Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów przedmiotów kolekcjonerskich nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Osoba fizyczna od ponad 20 lat kolekcjonuje monety. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawać je przez internet.
Czy nabyte wcześniej monety może ująć w remanencie początkowym, skoro nie ma dokumentów ich zakupu? Jeżeli tak, to czy będzie dopuszczalna wycena tych monet we własnym zakresie na podstawie aktualnych cen rynkowych?

Na mocy § 27 ust. 1 rozporządzenia pkpir podatnicy prowadzący pkpir są zobowiązani sporządzać i wpisywać do księgi spis z natury (remanent), obejmujący towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcje w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Obowiązek ten istnieje m.in. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

  • IS – izba skarbowa
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Spisem z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności można objąć również towary handlowe nabyte przez podatnika przed tym dniem. Jest przy tym kwestią sporną, czy dotyczy to również towarów handlowych, których cena zakupu lub nabycia nie jest znana.

Podzielone w tej kwestii są również organy podatkowe. Z jednej strony można wskazać interpretacje IS w Bydgoszczy z 29.04.2013 (ITPB1/415-334/13/WM) oraz Łodzi z 18.07.2014 (IPTPB1/415-188/14-4/KO), w których zaprezentowano niekorzystne dla podatników stanowisko. W tym drugim piśmie stwierdzono: wycena (ujętych w spisie z natury) towarów handlowych i materiałów wg zaktualizowanej wartości rynkowej jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy na dzień spisu z natury cena rynkowa towaru jest niższa od ceny jego zakupu lub nabycia. Należy jednak podkreślić, że możliwość taka istnieje jedynie w przypadku, gdy cena zakupu lub nabycia jest znana i prawidłowo udokumentowana.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w konsekwencji koszty z tytułu towarów handlowych nabytych w latach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej mogłyby zostać ustalone wyłącznie w wysokości ceny ich nabycia, o ile cena ta byłaby znana, a wnioskodawczyni byłaby w stanie udokumentować poniesienie określonego wydatku. W przeciwnym razie koszt nabycia towarów handlowych nie może być uwzględniony.

Z drugiej strony można wskazać interpretację KIS z 29.03.2018 (0113-KDIPT2-1.4011.46.2018.6.AG), w której czytamy, że przedmioty kolekcjonerskie i antyki nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, które zostaną przeznaczone do zbycia w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie handlu przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, wyłącznie przez internet, a więc w tej działalności stanowić będą towar handlowy, powinny zostać ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia ww. działalności gospodarczej, a następnie spis ten winien zostać wpisany do pkpir prowadzonej dla potrzeb działalności gospodarczej, stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia pkpir. W tej kwestii nie ma prawnego znaczenia, że wnioskodawca nie posiada dowodów zakupu powyższych towarów handlowych, takich jak paragony, rachunki czy faktury.

Co więcej, w interpretacji tej organ podatkowy potwierdził również możliwość dokonania we własnym zakresie i wg cen rynkowych wyceny towarów handlowych nabytych przez podatnika przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, stwierdzając, że na potrzeby remanentu początkowego na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej wnioskodawca może dokonać wyceny towarów (przedmiotów kolekcjonerskich i antyków) nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na podstawie wyceny sporządzonej w oparciu o ceny rynkowe.

Rozdźwięk w interpretacjach organów podatkowych uniemożliwia udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Należy jednak zauważyć, że ostatnia ze wskazanych interpretacji jest znacznie nowsza niż dwie pierwsze. Może to oznaczać zmianę stanowiska organów podatkowych. Pewność w tej kwestii można jednak uzyskać, tylko występując z wnioskiem do dyrektora KIS o wydanie interpretacji we własnej sprawie.

Więcej na temat: „Książka Przychodów i Rozchodów”
Księga przychodów i rozchodów

Korekta kosztów po przeniesieniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do indywidualnej działalności

Likwidacja spółki cywilnej małżonków oraz przekazanie materiałów i towarów handlowych do działalności gospodarczej jednego z nich wymaga odpowiednich zapisów w księdze przychodów i rozchodów.

Podatnik i jego żona są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej o profilu produkcyjnym. Istnieje między nimi rozdzielność majątkowa. Spółka prowadzi działalność w lokalu stanowiącym odrębną własność męża. Ani nieruchomości, ani ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach nie stanowią majątku spółki. Tworzą go natomiast: wyroby, których produkcja i sprzedaż są przedmiotem działalności spółki, materiały służące do produkcji, środki trwałe (maszyny, samochody, sprzęt komputerowy itp.), a także wyposażenie.


Księga przychodów i rozchodów

Zapłata dostawcom za otrzymane w spadku towary handlowe – czy jest kosztem podatkowym

Tomasz Krywan
W marcu 2019 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Towary handlowe należące do jej firmy przejął w spadku syn. Za część z nich zmarły nie zapłacił, w związku z czym syn poniósł ten koszt.
Czy może go uznać za swój koszt uzyskania przychodów?

Księga przychodów i rozchodów

Remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego do odsprzedaży – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup usług budowlanych dotyczących remontu mieszkania będącego towarem handlowym należy ująć w kolumnie 10 pkpir.

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie wydatków na zakup metali formularzem przyjęcia odpadów

Tomasz Krywan
Podatnik prowadzi skup złomu. Czy jego zakup od osób fizycznych może dokumentować – w celu ujęcia w pkpir – za pomocą formularza przyjęcia odpadów metali?

Zmiana rozporządzenia pkpir

Nie trzeba zawiadamiać US o remanencie w trakcie roku

Anna Koleśnik
Likwidacja przepisów określających obowiązek sporządzania spisu z natury w trakcie roku oraz zawiadamiania US o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów to główne zmiany w rozporządzeniu pkpir, które weszły w życie 15.09.2018.

Ewidencje

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiana rozporządzenia

Likwidacja przepisów określających obowiązek zawiadamiania US o prowadzeniu księgi, a także o sporządzaniu spisu z natury w trakcie roku to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które weszły w życie 15.09.2018.

Księga przychodów i rozchodów

Kwity autostradowe jako dowody księgowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca odbywa podróże służbowe samochodem osobowym stanowiącym środek trwały w prowadzonej działalności. Ponosi m.in. koszty przejazdów płatnymi polskimi autostradami, udokumentowane kwitami autostradowymi. Czy na podstawie tych kwitów może ujmować koszty w pkpir?

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów zakupu „zielonych certyfikatów”

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz obrotu tzw. zielonymi certyfikatami.
W jakiej kolumnie pkpir należy księgować zakupy zielonych certyfikatów w celu odsprzedaży?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie kosztów zakupu złota i srebra w celu ujęcia w pkpir

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wyrobów ze złota i srebra. Ewidencjonuje przychody i koszty w pkpir.
Czy zakupy tych metali od ludności mogą być dokumentowane dowodami wewnętrznymi?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie na potrzeby pkpir zakupu aluminiowych puszek

Tomasz Krywan
Firma prowadzi skup złomu oraz puszek aluminiowych.
Czy koszty zakupu puszek od osób prywatnych można księgować w pkpir na podstawie dowodów wewnętrznych?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w zakładzie fryzjerskim – jak wycenić częściowo zużyte kosmetyki

Tomasz Krywan
Naczelnik US zarządził sporządzenie remanentu przez osobę fizyczną prowadzącą zakład fryzjerski (na pkpir).
Na jakich zasadach sporządza się taki spis? Czy trzeba w nim ująć otwarte materiały, np. żele, szampony, odżywki (nieprzeznaczone do odsprzedaży)? Jeżeli tak, jaką ich wartość przyjąć?

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w pkpir duplikatu faktury, która nie wpłynęła do firmy

Tomasz Krywan
Pod koniec kwietnia 2018 przedsiębiorca otrzymał duplikat faktury za usługę transportową, wystawionej 28.11.2017. Jej oryginał nie dotarł do przedsiębiorcy (zaginął).
Jak ująć otrzymany duplikat w pkpir i ewidencji VAT?

Księga przychodów i rozchodów

Księgowanie w pkpir kosztów paliwa dotyczących konkretnych zleceń

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W wielu przypadkach może przypisać koszty zużytego paliwa do poszczególnych zleceń.
Koszty te powinny być księgowane w kolumnie 10 czy 13 pkpir? Czy paliwo należy wykazywać w remanencie?

Księga przychodów i rozchodów

Remanent w trakcie roku a zaliczka na PIT

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca prowadzi pkpir. W ubiegłym roku kupił towar, a wydatek zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Towaru jednak nie sprzedał i na koniec roku, wskutek przeprowadzonego remanentu, musiał wykluczyć ten wydatek z kosztów. Towar sprzedał w bieżącym roku. Nie chciałby czekać z remanentem na koniec roku, tylko zrobić go już teraz, żeby móc ponownie zaliczyć wydatek do kosztów i uwzględnić go w bieżącej zaliczce na PIT.
Czy może tak postąpić, a jeśli tak, to czy musi powiadomić US o remanencie?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....