Wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia. Aspekty praktyczne

Natalia Krzyżanowska biegły rewident, FCCA, specjalistka z zakresu rachunkowości i finansów

1. Wprowadzenie

[1] O wycenie niektórych instrumentów finansowych pisałam w artykule „Wycena papierów wartościowych notowanych na polskich rynkach finansowych”, „Rachunkowość” nr 6/2011.

Wszystkie jednostki pozostające pod rządami ustawy o rachunkowości mają obowiązek wyceny instrumentów finansowych[1] zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – Dz. U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm. – rozporządzenie o instrumentach finansowych. Od wymogu tego mogą się zwolnić jedynie te jednostki, które nie podlegają obowiązkom poddania swego sprawozdania finansowego corocznemu badaniu, gdyż nie spełniają przewidzianych ustawą kryteriów. Rozporządzenie o instrumentach finansowych przewiduje, że niektóre instrumenty finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, zwanej też zamortyzowanym kosztem. Są to:

  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
    • zobowiązania finansowe (np. z tytułu kredytu, pożyczki), z wyjątkiem pozycji zabezpieczonych, zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań,
    • pożyczki udzielone i należności własne nieprzeznaczone do sprzedaży,
    • aktywa finansowe (np. papiery dłużne) utrzymywane do terminu wymagalności,
    • składniki aktywów finansowych posiadające termin wymagalności, dla których wartość godziwa nie może być ustalona w sposób wiarygodny.

Skorygowaną cenę nabycia ustala się – zgodnie z art. 28 ust. 8a ustawy o rachunkowości oraz § 3 pkt 12 rozporządzenia o instrumentach finansowych – jako cenę nabycia (wartość początkowa), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego) i odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość, w przypadku jej utraty.

Wyświetlono 5% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....