Wydatki poniesione za cudzoziemca na legalizację jego pobytu i pracy w Polsce – skutki w PIT

Krzysztof Hałub

Opłacone przez zatrudniającego koszty legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców-zleceniobiorców trzeba doliczyć do ich przychodu jako nieodpłatne świadczenie objęte podatkiem dochodowym.

Tak wynika z interpretacji KIS z 28.06.2018 (0114-KDIP3-3.4011.186.2018.2.JM).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Wystąpiła o nią spółka zatrudniająca zleceniobiorców (Ukraińców) na umowy tymczasowe. Aby ich pozyskać, ponosi liczne koszty związane z zatrudnieniem – m.in. koszty pozwoleń na pracę, tłumaczeń niezbędnych dokumentów na język polski, kart stałego pobytu, wiz pracowniczych. Spółka pytała, czy w związku z tym po stronie zleceniobiorców powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty PIT.

KIS uznała, że tak. Wskazała na 2 procedury legalizacji pracy cudzoziemców – określoną w ustawie z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265) oraz uregulowaną w ustawie z 12.12.2013 o cudzoziemcach (DzU z 2017 poz. 2206): Procedury te rozróżnia strona postępowania. W pierwszym przypadku w postępowaniu o wydanie, przedłużenie (lub uchylenie) zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W drugiej procedurze stroną postępowania, którego celem jest uzyskanie zezwolenia na pracę, jest sam cudzoziemiec. Różnica występuje również w przypadku podmiotów zobowiązanych do pokrycia kosztów tych postępowań. W pierwszym przypadku koszty te obciążają wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy, natomiast w drugim samego cudzoziemca. Nie ulega zatem wątpliwości, że w braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek. W konsekwencji przyjęcie tego świadczenia od pracodawcy oznacza uniknięcie wydatku i wymierną korzyść majątkową.

Odnosząc się do argumentu spółki, że pokrywane przez nią wydatki związane z kosztami legalizacji pracy i pobytu ukraińskich pracowników w Polsce zostały poniesione w interesie ekonomicznym spółki jako pracodawcy, KIS odpowiedziała, że stwierdzenie to nie jest z gruntu fałszywe. Pracodawca ze swojego subiektywnego punktu widzenia może tak uważać i chcąc zachęcić pracowników do podjęcia u niego pracy, może oferować im dodatkowe świadczenia w postaci pokrycia kosztów legalizacji pobytu i pracy. W interpretacji przepisów prawa należy jednakże odnosić się do obiektywnych przesłanek, zarówno faktycznych, jak i prawnych. Stąd zdobycie pracy oraz dopełnienie formalnoprawnych wymogów legalizujących pobyt i pracę, co z kolei pozwala uzyskać środki finansowe do zapewnienia egzystencji sobie i rodzinie, obiektywnie leży przede wszystkim w interesie cudzoziemca. Zatem poniesienie przez wnioskodawcę określonych opłat (m.in. koszty pozwoleń na pracę, koszty tłumaczeń niezbędnych dokumentów, koszty karty stałego pobytu, koszty wiz pracowniczych) zostało obiektywnie poczynione w interesie zleceniobiorcy i pozwoliło mu uniknąć wydatku (cudzoziemiec zyskał wymierną korzyść finansową w postaci zaoszczędzenia wydatków).

Podsumowując: KIS stwierdziła, że wartość ponoszonych przez spółkę kosztów procedur legalizacji pobytu oraz legalizacji pracy zleceniobiorcom stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 updof – ze źródła przychodu, jakim jest działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu. W związku z tym na spółce ciążą obowiązki płatnika określone art. 41 updof.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....