Wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane po 30.09.2018 muszą mieć elektroniczną postać

Ministerstwo Finansów wycofało się ze stanowiska, że to dzień bilansowy, a nie termin sporządzenia sprawozdania finansowego (sf), decyduje o tym, czy powinno być ono sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF.

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie, określonej przez MF.

Wprowadzono je ustawą z 26.01.2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 398). Dodała ona m.in. nowe regulacje (ust. 1f–1h) do art. 45 uor, w świetle których sf sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpis zaufany), a sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  • MF – Minister Finansów
  • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • uor – ustawa o rachunkowości
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

W ustawie nowelizującej nie zawarto żadnych przepisów przejściowych (jeśli nie liczyć art. 38 ust. 2, dotyczącego sposobu składnia sprawozdań do KRS, który wprowadza jeszcze większe zamieszanie, stanowiąc, że przesyłanie skanów sprawozdań do KRS jest możliwe tylko do 30.09.2018). W związku z tym z literalnego brzmienia przepisów można wywnioskować, że elektroniczną formę powinno mieć każde sf sporządzone po 30.09.2018.

Do takiego też wniosku prowadzą informacje zamieszczone na stronie internetowej KRS (w zakładce „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”), gdzie wskazano m.in., że następujące sprawozdania muszą być sporządzone w formacie XML ogłoszonym w BIP oraz podpisane elektronicznie:

  • sf podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1.10.2018, niesporządzone zgodnie z MSR,
  • skonsolidowane sf sporządzone od 1.10.2018, niesporządzone zgodnie z MSR.

(…) Dokumenty finansowe sporządzone przed 1.10.2018 są składane wg dotychczasowych zasad.

Odmienne stanowisko w tej sprawie zajęło jednak Ministerstwo Finansów, wskazując, że decydujące znaczenie ma nie data sporządzenia sf, a data zakończenia roku obrotowego jednostki. Oto jedna z odpowiedzi na pytania dotyczące e-sprawozdań, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa, z której to wynikało:

Czy sf sporządzone na dzień bilansowy przypadający w terminie do dnia wejścia przepisów (np. na dzień 30.09.2018) będą sporządzane obowiązkowo w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, ponieważ faktyczne ich sporządzenie nastąpi po dniu 1 października br., czy też wspomniany obowiązek wystąpi dopiero po dniu wejścia w życie ustawy (tj. gdy dzień bilansowy będzie przypadał na dzień 1 października br. lub później)?

Sporządzenie sf w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, niezależnie od terminu sporządzenia rocznego sf, o którym mowa w treści przepisu art. 52 ust 1 uor, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1.10.2018.

Z pewnością była to wykładnia korzystna dla przedsiębiorców, którzy mieli zbyt mało czasu, by odpowiednio przygotować się do wymogu sporządzania ustrukturyzowanych sf.

Niestety okazało się, że e-portal do bezpłatnego składania dokumentów finansowych, którym zawiaduje Ministerstwo Sprawiedliwości, nie przetwarza zgłoszenia bez załączenia sf sporządzonego oraz podpisanego według nowych wymogów obowiązujących od 1.10.2018, nawet jeśli dotyczyło ono roku obrotowego zakończonego przed 30.09.2018.

Stąd 27.11.2018 Ministerstwo Finansów zmieniło odpowiedź na przytoczone wyżej pytanie. Obecnie brzmi ona tak:

W myśl art. 45 ust 1f–1g uor sf sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz że sf jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Wydział Prawa Rejestrów), cyt.:

„(…) Z dniem 1.10.2018 system RDF będzie przyjmował dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym i w szczególności także podpisem zaufanym (dawnej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) (…)".

„(…) obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej, z zachowaniem ściśle określonej struktury logicznej oraz w ściśle określonym formacie wszedł w życie 1.10.2018 r. i dotyczy to zarówno:

  • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1.10.2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sf;
  • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1.10.2018 r., a które zakończą się po tej dacie;
  • jak też przyszłych okresów obrachunkowych.

„Od dnia 1.10.2018 r. przepisy uor (…) nie przewidują żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1.10.2018 r. i po 30.09.2018 r."

(…) Tym samym decydujące znaczenie ma wyłącznie data sporządzania sf. Brak jest bowiem wyraźnego przepisu przejściowego, który wyłączałby stosowanie ww. nowych regulacji i umożliwiał stosowanie przepisów obowiązujących do 30.09.2018 r. do sf obejmujących okresy sprawozdawcze, które zakończyły się najpóźniej w dniu 30.09.2018 r."

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że jednostki zobowiązane do składania sf wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinny kierować się wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, jako odpowiedzialnego za organizację techniczną przyjmowania ww. dokumentów do właściwego rejestru sądowego.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....