Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak

Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Głubczycach w wyroku z 4.05.2018 (I C 807/17, nieprawomocny).

  • Kc – Kodeks cywilny
  • So – sąd okręgowy

Sąd przywołał art. 3851 § 1 Kc, zgodnie z którym postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Z § 3 wynika, że nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje (§ 4).

W rozpatrywanej sprawie sąd uznał, że niedozwoloną klauzulą umowną był zapis, z którego wynikało, że każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak w sytuacji, gdyby klient nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, np. zwlekał z zapłatą za usługi, biuro rachunkowe było uprawnione do natychmiastowego rozwiązania umowy.

Takie zapisy ogólnych warunków rażąco naruszają interesy klientów biura rachunkowego, godzą przy tym w dobre obyczaje – stwierdził sąd.

Podkreślił, że w momencie zawarcia umowy klient był konsumentem, ponieważ miał dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą. Uznając więc zapis w umowie za klauzulę abuzywną (niedozwoloną), sąd orzekł, że klient skutecznie rozwiązał umowę z winy biura rachunkowego, a biuro nie miało prawa naliczać należności za okres po tym rozwiązaniu.

Powodem wypowiedzenia umowy przez klienta, ze skutkiem natychmiastowym, były nieścisłości i nieprawidłowości przy rozliczaniu podatków przez biuro. Uważało ono, że klient nie miał prawa wypowiedzieć umowy w trybie natychmiastowym, dlatego dalej naliczało swoje należności, wystawiając faktury. Po ponad 2 latach scedowało swoje wierzytelności na inny podmiot. Cesjonariusz złożył do sądu pozew o zapłatę, ale sąd w pierwszej kolejności zbadał – zgodnie z zarzutem podniesionym przez klienta biura – czy nie doszło w tej sprawie do przedawnienia.

Sąd stwierdził, że do umowy związanej z prowadzeniem ksiąg podatkowych i usług kadrowo-płacowych stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. W konsekwencji roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem 2 lat od daty wymagalności poszczególnych faktur (art. 751 pkt 1 Kc). Jest to przepis szczególny (lex specialis) wobec art. 118 Kc.

W związku z tym sąd uznał, że w tej sprawie pozew o zapłatę został złożony po przedawnieniu. Nie mogło to więc spowodować przerwania biegu terminu przedawnienia. Podobnie na termin przedawnienia nie miała żadnego wpływu zmiana wierzyciela (cesja wierzytelności na inny podmiot).

Na 2-letni okres przedawnienia wierzytelności z tytułu usług księgowych wskazał wcześniej SO w Rzeszowie w wyroku z 7.09.2015 (VI Ga 267/15) w sprawie dotyczącej doradcy podatkowego. Nie udało mu się przekonać sądu, że podniesiony przez klientkę zarzut przedawnienia był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i stanowił rażące nadużycie prawa (doradca zarzucał klientce, że postępowała nieetycznie, celowo i umyślnie nie regulując faktur).

Więcej na temat biura rachunkowego:
Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).


Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.


Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).

Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.

Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.

Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Aleksander Woźniak
Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.

Biuro rachunkowe zatrudniało księgową (emerytkę), zawierając z nią liczne umowy o dzieło. Były one podpisywane cyklicznie – co 2 tygodnie lub co miesiąc – na kilkunastodniowe okresy. Wynagrodzenie określano kwotowo, a jego wysokość zależała od ilości dokumentacji do przeanalizowania. Wypłacano je na podstawie wystawionych rachunków.


Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentacji podatkowej klienta

Aleksander Woźniak
Biuro rachunkowe musi udostępnić organom podatkowym dokumentację podatkową swojego klienta. Odmowa jest zagrożona karą do 2800 zł.

W tym wypadku mają zastosowanie art. 262 § 1 i § 3 Op. W świetle § 1 karą do 2800 zł mogą zostać ukarani: strona (podatnik), pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.


Biuro rachunkowe

Przesłuchanie doradcy podatkowego i właściciela biura rachunkowego oraz udostępnianie dokumentów klienta – zakres tajemnicy zawodowej

Aleksander Woźniak
Czy zmiany dotyczące tajemnicy skarbowej (zapowiadane ujawnianie informacji o podatnikach niepłacących podatków i nieskładających deklaracji) wpłyną na zakres tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i obowiązki informacyjne właścicieli biur rachunkowych?

Biuro rachunkowe

Czy biuro rachunkowe może reprezentować przedsiębiorcę w sporze sądowym z ZUS

Aleksander Woźniak
Księgowy i doradca podatkowy mogą być pełnomocnikami procesowymi w sporze z ZUS tylko w tym zakresie, w którym stale obsługiwali klienta.

Biuro rachunkowe

Powiadomienie o miejscu prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych

Aleksander Woźniak
Czy trzeba zgłosić, a jeśli tak, to komu i na jakim formularzu, miejsce prowadzenia dokumentacji rachunkowej (ksiąg rachunkowych) przedsiębiorcy? Moim zdaniem nie ma takiego formularza.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....