Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki

Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Według nowych zasad podstawą wymiaru składek będzie bowiem średni miesięczny dochód w poprzednim roku pomnożony przez wskaźnik 0,5.

  • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wyższy limit

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.

Limit ten jest proporcjonalnie niższy, gdy przedsiębiorca w 2019 rozpoczął, zakończył lub zawiesił działalność. Należy go pomniejszyć, dzieląc limit roczny (120 tys. zł) przez liczbę dni kalendarzowych w 2019 i mnożąc wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w 2019 (wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy).

Pan Andrzej prowadzi działalność od 1.04.2019, tj. w 2019 przez 275 dni kalendarzowych. Dla niego limit uprawniający do małego ZUS plus wyniesie:

(120 000 zł : 365 dni) × 275 dni = 90 410,96 zł.

Pozostałe warunki uprawniające do korzystania z tej ulgi przed zmianą i po niej są podobne, ale nie identyczne.

Ustawowe wykluczenia

Prawo do małego ZUS plus przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG albo innych przepisów szczególnych, przy czym w 2019 należało ją prowadzić przynajmniej przez 60 dni. Do okresu prowadzenia działalności w 2019 nie należy jednak wliczać tych dni, w których przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom w ZUS, np. z powodu opłacania składek w KRUS czy za granicą.

Drugi warunek dotyczy kwestii podatkowych. Z ulgi nie może skorzystać przedsiębiorca, który rozliczał się w formie karty podatkowej i – jednocześnie – którego sprzedaż była zwolniona od VAT. Prawo do ulgi zachowa więc przedsiębiorca, który opłacał co prawda PIT w formie karty podatkowej, ale rozliczał VAT od sprzedaży. Jego przychodem z działalności jest wówczas wartość sprzedaży, o której mowa w ustawie o VAT, która podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, ale bez kwoty VAT.

Kolejne wykluczenie dotyczy przedsiębiorcy, który podlegał ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z innego rodzaju pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Do małego ZUS plus nie mogą ponadto „przeskoczyć” przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do opłacania tzw. preferencyjnych składek, tj. naliczanych od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ostatnie wyłączenie ma natomiast zapobiec wysyłaniu pracowników na samozatrudnienie. Ulga nie przysługuje bowiem, jeśli przedsiębiorca wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy prace, które wykonywał dla niego jako pracownik w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Uwaga: z małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 mies. w ciągu ostatnich 60 mies. prowadzenia działalności. Do tego okresu wlicza się czas korzystania z małego ZUS.

Podstawa składek

Po spełnieniu opisanych warunków można przejść do ustalenia podstawy wymiaru składek. Jest ona indywidualna dla każdego przedsiębiorcy, zależna od osiągniętego przez niego ubiegłorocznego dochodu.

Definicja dochodu[*]

Sposób rozliczenia z podatku Co rozumieć jako dochód
Na zasadach ogólnych (podatek według skali lub liniowy) dochód ustalony zgodnie z updof
Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (bez korzystania ze zwolnienia sprzedaży od VAT) roczny przychód z działalności gospodarczej (tj. wartość sprzedaży, o której mowa w art. 22 pkt 22 ustawy o VAT, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty VAT)
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych roczny przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu uzpd)

[*] Jeśli przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów składki na własne ubezpieczenia społeczne i osób z nim współpracujących, musi doliczyć kwoty tych składek do rocznego dochodu.

Indywidualną podstawę składek ustala się w trzech krokach:

Krok 1. Ustalenie przeciętnego miesięcznego dochodu z 2019

W tym celu należy skorzystać ze wzoru:

roczny dochód z działalności z 2019 × 30
liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w 2019

Pan Wojciech ustalił, że jego dochód z działalności gospodarczej z 2019 wyniósł 56 230,44 zł. Prowadził działalność od marca 2019, tj. przez 306 dni kalendarzowych. Jego przeciętny dochód z działalności gospodarczej wyniósł:

(56 230,44 zł : 306 dni) × 30 = 5512,79 zł.

Krok 2. Pomnożenie przeciętnego dochodu przez wskaźnik 0,5

Pan Wojciech z poprzedniego przykładu ustalił, że jego podstawa wymiaru składek wynosi:

5512,79 zł × 0,5 = 2756,40 zł.

Krok 3. Porównanie ustalonej podstawy do ustawowych „widełek”

Indywidualnie ustalona podstawa wymiaru składek z małego ZUS plus nie może być:

  • niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. 780 zł,
  • wyższa niż 60% prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia, tj. 3136,20 zł.

Dokumenty zgłoszeniowe

Aby „przejść” na mały ZUS plus, trzeba dopełnić określonych formalności (patrz ramka). Niezgłoszenie się do ubezpieczeń w terminie, z odpowiednim kodem ubezpieczenia dla małego ZUS plus, oznacza rezygnację z tej ulgi. Rezygnacja jest nieodwołalna. Z ulgi można wówczas skorzystać dopiero od następnego roku kalendarzowego.

Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy obecnie spełniają warunki do korzystania z małego ZUS plus, ale podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tak jest w przypadku osób posiadających inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (etat czy zlecenie) albo przebywających na zasiłku macierzyńskim. Jeśli taki przedsiębiorca nie zgłosi się w ZUS od lutego 2020 z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia i w odpowiednim terminie, a w trakcie roku straci inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, z działalności nie będzie mógł skorzystać z małego ZUS plus do końca 2020.

Później niż od lutego br. mogą się natomiast zgłosić do małego ZUS plus ci przedsiębiorcy, którzy obecnie nie spełniają ustawowych warunków (np. świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy) lub korzystają z „preferencyjnych składek”.

Dodatkowe obowiązki

Przedsiębiorca korzystający z małego ZUS plus poza tym, że – jak każdy inny płatnik – ma obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe i opłacać składki, musi również:

  • przekazać w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania prowadzonej działalności, a także o podstawie wymiaru składek (na ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II, przekazanych w komplecie z ZUS DRA); dotyczy to również przedsiębiorców, którzy złożyli te dokumenty za styczeń w związku z korzystaniem z małego ZUS,
  • przedstawić – na żądanie ZUS – dokumenty potwierdzające zastosowane w poprzednim roku formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i dochodu – w ciągu 14 dni od wezwania, pod rygorem ustalenia przez ZUS za wszystkie miesiące danego roku podstawy składek na ogólnych zasadach, tj. w wysokości 60% przeciętnego prognozowanego na dany rok wynagrodzenia.
Dotychczasowe uprawnienia Rodzaj dokumentu Termin złożenia
Osoba, która prowadziła działalność w 2019 i w styczniu 2020 nie korzystała z małego ZUS, a 31.01.2020 podlegała ubezpieczeniom społecznym z tej działalności – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (na ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 xx lub 05 12 xx
– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub tylko do zdrowotnego (na ZUS ZUA/ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 00 (przy prawie do renty)
do 2.03.2020
Osoba, która prowadziła działalność w 2019 i w styczniu 2020 nie korzystała z małego ZUS, a 31.01.2020 podlegała ubezpieczeniom społecznym z tej działalności i w tym dniu zakończył się okres 24 mies. korzystania z „preferencyjnych składek” – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (na ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 xx lub 05 72 xx
– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub tylko do zdrowotnego (na ZUS ZUA/ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 00 (przy prawie do renty)
do 2.03.2020
Osoba, która do 22.02.2020 rozpocznie lub wznowi działalność prowadzoną w 2019 przez co najmniej 60 dni zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub tylko do zdrowotnego (na ZUS ZUA/ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 00 (przy prawie do renty) do 2.03.2020
Osoba, która po 22.02.2020 rozpocznie lub wznowi działalność prowadzoną w 2019 przez co najmniej 60 dni zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub tylko do zdrowotnego (na ZUS ZUA/ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 00 (przy prawie do renty) w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności
Osoba, która w marcu 2020 lub później rozpocznie bądź wznowi działalność prowadzoną w 2019 przez co najmniej 60 dni zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub tylko do zdrowotnego (na ZUS ZUA/ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 00 (przy prawie do renty) w terminie 7 dni od pierwszego dnia prowadzenia działalności lub jej wznowienia
Osoba, która będzie korzystała z małego ZUS plus później niż w lutym 2020, jeśli podlegała ubezpieczeniom z działalności, ale nie korzystała z małego ZUS plus – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (na ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 xx lub 05 12 xx
– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub tylko do zdrowotnego (na ZUS ZUA/ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 00 (przy prawie do renty)
w terminie 7 dni od pierwszego dnia, w którym zostaną spełnione warunki do korzystania z małego ZUS plus
Osoba, która będzie korzystała z małego ZUS plus później niż w lutym 2020, jeśli skończył się jej 24-miesięczny okres opłacania „preferencyjnych składek” – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (na ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 xx lub 05 72 xx
– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub tylko do zdrowotnego (na ZUS ZUA/ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 00 (przy prawie do renty)
w terminie 7 dni od pierwszego dnia, w którym zostaną spełnione warunki do korzystania z małego ZUS plus

Osoba, która korzystała z małego ZUS w styczniu 2020 i chce korzystać z małego ZUS plus, nie przekazuje dokumentów zgłoszeniowych (składa wyłącznie dokumenty rozliczeniowe za luty do 10.03.2020 lub do 17.03.2020).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Mały ZUS”
ZUS przedsiębiorcy

Kontynuacja ulgi „mały ZUS plus” po przystąpieniu do spółki cywilnej

Przedsiębiorca od 1992 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.02.2020 korzysta z ulgi w opłacaniu składek – „mały ZUS plus”. W 2020 zamierza rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej i planuje zlikwidować aktualną indywidualną działalność.
Czy będzie miał prawo do kontynuowania ulgi?

Tak. Potwierdza to decyzja ZUS z 18.02.2020 (WPI/200000/43/77/2020). Ulga „mały ZUS plus” to prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności gospodarczej na zasadach art. 18c usus, obowiązujących od 1.02.2020, a wprowadzonych ustawą z 12.12.2019 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU poz. 2550).

Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:

„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).

„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.

ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Dokumenty ZUS

Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe

Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.


Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą w 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą to do ZUS w odpowiednim terminie.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....