Ulga na zorganizowany wypoczynek dziecka

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownik złożył wniosek o dopłatę ze środków zfśs do zorganizowanego wypoczynku córki, która w trakcie dotowanego obozu ukończy 18 lat. Obóz ma trwać od 4 do 18 lipca, a 18 lat córka ukończy 10 lipca. Dofinansowanie wyniesie 100% kosztów wypoczynku (2100 zł), zostanie wpłacone przez pracodawcę na konto organizatora obozu.
Czy będzie wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 78 updof?

Tak. Według aktualnego stanowiska organów podatkowych dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku małoletniego dziecka pracownika jest w całości zwolnione z podatku dochodowego, nawet gdy w trakcie obozu dziecko kończy 18 lat. Oczywiście muszą zostać łącznie spełnione pozostałe warunki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 78 updof.

  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • MF – Minister Finansów
  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pracodawca ma prawo przeznaczyć część zasobów zfśs na dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, o ile taką formę pomocy przewiduje regulamin tego funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń pokrywanych z zfśs oraz reguły przeznaczania tych zasobów na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej pracodawca określa bowiem w regulaminie socjalnym (art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs).

Środki zfśs często przeznaczane są na dopłaty do tzw. zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, ponieważ wiążą się one z dużym przywilejem podatkowym. Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo--opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem, dzieci i młodzieży do lat 18 są w całości wolne od PIT niezależnie od ich wysokości, jeżeli pochodzą z zfśs, z funduszu socjalnego bądź zostały wypłacone na podstawie odrębnych przepisów (art. 21 ust. 1 pkt 78 updof).

Z pytania wynika, że córka pracownika skończy 18 lat w trakcie wypoczynku. Art. 21 ust. 1 pkt 78 updof nie wskazuje, na jaki dzień należy badać ukończenie przez dziecko tego wieku.

Przed laty organy podatkowe przyjmowały, że rozstrzyga data uzyskania przez zatrudnionego dotacji na zorganizowany wypoczynek - jeśli dostał ją przed ukończeniem przez dziecko 18 lat - ulga przysługiwała. Potem organy podatkowe uważały, że kryterium wiekowe weryfikuje się wedle daty uzyskania przychodu, a w przypadku usługi zakupionej przez pracodawcę przychód ze stosunku pracy powstaje w chwili korzystania przez dziecko z wypoczynku. Tak wynika to m.in. z interpretacji IS w Łodzi z 19.07.2012 r., IPTPB1/415-260/12-5/DS i IPTPB1/415-260/12-4/DS).

Dlatego kwotę dofinansowania należało podzielić na dwie części: przypadającą na okres wypoczynku do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat - wolną od podatku dochodowego i przypadającą na okres wypoczynku po ukończeniu 18 lat - niekorzystającą ze zwolnienia.

Jednak to już przeszłość. W interpretacji indywidualnej MF z 7.05.2014 r. (DD3/033/41/IMD/14/RD-42122/14) czytamy, że warunek wieku jest spełniony, 

Także w odpowiedzi na pytanie Redakcji Ministerstwo Finansów potwierdziło, że osiągnięcie granicy wiekowej 18 lat, w którymkolwiek momencie zorganizowanego wypoczynku, nie powoduje konieczności opodatkowania kwoty dopłaty.

Ministerstwo przyznało również, że dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku małoletniego dziecka pracownika wpłacone na konto organizatora wypoczynku jest dla pracownika świadczeniem pieniężnym. Pracownik uzyskuje ten przychód w momencie jego otrzymania bądź postawienia mu do dyspozycji (tu wpłaty na rachunek organizatora wypoczynku). Jest to istotne w przypadku, gdy nie są spełnione warunki do korzystania z omawianej tu ulgi.

Warunki korzystania z ulgi

W świetle interpretacji podatkowych (zob. np. pisma IS w: Katowicach z 18.01.2013 r., IBPBII/1/415-890/12/MK, Poznaniu z 28.08.2013 r., ILP-B1/415-630/13-2/AP) do zastosowania ulgi konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wypoczynek ma jedną z ww. form (wczasy, kolonie, obóz itd. - "wczasy pod gruszą", wizyty u rodziny czy "wypady" organizowane na własną rękę nie są objęte zwolnieniem),
  • wypoczynek został zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie w ramach działalności gospodarczej bądź zajmujący się taką aktywnością statutowo (decyduje formalnoprawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania podmiotu - tak np. interpretacja IS w Katowicach z 5.03.2013 r., IBPBII/1/415-1073/12/MK; podmiotem takim może być biuro podróży, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, szkoła i placówka, osoba prawna i fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - DzU nr 12 poz. 67 ze zm.),
  • dopłata dotyczy dzieci lub młodzieży, które nie ukończyły 18 lat,
  • źródłem sfinansowania jest fundusz socjalny, zfśs bądź źródło określone przez odrębne przepisy.

Dopłaty przyznane pracownikom na tych warunkach są w pełni wolne od podatku dochodowego, nawet jeśli pokrywają 100% kosztów zorganizowanego wypoczynku. Potwierdza to interpretacja MF z 24.04.2012 r. (DD3/033/61/CRS/11/PK-27).

Gdy zorganizowany wypoczynek spełniający wymienione wymogi został sfinansowany z innych źródeł, zwolnienie podatkowe przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W tym przypadku przychód uzyskuje sam pracownik ze stosunku pracy a nie jego dziecko - mimo że dopłata została wypłacona na rzecz tego dziecka i choćby do jego rąk.

Więcej na temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”
Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niskooprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę – czy stanowi przychód pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną. Zamierza udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek na dowolny cel, na jednolitych zasadach określonych w ustalonym przez nią regulaminie. Pożyczane pieniądze będą pochodzić ze środków obrotowych firmy. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki (nie planuje ona udzielania innych pożyczek).
Czy u pracownika, który wziął pożyczkę, powstanie przychód w wysokości różnicy między oprocentowaniem rynkowym (stosowanym przez banki) a oprocentowaniem przyjętym przez spółkę i czy w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT?

Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od czerwca

Renata Majewska
Od 1.06.2019 pracodawcy otrzymają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wyższe będzie też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?

Świadczenia pracownicze

Korekta nienależnej składki zdrowotnej bez wpływu na PIT-11

Aleksander Woźniak
Firma zawarła w 2017 umowę ze zleceniobiorcą, który – jak poinformował – wykonywał już zlecenie u innego podmiotu i uzyskiwał tam dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego firma odprowadziła za niego do ZUS tylko składkę zdrowotną. W 2019 ZUS poinformował ją o obowiązku korekty, bo – jak się okazało – zleceniobiorca był studentem. To oznacza, że zaliczka na PIT została w 2017 niesłusznie pomniejszona o składkę zdrowotną.
Czy po korekcie składki firma powinna dopłacić podatek za 2017 i skorygować PIT-11 wystawiony zleceniobiorcy za ten rok, czy też dopłatę podatku należy ująć w PIT-11 za 2019?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Świadczenia pracownicze

Imienne karty rabatowe dla pracowników – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zajmuje się handlem detalicznym. Utworzyła program rabatowy skierowany do szerokiego kręgu osób, obejmującego osoby trzecie i pracowników spółki. Polega on na przyznaniu 15% rabatu na zakup towarów w sklepach spółki po okazaniu w momencie zakupu imiennej karty rabatowej, wystawionej na osobę trzecią lub pracownika.
Czy w związku z tym u pracowników powstaje przychód opodatkowany PIT, a na spółce ciążą obowiązki płatnika tego podatku?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nie każda nagroda zwiększy wynagrodzenie i zasiłek przysługujące za czas choroby

Magdalena Januszewska
W firmie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym przewidziano przyznawanie nagród pieniężnych za wzorowe wykonywanie zadań pracowniczych. Nie ma żadnych innych kryteriów. O przyznaniu nagrody decyduje pracodawca na wniosek kierownika, przy czym nie można nagrodzić pracownika częściej niż raz na kwartał. W regulaminie wynagradzania zapisano także, że nagroda nie jest stałym składnikiem wynagrodzenia, a pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.
Czy te nagrody należy wliczać w podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Refundacja za okulary korygujące wypłacana zawsze w razie potrzeby

Renata Majewska
Zgodnie z regulaminem pracy spółki refundacja okularów korygujących przysługuje raz na 2 lata. Pracownik, który otrzymał już taki zwrot, po roku wnioskuje o kolejny, bo podczas badań okresowych lekarz zalecił mu noszenie innych okularów podczas pracy przy komputerze.
Czy należy mu przyznać refundację?

Wskaźniki i świadczenia

Większe refundacje i minimalna płaca młodocianych

Renata Majewska
Od 1.03.2019 pracodawcy otrzymują wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot zleceniobiorcy należności za używanie prywatnego auta do celów służbowych w kwocie poniżej 200 zł – jaki podatek

Mariusz Sobkowiak
Zatrudnialiśmy zleceniobiorcę w okresie od listopada 2018 do lutego 2019 i wypłacaliśmy mu wynagrodzenie powyżej 200 zł za każdy miesiąc. W lutym przedstawił nam ewidencję przebiegu pojazdu, gdyż wykorzystywał prywatny samochód do realizacji zadań z umowy zlecenia (zawarliśmy z nim w tym przedmiocie umowę odrębną od zlecenia). Z ewidencji wynikało, że zwrot za używanie pojazdu wyniósł poniżej 200 zł. Zwrot i wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłaciliśmy osobno.
Czy od kwoty zwrotu powinniśmy odprowadzić taki podatek, jak od przychodów do 200 zł, tj. zryczałtowany, czy jak od umowy zlecenia (koszty 20% i zaliczka wg stawki 18%)? Czy przy przelewie podatku podać symbol formularza PIT-8AR, czy PIT-4R?

Świadczenia pracownicze

Udzielenie zniżki na zakup usług przez pracowników – czy powstaje przychód

Marcin Szymankiewicz
Biuro podróży umożliwia pracownikom zakup swoich usług z procentową zniżką (jej wysokość zależy od stażu pracy). Zgodnie z regulaminem uprawnieni do zniżek na imprezy turystyczne są wyłącznie pracownicy biura zatrudnieni na umowę o pracę od co najmniej 6 mies. Zniżka – udzielana na wniosek zatrudnionego – obejmuje jego, osobę towarzyszącą (np. małżonka) oraz dzieci.
Czy pracodawca powinien pobierać zaliczkę na PIT od kwoty udzielonej zniżki?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przejazd zleceniobiorcy na koszt zleceniodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka wysyła do Francji osoby (zamieszkałe w Polsce) zatrudnione na umowy zlecenia do wykonywania usług na jej rzecz (opieka nad osobami starszymi). Kupuje bilety autobusowe na przejazd za granicę, do miejsca wykonywania usług, oraz powrotne.
Czy z racji nieodpłatnego przekazania tych biletów zleceniobiorcom uzyskują oni świadczenie, od którego spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na PIT?

Źródłem przychodu jest m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof). W myśl art. 13 pkt 8 lit. a updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się np. przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....