Ustalenie zmiany stanu produktów dla potrzeb sporządzenia porównawczego rachunku zysków i strat

Katarzyna Kobiela-Pionnier
Zamknięcie roku obrotowego w jednostkach stosujących porównawczy rachunek zysków i strat (rzis) nieodłącznie wiąże się z ustaleniem pozycji sprawozdawczej „Zmiana stanu produktów”. W praktyce jest z tym sporo problemów.

Wątpliwości budzi:

  • jakie pozycje bilansowe wchodzą w skład zmiany stanu produktów,
  • czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rzis w wersji porównawczej,
  • jaki kierunek zmian w składnikach bilansowych zmiany stanu zapasów należy przyjąć, aby całe sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo.

Porównawczy rzis

Istotą porównawczego wariantu rzis jest prezentacja (w grupie A) przychodów działalności operacyjnej, obejmujących przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (poz. A.IV). Z kolei w grupie B rzis ujęciu podlega ogół kosztów działalności operacyjnej dotyczących roku obrotowego, również takich, które zostały jednostce zafakturowane lub przez nią opłacone w roku następnym, ale ich poniesienie było związane z rokiem poprzednim. Koszty te prezentowane są jako poniesione koszty proste według rodzaju, a więc w podziale na: amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe. Dodatkowo w ramach kosztów działalności operacyjnej jednostka wykazuje wartość sprzedanych materiałów i towarów.

Istota problemu

W rezultacie aby zapewnić porównywalność kosztów z osiągniętymi w roku obrotowym przychodami, należy dokonać ich korekty o:

  • zmianę (przyrost lub ubytek) stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych między początkiem i końcem roku obrotowego,
  • koszty, które w ciągu roku obrotowego zwiększyły aktywa, jak np. koszty wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych, prac rozwojowych, materiałów, opakowań, narzędzi oraz niedoborów produktów, a także
  • koszty przekwalifikowane w ciągu roku obrotowego do pozostałych kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych.

Mimo że według zapisów uor wymienione korekty kosztów uwzględnia się jako pozycje w grupie przychodów ze sprzedaży, nie zmienia to ich sensu ekonomicznego. W efekcie przychody ze sprzedaży w porównawczym rzis prezentowane są następująco:

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Warto w tym miejscu wskazać na nieco mylącą nazwę pozycji A.II "Zmiana stanu produktów". W rzeczywistości wpływ na nią wywiera nie tylko stan produktów gotowych i produkcji niezakończonej (półproduktów i produkcji w toku), ale również zmiana stanu niektórych elementów czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Stąd obliczona na podstawie bilansu zmiana stanu wytworzonych składników zapasów wcale nie musi być tożsama ze zmianą stanu produktów w rzis.

Wyświetlono 25% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....