Torby reklamowe jako prezent dla dystrybutora – opłata recyklingowa

Piotr Kaim doradca podatkowy

Spółka jest producentem odzieży sportowej, rozprowadzanej m.in. za pośrednictwem sklepów detalicznych. Regulamin promocji przewiduje, że jeśli dystrybutor (właściciel sklepu) przekracza określony poziom zamówień na wyroby spółki, ta przekazuje mu darmowe torby reklamowe, w zestawach po 500 szt. Torby wykonane są z tworzywa sztucznego o grubości 20 mikrometrów (0,02 mm) i mają nadruki znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę. Dystrybutorzy wykorzystują torby do pakowania wyrobów spółki sprzedawanych klientom detalicznym (nie służą jako opakowania towarów przekazywanych przez spółkę dystrybutorom).
Czy spółka ma obowiązek poboru i zapłaty opłaty recyklingowej od toreb wydawanych dystrybutorom? Czy obowiązek ten ciąży na dystrybutorach w związku z wydawaniem toreb klientom detalicznym?

Opłata recyklingowa od toreb z tworzyw sztucznych została wprowadzona nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ugo), która weszła w życie 1.01.2018 (DzU poz. 2056, dalej nowelizacja).

W myśl art. 40a ust. 1 ugo obowiązek poboru opłaty ciąży na przedsiębiorcy prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce; przedsiębiorca, o którym mowa w tym przepisie, pobiera opłatę od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

W przypadkach, kiedy wydanie torby podlega opłacie, przedsiębiorca nie może od niej zwolnić swojego klienta, nawet jeżeli później zamierza uiścić opłatę z własnych środków. Opłata jest dochodem budżetu państwa i jest wnoszona na odpowiedni rachunek bankowy do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (art. 40c ugo). Innymi słowy przedsiębiorca pobiera opłatę w sposób ciągły w trakcie roku kalendarzowego – przy wydawaniu kolejnych toreb – a następnie uiszcza jej łączną, roczną sumę do 15 marca następnego roku.

Maksymalna kwota opłaty wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (art. 40b ust. 1 ugo). Jednak na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 40b ust. 2 ugo Minister Środowiska obniżył ją do 20 gr (§ 1 ust. 2 rozporządzenia z 8.12.2017 w sprawie stawki opłaty recyklingowej, DzU poz. 2389).

Jak była już o tym mowa, obowiązek poboru opłaty wiąże się z wydawaniem „lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego”. W art. 8 pkt 15a ugo stwierdzono, że przez „torby na zakupy z tworzywa sztucznego” należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Zaś „lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego” to torby, których dodatkową cechą jest to, że grubość materiału, z którego zostały wytworzone, jest mniejsza niż 50 mikrometrów (0,05 mm).

Obowiązek poboru opłaty jest niekiedy wyłączony w przypadku wydawania „bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego” (poniżej 15 mikrometrów), ale wyłączenia te odnoszą się jedynie do toreb używanych do sprzedaży produktów żywnościowych; nie mają zatem znaczenia dla rozpatrywanej sytuacji.

Grubość toreb przekazywanych detalistom przez spółkę jest mniejsza niż 50 mikrometrów, więc – co do zasady – obrót nimi podlega opłacie recyklingowej.

Zgodnie z cytowanym już art. 40a ust. 1 ugo obowiązek poboru opłaty ciąży na przedsiębiorcy prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

Znaczenie tego przepisu nie jest całkowicie jasne, więc ustalenie, czy nakłada on na spółkę obowiązek uiszczania opłaty recyklingowej, wymaga pewnych zabiegów interpretacyjnych. Przedsiębiorstwo spółki może być uznane za jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, więc trzeba postawić pytanie, czy wydawane przez nią torby przeznaczone są do pakowania produktów oferowanych „w tej jednostce”, a więc w przedsiębiorstwie spółki. Odwołując się do wykładni literalnej, można byłoby udzielić odpowiedzi twierdzącej: spółka oferuje bowiem torby dystrybutorom, a ostatecznym ich przeznaczeniem jest użycie do zapakowania wyrobów spółki.

Nie można jednak pominąć faktu, że wydawanie toreb przez spółkę nie jest bezpośrednio powiązane z ich wykorzystywaniem w charakterze opakowań. Co więcej, nie ma tożsamości podmiotu, który „oferuje” torby, i podmiotu, w którym dochodzi do ich użycia jako opakowania.

Wobec tego wykładnia, wg której spółka byłaby obowiązana do uiszczania opłaty recyklingowej, jest nieprawidłowa. To, że w ogóle może być rozważana, jest skutkiem niedopowiedzenia, jakie znalazło się w art. 40a ust. 1 ugo. Autorzy tego przepisu milcząco założyli, że – w sytuacji, kiedy jednostka handlowa oferuje zarówno towary, jak i torby do ich pakowania – wydanie tych toreb zawsze następuje w tym samym czasie i miejscu, w którym dochodzi do zapakowania towaru. Nie wzięli pod uwagę, że czasem bywa inaczej i w takich przypadkach znaczenie art. 40a ust. 1 ugo może być niejasne.

To, że na spółce nie ciążą obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej, ma potwierdzenie w wyjaśnieniach z 5.01.2018 zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (które zaprojektowało nowelizację). Uznano tam, że sformułowanie „opłata recyklingowa” może być – w języku potocznym – używane zamiennie ze sformułowaniem „opłata za torebkę foliową wydawaną przy kasie”. Nie ma zatem większych wątpliwości, że zamiarem twórców przepisów o opłacie recyklingowej było powiązanie tej opłaty wyłącznie z takimi sytuacjami, kiedy przedsiębiorca wydaje torbę z tworzywa sztucznego po to, by klient zapakował towar bezpośrednio po jego nabyciu u tego samego przedsiębiorcy.

Stąd wniosek, że – w opisanym przypadku – spółka nie musi uiszczać opłaty recyklingowej. Obowiązek ten ciąży natomiast na dystrybutorach, bo to oni wydają torby klientom detalicznym do pakowania towarów (wyrobów spółki) „przy kasie”.

Więcej na temat: „Działalność Gospodarcza”

Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników może być równocześnie protokolantem

Paweł Ziółkowski
U kilku klientów naszego biura rachunkowego mamy problem z podpisywaniem protokołów zgromadzenia wspólników. W jednej spółce z o.o. jest dwóch udziałowców, przy czym jeden ma 99% udziałów. Wspólnik mniejszościowy nie bierze udziału w zgromadzeniach wspólników. Z kolei w innej spółce jest wielu wspólników, ale nie chcą sprawować żadnych funkcji w czasie zgromadzenia.
Czy w takich sytuacjach przewodniczącym i protokolantem może być ta sama osoba?

Informacje niefinansowe

Model biznesu w rachunkowości

Jan Michalak
W myśl ustawy o rachunkowości oświadczenie jednostki nt. informacji niefinansowych obejmuje m.in. opis jej modelu biznesu. Wyjaśnieniu tego stosunkowo nowego pojęcia poświęcone jest poniższe opracowanie.

Pojęcie „modelu biznesu” (dalej mb) ukształtowało się pod koniec lat 90. XX w., w czasie boomu giełdowego spółek internetowych (takich jak Google, Facebook), które prowadziły działalność w sposób odmienny od spółek tradycyjnych. Początkowo było ono stosowane tylko na potrzeby zarządzania i marketingu, stopniowo jednak weszło w zakres pojęć, którymi posługują się rachunkowość finansowa i zarządcza.


Działalność gospodarcza

Automaty do gier w lokalu przedsiębiorcy – ryzykowny interes

Ryszard Kubacki
Wydawałoby się, że działalność ograniczona do wynajmu lokalu nie powinna być obarczona szczególnym ryzykiem. W zasadzie tak jest, ale bywają wyjątki – dotyczą wynajmu powierzchni pod automaty do gier.

Sposób ustalania udziału kapitałowego wspólnika występującego ze spółki

Aleksander Woźniak
W razie wystąpienia wspólnika ze spółki należy sporządzić osobny bilans, uwzględniający wartość zbywczą jej majątku.
Konieczne jest więc ustalenie wartości rynkowej udziału kapitałowego ustępującego wspólnika.

Przypomniał o tym Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z 27.11.2018 (VI GC 57/17). Spór dotyczył tego, co należy się wspólnikowi w związku z jego wystąpieniem ze spółki jawnej będącej właścicielem stacji paliw.

Zasady rozliczenia spółki ze wspólnikiem w razie wypowiedzenia umowy, śmierci wspólnika, ogłoszenia jego upadłości lub wyłączenia go na mocy prawomocnego wyroku sądu reguluje art. 65 Ksh.


Działalność gospodarcza

Spółka z o.o. może wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania umów z członkiem zarządu

Magdalena Januszewska
Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług z członkiem zarządu. W tym celu chce wyznaczyć pełnomocnika, który jednocześnie będzie upoważniony do reprezentowania spółki w sporach z tym członkiem i do zawierania z nim innych umów.
W jaki sposób należy podjąć uchwały w tej sprawie? Czy można od razu upoważnić do różnych czynności, czy tylko do jednej? A co, jeśli spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której wspólnikiem jest ten członek zarządu?

Przechowawca dokumentacji pracowniczej do końca 2018 musi zdobyć wpis u marszałka

Renata Majewska
Pracodawca (spółka z o.o.) sam przechowuje dokumentację pracowniczą po swoich byłych pracownikach. Podobno zmieniają się przepisy dotyczące przechowywania akt osobowych i płacowych, a przechowawcy muszą do końca 2018 zdobyć wpis do rejestru nadzorowanego przez marszałka województwa.
Czy na spółce również spoczywa taki obowiązek?

Czy biuro rachunkowe jest przechowawcą dokumentacji kadrowo-płacowej

Renata Majewska
Biuro rachunkowe świadczy m.in. usługi kadrowo-płacowe dla wielu pracodawców, a z niektórymi podpisuje również umowy o gromadzenie ich dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji ze stosunku pracy). Po zakończeniu takiej umowy o świadczenie usług dokumentację zwraca pracodawcom.
Czy musi uzyskać wpis do rejestru przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej, prowadzonego przez marszałka województwa?

Rozliczenie roczne – zmiany w 2019

Skutki złożenia przez przedsiębiorców zeznania za 2018 w terminie do 20.01.2019

Obowiązująca od 1.01.2019 nowelizacja updof skreśliła przepis, który pozwala przedsiębiorcom nie wpłacać grudniowej (za IV kwartał) zaliczki na PIT, o ile przed terminem jej wpłaty złożą zeznanie roczne do US i zapłacą wynikający z niego podatek.

Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty związane z posiadanymi rachunkami bankowymi a koszty finansowania dłużnego

Edyta Głębicka
Jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadamy rachunki bankowe, z których regulujemy swoje zobowiązania oraz na które wpływają nasze należności, zakładamy także lokaty. Ponosimy w związku z tym opłaty za prowadzenie rachunków, realizację przelewów, dodatkowe usługi bankowe (np. opinia bankowa, list audytora), dostęp do bankowości elektronicznej (opłata za dostęp do systemu, wydanie tokenów).
Czy powinniśmy zaliczać je do kosztów finansowania dłużnego (KFD)?

Nowe terminy i zasady przedawnienia roszczeń majątkowych

Krzysztof Hałub
Od 9.07.2018 podstawowy ogólny termin przedawnienia roszczeń majątkowych został skrócony z 10 do 6 lat.

Zgłoszenia

VAT-R i PIT-16 za pośrednictwem CEIDG

Przedsiębiorcy mogą przez CEIDG zarejestrować się do VAT i wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Działalność gospodarcza

Nie każdy administrator wyznacza inspektora ochrony danych

Renata Majewska
Mały pracodawca działający w branży sprzedażowej (poniżej 20 zatrudnionych) przetwarza w zasadzie tylko dane pracowników i klientów. Czy musi powołać inspektora ochrony danych (IDO)?

Jak działa nowa CEIDG

Renata Majewska Paweł Ziółkowski
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) doczekała się własnej ustawy. Co z tego wynika dla przedsiębiorców?

Uchwalona 6.03.2018 ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DzU poz. 647) weszła w życie 30.04.2018. Jest jedną z 5 ustaw składających się na tzw. Konstytucję biznesu.

Wcześniej zasady działania CEIDG regulowała usdg. Większość przyjętych w niej rozwiązań jest kontynuowanych w nowej ustawie, pojawiło się też jednak kilka nowości.


Temat miesiąca

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO

Mateusz Kaczmarek
25.05.2018 zacznie obowiązywać tzw. RODO, czyli przepisy regulujące pozyskiwanie, przetwarzanie i używanie danych osobowych, m.in. do celów związanych z działalnością gospodarczą.
W artykule przedstawiono najważniejsze obowiązki, jakie RODO nakłada na przedsiębiorców – w tym prowadzących biura rachunkowe i doradców podatkowych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DzUrz UE L 119 z 4.05.2016) – znajduje bezpośrednie zastosowanie na terenie całej UE, bez konieczności uprzedniego uwzględnienia jego przepisów w porządkach prawnych poszczególnych państw członkowskich. Unijny prawodawca tak zdefiniował pojęcia zastosowane w RODO, aby nie było możliwości łatwego ominięcia tych regulacji.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....