Ulgowe składki ZUS w razie zawieszenia lub zakończenia działalności i podjęcia nowej przed upływem 2 lat

Barbara Staszyńska

W styczniu 2015 osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i opłacała składki ZUS od preferencyjnej podstawy wymiaru, rozliczając się z kodem 0570. Ze względu na brak zleceń po 6 miesiącach zakończyła jej prowadzenie, wnioskując o wykreślenie z CEIDG. Obecnie (od października 2016) planuje ponownie rozpocząć działalność.
Czy skoro uprzednio wykorzystała tylko 6 miesięcy ulgi z przysługujących jej 24, może teraz przez kolejnych 18 opłacać niższe składki?

Nie. Zgodnie z art. 18a usus osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG może przez 24 miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia działalności opłacać składki od zadeklarowanej podstawy, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2016 jest to 30% z 1850 zł, czyli 555 zł).

  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Nie dotyczy to jednak osób, które prowadziły działalność w okresie ostatnich 60 miesięcy przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, jak długo prowadzona była wcześniejsza działalność. Od początku przedsiębiorca zobowiązany będzie opłacać składki od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia (w 2016 – 2433 zł).

Inaczej byłoby, gdyby działalność nie została zakończona, a jedynie zawieszona. Prawo do opłacania składek społecznych od obniżonej (preferencyjnej) podstawy wymiaru istnieje przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia działalności. Do tego okresu wlicza się także okresy zawieszenia.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność 7.01.2015 na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1.07.2015 zawiesił ją na 12 miesięcy. Następnie podjął ją 1.07.2016. Nadal ma prawo do ulgowych składek – do 31.01.2017 (uwzględnia się pełne miesiące kalendarzowe).

Rozpoczęcie działalności w trakcie miesiąca a prawo do ulgowych składek

Prawo do opłacania preferencyjnych składek obejmuje okres kolejnych, pełnych 24 miesięcy kalendarzowych. Jeśli działalność rozpoczyna się w innym dniu niż 1. dzień miesiąca, prawo to obejmuje część miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta oraz kolejne – pełne – 24 miesiące kalendarzowe.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność 7.01.2015. Ma prawo do opłacania ulgowych składek do 31.01.2017.

Na okres opłacania składek od obniżonej podstawy nie ma wpływu to, czy płatnik podlega w danym czasie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność 1.03.2014. Jednocześnie był zatrudniony na umowę o pracę i z tytułu działalności odprowadzał wyłącznie składki zdrowotne. Stosunek pracy został rozwiązany 31.01.2016, czyli po upływie 23 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Prawo do opłacania ulgowych składek ustało po upływie 24 miesięcy kalendarzowych od jej rozpoczęcia. Niższą składkę społeczną z działalności płatnik mógł opłacić jedynie za luty 2016. Od 1.03.2016 opłaca składki od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Prawo do opłacania – przez 24 miesiące od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej – ulgowych składek społecznych nie przysługuje osobom, które w ramach działalności wykonują pracę na rzecz podmiotu, u którego w danym lub poprzednim roku były zatrudnione na umowę o pracę, jeżeli w ramach działalności wykonują te same czynności, które wykonywały w ramach stosunku pracy.

Kowalski w 2015 był zatrudniony w spółce X na stanowisku kierowcy – dostarczał produkty spółki do jej klientów. W 2016 uzyskał wpis do CEIDG i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł ze spółką X umowę o świadczenie usług polegających na dostarczaniu klientom spółki zakupionych u niej produktów.

Kowalski nigdy wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej, ale z uwagi na to, że wykonuje obecnie na rzecz pracodawcy, u którego był zatrudniony w poprzednim roku przed jej rozpoczęciem, takie same czynności, jakie wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy, nie może opłacać ulgowych składek.

Prawa do ulgowych składek nie mają inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność (twórcy, artyści, wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. itp.), a jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (w tym wspólnicy spółki cywilnej).

Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z ulgowych składek społecznych, rozliczają je, posługując się kodem tytułu ubezpieczenia 0570. Po upływie 24 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia działalności gospodarczej zobowiązane są zmienić kod na 0510.

Dla osób prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG (niezależnie od kodu tytułu ubezpieczenia) podstawę wymiaru składki zawsze stanowi kwota przez nie zadeklarowana, z tym że dla kodu 0510 nie może być ona niższa od 60% przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla kodu 0570 – 30% minimalnego wynagrodzenia.

Kwotę, która ma stanowić podstawę wymiaru, płatnik każdorazowo deklaruje, wypełniając dokument ZUS DRA (lub RCA, jeżeli opłaca składki także za innych ubezpieczonych). Płatnik deklaruje wysokość składki społecznej w każdym miesiącu odrębnie poprzez wpisanie jej do odpowiedniego bloku w DRA lub RCA.

Deklarując wyższą niż minimalna podstawę wymiaru składek społecznych (wyższą odpowiednio od 60% przeciętnego bądź 30% minimalnego wynagrodzenia), płatnik opłacający składki sam za siebie nie jest zwolniony z obowiązku comiesięcznego składania DRA. Warunki tego zwolnienia (płatnik rozlicza się sam za siebie, składka jest opłacana od minimalnej podstawy wymiaru i nic się nie zmienia w stosunku do miesiąca poprzedniego) nie są w takim przypadku spełnione. Nawet jeśli w kolejnych miesiącach wysokość podstawy wymiaru (a tym samym kwota składek) nie zmienia się w stosunku do miesiąca poprzedniego, płatnik jest zobowiązany składać DRA, wypełniając wszystkie wymagane bloki, w tym blok dotyczący deklarowanej podstawy wymiaru.

Płatnik uprawniony do ulgowych składek, który w danym miesiącu chce zadeklarować wyższą podstawę (np. równowartość 60% przeciętnego wynagrodzenia), nie zmienia kodu tytułu ubezpieczenia.

Przedsiębiorca rozpoczął działalność 1.12.2015. Z tą datą zgłosił się do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu 0570, złożył DRA za grudzień 2016 (w kolejnych miesiącach był z tego obowiązku zwolniony), opłacał ulgowe składki (od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia). W lipcu 2016 osiągnął wysokie przychody i postanowił zwiększyć podstawę wymiaru składek do 1500 zł miesięcznie. W tym celu w odpowiednim bloku na DRA za lipiec 2016 wpisał jako podstawę wymiaru składek społecznych tę kwotę. Podstawa wymiaru składki jest wyższa od minimalnej, dlatego płatnik zobowiązany był złożyć DRA także za sierpień 2016 pomimo tego, że za ten miesiąc zadeklarował taką samą podstawę wymiaru składek. Z uwagi na spadek obrotów za wrzesień 2016 i kolejne miesiące płatnik zamierza opłacić składki w minimalnej wysokości. Zobowiązany będzie do złożenia DRA za wrzesień 2016 (zmienia się podstawa wymiaru). Od października 2016 będzie zwolniony z obowiązku składania DRA za każdy kolejny miesiąc, za który będzie opłacał składki ulgowe (w minimalnej wysokości).

Temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Kontynuacja ulgi „mały ZUS plus” po przystąpieniu do spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
Przedsiębiorca od 1992 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.02.2020 korzysta z ulgi w opłacaniu składek – „mały ZUS plus”. W 2020 zamierza rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej i planuje zlikwidować aktualną indywidualną działalność.
Czy będzie miał prawo do kontynuowania ulgi?

Tak. Potwierdza to decyzja ZUS z 18.02.2020 (WPI/200000/43/77/2020). Ulga „mały ZUS plus” to prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności gospodarczej na zasadach art. 18c usus, obowiązujących od 1.02.2020, a wprowadzonych ustawą z 12.12.2019 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU poz. 2550).


ZUS przedsiębiorcy

Rodzicielskie przyznane przez gminę nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek ZUS

Magdalena Januszewska
Trzeba płacić składki z działalności gospodarczej prowadzonej w czasie pobierania świadczenia rodzicielskiego.

Wynika to z decyzji ZUS z 21.01.2020 (WPI/200000/43/6/2020).


ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po śmierci płatnika

Magdalena Januszewska
Na długi składkowe nie pomoże zniesienie wspólności majątkowej, jeśli owdowiały małżonek przyjmie spadek.

Przedsiębiorczy były policjant-rencista nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Magdalena Januszewska
Były policjant ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej z systemu zaopatrzenia. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą.
Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?

Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


ZUS przedsiębiorcy

Kiedy składki z kontraktu menedżerskiego, a kiedy z tytułu prowadzenia firmy

Krzysztof Tandecki
Z członkiem zarządu spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). Prowadzi on działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Czy to oznacza, że spółka musi opłacać za niego tylko składkę zdrowotną, a ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe z działalności?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy w ramach działalności menedżer osiąga wyłącznie przychód z tytułu świadczenia usług zarządzania, czy również inne przychody.

Dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie zawarł kontrakt menedżerski na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy jest traktowany jak przychód z działalności wykonywanej osobiście, odrębny od przychodów z działalności gospodarczej. Tym samym umowa o zarządzanie jest traktowana jak odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jak umowa wykonywana w ramach działalności pozarolniczej.


Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Renata Majewska
Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:


Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS przedsiębiorców w 2020

Począwszy od lutego (za styczeń) przedsiębiorcy płacą składki do ZUS – za siebie i osoby współpracujące – w nowej wysokości. Podstawa ich wymiaru znacznie w tym roku wzrosła, za sprawą wzrostu przeciętnej i najniższej pensji.

Dla zobowiązanych do deklarowania kwoty nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia minimalna podstawa wymiaru wynosi obecnie 3136,20 zł (dotychczas 2859 zł). Dla korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru (przez 24 mies. od rozpoczęcia działalności lub od wyczerpania okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek w ramach tzw. ulgi na start) minimalna podstawa (wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) to 780 zł (dotychczas 675 zł). Wzrost podstawy przekłada się na wzrost składek społecznych (odpowiednio o prawie 88 zł – przy składkach „zwykłych” i ponad 33 zł – przy preferencyjnych).

Za styczeń 2020 prowadzący działalność na mniejszą skalę mogą opłacić składki od ustalonej indywidualnie podstawy wymiaru – tzw. mały ZUS.


„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska
Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).


Składki ZUS

Małżonek zatrudniony na etacie jako zastępca notarialny jest osobą współpracującą

Magdalena Januszewska
Nawet jeśli przepisy narzucają zatrudnienie na umowę o pracę, nie wyklucza to ubezpieczenia społecznego członka rodziny jako osoby współpracującej przy działalności gospodarczej.

Tak wynika z decyzji ZUS z 19.07.2019 (WPI/200000/43/670/2019). O interpretację wystąpił pan X, który jest notariuszem i prowadzi kancelarię notarialną. Chce zatrudnić w niej żonę jako zastępcę notarialnego. X prowadzi z żoną wspólne gospodarstwo domowe (wspólność majątkowa małżeńska). Uznał, że z uwagi na specyfikę zawodu i szczególne przepisy prawa żona powinna zostać zatrudniona na umowę o pracę, a to oznacza, że nie znalazłby zastosowania art. 8 ust. 11 usus, czyli nie doszłoby do współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.


Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


Procedury

Przelew składek do ZUS z rachunku VAT

Krzysztof Tandecki
Od 1.11.2019 składki ZUS można opłacać z rachunku VAT. Należy to robić tradycyjnym przelewem na indywidualny rachunek składkowy w ZUS (NRS).

Tylko minimalna płaca zwalnia ze składek z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie opłaca z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, bo równocześ- nie pracuje na etacie. Od stycznia 2020 pracodawca chce jej jednak zmniejszyć wymiar czasu pracy, zamiast podnieść wynagrodzenie do nowej stawki minimalnej (2600 zł).
Skoro osoba ta uzyska więcej niż minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do etatu, to czy wpłynie to na obowiązek opłacania składek w ZUS?

Obniżone składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców – wzrost podstawy wymiaru od 1.01.2020

Renata Majewska
W nowym roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, osiągnie pułap 780 zł (w 2019 było to 675 zł).

ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Magdalena Januszewska
Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nie podlegają oskładkowaniu kwoty wypłacane z tytułu rozwiązanej umowy zlecenia z osobą, która prowadziła w tym zakresie działalność gospodarczą – decyzja ZUS z 10.05.2019 r. (WPI/200000/43/1508/2017).

Radca prawny prowadzący działalność gospodarczą (zleceniobiorca) w latach 2011–2015 świadczył na rzecz spółdzielni (zleceniodawcy) obsługę prawną na umowę zlecenie. W okresie trwania umowy otrzymywał stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT. Niezależnie od tego był uprawniony do otrzymywania kwoty zastępstwa procesowego brutto – zasądzonego przez sąd lub inne organy orzekające prawomocnym wyrokiem albo przyznanego ugodą – płatnego po wyegzekwowaniu tej kwoty. W 2017 r. przestał wykonywać działalność gospodarczą i przeszedł na emeryturę.


ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.


Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....