodawcom opłaca się złożenie – jeszcze we wrześniu 2019 (w ciągu 30 dni od zmiany minimalnych stawek) – wniosku o waloryzację refundacji z racji zatrudniania młodocianych, a to za sprawą opisywanej podwyżki stawek procentowych o 1 punkt procentowy. W konsekwencji, mimo obniżenia podstawy wymiaru minimalnych stawek wynagrodzeń tych pracowników, uzależnione od nich refundacje i tak wzrosły od 1.09.2019.

We wniosku o waloryzację nie należy występować o zmianę kwoty refundacji wynagrodzenia z tytułu zatrudniania młodocianych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, gdyż to jako jedyne od 1.09.2019 zmalało – o 4,47 zł (z 198,04 do 193,57 zł).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Wynagrodzenia pracowników”
Zamówienia publiczne

Skutki wyłączenia dodatku za staż z minimalnej pensji

Renata Majewska
W konsekwencji wyłączenia od 1.01.2020 dodatku stażowego z minimalnej płacy wykonawcy zamówienia publicznego lub innej umowy mogą – już od września 2019 – wnioskować o podniesie zapłaty za usługi.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

Marcin Szymankiewicz
1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?

Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak Krzysztof Hałub
Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie wypłaty wynagrodzenia na rzecz spadkobierców wykonawcy dzieła

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W jej wyniku w grudniu 2018 r. powstał utwór w rozumieniu prawa autorskiego, do którego spółka nabyła autorskie prawa majątkowe. 13.02.2019 r. wykonawca zmarł. Ponieważ nie otrzymał przed śmiercią umówionego wynagrodzenia, spółka zamierza wypłacić je spadkobiercom, po przedstawieniu jej prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po wykonawcy dzieła.
Czy powinna pobrać zaliczki na PIT od kwot wypłaconych spadkobiercom wykonawcy? Zarówno zmarły, jak i spadkobiercy są polskimi rezydentami podatkowymi.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz od których zaniechano jego poboru.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).


Wynagrodzenia

Nowe zasady dokonywania potrąceń ze zlecenia

Renata Majewska
Zmienione od 1.01.2019 przepisy o egzekucji z umów cywilnoprawnych budzą wiele wątpliwości. Jest też coraz więcej głosów za tym, by do zleceniobiorców-dłużników stosować jednak kwotę wolną.
  • Zatrudnienie tylko na zlecenie
  • Zatrudnienie jednocześnie na umowę o pracę i zlecenia
  • Egzekucja administracyjna

Refundacje

Większe dofinansowania od starosty w 2019

Renata Majewska
W ślad za podniesieniem do 2250 zł minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2019 wzrosły także refundacje przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem bezrobotnych.

Podstawą do ich wypłaty są przepisy ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265 ze zm., dalej upz).


Prawo pracy

Wypłata pensji w gotówce tylko na wniosek pracownika

Grażyna Ordak
Od stycznia 2019 przelew na konto płatnicze będzie dominującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak pracownik sobie zażyczy, pobory otrzyma np. w kasie firmy.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....