Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Marek Barowicz

Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne korzystanie z firmowego auta

  • IS – izba skarbowa
  • US – urząd skarbowy
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • ustawa zdrowotna – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w zryczałtowanej wysokości (zgodnie z art. 12 ust. 2a–2c updof):

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Przepisy te nie zawierają ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z pojazdu, liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych czy pozamiejscowych.

W razie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania pojazdu do własnych potrzeb, w wysokości 1/30 ww. kwot.

Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych za częściową odpłatnością, to jego przychodem jest różnica między wartością pieniężną nieodpłatnego świadczenia w formie ryczałtowej i ponoszoną odpłatnością (zatem gdy pracownik zapłaci za wykorzystanie firmowego pojazdu do celów prywatnych kwotę niższą od ustawowych limitów, różnica będzie stanowiła dla niego przychód podatkowy, natomiast jeżeli zapłaci kwotę równą lub wyższą, to nie powstanie u niego przychód podatkowy).

Od tak skalkulowanego wynagrodzenia za pracę – obejmującego również zryczałtowaną wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z tytułu użytkowania pojazdu służbowego – pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT (art. 31 updof) i składki ZUS (art. 36 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus oraz art. 85 ust. 1 w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej), a następnie wpłacić je na rachunek bankowy US oraz ZUS.

Ryczałtowy przychód u korzystających z aut elektrycznych

Pojawiła się wątpliwość, jak ustalać przychód w przypadku korzystania przez pracowników z samochodów elektrycznych, które nie mają pojemności silnika – w ogóle go nie ustalać, ustalić według cen rynkowych, czyli stosowanych przez wypożyczalnie aut, czy też przyjąć niższą stawkę ryczałtu – zakładając, że pojemność silnika wynosi 0, a więc nie przekracza 1600 cm3.

Za tym ostatnim rozwiązaniem opowiedziała się KIS w interpretacji z 11.02.2020 (0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3): Przepisy o szczególnych zasadach naliczania przychodu z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodów służbowych nie regulują w sposób odrębny określenia kwoty ryczałtu dla samochodów elektrycznych. Skoro zatem, w przedmiotowej sprawie, pojemność silnika wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm3, należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych, będzie wynosić 250 zł.

Paliwo w ramach ryczałtu

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika obejmuje również wszystkie niezbędne wydatki ponoszone przez pracodawcę, umożliwiające używanie pojazdu przez pracownika, tj. koszty jego utrzymania i eksploatacji (ubezpieczenie, bieżące naprawy, paliwo, materiały eksploatacyjne, badania techniczne przeglądy okresowe, wymiana opon, oleju i innych płynów oraz zużywające się w wyniku korzystania z pojazdu części).

Zgodnie bowiem z jednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania. Przekazując samochód służbowy, pracodawca oddaje pracownikowi do użytku pojazd gotowy do jazdy – zapewniając zarówno paliwo, jak i materiały eksploatacyjne. Przepisy ustanawiające ryczałtowy przychód wskazują na „wykorzystanie” samochodu służbowego, a nie na „prawo do wykorzystywania”. Tylko wówczas możliwe jest skuteczne wykorzystywanie samochodu, gdy jest on w pełni przygotowany do eksploatacji (np. wyroki NSA z 10.07.2018, II FSK 1185/16, 28.09.2018, II FSK 2654/16, 24.10.2018, II FSK 3082/16, 8.01.2019, II FSK 3642/16, 12.02.2019, II FSK 585/17, 14.03.2019, II FSK 1054/17, 6.06.2019, II FSK 1723/17, 19.07.2019, II FSK 2050/17).

Mimo jednolitego, korzystnego dla pracowników orzecznictwa sądowego, organy podatkowe nadal stoją na stanowisku, że ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych nie obejmuje wydatków na zakup zużytego paliwa, stanowiących odrębne nieodpłatne świadczenie, zaliczane do przychodów ze stosunku pracy, którego wartość należy ustalić zgodnie z art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2–2b updof.

Cel prywatny czy służbowy

Choć dojazdy z domu do pracy i z pracy do domu z reguły są traktowane jako używanie samochodu na potrzeby osobiste pracownika, to jednak w niektórych przypadkach może być w ten sposób realizowany cel służbowy.

Potwierdza to interpretacja KIS z 19.02.2020 (0113-KDIPT2-3.4011.806.2019.2.ST). Uznała ona za prawidłowe stanowisko podatnika, że dyrektor, któremu udostępniony zostanie samochód służbowy wraz z kierowcą, w celu należytego wywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych, korzystając z (…) samochodu, w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem do miejsca zamieszkania, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…). Mając na uwadze wymaganą od dyrektora dyspozycyjność, mobilność oraz stałą gotowość do wykonywania pracy, a przede wszystkim fakt, że wykonuje on często swoje obowiązki w różnych miejscach poza siedzibą (…), finansowanie (…) kosztów przejazdów pomiędzy miejscem zamieszkania dyrektora a miejscem wykonywania jego obowiązków nie stanowi dla dyrektora dodatkowego przychodu ze stosunku pracy, gdyż jest to związane jedynie z realizacją jego obowiązków służbowych.

Podobny pogląd KIS przedstawiła m.in. w interpretacjach z 11.12.2019 (0115-KDIT2-2.4011.424.2019.1.MD), 13.03.2019 (0113-KDIPT2-3.4011.28.2019.1.MS) i 2.08.2018 (0112-KDIL3-1.4011.279.2018.3.GM).

Z kolei zgodnie ze stanowiskiem KIS wyrażonym w interpretacji z 1.02.2019 (0115-KDIT2-2.4011.474.2018.1.HD) przychód ze stosunku pracy nie powstaje (…) w sytuacji, gdy przejazdy do i z miejsca parkowania, a także garażowanie w bezpiecznym miejscu znajdującym się w pobliżu miejsca zamieszkania/pobytu pracownika stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie wnioskodawcy.

Tym samym oprócz zryczałtowanej kwoty przychodu, obejmującej ponoszone przez pracodawcę wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, które pracodawca – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby pojazd był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym, do przychodów pracowników należy, zdaniem organów podatkowych, doliczać dodatkowy przychód z tytułu zużywania w trakcie jazd prywatnych nabytego przez pracodawcę paliwa.

Organy argumentują przy tym, że uznanie paliwa za objęte ryczałtem mogłoby prowadzić do sytuacji, w której wartość samego paliwa wykorzystanego przez pracownika przekroczyłaby kwotę ryczałtu uznawaną za przychód. Ponadto gdyby pracownik wypożyczył samochód na warunkach rynkowych (np. z wypożyczalni), we własnym zakresie musiałby ponieść koszty paliwa (zob. np. interpretacje KIS z 14.08.2018, 0112-KDIL3-1.4011.315.2018.1.KS, 31.10.2019, 0112-KDIL3-1.4011.234.2019.1.TW, 12.09.2019, 0114-KDIP3-2.4011.369.2019.1.LS).

Ostatnio co prawda zaczęły się pojawiać interpretacje korzystne dla podatników, potwierdzające przeciwną tezę, ale zostały one wydane po uchyleniu interpretacji organów podatkowych przez NSA (zob. np. pismo KIS z 14.02.2020, IBPB-2-1/4511-312/16-8/ASZ).

Amortyzacja samochodu używanego na potrzeby osobiste pracownika

Gdyby pracodawca nieodpłatnie udostępnił pracownikowi pojazd firmowy (ujęty w ewidencji środków trwałych) wyłącznie do jego osobistego użytku, to wówczas – na mocy art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c updof i art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c updop – nie mógłby zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego pojazdu – za miesiące, w których został on oddany do nieodpłatnego używania.

Jeżeli natomiast samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych (służbowych i prywatnych), to naliczone od jego wartości początkowej odpisy amortyzacyjne stanowią koszty podatkowe na ogólnych zasadach (z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych dla samochodów osobowych). Updof i updop nie wskazują bowiem, aby warunkiem zaliczenia amortyzacji w ciężar kosztów podatkowych było to, by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej (por. interpretacja IS w Katowicach z 27.09.2016, 2461-IBPB-1-1.4511.460.2016.1.WRz).

Odpłatne udostępnienie firmowego auta

Pracodawca, który odpłatnie udostępnia pracownikom służbowe pojazdy do ich celów prywatnych, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, za który uważa się kwoty należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Datą powstania tego przychodu jest dzień wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie późniejszy jednak, niż data wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 14 ust. 1, 1c i 1e updof, art. 12 ust. 3, 3a i 3c updop).

Z kolei zwrócone przez pracownika wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z umożliwieniem temu pracownikowi użytkowania firmowego pojazdu na potrzeby prywatne (w tym koszty jego utrzymania i bieżącej eksploatacji, koszty paliwa czy badań technicznych) będą u pracodawcy przychodem podatkowym, stanowiąc zwrot wydatków zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (tak interpretacje IS w Katowicach z 18.05.2016, IBPB-1-2/4510-329/16/MS, i Poznaniu z 13.09.2016, ILPB2/4510-1-16/16-2/ŁM).

Rozliczenie kosztów

Co do zasady wszystkie wydatki ponoszone przez pracodawców na rzecz pracowników pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów.

Ponieważ nieodpłatne udostępnianie samochodów służbowych do celów prywatnych pracownika stanowi pozapłacową formę jego wynagradzania i jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, to wydatki na utrzymanie samochodu i jego eksploatację (przeglądy okresowe, naprawy, raty leasingowe, ubezpieczenie pojazdu, paliwo itp.) ponoszone przez pracodawcę stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach (z uwzględnieniem limitów i ograniczeń wynikających z updof i updop).

Trzeba przy tym pamiętać o ograniczeniu ustanowionym w art. 23 ust. 1 pkt 46a updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop – w przypadku samochodów, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT (pozwalająca na odliczenie 100% VAT naliczonego od wydatków dotyczących tych pojazdów), kosztem uzyskania przychodów jest jedynie 75% wydatków na ich eksploatację, i to bez względu na to, czy samochód służbowy zostanie udostępniony pracownikowi do celów prywatnych odpłatnie, czy też nieodpłatnie (por. interpretacja KIS z 19.12.2019, 0114-KDIP2-2.4010.469.2019.1.SJ).

Opodatkowanie VAT

Odpłatne udostępnienie pracownikom służbowych pojazdów do ich celów prywatnych wiąże się z koniecznością naliczenia VAT od odpłatnego świadczenia usług. W przypadku udostępnienia nieodpłatnego nie wystąpi obowiązek wykazania VAT należnego, o ile pracodawcy (podatnikowi VAT) w ogóle nie przysługiwało prawo bądź przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT (w wysokości 50%) z tytułu nabycia (w tym także przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu), importu lub wytworzenia tych pojazdów albo z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia ich części składowych (art. 8 ust. 5 i 6 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Jeżeli natomiast pracodawca miał pełne prawo do odliczenia VAT, nieodpłatne udostępnienie pracownikowi firmowego samochodu na prywatne potrzeby również podlega VAT (podstawą opodatkowania jest wówczas – zgodnie z art. 29a ust. 5 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – koszt świadczenia usługi poniesiony przez podatnika VAT z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego pojazdu do jego prywatnych celów).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Samochód w firmie”
VAT

Przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu – podstawa opodatkowania VAT

Przedsiębiorca 1,5 roku temu wykupił samochód z leasingu i odliczył 50% VAT z faktury zakupu. Obecnie planuje przekazać samochód na cele osobiste.
Czy VAT powinien naliczyć od ceny netto wykupu samochodu z leasingu?

Przez podlegającą VAT dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w tym m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta odliczenia VAT

Spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w styczniu 2020 (na 36 mies.). Uiściła opłatę wstępną i płaci raty miesięczne, od których odlicza VAT. W październiku 2020 w pojeździe ujawniła się istotna wada, ukryta przez sprzedającego w dniu zawarcia umowy. Chodzi o stan techniczny auta – zatajono szkodę całkowitą – jego rzeczywista wartość okazała się więc być zawyżona. Spółka rozważa cesję umowy leasingu na sprzedającego bądź wykupienie leasingowanego auta, a następnie odsprzedanie go sprzedającemu albo zamianę leasingowanego pojazdu na wolny od wad. W każdym przypadku skutkuje to wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu.
Czy spółka będzie obowiązana do korekty VAT odliczonego od opłat leasingowych?

Nie. Wszystkie czynności, które rozważa spółka, będą czynnościami odrębnymi od umowy leasingu, na podstawie której spółka użytkuje samochód osobowy, niezwiązanymi z tą umową. W momencie zakończenia umowy leasingu (a także rozwiązania tej umowy przed jej zakończeniem) nie ma konieczności korygowania kwot podatku naliczonego odliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, w których samochód służył działalności gospodarczej spółki. Żaden przepis ustawy o VAT nie nakłada takiego obowiązku.

Podatki i prawo gospodarcze

Ewidencja przebiegu pojazdu wygenerowana z aplikacji obsługującej GPS

Spółka ma kilkanaście samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie w celach służbowych. Prowadzi dla nich ewidencję przebiegu pojazdu – generuje ją z aplikacji obsługującej GPS. Ewidencja zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą o VAT (art. 86a ust. 7). Jednak wpis, o którym mowa w pkt 4, jest wykonywany automatycznie przez aplikację GPS, a nie przez osobę kierującą pojazdem. Pracownicy przed rozpoczęciem jazdy samochodem identyfikują się za pomocą imiennej karty, w czytniku w pojeździe. Dział logistyki prowadzi w odrębnym programie spis wszystkich tras, zawierający miejsce ich rozpoczęcia i zakończenia, przystanki, imię i nazwisko kierowcy oraz numer rejestracyjny auta.
Czy opisana ewidencja, którą spółka weryfikuje i potwierdza na koniec każdego miesiąca, uprawnia do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z ww. samochodami?
CIT i PIT

Rozliczenie kosztów używania samochodów elektrycznych

Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochody osobowe o napędzie elektrycznym – na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auta są używane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych (wykluczona jest możliwość prywatnego użytku). Dla każdego pojazdu spółka złożyła VAT-26 w US, prowadzi też ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT, w celu wykluczenia wykorzystania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Użytkując samochody, spółka ponosi następujące wydatki: miesięczne raty leasingowe, opłaty miesięczne za świadczone usługi relokacji samochodów, ładowanie, mycie, czyszczenie, ubezpieczenia OC, AC, NNW, usuwanie szkód komunikacyjnych, naprawy (w tym części zamienne), koszty eksploatacyjne (wymiany części) i administracyjne (np. rejestracji), abonament rtv (radio).
Czy ma prawo zaliczenia 100% tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
Świadczenia pracownicze

Czy przysługuje ryczałt za używanie prywatnego auta przy wykonywaniu pracy zdalnej

Jeśli pracując zdalnie z powodu pandemii COVID-19, pracownik w ogóle nie wykorzystuje swojego samochodu do celów służbowych, pracodawca nie musi mu wypłacać ryczałtu.

Pracodawcy mieli stracić prawo polecania pracy zdalnej 4.09.2020, lecz dzięki nowelizacji art. 3 ust. 1 i art. 36 ust. 1 specustawy (ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374 ze zm.), która obowiązuje od 5.09.2020, tak się nie stało. Mogą wykorzystywać tę formę realizacji przez pracowników obowiązków służbowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz 3 mies. od jego odwołania. Co w takim razie z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (dalej ryczałt)? Sama praca zdalna nie pozbawia pracownika prawa do jego otrzymania. Odpowiedź zależy więc od tego, czy praca ta:

Interpretacja MF

Pracownik nie zapłaci podatku od paliwa do firmowego auta zużywanego na własne potrzeby

Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a updof. Nie podlegają więc odrębnemu opodatkowaniu. Inaczej jest z opłatami parkingowymi czy za przejazdy autostradą.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 11.09.2020 (DD3.8201.1.2020). MF przychylił się tym samym do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Bezgotówkowe odszkodowanie otrzymane przez podatnika ryczałtu ewidencjonowanego – czy powstaje przychód

Przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych użytkuje na potrzeby działalności samochód osobowy, który uległ wypadkowi. Ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy netto oraz 50% VAT.
Czy w związku z tym u przedsiębiorcy powstał przychód opodatkowany ryczałtem?

U podatników rozliczających się z PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa w art. 14 updof (zob. art. 6 ust. 1 uzpd), w tym otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 12 updof). Przychody takie objęte są 8,5% stawką ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i uzpd).

Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.

CIT i PIT

Samochód użyczony lub wynajęty przez spółkę jej udziałowcowi – jak ustalić przychód opodatkowany PIT

Pracownik, który korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika.
Czy dotyczy to również udziałowca spółki, który nieodpłatnie lub za niską odpłatnością korzysta z jej samochodu? Czy on również ma przychód z nieodpłatnych świadczeń, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Jeżeli udziałowiec nie jest pracownikiem spółki, to nie ma do niego zastosowania art. 12 ust. 2a updof. Przepis ten określa bowiem zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie u pracowników. Nie oznacza to jednak, że pozostałe osoby korzystające z firmowego samochodu nieodpłatnie nie mają z tego tytułu przychodu. Przeciwnie, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ są nim, zgodnie z wyrokiem TK z 8.07.2014 (K 7/13), świadczenia, które:

CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?
VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?
CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?
Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.

CIT i PIT

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł kupionego za gotówkę przez przedsiębiorcę działającego jako osoba prywatna

Indywidualny przedsiębiorca może kupić samochód do majątku osobistego, płacąc gotówką, a potem wprowadzić go do firmy i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Dotyczyła ona podatnika PIT rozliczającego się z tego podatku na zasadach ogólnych. Wykorzystywał on w działalności gospodarczej samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych w styczniu 2019. We wrześniu 2019 kupił od innego przedsiębiorcy, na fakturę VAT-marża (bez NIP firmy, tylko z numerem PESEL), inny samochód osobowy. Chciał go wprowadzić do firmy po sprzedaży dotychczas używanego auta. Nowy samochód zaraz po zakupie był przez niego wykorzystywany wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ubezpieczenie samochodu osobowego – ujęcie w kosztach

Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podpisała umowę ubezpieczenia tego pojazdu i zapłaciła składki: OC, AC i NNW. Wartość ubezpieczonego samochodu osobowego wynosi 250 tys. zł.
Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC i NNW?
Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupu od ludności zużytych części samochodowych

Zakup zużytych felg, opon i części samochodowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego.

Karty paliwowe – co już wiemy po wyroku TSUE

Trybunał wydał 15.05.2019 r. orzeczenie w polskiej sprawie (C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH[1] przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczącej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu udostępnionych podatnikowi przez pośrednika kart paliwowych. Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wielu branż w Polsce, przede wszystkim jednak paliwowej, finansowej i transportowej.

Pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE przez NSA dotyczyło sprawy austriackiej spółki Vega International, której polskie organy podatkowe odmówiły zwrotu podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa w Polsce.

Prowadzi ona działalność w zakresie transportu samochodów użytkowych znanych producentów, z fabryki bezpośrednio do klientów. Usługę tę świadczy za pośrednictwem kilku spółek zależnych z siedzibą w różnych państwach członkowskich, w tym spółki zależnej Vega Poland sp. z o.o.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....