Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowego JPK_VAT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Odpowiadając na wątpliwości podatników, resort finansów opublikował pytania i odpowiedzi, które mają pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków związanych ze sporządzaniem plików JPK_VAT.

Przypomnijmy, że 1.10.2020 deklaracje VAT i dotychczasowy plik JPK_VAT zostaną zastąpione nowymi rozbudowanymi plikami JPK (JPK_V7M i JPK_V7K). Ich zawartość określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).

 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Nakłada ono na podatników m.in. obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń w ewidencji – w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia oraz objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku. Oznaczenia te dotyczą:

 • dostawy i świadczenia usług (tzw. symbole GTU 01-13),
 • procedur (np. MPP – podzielona płatność, TP – transakcje pomiędzy stronami powiązanymi),
 • dokumentów (np. WEW – dokument wewnętrzny, FP – faktura wystawiona do paragonu).

W wyjaśnieniach odniesiono się głównie do kwestii prawidłowego stosowania tych oznaczeń.

Wskazano m.in., że do konkretnej transakcji można będzie przypisać więcej niż jedno oznaczenie (np. fakturę dokumentującą dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego trzeba będzie oznaczyć GTU_01 oraz TP). Oznaczeń nie zamieszcza się na wystawianych fakturach.

Symbole GTU 01-13 dotyczące transakcji sprzedażowych należy stosować także do:

 • eksportu usług, np. niematerialnych,
 • eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT), np. paliw,
 • towarów używanych,
 • refakturowania usług,
 • faktur zaliczkowych,
 • faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
 • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

Symbole te nie dotyczą natomiast:

 • transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, importu towarów lub usług),
 • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (nieodpłatnym przekazaniu towarów – art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Oznaczenia procedur (określone w art. 10 ust. 4 rozporządzenia) dotyczą – w przeciwieństwie do GTU – nie tylko transakcji sprzedażowych, lecz także transakcji zakupowych, które powodują wykazanie podstawy opodatkowania w ewidencji sprzedaży. Należy je stosować do wszystkich dowodów, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Przy transakcjach zakupowych będą to m.in. oznaczenia TT_WNT i TP.

Oznaczenie dokumentu „WEW” dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży (fakturą), np.:

 • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
 • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT,
 • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
 • sprzedaży bezrachunkowej (na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).

Transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT, które nie są dokumentowane fakturą, ujmuje się w pliku na podstawie dokumentu wewnętrznego. W składanym pliku w polach ,,NrKontrahenta” i ,,NazwaKontrahenta” można wpisać ,,Brak”. W polu „DowodSprzedazy” można wpisać numer dokumentu wewnętrznego, zaś w polu „TypDokumentu” należy wpisać „WEW”.

Natomiast transakcje, które dotyczą importu usług, WNT czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został wystawiony.

Oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Odnosi się to zarówno do faktur sprzedażowych (wystawianych), jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta), niezależnie od tego, czy na danej fakturze znajduje się stosowna adnotacja i czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich, czy tylko części pozycji na tej fakturze.

Oznaczania transakcji, procedur i dokumentów stosuje się również do:

 • faktur korygujących wystawionych do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT,
 • faktur wykazywanych w czasie obowiązywania nowej struktury JPK_VAT, a wystawionych wcześniej; dotyczy to również np. faktur zakupowych, gdy podatnik korzysta z prawa do odliczenia po 30.09.2020.

Choć do transakcji można będzie przypisać więcej niż jedno oznaczenie, to jednocześnie nie mogą wystąpić oznaczenia:

 • „RO”, „WEW” i „FP” dla dokumentów sprzedażowych,
 • „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.

W przypadku gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU (lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU) struktura pliku JPK_VAT przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

Również oznaczenia procedur i dokumentów są stosowane do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim transakcji.

Przykładowo, jeśli faktura zawiera dwa wiersze, z których jeden dokumentuje zakup towarów zał. nr 15 do ustawy o VAT, to oznaczenie MPP stosuje się do faktury jako całości, bez rozbicia na wiersze.

W kwestii ujmowania w nowym JPK_VAT sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej Ministerstwo Finansów wskazało, że:

 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej trzeba wykazać na podstawie dokumentu zbiorczego,
 • podatnik może dokonywać wpisów w ewidencji (oznaczonych „RO”) na podstawie zbiorczych zestawień dobowych lub miesięcznych (jednym zapisem można wprowadzać sprzedaż z kilku kas),
 • obrót z oznaczeniem „RO” (czyli sprzedaż z tzw. obcej kasy rejestrującej) wykazuje wyłącznie faktyczny sprzedawca (podatnik), a nie agent lub pośrednik ewidencjonujący tę sprzedaż (ten w swojej ewidencji nie wykazuje sprzedaży prowadzonej w imieniu innego podmiotu),
 • faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione; nie zwiększają one wartości sprzedaży oraz należnego VAT w okresie, w którym zostały wystawione.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika też, że:

1. Podatnik, który w danym okresie nie wykonał żadnej transakcji, a w efekcie ewidencja i deklaracja nie zawierają żadnych wpisów, powinien złożyć tzw. zerowy JPK_VAT. W elemencie „Deklaracja” powinien wówczas wypełnić pola P_38 oraz P_51, wpisując „0”. Ponadto w polach „LiczbaWierszySprzedazy” oraz „LiczbaWierszyZakupow” wpisać „0”, a w polach „PodatekNalezny”, a także „PodatekNaliczony” wykazać wartość „0.00”.

2. Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT należy korygować przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Przykładowo, składając w grudniu 2020 korektę JPK_VAT za luty 2020, należy użyć JPK_VAT(3).

Wyjaśnienia zostały opublikowane na ⇒ stronie internetowej Ministerstwa Finansów ⇐.

Temat: „Koronawirus - podatki”
Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?
PIT i CIT

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przedłużone na 2021

Przedsiębiorcy nie zapłacą w przyszłym roku podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Chodzi o podatek należny na podstawie art. 30g updof i art. 24b updop m.in. od właścicieli hoteli, magazynów, centrów handlowych i innych budynków przeznaczonych na wynajem. Zwolnienie, zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24.06.2020.

PIT i CIT

Szersza ulga z tytułu darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 i wsparcie oświaty

Odliczeniu od dochodu będą podlegać darowizny przekazane w całym 2020 (nie tylko do końca września), a także w kolejnym roku – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Taką zmianę – rozszerzającą zakres ulg przewidzianych w:

1) art. 52n updof i art. 38g updop,

2) art. 52x updof i art. 38p updop,

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

CIT i PIT

Dopłaty do wynagrodzeń związane ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19 są przychodem pracodawcy

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jest przychodem do opodatkowania. Pensje i składki ZUS pokryte dopłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 9.11.2020 (0114-KDIP2-1.4010.326.2020.1.KS). Chodziło o środki przyznane przez wojewódzki urząd pracy na podstawie art. 15gg ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

CIT i PIT

Wzmocnienie odporności pracowników podczas pandemii wpływa na przychody firmy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup dla pracowników leków i preparatów wzmacniających odporność w czasie epidemii koronawirusa, a także na ich zaszczepienie przeciwko grypie.

O jej wydanie wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą okien. We wniosku wskazała, że z uwagi na epidemię COVID-19 podjęła środki zaradcze, zabezpieczające pracowników przed ew. zarażeniem się i zachorowaniem na tę chorobę, a tym samym ograniczające ryzyko dla jej działalności, polegające na uszczupleniu mocy produkcyjnych.

PIT

Jak ustalić wartość darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, odliczanej od dochodu

Przedsiębiorczyni rozpoczęła w 2020 produkcję maseczek ochronnych. Część przekazała podmiotom leczniczym, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, na podstawie zawartych z nimi umów darowizny. W umowach jako wartość darowizny wskazano wartość rynkową maseczek.
Czy ta wartość powinna być również przyjęta w celu ustalenia kwoty darowizny odliczanej od dochodu na podstawie art. 52n ust. 1 updof, czy też należy ją ustalić według kosztu wytworzenia maseczek?

Przywołany przepis pozwala na odliczenie (przy obliczaniu zaliczki na PIT lub podatku w zeznaniu rocznym) od dochodu (a ściślej od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof) darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, spełniających poniższe warunki:

Podatki i prawo gospodarcze

Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej bez wpływu na rozliczenie VAT

W czerwcu 2020 r. nasza spółka z o.o. otrzymała w ramach tzw. tarczy finansowej subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Przeznaczyła ją na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (zapłatę odsetek od kredytów, wynagrodzeń pracowników, na pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych nieruchomości itp.).
Czy słusznie nie opodatkowaliśmy otrzymanej subwencji VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot kosztów testu na koronawirusa ­– czy jest przychodem pracownika

Po powrocie z urlopu pracownik dobrowolnie wykonał sobie test na COVID-19, za który zapłacił pracodawca (zwrócił koszty testu).
Czy koszt testu powinien zostać doliczony do przychodu pracownika?
VAT

Darowizny na przeciwdziałanie epidemii nadal bez VAT, niższy podatek na niektóre towary

Czasowe stosowanie stawki 0% do darowizn wyrobów medycznych, farmaceutycznych i środków ochrony zostało wydłużone do dnia odwołania stanu epidemii koronawirusa. Rozszerzono też listę towarów objętych 8% stawką VAT.

Nastąpiło to rozporządzeniem MF z 28.08.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (poz. 1487), które weszło w życie 31.08.2020.

Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).

Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

CIT i PIT

Bezwarunkowe zwolnienie z podatku minimalnego

Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) za miesiące od marca do grudnia 2020.

Takie zwolnienie, w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0 (czyli ustawa z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, DzU poz. 1086). Zostało ono zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop.

Koronawirus

Mniej formalności dla „kartowiczów”, którzy czasowo zamknęli firmę z powodu pandemii

Podatnicy karty podatkowej nie muszą informować US o przerwie w działalności z uwagi na zakazy wprowadzone w rządowych regulacjach antykoronawirusowych.

Co do zasady złożenie takiego zawiadomienia jest warunkiem niepłacenia podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy. Jednak dzięki wprowadzonej zmianie „kartowicze”, z mocy prawa, zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.

Koronawirus

Przegląd kasy fiskalnej w czasie pandemii

Można złożyć do US wniosek o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, ale tylko przed upływem tego terminu.

Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Koronawirus

Dalsze przedłużenie terminu zapłaty zaliczek na PIT i ryczałtu za pracowników

Pobrane w marcu, kwietniu i maju 2020 zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło, a także z praw autorskich i praw pokrewnych można będzie przekazać do US w późniejszym terminie.

Ulga ta dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią. Początkowo zaliczki za marzec i kwiecień miały być przez nich wpłacone w terminie przesuniętym tzw. tarczą antykryzysową (DzU poz. 568) – do 20.06.2020.

Koronawirus

Kolejne przedłużenie terminu składania informacji IFT-2R

MF przedłużył termin przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca 7. miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop.

Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....