Wybór pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Krzysztof Tandecki

Wdrażając rozwiązania tarczy antykryzysowej, pracodawca powinien stosować obiektywne kryteria wyboru pracowników, których obejmie przestój lub obniżka etatów.

Oba te rozwiązania mają na celu ochronę miejsc pracy. Może je wdrożyć przedsiębiorca, który na skutek wystąpienia COVID-19 odnotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej:

  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • 15% – porównując obroty w ciągu dwóch dowolnych, ale kolejnych miesięcy przypadających po 1.01.2020 do obrotów z analogicznych dwóch miesięcy poprzedniego roku lub
  • 25% – porównując obroty z dowolnie wybranego miesiąca przypadającego po 1.01.2020 do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dodatkowo taki przedsiębiorca nie może mieć zaległości wobec organów podatkowych ani ZUS na koniec III kwartału 2019, chyba że są one objęte odroczeniem terminu płatności lub rozłożone na raty. Nie mogą też zachodzić wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia pracownikom etatów przedsiębiorca musi uzgodnić w porozumieniu ze stroną społeczną. To porozumienie jest podstawą do uzyskania wsparcia finansowego na pracowników objętych przestojem lub obniżeniem etatów przez 3 mies.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca obniża wynagrodzenie maksymalnie o 50%. Po obniżce nie może być ono niższe niż minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Na taką osobę firma może otrzymać z FGŚP wsparcie w maksymalnej wysokości 1533,09 zł (brutto).

Obniżenie wymiaru czasu pracy jest z kolei możliwe maksymalnie o 20%, nie więcej niż do połowy etatu. Tu również pracodawca zmniejsza wysokość wynagrodzenia, ale nie może być ono niższe niż minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W tym przypadku firma może otrzymać dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia takiej osoby, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, wraz ze składkami w części finansowanej przez płatnika. Maksymalne wsparcie wynosi 2452,27 zł (brutto).

Oba te rozwiązania prowadzą do obniżenia pracownikom wynagrodzenia. Pracodawca może przy tym objąć przestojem czy zmniejszeniem etatu wszystkich pracowników, ale może też wdrożyć te zmiany wobec niektórych ich grup bądź jedynie poszczególnych osób. Taki wybór musi być jednak przemyślany. Podobnie jak w przypadku kryteriów doboru pracowników do zwolnień, również tu typowanie musi się opierać na sprawiedliwych, obiektywnych i zgodnych z prawem kryteriach (a więc niemających charakteru dyskryminującego). W przeciwnym razie pracownicy objęci obniżką pensji będą mogli wystąpić z roszczeniami do sądu.

Kryteria wyboru osób powinny być jawne i przejrzyste. Pracownik objęty przestojem czy obniżeniem etatu powinien je poznać i wiedzieć, dlaczego to właśnie jego dotknęły zmiany. Szczególnie gdy należy do grupy osób wykonujących tę samą lub podobną pracę, a zmiany nie objęły całej tej grupy.

W pierwszej kolejności pracodawca może kierować się kryterium przydatności pracownika dla firmy. Może więc porównać doświadczenie zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe. Kryterium doboru pracowników może też być dyspozycyjność. Istotny może tu być również staż pracy, ale nie może to być kryterium decydujące.

Wybierając osoby, które będą objęte przestojem czy obniżeniem etatu, pracodawca nie może też zapominać o zasadach współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Musi wziąć pod uwagę czynniki, które nie mają bezpośredniego związku z zatrudnieniem, jak sytuacja osobista, rodzinna i majątkowa pracownika (np. brak dodatkowych dochodów w rodzinie, niepełnosprawność, zły stan zdrowia, samotne wychowywanie dzieci, liczne potomstwo itp.). Wybór danej osoby może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, jeżeli jej sytuacja osobista jest znacznie gorsza niż pozostałych pracowników. 

Temat: „Koronawirus - przestój”
Koronawirus

Porozumienie z pracownikami w sprawie wprowadzenia przestoju i ograniczonego czasu pracy zawarte „z wyprzedzeniem”

Magdalena Januszewska
W naszej firmie działa kilka związków zawodowych. Chcemy zawrzeć porozumienie ws. wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g tzw. specustawy koronawirusowej. Organizacji jest kilka, więc negocjacje mogą się przedłużyć.
Czy możemy zawrzeć porozumienie z wyprzedzeniem, jeżeli w dniu jego podpisywania możemy nie być jeszcze pewni, czy spełniamy warunek spadku obrotów?

W myśl art. 15g ust. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Jeśli u pracodawcy działa kilka związków zawodowych, to porozumienia nie trzeba zawierać ze wszystkimi, a tylko z reprezentatywnymi. W zależności od tego, ilu zrzeszają one pracowników, porozumienie należy zawrzeć albo wyłącznie z tymi, które zrzeszają co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, a jeśli takich nie ma – ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlopowany pracownik nie podlega przestojowi

Renata Majewska
Od 25.03.2020 do 8.05.2020 r. pracownik spółki przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 1.05.2020 r., ze względu na szerzącą się pandemię, prezes planuje zarządzić przestój, zgodnie z art. 81 § 1 Kp.
Co z urlopowaną osobą? Czy w takiej sytuacji ją także obejmie przestój? Dodam, że przestój musimy wprowadzić, ponieważ większość przedsiębiorstwa nie działa z powodu obostrzeń epidemicznych i nie ma pracy. Boimy się, że zabraknie nam pieniędzy na pełne wynagrodzenia.

Nie można objąć przestojem zatrudnionego, który korzysta z urlopu wypoczynkowego. Najpierw należy go odwołać z urlopu, co jest uzasadnione postępującą epidemią, a potem ew. skierować do przestoju.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....