Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak

Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Op – Ordynacja podatkowa

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.

Usługa rozliczana w okresach rozliczeniowych

Sądy podkreśliły, że usługi księgowe są usługami ciągłymi, do których ma zastosowanie art. 14 ust. 1e updof. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W biurze rachunkowym należącym do przedsiębiorcy okresem rozliczeniowym był miesiąc kalendarzowy. Zatem faktury dotyczące usług wykonanych w styczniu dokumentowały przychód, który powstał z ostatnim dniem stycznia, a nie w grudniu poprzedniego roku – orzekły sądy. Podkreśliły, że podatnik nie może samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu.

Przede wszystkim jednak sądy potwierdziły ustalenia organów podatkowych, że przedsiębiorca w ogóle nie wykazał części przychodów i nie zapłacił od nich podatku. Właściciel biura rachunkowego tłumaczył to m.in. tym, że świadczył usługi księgowe bez wynagrodzenia. Nie przekonało to jednak ani organów podatkowych, ani sędziów.

Brak zapłaty od klientów nie oznacza, że podatnik nie uzyskał przychodu z tytułu wykonywanych przez siebie usług. Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, a nie faktycznie otrzymane – przypomniały sądy, wskazując na art. 14 ust. 1 updof.

Oszacowanie podstawy opodatkowania

Sądy potwierdziły, że istniały uzasadnione podstawy do tego, by oszacować podstawę opodatkowania na podstawie art. 23 § 1 Op. Organy podatkowe zrobiły to m.in. na podstawie informacji (oświadczeń) od klientów biura rachunkowego, w tym o miejscu prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych (obowiązek informowania o miejscu prowadzenia i przechowywania pkpir oraz ewidencji przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego został w 2018 zniesiony nowelizacją updof z 27.10.2017, DzU poz. 2175, oraz nowelizacją z 12.09.2018 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, DzU poz. 1779).

Organy podatkowe wzięły też pod uwagę przesłane przez klientów umowy na świadczenie usług księgowych oraz dokonywane przez nich wpłaty na rachunek bankowy właściciela biura. W rezultacie stwierdziły nierzetelność prowadzonej przez niego pkpir i oszacowały podstawę opodatkowania na podstawie art. 23 § 1 Op.

Działały przy tym w następujący sposób: gdy klient podał cenę za usługi, przyjęto taką właśnie cenę. Gdy kwota była wpłacona na rachunek bankowy właściciela biura i określona przez niego jako „zwrot kosztów”, wówczas:

  • jeżeli wpłata była wyższa od kwoty na fakturze, a z opisu wpłaty wynikało, że dotyczy też innych płatności (np. VAT, ZUS, podatek) – uznawano te wyjaśnienia za prawdopodobne i przyjmowano kwotę z faktury,
  • jeżeli wpłaty były dokonywane przez osoby, dla których nie wystawiono faktur, a klient dostarczył umowę z biurem, wg której kwota należna za usługi była niższa od wpłaty – przyjmowano kwotę zgodną z umową,
  • jeżeli wpłaty były dokonywane przez osoby, dla których nie wystawiono faktur, a klient oświadczył, jaką kwotę płacił za świadczone usługi – przyjmowano kwotę zgodną z jego oświadczeniem.

W sytuacji, gdy klient nie podał ceny za usługi, przyjęto:

  • gdy właściciel biura nie wystawił żadnej faktury – najniższą, a zarazem najczęstszą cenę za usługi wynikającą z wystawionych przez niego faktur (taką samą przyjmowano, gdy klient oświadczył, że w ogóle nie płacił za otrzymane usługi księgowe),
  • gdy właściciel biura wystawił faktury tylko za część okresu, w którym świadczył usługi – cenę wynikającą z tych faktur.

Sądy uznały, że takie działanie organów było uzasadnione i poprawne, zmierzało do określenia podstawy opodatkowania w wysokości zbliżonej do rzeczywistej.

Wydatki na okulary

Sądy potwierdziły też, że organy podatkowe słusznie zakwestionowały niektóre wydatki jako koszt uzyskania przychodu. Chodziło m.in. o zakup okularów korekcyjnych. Sądy orzekły, że korzystanie z okularów jest indywidualną sprawą podatnika, służy jego celom osobistym. Niezależnie bowiem od tego, czy podatnik prowadziłby działalność gospodarczą (biuro rachunkowe), i tak kupiłby sobie okulary zarówno dla ochrony swojego zdrowia, jak i po to, żeby móc np. prowadzić samochód. Wydatek na zakup okularów korekcyjnych nie ma więc związku z uzyskaniem ani dążeniem do uzyskania przychodu z działalności gospodarczej – orzekły sądy.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Biuro Rachunkowe”
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.

Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.

Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania biura rachunkowego

Renata Ziólkowska
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza zmiany w procedurze postępowania tzw. instytucji obowiązanych, istotne m.in. dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Chodzi o ustawę z 1.03.2018 (DzU poz. 723, dalej upft) zastępującą akt prawny o tym samym tytule z 16.11.2000. Większość jej przepisów obowiązuje od 13.07.2018. Na mocy regulacji przejściowych instytucje obowiązane (IO), w tym niektóre biura rachunkowe, doradcy i biegli, będą mieć 3 mies. na zapoznanie się z nowymi zasadami i wdrożenie stosownych reguł.


Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....