Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak

Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Głubczycach w wyroku z 4.05.2018 (I C 807/17, nieprawomocny).

  • Kc – Kodeks cywilny
  • So – sąd okręgowy

Sąd przywołał art. 3851 § 1 Kc, zgodnie z którym postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Z § 3 wynika, że nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje (§ 4).

W rozpatrywanej sprawie sąd uznał, że niedozwoloną klauzulą umowną był zapis, z którego wynikało, że każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak w sytuacji, gdyby klient nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, np. zwlekał z zapłatą za usługi, biuro rachunkowe było uprawnione do natychmiastowego rozwiązania umowy.

Takie zapisy ogólnych warunków rażąco naruszają interesy klientów biura rachunkowego, godzą przy tym w dobre obyczaje – stwierdził sąd.

Podkreślił, że w momencie zawarcia umowy klient był konsumentem, ponieważ miał dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Uznając więc zapis w umowie za klauzulę abuzywną (niedozwoloną), sąd orzekł, że klient skutecznie rozwiązał umowę z winy biura rachunkowego, a biuro nie miało prawa naliczać należności za okres po tym rozwiązaniu.

Powodem wypowiedzenia umowy przez klienta, ze skutkiem natychmiastowym, były nieścisłości i nieprawidłowości przy rozliczaniu podatków przez biuro. Uważało ono, że klient nie miał prawa wypowiedzieć umowy w trybie natychmiastowym, dlatego dalej naliczało swoje należności, wystawiając faktury. Po ponad 2 latach scedowało swoje wierzytelności na inny podmiot. Cesjonariusz złożył do sądu pozew o zapłatę, ale sąd w pierwszej kolejności zbadał – zgodnie z zarzutem podniesionym przez klienta biura – czy nie doszło w tej sprawie do przedawnienia.

Sąd stwierdził, że do umowy związanej z prowadzeniem ksiąg podatkowych i usług kadrowo-płacowych stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. W konsekwencji roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem 2 lat od daty wymagalności poszczególnych faktur (art. 751 pkt 1 Kc). Jest to przepis szczególny (lex specialis) wobec art. 118 Kc.

W związku z tym sąd uznał, że w tej sprawie pozew o zapłatę został złożony po przedawnieniu. Nie mogło to więc spowodować przerwania biegu terminu przedawnienia. Podobnie na termin przedawnienia nie miała żadnego wpływu zmiana wierzyciela (cesja wierzytelności na inny podmiot).

Na 2-letni okres przedawnienia wierzytelności z tytułu usług księgowych wskazał wcześniej SO w Rzeszowie w wyroku z 7.09.2015 (VI Ga 267/15) w sprawie dotyczącej doradcy podatkowego. Nie udało mu się przekonać sądu, że podniesiony przez klientkę zarzut przedawnienia był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i stanowił rażące nadużycie prawa (doradca zarzucał klientce, że postępowała nieetycznie, celowo i umyślnie nie regulując faktur).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....