Wysokość kosztu podatkowego z tytułu raty leasingu w przypadku cesji umowy

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka z o.o. zwarła umowę cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego, na mocy której odpłatnie wstąpiła w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy między nim i leasingodawcą. Wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu wynosi 300 tys. zł. Nie jest to pojazd elektryczny. Scedowana umowa leasingowa została zawarta w październiku 2018.
Czy w związku z tym spółka może zaliczać raty leasingu w całości do kosztów uzyskania przychodów?

Od 1.01.2019 wprowadzono ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych m.in. opłat z tytułu umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze (z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego), w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Wskazane ograniczenie stosuje się do tej części opłaty leasingowej, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego (art. 16 ust. 5c updop).

Kwota, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a updop, obejmuje także VAT, który nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony VAT w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku (art. 16 ust. 5a updop).

Przypomnieć należy, że updop w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 nie limitowała w żaden sposób wskazanych kosztów.

Wprowadzając ograniczenie, ustawodawca przewidział przepisy przejściowe. Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159) do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1.01.2019 stosuje się przepisy updop w brzmieniu dotychczasowym. Jednocześnie w myśl art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej do umów zmienionych lub odnowionych po 31.12.2018 stosuje się już nowe regulacje.

Jeżeli więc umowa leasingu została zawarta przed 1.01.2019, to podatnik może rozliczać leasing operacyjny na zasadach obowiązujących do końca 2018 (a zatem bez żadnych ograniczeń), chyba że umowa taka została zmieniona lub odnowiona po 31.12.2018. Dotyczy to podatników CIT i PIT (patrz ramka poniżej).

Organy podatkowe przyjmują, że zmianą umowy jest taka zmiana, która ma lub może mieć istotny wpływ na skutki w podatku dochodowym, np. wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji zmiana umowy, która nie wywołuje skutków w podatku dochodowym, nie powinna automatycznie oznaczać konieczności stosowania nowych przepisów (zob. interpretacja KIS z 20.03.2019, 0114-KDIP3-1.4011.590.2018.1.MT).

Choć na podstawie zawartej umowy cesji nie zostały zmienione kluczowe warunki umowy leasingu, np. długość jej trwania czy wysokość rat, to z uwagi na to, że w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy wstąpił nowy podmiot, nie jest – w świetle ww. interpretacji – możliwe, aby skorzystał on z przepisu przejściowego. W konsekwencji spółka jako cesjonariusz będzie zobligowana do stosowania nowych regulacji updop, w tym art. 16 ust. 1 pkt 49a – niezależnie od tego, że cedent zawarł pierwotną umowę leasingu w 2018.

Ponieważ wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150 tys. zł (wynosi 300 tys. zł), to raty leasingowe (w części dotyczącej rat kapitałowych) nie będą kosztem spółki w wysokości ustalonej według proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego (tj. nie będą kosztem w połowie).

Zmiana umowy leasingu a utrata prawa do preferencyjnego rozliczenia kosztów

W stosunku do umów leasingu samochodów osobowych zawartych przed 1.01.2019 organy podatkowe zajmują stanowisko, że także zmiana harmonogramu płatności rat leasingowych skutkuje utratą możliwości rozliczenia kosztów opłat leasingowych bez stosowania ograniczeń wprowadzonych od tej daty.

Przykładowo w interpretacji KIS z 22.05.2019 (0115-KDIT3.4011.133.2019.1.MR) czytamy: zmiana umowy leasingu, w wyniku której zmienia się harmonogram spłaty, jest czynnością zależną od woli stron umowy i nie można potraktować jej jako zmiany o charakterze obiektywnym. Dodatkowo zmiana taka może powodować korzyści podatkowe, w postaci chociażby przyśpieszenia spłaty wartości pojazdów, a tym samym „niestandardowego” zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w krótkim (krótszym niż pierwotnie przewidziany) okresie. Zatem (...) do umów leasingu, do których zawierane będą w 2019 przedmiotowe aneksy, zastosowanie będą miały przepisy art. 23 ust. 1 pkt 47a updof w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019.

Z kolei w piśmie z 3.06.2019 (0114-KDIP3-1.4011.123.2019.6.AC) KIS stwierdziła, że także wniesienie do spółki cywilnej przedsiębiorstwa osoby fizycznej (obejmującego zawartą umowę leasingu samochodu osobowego) powoduje utratę preferencyjnego rozliczenia kosztów opłat leasingowych, mimo że kontrakt leasingowy będzie kontynuowany na tych samych zasadach z zachowaniem określonego w umowie terminu i wysokości rat leasingowych: W wyniku wniesienia umów leasingu w ramach aportu przedsiębiorstwa zmianie ulegnie strona umów, tj. w miejsce dotychczasowego korzystającego (wnioskodawca) pojawia się nowy podmiot. Z chwilą wniesienia przedsiębiorstwa do spółki cywilnej wyłączna własność wspólnika przekształca się we własność wspólną i ma charakter bezudziałowy. Nie jest zatem możliwe, aby z przepisu przejściowego mógł korzystać inny podmiot, przejmujący w drodze aportu, po 1.01.2019, prawa i obowiązki związane z umowami leasingu. Zatem nowy leasingobiorca nie może korzystać z ochrony praw nabytych do końca 2018. W tej sytuacji należy zastosować „nowe” przepisy obowiązujące od 2019. Natomiast data zawarcia umowy pierwotnej leasingu nie ma wpływu na stosowanie przepisów „starych”. W konsekwencji (…) wnioskodawca będzie zobligowany do stosowania nowych regulacji, w tym art. 23 ust. 1 pkt 47a updof.

Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
CIT i PIT

Ustalenie statusu małego podatnika w celu zastosowania 9% stawki CIT

Anna Koleśnik
Spółka z o.o. prowadzi hurtownię. Głównym jej dochodem jest zysk uzyskany z marży na sprzedaży. W 2018 osiągnęła obrót (sprzedaż) 4 631 448 zł plus VAT 812 042 zł, marża netto (zysk na tej sprzedaży) wyniosła 357 217 zł.
Czy przychodem spółki, uwzględnianym przy obliczaniu limitu małego podatnika (1,2 mln euro) w celu ustalenia prawa do 9% stawki CIT, jest sprzedaż (obrót), czy marża uzyskana z tej sprzedaży, stanowiąca zysk do opodatkowania?

CIT i PIT

Otrzymanie przez wspólnika udziału we własności nieruchomości zamiast wypłaty zysku

Ryszard Kubacki
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) planują podjąć uchwałę o przeznaczeniu kapitału zapasowego do wypłaty zgodnie z ich udziałem w zysku. Zamiast wypłaty w formie pieniężnej spółka przeniesie na wspólników własność nieruchomości (w części 1/2 na rzecz każdego z nich). Nieruchomość stanowi środek trwały spółki, została zakupiona w trakcie jej działalności.
Czy otrzymanie przez wspólników udziału we własności nieruchomości w zamian za wypłatę zysku w formie pieniężnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w PIT?

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od przychodów z budynków a działalność domu studenckiego

Piotr Kaim
Uczelnia jest właścicielem domów studenckich. Pokoje w tych obiektach są odpłatnie udostępniane, m.in. za pośrednictwem portalu internetowego, osobom fizycznym niezwiązanym z uczelnią – spoza grona studentów i doktorantów – a także osobom prawnym.
Czy udostępnianie pokoi pociąga za sobą obowiązek uiszczania podatku na mocy art. 24b ust. 1 updop? Czy przy określaniu podstawy opodatkowania należy zastosować proporcję wynikającą z metraży pokoi wynajętych w danym miesiącu, niezależnie od liczby osób, które je wynajmowały?

PIT

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia

Aleksander Woźniak
Od 1.08.2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Ma ono – w założeniu ustawodawcy – ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie pracy, a tym, którzy są zatrudnieni w szarej strefie – umożliwić powrót na legalny rynek pracy.

Zwolnienie, wynikające z nowego pkt 148 w art. 21 updof[1], oznacza nowe obowiązki dla płatników. Wpływa na sposób obliczenia zaliczki na PIT od pozostałych przychodów (nadwyżki ponad limit przysługującego zwolnienia), w tym na sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wiąże się też ze zmianą w zakresie sporządzania informacji PIT-11.


Formularze

Deklaracje na exit tax i przedłużenie terminu wpłaty podatku

Krzysztof Hałub
Ukazały się wzory formularzy potrzebnych do rozliczenia przez podatników CIT i PIT podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

CIT

Różnice kursowe ustalane metodą bilansową ujmowane per saldo w przychodach/kosztach podatkowych

Anna Koleśnik
Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na potrzeby CIT ustala różnice kursowe metodą rachunkową (bilansową).
Czy jest uprawniona do rozliczenia tych różnic – dla celów podatkowych – poprzez wykazanie ich per saldo (ujęcie w kosztach/przychodach podatkowych wynikającej z ksiąg rachunkowych nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu)?

PIT

Ustalenie wartości początkowej auta wykupionego po leasingu

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą chce wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską. Samochód był używany przez żonę przedsiębiorcy w jej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy w 2017 został wykupiony od leasingodawcy na fakturę za 1500 zł i przekazany do użytku prywatnego małżonków. Obecnie mąż chce używać go w swojej działalności jako środek trwały.
Czy wartość początkową samochodu może ustalić w wysokości jego wartości rynkowej (na podstawie średniej ceny rynkowej z ofert sprzedaży takiego samego samochodu i rocznika na rynku wtórnym), wynoszącej 46 tys. zł?

CIT

Kiedy podatek u źródła zapłacony z własnych środków może być kosztem podatkowym

Edyta Głębicka
Spółka z o.o. kupuje od podmiotów zagranicznych usługi objęte w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. Niekiedy musi z własnych środków zapłacić ten podatek, bo nie ma możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.
Czy ma prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na zlecenie – pobór zaliczki na PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka podpisuje umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy. Kierując się złożonymi przez nich oświadczeniami (dotyczącymi tzw. ośrodka interesów życiowych) i wiedzą uzyskaną w procesie rekrutacji, dla celów PIT traktuje ich jako polskich rezydentów podatkowych. Zleceniobiorcy deklarują bowiem chęć emigracji (wraz z rodzinami) do Polski w celu poprawy warunków życiowych.
Czy spółka powinna obliczać zaliczki na PIT od dochodów z tych zleceń na ogólnych zasadach (określonych w art. 41 ust. 1 updof)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagrody w konkursach dla współpracowników a pobór zryczałtowanego PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka współpracuje z osobami fizycznymi będącymi indywidualnymi przedsiębiorcami. W celu zwiększenia wyników sprzedaży organizuje skierowane do nich konkursy motywacyjne. Nagrody otrzymują wszyscy, którzy uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu. Ich wysokość jest uzależniona od wielkości sprzedaży danego uczestnika.
Czy wartość wygranych będzie u laureatów tych konkursów przychodem podlegającym PIT w wysokości 10%, a spółka jako płatnik powinna pobrać ten podatek?

Płatności ponad 2 mln zł objęte CIT u źródła dopiero od 2020

MF odroczył o kolejne pół roku obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł.

PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?

PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....