Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak

Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

To wnioski płynące z wyroku SA w Szczecinie z 14.09.2017 (I ACa 275/17).

  • Kc – Kodeks cywilny
  • SA – Sąd Apelacyjny
  • So – sąd okręgowy

Spółka, która pozwała w tej sprawie biuro rachunkowe, domagała się odszkodowania w wysokości prawie 200 tys. zł – równej dofinansowaniu dla grup producentów rolnych, którego spółka nie otrzymała z winy – jak twierdziła – biura rachunkowego.

Umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych strony zawarły w lutym 2012. Spółka wybrała to właśnie biuro, bo – jak zapewniała jego właścicielka – miało ono doświadczenie w obsłudze grup producentów rolnych.

W marcu 2012 spółce została przyznana pomoc finansowa na lata 2012–2017, polegająca na corocznej wypłacie dofinansowania. Jego wysokość była uzależniona od przychodu spółki. Dlatego po zakończeniu każdego roku musiała ona składać wniosek o wypłatę dofinansowania, dołączając m.in. wykaz faktur i rachunków.

Pierwsze 2 wnioski za lata 2012 i 2013 zostały przygotowane przez biuro prawidłowo i spółka dostała dofinansowanie. Problem pojawił się przy wniosku za trzeci rok. Biuro sporządziło go 1,5 miesiąca po terminie. Z tego powodu Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa odmówiła spółce przyznania dofinansowania.

W rozmowie z prezesem spółki właścicielka biura przyznała się do błędu. Tłumaczyła, że pracownica, która prowadziła sprawy spółki, przebywa na urlopie macierzyńskim, a jej obowiązki przejęła niedoświadczona księgowa. Miała ona rzekomo dowiedzieć się w ARiMR, że wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku. Dlatego został sporządzony dopiero pod koniec marca 2015.

Właścicielka biura poinformowała prezesa spółki, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność finansową za zaistniałą sytuację. Jednocześnie zaproponowała rozwiązanie – wystąpienie do ARMiR o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie. Biuro przesłało spółce projekt stosownego wniosku. Napisano w nim, że przyczyną uchybienia terminu była choroba prezesa zarządu spółki. Prezes nie podpisał wniosku, uznając, że zawiera nieprawdziwe informacje.

Gdy okazało się, że błąd biura i związana z nim szkoda nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, doszło do drugiego spotkania z prezesem spółki. Właścicielka biura nadal nie kwestionowała swojej odpowiedzialności. Z uwagi na brak ubezpieczenia deklarowała, że pokryje część szkody.

Ostatecznie jednak, po naradzeniu się z własnymi prawnikami, zmieniła zdanie. Stwierdziła, że sporządzanie wniosków o wypłatę dofinansowania nie należało do jej obowiązków. W związku z tym odmówiła też pomocy przy postępowaniu o przywrócenie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. Nie chciała również podać nazwisk pracowników, których zaniedbanie doprowadziło do naruszenia terminu.

Spółka sama sporządziła wniosek, a gdy niczego nie wskórała, wypowiedziała biuru umowę. Jednocześnie zażądała pokrycia szkody w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu.

SO uznał jej powództwo w całości za zasadne. Inaczej orzekł jednak SA.

Za bezsprzeczne sąd uznał, że biuro nie sporządziło wniosku o dofinansowanie ani nie udowodniło braku swojej winy. Wprawdzie SA stwierdził, że wniosek o dofinansowane nie jest sprawozdaniem finansowym (innego zdania był sąd I instancji), ale i tak – jak orzekł sąd – nie zwalniało to biura z obowiązku jego przygotowania. Biuro zobowiązało się bowiem do jego sporządzania, o czym świadczyło kilka faktów.

Po pierwsze sporządziło wnioski o dofinansowanie za 2 poprzednie lata i nic nie wskazywało na to, że nie zrobi tego za kolejny rok.

Po drugie spółka zawarła z biurem umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych właśnie z tej przyczyny, że zapewniało ono o swoim doświadczeniu w obsłudze grup producenckich. W chwili zawierania umowy przewidywano zatem, że biuro będzie sporządzało dokumenty niezbędne do złożenia wniosku albo nawet sam wniosek.

Po trzecie właścicielka biura początkowo nie kwestionowała obowiązku sporządzenia wniosku o dofinansowanie. W rozmowie z prezesem spółki przyznała się do błędu, a podczas drugiego spotkania deklarowała nawet częściowe pokrycie szkody. Pomagała także w sporządzeniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o dofinansowanie, sporządzając kilka jego wersji (potwierdzają to m.in. e-maile). Po co robiłaby to wszystko, gdyby nie czuła się do tego zobowiązana? – pytał sąd.

Nie bez znaczenie było też to, że wniosek do ARMiR mógł być sporządzony tylko na podstawie dokumentów, którymi dysponowało biuro, prowadząc bieżącą obsługę księgową spółki.

SA orzekł więc, że choć obowiązek sporządzania tego wniosku nie wynikał z pisemnej umowy (bo ta mówiła tylko o prowadzeniu ksiąg rachunkowych), to istniała w tej sprawie odrębna umowa, zawarta w formie ustnej bądź konkludentnej (dorozumianej). Między stronami ukształtował się zatem stosunek prawny, którego przedmiotem było świadczenie usług, o jakich mowa w art. 750 Kc, bez wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia płaconego za wykonanie umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych – stwierdził sąd.

Zgodził się także z sądem I instancji co do wysokości szkody. Zmienił jednak jego wyrok, bo uznał, że spółka przyczyniła się w połowie do powstania szkody. Zdaniem SA powinna była kontrolować przygotowanie wniosku w odpowiednim terminie, zwłaszcza że biuro sporządzało go bez dodatkowego wynagrodzenia. Spółka miała świadomość, że chodzi o dużą kwotę, a mimo tego nie przejawiała żadnego zainteresowania w tym zakresie, nie monitowała biura, nie żądała udzielenia informacji – wytknął SA, zarzucając spółce całkowitą beztroskę. Jej wina jest oczywista – orzekł sąd i uznał, że obie strony ponoszą w równym stopniu konsekwencje własnych zaniedbań.

Więcej na temat: „Biuro Rachunkowe”
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.

Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.


Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.

Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania biura rachunkowego

Renata Ziólkowska
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza zmiany w procedurze postępowania tzw. instytucji obowiązanych, istotne m.in. dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Chodzi o ustawę z 1.03.2018 (DzU poz. 723, dalej upft) zastępującą akt prawny o tym samym tytule z 16.11.2000. Większość jej przepisów obowiązuje od 13.07.2018. Na mocy regulacji przejściowych instytucje obowiązane (IO), w tym niektóre biura rachunkowe, doradcy i biegli, będą mieć 3 mies. na zapoznanie się z nowymi zasadami i wdrożenie stosownych reguł.


Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....