Uprawnienia przedsiębiorcy związane z rodzicielstwem

Ewa Markiewicz

Kobieta od ponad 2 lat prowadzi salon fryzjerski. Zatrudnia pracownicę na pełny etat. Za 4 miesiące urodzi dziecko, więc na pewien czas będzie musiała zrezygnować z wykonywania usług fryzjerskich, a przynajmniej skrócić czas swojej pracy.
Przez jaki okres może pobierać zasiłek z ZUS? Czy będąc na urlopie macierzyńskim, a następnie wychowawczym, może jednocześnie prowadzić salon fryzjerski? Zastanawia się nad zatrudnieniem w tym czasie jeszcze jednej fryzjerki, która przejęłaby część klientek. Czy jest to możliwe?
  • Kp – Kodeks pracy

Przedsiębiorcom nie przysługują urlopy związane z rodzicielstwem, które w Kp przewidziane są dla pracowników, czyli macierzyński, rodzicielski oraz wychowawczy, ale mogą oni skorzystać z niektórych uprawnień przysługujących rodzicom.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą może pobierać z ZUS zasiłek macierzyński (ZM) za okres odpowiadający urlopom macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, o ile w czasie urodzenia dziecka podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Prowadzenie działalności na własny rachunek nie jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia chorobowego - przedsiębiorca może sam zdecydować, czy chce być objęty tym rodzajem ubezpieczenia społecznego i w związku z tym opłacać składkę.

Jeśli dotychczas przedsiębiorczyni nie była zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, może się zgłosić nawet w ostatnim miesiącu przed porodem. ZM przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania, a więc od pierwszego dnia ubezpieczenia. Wystarczy zatem, że składka na ubezpieczenie chorobowe zostanie opłacona przynajmniej za 1 miesiąc przed porodem.

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego

Matce podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z urodzeniem 1 dziecka przysługuje ZM, który może być wypłacany przez 52 tyg. - tyle, ile wynosi łącznie maksymalny wymiar urlopów macierzyńskiego (20 tyg.) i rodzicielskiego (32 tyg.) przysługujący osobom zatrudnionym na etacie.

W okresie pobierania ZM z ZUS przedsiębiorczyni nie ma obowiązku zawieszenia działalności gospodarczej. Zatem nie ma żadnych przeszkód, aby w tym czasie nadal prowadziła salon fryzjerski, uzyskiwała przychody (bez ograniczeń) czy zatrudniała nowego pracownika. Nie skutkuje to utratą prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Co do zasady ZM za okres urlopu macierzyńskiego (20 tyg.) oraz za pierwsze 6 tyg. urlopu rodzicielskiego, czyli za pierwsze 26 tyg. przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego, czyli kolejne 26 tyg. - w wysokości 60% podstawy wymiaru. Warunkiem otrzymywania ZM za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu jest wystąpienie z wnioskiem do ZUS o jego wypłatę przed upływem pierwszych 20 tyg. pobierania zasiłku. Niezachowanie tego terminu spowoduje utratę prawa do ZM za pozostały okres 32 tyg. We wniosku podaje się okres korzystania z ZM.

Przedsiębiorczyni może też od razu wystąpić do ZUS z wnioskiem o wypłatę ZM za okres odpowiadający łącznej długości urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze (nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie). Wówczas ZM za cały ten okres przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a więc "uśrednionej".

Uwaga! Od 2016 zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków m.in. w odniesieniu do osób prowadzących własną działalność, jeśli okres ubezpieczenia chorobowego przed porodem był krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych (szerzej na ten temat była mowa w "Rip" nr 9/2015 - przyp. red.). Wprowadzono też nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł, przysługujące przez 52 tyg. osobom nieposiadającym tytułu do ubezpieczeń społecznych. Gdyby w przypadku przedsiębiorczyni okazało się, że miesięczna kwota ZM pomniejszona o zaliczkę na PIT jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, wówczas ZM ulega podwyższeniu do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Kwota podwyższenia jest zwolniona z PIT.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Osoby prowadzące własne firmy, które jednocześnie pobierają ZM, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania ZM. Jednak składki na te ubezpieczenia finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Z tytułu równoczesnego prowadzenia działalności przedsiębiorca odprowadza jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli więc ZUS przyzna przedsiębiorczyni prawo do ZM, to powinna ona wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 oraz zarejestrować się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne ustaje w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej na czas pobierania ZM. Wówczas są one finansowane z budżetu państwa.

Od stycznia 2016 zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje również przedsiębiorczyni, gdy pobierany przez nią ZM nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. Jeśli z tego powodu przysługiwać jej będzie prawo do zwolnienia, powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie ponownie dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia, od którego nabywa prawo do zwolnienia z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 (tj. kodem ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego). W przekazywanych dokumentach rozliczeniowych za miesiąc, za który przysługuje zwolnienie, powinna wykazać obowiązującą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast w polu dotyczącym kwoty składki wpisać "0".

Jak już o tym była mowa, przedsiębiorcy nie mają prawa do urlopu wychowawczego. Jednak jeśli zrezygnują z prowadzenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne finansuje budżet państwa przez okres do 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia (zgodnie z przepisami uprawniającymi przedsiębiorców do zawieszenia działalności w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem). Płatnikiem tych składek jest ZUS, który dokonuje zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń oraz wyrejestrowania.

Objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz zdrowotnym następuje od dnia określonego w oświadczeniu o zamiarze podlegania tym ubezpieczeniom jako dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone w ZUS, do dnia wskazanego w tym oświadczeniu jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (w 2016 jest to 2433 ). Tak więc gdyby przedsiębiorczyni zdecydowała się na zawieszenie (lub zaprzestanie) prowadzenia salonu fryzjerskiego, ZUS z budżetu państwa za każdy miesiąc odprowadzi na jej indywidualne konto składki na ubezpieczenia emerytalne w kwocie 474,92 zł oraz rentowe w kwocie 194,64 zł. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (czyli obecnie 520 zł miesięcznie).

Aby przedsiębiorczyni, o której mowa w pytaniu, mogła skorzystać z tego uprawnienia, musiałby zawiesić działalność, a to byłoby możliwe tylko, gdyby nie zatrudniała pracowników. Musiałaby więc najpierw rozwiązać z pracownicą umowę o pracę z zachowaniem przepisów Kp.

W związku z zawieszeniem prowadzenia pozarolniczej działalności przedsiębiorczyni zostanie wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych. Wyrejestrowane zostaną również osoby dotąd u niej zatrudnione.

Uwaga! Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność przez co najmniej 6 miesięcy. W okresie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej ani osiągać z niej bieżących przychodów.

W celu przystąpienia do ubezpieczeń z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem matka składa w ZUS oświadczenie zawierające jej dane: imię, nazwisko i PESEL (a jeżeli go nie nadano - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu), informację o ostatnim okresie ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, dzień rozpoczęcia oraz zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a także imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia oraz informację o podleganiu ubezpieczeniom społecznym przez ojca dziecka z tytułu pobierania ZM, przebywania na urlopie wychowawczym albo sprawowania opieki nad dzieckiem. Razem z oświadczeniem należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Prawo do objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje matce pod warunkiem, że nie ma ona innych tytułów do ubezpieczenia oraz ojciec dziecka nie jest objęty ubezpieczeniami z tytułu:

  • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania ZM.

Dokumenty niezbędne do pobierania zasiłku macierzyńskiego

Dokumentami wymaganymi do wypłaty przedsiębiorczyni ZM za okres ustalony przepisami Kp jako okres urlopu macierzyńskiego (i ew. rodzicielskiego) są:

  • pisemny wniosek o wypłatę ZM z podaniem okresu,
  • zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - w przypadku występowania o ZM za okres przed porodem,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem - w przypadku występowania o ZM za okres od dnia porodu,
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po śmierci płatnika

Magdalena Januszewska
Na długi składkowe nie pomoże zniesienie wspólności majątkowej, jeśli owdowiały małżonek przyjmie spadek.

Przedsiębiorczy były policjant-rencista nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Magdalena Januszewska
Były policjant ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej z systemu zaopatrzenia. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą.
Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?

Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


ZUS przedsiębiorcy

Kiedy składki z kontraktu menedżerskiego, a kiedy z tytułu prowadzenia firmy

Krzysztof Tandecki
Z członkiem zarządu spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). Prowadzi on działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Czy to oznacza, że spółka musi opłacać za niego tylko składkę zdrowotną, a ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe z działalności?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy w ramach działalności menedżer osiąga wyłącznie przychód z tytułu świadczenia usług zarządzania, czy również inne przychody.

Dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie zawarł kontrakt menedżerski na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy jest traktowany jak przychód z działalności wykonywanej osobiście, odrębny od przychodów z działalności gospodarczej. Tym samym umowa o zarządzanie jest traktowana jak odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jak umowa wykonywana w ramach działalności pozarolniczej.


Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Renata Majewska
Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:


Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS przedsiębiorców w 2020

Począwszy od lutego (za styczeń) przedsiębiorcy płacą składki do ZUS – za siebie i osoby współpracujące – w nowej wysokości. Podstawa ich wymiaru znacznie w tym roku wzrosła, za sprawą wzrostu przeciętnej i najniższej pensji.

Dla zobowiązanych do deklarowania kwoty nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia minimalna podstawa wymiaru wynosi obecnie 3136,20 zł (dotychczas 2859 zł). Dla korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru (przez 24 mies. od rozpoczęcia działalności lub od wyczerpania okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek w ramach tzw. ulgi na start) minimalna podstawa (wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) to 780 zł (dotychczas 675 zł). Wzrost podstawy przekłada się na wzrost składek społecznych (odpowiednio o prawie 88 zł – przy składkach „zwykłych” i ponad 33 zł – przy preferencyjnych).

Za styczeń 2020 prowadzący działalność na mniejszą skalę mogą opłacić składki od ustalonej indywidualnie podstawy wymiaru – tzw. mały ZUS.


„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska
Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).


Składki ZUS

Małżonek zatrudniony na etacie jako zastępca notarialny jest osobą współpracującą

Magdalena Januszewska
Nawet jeśli przepisy narzucają zatrudnienie na umowę o pracę, nie wyklucza to ubezpieczenia społecznego członka rodziny jako osoby współpracującej przy działalności gospodarczej.

Tak wynika z decyzji ZUS z 19.07.2019 (WPI/200000/43/670/2019). O interpretację wystąpił pan X, który jest notariuszem i prowadzi kancelarię notarialną. Chce zatrudnić w niej żonę jako zastępcę notarialnego. X prowadzi z żoną wspólne gospodarstwo domowe (wspólność majątkowa małżeńska). Uznał, że z uwagi na specyfikę zawodu i szczególne przepisy prawa żona powinna zostać zatrudniona na umowę o pracę, a to oznacza, że nie znalazłby zastosowania art. 8 ust. 11 usus, czyli nie doszłoby do współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.


Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


Procedury

Przelew składek do ZUS z rachunku VAT

Krzysztof Tandecki
Od 1.11.2019 składki ZUS można opłacać z rachunku VAT. Należy to robić tradycyjnym przelewem na indywidualny rachunek składkowy w ZUS (NRS).

Tylko minimalna płaca zwalnia ze składek z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie opłaca z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, bo równocześ- nie pracuje na etacie. Od stycznia 2020 pracodawca chce jej jednak zmniejszyć wymiar czasu pracy, zamiast podnieść wynagrodzenie do nowej stawki minimalnej (2600 zł).
Skoro osoba ta uzyska więcej niż minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do etatu, to czy wpłynie to na obowiązek opłacania składek w ZUS?

Obniżone składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców – wzrost podstawy wymiaru od 1.01.2020

Renata Majewska
W nowym roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, osiągnie pułap 780 zł (w 2019 było to 675 zł).

ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Magdalena Januszewska
Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nie podlegają oskładkowaniu kwoty wypłacane z tytułu rozwiązanej umowy zlecenia z osobą, która prowadziła w tym zakresie działalność gospodarczą – decyzja ZUS z 10.05.2019 r. (WPI/200000/43/1508/2017).

Radca prawny prowadzący działalność gospodarczą (zleceniobiorca) w latach 2011–2015 świadczył na rzecz spółdzielni (zleceniodawcy) obsługę prawną na umowę zlecenie. W okresie trwania umowy otrzymywał stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT. Niezależnie od tego był uprawniony do otrzymywania kwoty zastępstwa procesowego brutto – zasądzonego przez sąd lub inne organy orzekające prawomocnym wyrokiem albo przyznanego ugodą – płatnego po wyegzekwowaniu tej kwoty. W 2017 r. przestał wykonywać działalność gospodarczą i przeszedł na emeryturę.


ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.


Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....