Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowego JPK_VAT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Odpowiadając na wątpliwości podatników, resort finansów opublikował pytania i odpowiedzi, które mają pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków związanych ze sporządzaniem plików JPK_VAT.

Przypomnijmy, że 1.10.2020 deklaracje VAT i dotychczasowy plik JPK_VAT zostaną zastąpione nowymi rozbudowanymi plikami JPK (JPK_V7M i JPK_V7K). Ich zawartość określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).

 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Nakłada ono na podatników m.in. obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń w ewidencji – w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług szczególnie narażonych na nadużycia oraz objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku. Oznaczenia te dotyczą:

 • dostawy i świadczenia usług (tzw. symbole GTU 01-13),
 • procedur (np. MPP – podzielona płatność, TP – transakcje pomiędzy stronami powiązanymi),
 • dokumentów (np. WEW – dokument wewnętrzny, FP – faktura wystawiona do paragonu).

W wyjaśnieniach odniesiono się głównie do kwestii prawidłowego stosowania tych oznaczeń.

Wskazano m.in., że do konkretnej transakcji można będzie przypisać więcej niż jedno oznaczenie (np. fakturę dokumentującą dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego trzeba będzie oznaczyć GTU_01 oraz TP). Oznaczeń nie zamieszcza się na wystawianych fakturach.

Symbole GTU 01-13 dotyczące transakcji sprzedażowych należy stosować także do:

 • eksportu usług, np. niematerialnych,
 • eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT), np. paliw,
 • towarów używanych,
 • refakturowania usług,
 • faktur zaliczkowych,
 • faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
 • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

Symbole te nie dotyczą natomiast:

 • transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, importu towarów lub usług),
 • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (nieodpłatnym przekazaniu towarów – art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Oznaczenia procedur (określone w art. 10 ust. 4 rozporządzenia) dotyczą – w przeciwieństwie do GTU – nie tylko transakcji sprzedażowych, lecz także transakcji zakupowych, które powodują wykazanie podstawy opodatkowania w ewidencji sprzedaży. Należy je stosować do wszystkich dowodów, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Przy transakcjach zakupowych będą to m.in. oznaczenia TT_WNT i TP.

Oznaczenie dokumentu „WEW” dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży (fakturą), np.:

 • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
 • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT,
 • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
 • sprzedaży bezrachunkowej (na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).

Transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT, które nie są dokumentowane fakturą, ujmuje się w pliku na podstawie dokumentu wewnętrznego. W składanym pliku w polach ,,NrKontrahenta” i ,,NazwaKontrahenta” można wpisać ,,Brak”. W polu „DowodSprzedazy” można wpisać numer dokumentu wewnętrznego, zaś w polu „TypDokumentu” należy wpisać „WEW”.

Natomiast transakcje, które dotyczą importu usług, WNT czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został wystawiony.

Oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Odnosi się to zarówno do faktur sprzedażowych (wystawianych), jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta), niezależnie od tego, czy na danej fakturze znajduje się stosowna adnotacja i czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich, czy tylko części pozycji na tej fakturze.

Oznaczania transakcji, procedur i dokumentów stosuje się również do:

 • faktur korygujących wystawionych do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT,
 • faktur wykazywanych w czasie obowiązywania nowej struktury JPK_VAT, a wystawionych wcześniej; dotyczy to również np. faktur zakupowych, gdy podatnik korzysta z prawa do odliczenia po 30.09.2020.

Choć do transakcji można będzie przypisać więcej niż jedno oznaczenie, to jednocześnie nie mogą wystąpić oznaczenia:

 • „RO”, „WEW” i „FP” dla dokumentów sprzedażowych,
 • „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.

W przypadku gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU (lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU) struktura pliku JPK_VAT przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

Również oznaczenia procedur i dokumentów są stosowane do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim transakcji.

Przykładowo, jeśli faktura zawiera dwa wiersze, z których jeden dokumentuje zakup towarów zał. nr 15 do ustawy o VAT, to oznaczenie MPP stosuje się do faktury jako całości, bez rozbicia na wiersze.

W kwestii ujmowania w nowym JPK_VAT sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej Ministerstwo Finansów wskazało, że:

 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej trzeba wykazać na podstawie dokumentu zbiorczego,
 • podatnik może dokonywać wpisów w ewidencji (oznaczonych „RO”) na podstawie zbiorczych zestawień dobowych lub miesięcznych (jednym zapisem można wprowadzać sprzedaż z kilku kas),
 • obrót z oznaczeniem „RO” (czyli sprzedaż z tzw. obcej kasy rejestrującej) wykazuje wyłącznie faktyczny sprzedawca (podatnik), a nie agent lub pośrednik ewidencjonujący tę sprzedaż (ten w swojej ewidencji nie wykazuje sprzedaży prowadzonej w imieniu innego podmiotu),
 • faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione; nie zwiększają one wartości sprzedaży oraz należnego VAT w okresie, w którym zostały wystawione.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika też, że:

1. Podatnik, który w danym okresie nie wykonał żadnej transakcji, a w efekcie ewidencja i deklaracja nie zawierają żadnych wpisów, powinien złożyć tzw. zerowy JPK_VAT. W elemencie „Deklaracja” powinien wówczas wypełnić pola P_38 oraz P_51, wpisując „0”. Ponadto w polach „LiczbaWierszySprzedazy” oraz „LiczbaWierszyZakupow” wpisać „0”, a w polach „PodatekNalezny”, a także „PodatekNaliczony” wykazać wartość „0.00”.

2. Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT należy korygować przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Przykładowo, składając w grudniu 2020 korektę JPK_VAT za luty 2020, należy użyć JPK_VAT(3).

Wyjaśnienia zostały opublikowane na ⇒ stronie internetowej Ministerstwa Finansów ⇐.

Temat: „Koronawirus - podatki”
VAT

Darowizny na przeciwdziałanie epidemii nadal bez VAT, niższy podatek na niektóre towary

Czasowe stosowanie stawki 0% do darowizn wyrobów medycznych, farmaceutycznych i środków ochrony zostało wydłużone do dnia odwołania stanu epidemii koronawirusa. Rozszerzono też listę towarów objętych 8% stawką VAT.

Nastąpiło to rozporządzeniem MF z 28.08.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (poz. 1487), które weszło w życie 31.08.2020.

Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).

Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

CIT i PIT

Bezwarunkowe zwolnienie z podatku minimalnego

Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) za miesiące od marca do grudnia 2020.

Takie zwolnienie, w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0 (czyli ustawa z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, DzU poz. 1086). Zostało ono zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop.

Koronawirus

Mniej formalności dla „kartowiczów”, którzy czasowo zamknęli firmę z powodu pandemii

Podatnicy karty podatkowej nie muszą informować US o przerwie w działalności z uwagi na zakazy wprowadzone w rządowych regulacjach antykoronawirusowych.

Co do zasady złożenie takiego zawiadomienia jest warunkiem niepłacenia podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy. Jednak dzięki wprowadzonej zmianie „kartowicze”, z mocy prawa, zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.

Koronawirus

Przegląd kasy fiskalnej w czasie pandemii

Można złożyć do US wniosek o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, ale tylko przed upływem tego terminu.

Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Koronawirus

Dalsze przedłużenie terminu zapłaty zaliczek na PIT i ryczałtu za pracowników

Pobrane w marcu, kwietniu i maju 2020 zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło, a także z praw autorskich i praw pokrewnych można będzie przekazać do US w późniejszym terminie.

Ulga ta dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią. Początkowo zaliczki za marzec i kwiecień miały być przez nich wpłacone w terminie przesuniętym tzw. tarczą antykryzysową (DzU poz. 568) – do 20.06.2020.

Koronawirus

Kolejne przedłużenie terminu składania informacji IFT-2R

MF przedłużył termin przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca 7. miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop.

Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

 • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
 • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.
Koronawirus

Pożyczka 5 tys. zł z urzędu pracy bez PCC

Czy od pożyczki 5 tys. zł udzielonej przez powiatowy urząd pracy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i złożyć deklarację PCC-3?

Nie, zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. f ustawy o PCC zwolnione z podatku są pożyczki udzielane z utworzonych w drodze ustawy funduszy celowych. Jednorazowe pożyczki do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy są udzielane z FP, zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374).

Koronawirus

Wsparcie finansowe otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej – skutki w podatku dochodowym

W celu wsparcia przedsiębiorców w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 ustawy nazywane potocznie tarczą antykryzysową 1.0 i tarczą antykryzysową 2.0 przewidziały wiele instrumentów finansowych, z których mogą oni skorzystać. Chodzi przede wszystkim o: zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS, świadczenie postojowe, mikropożyczkę, a także dofinansowanie z FGŚP i FP części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Czy otrzymane wsparcie stanowi dla przedsiębiorców przychód podlegający opodatkowaniu CIT i PIT?

W tarczy antykryzysowej 1.0, obowiązującej od 31.03.2020 r., wprowadzono do tzw. specustawy przepis (art. 31zx), który wskazywał wprost, że przychód uzyskany z racji zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS – wynikającego z art. 31zo specustawy – nie stanowi przychodu w rozumieniu updof. Tarcza antykryzysowa 2.0, która weszła w życie 18.04.2020 r., doprecyzowała tę regulację, wskazując, że również na gruncie updop nie mamy do czynienia z przychodem podatkowym.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej weszły w życie liczne zmiany m.in. w ustawach o podatku dochodowym i ustawie o VAT, a także w Ordynacji podatkowej w zakresie procedury i sporów z fiskusem.

Wprowadza je obowiązująca od 31.03.2020 r. ustawa z tego samego dnia, którą zmieniono ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej specustawa).

Koronawirus

Więcej czasu na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku

Do 31.05.2020 przedłużono termin złożenia deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. Podatnicy, którzy osiągali wyłącznie dochody zwolnione przedmiotowo z CIT albo u których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych przychodów, mają na to czas do 31.07.2020.

Wynika tak z rozporządzenia MF z 27.03.2020 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DzU poz. 542).

SKwP wnioskuje o odroczenie terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o uwzględnienie w ustawie, dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodatkowych postulatów.

Stowarzyszenie wnioskuje o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów, w tym o obrocie papierami wartościowymi, Prawa bankowego, dla których termin sporządzania i złożenia przypada po dniu 12.03.2020 r.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....