Ulga termomodernizacyjna – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub

W objaśnieniach podatkowych z 9.09.2019 „Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne” MF wyjaśnił wątpliwości związane ze stosowaniem nowej ulgi w PIT.

Przypomnijmy, że ulga wprowadzona od 1.01.2019 i uregulowana w art. 26h updof polega na tym, że właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego – opłacający PIT na zasadach ogólnych (także w formie podatku liniowego) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ust. 1 uzpd) – ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Warunki korzystania z ulgi...

 • MF – Minister Finansów
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przedsięwzięcie to musi być zakończone w 3 kolejnych latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (niespełnienie tego warunku powoduje, że odliczone uprzednio kwoty należy doliczyć do dochodu za rok, w którym upłynął 3-letni termin). Przykładowo jeśli pierwszy wydatek został poniesiony w 2019, inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2022.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (najwcześniej w zeznaniu za 2019). Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków objętych ulgą ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane VAT, wydatek odlicza się w kwocie brutto (wraz z VAT), o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 (DzU poz. 2489).

...i ich interpretacja przez MF

Z objaśnień MF wynika m.in., że:

 • ulga nie przysługuje posiadaczowi budynku niemającemu do niego tytułu prawnego, z którego wynikałoby prawo własności (np. członkowi rodziny właściciela mieszkającemu w tym budynku, najemcy, dzierżawcy),
 • z ulgi nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie; odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych; obiekt powinien mieć status budynku mieszkalnego jednorodzinnego najpóźniej na dzień dokonania odliczenia,
 • budynek nie musi służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych, nie jest przeszkodą w korzystaniu z ulgi np. to, że pokoje w budynku są wynajmowane turystom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • do ulgi uprawnia też montaż instalacji (np. kolektorów słonecznych) na innym budynku (obiekcie gospodarczym) powiązanym z budynkiem mieszkalnym, gdy z przyczyn technicznych czy ze względów prawnych (gdy np. chodzi o zabytek) nie było możliwe jej umieszczenie na budynku mieszkalnym,
 • aby skorzystać z ulgi, podatnik nie musi przeprowadzać audytu energetycznego (również przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego),
 • limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją czy jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz przypisany do danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji; w przypadku małżonków dotyczy każdego z nich odrębnie (każdemu przysługuje odliczenie w wysokości maksymalnie 53 tys. zł),
 • współwłaściciele, którzy równolegle ponieśli wydatki termomodernizacyjne przy odliczeniu, nie stosują proporcji odpowiadającej udziałowi we współwłasności budynku,
 • w ramach ulgi nie można odliczyć wydatków sfinansowanych dotacją (gdy podatnik skorzystał z ulgi, a potem otrzymał dotację, dolicza do bieżącego dochodu odliczone wcześniej kwoty); inaczej jest z pożyczką otrzymaną ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW, jednak późniejsze umorzenie takiej pożyczki w całości lub w części powoduje, że podatnik traci prawo do odliczenia (w tej części, która podlegała umorzeniu),
 • nie podlegają odliczeniu wydatki, uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych (np. gdy ten sam wydatek został rozliczony w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej, polegającej na zwolnieniu z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości).

Dotacje wolne od podatku

MF odniósł się też do nowego zwolnienia od PIT (art. 21 ust. 1 pkt 129a updof) dla świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych od 1.01.2019 ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w budynku:

 • mieszkalnym jednorodzinnym lub
 • mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

MF wskazał, że obecnie realizowane są 2 takie programy:

 • „Mój Prąd”, obejmujący wyłącznie istniejące budynki mieszkalne,
 • „Czyste Powietrze”, dotyczący również budynków nowo budowanych (w tym przypadku ważne jest, aby rozpoczęcie budowy nastąpiło zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tzn. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw).

Środków uzyskanych z tych programów nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym. Ponieważ dniem powstania przychodu z udzielonej dotacji jest dzień otrzymania środków, a nie dzień ich przyznania, dotacje przyznane przed 1.01.2019, a wypłacone po tym dniu, również korzystają ze zwolnienia od PIT.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....