Ulga na start i działalność nierejestrowana – co ze zwolnieniem od składek

Andrzej Radzisław radca prawny

Czy obowiązek opłacenia składek emerytalnych i rentowych zostaje przeniesiony z przedsiębiorców korzystających z tzw. ulgi na start bądź osób prowadzących działalność nierejestrowaną na ich kontrahentów, współpracujących z nimi na umowę zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia?

Tak wynikałoby z interpretacji ZUS w Gdańsku z 24.07.2018 (DI/100000/43/822/2018). Centrala ZUS początkowo ją poparła, lecz później zmieniła stanowisko, choć tylko w odniesieniu do ulgi na start.

 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Przypomnijmy, że osoby korzystające z ulgi na start (art. 18 PP) w okresie pierwszych 6 mies. działalności gospodarczej nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Z obowiązku opłacania składek ZUS zwolnione są też osoby wykonujące tzw. działalność nierejestrowaną (zwaną też działalnością nieewidencjonowaną czy nierejestrową) będącą de facto działalnością gospodarczą, ale na małą skalę (w 2018 do 1050 zł przychodu miesięcznie) i bez rejestracji w CEIDG, którą jednak w art. 5 PP wyłączono z zakresu działalności gospodarczej. W usus nie wymieniono jej jako tytułu do ubezpieczeń społecznych (ani zdrowotnego), stąd miała ona nie podlegać tym ubezpieczeniom, na co wskazywał też ZUS w swoich wcześniejszych wyjaśnieniach.

Stanowisko ZUS

ZUS w interpretacji wypowiedział się nt. obowiązków składkowych związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług z ww. osobami. Uznał, że w obu przypadkach kontrahent powinien je zgłosić do ubezpieczeń społecznych jako zleceniobiorców i w konsekwencji od wypłaconego wynagrodzenia naliczać oraz opłacać składki społeczne.

ZUS skupił się przy tym wyłącznie na analizie usus. Stwierdził, że skoro osoby korzystające z ulgi na start bądź prowadzące działalność nierejestrowaną nie podlegają ubezpieczeniom z działalności gospodarczej, to zawarta z nimi umowa jest tytułem do ubezpieczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 usus, czyli osoby te podlegają ubezpieczeniom jako zleceniobiorcy.

Prawidłowość tego stanowiska potwierdziła centrala ZUS w odpowiedzi na pytanie jednej z gazet (z 27.08.2018). Następnego dnia na stronie internetowej ZUS (LINK) zamieszczono jednak informację (zatytułowaną „Ulga na start zawsze bez składek”), że: umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

 • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
 • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.

Pisemna interpretacja (...) wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej, na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskującego i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana.

Sprostowanie zamieściło też Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (LINK), informując – w imieniu swoim, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej oraz ZUS – że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start. Zgodnie z PP w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Problem z działalnością nieewidencjonowaną

Nawet jeśli te wyjaśnienia są satysfakcjonujące dla przedsiębiorców korzystających z ulgi na start, to nadal pozostaje problem osób wykonujących działalność nieewidencjonowaną, która w świetle art. 5 PP działalnością gospodarczą nie jest.

Z interpretacji ZUS wynika, że jeżeli taka osoba zawrze umowę o świadczenie usług, powinna być traktowana jako zleceniobiorca ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Uznanie, że umowa o świadczenie usług wykonywana w ramach działalności nierejestrowanej jest tytułem do ubezpieczeń, powoduje, że emerytowany nauczyciel, który udziela korepetycji czwórce uczniów, i z jednej zawartej umowy uzyskuje wynagrodzenie 200 zł miesięcznie, powinien zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przez każdego z nich. Każdy uczeń powinien:

 • zgłosić się w ZUS jako płatnik składek, składając druk ZUS ZFA,
 • zgłosić nauczyciela do właściwych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA,
 • od wypłaconego wynagrodzenia potrącić składki społeczne i zdrowotne,
 • potrącić składkę zdrowotną w całości z dochodu nauczyciela, gdyż żadna jej część nie mogłaby zostać odliczona od zaliczki na PIT, bo zaliczki nie ma,
 • za każdy miesiąc trwania umowy złożyć za nauczyciela raport ZUS RCA, w którym byłyby wykazane należne składki, oraz deklarację rozliczeniową ZUS DRA,
 • za każdy miesiąc opłacić składki.

Rozstrzygać powinna podatkowa kwalifikacja przychodów

Moim zdaniem ze względu na fakt prowadzenia działalności nierejestrowanej wykonywana w jej ramach umowa zlecenia nie powinna być tytułem do ubezpieczeń.

Decydująca powinna być tutaj kwalifikacja podatkowa uzyskiwanych przychodów. Przypomnijmy, że na gruncie updof przychody z działalności nieewidencjonowanej są zaliczane do tzw. innych źródeł, jest to więc odrębne źródło przychodów od zlecenia (działalności wykonywanej osobiście). Przykładowo ZUS w przypadku menedżerów prowadzących działalność gospodarczą uznaje, że kwalifikacja podatkowa ma znaczenie przy ustalaniu tytułu do ubezpieczeń.

W interpretacji z 13.08.2014 (DI/100000/43/961/2014) czytamy: w sytuacji, gdy osoba świadcząca usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej uzyskuje przychody z działalności wykonywanej osobiście, to umowa kontraktu menedżerskiego jest tytułem do ubezpieczeń społecznych, a nie jest umową wykonywaną w ramach działalności gospodarczej.

W przypadku każdej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prowadzący działalność gospodarczą zawiera wiele umów zleceń. Uznając, że umowy te (umowy o świadczenie usług) są odrębnymi od działalności gospodarczej tytułami do ubezpieczeń, przedsiębiorca z każdej zawartej umowy zlecenia powinien zostać zgłoszony co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego (zakładając, że z działalności opłaca składki od 60% przeciętnego wynagrodzenia). W usus nie ma bowiem przepisu wprost wskazującego, że umowa o świadczenie usług zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. A nie stanowi, ponieważ jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności i dla celów podatkowych jest traktowana jako przychód z działalności. Z tego wynika, że kwalifikacja podatkowa ma istotne znaczenie przy ustalaniu tytułu do ubezpieczeń. Dlaczego więc przy działalności nierejestrowanej miałoby być inaczej?

Bez zaliczek na PIT

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „RiP” potwierdziło, że jeśli wykonujący działalność nieewidencjonowaną świadczy usługi na rzecz innego przedsiębiorcy, to ten nie pełni obowiązków płatnika PIT, a w szczególności nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek od wypłacanego wynagrodzenia. Szerzej na ten temat pisaliśmy w „RiP” nr 5/2018.

Nie taki był cel

Interpretacja ZUS jest też sprzeczna z celem wprowadzenia instytucji działalności nierejestrowanej. Intencją ustawodawcy było uproszczenie rozliczeń, a nie ich komplikowanie. Osoba, która uzyskuje z działalności niewielkie kwoty, miała się z nich rozliczać w zeznaniu rocznym, a na podmiocie wypłacającym wynagrodzenie miały nie ciążyć żadne obowiązki – ani podatkowe, ani składkowe.

W świetle wyjaśnień ZUS każdy, kto zdecydowałaby się na zawarcie umowy o świadczenie usług z osobą wykonującą działalność nierejestrowaną, miałby zaś więcej obowiązków, niż gdyby zdecydował się na zawarcie zwykłej umowy zlecenia z osobą, która tej działalności nie wykonuje. Również bieżące obciążenia związane ze składkami byłyby wówczas wyższe z powodu niemożności odliczenia składki zdrowotnej.

Należy więc mieć nadzieję, że ZUS zmieni stanowisko, podobnie jak to uczynił w odniesieniu do ulgi na start. Do tego czasu kontrahenci takich osób mogą:

 • zgłaszać je do ubezpieczeń ze zlecenia, opłacać składki i jednocześnie wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji, a od niekorzystnego rozstrzygnięcia wnieść odwołanie, licząc na jego zamianę przez sąd i w konsekwencji zwrot składek, lub
 • nie zgłaszać tych osób do ubezpieczeń, uznając, że ZUS się myli, i nie opłacać składek; gdyby jednak stanowisko ZUS zostało przez sądy uznane za prawidłowe (co moim zdaniem raczej nie nastąpi, biorąc pod uwagę szerszą interpretację przepisów), trzeba byłoby zgłosić taką osobę do ubezpieczeń (za okres wstecz) i opłacić składki z odsetkami zwłoki, lub
 • nie zawierać z nimi umów (w ramach działalności nierejestrowanej) do czasu jednoznacznego rozstrzygnięcia spornej kwestii, czy to przez ZUS, czy przez sądy.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.


ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Magdalena Januszewska
Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.

ZUS przedsiębiorcy

Błędna kwota przychodów w DRA cz. II – sposób i skutki korekty

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca korzystający z tzw. małego ZUS pomylił się w DRA cz. II i podał niewłaściwą kwotę przychodów. Co robić?

ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki zapłaty składek ZUS z rachunku prywatnego zamiast firmowego

Mariusz Sobkowiak
Omyłkowo dokonano zapłaty składek ZUS – za pracowników zatrudnionych w spółce – z prywatnego rachunku bankowego osoby spoza spółki zamiast z konta firmy. W przelewie zleceniodawcą jest oczywiście osoba fizyczna.
Czy taki przelew, wykonany przez inny podmiot niż spółka, ZUS potraktuje jako prawidłowe wywiązanie się z obowiązku uregulowania należności?

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019

Krzysztof Hałub Barbara Staszyńska
Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą jest w 2019 o 22,38 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Wzrosła też miesięczna kwota minimalnych standardowych składek społecznych (o nieco ponad 88 zł) i obliczanych od preferencyjnej podstawy wymiaru (o prawie 37 zł).

Suma wszystkich składek (społecznych, zdrowotnej i na FP) przedsiębiorcy naliczanych od standardowej podstawy wymiaru wynosi w 2019:

 • 1246,92 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • 1316,97 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

ZUS przedsiębiorcy

Podwyższając składki społeczne, zdrowotną można pozostawić bez zmian

Magdalena Januszewska
Podwyższenie podstawy wymiaru może dotyczyć tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie musi jednocześnie obejmować składek zdrowotnych.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.05.2018 (WPI/200000/43/527/2018).

Pani X, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaca składki wyliczone od podstawy wymiaru nie niższej niż minimalna ogłaszana przez ZUS. Zamierza podwyższyć podstawę ubezpieczenia chorobowego, by zapewnić sobie w przyszłości wyższe świadczenia w związku z planowanym przejściem na zasiłek macierzyński.


ZUS przedsiębiorcy

Praca na Słowacji i działalność w Polsce – czy ZUS może zdecydować o obowiązku zapłaty składek

Magdalena Januszewska
Jeśli ZUS wie, że dana osoba jest zatrudniona za granicą, to nie może samodzielnie wydać decyzji o podleganiu ubezpieczeniom w Polsce.

Tak wynika z wyroku SN z 11.07.2018 (II UK 209/17). Pan X od 1.09.2007 prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. W 2010 zatrudnił się na umowę o pracę w kolejnych 2 słowackich firmach. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano w nich terytorium Słowacji. X otrzymywał wynagrodzenie za pracę w kwotach 130–140 zł miesięcznie. Nie przedstawił w ZUS zaświadczenia ze słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego, potwierdzającego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym na Słowacji. Spór dotyczył tego, gdzie po zatrudnieniu się na Słowacji pan X podlegał ubezpieczeniom i czy ZUS mógł samodzielnie to ustalać.


Dokumenty ZUS

Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe

Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.


Mały ZUS – zgłoszenie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą w 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu. Pod warunkiem jednak, że zgłoszą to do ZUS w odpowiednim terminie.

ZUS przedsiębiorcy

Ulga na start po przejęciu praw wspólnika spółki cywilnej na skutek śmierci męża

Magdalena Januszewska
Obowiązująca od kwietnia 2018 ulga w opłacaniu składek dotyczy też wspólnika spółki cywilnej, który stał się nim w wyniku spadkobrania.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.08.2018 (WPI/200000/43/898/2018).

Pani X od września 2015 do stycznia 2016 jako żona wspólnika była zatrudniona na zlecenie przez spółkę cywilną, a potem na pół etatu. W czerwcu 2018 zmarł jej mąż. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki na mocy art. 872 Kc pani X, będąc spadkobiercą, weszła do spółki cywilnej jako wspólnik. Zgłosiła się więc do odpowiednich rejestrów, w tym do CEIDG i ZUS. Pytała, czy w takiej sytuacji, pomimo wcześniejszej współpracy ze spółką, przysługuje jej ulga na start.


ZUS przedsiębiorcy

Po uzyskaniu renty rodzinnej można nie płacić składek z tytułu prowadzenia firmy

Magdalena Januszewska
Jeśli wdowa wykonuje działalność gospodarczą na niewielką skalę, to może nie płacić nie tylko składek społecznych, ale też zdrowotnej.

Potwierdza to decyzja ZUS z 25.09.2018 (DI/100000/43/1008/2018).

Pani X prowadziła działalność gospodarczą i nie była zatrudniona na umowę o pracę ani na umowę cywilnoprawną. Z działalności opłacała składki społeczne i zdrowotną, korzystając z prawa do tzw. małego ZUS. W 2018 po śmierci męża uzyskała prawo do renty rodzinnej (wychowuje 2 niepełnoletnie, uczące się córki).


ZUS przedsiębiorcy

Własna firma i spółka partnerska – zasady opłacania składek ZUS

Magdalena Januszewska
Podjęcie działalności gospodarczej w spółce nie wpływa na prawo do opłacania preferencyjnych składek z racji prowadzenia jednoosobowej firmy.

Podjęcie działalności gospodarczej w spółce nie wpływa na prawo do opłacania preferencyjnych składek z racji prowadzenia jednoosobowej firmy.

Radca prawny X zarejestrował 11.07.2017 indywidualną działalność gospodarczą (działalność prawnicza). Od tego momentu opłaca tzw. preferencyjne składki społeczne dla nowych przedsiębiorców (art. 18a ust. 1 usus). Może z nich korzystać do końca lipca 2019 (pełne 24 mies.).

X planuje przystąpić do spółki partnerskiej i nadal prowadzić działalność prawniczą. Spółka ma zostać zawiązana na potrzeby wykonywania wolnego zawodu radców prawnych. X nie zamierza jednak likwidować ani zawieszać indywidualnej działalności – chce ją kontynuować w zakresie nieobjętym działalnością spółki.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....