Wyższe limity podatkowe na 2019

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Osoby fizyczne, których przychody z 2018 będą niższe niż 8 559 000 zł, w przyszłym roku będą mogły prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Dotyczy to również spółek cywilnych i jawnych z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z ww. limitem porównuje się uzyskane przez nie przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 14 updof). Limit wynika z przeliczenia kwoty wskazanej w uor (2 mln euro) po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (czyli po kursie z 1.10.2018). Jest on niższy niż analogiczny kurs z 2017, w związku z tym i limit nieco się obniżył w porównaniu z obowiązującym na rok 2018 (o 68,4 tys. zł).

To samo dotyczy również innych limitów na 2019, obliczanych na podstawie ww. kursu – warunkujących korzystanie z przywilejów małego podatnika, w zakresie amortyzacji czy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Status małego podatnika

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Kwotę tę przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł. Na 2019 limit – przeliczony po kursie z 1.10.2018 – wynosi 5 135 000 zł i jest nieco niższy niż obowiązujący na 2018 (o 41 tys. zł). Planowane jest jednak podniesienie go do 2 mln euro (ale tylko w updof i updop). Gdyby ta zmiana weszła w życie od 2019, z przywilejów przysługujących małym podatnikom w PIT i CIT mogłyby skorzystać firmy, których przychody nie przekroczyły 8 559 000 zł. Najprawdopodobniej jednak nowy limit będzie obowiązywać dopiero od 2020 r.

Te przywileje to: możliwość wpłaty zaliczek na CIT i PIT co kwartał, jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis, obniżona stawka CIT, rozliczanie VAT tzw. metodą kasową, czyli dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, i kwartalne wpłaty VAT.

W ustawie o VAT odrębny limit przewidziano dla tzw. małych pośredników – maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. Wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą VAT) za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 000 euro. W 2019 za małego pośrednika jest więc uznawany podatnik, którego sprzedaż w 2018 zmieściła się w kwocie 193 000 zł (limit na 2018 był wyższy o 1 tys. zł).

Jednorazowa amortyzacja

Mały podatnik jest uprawniony m.in. do jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na nabycie/wytworzenie środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota tych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro. W 2019 jest to 214 000 zł (czyli o 2 tys. zł mniej niż w 2018).

Ryczałt ewidencjonowany

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą mogły w 2019 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy spełnieniu innych warunków), jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za 2018 (w rozumieniu art. 14 updof, czyli w kwocie netto, bez należnego VAT) nie przekroczy 250 tys. euro (bez zaokrągleń). Po przeliczeniu jest to 1 078 425 zł (na 2018 limit był o 8550 zł wyższy).

Ryczałt można w 2019 wpłacać co kwartał, jeśli przychód osiągnięty w 2018 nie przekroczy równowartości 25 tys. euro, czyli 106 987,50 zł (limit o 855 zł niższy niż rok wcześniej).

Czego dotyczy Limit w euro Kwota w zł[*]
Status małego podatnika (CIT, PIT, VAT) 1 200 000 5 135 000
Status małego pośrednika VAT 45 000 193 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis 50 000 214 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie) 2 000 000 8 559 000
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 250 000 1 069 875
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 25 000 106 987,50

[*] Wg średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2017 (4,2795 zł, tabela nr 190/A/NBP/2018).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....