Ulga na zorganizowany wypoczynek dziecka

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownik złożył wniosek o dopłatę ze środków zfśs do zorganizowanego wypoczynku córki, która w trakcie dotowanego obozu ukończy 18 lat. Obóz ma trwać od 4 do 18 lipca, a 18 lat córka ukończy 10 lipca. Dofinansowanie wyniesie 100% kosztów wypoczynku (2100 zł), zostanie wpłacone przez pracodawcę na konto organizatora obozu.
Czy będzie wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 78 updof?

Tak. Według aktualnego stanowiska organów podatkowych dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku małoletniego dziecka pracownika jest w całości zwolnione z podatku dochodowego, nawet gdy w trakcie obozu dziecko kończy 18 lat. Oczywiście muszą zostać łącznie spełnione pozostałe warunki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 78 updof.

  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • MF – Minister Finansów
  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pracodawca ma prawo przeznaczyć część zasobów zfśs na dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, o ile taką formę pomocy przewiduje regulamin tego funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń pokrywanych z zfśs oraz reguły przeznaczania tych zasobów na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej pracodawca określa bowiem w regulaminie socjalnym (art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs).

Środki zfśs często przeznaczane są na dopłaty do tzw. zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, ponieważ wiążą się one z dużym przywilejem podatkowym. Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo--opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem, dzieci i młodzieży do lat 18 są w całości wolne od PIT niezależnie od ich wysokości, jeżeli pochodzą z zfśs, z funduszu socjalnego bądź zostały wypłacone na podstawie odrębnych przepisów (art. 21 ust. 1 pkt 78 updof).

Z pytania wynika, że córka pracownika skończy 18 lat w trakcie wypoczynku. Art. 21 ust. 1 pkt 78 updof nie wskazuje, na jaki dzień należy badać ukończenie przez dziecko tego wieku.

Przed laty organy podatkowe przyjmowały, że rozstrzyga data uzyskania przez zatrudnionego dotacji na zorganizowany wypoczynek - jeśli dostał ją przed ukończeniem przez dziecko 18 lat - ulga przysługiwała. Potem organy podatkowe uważały, że kryterium wiekowe weryfikuje się wedle daty uzyskania przychodu, a w przypadku usługi zakupionej przez pracodawcę przychód ze stosunku pracy powstaje w chwili korzystania przez dziecko z wypoczynku. Tak wynika to m.in. z interpretacji IS w Łodzi z 19.07.2012 r., IPTPB1/415-260/12-5/DS i IPTPB1/415-260/12-4/DS).

Dlatego kwotę dofinansowania należało podzielić na dwie części: przypadającą na okres wypoczynku do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat - wolną od podatku dochodowego i przypadającą na okres wypoczynku po ukończeniu 18 lat - niekorzystającą ze zwolnienia.

Jednak to już przeszłość. W interpretacji indywidualnej MF z 7.05.2014 r. (DD3/033/41/IMD/14/RD-42122/14) czytamy, że warunek wieku jest spełniony, 

Także w odpowiedzi na pytanie Redakcji Ministerstwo Finansów potwierdziło, że osiągnięcie granicy wiekowej 18 lat, w którymkolwiek momencie zorganizowanego wypoczynku, nie powoduje konieczności opodatkowania kwoty dopłaty.

Ministerstwo przyznało również, że dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku małoletniego dziecka pracownika wpłacone na konto organizatora wypoczynku jest dla pracownika świadczeniem pieniężnym. Pracownik uzyskuje ten przychód w momencie jego otrzymania bądź postawienia mu do dyspozycji (tu wpłaty na rachunek organizatora wypoczynku). Jest to istotne w przypadku, gdy nie są spełnione warunki do korzystania z omawianej tu ulgi.

Warunki korzystania z ulgi

W świetle interpretacji podatkowych (zob. np. pisma IS w: Katowicach z 18.01.2013 r., IBPBII/1/415-890/12/MK, Poznaniu z 28.08.2013 r., ILP-B1/415-630/13-2/AP) do zastosowania ulgi konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wypoczynek ma jedną z ww. form (wczasy, kolonie, obóz itd. - "wczasy pod gruszą", wizyty u rodziny czy "wypady" organizowane na własną rękę nie są objęte zwolnieniem),
  • wypoczynek został zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie w ramach działalności gospodarczej bądź zajmujący się taką aktywnością statutowo (decyduje formalnoprawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania podmiotu - tak np. interpretacja IS w Katowicach z 5.03.2013 r., IBPBII/1/415-1073/12/MK; podmiotem takim może być biuro podróży, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, szkoła i placówka, osoba prawna i fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - DzU nr 12 poz. 67 ze zm.),
  • dopłata dotyczy dzieci lub młodzieży, które nie ukończyły 18 lat,
  • źródłem sfinansowania jest fundusz socjalny, zfśs bądź źródło określone przez odrębne przepisy.

Dopłaty przyznane pracownikom na tych warunkach są w pełni wolne od podatku dochodowego, nawet jeśli pokrywają 100% kosztów zorganizowanego wypoczynku. Potwierdza to interpretacja MF z 24.04.2012 r. (DD3/033/61/CRS/11/PK-27).

Gdy zorganizowany wypoczynek spełniający wymienione wymogi został sfinansowany z innych źródeł, zwolnienie podatkowe przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W tym przypadku przychód uzyskuje sam pracownik ze stosunku pracy a nie jego dziecko - mimo że dopłata została wypłacona na rzecz tego dziecka i choćby do jego rąk.

Więcej na temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska
Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.

Czy przy rocznej umowie zlecenia od miesięcznych wypłat do 200 zł trzeba pobrać zryczałtowany PIT

Krzysztof Hałub
Spółka zawarła z kilkoma osobami (niebędącymi jej pracownikami) umowy zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, w których określono miesięczną kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Płatność z tych umów następuje co miesiąc. Umowy nie podlegają oskładkowaniu.
Czy spółka słusznie pobiera zryczałtowany PIT, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów?

Fundusz socjalny

Przeliczenie odpisów na zfśs i dopłata różnicy do końca października 2019

Jadwiga Sztabińska
Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Podwyższenie ustawowej podstawy odpisów i zwiększeń nastąpiło na mocy art. 2 ustawy z 11.09.2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.


Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.


Prawo pracy

Korekta systemu kształcenia zawodowego młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 przestarzałą terminologię rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zastąpiono nowymi pojęciami: klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, centrum kształcenia zawodowego i egzamin zawodowy.

Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niskooprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę – czy stanowi przychód pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną. Zamierza udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek na dowolny cel, na jednolitych zasadach określonych w ustalonym przez nią regulaminie. Pożyczane pieniądze będą pochodzić ze środków obrotowych firmy. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki (nie planuje ona udzielania innych pożyczek).
Czy u pracownika, który wziął pożyczkę, powstanie przychód w wysokości różnicy między oprocentowaniem rynkowym (stosowanym przez banki) a oprocentowaniem przyjętym przez spółkę i czy w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT?

Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od czerwca

Renata Majewska
Od 1.06.2019 pracodawcy otrzymają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wyższe będzie też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?

Świadczenia pracownicze

Korekta nienależnej składki zdrowotnej bez wpływu na PIT-11

Aleksander Woźniak
Firma zawarła w 2017 umowę ze zleceniobiorcą, który – jak poinformował – wykonywał już zlecenie u innego podmiotu i uzyskiwał tam dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego firma odprowadziła za niego do ZUS tylko składkę zdrowotną. W 2019 ZUS poinformował ją o obowiązku korekty, bo – jak się okazało – zleceniobiorca był studentem. To oznacza, że zaliczka na PIT została w 2017 niesłusznie pomniejszona o składkę zdrowotną.
Czy po korekcie składki firma powinna dopłacić podatek za 2017 i skorygować PIT-11 wystawiony zleceniobiorcy za ten rok, czy też dopłatę podatku należy ująć w PIT-11 za 2019?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....