WDT przez niezarejestrowanego podatnika

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Przed sprzedażą towaru i jego wywozem do innego kraju UE (na rzecz tamtejszego podatnika VAT UE), polski sprzedawca (czynny podatnik VAT) nie zarejestrował się jako podatnik VAT UE. Czy transakcja ta może być uznana za WDT i objęta zerową stawką VAT?

Podatnik czynny, który zamierza sprzedawać swoje towary przedsiębiorcom z innych krajów UE, czyli dokonywać wewnątrz- wspólnotowych dostaw towarów (WDT), zasadniczo ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE. W tym celu powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 97 ustawy o VAT, przed dniem pierwszej WDT (na druku VAT-R UE). Rejestracja na VAT UE następuje z datą złożenia VAT-R UE.

Przed 1.01.2014 r. z art. 13 ust. 6 ustawy o VAT wynikało, że warunkiem uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową jest to, by dokonującym dostawy był podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Z tym korespondował art. 42 ust. 1 pkt 1, który w brzmieniu obowiązującym do 1.04.2013 r. wskazywał, że WDT jest objęta zerową stawką VAT, pod warunkiem m.in. że na fakturze podatnik poda właściwy dla siebie NIP UE (uzyskany w trybie art. 97 ust. 10, czyli numer NIP poprzedzony kodem PL).

Przepisy te (z wyjątkiem art. 97 w analizowanym zakresie) uległy zmianie na skutek nowelizacji, która weszła w życie w 2013 i 2014 r. W art. 13 ust. 6 nie ma już mowy o konieczności zarejestrowania podatnika na VAT UE, co oznacza, że nie jest to niezbędna przesłanka, by uznać transakcję za WDT.

Z kolei art. 42 ust. 1 pkt 1 nie wymaga już podawania numeru VAT UE sprzedawcy (a także kontrahenta) na fakturze, by zastosować 0% stawkę dla WDT. Do art. 42 ust. 1 dodano natomiast pkt 3, stanowiący że warunkiem zastosowania tej preferencyjnej stawki jest, by podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje WDT, był zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

A zatem obecnie z przepisów wynika, że niedopełnienie wymogów formalnych, o których mowa w art. 97, a więc niezłożenie zgłoszenia rejestracyjnego na VAT UE przed pierwszą WDT:

  • nie zmienia charakteru tej transakcji (nadal jest to WDT),
  • nie pozbawia prawa do zerowej stawki VAT, o ile podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT UE najpóźniej w dniu złożenia deklaracji podatkowej z wykazaną WDT.

Na tę zmianę polski ustawodawca zdecydował się pod wpływem orzecznictwa TSUE (np. wyrok z 27.09.2007 r. w sprawie C-146/05 Albert Collée), z którego wynika, że jeśli WDT bezspornie nastąpiła, to zasada neutralności podatkowej wymaga, by zwolnienie od VAT (w Polsce zerowa stawka) zostało przyznane po spełnieniu przesłanek merytorycznych, nawet jeśli podatnik pominął pewne wymogi formalne.

Takie też stanowisko zajął WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 22.02. 2010 r. (III SA/Wa 1120/09), wypowiadając się w sprawie podatnika, który nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego z uwagi na nagły charakter transakcji: uzależnienie przez polskiego ustawodawcę w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów od legitymowania się przez podatnika numerem VAT UE, niezależnie od merytorycznych warunków wykonania tej dostawy narusza zasadę neutralności opodatkowania podatkiem od towarów i usług i zasadę proporcjonalności prawa wspólnotowego.

Trzeba jednak zauważyć, że polski ustawodawca całkowicie nie zrezygnował z formalnego wymogu rejestracji jako warunku zastosowania zerowej stawki, a jedynie niejako przedłużył termin na dokonanie tej rejestracji do momentu składania deklaracji z wykazaną WDT, co nadal - w świetle przywołanych wyroków - może budzić wątpliwości co do zgodności z podstawowymi zasadami VAT.

Temat: „WDT/WNT”
Podatkowe skutki brexitu

VAT, akcyza i cła w handlu z Wielką Brytanią bez zmian do końca 2020

Krzysztof Hałub
Od 1.02.2020 Wielka Brytania przestała być członkiem UE. Do końca roku będzie jednak nadal traktowana jak państwo członkowskie.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, umowa wyjścia przewiduje okres przejściowy do 31.12.2020. Zakłada on utrzymanie relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli do końca 2020 przyszłe relacje między UE a Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane, to od 1.01.2021 konsekwencje będą podobne do „bezumownego brexitu”. Nastąpi m.in. wprowadzenie ceł i kontroli celnych (jak dla krajów spoza UE), zmiany w zasadach rozliczania VAT i akcyzy.


PIT i CIT

MF potwierdza: unijny VAT nie jest przychodem ani kosztem

Tomasz Krywan
Sformułowania „podatek od towarów i usług” oraz „podatek od wartości dodanej” na gruncie podatku dochodowego stanowią synonimy – wynika z odpowiedzi MF z 20.01.2020 na interpelację poselską nr 1025.

Minister potwierdził tym samym prawidłowość stanowiska dominującego wśród sądów administracyjnych (zob. np. wyroki NSA z 11.01.2018, II FSK 3371/15, 8.05.2018, FSK 926/16, czy 21.01.2020, II FSK 576/18), jak również prezentowanego od około roku przez organy podatkowe (np. interpretacje KIS z 29.08.2019, 0112-KDIL3-3.4011.251.2019.1.AA, 10.12.2019, 0111-KDIB1-2.4010.411.2019.2.MZA, czy 31.12.2019, 0112-KDIL2-2.4011.38.2019.1.MM).


VAT

Zerowa stawka VAT na dostawę maszyny kontrahentowi unijnemu, który wywiózł ją poza terytorium UE

Marcin Szymankiewicz
W listopadzie 2019 spółka sprzedała włoskiej firmie używaną maszynę. Wydano ją kontrahentowi w siedzibie spółki w Polsce. Z chwilą załadowania jej na samochód na nabywcę przeszło prawo do rozporządzania nią jak właściciel. Maszyna opuściła granice UE, a jej docelowym miejscem przeznaczenia były Indie. Załadunek i transport były w gestii włoskiego kontrahenta. Poniósł on też wszelkie koszty związane z eksportem. Zastosowano międzynarodowe warunki dostawy, tj. Incoterms 2010 (CFR). Transport (statkiem) rozpoczął się w polskim porcie morskim i miał nieprzerwany charakter. Procedura wywozu została również tam zainicjowana i zakończona. Zgłaszającym była polska agencja celna działająca na zlecenie i na rzecz firmy włoskiej. Ta ostatnia widnieje w dokumentach jako eksporter. W połowie grudnia 2019 agencja celna przekazała spółce komunikat elektroniczny IE-599, potwierdzający wywóz maszyny poza terytorium UE. Zawiera on dane potwierdzające tożsamość i identyfikujące towar będący przedmiotem umowy, a także NIP spółki jako sprzedającego oraz numer faktury przez nią wystawionej. Ponadto spółce przekazano kopię morskiego listu przewozowego (bill of lading). Na fakturze spółka wskazała stawkę VAT 0%.
Czy prawidłowo zakwalifikowała tę transakcję jako eksport (pośredni) opodatkowany zerową stawką?

Tak. Przez eksport towarów – stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy o VAT – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni), lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz – z nieistotnymi tu wyłączeniami (tzw. eksport pośredni),

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Handlujący z UE od 1.01.2020 stosują dyrektywę albo ustawę o VAT

Krzysztof Hałub
Polska nie wdrożyła na czas zmienionych przepisów 112 dyrektywy (tzw. pakiet Quick Fixes), dotyczących opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23.12.2019 poinformowało, że podatnicy w okresie przejściowym – od 1.01.2020 do dnia wejścia w życie przepisów implementujących regulacje dyrektywy 2018/1910 zmieniającej dyrektywę 112 – będą mogli stosować przepisy tej ustawy albo ustawy o VAT dotyczące:

  • warunków zastosowania stawki 0% do WDT,
  • transakcji łańcuchowych i określania miejsca dostawy,
  • magazynów konsygnacyjnych.

Zmiana interpretacji

Nie tylko polski, ale też unijny VAT jest neutralny dla rozliczenia podatku dochodowego

Anna Koleśnik
Podatek od wartości dodanej zapłacony do zagranicznego US, a także naliczony przy zakupach w innych krajach UE nie jest odpowiednio przychodem ani kosztem uzyskania przychodów polskich przedsiębiorców – to najnowsze stanowisko organów podatkowych. Wcześniej przez lata twierdziły co innego, wbrew orzecznictwu sądów administracyjnych.

W myśl updop i updof do przychodów podatkowych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (VAT). Odpowiednio podatek naliczony (z pewnymi wyjątkami) nie jest kosztem uzyskania przychodów. Literalnie odczytując przepisy, organy podatkowe uważały jeszcze do niedawna, że wyłączenia te dotyczą tylko polskiego podatku od towarów i usług, który w ustawie o VAT jest zdefiniowany odrębnie od podatku od wartości dodanej obowiązującego w innych krajach UE (np. pisma KIS z 8.02.2019, 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG, i 24.09.2018, KI0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS).


Podatki i prawo gospodarcze

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na przełomie roku – rozliczenie przychodów i kosztów

Mateusz Kaczmarek Zbigniew Wilkosz
Jak na przełomie roku ująć dla celów podatkowych i bilansowych dokonaną przez spółkę WDT, jeśli fakturę wystawiono i towar wydano przewoźnikowi w grudniu 2018 r., natomiast firma transportowa wystawiła fakturę za swoją usługę w styczniu 2019 r., ze wskazaniem grudniowej daty załadunku i styczniowej daty rozładunku?
Spółka pokrywa koszty transportu, wliczając je oczywiście w cenę sprzedawanego towaru. Odpowiedzialność za towar przechodzi na firmę transportową w momencie załadunku.
Czy przychód ze sprzedaży i koszty transportu powinny być wykazane w grudniu 2018 r. zarówno dla celów CIT, jak i w bilansie? Czy brak odbioru towaru w grudniu decyduje o tym, że bilansowo koszty te powinny jednak zostać wykazane w styczniu?

VAT

Zerowa stawka VAT na WDT gdy wywóz towaru jest potwierdzany dokumentem w PDF

Marcin Szymankiewicz
Spółka sprzedaje towary do innych państw UE, rozliczając WDT. Na jej zlecenie są one przewożone transportem drogowym przez przewoźników lub spedytorów. Spółka wystawia dla kontrahentów faktury oraz dokumenty CMR (międzynarodowy list przewozowy). Planuje wdrożyć za zgodą klientów elektroniczne potwierdzanie CMR w postaci plików PDF.
Po załadunku samochodu przewoźnika będą wystawiane papierowe CMR, następnie skanowane i zapisywane w formacie PDF. Pliki będą wysyłane do odbiorcy przez zabezpieczone łącze. Kierowca będzie zabierać ze sobą papierowe kopie CMR – jedną przekaże przewoźnikowi, a drugą klientowi. Klient potwierdzi odbiór e-CMR i towaru przez postawienie znacznika (status) w systemie informatycznym przy danym unikatowym numerze tego pliku PDF.
Postawienie znacznika z podaniem daty będzie stanowić potwierdzenie danego CMR przez klienta. Prześle on przez bezpieczne łącze informację zwrotną o potwierdzeniu e-CMR do spółki. Ta będzie archiwizować wszystkie e-CMR i śledzić ich status w elektronicznym rejestrze. Czy CMR w postaci PDF umożliwia zastosowanie zerowej stawki VAT do WDT?

Samo przedstawienie dokumentacji potwierdzającej WDT nie uprawnia do zerowej stawki VAT

Podatnik nie ma prawa do stosowania preferencyjnej stawki VAT, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doszło do WDT. Nie zmienia tego fakt przedłożenia dokumentów wymaganych ustawą.

VAT

Zasady ustalania obowiązku podatkowego przy WDT

Edward Kosakowski
Data wystawienia faktury dokumentującej dostawę wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku WDT – o ile nie zostanie ona wystawiona zbyt późno w stosunku do momentu dostawy towarów.

Podatki i prawo gospodarcze

Zaliczki na poczet WNT i WDT – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Tadeusz Waślicki
W „Rachunkowości” nr 7/2016 przeczytałam artykuł Księgowanie WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną z opóźnieniem. Mam wątpliwości co do braku opodatkowania VAT zaliczek wpłaconych zagranicznemu dostawcy. W artykule stwierdzono, że obowiązek podatkowy w VAT z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury za dostawę przez podatnika podatku od wartości dodanej oraz że uiszczenie (...) zapłaty przed dostarczeniem towarów objętych WNT nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, podobnie jak wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki. Tymczasem w art. 20 ustawy o VAT nie jest napisane, że obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury za dostawę. Faktura dokumentująca zaliczkę jest także fakturą wystawioną przez podatnika podatku od wartości dodanej.
WNT jest odwrotnością WDT. Przy WDT, gdy wystawiam fakturę na zaliczkę np. 31 grudnia, a towar dostarczam klientowi 14 lutego, nie wykazuję transakcji w grudniowej deklaracji oraz Informacji podsumowującej, ale po dostawie w lutym jestem zobowiązana dokonać korekty deklaracji za grudzień i wykazać tę transakcję w grudniu, miesiącu wystawienia faktury.
Z literalnego brzmienia ustawy o VAT wynika, że to właśnie wystawiona faktura wyznacza obowiązek podatkowy, sama dostawa jest tu drugorzędna. Gdybym nie wystawiła faktury 31 grudnia na zaliczkę (nie mam takiego obowiązku zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4), a dostarczyła towar 14 lutego roku następnego, fakturę dokumentującą WDT mogę wystawić w lutym i wtedy wykazać WDT o deklaracji lub też w marcu (w myśl ustawy: nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy). Nawet gdy nie wystawię faktury, i tak jestem zobowiązana do wykazania WDT ostatecznie w marcu.
Nabywca towaru ma obowiązek wykazać WNT z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Nabywca jest więc niejako związany momentem wystawienia faktury przez sprzedawcę.

VAT

Opodatkowanie zaliczki na poczet WDT

Edyta Głębicka
Wystawiamy fakturę zaliczkową na WDT, aby na tej podstawie klient dokonał przedpłaty.
Czy taką fakturę ujmujemy w rejestrze i deklaracji VAT w miesiącu wystawienia z podatkiem 23%, skoro nie mamy jeszcze potwierdzenia wywozu?

VAT

Czy otrzymując zaliczkę na poczet WDT, trzeba wystawić fakturę

Tomasz Krywan
Na początku lutego 2016 niemiecka firma wpłaciła zaliczkę na poczet zakupu towaru, który zostanie jej wysłany w maju 2016.
Czy należało wystawić fakturę zaliczkową i w części przypadającej na tę zaliczkę wykazać WDT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....