Usługi dźwigowe a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Podatnik świadczy usługi dźwigiem, często jako podwykonawca.
Czy powinien stosować odwrotne obciążenie? Nie wszystkie te usługi dotyczą prac budowlanych.
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

Od 1.01.2017 na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT odwrotne obciążenie obejmuje świadczenie usług wymienionych w poz. 2–48 zał. nr 14 do ustawy o VAT, tj. usług stanowiących roboty budowlane klasyfikowane na gruncie stosowanego dla celów VAT PKWiU z 2008 w działach 41–43, o ile spełnione są łącznie 3 warunki:

  • usługi są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  • usługobiorcą jest zarejestrowany czynny podatnik VAT,
  • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).

W świetle PKWiU z 2008 usługi, o których mowa w pytaniu, są – co do zasady – klasyfikowane jako usługi wynajmu dźwigów z operatorem. Jednocześnie z objaśnień do sekcji F PKWiU z 2008 (obejmującej obiekty budowlane i roboty budowlane) wynika, że wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.

Z kolei z dostępnych na stronach WWW GUS (stat.gov.pl/Klasyfikacje/) objaśnień do grupowania 43.99.90.0 PKWiU z 2008 (obejmującego roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowane) wynika, że grupowanie to m.in.:

  • obejmuje wynajem dźwigów i pozostałego sprzętu budowlanego wraz z obsługą, które nie są przeznaczone dla określonych usług budowlanych,
  • nie obejmuje wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych bez obsługi (sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU z 2008 o symbolu 77.32.10.0) oraz wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą, który jest przeznaczony dla określonych usług budowlanych sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach sekcji F.

W świetle powyższego uważam, że skoro usługi dźwigowe (wynajem dźwigów z operatorem) co do zasady są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU z 2008 o symbolu 43.99.90.0, to należą do usług stanowiących roboty budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia (zob. poz. 48 zał. nr 14 do ustawy o VAT). Dotyczy to według mnie nie tylko przypadków, gdy dźwigi są wynajmowane z operatorem do świadczenia usług budowlanych, ale również większości innych przypadków wynajmowania dźwigów z operatorem (wyjątek zachodzi, gdy przy wykorzystaniu dźwigu świadczone są konkretne usługi klasyfikowane w odrębnych od robót budowlanych grupowaniach, np. usługi usuwania śniegu z dachu budynków; jak bowiem wynika z pkt 7.6.2 objaśnień do PKWiU z 2008, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do 2 lub kilku grupowań, pierwszeństwo ma grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności).

Uważam zatem, że – w zakresie, w jakim spełnione są wskazane na wstępie warunki – przy świadczeniu usług dźwigowych co do zasady ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia.

Jednak pewność w tej kwestii można uzyskać tylko w jeden sposób – występując z wnioskiem o wydanie opinii statystycznej w kwestii klasyfikacji świadczonych przez podatnika usług dźwigowych. Wniosek taki można złożyć do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Na zakończenie warto dodać, że inaczej ma się rzecz w przypadku wynajmu dźwigów bez operatora. Nie ulega wówczas wątpliwości, że świadczona jest usługa klasyfikowana na gruncie PKWiU z 2008 w grupowaniu o symbolu 77.32.10.0, do której mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania.

Nie ma on zastosowania – o czym była już mowa – także w przypadku świadczenia przy wykorzystaniu dźwigu (z operatorem) usług klasyfikowanych w grupowaniach PKWiU spoza sekcji F, np. wspomnianych już usług usuwania śniegu z dachu budynków (klasyfikowanych w grupowaniu PKWiU z 2008 o symbolu 81.29.12.0, obejmującym usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu).

Temat: „Odwrotne obciążenie”
VAT

Świadczenie usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
Spółka z o.o. jest członkiem konsorcjum i głównym wykonawcą robót budowlanych dla inwestora. Za wykonywane usługi budowlane wystawia faktury liderowi konsorcjum.
Czy powinny to być faktury z odwrotnym obciążeniem?

VAT

Split payment a odwrotne obciążenie

Aleksander Kliszewski
Czy mechanizm podzielonej płatności (split payment, MPP) dotyczy także transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w VAT?

Odwrotne obciążenie VAT przy metodzie kasowej – kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Nabywca usług budowlanych, który otrzymuje od podwykonawców będących małymi podatnikami faktury z adnotacją „metoda kasowa”, rozlicza od nich VAT na zasadach właściwych dla małego podatnika, choćby sam takim nie był.

Tak wynika z interpretacji dyrektora KIS z 2.01.2018 (0115-KDIT1-3.4012.766.2017.1.MD).

Odwrotne obciążenie powoduje, że podatnikiem VAT z tytułu nabycia określonych towarów bądź usług staje się nabywca. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wykazania i odprowadzenia należnego podatku (wykazuje jednak sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem w stosownych rubrykach swojej deklaracji VAT).


VAT

Zlecenie wykonania napraw gwarancyjnych a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
Podatnik otrzymał od właściciela mieszkania zlecenie jego pomalowania. Udzielił 2-letniej gwarancji na wykonaną usługę. W związku z pojawieniem się przebarwień musi wykonać poprawki malarskie. Zlecił je innej firmie.
Czy wykonaną usługę powinna ona udokumentować fakturą z odwrotnym obciążeniem?

Tak. Roboty budowlane wymienione w poz. 2–48 zał. nr 14 do ustawy o VAT (sklasyfikowane w grupowaniach 41–43 PKWiU z 2008) są objęte odwrotnym obciążeniem przy spełnieniu łącznie 3 warunków:


Podatki i prawo gospodarcze

Roboty spawalnicze, wynajmu dźwigu i przestawianie ścian a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

Tomasz Krywan
Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wytwornic pary wraz z montażem. Otrzymało zlecenie na prefabrykację elementów ekranów ścian szczelnych wraz z montażem w elektrociepłowni. W celu wykonania zadania podzleciliśmy podwykonawcom roboty spawalnicze i wynajem dźwigu. Czy roboty wykonane przez podwykonawców podlegają odwrotnemu obciążeniu?
Otrzymaliśmy też zlecenie na budowę nowego kotła w istniejącej kotłowni. Do wykonania tego zadania również zatrudniamy podwykonawców, tym razem także firmy budowlane do wyburzania ścian i stawiania nowych. Czy nasi podwykonawcy podlegają odwrotnemu obciążeniu?

Od 1.01.2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT mechanizmem odwrotnego obciążenia może być objęte świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, wymienionych w poz. 2–48 zał. nr 14 do ustawy o VAT. Są to usługi sklasyfikowane w grupowaniach 41–43 stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. (dalej PKWiU 2008). Odwrotne obciążenie ma do nich zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie 3 warunki (zob. art. 17 ust. 1h ustawy o VAT):


Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Tadeusz Waślicki
W wyniku zmian w ustawie o VAT zakres stosowania tzw. odwrotnego obciążenia od 1.01.2017 r. został rozszerzony o usługi budowlano-remontowe świadczone przez podwykonawców. Powodem tego było przeciwdziałanie nieprawidłowościom w rozliczeniach podatkowych w branży budowlanej. Jednak oprócz pewnych pozytywów związanych z uszczelnieniem systemu odwrotne obciążenie spowodowało problemy z płynnością finansową u niektórych podwykonawców robót budowlanych.
Artykuł szczegółowo omawia zasady rozliczania VAT w budownictwie w 2017 r. oraz konsekwencje stosowania odwrotnego obciążenia, m.in. w sferze fakturowania, korekt, podatku dochodowego i ewidencji zdarzeń w księgach rachunkowych.

Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie w razie nabycia usług budowlanych u podatnika stosującego metodę kasową

Edyta Głębicka
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Kupuje usługi budowlane od podwykonawców. Jeden z nich stosuje kasową metodę rozliczeń. Usługi zostały wykonane w czerwcu 2017 r., w tym też miesiącu podwykonawca wystawił fakturę z adnotacją „metoda kasowa”, ale z terminem płatności w sierpniu.
Kiedy spółka powinna rozliczyć VAT należny?

Odwrotne obciążenie VAT

Więcej niż jeden podwykonawca a odwrotne obciążenie VAT

Tomasz Krywan
Firma A wykonała usługę budowlaną (wymienioną w zał. nr 14 do ustawy o VAT) na zlecenie firmy B. B nie wykonała jednak żadnych prac, była jedynie pośrednikiem i usługę tę refakturowała z marżą na firmę elektryczną C. C wykonała instalację i zamontowała wszystkie urządzenia elektryczne (PKWiU 43.21.10.1) na rzecz głównego wykonawcy, firmy D. Z kolei D wystawia fakturę za roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu (PKWiU 43.21.10.1) właścicielowi budynku, firmie E.
Które z tych usług objęte są odwrotnym obciążeniem, jeżeli wszystkie firmy są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wykonanie projektu instalacji elektrycznej a odwrotne obciążenie VAT

Edyta Głębicka
Wspólnie z dużą firmą budowlaną będziemy na zlecenie inwestora budować apartamentowiec. Ponieważ firma ta ma przejściowe trudności kadrowe, zwróciła się do nas z propozycją, żebyśmy przygotowali również projekt instalacji elektrycznej dla tego budynku. Wykonanie instalacji wchodzi w skład kompleksowej usługi świadczonej przez firmę budowlaną (także przez naszą firmę).
Czy usługę projektową powinniśmy potraktować jak usługę budowlaną objętą odwrotnym obciążeniem?

Odwrotne obciążenie VAT

Usługi pompowania betonu objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
Firma budowlana (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) świadczy na rzecz innych przedsiębiorców budowlanych jako podwykonawca m.in. usługi pompowania betonu (z samochodu specjalnego, tzw. gruszki, do wcześniej przygotowanego szalunku, fundamentów itp.).
Czy powinna dokumentować je fakturami bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy remonty dróg są objęte odwrotnym obciążeniem VAT

Edyta Głębicka
Jako podwykonawca uczestniczymy w remoncie fragmentu autostrady.
Czy remontując drogi, też powinniśmy wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem?

Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie w budownictwie – objaśnienia MRiF

Anna Koleśnik
Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów opublikowano objaśnienia z 17.03.2017 do zmian, jakie z początkiem tego roku weszły w życie w przepisach ustawy o VAT w zakresie rozliczania VAT od robót budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Odwrotne obciążenie VAT

Dostawy bram wraz z montażem a mechanizm odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
Podatnik montuje bramy garażowe, które kupuje od producenta. Do tej pory na fakturach wykazywał to świadczenie w jednej pozycji, jako dostawę plus montaż bramy garażowej.
Czy obecnie w przypadku gdy klientem jest firma budowlana, należy stosować odwrotne obciążenie, tzn. to kontrahent powinien naliczyć VAT od takiej transakcji?

Rachunkowość

Ewidencja odwrotnego obciążenia VAT u podwykonawców usług (robót) budowlanych

Podwykonawców robót budowlanych obowiązują obecnie nowe zasady rozliczania VAT należnego od świadczonych przez nich usług. Został on bowiem objęty tzw. odwrotnym obciążeniem, co oznacza, że nalicza go i płaci usługobiorca.
Jak to nowe rozwiązanie rzutuje na ewidencję księgową podwykonawców?

Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie zaliczek otrzymanych w 2016 r. na roboty budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

Tomasz Krywan
Firma budowlana działa m.in. jako podwykonawca innych firm budowlanych. Z jedną z nich w październiku 2016 r. zawarła umowę o wykonanie usługi budowlanej na kwotę 13 000 zł + 2990 zł VAT. Usługę wykona na początku marca 2017 r. Również w październiku otrzymała zaliczkę w kwocie 3690 zł, którą udokumentowała fakturą zaliczkową na 3000 zł + 690 zł VAT.
Jak w świetle obowiązujących od 1.01.2017 r. przepisów o odwrotnym obciążeniu należy wystawić fakturę końcową?

Podatki i prawo gospodarcze

Roboty budowlane wykonywane na rzecz inwestorów a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
W „Rachunkowości” nr 1/2017 w przykładzie zawartym w artykule o odwrotnym obciążeniu VAT robót budowlanych wskazano, że A wystawia fakturę z podatkiem VAT i nie podlega procedurze odwrotnego obciążenia, „gdyż efekt świadczonych przez niego usług nie będzie stanowił części ani całości robót budowlanych”.
Czy dobrze rozumiem, że jeśli firma jest wykonawcą (nie podwykonawcą) dla inwestora typu zakład wodociągów, gmina bądź PKP, to nie podlega odwrotnemu opodatkowaniu?

Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie przy wykonywaniu robót budowlanych

Tomasz Krywan
Rozliczam podatnika prowadzącego firmę budowlaną.
Czy odwrotne obciążenie powinien on stosować zawsze, gdy świadczy usługi dla firm?

Zmiana Interpretacji

Odwrotne obciążenie VAT przy metodzie kasowej – kiedy wykazać obowiązek podatkowy

Krzysztof Hałub
Podatnik kupujący usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem od podwykonawcy będącego małym podatnikiem rozliczającym się z VAT metodą kasową wykazuje VAT należny na takich zasadach, jakby sam miał status małego podatnika, a więc dopiero po dokonaniu zapłaty na rzecz kontrahenta.

Odwrotne obciążenie powoduje, że podatnikiem VAT z tytułu nabycia określonych towarów bądź usług staje się nabywca. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wykazania i odprowadzenia należnego podatku (wykazuje jednak sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem w stosownych rubrykach swojej deklaracji VAT).


Odwrotne obciążenie VAT

Podwykonawstwo zastępcze a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
Firma budowlana (A) była głównym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie domów szeregowych (inwestorem była firma deweloperska). Przy wykonywaniu prac A korzystała z usług podwykonawców, którzy wystawiali jej faktury z odwrotnym obciążeniem.
Po odbiorze robót okazało się, że konieczne jest wykonanie poprawek w ramach gwarancji. Firma A bezskuteczne wzywała do usunięcia wad odpowiedzialnego za to podwykonawcę. Ostatecznie wykonanie poprawek zleciła firmie (B).
Czy zrealizowaną usługę B powinna udokumentować fakturą z odwrotnym obciążeniem?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....