Ujęcie w pkpir duplikatu faktury, która nie wpłynęła do firmy

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Pod koniec kwietnia 2018 przedsiębiorca otrzymał duplikat faktury za usługę transportową, wystawionej 28.11.2017. Jej oryginał nie dotarł do przedsiębiorcy (zaginął).
Jak ująć otrzymany duplikat w pkpir i ewidencji VAT?

Przedsiębiorca zapewne ustala koszty uzyskania przychodów metodą kasową – jak większość podatników prowadzących pkpir (a także spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych takich osób oraz partnerskich). Tylko nieliczni prowadzący pkpir decydują się na ewidencjonowanie kosztów metodą memoriałową (na co pozwala art. 22 ust. 6 updof).

  • IS – izba skarbowa
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów

Przy metodzie kasowej koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (zob. art. 22 ust. 4 updof).

Za dzień poniesienia kosztu uważa się zaś dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof). Koszty są zatem potrącalne w dacie wystawienia faktury, rachunku lub innego dokumentu (np. noty obciążeniowej) stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (zob. pismo IS w Łodzi z 4.06.2012, IPTPB1/415-185/12-3/KSU).

Nie jest jasne, jak ww. przepis stosować w przypadkach, gdy koszty księgowane są w pkpir na podstawie duplikatów faktur. Organy podatkowe najczęściej wyjaśniają, że należy je księgować w datach wystawienia faktur pierwotnych (np. interpretacja IS w Katowicach z 12.01.2011, IBPBI/1/415-965/10/RM), jednak niekiedy właściwe jest księgowanie kosztów w datach wystawiania duplikatów.

Jak czytamy w interpretacji IS w Katowicach z 23.04.2014 (IBPBI/1/415-78/14/BK), jeżeli w istocie przedsiębiorca nie otrzymał faktury pierwotnej, otrzymując w zamian duplikat tej faktury, z określeniem nowego terminu płatności, to duplikat faktury jest traktowany na równi z fakturą, o której mowa w cytowanym powyżej § 12 rozporządzenia pkpir, wywołując tożsame skutki podatkowe. Wydatki wynikające z duplikatu faktury mogą zatem, zgodnie z art. 22 ust. 6b updof, stanowić koszt podatkowy w dniu poniesienia kosztu, a więc (…) w dniu wystawienia duplikatu faktury.

Z pytania nie wynika, aby duplikat określał inny niż pierwotny termin płatności. Należy więc uznać, że powinien zostać ujęty w pkpir w dacie wystawienia faktury pierwotnej (28.11.2017), a więc dokumentowany nią koszt powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów listopada 2017 (a w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów 2017).

Inaczej jest, jeżeli chodzi o ujęcie duplikatu w ewidencji VAT. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli egzemplarz faktury uległ zniszczeniu lub zaginął i nigdy nie dotarł do nabywcy, otrzymanie duplikatu wywołuje takie same skutki, jak otrzymanie faktury pierwotnej. Najczęściej skutkuje powstaniem prawa do odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, czyli w okresie rozliczeniowym otrzymania duplikatu (zob. np. pismo IS w Poznaniu z 15.06.2015, ILPP2/4512-1-243/15-4/JK).

Prowadzi to do wniosku, że prawo do odliczenia VAT na podstawie duplikatu powstało u podatnika w kwietniu 2018 (w miesiącu otrzymania duplikatu). Duplikat należy zatem ująć w ewidencji VAT (a w konsekwencji w pliku JPK_VAT) za kwiecień 2018, jak również w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc (względnie w deklaracji VAT-7K za II kwartał 2018).

Więcej na temat: „Książka Przychodów i Rozchodów”
Księga przychodów i rozchodów

Korekta kosztów po przeniesieniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do indywidualnej działalności

Likwidacja spółki cywilnej małżonków oraz przekazanie materiałów i towarów handlowych do działalności gospodarczej jednego z nich wymaga odpowiednich zapisów w księdze przychodów i rozchodów.

Podatnik i jego żona są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej o profilu produkcyjnym. Istnieje między nimi rozdzielność majątkowa. Spółka prowadzi działalność w lokalu stanowiącym odrębną własność męża. Ani nieruchomości, ani ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach nie stanowią majątku spółki. Tworzą go natomiast: wyroby, których produkcja i sprzedaż są przedmiotem działalności spółki, materiały służące do produkcji, środki trwałe (maszyny, samochody, sprzęt komputerowy itp.), a także wyposażenie.


Księga przychodów i rozchodów

Zapłata dostawcom za otrzymane w spadku towary handlowe – czy jest kosztem podatkowym

Tomasz Krywan
W marcu 2019 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Towary handlowe należące do jej firmy przejął w spadku syn. Za część z nich zmarły nie zapłacił, w związku z czym syn poniósł ten koszt.
Czy może go uznać za swój koszt uzyskania przychodów?

Księga przychodów i rozchodów

Remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do odsprzedaży – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup usług budowlanych dotyczących remontu mieszkania będącego towarem handlowym należy ująć w kolumnie 10 pkpir.

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie wydatków na zakup metali formularzem przyjęcia odpadów

Tomasz Krywan
Podatnik prowadzi skup złomu. Czy jego zakup od osób fizycznych może dokumentować – w celu ujęcia w pkpir – za pomocą formularza przyjęcia odpadów metali?

Zmiana rozporządzenia pkpir

Nie trzeba zawiadamiać US o remanencie w trakcie roku

Anna Koleśnik
Likwidacja przepisów określających obowiązek sporządzania spisu z natury w trakcie roku oraz zawiadamiania US o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów to główne zmiany w rozporządzeniu pkpir, które weszły w życie 15.09.2018.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna od ponad 20 lat kolekcjonuje monety. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawać je przez internet.
Czy nabyte wcześniej monety może ująć w remanencie początkowym, skoro nie ma dokumentów ich zakupu? Jeżeli tak, to czy będzie dopuszczalna wycena tych monet we własnym zakresie na podstawie aktualnych cen rynkowych?

Ewidencje

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiana rozporządzenia

Likwidacja przepisów określających obowiązek zawiadamiania US o prowadzeniu księgi, a także o sporządzaniu spisu z natury w trakcie roku to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które weszły w życie 15.09.2018.

Księga przychodów i rozchodów

Kwity autostradowe jako dowody księgowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca odbywa podróże służbowe samochodem osobowym stanowiącym środek trwały w prowadzonej działalności. Ponosi m.in. koszty przejazdów płatnymi polskimi autostradami, udokumentowane kwitami autostradowymi. Czy na podstawie tych kwitów może ujmować koszty w pkpir?

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów zakupu „zielonych certyfikatów”

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz obrotu tzw. zielonymi certyfikatami.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować zakupy zielonych certyfikatów w celu odsprzedaży?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie kosztów zakupu złota i srebra w celu ujęcia w pkpir

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wyrobów ze złota i srebra. Ewidencjonuje przychody i koszty w pkpir.
Czy zakupy tych metali od ludności mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie na potrzeby pkpir zakupu aluminiowych puszek

Tomasz Krywan
Firma prowadzi skup złomu oraz puszek aluminiowych.
Czy koszty zakupu puszek od osób prywatnych można księgować w pkpir na podstawie dowodów wewnętrznych?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w zakładzie fryzjerskim – jak wycenić częściowo zużyte kosmetyki

Tomasz Krywan
Naczelnik US zarządził sporządzenie remanentu przez osobę fizyczną prowadzącą zakład fryzjerski (na pkpir).
Na jakich zasadach sporządza się taki spis? Czy trzeba w nim ująć otwarte materiały, np. żele, szampony, odżywki (nieprzeznaczone do odsprzedaży)? Jeżeli tak, jaką ich wartość przyjąć?

Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów paliwa dotyczących konkretnych zleceń

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W wielu przypadkach może przypisać koszty zużytego paliwa do poszczególnych zleceń.
Koszty te powinny być księgowane w kolumnie 10 czy 13 pkpir? Czy paliwo należy wykazywać w remanencie?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w trakcie roku a zaliczka na PIT

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca prowadzi pkpir. W ubiegłym roku kupił towar, a wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Towaru jednak nie sprzedał i na koniec roku, wskutek przeprowadzonego remanentu, musiał wykluczyć ten wydatek z kosztów. Towar sprzedał w bieżącym roku. Nie chciałby czekać z remanentem na koniec roku, tylko zrobić go już teraz, żeby móc ponownie zaliczyć wydatek do kosztów i uwzględnić go w bieżącej zaliczce na PIT.
Czy może tak postąpić, a jeśli tak, to czy musi powiadomić US o remanencie?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....