Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Osoba fizyczna od ponad 20 lat kolekcjonuje monety. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawać je przez internet.
Czy nabyte wcześniej monety może ująć w remanencie początkowym, skoro nie ma dokumentów ich zakupu? Jeżeli tak, to czy będzie dopuszczalna wycena tych monet we własnym zakresie na podstawie aktualnych cen rynkowych?

Na mocy § 27 ust. 1 rozporządzenia pkpir podatnicy prowadzący pkpir są zobowiązani sporządzać i wpisywać do księgi spis z natury (remanent), obejmujący towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcje w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Obowiązek ten istnieje m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

  • IS – izba skarbowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Spisem z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności można objąć również towary handlowe nabyte przez podatnika przed tym dniem. Jest przy tym kwestią sporną, czy dotyczy to również towarów handlowych, których cena zakupu lub nabycia nie jest znana.

Podzielone w tej kwestii są również organy podatkowe. Z jednej strony można wskazać interpretacje IS w Bydgoszczy z 29.04.2013 (ITPB1/415-334/13/WM) oraz Łodzi z 18.07.2014 (IPTPB1/415-188/14-4/KO), w których zaprezentowano niekorzystne dla podatników stanowisko. W tym drugim piśmie stwierdzono: wycena (ujętych w spisie z natury) towarów handlowych i materiałów wg zaktualizowanej wartości rynkowej jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy na dzień spisu z natury cena rynkowa towaru jest niższa od ceny jego zakupu lub nabycia. Należy jednak podkreślić, że możliwość taka istnieje jedynie w przypadku, gdy cena zakupu lub nabycia jest znana i prawidłowo udokumentowana.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w konsekwencji koszty z tytułu towarów handlowych nabytych w latach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej mogłyby zostać ustalone wyłącznie w wysokości ceny ich nabycia, o ile cena ta byłaby znana, a wnioskodawczyni byłaby w stanie udokumentować poniesienie określonego wydatku. W przeciwnym razie koszt nabycia towarów handlowych nie może być uwzględniony.

Z drugiej strony można wskazać interpretację KIS z 29.03.2018 (0113-KDIPT2-1.4011.46.2018.6.AG), w której czytamy, że przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, które zostaną przeznaczone do zbycia w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie handlu przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, wyłącznie przez internet, a więc w tej działalności stanowić będą towar handlowy, powinny zostać ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia ww. działalności gospodarczej, a następnie spis ten winien zostać wpisany do pkpir prowadzonej dla potrzeb działalności gospodarczej, stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia pkpir. W tej kwestii nie ma prawnego znaczenia, że wnioskodawca nie posiada dowodów zakupu powyższych towarów handlowych, takich jak paragony, rachunki czy faktury.

Co więcej, w interpretacji tej organ podatkowy potwierdził również możliwość dokonania we własnym zakresie i wg cen rynkowych wyceny towarów handlowych nabytych przez podatnika przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, stwierdzając, że na potrzeby remanentu początkowego na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej wnioskodawca może dokonać wyceny towarów (przedmiotów kolekcjonerskich i antyków) nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na podstawie wyceny sporządzonej w oparciu o ceny rynkowe.

Rozdźwięk w interpretacjach organów podatkowych uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Należy jednak zauważyć, że ostatnia ze wskazanych interpretacji jest znacznie nowsza niż dwie pierwsze. Może to oznaczać zmianę stanowiska organów podatkowych. Pewność w tej kwestii można jednak uzyskać, tylko występując z wnioskiem do dyrektora KIS o wydanie interpretacji we własnej sprawie.

Więcej na temat księgi przychodów:
Księga przychodów i rozchodów

Remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do odsprzedaży – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup usług budowlanych dotyczących remontu mieszkania będącego towarem handlowym należy ująć w kolumnie 10 pkpir.

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie wydatków na zakup metali formularzem przyjęcia odpadów

Tomasz Krywan
Podatnik prowadzi skup złomu. Czy jego zakup od osób fizycznych może dokumentować – w celu ujęcia w pkpir – za pomocą formularza przyjęcia odpadów metali?

Księga przychodów i rozchodów

Kwity autostradowe jako dowody księgowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca odbywa podróże służbowe samochodem osobowym stanowiącym środek trwały w prowadzonej działalności. Ponosi m.in. koszty przejazdów płatnymi polskimi autostradami, udokumentowane kwitami autostradowymi. Czy na podstawie tych kwitów może ujmować koszty w pkpir?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie kosztów zakupu złota i srebra w celu ujęcia w pkpir

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wyrobów ze złota i srebra. Ewidencjonuje przychody i koszty w pkpir.
Czy zakupy tych metali od ludności mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi?

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów zakupu „zielonych certyfikatów”

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz obrotu tzw. zielonymi certyfikatami.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować zakupy zielonych certyfikatów w celu odsprzedaży?

Księga przychodów i rozchodów

Akcyza od samochodu na sprzedaż sprowadzonego z zagranicy – ujęcie w pkpir

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca, który ma autokomis, zamierza sprowadzić samochód osobowy z Niemiec w celu odsprzedaży. Przed sprzedażą zostanie zapłacona akcyza.
W której kolumnie pkpir ująć koszt akcyzy?

Jak wynika z objaśnień do pkpir, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wg cen zakupu. Z kolei kolumna 11 służy do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Rozporządzenie pkpir w § 3 pkt 2 zawiera definicję ceny zakupu. Jest to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podlegający odliczeniu VAT, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w darowiźnie lub spadku – o wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.


Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie na potrzeby pkpir zakupu aluminiowych puszek

Tomasz Krywan
Firma prowadzi skup złomu oraz puszek aluminiowych.
Czy koszty zakupu puszek od osób prywatnych można księgować w pkpir na podstawie dowodów wewnętrznych?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w zakładzie fryzjerskim – jak wycenić częściowo zużyte kosmetyki

Tomasz Krywan
Naczelnik US zarządził sporządzenie remanentu przez osobę fizyczną prowadzącą zakład fryzjerski (na pkpir).
Na jakich zasadach sporządza się taki spis? Czy trzeba w nim ująć otwarte materiały, np. żele, szampony, odżywki (nieprzeznaczone do odsprzedaży)? Jeżeli tak, jaką ich wartość przyjąć?

Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów paliwa dotyczących konkretnych zleceń

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W wielu przypadkach może przypisać koszty zużytego paliwa do poszczególnych zleceń.
Koszty te powinny być księgowane w kolumnie 10 czy 13 pkpir? Czy paliwo należy wykazywać w remanencie?

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir duplikatu faktury, która nie wpłynęła do firmy

Tomasz Krywan
Pod koniec kwietnia 2018 przedsiębiorca otrzymał duplikat faktury za usługę transportową, wystawionej 28.11.2017. Jej oryginał nie dotarł do przedsiębiorcy (zaginął).
Jak ująć otrzymany duplikat w pkpir i ewidencji VAT?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w trakcie roku a zaliczka na PIT

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca prowadzi pkpir. W ubiegłym roku kupił towar, a wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Towaru jednak nie sprzedał i na koniec roku, wskutek przeprowadzonego remanentu, musiał wykluczyć ten wydatek z kosztów. Towar sprzedał w bieżącym roku. Nie chciałby czekać z remanentem na koniec roku, tylko zrobić go już teraz, żeby móc ponownie zaliczyć wydatek do kosztów i uwzględnić go w bieżącej zaliczce na PIT.
Czy może tak postąpić, a jeśli tak, to czy musi powiadomić US o remanencie?

Księga przychodów i rozchodów

Towary handlowe otrzymane nieodpłatnie – czy są kosztem uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
Ojciec osoby fizycznej ma zamiar przekazać jej prowadzone przedsiębiorstwo. W ramach tej darowizny osoba fizyczna otrzyma m.in. towary handlowe.
Czy prowadząc pkpir, będzie mogła ująć je w remanencie początkowym i uwzględnić ich wartość przy ustaleniu dochodu rocznego?

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 updof jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 updof). W przedstawionej sytuacji osoba fizyczna nie poniesie kosztów nabycia lub wytworzenia towarów handlowych, gdyż otrzyma je nieodpłatnie.


Księga przychodów i rozchodów

Wprowadzenie kupionej „prywatnie” kryptowaluty do pkpir

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w ostatnich 2 latach kupowała kryptowaluty (m.in. Bitcoin).
Czy po założeniu firmy może wprowadzić do niej nabyte kryptowaluty, a następnie sprzedać je w ramach działalności gospodarczej, dla której prowadzona będzie pkpir? Jeżeli tak, w jaki sposób to zrobić?

Co do zasady przychody ze sprzedaży kryptowalut są uznawane za przychody z praw majątkowych (zob. np. interpretacja KIS z 20.03.2017, 0461- ITPB1.4511.27.2017.2.MR). Mimo to organy podatkowe niekiedy zgadzają się na traktowanie ich jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. np. interpretacja KIS z 24.11.2017, 0114-KDIP3-1.4011.281.2017.1.EC).


Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie pkpir przez przedsiębiorcę i biuro rachunkowe bez zawiadamiania US

Krzysztof Hałub
Od 1.01.2018 podatnicy nie będą już musieli zgłaszać prowadzenia pkpir oraz powierzenia tej czynności biuru rachunkowemu – ani bezpośrednio w US, ani za pośrednictwem CEIDG.

Nowelizacja updof z 27.10.2017 (DzU poz. 2175) wykreśliła przepisy nakładające na podatników PIT takie obowiązki. Chodzi o art. 24a ust. 3–3c updof, które wymagały, by podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą i płacący podatek wg skali i liniowy, a także przechodzący z ryczałtu na ww. formy opodatkowania oraz rezygnujący z ksiąg rachunkowych zawiadamiali naczelnika właściwego US o prowadzeniu pkpir w ciągu 20 dni od założenia tej księgi.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....