ZUS - działalność

ZUS przedsiębiorcy

Współpracujący syn bez preferencji składkowych

Osoba prowadząca działalność gospodarczą chce zatrudnić syna (powyżej 26. roku życia), który jest zameldowany pod tym samym adresem. Byłby ubezpieczony jako osoba współpracująca.
Czy przedsiębiorca musi za niego płacić składki społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, mimo nieosiągania wystarczających dochodów? Czy osoba współpracująca może skorzystać z „małego ZUS plus”?

Nie, ulga składkowa zależna od dochodu firmy przysługuje przedsiębiorcy, ale nie osobie z nim współpracującej, co potwierdza interpretacja ZUS z 30.09.2020 (WPI/200000/43/680/2020).

ZUS przedsiębiorcy

W 2021 trzeba więcej zarobić ze zlecenia, aby nie płacić składek z działalności gospodarczej

Przedsiębiorca od kilku lat prowadzi firmę i jednocześnie pracuje na zlecenie. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płaci tylko ze zlecenia, bo przychód z niego ma ustalony w wysokości nieco przekraczającej obowiązującą go podstawę składek z działalności gospodarczej. Obecnie w umowie zlecenia ma zagwarantowane wynagrodzenie miesięczne 3140 zł.
Czy od stycznia 2021 jego sytuacja może się zmienić?

Aby przedsiębiorca zachował uprawnienia do opłacania obowiązkowych składek społecznych tylko z umowy zlecenia, konieczna jest niewielka podwyżka wynagrodzenia, tj. do 3155,40 zł miesięcznie.

ZUS przedsiębiorcy

Kilka spółek komandytowych to kilka składek zdrowotnych

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie (jako osoba fizyczna figurująca w CEIDG) i jednocześnie jest wspólnikiem dwóch spółek komandytowych. Przedmiot działalności indywidualnej i działalności jednej ze spółek jest taki sam. Druga spółka prowadzi inną działalność.
Czy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania co miesiąc trzech składek na ubezpieczenie zdrowotne? Czy też może opłacać dwie składki z uwagi na tożsamy przedmiot działalności w dwóch firmach? Podlega także ubezpieczeniom społecznym z tytułu indywidualnej działalności.

Prowadzenie tej samej działalności w kilku formach nie ochroni przed obowiązkiem zapłaty większej liczby składek zdrowotnych. Tak wynika z decyzji Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach (12-1711/I-2/WSS/2020).

ZUS

2021 rok wciąż z rocznym limitem składek

W przyszłym roku składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe trzeba będzie opłacać do czasu osiągnięcia przychodu 157 770 zł. To ograniczenie dotyczy też składek na FEP.

Wysokość limitu określił MRiPS w obwieszczeniu z 18.11.2020 (MP poz. 1061). Ograniczenie wynika z art. 19 ust. 1 usus, który przewiduje, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa w danym roku kalendarzowym od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Wysokość tego wynagrodzenia określa ustawa budżetowa, ustawa o prowizorium budżetowym, a jeśli żadna z nich nie została uchwalona – ich projekty.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne przy kontrakcie menedżerskim

Świadczenie usług zarządczych przez przedsiębiorcę powoduje konieczność objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu. Jeśli jest to jego jedyny przychód, składkę zdrowotną należy opłacać wyłącznie z kontraktu.

Tak wynika z decyzji Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu z 6.08.2020 (01/01/I/2020).

Składki ZUS

Umowa o pracę i zlecenie w innej firmie – skutki w zakresie składek ZUS

Wykonywanie zlecenia na rzecz innego podmiotu, a także prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika nie rodzą skutków składkowych dla pracodawcy.

Wystąpiła o nią spółka, której pracownik zatrudniony na umowę o pracę i otrzymujący wynagrodzenie przewyższające minimalne, podejmuje na terytorium Polski również inne czynności zarobkowe – na umowy zlecenia oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

ZUS

Preferencyjne składki dla początkujących przedsiębiorców w 2021

Od nowego roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – wyniesie 840 zł.

Wydarzenie adresowane jest między innymi do właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych realizowany wspólnie przez Audyt Partner Sp. z o.o. i Targi Kielce jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie branży związanej z finansami i rachunkowością. To jedyne wydarzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.

Wskaźniki i świadczenia

Zmalały refundacje i płaca minimalna młodocianych

Od 1.09.2020 pracodawcy otrzymują niższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zmniejszyło się również minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych.

To konsekwencje spadku (zapewne z powodu pandemii koronawirusa) o ponad 300 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2020 – do 5024,48 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.08.2020, MP poz. 711) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z I kwartału 2020 (5331,47 zł). Stracą m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).

Zwolnienie składkowe

Nadpłata składek nie pozbawi prawa do ulgi w ZUS

ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek, złożone do 30.06.2020 przez płatników, którzy posiadali nadpłatę.

Nastąpi to na mocy ustawy z 24.07.2020 o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1423.

ZUS przedsiębiorcy

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej za osobę współpracującą – męża emeryta

Przedsiębiorczyni współpracuje z mężem, z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Wcześniej pracował on w innym miejscu, a obecnie jest emerytem i otrzymuje świadczenie emerytalne nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nie osiąga żadnych dodatkowych przychodów poza emeryturą. Jako osoba współpracująca osiąga przychody, których wysokość nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, a współpraca wykonywana jest bezumownie.
Czy żona ma obowiązek opłacania za niego składek zdrowotnych?

Nie, co potwierdza interpretacja ZUS z 6.02.2020 (WPI/200000/43/8/2020). W myśl art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które prowadzą działalność pozarolniczą lub są osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności na podstawie Pp, przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników. Składkę zdrowotną za osobę współpracującą oblicza, odprowadza i finansuje z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność (art. 84 ust. 14 ustawy zdrowotnej).

ZUS przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej – skutki w zakresie ubezpieczeń

Okres zawieszenia działalności to przerwa w opłacaniu składek na ZUS. Jednak przedsiębiorca ma prawo ubezpieczyć się dobrowolnie.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej (DG) polega na czasowym lub nawet bezterminowym wstrzymaniu czynności służących osiąganiu bieżących przychodów z tego źródła. Swoją aktywność biznesową przedsiębiorca musi ograniczyć do minimum, a więc jedynie do niezbędnych działań, koniecznych do zabezpieczenia tej działalności i jej funkcjonowania po wznowieniu.

Dokumenty ZUS

Pełnomocnictwo w ZUS po wyrejestrowaniu płatnika i ponowne zgłoszenie płatnika drogą elektroniczną

Nasza fundacja została zgłoszona do ZUS w 2019 na formularzu ZUS ZPA. Złożyliśmy bezterminowe pełnomocnictwo ZUS PEL dla prezesa, wybierając na formularzu upoważnienie do „załatwiania spraw za pośrednictwem platformy PUE ZUS”. Fundację wyrejestrowaliśmy z ZUS pod koniec 2019, a od połowy 2020 zatrudniamy zleceniobiorcę i ponownie będziemy zgłaszać organizację na ZUS ZPA.
Czy pełnomocnictwo złożone w ZUS pozostaje ważne po wyrejestrowaniu płatnika i czy pełnomocnik może w związku z tym złożyć zgłoszenie ZUS ZPA drogą elektroniczną przez swój profil w PUE ZUS, czy też konieczne jest ponowne złożenie pełnomocnictwa do ZUS?

Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo na druku ZUS PEL pozostaje w mocy również po wyrejestrowaniu płatnika, do momentu odwołania pełnomocnictwa (art. 101 § 1 Kc). Informacja ta jest zawarta także na druku ZUS PEL: Jeśli nie wpiszesz dat obowiązywania pełnomocnictwa, uznamy, że udzielasz go – od dnia jego dostarczenia do ZUS – do odwołania. Oznacza to, że pełnomocnik może reprezentować płatnika przed ZUS zgodnie z zakresem swojego pełnomocnictwa też po wyrejestrowaniu płatnika. Może to być np. związane z koniecznością skorygowania dokumentów ubezpieczeniowych już po wyrejestrowaniu lub z wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez ZUS.

ZUS przedsiębiorcy

Kontynuacja ulgi „mały ZUS plus” po przystąpieniu do spółki cywilnej

Przedsiębiorca od 1992 prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.02.2020 korzysta z ulgi w opłacaniu składek – „mały ZUS plus”. W 2020 zamierza rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej i planuje zlikwidować aktualną indywidualną działalność.
Czy będzie miał prawo do kontynuowania ulgi?

Tak. Potwierdza to decyzja ZUS z 18.02.2020 (WPI/200000/43/77/2020). Ulga „mały ZUS plus” to prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności gospodarczej na zasadach art. 18c usus, obowiązujących od 1.02.2020, a wprowadzonych ustawą z 12.12.2019 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU poz. 2550).

ZUS przedsiębiorcy

Rodzicielskie przyznane przez gminę nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek ZUS

Trzeba płacić składki z działalności gospodarczej prowadzonej w czasie pobierania świadczenia rodzicielskiego.

Wynika to z decyzji ZUS z 21.01.2020 (WPI/200000/43/6/2020).

ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po śmierci płatnika

Na długi składkowe nie pomoże zniesienie wspólności majątkowej, jeśli owdowiały małżonek przyjmie spadek.

Przedsiębiorczy były policjant-rencista nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Były policjant ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej z systemu zaopatrzenia. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą.
Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?
Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.

Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.

ZUS przedsiębiorcy

Kiedy składki z kontraktu menedżerskiego, a kiedy z tytułu prowadzenia firmy

Z członkiem zarządu spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). Prowadzi on działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Czy to oznacza, że spółka musi opłacać za niego tylko składkę zdrowotną, a ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe z działalności?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy w ramach działalności menedżer osiąga wyłącznie przychód z tytułu świadczenia usług zarządzania, czy również inne przychody.

Dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie zawarł kontrakt menedżerski na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy jest traktowany jak przychód z działalności wykonywanej osobiście, odrębny od przychodów z działalności gospodarczej. Tym samym umowa o zarządzanie jest traktowana jak odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jak umowa wykonywana w ramach działalności pozarolniczej.

Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS przedsiębiorców w 2020

Począwszy od lutego (za styczeń) przedsiębiorcy płacą składki do ZUS – za siebie i osoby współpracujące – w nowej wysokości. Podstawa ich wymiaru znacznie w tym roku wzrosła, za sprawą wzrostu przeciętnej i najniższej pensji.

Dla zobowiązanych do deklarowania kwoty nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia minimalna podstawa wymiaru wynosi obecnie 3136,20 zł (dotychczas 2859 zł). Dla korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru (przez 24 mies. od rozpoczęcia działalności lub od wyczerpania okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek w ramach tzw. ulgi na start) minimalna podstawa (wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) to 780 zł (dotychczas 675 zł). Wzrost podstawy przekłada się na wzrost składek społecznych (odpowiednio o prawie 88 zł – przy składkach „zwykłych” i ponad 33 zł – przy preferencyjnych).

Za styczeń 2020 prowadzący działalność na mniejszą skalę mogą opłacić składki od ustalonej indywidualnie podstawy wymiaru – tzw. mały ZUS.

„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).

Składki ZUS

Małżonek zatrudniony na etacie jako zastępca notarialny jest osobą współpracującą

Nawet jeśli przepisy narzucają zatrudnienie na umowę o pracę, nie wyklucza to ubezpieczenia społecznego członka rodziny jako osoby współpracującej przy działalności gospodarczej.

Tak wynika z decyzji ZUS z 19.07.2019 (WPI/200000/43/670/2019). O interpretację wystąpił pan X, który jest notariuszem i prowadzi kancelarię notarialną. Chce zatrudnić w niej żonę jako zastępcę notarialnego. X prowadzi z żoną wspólne gospodarstwo domowe (wspólność majątkowa małżeńska). Uznał, że z uwagi na specyfikę zawodu i szczególne przepisy prawa żona powinna zostać zatrudniona na umowę o pracę, a to oznacza, że nie znalazłby zastosowania art. 8 ust. 11 usus, czyli nie doszłoby do współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.

Procedury

Przelew składek do ZUS z rachunku VAT

Od 1.11.2019 składki ZUS można opłacać z rachunku VAT. Należy to robić tradycyjnym przelewem na indywidualny rachunek składkowy w ZUS (NRS).

Tylko minimalna płaca zwalnia ze składek z działalności gospodarczej

Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie opłaca z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, bo równocześ- nie pracuje na etacie. Od stycznia 2020 pracodawca chce jej jednak zmniejszyć wymiar czasu pracy, zamiast podnieść wynagrodzenie do nowej stawki minimalnej (2600 zł).
Skoro osoba ta uzyska więcej niż minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do etatu, to czy wpłynie to na obowiązek opłacania składek w ZUS?

Obniżone składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców – wzrost podstawy wymiaru od 1.01.2020

W nowym roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, osiągnie pułap 780 zł (w 2019 było to 675 zł).
ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nie podlegają oskładkowaniu kwoty wypłacane z tytułu rozwiązanej umowy zlecenia z osobą, która prowadziła w tym zakresie działalność gospodarczą – decyzja ZUS z 10.05.2019 r. (WPI/200000/43/1508/2017).

Radca prawny prowadzący działalność gospodarczą (zleceniobiorca) w latach 2011–2015 świadczył na rzecz spółdzielni (zleceniodawcy) obsługę prawną na umowę zlecenie. W okresie trwania umowy otrzymywał stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT. Niezależnie od tego był uprawniony do otrzymywania kwoty zastępstwa procesowego brutto – zasądzonego przez sąd lub inne organy orzekające prawomocnym wyrokiem albo przyznanego ugodą – płatnego po wyegzekwowaniu tej kwoty. W 2017 r. przestał wykonywać działalność gospodarczą i przeszedł na emeryturę.

ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.

Ulga „na start” a grunty rolne

Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.
ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.
ZUS przedsiębiorcy

Właściwe ustawodawstwo ustalają instytucje ubezpieczeniowe

Ostateczne ustalenie właściwego ustawodawstwa przez państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego jest dla wszystkich wiążące. Ew. zmiana wymaga kolejnego porozumienia między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE.
ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.
ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.

Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.
ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.
ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.
ZUS przedsiębiorcy

Błędna kwota przychodów w DRA cz. II – sposób i skutki korekty

Przedsiębiorca korzystający z tzw. małego ZUS pomylił się w DRA cz. II i podał niewłaściwą kwotę przychodów. Co robić?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki zapłaty składek ZUS z rachunku prywatnego zamiast firmowego

Omyłkowo dokonano zapłaty składek ZUS – za pracowników zatrudnionych w spółce – z prywatnego rachunku bankowego osoby spoza spółki zamiast z konta firmy. W przelewie zleceniodawcą jest oczywiście osoba fizyczna.
Czy taki przelew, wykonany przez inny podmiot niż spółka, ZUS potraktuje jako prawidłowe wywiązanie się z obowiązku uregulowania należności?
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019

Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą jest w 2019 o 22,38 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Wzrosła też miesięczna kwota minimalnych standardowych składek społecznych (o nieco ponad 88 zł) i obliczanych od preferencyjnej podstawy wymiaru (o prawie 37 zł).

Suma wszystkich składek (społecznych, zdrowotnej i na FP) przedsiębiorcy naliczanych od standardowej podstawy wymiaru wynosi w 2019:

  • 1246,92 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  • 1316,97 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
ZUS przedsiębiorcy

Podwyższając składki społeczne, zdrowotną można pozostawić bez zmian

Podwyższenie podstawy wymiaru może dotyczyć tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie musi jednocześnie obejmować składek zdrowotnych.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.05.2018 (WPI/200000/43/527/2018).

Pani X, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaca składki wyliczone od podstawy wymiaru nie niższej niż minimalna ogłaszana przez ZUS. Zamierza podwyższyć podstawę ubezpieczenia chorobowego, by zapewnić sobie w przyszłości wyższe świadczenia w związku z planowanym przejściem na zasiłek macierzyński.

ZUS przedsiębiorcy

Praca na Słowacji i działalność w Polsce – czy ZUS może zdecydować o obowiązku zapłaty składek

Jeśli ZUS wie, że dana osoba jest zatrudniona za granicą, to nie może samodzielnie wydać decyzji o podleganiu ubezpieczeniom w Polsce.

Tak wynika z wyroku SN z 11.07.2018 (II UK 209/17). Pan X od 1.09.2007 prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. W 2010 zatrudnił się na umowę o pracę w kolejnych 2 słowackich firmach. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano w nich terytorium Słowacji. X otrzymywał wynagrodzenie za pracę w kwotach 130–140 zł miesięcznie. Nie przedstawił w ZUS zaświadczenia ze słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego, potwierdzającego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym na Słowacji. Spór dotyczył tego, gdzie po zatrudnieniu się na Słowacji pan X podlegał ubezpieczeniom i czy ZUS mógł samodzielnie to ustalać.

ZUS przedsiębiorcy

Ulga na start po przejęciu praw wspólnika spółki cywilnej na skutek śmierci męża

Obowiązująca od kwietnia 2018 ulga w opłacaniu składek dotyczy też wspólnika spółki cywilnej, który stał się nim w wyniku spadkobrania.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.08.2018 (WPI/200000/43/898/2018).

Pani X od września 2015 do stycznia 2016 jako żona wspólnika była zatrudniona na zlecenie przez spółkę cywilną, a potem na pół etatu. W czerwcu 2018 zmarł jej mąż. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki na mocy art. 872 Kc pani X, będąc spadkobiercą, weszła do spółki cywilnej jako wspólnik. Zgłosiła się więc do odpowiednich rejestrów, w tym do CEIDG i ZUS. Pytała, czy w takiej sytuacji, pomimo wcześniejszej współpracy ze spółką, przysługuje jej ulga na start.

ZUS przedsiębiorcy

Po uzyskaniu renty rodzinnej można nie płacić składek z tytułu prowadzenia firmy

Jeśli wdowa wykonuje działalność gospodarczą na niewielką skalę, to może nie płacić nie tylko składek społecznych, ale też zdrowotnej.

Potwierdza to decyzja ZUS z 25.09.2018 (DI/100000/43/1008/2018).

Pani X prowadziła działalność gospodarczą i nie była zatrudniona na umowę o pracę ani na umowę cywilnoprawną. Z działalności opłacała składki społeczne i zdrowotną, korzystając z prawa do tzw. małego ZUS. W 2018 po śmierci męża uzyskała prawo do renty rodzinnej (wychowuje 2 niepełnoletnie, uczące się córki).

ZUS przedsiębiorcy

Własna firma i spółka partnerska – zasady opłacania składek ZUS

Podjęcie działalności gospodarczej w spółce nie wpływa na prawo do opłacania preferencyjnych składek z racji prowadzenia jednoosobowej firmy.

Podjęcie działalności gospodarczej w spółce nie wpływa na prawo do opłacania preferencyjnych składek z racji prowadzenia jednoosobowej firmy.

Radca prawny X zarejestrował 11.07.2017 indywidualną działalność gospodarczą (działalność prawnicza). Od tego momentu opłaca tzw. preferencyjne składki społeczne dla nowych przedsiębiorców (art. 18a ust. 1 usus). Może z nich korzystać do końca lipca 2019 (pełne 24 mies.).

X planuje przystąpić do spółki partnerskiej i nadal prowadzić działalność prawniczą. Spółka ma zostać zawiązana na potrzeby wykonywania wolnego zawodu radców prawnych. X nie zamierza jednak likwidować ani zawieszać indywidualnej działalności – chce ją kontynuować w zakresie nieobjętym działalnością spółki.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
ZUS

Ulgowe składki początkujących przedsiębiorców w 2019

Od 1.01.2019 preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą, równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyniesie 675 zł.
ZUS przedsiębiorcy

Nie da się wstecznie zapłacić preferencyjnych składek ZUS

Nie można cofnąć decyzji o opłaceniu składek na ogólnych zasadach, nawet jeśli przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi składkowej. Można ją jednak zmienić z mocą „na przyszłość”, o ile nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres, w którym dopuszczalne było korzystanie z preferencyjnej podstawy wymiaru.

Pan X 1.12.2017 rozpoczął działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej. Do ubezpieczeń społecznych przystąpił z tym dniem, na ogólnych zasadach, z kodem 05 10 00. Wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej. Po pewnym czasie zorientował się, że mógł przystąpić do ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach, tj. z kodem z 05 70 00, spełniał bowiem ku temu warunki. W związku z tym chciał złożyć korektę zgłoszenia oraz złożonych deklaracji ZUS DRA i wystąpić do ZUS o stwierdzenie nadpłaty. Pytał, czy jest to możliwe.

ZUS przedsiębiorcy

Biznes w Polsce, składki za granicą

Umowa międzynarodowa może wyeliminować obowiązek opłacania składek w dwóch państwach.

Pani X obecnie mieszka w USA i ma 2 obywatelstwa – polskie i amerykańskie. Od 1995 świadczy w USA pracę na umowę o pracę i tam podlega ubezpieczeniom społecznym. W 2017 rozpoczęła działalność gospodarczą w Polsce w formie spółki cywilnej, a jej przedmiotem jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Ustanowiła pełnomocnika, który reprezentuje ją w sprawach firmy, zatem jej obecność w Polsce w celu wykonywania obowiązków służbowych nie jest konieczna. Nadal mieszka w USA. Czy z racji działalności gospodarczej ma obowiązek odprowadzania składek w Polsce?

Ulgowa podstawa wymiaru

ZUS przedsiębiorcy w 2019 – kto zapłaci niższe składki

Od 1.01.2019 do obowiązujących do tej pory ulg dotyczących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą dojdzie nowa – dla przedsiębiorców uzyskujących niski przychód z działalności.
ZUS przedsiębiorcy

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy pobierającego zasiłek opiekuńczy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w lutym 2018 przez 14 dni była na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem. ZUS na początku kwietnia wypłacił jej zasiłek opiekuńczy za luty. Osoba ta nie złożyła korekty deklaracji i składki za luty ma opłacone od pełnej podstawy wymiaru.
Czy po upływie kilku miesięcy może złożyć korektę dokumentów i odzyskać nadpłacone składki, czy też obecnie nie może już tego zrobić?

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może też przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Obowiązek ubezpieczeń społecznych, a co za tym idzie opłacania składek istnieje od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia prowadzenia działalności. Składki społeczne są opłacane od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w usus.

ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca z rentą policyjną – czy powinien płacić składki ZUS z działalności

Klientem naszego biura rachunkowego jest przedsiębiorca z ustalonym prawem do renty policyjnej z tytułu niezdolności do służby.
Czy z działalności gospodarczej powinien opłacać składki społeczne?

W myśl art. 9 ust. 4c usus osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury.

Obowiązek ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ww. przepisie, dotyczy jedynie osób mających ustalone decyzją ZUS prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego. Chodzi o renty, o których mowa w ustawie emerytalnej oraz wypadkowej.

ZUS przedsiębiorcy

Ulga na start i preferencyjne składki

Można najpierw korzystać przez 6 mies. z ulgi na start, a potem przez 24 mies. opłacać składki społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od podstawy wymiaru wynoszącej 30% wynagrodzenia minimalnego.

Pani X zarejestrowała 1.06.2018 działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi kwiaciarnię i warsztaty hobbystyczne. Zgodnie z art. 18 PP korzysta ze zwolnienia od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (tzw. ulgi na start). Do stycznia 2018 była zatrudniona jako pracownik biurowy. W tym czasie na rzecz innego podmiotu prowadziła warsztaty plastyczne, które odbywały się w jej ówczesnym miejscu pracy. Pytała, czy podjęcie współpracy z byłym pracodawcą pozbawi ją prawa do ulgi przewidzianej w art. 18 PP i prawa do obniżenia podstawy wymiaru składek na podstawie art. 18a usus (do 30% wynagrodzenia minimalnego).

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku), w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Kontrowersyjne stanowisko ZUS

Ulga na start i działalność nierejestrowana – co ze zwolnieniem od składek

Czy obowiązek opłacenia składek emerytalnych i rentowych zostaje przeniesiony z przedsiębiorców korzystających z tzw. ulgi na start bądź osób prowadzących działalność nierejestrowaną na ich kontrahentów, współpracujących z nimi na umowę zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia?

Jaki zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po ustaniu zatrudnienia na etacie

Jeden z klientów naszego biura rachunkowego prowadzi działalność gospodarczą, jest zgłoszony z kodem 05 10 xx i równocześnie pracuje na pełny etat. Umowa o pracę została z nim zawarta na okres od 1.09.2017 do 30.09.2018 za wynagrodzeniem 3000 zł. Z działalności opłaca tylko składkę zdrowotną. Od 10.04.2018 jako pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.
Czy po zakończeniu umowy o pracę, gdy nadal będzie chory, będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy z działalności gospodarczej? Jeśli tak, to od jakiej podstawy?

Ile składek zdrowotnych płaci właściciel warsztatu samochodowego i przedszkola

Prowadzenie przedszkola nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 2012 pan X prowadzi działalność gospodarczą z przeważającą PKD 45.20.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. Ponadto prowadzi również przedszkole; działalność ta podlega wpisowi do rejestru szkół i placówek oświatowych. Żona pana X od marca 2016 również została wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych jako druga osoba prowadząca przedszkole.

ZUS przedsiębiorcy

„Pomostówka” zwalnia z obowiązku opłacania składek społecznych z tytułu własnej firmy

Nie trzeba płacić składek z działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca ma prawo do emerytury pomostowej, choćby była ona zawieszona.
Dokumentowanie choroby

ZUS ZLA jeszcze na papierze

Papierowe zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane do 30.11.2018.
ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenia społeczne wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej

Czy osoba będąca komplementariuszem w ska podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu? Kto powinien za nią opłacać składki, ona sama czy też spółka?

Jazda pod wpływem alkoholu pozbawi świadczeń wypadkowych

Nie jest wypadkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej wypadek komunikacyjny spowodowany przez ubezpieczonego, który wprawił się w stan upojenia alkoholowego.
ZUS przedsiębiorcy

Powiernik w spółce cywilnej też płaci składkę zdrowotną

Użycie konstrukcji powiernictwa nie chroni przed uznaniem wspólnika spółki cywilnej za przedsiębiorcę.
ZUS

Nowa, niższa składka wypadkowa od 1.04.2018

W roku składkowym trwającym od 1.04.2018 do 31.03.2019 wynosi ona dla małych płatników 1,67% podstawy wymiaru – zamiast jak dotychczas 1,80%.
ZUS przedsiębiorcy

Zmiany w składkach ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Od 30.04.2018 drobna działalność zarobkowa może być prowadzona bez rejestracji w CEIDG i bez opłacania składek ZUS.
Zarejestrowani początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. ulgi na start, tj. 6-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a potem przez 24 mies. także z preferencyjnej podstawy ich wymiaru.
Ulgi w ZUS

Nowi przedsiębiorcy przez pół roku bez składek

Niebawem osoby otwierające pozarolniczą działalność zostaną zwolnione przez 6 mies. z obowiązku opłacania składek społecznych.

Potem będą mogły przez 2 lata odprowadzać preferencyjne składki ZUS od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 630 zł w 2018).

Wynika tak z art. 18 ust. 1 ustawy z 6.03.2018 Prawo przedsiębiorców. Ma ona wejść w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w DzU.

ZUS przedsiębiorcy

Firma w Czechach, składki w Polsce

Z tytułu działalności prowadzonej za granicą trzeba opłacić składkę zdrowotną w Polsce, jeśli przedsiębiorca jest już tu ubezpieczony, np. jako pracownik.

Pan X prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Czechach. Jednocześnie pracuje na umowę o pracę w polskiej spółce na cały etat. Instytucja właściwa ds. społecznych w Republice Czeskiej odmówiła wydania mu zaświadczenia A1, stwierdzając, że właściwe dla niego w sprawach zabezpieczenia społecznego jest ustawodawstwo polskie i to w Polsce podlega ubezpieczeniom społecznym (zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

ZUS przedsiębiorcy

Nowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców

W 2018 miesięczna składka zdrowotna przedsiębiorcy jest o prawie 23 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Wzrosła też miesięczna kwota minimalnych standardowych składek społecznych – o nieco ponad 34 zł.

Suma wszystkich składek (społecznych, zdrowotnej i na FP) przedsiębiorcy naliczanych od standardowej podstawy wymiaru wynosi:

  • 1166,85 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  • 1232,16 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Nowi przedsiębiorcy nie będą płacić składek ZUS

Osoby rozpoczynające działalność pozarolniczą przez pół roku będą mogły korzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych.
ZUS przedsiębiorcy

Proporcjonalne zmniejszenie składek ZUS przedsiębiorcy za okres choroby

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest chora przez część miesiąca i ZUS przyzna jej zasiłek chorobowy za czas choroby, to składki społeczne za ten miesiąc należą się tylko za okres zdolności do pracy – podlegają więc proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Problem dotyczy osób opłacających składki społeczne od podstawy wyższej niż minimalna. Najczęściej są to kobiety, które zdecydowały się na opłacanie wyższych składek, mając na uwadze, że w przyszłości będą pobierały zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński naliczony od tej wyższej podstawy. ZUS nie zgadza się na ich proporcjonalne zmniejszenie w drodze korekty dokumentów rozliczeniowych.

Nowe zasady opłacania składek ZUS od 1.01.2018 r.

Przedsiębiorcy będą wpłacać sumę należnych składek na swój indywidualny rachunek w ZUS.

Każdy podmiot rozliczający składki w ZUS otrzyma do końca 2017 r. list polecony z ZUS, w którym zostanie wskazany numer indywidualnego rachunku płatnika w ZUS. Od 1.01.2018 r. składki mogą być opłacane wyłącznie na ten rachunek.

Płatnicy, którzy założyli konto na PUE, informację o nowym rachunku uzyskają na swoim profilu. Jeżeli do 31.12.2017 r. nie wpłynie informacja o numerze indywidualnego rachunku w ZUS, a płatnik nie ma konta na PUE lub na jego profilu na PUE nie będzie tej informacji, zobowiązany jest uzyskać ją bezpośrednio w placówce ZUS.

ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki do ZUS płaci przedsiębiorca, który został menedżerem

Jeśli przedsiębiorca zawrze kontrakt menedżerski, na mocy którego pełni on funkcję członka zarządu spółki z o.o., to ma prawo wybrać tytuł do ubezpieczeń społecznych, o ile poza przychodami z kontraktu uzyskuje przychody z działalności gospodarczej, z tytułu której opłaca „zwykłe” składki do ZUS, a przychód z kontraktu jest co najmniej równy podstawie ich wymiaru.

Spółka z o.o. zawarła kontakt menedżerski na świadczenie usług zarządczych z członkiem zarządu prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który z tego tytułu odprowadzał „zwykle” składki społeczne od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (2557,80 zł w 2017). Menedżer-przedsiębiorca miał otrzymywać wynagrodzenie z kontraktu w wysokości równej lub wyższej od ww. podstawy.

ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjne składki po okresie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca ma prawo do ulgi w opłacaniu składek do ZUS, jeśli przed podjęciem działalności firma przez dłuższy czas była zawieszona.

Pani X w kwietniu 2017 wznowiła działalność gospodarczą po przerwie trwającej od stycznia 2006. W okresie przerwy nie osiągała dochodów z działalności ani też nie była nigdzie zatrudniona. Dysponowała pismem ZUS, potwierdzającym okresy prowadzenia działalności gospodarczej i stwierdzającym niezaleganie z zapłatą składek. Nie prowadziła w ostatnich 60 mies. kalendarzowych przed wznowieniem działalności gospodarczej żadnej innej działalności pozarolniczej.

ZUS przedsiębiorcy

Przejście przedsiębiorcy na emeryturę – od kiedy zaprzestać opłacania składek ZUS

Kobieta, która 10.10.2017 ukończy 61 lat, zamierza w październiku złożyć wniosek o emeryturę. Ma wymagany staż emerytalny. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne.
Jakie składki powinna opłacić za październik i listopad? Czy składki są obowiązkowe do dnia wydania przez ZUS decyzji o prawie do emerytury, czy też wyłącznie do daty ukończenia powszechnego wieku emerytalnego?
ZUS

Ryczałt za nocleg kierowcy nadal wolny od składek

Wyrok TK z 24.11.2016 (K 11/15) stwierdzający niekonstytucyjność przepisów odnoszących się do ryczałtów za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym wywołuje wątpliwości w zakresie oskładkowania tych świadczeń.

Jeden z nich zajmuje się transportem drogowym towarów, wykorzystując ciągniki siodłowe, których kabiny przystosowane są do odpoczynku kierowców. Działalność prowadzi na terenie kraju i za granicą. Zamierza wypłacać kierowcom jeżdżącym za granicę należności z tytułu podróży służbowych, w tym ryczałty za noclegi w kabinie pojazdu. Nie zapewnia bowiem kierowcom bezpłatnych noclegów, a wyposażenie kabin w miejsce do spania zgodnie z orzecznictwem sądowym nie spełnia wymogów wynikających z przepisów.

ZUS przedsiębiorcy

Wynagrodzenie dyrektora szkoły nadal nieoskładkowane

Nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dyrektora placówki oświatowej, które jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji.

Tak wynika z decyzji ZUS z 16.05.2017 (WPI/200000/43/591/2017).

Dotyczyła ona pana X, który od 2006 prowadzi działalność gospodarczą (pkpir), a w jej ramach m.in. działalność oświatową – placówki niepubliczne. Z tego tytułu będzie on w 2017 beneficjentem dotacji oświatowych, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Z racji prowadzenia działalności gospodarczej pan X podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu i rentowym) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 usus.

Temat miesiąca

Opłacanie składek ZUS za osoby współpracujące z przedsiębiorcą

Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i współpracujący przy prowadzeniu tej działalności podlegają ubezpieczeniom społecznym na specjalnych zasadach.

W zasadzie można mówić o 2 kategoriach osób, które podlegają ubezpieczeniom społecznym jako osoby współpracujące z przedsiębiorcą.

Pierwsza to osoby zatrudnione na umowę o pracę, które pozostają z prowadzącym pozarolniczą działalność (pracodawcą) we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Druga kategoria to osoby, które bez zawierania umowy stale współpracują przy prowadzeniu działalności i pozostają z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym.

ZUS przedsiębiorcy

Przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę z o.o. a ubezpieczenia społeczne współpracującej żony

Nie da się współpracować ze wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Przekształcenie jednoosobowej działalności w taką spółkę oznacza ustanie ubezpieczeń osoby współpracującej dotąd z przedsiębiorcą.

Mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pomaga mu w tym żona, zgłoszona z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Obecnie jest w ciąży i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie pracuje, co nie zmienia jej statusu jako osoby objętej obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym i dobrowolnym chorobowym.

ZUS przedsiębiorcy

Stary wpis do ewidencji działalności gospodarczej – co z ZUS przy zakładaniu nowej firmy

Do naszego biura zgłosiła się kobieta, która chce rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie załatwiania formalności okazało się, że ma już wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 2001. Przypomniała sobie, że faktycznie planowała wówczas założenie działalności na własny rachunek, jednak ostatecznie jej nie podjęła, ale też nie zgłosiła jej wykreślenia.
Podobno w takich przypadkach ZUS żąda opłacenia składek za cały zaległy okres. Czy można je umorzyć, skoro kobieta nigdy tej działalności nie prowadziła?
Czy w tej sytuacji, rozpoczynając nową działalność, będzie mogła opłacać składki wg preferencyjnych stawek?
ZUS przedsiębiorcy

Niepełnosprawny z zasiłkami płaci pełną składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia firmy

Jeśli przedsiębiorca ma prawo do zasiłków socjalnych, to znoszą one ulgę w składkach zdrowotnych.

Pani X prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (pkpir) i jest to jej jedyna aktywność zawodowa. Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Otrzymuje ponadto z miejskiego ośrodka pomocy społecznej zasiłek pielęgnacyjny przyznawany osobom niepełnosprawnym, a także świadczenie 500+ oraz refundację składek emerytalnych i rentowych z PFRON. Pytała ZUS, czy te świadczenia są jej przychodami i czy w takim razie może skorzystać z ulgi w opłacie składki zdrowotnej, o której mowa w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.

ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorczyni na świadczeniu rodzicielskim zwolniona od składek ZUS

Osoba wykonująca działalność gospodarczą, która po urodzeniu dziecka pobiera świadczenie rodzicielskie, nie płaci składek społecznych i zdrowotnej z tytułu prowadzenia firmy.
ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki płaci duchowny będący przedsiębiorcą

Własna firma jest silniejszym tytułem do ubezpieczeń niż duszpasterska posługa.

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Ma również status duchownego w Kościele Chrześcijan Baptystów w RP i w związku z tym otrzymuje wynagrodzenie. Zapytała ZUS, czy od tego wynagrodzenia powinny być opłacane składki.

ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenia członka zarządu i wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Osoba powołana na stanowisko członka zarządu spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Jedyny wspólnik sam płaci za siebie składki. Spółka go w tym nie wyręczy.
ZUS przedsiębiorcy

Skutki wstecznego przyznania renty dla osoby współpracującej

Żona nie musi płacić składek za współpracującego w jej firmie męża, który nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
ZUS przedsiębiorcy

Nie można samemu odkładać na „pomostówkę”

Przedsiębiorca nie może opłacać za siebie składki na FEP z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
ZUS przedsiębiorcy

Matka z dwiema działalnościami gospodarczymi zwolniona od składki zdrowotnej

Kto pobiera zasiłek macierzyński poniżej 1 tys. zł, nie zapłaci składek zdrowotnych z własnej firmy.
ZUS przedsiębiorcy

Wcześniejsze ubezpieczenie w KRUS wyklucza prawo do preferencyjnych składek w ZUS

Z ulgowych składek nie skorzysta ten przedsiębiorca, który prowadząc firmę, ubezpieczał się w KRUS jako rolnik.
ZUS przedsiębiorcy

Kosztowne skutki zgłoszenia do ubezpieczeń z niewłaściwym kodem

Pomyłka w kodzie ubezpieczenia może kosztować przedsiębiorcę różnicę w składkach preferencyjnych i pełnych.
ZUS przedsiębiorcy

Ulga w składce na NFZ tylko dla zdrowych

Pobieranie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego to przeszkoda w opłacaniu przez przedsiębiorcę obniżonej składki zdrowotnej.
Obowiązki wobec ZUS

Składki wypadkowe – ważny termin w styczniu, a od kwietnia złagodzenie sankcji

Do 31.01.2017 podmioty zatrudniające przekazują informacje o danych do ustalenia składki wypadkowej (ZUS IWA) za zeszły rok. Od kwietnia ZUS będzie zaś mniej surowy dla płatników popełniających błędy w tym dokumencie.
ZUS przedsiębiorcy

Termin złożenia wniosku o „urlop” rodzicielski dla przedsiębiorczyni

Wystarczy spóźnić się z wnioskiem, żeby stracić prawo do wydłużonego zasiłku macierzyńskiego. Terminu nie da się przywrócić.
Składki ZUS

Limit 30-krotności w 2018

Nadal obowiązuje limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w tym roku nie są one pobierane od podstawy wymiaru przekraczającej 133 290 zł. Ustawa znosząca ten limit od 2019 została skierowana do TK.

Chodzi o ustawę z 15.12.2017 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jej projekt przewidywał likwidację limitu już od 1.01.2018. Jednak wskutek protestów płatników Senat przedłużył vacatio legis o rok. W konsekwencji dopiero od 1.01.2019 składki emerytalne i rentowe płatnicy mieli odprowadzać od całości przychodów osób zatrudnionych, a nie jak obecnie do kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (przypominamy, że pozostałe składki – chorobowe, wypadkowe, na FP i FGŚP – są naliczane już teraz od pełnych przychodów pracobiorców).

ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe składki nie dla byłego komandytariusza

Status wspólnika w spółce osobowej oznacza wykonywanie działalności gospodarczej. A to pozbawia prawa do ulgi składkowej.

Pan X od czerwca 2011 do lipca 2016 był komandytariuszem w spółce komandytowej. Jednocześnie do marca 2016 pozostawał w stosunku pracy ze spółką będącą komplementariuszem tej spółki komandytowej. Zarabiał minimalne i był ubezpieczony jako pracownik. Po rozwiązaniu umowy o pracę, w lipcu 2016 zbył ostatecznie ogół praw i obowiązków wspólnika. Jako komandytariusz nie miał pełnomocnictwa do reprezentacji spółki. W kwietniu 2017 rozpoczął własną działalność gospodarczą. Pytał, czy może korzystać z ulgi składkowej dla początkujących przedsiębiorców, czy też status komandytariusza oznacza, że prowadził pozarolniczą działalność. Stał na stanowisku, że nie, skoro był de facto pasywnym inwestorem spółki, pracując w tym samym czasie u innego pracodawcy.

ZUS przedsiębiorcy

Składka na ubezpieczenie zdrowotne z ulgą dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Jakikolwiek dochód – choćby o charakterze socjalnym – uniemożliwia skorzystanie z preferencyjnych zasad opłacania daniny do NFZ.
ZUS przedsiębiorcy

Oskładkowanie wynagrodzenia z dotacji celowej dla dyrektora żłobka

Wspólnik spółki jawnej wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą i z tej racji opłaca składki ZUS. Spółka prowadzi żłobek, w którym wspólnik pełni funkcję dyrektora, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie (bez zawierania odrębnej umowy). Jest ono finansowane z dotacji celowej otrzymanej przez spółkę od jednostki samorządu terytorialnego (stosownie do art. 60 ustawy z 4.10.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).
Czy od takiego wynagrodzenia trzeba płacić składki?
ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po podpisaniu intercyzy

Mąż nie odpowiada za długi składkowe żony, jeśli podpisali umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową, nawet gdy nie powiadomili o niej ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Zagraniczny zasiłek bez wpływu na składki z firmy

Otrzymywanie zagranicznego zasiłku chorobowego nie pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek społecznych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.
ZUS przedsiębiorcy

Prawo do dwóch rent a składki z firmy

Sam fakt posiadania prawa do renty z tytułu niezdolności powoduje, że przedsiębiorca obowiązkowo podlega składkom ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe składki ZUS w razie zawieszenia lub zakończenia działalności i podjęcia nowej przed upływem 2 lat

W styczniu 2015 osoba fizyczna rozpoczęła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i opłacała składki ZUS od preferencyjnej podstawy wymiaru, rozliczając się z kodem 0570. Ze względu na brak zleceń po 6 miesiącach zakończyła jej prowadzenie, wnioskując o wykreślenie z CEIDG. Obecnie (od października 2016) planuje ponownie rozpocząć działalność.
Czy skoro uprzednio wykorzystała tylko 6 miesięcy ulgi z przysługujących jej 24, może teraz przez kolejnych 18 opłacać niższe składki?
Dokumenty ZUS

Korekta dokumentów rozliczeniowych z błędem krytycznym

W związku z wezwaniem, jakie otrzymaliśmy z ZUS, muszę zrobić korektę dokumentów rozliczeniowych za kilka miesięcy z lat 2012 i 2013. Pobrałam zamówione wcześniej komplety dokumentów rozliczeniowych. Na podstawie dokumentów pobranych z ZUS utworzyłam kompletny zestaw dokumentów ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA. Następnie dla 2 osób z kodem 01 10 0 0 zrobiłam zerowe raporty ZUS RCA i usunęłam powtarzające się pozycje raportu. W raporcie zostały tylko 2 skorygowane pozycje. Weryfikacja dokumentu nie wykazała żadnego błędu. Powtarzające się pozycje raportów usunęłam także dla raportów ZUS RZA i ZUS RSA. Weryfikacja tych raportów zgłosiła błędy krytyczne, które nie pozwalają wysłać dokumentów.
Co w tej sytuacji mam zrobić? Jakie dokumenty powinnam wysłać w korygowanym zestawie?
ZUS przedsiębiorcy

Rozłożenie na raty składek niepodlegających umorzeniu w celu skorzystania z abolicji

Przedsiębiorca zalegający z zapłatą składek społecznych za okres od marca 2008 do kwietnia 2009 otrzymał 3.09.2015 decyzję o warunkach abolicji. Wynika z niej, że w terminie 12 miesięcy od jej uprawomocnienia powinien opłacić wszelkie należności niepodlegające abolicji. Do 15.07.2016 należności za marzec oraz kwiecień 2009 nie zostały opłacone, płatnik nie opłacił też składki za czerwiec 2016.
Czy istnieje szansa na umorzenie w trybie ustawy abolicyjnej, jeżeli przedsiębiorca nie ma wystarczających środków, aby uregulować do 3.10.2016 wszystkie należności niepodlegające abolicji?
ZUS przedsiębiorcy

Dodatkowe zarobki trzeba zgłosić do ZUS

Zgłoszenie się do ubezpieczeń to nie to samo, co poinformowanie ZUS o osiąganych przychodach.
ZUS przedsiębiorcy

Abolicja – kiedy mimo upływu terminu składania wniosków można ubiegać się o umorzenie długu wobec ZUS

Przedsiębiorca ma decyzję ZUS z 7.01.2015 stwierdzającą zaległości z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 2007 do grudnia 2008. Odwołanie do sądu nie dało spodziewanego rezultatu – decyzję utrzymano w mocy (orzeczenie uprawomocniło się 13.07.2016). Do 15.01.2015 można było ubiegać się o umorzenie zaległości wobec ZUS na podstawie ustawy abolicyjnej.
Czy obecnie istnieje jeszcze taka możliwość?
ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód i działalność gastronomiczna w ramach spółki cywilnej – ile składek zdrowotnych

Prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna-wspólnik spółki cywilnej, ale niejako w 2 formach, skutkuje koniecznością podwójnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowy ZUS po zawieszeniu firmy

Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą od kwietnia do listopada 2010. Od 1.12.2010 ją zawiesił, a zaprzestanie jej wykonywania zgłosił w CEIDG w marcu 2012. Faktycznie od grudnia 2010 nie prowadził działalności. 4.01.2016 otworzył nową firmę.
Czy może opłacać ulgowe składki na ubezpieczenia społeczne?
ZUS przedsiębiorcy

Terminowa wpłata ważniejsza niż deklaracja

Dla ustalenia podstawy wymiaru składek większe znaczenie ma wysokość zapłaconej składki niż termin złożenia deklaracji do ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Składki pomniejsza tylko ten, kto płaci ubezpieczenie chorobowe

Nie można pomniejszyć podstawy wymiaru składek z działalności gospodarczej za czas choroby, gdy przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku.
ZUS przedsiębiorcy

Skutki pomyłkowej zapłaty zaniżonej składki chorobowej

Opłacenie składki – choćby w zaniżonej wysokości – wyraża wolę kontynuacji dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
ZUS przedsiębiorcy

Działalność oświatowa i działalność gospodarcza – ile składek zdrowotnych

X prowadzi działalność oświatową na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (przedszkole). Z jej tytułu opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP. W grudniu 2015 podjął dodatkowo działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, wymagającą rejestracji w CEIDG. Dochody z obu działalności sumuje i od sumy oblicza podatek do US.
Czy powinien opłacać 1 składkę zdrowotną z obu działalności, czy 2 składki?
ZUS przedsiębiorcy

Błędnie opisana wpłata na ubezpieczenie chorobowe

Rozliczany przeze mnie przedsiębiorca-osoba fizyczna od 01.10.2015 regularnie opłaca należne składki w pełnej wysokości (także na ubezpieczenie chorobowe). Pomimo tego w kwietniu ZUS odmówił wypłacenia mu zasiłku chorobowego, stwierdzając, że nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Sprawdziłam przelewy – wszystkie składki zapłacone są w terminie, z tym że w marcu 2016 błędnie opisano wpłatę, wskazując, że jest to wpłata za marzec zamiast za luty.
Czy to może być przyczyną odmowy wypłaty zasiłku?
ZUS przedsiębiorcy

Kiedy renta rodzinna zwalnia ze składki zdrowotnej

Przedsiębiorczyni uzyskująca niskie dochody z działalności gospodarczej nie musi płacić składki zdrowotnej, jeśli ma - również niską - rentę po mężu.
ZUS przedsiębiorcy

Zaprzestanie usług na rzecz byłego pracodawcy umożliwia wybór niższego ZUS

Z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne można zacząć korzystać także jakiś czas po rozpoczęciu działalności.
ZUS przedsiębiorcy

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć ZUS DRA

Osoba prowadząca od 15.09.2015 działalność na podstawie wpisu do CEIDG, która nie zatrudnia pracowników i opłaca składki na preferencyjnych warunkach, przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie od 23.02.2016 do 29.02.2016.
Za jakie miesiące zobowiązana była złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA?
ZUS przedsiębiorcy

Zamknięcie działalności zaraz po jej założeniu a preferencyjny ZUS

Prowadzenie firmy przez krótki okres pozbawia możliwości opłacania w przyszłości ulgowych składek.
ZUS przedsiębiorcy

Dwie umowy o pracę i firma – od 2016

Uniknie ZUS ten przedsiębiorca, który z umów o pracę ma więcej niż wynagrodzenie minimalne.
ZUS przedsiębiorcy

Obniżenie etatu a składki z własnej działalności

Do ustalenia, czy powstał obowiązek składkowy, liczy się faktyczny przychód z danego miesiąca.
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowy ZUS po zmianie działalności w formie spółki cywilnej na indywidualną

Wspólnik spółki cywilnej może zachować prawo do preferencyjnych składek także po jej rozwiązaniu i zmianie wpisu w CEIDG.
ZUS przedsiębiorcy

Uprawnienia przedsiębiorcy związane z rodzicielstwem

Kobieta od ponad 2 lat prowadzi salon fryzjerski. Zatrudnia pracownicę na pełny etat. Za 4 miesiące urodzi dziecko, więc na pewien czas będzie musiała zrezygnować z wykonywania usług fryzjerskich, a przynajmniej skrócić czas swojej pracy.
Przez jaki okres może pobierać zasiłek z ZUS? Czy będąc na urlopie macierzyńskim, a następnie wychowawczym, może jednocześnie prowadzić salon fryzjerski? Zastanawia się nad zatrudnieniem w tym czasie jeszcze jednej fryzjerki, która przejęłaby część klientek. Czy jest to możliwe?
ZUS przedsiębiorcy

Jeśli przedsiębiorca-rolnik nie poinformuje o kwocie PIT, wypadnie z KRUS

Osoba, która chce nadal być ubezpieczona w KRUS, mimo że prowadzi działalność gospodarczą, musi spełniać określone w przepisach warunki, a ponadto składać odpowiednie informacje o wysokości należnego PIT przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie usług na rzecz byłego zleceniodawcy nie skutkuje utratą prawa do niższych składek

Prawo do ulgi dla początkujących przedsiębiorców mają także ci, którzy kontynuują współpracę ze swoimi zleceniodawcami.
ZUS przedsiębiorcy

Najpierw menedżer, potem agent

Otworzenie własnej firmy w ramach sieci przez dotychczasowego kierownika nie wyklucza ulgi składkowej.
ZUS przedsiębiorcy

Co z ZUS podczas zawieszenia firmy

Nieprowadzenie działalności gospodarczej powoduje brak obowiązku opłacania składek - zarówno społecznych, jak i zdrowotnej.
ZUS przedsiębiorcy

Renta inwalidzka, rodzinna i własna firma

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy niweczy możliwość nieopłacania składek społecznych, mimo jednoczesnego posiadania prawa do renty rodzinnej.
ZUS przedsiębiorcy

Zarobek komplementariusza wolny od składek

Wynagrodzenie wspólnika za prowadzenie spraw spółki nie jest oskładkowane.
ZUS przedsiębiorcy

Oskładkowanie sportowca-przedsiębiorcy

Sportowiec może świadczyć usługi w ramach własnej działalności gospodarczej i z tego tytułu płacić składki ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód i renta z tytułu niezdolności do pracynie uwalniają od obowiązku zapłaty składek

Adwokat prowadzący własną działalność podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, nawet jeśli jest rencistą.
ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki z tytułu prowadzenia szkoły

Prowadzenie szkoły, przedszkola lub innej placówki na podstawie przepisów o systemie oświaty oznacza bycie przedsiębiorcą dla celów ubezpieczeń społecznych.
ZUS przedsiębiorcy

Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku

Kobieta zatrudniona na umowę o pracę jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą. Z działalności opłacała za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Umowa o pracę była zawarta do 30.06.2015 r. W okresie jej obowiązywania, 19 czerwca, osoba ta zachorowała i chorowała także po rozwiązaniu tej umowy, do 31 lipca.
ZUS odmówił kobiecie prawa do zasiłku po ustaniu zatrudnienia, argumentując, że prowadziła w tym czasie działalność gospodarczą. Jednocześnie wydał jej decyzję, z której wynika, że powinna opłacać składki z działalności.
Czy ZUS ma rację, skoro w czasie choroby działalność nie była prowadzona, a przez przeoczenie nie została zawieszona? Czy faktycznie zasiłek jest nienależny i dodatkowo obowiązkowe są składki z działalności?
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe oskładkowanie lekarzy świadczących usługi na rzecz zoz po odbyciu w nim stażu

Zdobywanie uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu w ramach stażu w zakładzie opieki zdrowotnej (zoz) nie pozbawia prawa do opłacania preferencyjnych składek w razie wykonywania działalności gospodarczej na rzecz dotychczasowego pracodawcy.
ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie przedemerytalne nie daje statusu emeryta

Inne są obowiązki składkowe przedsiębiorcy emeryta, a inne tego na świadczeniu przedemerytalnym.
ZUS przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne osoby będącej pracownikiem, przedsiębiorcą i wspólnikiem

Za osobę zatrudnioną na etacie, która ma własną firmę, a do tego jest wspólnikiem spółki cywilnej, trzeba odprowadzać do ZUS trzy składki zdrowotne.
ZUS przedsiębiorcy

Firma na wyspach i firma w Polsce

W danym momencie można być ubezpieczonym w tylko jednym państwie członkowskim UE. ZUS nie ustala jednak właściwego ustawodawstwa w trybie interpretacji.
ZUS przedsiębiorcy

Prowadzenie firmy nie wpływa na emeryturę

Jestem właścicielem biura rachunkowego. Mam 67 lat i nabyłem w tym roku uprawnienia emerytalne.Czy fakt prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokość dochodów z tej działalności, wpływa w jakiś sposób na wypłatę emerytury (czy wypłata może być zmniejszona lub zawieszona)?
Czy jako emeryt prowadzący działalność gospodarczą nadal mam obowiązek opłacania składek ZUS?
ZUS przedsiębiorcy

Zwrot nadpłaconych składek po przyznaniu emerytury

Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała w kwietniu decyzję o przyznaniu emerytury od 10.03.2015 r. Za marzec opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne od pełnej podstawy wymiaru.
Czy może wystąpić o ich zwrot?
ZUS przedsiębiorcy

Umowa o pracę w Szwajcarii, spółka komandytowa w Polsce

Obywatel polski jest zatrudniony w Szwajcarii na umowę o pracę. Od maja 2015 r. będzie dodatkowo wspólnikiem w polskiej spółce komandytowej.
Czy może być zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności w ramach spółki?
ZUS przedsiębiorcy

Małoletni wspólnik nie płaci składek

Dziecko nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej aż do momentu uzyskania pełnoletności.
ZUS przedsiębiorcy

Ulgowe składki po rozstaniu ze wspólnikiem

Po wyjściu ze spółki cywilnej wspólnik dalej korzysta z prawa do płacenia ulgowych składek ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Zawieszona firma a ulgowy ZUS po otwarciu nowej działalności

Przy ustalaniu, czy dana osoba ma status prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, kluczowe znaczenie ma faktyczne prowadzenie tej działalności, nie zaś jedynie prawo do jej prowadzenia.
ZUS przedsiębiorcy

Biznes w Polsce i USA

Umowa międzynarodowa rozstrzyga, że ustawodawstwo właściwe w sprawie zabezpieczenia społecznego ustala się zgodnie z miejscem zamieszkania ubezpieczonego.
ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca z zagraniczną wdowią rentą

Status rencisty daje także prawo do renty z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Gdy w grę wchodzi renta rodzinna, przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS.
ZUS przedsiębiorcy

Wspólnik zleceniobiorcą

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. wykonuje jednocześnie pracę na rzecz spółki na umowę zlecenia. Czy z każdego tytułu powinien opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne?
ZUS przedsiębiorcy

Zatrudnienie wspólnika w spółce jawnej

Spółka jawna ma trzech wspólników. Jeden z nich chce być zatrudniony w spółce na umowę o pracę.
Czy jest to możliwe i jak wtedy powinien opłacać za siebie składki?
ZUS przedsiębiorcy

Jakie składki płaci chory wspólnik, gdy spółka nadal działa

Jeden z dwóch wspólników spółki jawnej zachorował i wygląda na to, że będzie chory przez kilka miesięcy. Działalność jest nadal prowadzona, a spółka zatrudnia pracowników.
Jakie składki do ZUS powinien opłacać wspólnik, gdy jest to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń?
ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjne składki wspólnika i byłego pracownika

Czy osoba, która do końca grudnia 2014 r. była zatrudniona w spółce cywilnej, a od 1 stycznia po rozwiązaniu umowy o pracę uzyskała wpis do CEIDG i została wspólnikiem tej spółki, może opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....