Ulga termomodernizacyjna – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub

W objaśnieniach podatkowych z 9.09.2019 „Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne” MF wyjaśnił wątpliwości związane ze stosowaniem nowej ulgi w PIT.

Przypomnijmy, że ulga wprowadzona od 1.01.2019 i uregulowana w art. 26h updof polega na tym, że właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego – opłacający PIT na zasadach ogólnych (także w formie podatku liniowego) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ust. 1 uzpd) – ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Warunki korzystania z ulgi...

 • MF – Minister Finansów
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przedsięwzięcie to musi być zakończone w 3 kolejnych latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (niespełnienie tego warunku powoduje, że odliczone uprzednio kwoty należy doliczyć do dochodu za rok, w którym upłynął 3-letni termin). Przykładowo jeśli pierwszy wydatek został poniesiony w 2019, inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2022.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (najwcześniej w zeznaniu za 2019). Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków objętych ulgą ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane VAT, wydatek odlicza się w kwocie brutto (wraz z VAT), o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 (DzU poz. 2489).

...i ich interpretacja przez MF

Z objaśnień MF wynika m.in., że:

 • ulga nie przysługuje posiadaczowi budynku niemającemu do niego tytułu prawnego, z którego wynikałoby prawo własności (np. członkowi rodziny właściciela mieszkającemu w tym budynku, najemcy, dzierżawcy),
 • z ulgi nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie; odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych; obiekt powinien mieć status budynku mieszkalnego jednorodzinnego najpóźniej na dzień dokonania odliczenia,
 • budynek nie musi służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych, nie jest przeszkodą w korzystaniu z ulgi np. to, że pokoje w budynku są wynajmowane turystom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • do ulgi uprawnia też montaż instalacji (np. kolektorów słonecznych) na innym budynku (obiekcie gospodarczym) powiązanym z budynkiem mieszkalnym, gdy z przyczyn technicznych czy ze względów prawnych (gdy np. chodzi o zabytek) nie było możliwe jej umieszczenie na budynku mieszkalnym,
 • aby skorzystać z ulgi, podatnik nie musi przeprowadzać audytu energetycznego (również przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego),
 • limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją czy jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz przypisany do danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji; w przypadku małżonków dotyczy każdego z nich odrębnie (każdemu przysługuje odliczenie w wysokości maksymalnie 53 tys. zł),
 • współwłaściciele, którzy równolegle ponieśli wydatki termomodernizacyjne przy odliczeniu, nie stosują proporcji odpowiadającej udziałowi we współwłasności budynku,
 • w ramach ulgi nie można odliczyć wydatków sfinansowanych dotacją (gdy podatnik skorzystał z ulgi, a potem otrzymał dotację, dolicza do bieżącego dochodu odliczone wcześniej kwoty); inaczej jest z pożyczką otrzymaną ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW, jednak późniejsze umorzenie takiej pożyczki w całości lub w części powoduje, że podatnik traci prawo do odliczenia (w tej części, która podlegała umorzeniu),
 • nie podlegają odliczeniu wydatki, uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych (np. gdy ten sam wydatek został rozliczony w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej, polegającej na zwolnieniu z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości).

Dotacje wolne od podatku

MF odniósł się też do nowego zwolnienia od PIT (art. 21 ust. 1 pkt 129a updof) dla świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych od 1.01.2019 ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w budynku:

 • mieszkalnym jednorodzinnym lub
 • mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

MF wskazał, że obecnie realizowane są 2 takie programy:

 • „Mój Prąd”, obejmujący wyłącznie istniejące budynki mieszkalne,
 • „Czyste Powietrze”, dotyczący również budynków nowo budowanych (w tym przypadku ważne jest, aby rozpoczęcie budowy nastąpiło zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tzn. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw).

Środków uzyskanych z tych programów nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym. Ponieważ dniem powstania przychodu z udzielonej dotacji jest dzień otrzymania środków, a nie dzień ich przyznania, dotacje przyznane przed 1.01.2019, a wypłacone po tym dniu, również korzystają ze zwolnienia od PIT.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2020

Anna Koleśnik
Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2019 nie przekroczy 8 747 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym będzie w 2020 podatnik o sprzedaży nieprzekraczającej 5 248 000 zł.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. W 2019 limit był jeden i wynosił równowartość w złotych 1,2 mln euro. W tej wysokości obowiązuje również w 2020 – jednak tylko na gruncie VAT. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 mln euro (zmiana wprowadzona ustawą z 9.11.2018, DzU poz. 2244).


PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Aleksander Woźniak
Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.


Usługowe prowadzenie ksiąg

Certyfikacja osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe – czy jest potrzebna, a jeśli tak, jak ma wyglądać (artykuł dyskusyjny)

Teresa Cebrowska
Na tle oceny aktualnego stanu w artykule przedstawiono problemy, które wymagają rozwiązania w razie objęcia usług księgowych urzędowym poświadczeniem kwalifikacji (bez cofania deregulacji).

Temat kompetencji oraz odpowiedzialności księgowych za sprawozdania finansowe (sf), księgi rachunkowe i podatki co pewien czas wraca jak bumerang. W prasie i mediach społecznościowych szczególnie aktywni są ostatnio niektórzy doradcy podatkowi. Dbając o swój wizerunek, przedstawiają się jako „strażnicy budżetu” i sugerują, że korzystanie z ich wsparcia daje przedsiębiorcom dodatkowe preferencje ze strony organów skarbowych.


Sprawozdawczość

Sprawozdanie z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (cz. II)

Radosław Ignatowski
Artykuł przedstawia cel, strukturę i składowe sprawozdania prezentującego szeroko rozumiany wynik (dochód), powstały w rezultacie działalności podmiotu w okresie, a także zasady jego sporządzania w myśl MSSF.

Zgodnie z przyjętym przez IASB podejściem – w zasadzie – wszystkie dochody i koszty powinny być prezentowane w sprawozdaniu z zysków i strat. Jeśli zatem jakiś zysk transakcyjny został pierwotnie zaliczony do całkowitego dochodu jako inny składnik całkowitego dochodu, to później (w okresach następnych lub nawet w tym samym okresie) powinien być zaliczony do wyniku okresu (i wykazany w sprawozdaniu z zysku lub straty).


Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Ryszard Kubacki
Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Rachunkowość

Zaprzestanie ustalania odroczonego podatku dochodowego

Nasza spółka z o.o. była dotychczas zaliczana do dużych jednostek, tworzyliśmy m.in. rezerwę i ustalaliśmy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Po podwyższeniu progów kwalifikujemy się do jednostek małych i chcielibyśmy (od 1.01.2019 r.) skorzystać z przewidzianego w uor uproszczenia, polegającego na nieustalaniu odroczonego podatku dochodowego. W naszych księgach rachunkowych (i sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok) figurują jeszcze aktywa i rezerwy z tego tytułu.
Czy możemy je wyksięgować w całości, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....