Wysokość zasiłku pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy

Renata Tonder

Pracownik (32 lata) z powodu wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy od 12.08.2019 do 4.11.2019. Od 20.09.2019 do 12.10.2019 przebywał w szpitalu.
Jak obliczyć wysokość zasiłku?

Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres od sierpnia 2018 do lipca 2019. Stosuje się w tym zakresie zasady określone dla podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.

  • Kp – Kodeks pracy

Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, tj. od pierwszego dnia tego ubezpieczenia (art. 8 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Należy pamiętać, że za okres niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kp (wynagrodzenia chorobowego), lecz ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje nawet wówczas, gdy w danym roku kalendarzowym nie został wykorzystany okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, wynikający z art. 92 Kp.

W związku z tym okresu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, za który pracownik otrzymał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, nie wlicza się do okresu 33 dni (14 dni), o których mowa w art. 92 Kp.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu (art. 9 ust. 1 ustawy wypadkowej). Podstawę wymiaru stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne – potrącane pracownikowi, finansowane z jego środków. W tym przypadku stosuje się odpowiednio zasady określone w rozdz. 8 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nimi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż rok, podstawę wymiaru zasiłku ustala się z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia.

Dla pracownika, który od 12.08.2019 jest niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres od sierpnia 2018 do lipca 2019. Zasiłek ten przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru za cały okres niezdolności do pracy, tj. od 12.08.2019 do 4.11.2019, bowiem zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy nie ulega obniżeniu do 70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu.

Ponieważ nie ma informacji o wcześniejszych niezdolnościach pracownika do pracy z powodu choroby, przypominamy o zasadzie określonej w art. 43 ustawy zasiłkowej, z której wynika, że podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż 3 mies. kalendarzowe. Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku:

  • gdy przed przerwą w niezdolności do pracy pracownik pobierał zasiłek z ubezpieczenia chorobowego (lub wynagrodzenie za czas choroby), a po przerwie zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego,
  • nieprzerwanych okresów pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego (lub wynagrodzenia za czas choroby) oraz zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego.
Temat: „Zasiłki dla pracowników”
Zasiłki

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy

Osoba zatrudniona na umowę zlecenia od 1.01.2020 uległa wypadkowi przy jej wykonywaniu. Zdarzenie to zostało przez nas uznane za wypadek. Niezdolność do pracy z powodu choroby trwała od 7.12.2020 do 24.12.2020. Zleceniobiorca nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
O ile pomniejszyć przychód z tytułu umowy zlecenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego – o 11,26%, bo tyle wynosi faktycznie składka na to ubezpieczenie, czy o 13,71%, mimo że nie płacimy składki na ubezpieczenie chorobowe?
Zasiłki

Nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Pracownica zatrudniona od 12.10.2019 urodziła dziecko 17.12.2020. W dniu 15.12.2020 spółka wypłaciła pracownikom nagrodę roczną za 2020.
Czy do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy wliczyć tę nagrodę, mimo że została wypłacona w tym samym miesiącu, w którym urodziło się dziecko, a nie w miesiącach poprzedzających?
Zasiłki

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłków w przypadku wypłaty premii

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego naszym pracownikom przysługuje również premia miesięczna i kwartalna, do których zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowują prawa za okresy pobierania zasiłków. Wynagrodzenie za pracę wypłacamy do końca miesiąca kalendarzowego, za który ono przysługuje. Pracownik choruje w grudniu 2020, a w marcu i czerwcu 2020 nie przepracował co najmniej połowy obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych i wynagrodzenia za te miesiące nie uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłku. W marcu 2020 premia miesięczna za marzec i premia kwartalna za I kwartał nie zostały wypłacone, ponieważ te składniki wynagrodzenia wypłacamy do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego, tj. 10.04.2020. Premia miesięczna za czerwiec 2020 i za II kwartał zostały wypłacone 10.07.2020.
Jak w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnić premie miesięczne za marzec i czerwiec oraz premie kwartalne za I i II kwartał 2020?

Premii miesięcznych za marzec i czerwiec 2020 nie należy w ogóle uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku, natomiast premie kwartalne za I i II kwartał należy uwzględnić na ogólnych zasadach, tj. w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za 4 kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków w razie zmiany wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19

Nasza spółka zatrudnia ponad 50 pracowników. W stosunku do niektórych w ciągu ostatniego roku nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, także w związku z COVID-19.
Mamy wątpliwości, w jakich przypadkach nadal należy stosować art. 40 ustawy zasiłkowej, a w jakich nie. Prosimy o wyjaśnienie.

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłków według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. z uwzględnieniem art. 40 ustawy zasiłkowej, następuje w stosunku do pracowników, dla których zmiana ta nie ma związku z COVID-19. Jeżeli natomiast w wyniku przepisów o COVID-19 nastąpiło obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzono dla pracowników mniej korzystne warunki zatrudnienia, powołany art. 40 ustawy zasiłkowej nie ma zastosowania.

Prawo pracy

Przejęcie przez firmę wypłaty zasiłków w 2021

Płatnik, który 30.11.2020 będzie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, w przyszłym roku sam musi zapewnić obsługę naliczania i wypłaty zasiłków za czas choroby i macierzyństwa.

Liczba ubezpieczonych tego jednego dnia przesądza o obowiązkach na cały przyszły rok. Przedsiębiorcy, u których liczba ubezpieczonych oscyluje w granicach 20 osób, mogą działać tak, aby oszczędzić na przyszłorocznej obsłudze płacowej, np. wstrzymać się z zatrudnieniem kolejnego zleceniobiorcy czy nie zgodzić się na powrót pracownicy z urlopu wychowawczego przed 1.12.2020.

ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wznowienie wypłaty od 9.11.2020

Rodzice otrzymają świadczenie należne za okres zamknięcia placówek, do których uczęszcza dziecko do 8 lat lub dziecko starsze z orzeczoną niepełnosprawnością.

Od 9.11.2020 do 29.11.2020 ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem do 8 lat w przypadku:

Świadczenia chorobowe

ZUS poinformuje pracodawcę o kwarantannie i izolacji zatrudnionego

Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową i ubiegające się o wypłatę zasiłku nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do pracodawcy ani do ZUS. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Dane te pozyskuje ZUS i udostępnia płatnikom składek dla celów wypłaty świadczeń chorobowych. Pracownicy powinni jednak poinformować pracodawcę (np. telefonicznie lub e-mailem) o przyczynie nieobecności w pracy.

Wynagrodzenia

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za czas pobytu w szpitalu

W trakcie zwolnienia lekarskiego z powodu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, wydanego na 38 dni (złamanie ręki i biodra), nasza pracownica trafiła do szpitala na 10 dni (pilna operacja żylaków przełyku z uwagi na spowodowany nimi krwotok).
Czy w związku z pobytem w szpitalu zasiłek chorobowy za 10 dni choroby, niemającej związku z wypadkiem przy pracy, powinniśmy obniżyć do 70%?

Nie, ponieważ zgodnie z art. 24 ustawy wypadkowej w razie zbiegu uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego z uprawnieniami do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyrównanie zasiłku po wyroku sądowym, gdy pracodawca przestał być płatnikiem zasiłków

Otrzymaliśmy wyrok sądu, z którego wynika, że naszej pracownicy powinniśmy wypłacić zasiłek macierzyński w kwocie wyższej niż wypłaciliśmy 3 lata temu, w związku z niewliczeniem do podstawy wymiaru niektórych składników wynagrodzenia. Kwota należna pracownicy, wynikająca z wyroku sądu, wynosi ponad 5 tys. zł. Szkopuł w tym, że od 1.01.2019 r. nie jesteśmy już płatnikami zasiłków, ponieważ zarówno na 30.11.2018 r., jak i 30.11.2019 r. zgłaszaliśmy do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób.
Kto powinien wypłacić pracownicy wyrównanie zasiłku, wynikające z wyroku sądu – my, czy może ZUS? W następstwie COVID-19 sytuacja finansowa naszej firmy bardzo się pogorszyła i nie mamy na to środków.

W tym przypadku wyrównanie zasiłku macierzyńskiego pracownicy, wynikające z wyroku sądu, powinien wypłacić ZUS, ponieważ pracodawca nie jest obecnie płatnikiem zasiłków i nie ma do tego podstawy prawnej.

Zasiłki

Rozstrzyganie zbiegów egzekucji do zasiłków – nowe zasady

Zbiegi do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, powstałe po 30.07.2020 i prowadzone tytułem alimentów, zawsze „wygrywa” komornik, choćby zajęcie nadesłał jako drugi.

Taką zmianę wprowadziła nowelizacja z 11.09.2019 kilku ustaw, w tym o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania cywilnego oraz o emeryturach i rentach z FUS (DzU poz. 2070, dalej nowelizacja).

Zasiłki

Nie ma „zerowego PIT” od zasiłku

Spółka zatrudnia pracownika, który ma 25 lat. Nie pobiera od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek. W czerwcu i lipcu pracownik był na zwolnieniu lekarskim. Za część czerwca otrzymał wynagrodzenie za pracę, potem uzyskał prawo – na przełomie czerwca i lipca – do wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, a następnie do zasiłku chorobowego. Jako firma zatrudniająca 26 osób spółka wypłaca mu zasiłek.
Jak rozliczyć podatkowo-składkowo przychody tego pracownika?

Z pensji pracownika, który nie ukończył 26. roku życia, nie pobiera się podatku. Ta ulga nie ma jednak zastosowania do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Zasiłki

Obniżka etatu oznacza też zwykle niższy zasiłek

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy zazwyczaj oznacza, że zasiłek chorobowy czy macierzyński będzie ustalony od niższej podstawy. W mniejszej kwocie zostanie uwzględnione nie tylko wynagrodzenie, ale też premie kwartalne czy roczne.

Zmniejszenie etatów pracownikom to rozwiązanie, które wdrożyło wiele firm, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Takie posunięcie pracodawcy w większości przypadków wpływa na wysokość świadczeń przysługujących pracownikom za czas choroby czy macierzyństwa. W podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się wtedy wynagrodzenie obniżone w konsekwencji obniżenia etatu. Proporcjonalnie mniejsze wlicza się też składniki przychodu wypłacane pracownikom za okresy dłuższe niż miesiąc.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.
Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?

Nieprzepracowanie całego miesiąca przekłada się na wysokość wynagrodzenia. Sposób obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca zależy od systemu wynagradzania oraz od przyczyny nieobecności w pracy. Pracownik, który przez część miesiąca wykazuje absencję, oprócz wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku ma prawo również do wynagrodzenia za czas pracy. Obliczenia tej części pensji dokonuje się w przypadku, gdy pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (np. 5000 zł), a także pewne składniki jak premie czy dodatki liczone stałym procentem od podstawy zasadniczej (np. 20% z 5000 zł).

Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.

Zasiłki

Wyższe zasiłki dla chorych dłużników od 1.03.2020

Wzrosły kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przysługujących m.in. pracownikom i zleceniobiorcom.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 19.02.2020 (MP poz. 197) kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych od 1.03.2020 do 28.02.2021 wynoszą miesięcznie:

  • 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (dotychczas 514,31 zł),
  • 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (np. zaległe kredyty, składki i podatki) wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi (dotychczas 848,60 zł).
Procedury

Przeciwdziałanie koronawirusowi w miejscu pracy

Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.

Metody te wynikają z ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Niżej omówione przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Prawo do zasiłku chorobowego pracownicy w ciąży

Spółka od stycznia 2020 r. stała się po raz pierwszy płatnikiem zasiłków, ponieważ na 30.11.2019 r. zgłosiła do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Ma w tej chwili 4 pracownice w ciąży, które w tym okresie dość często otrzymują wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy.
Z jakich przywilejów przy wypłacie tych świadczeń korzystają pracownice w ciąży?
Zasiłki

Zasiłek chorobowy – kiedy pracownik nie ma do niego prawa

Kilka rozliczanych przez nas firm od stycznia 2020 będzie mieć obowiązek wypłacania pracownikom zasiłków związanych z chorobą. Wiemy, że w niektórych sytuacjach taki zasiłek nie przysługuje. Prosimy o ich wskazanie i podanie podstaw prawnych, abyśmy wiedzieli, na co ew. zwrócić uwagę.

Przypadki, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego albo traci do niego prawo, określone są ustawowo (art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 8, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14–17 ustawy zasiłkowej, dalej także ustawa).

Zasiłki

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym – jak ustalić wysokość chorobowego

Nasza pracownica (30 lat) była na urlopie wychowawczym od 1.01.2018 do 15.11.2019. Po nim nie wróciła jednak do pracy, ponieważ zachorowała i otrzymaliśmy jej zwolnienie lekarskie na okres od 4.11.2019 do 1.12.2019. Pracownica zgodnie z umową o pracę ma stały miesięczny przychód 4200 zł.
Czy po urlopie wychowawczym trwającym ponad rok, ustalając prawo do wynagrodzenia za czas choroby, trzeba było zastosować okres wyczekiwania? Za jaki okres pracownica miała prawo do tego wynagrodzenia i jak należało ustalić podstawę jego wymiaru?

Pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia za czas choroby od 16.11.2019 do 1.12.2019. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi jej uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2019, określone w umowie o pracę. Wypłacone wynagrodzenie chorobowe za okres od 16.11.2019 do 1.12.2019 (16 dni) mieści się w ramach przysługującego pracownicy limitu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w 2019 (limit 33 dni dla osób, które nie ukończyły wieku 50 lat, art. 92 Kp).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....