Wspomnienie śp. Antoniego Kacpra Kwasiborskiego


18.08.2019 r. zmarł Antoni Kacper Kwasiborski, biegły rewident, członek władz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, prezes zarządu firmy audytorskiej Rewiks spółka z o.o., współpracownik Redakcji mięsięcznika „Rachunkowość”.

Antoni Kacper Kwasiborski - biegły rewident, członek władz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, prezes zarządu fi rmy audytorskiej Rewiks spółka z o.o., współpracownik Redakcji mięsięcznika „Rachunkowość”.

Urodził się 6.01.1943 r. Był synem Franciszka, działacza Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, organizatora szkolenia w ramach ogólnopolskiego Ośrodka Zaocznego Szkolenia Pracowników Drobnej Wytwórczości. Do ojca, na którego często się powoływał, był podobny zarówno zewnętrznie, jak i pod względem cech osobowościowych, a zwłaszcza solidności, samodyscypliny, obowiązkowości i pracowitości oraz nieprzeciętnej mądrości życiowej. Antoni Kwasiborski należy bowiem do grona tych nielicznych, których osobowość pozostawia trwały ślad w nauce i praktyce polskiej rachunkowości i rewizji finansowej, a także w naszych sercach.

Cokolwiek robił, zawsze traktował to poważnie i odpowiedzialnie. Nigdy nie pozwolił sobie na zdawkowe podejście do jakiegokolwiek problemu czy przedsięwzięcia, a zwłaszcza na nienależyte potraktowanie swojego rozmówcy lub kontrahenta.

Nie myślał o sobie, lecz o innych. Zawsze chciał dawać od siebie coś wartościowego, przydatnego, ułatwiającego wykonywanie zawodu biegłego rewidenta, z którym czuł się bardzo związany. Starał się, aby Jego dorobek ułatwiał rozstrzyganie skomplikowanych zagadnień i spełnianie trudnych obowiązków wynikających ze standardów zawodowych.

Jego umiejętność jasnego wyrażania myśli i przekazywania wiedzy była godna podziwu. Bardzo trudne, a niekiedy niezrozumiałe fragmenty unormowań potrafił przedstawić w prosty sposób. Zgłębiał regulacje prawne i żmudnie tłumaczył ich sens z urzędowego języka – pełnego niejasności, a nawet sprzeczności – na język prosty i zrozumiały dla odbiorcy. Bez Jego interpretacji wykonanie wielu wynikających z międzynarodowych standardów badania obowiązków biegłych rewidentów byłoby niemożliwe.

Był perfekcjonistą. Każde komentowane przez Niego zagadnienie musiało być wszechstronnie rozpoznane i dopiero po uwzględnieniu wszystkich istotnych aspektów zinterpretowane.

Z ogromną precyzją i wyjątkową trafnością posługiwał się słowem mówionym i pisanym. Czytelnicy i słuchacze cenili Jego książki, artykuły, wypowiedzi i wykłady. Cechowała je jasność wywodów i logika, a także rzetelność. W Jego opracowaniach dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej uderza przejrzyste ujęcie związków i zależności między wieloma obszarami tych dziedzin.

Był też recenzentem wielu pozycji z zakresu standardów rewizji finansowej.

Antoni Kwasiborski ukończył studia i uzyskał magisterium na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH). Przez kilka lat, jako asystent prof. dr. hab. Tadeusza Pechego, prowadził zajęcia dla studentów – ćwiczenia, a potem wykłady. Współpracował też z jednym z twórców polskiej rachunkowości, prof. dr. Stanisławem Skrzywanem.

Już w czasie studiów był zatrudniony w Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia”, gdzie wdrażał programy przetwarzania danych. W pierwszej połowie lat 70. XX w. objął funkcję kierownika Ośrodka Przetwarzania Danych i Obliczeń Numerycznych SGPiS.

Następnie, przez 4 lata, pełnił bardzo odpowiedzialną funkcję dyrektora administracyjnego SGPiS. Przeprowadził z powodzeniem trudne przedsięwzięcie, jakim był jej generalny remont, co stanowiło okazję do zapoznania się „od podszewki” z wieloma zagadnieniami przydatnymi w późniejszej pracy zawodowej księgowego i biegłego rewidenta.

Przez kolejne lata kierował – jako dyrektor – Ośrodkiem Informatycznym Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy.

Nie zaniedbując pracy zawodowej, zdał egzaminy i uzyskał tytuł oraz dyplom biegłego księgowego. Jako pracownik naukowy wyższej uczelni miał prawo uzyskać ten tytuł bez egzaminu. Nie skorzystał z tego przywileju i aby udowodnić swoją wiedzę, zdał egzamin w normalnym trybie.

W kolejnych latach piastował funkcję dyrektora Biura Kontroli GUS, które organizował od podstaw, powołany na to stanowisko przez prof. dr. hab. Wiesława Sadowskiego (rektora SGPiS, a potem Prezesa GUS), który go bardzo cenił.

W 1991 r., po transformacji i nawiązaniu przez Polskę współpracy z UE, SKwP powołało Krajową Radę Dyplomowanych Biegłych Księgowych i powierzyło Mu stanowisko dyrektora biura oraz redaktora naczelnego Biuletynu, wydawanego przez Radę. Opublikowano w nim polskojęzyczne wersje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Wytycznych Rewizji Finansowej.

Jednym z następstw wdrożenia w Polsce zasad gospodarki rynkowej było stworzenie możliwości przekształcenia statusu dyplomowanego biegłego księgowego na biegłego rewidenta. W tym celu zwołano pierwszy, inauguracyjny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, któremu faktycznie przewodniczył Antoni Kwasiborski, choć był tylko jego wiceprzewodniczącym. Doceniając okazaną umiejętność taktownego i sprawnego panowania nad przebiegiem obrad, niezmiennie już powierzano Mu potem przewodniczenie obradom wszystkich kolejnych Zjazdów. Prowadził także tegoroczny Zjazd biegłych rewidentów.

Zarówno podczas pierwszego Zjazdu, jak i kolejnych był wybierany do pełnienia funkcji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR), przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru, członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, jak również do udziału w pracach Komisji powoływanych przez KRBR.

Od 27 lat – ostatnim już – miejscem stałego zatrudnienia była powołana przez Niego wraz z żoną Ewą oraz kolegami Antonim Kalińskim, Tadeuszem Naumiukiem i Andrzejem Wojtyrą spółka audytorska Rewiks. Pełnił w niej nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu.

Przez całe swoje życie organizował i prowadził lub uczestniczył jako wykładowca w wielu szkoleniach dla księgowych, głównych księgowych, dyplomowanych biegłych księgowych, biegłych rewidentów, w tym w specjalistycznych kursach organizowanych dla różnych krajowych i międzynarodowych instytucji. Prowadził również – z ramienia Rewiks i innych podmiotów – szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Jego dorobek piśmienniczy jest znaczący. Od wczesnej młodości przygotowywał materiały dydaktyczne dla wielu organizacji i ośrodków prowadzących działalność edukacyjną z dziedziny finansów, rachunkowości, rewizji finansowej i pokrewnych, m.in. dla nowo powstałych uczelni ekonomicznych. Napisał kilkadziesiąt książek oraz kilkaset artykułów z tych dziedzin. Z uwagi na zalety Antoniego Kwasiborskiego – jako wykładowcy i autora – z Jego pomocy chętnie korzystały różne ośrodki organizujące szkolenia, a także firmy wydawnicze przygotowujące książki poświęcone poszczególnym segmentom rachunkowości i rewizji finansowej.

Jednym z ważniejszych obszarów aktywności zawodowej Antoniego Kwasiborskiego była Jego współpraca z Redakcją „Rachunkowości”, z którą łączyły go zarówno wspólne zainteresowania, jak i obopólna sympatia. Redagował i współredagował dodatek „Audytor”, zamieszczając w nim też swoje opracowania.

Do wielu rzeczy miał smykałkę. Do remontów instalacji wodociągowych, elektrycznych czy elektronicznych. Miał też zamiłowanie do pielęgnacji ogrodu i ogromne uzdolnienia kulinarne, które Jego goście wysoko cenili. A na wyjazdach szkoleniowych przygrywał na keyboardzie.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Trudno jednak będzie zastąpić śp. Antoniego Kwasiborskiego, osobę o tak ogromnej wiedzy i autorytecie, jakim cieszył się w środowisku. Zawsze kierował się zasadą, by trzymać się litery i ducha prawa oraz uzyskać dogłębną znajomość rzeczy.

Miał umiejętność łączenia faktów, trafnego rozumowania i wyciągania wniosków. Te walory uzupełniały zalety osobiste: takt i życzliwość, talent i inteligencja, poczucie humoru i poszanowanie dla innych, serdeczność i wyrozumiałość, gotowość do pomocy.

Był po prostu dobrym człowiekiem. Będzie nam Go bardzo brakowało. Ale, jak napisał ks. Jan Twardowski: Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski Adam Kęsik
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....