Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia

Przy egzekucji ze zleceń nie stosuje się podwyższonej kwoty wolnej

Zwiększona o 25% kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę dotyczy wyłącznie pracowników w rozumieniu Kp. Tak uważa resort sprawiedliwości.

Interpretacja ministerialna odnosi się do art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). To ten przepis przewiduje podwyższenie o 25% kwot wolnych od potrąceń, wskazanych w art. 871 § 1 Kp, na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Zastrzega jednocześnie, że to działanie ma być realizowane, gdy z powodu podjętych działań antykoronawirusowych zostało obniżone wynagrodzenie pracownika lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Prawo pracy

Odszkodowanie przyznane przez sąd za nieprawidłowe zwolnienie z pracy nie podlega limitowi ze specustawy

Pod koniec września 2020 spółka wypłaciła odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie z pracy, za wypowiedzeniem, pracownika zatrudnionego na stałe i pozostającego w wieku przedemerytalnym, w wysokości 33 tys. zł brutto (za 3 mies.). Tymczasem od 24.06.2020 na podstawie specustawy obowiązuje ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunku pracy do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 26 tys. zł brutto.
Czy słusznie nie obniżyliśmy wypłaconego odszkodowania do wskazanego limitu? Przysługiwało ono z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, dokonanego ponad rok temu.

Do odszkodowań, przyznanych osobie nieprawidłowo zwolnionej z pracy, nie stosuje się górnego limitu odpraw i odszkodowań, określonego ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., tzw. specustawa), ponieważ podstawą ich przyznania jest wyrok sądowy. Dlatego opisane odszkodowanie należało wypłacić w pełnej orzeczonej wysokości, tj. 33 tys. zł brutto.

Prawo pracy

Zasady obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego

Jak ustalać wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?

Wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oblicza się na takich samych zasadach, jak za urlop podstawowy. Należy zatem zastosować art. 17 ust. 4–7 ustawy z 9.07.2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2018 poz. 594, dalej ustawa o pracownikach tymczasowych).

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

rzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.

Wynagrodzenia

Przejście małżonka na urlop wychowawczy nie uzasadnia zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń

Pracownik, którego wynagrodzenie zostało zajęte na poczet zaległych podatków, złożył wniosek o stosowanie większej kwoty wolnej na podstawie art. 52 tarczy 3.0. Uzasadnia to rozpoczęciem przez żonę urlopu wychowawczego, a więc utratą źródła dochodu ze stosunku pracy. Chce podniesienia kwoty wolnej o 50% – na żonę i małoletnią córkę.
Czy powinniśmy uwzględnić ten wniosek?

Nie. Utrata źródła dochodu przez członka rodziny pracownika, dająca mu możliwość wystąpienia o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń, musi być spowodowaną pandemią. Nie da się tak zakwalifikować urlopu wychowawczego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wpływ przestoju i zmniejszenia etatu na wynagrodzenie urlopowe

Niższa płaca za urlop wypoczynkowy – taki jest skutek przestoju i obniżenia wymiaru czasu pracy wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Wynagrodzenie urlopowe to świadczenie gwarancyjne, które zastępuje wynagrodzenie za pracę (por. wyrok SN z 13.11.2018 r., II PK 214/17).

Nowe regulacje dotyczące pracowników delegowanych

Po 12 mies. delegowania do innego kraju UE pracodawca musi zapewnić wysłanemu wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym.

Nowelizacja dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która nastąpiła na mocy dyrektywy 2018/957 z 28.06.2018 r., wprowadza gruntowną reformę systemu delegowania w obrębie UE. Celem jest wzmocnienie statusu delegowanych pracowników, uporządkowanie przepisów wspólnotowych oraz ukrócenie dumpingu socjalnego.

Wynagrodzenia

Zmienione zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

Egzekucje z tej samej pensji, z których jedna opiewa na alimenty, trafiają do komornika, a nie według zasady pierwszeństwa zajęcia.

Taka m.in. zmiana zaszła od 31.07.2020 za sprawą nowelizacji z 11.09.2019 kilku ustaw, w tym o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania cywilnego oraz o emeryturach i rentach z FUS (DzU poz. 2070, dalej nowelizacja).

Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:

Rachunkowość

Księgowa ewidencja wynagrodzeń

Wypłaty wynagrodzenia księgujemy na podstawie łącznego zestawienia listy płac. Zbiorcze kwoty są księgowane na poszczególne konta pomocnicze podbudowujące konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”, a obejmujące zaliczkę na PIT, składki ZUS, składkę zdrowotną, rozrachunki z tytułu wynagrodzenia, pozostałe rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia.
Nie prowadzimy dla każdego pracownika imiennego konta księgowego, które zawierałoby m.in. informację o saldzie rozrachunków z pracownikiem. Natomiast w ramach programu płacowego prowadzimy dla każdego pracownika imienne karty wynagrodzenia z podziałem na każdy wypłacony mu składnik wynagrodzenia (stawka zasadnicza, godziny nocne, godziny nadliczbowe, za czas usprawiedliwionej nieobecności) oraz potrącenia z wynagrodzenia (m.in. składki ZUS, zaliczki na PIT).
Czy tego rodzaju ewidencja spełnia wymogi uor?

W myśl uor:

 • konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej; prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system kont, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej (art. 16 ust. 1),
Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.

Wynika to z art. 52 ustawy z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się̨ wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, tzw. tarcza 3.0).

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.
Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).

Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?
Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?
Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych poszły w górę

Od 1.06.2020 pracodawcy otrzymują większe dopłaty do szkoleń pracowników podczas kryzysu oraz za zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencje podniesienia o prawie 267 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 – do 5198,58 zł (komunikat Prezesa GUS z 11.02.2020, MP poz. 171) w porównaniu do analogicznego wskaźnika z III kwartału 2019 (4931,59 zł). Zyskają m.in. pracodawcy otrzymujący maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2019 poz. 669).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącenia egzekucyjne z pensji pracownika uczestnika PPK

Od grudnia 2019 r. nasza spółka zatrudniająca ponad 250 osób odprowadza za nie składki (tylko podstawowe) do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Na początku stycznia 2020 r. otrzymaliśmy z US zajęcie wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracownika, który należy do PPK – tytułem zaległych składek społecznych na kwotę 32 tys. zł.
Jak w tym przypadku ustalić podstawę dokonania potrącenia i kwotę wolną od potrąceń?

Podstawę dokonania potrącenia (PDP) należy pomniejszyć dodatkowo o kwotę zaliczki na PIT pochodzącej z wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę oraz o kwotę całej wpłaty podstawowej pokrywanej przez pracownika. Kwota wolna (minimalne wynagrodzenie netto) również podlega zmniejszeniu o te kwoty, ale naliczone od płacy minimalnej.

Grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. to pierwsze miesiące dokonywania wpłat do PPK przez największe podmioty zatrudniające (250+) z sektora prywatnego. Wpłaty te dzielą się na:

 • obligatoryjne (podstawowe) – finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości 1,5% podstawy, i przez uczestnika – 2% podstawy,
 • dobrowolne (dodatkowe) – odpowiednio do 2,5 i 2% podstawy.
Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić ekwiwalent urlopowy przy wypłatach wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca i przy długiej chorobie pracownika

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę 10.02.2020 r., spółka musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za 8 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jest on zatrudniony na cały etat, a jego wynagrodzenie obejmuje płacę zasadniczą 2500 zł oraz prowizje.
Z których miesięcy należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu prowizje, jeśli pracownik choruje od początku października, a wypłaty są dokonywane do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni?
Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.

W 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie RM z 11.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020, DzU poz. 1778). Za pracę w grudniu 2019 osoby zatrudnione na pełnym etacie, opłacane według najniższej stawki, powinny jednak otrzymać „starą” kwotę, czyli przynajmniej 2250 zł brutto – nawet jeśli pobory za grudzień otrzymały w styczniu.

Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Kwoty wolne to minimum, jakie pracodawca musi zostawić pracownikowi, z którego poborów dokonuje potrąceń. Stanowią one odpowiedni odsetek płacy minimalnej netto, wynosząc z tytułu potrąceń obowiązkowych:

 • świadczeń niealimentacyjnych – 100% tej płacy,
 • zaliczek pieniężnych – 75% tej płacy,
 • kar pieniężnych – 90% tej płacy.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dodatek za staż poza płacą minimalną

Od 2020 r. pracownicy otrzymujący dodatek stażowy do pensji muszą oprócz niego dostać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto).
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pobór zaliczki na PIT od wynagrodzeń za pracę wykonywaną we Włoszech

Spółka jest firmą produkcyjną z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym. Od lipca 2019 r. jej pracownicy odbywają podróże służbowe do Włoch, do firmy powiązanej kapitałowo.
Spółka nie prowadzi działalności na terytorium Włoch, nie ma tam zakładu ani stałej placówki. Pracownicy spędzają w tym kraju mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym, pozostając pod nadzorem i kontrolą spółki, która ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wynikami ich pracy, a także zapewnia im niezbędne narzędzia i materiały. Włoski kontrahent zapewnia jedynie miejsce wykonywania pracy. Pracownicy są rezydentami podatkowymi w Polsce.
Czy spółka jako płatnik powinna pobierać zaliczkę na PIT od ich wynagrodzeń z tytułu pracy wykonywanej we Włoszech?
Dokumentacja pracownicza

Minimalna pensja w 2020

Najniższe wynagrodzenie za pracę osoby zatrudnionej na pełnym etacie wyniesie w przyszłym roku 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż w 2019. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa osób świadczących pracę na umowy cywilnoprawne – z 14,70 do 17 zł.


Temat miesiąca

Koszty pracownicze w górę, stawka PIT w dół

Renata Majewska
Od 1.10.2019 przy obliczaniu zaliczek na PIT od osób zatrudnionych trzeba uwzględnić zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją updof. Kolejne modyfikacje listy płac nastąpią od 1.01.2020, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu przejściowego obowiązującego do końca 2019.

Wynikają one z ustawy z 30.08.2019 nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja).

Docelowo (począwszy od dochodów uzyskanych od 1.01.2020) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej wzrastają do (zmieniony art. 22 ust. 2 updof):


Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Bony i talony pomniejszają limit „zerowego PIT”

Firma zatrudnia ponad 120 pracowników, posiada zfśs. Regulamin funduszu pozwala zleceniobiorcom na występowanie o pomoc z tego źródła. We wrześniu komisja socjalna przyznała kilkudziesięciu pracownikom i zleceniobiorcom (wśród tych ostatnich nie ma uczniów ani studentów) bony do supermarketu – po 500 zł. Niektórzy beneficjenci mają poniżej 26 lat i złożyli w sierpniu oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca roku.
Czy wartość bonów pomniejsza limit tego zwolnienia?
Zamówienia publiczne

Skutki wyłączenia dodatku za staż z minimalnej pensji

Renata Majewska
W konsekwencji wyłączenia od 1.01.2020 dodatku stażowego z minimalnej płacy wykonawcy zamówienia publicznego lub innej umowy mogą – już od września 2019 – wnioskować o podniesie zapłaty za usługi.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń przy „zerowym PIT”

Renata Majewska
Pracownikom korzystającym z nowego zwolnienia podatkowego w trakcie 2019 ustala się inne kwoty wolne od potrąceń z ich pensji.

Zatrudnienie

Wyższe stawki i refundacje minimalnych wynagrodzeń młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 zakłady pracy muszą więcej płacić młodocianym pracownikom, ale też zyskały – już od 1.08.2019 – możliwość podwyższania, co kwartał, refundacji z tytułu ich zatrudniania.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie pieniężne wypłacone pracownikowi w ramach zwolnienia z tytułu restrukturyzacji – czy jest opodatkowane PIT

1.07.2019 r. spółka zawarła i podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie zbiorowe (o którym mowa w art. 9 § 1 Kp) w sprawie restrukturyzacji spółki w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 r. Restrukturyzacja będzie skutkowała zwolnieniami grupowymi. Zwalnianym pracownikom – z powodu likwidacji stanowiska – zgodnie z porozumieniem zbiorowym spółka wypłaca odprawę (o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]) oraz dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
Czy należy pobrać podatek dochodowy od tego dodatkowego odszkodowania wypłaconego z tytułu zwolnienia w ramach restrukturyzacji?
Temat miesiąca

Jak stosować kryteria „zerowego PIT” dla osób do 26. roku życia

Renata Majewska
Nowe zwolnienie podatkowe (wprowadzone od 1.08.2019) przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia limitów – wiekowego i kwotowego. Obowiązki płatników z tym związane są inne w ostatnich 5 mies. 2019 i inne w 2020.

Ulga nazywana „zerowym PIT” (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umowy zlecenia uzyskane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia i do kwoty 85 528 zł (w 2019 wyjątkowo 35 636,67 zł). Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to zwolnieniu podlegają przychody z racji wykonywania usług na podstawie takiej umowy otrzymane wyłącznie od:


Ulga w podatku dochodowym

Dochód podatników do 26. roku życia wolny od PIT

Aleksander Woźniak Krzysztof Hałub
Od 1.08.2019 osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia mieszczących się w ustawowym rocznym limicie. Po jego przekroczeniu podatek jest pobierany tylko od nadwyżki przychodów, pomniejszonej o koszty uzyskania.

Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?

W ramach jednego stosunku pracy można potrącać zryczałtowane koszty ze stosunku pracy do miesięcznego limitu. Zatrudnionemu na podstawie dwóch umów o pracę – bez względu na to, czy u tego samego pracodawcy, czy u różnych  – potrącane są podwójne koszty. Tzw. ulgę miesięczną stosuje ten pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie PIT-2.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?
Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?

Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie wypłaty wynagrodzenia na rzecz spadkobierców wykonawcy dzieła

Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W jej wyniku w grudniu 2018 r. powstał utwór w rozumieniu prawa autorskiego, do którego spółka nabyła autorskie prawa majątkowe. 13.02.2019 r. wykonawca zmarł. Ponieważ nie otrzymał przed śmiercią umówionego wynagrodzenia, spółka zamierza wypłacić je spadkobiercom, po przedstawieniu jej prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po wykonawcy dzieła.
Czy powinna pobrać zaliczki na PIT od kwot wypłaconych spadkobiercom wykonawcy? Zarówno zmarły, jak i spadkobiercy są polskimi rezydentami podatkowymi.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz od których zaniechano jego poboru.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Wynagrodzenia

Nowe zasady dokonywania potrąceń ze zlecenia

Renata Majewska
Zmienione od 1.01.2019 przepisy o egzekucji z umów cywilnoprawnych budzą wiele wątpliwości. Jest też coraz więcej głosów za tym, by do zleceniobiorców-dłużników stosować jednak kwotę wolną.
 • Zatrudnienie tylko na zlecenie
 • Zatrudnienie jednocześnie na umowę o pracę i zlecenia
 • Egzekucja administracyjna

Refundacje

Większe dofinansowania od starosty w 2019

Renata Majewska
W ślad za podniesieniem do 2250 zł minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2019 wzrosły także refundacje przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem bezrobotnych.

Podstawą do ich wypłaty są przepisy ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2018 poz. 1265 ze zm., dalej upz).


Prawo pracy

Wypłata pensji w gotówce tylko na wniosek pracownika

Grażyna Ordak
Od stycznia 2019 przelew na konto płatnicze będzie dominującą formą wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak pracownik sobie zażyczy, pobory otrzyma np. w kasie firmy.

Wynagrodzenia

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2019 wyższa o złotówkę

Renata Majewska
Od 1.01.2019 wzrasta minimalna stawka godzinowa osób wykonujących pracę na umowę zlecenia lub o oświadczenie usług (w tym samozatrudnionych) – z 13,70 do 14,70 zł (brutto).

Zmiana wynika z rozporządzenia RM z 11.09.2018 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 (DzU poz. 1794). Poniżej przedstawiamy obliczenie minimalnej stawki godzinowej netto.

Zleceniobiorca objęty ZUS: Zakładamy, że:

 • łączne przychody miesięczne zleceniobiorcy (osoba fizyczna) i status zleceniodawcy (przedsiębiorca) uzasadniają pobranie składek na FP i FGŚP,
 • zleceniodawca opłaca składkę wypadkową na poziomie 2% podstawy wymiaru,
 • zleceniobiorca zgłosił się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2019

Renata Majewska
Od nowego roku minimalne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące pełnoetatowych pracowników wzrośnie o 150 zł. Podwyżka ta wpływa na wysokość wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac oraz niektórych świadczeń ze stosunku pracy.

Wynagrodzenia

Godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Andrzej Radzisław
Wynagrodzenie pracownika wynosi 20 zł/godz. i jest wypłacane w terminie do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracownik pracuje w spółce od 1.03.2018, przez 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Za kwiecień i maj otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (odpowiednio 300 i 200 zł). Co miesiąc otrzymuje dodatek stażowy w stałej wysokości 10% należnego mu wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.
Od 5.09.2018 do 14.09.2018 pracownik był chory i za ten okres wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe. Nie jestem pewna, czy zostało ono prawidłowo obliczone. Proszę o informację, jak w opisanym przypadku należało ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i w jakiej wysokości pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za wrzesień.

W myśl art. 92 Kp pracownik za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (14 dni, jeżeli ukończył 50 lat) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Wynagrodzenie to jest finansowane przez pracodawcę, ale zasady jego ustalania regulują przepisy zasiłkowe.

Stosownie do art. 36 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku pracownika stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres 12 mies. poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Jeżeli okres ten jest krótszy, uwzględnia się wynagrodzenie za pełne miesiące zatrudnienia poprzedzające miesiąc zachorowania. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku za wrzesień 2018 uwzględnia się wynagrodzenie za okres od marca do sierpnia 2018.


Wynagrodzenia

Czy należy się wynagrodzenie, jeśli z powodu choroby pracownik świadczył pracę tylko przez 1 dzień

Renata Majewska
Pracownik od 2.08.2018 do 31.08.2018 był na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy. Przepracował tylko 1 dzień (1 sierpnia). Czy za ten dzień należało mu się wynagrodzenie, skoro z odpowiedniego rozporządzenia wynika, że nie? Dodam, że otrzymuje on pensję 3000 zł brutto miesięcznie.

Tak, ponieważ za wykonaną pracę zawsze przysługuje wynagrodzenie. To jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej (jak w pytaniu) trzeba podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jaką zatrudniony przepracował 1 sierpnia.

Sposób obliczania – za przepracowaną część miesiąca – wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej, regulują § 11 i 12 rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2017 poz. 927).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zleceniobiorcy z zagranicy – skutki przekroczenia 183 dni pobytu w Polsce

Spółka budowlana zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną, która jest obywatelem Białorusi. Osoba ta przyjechała do Polski na pobyt czasowy w celach zarobkowych. Nie przedstawiła spółce certyfikatu rezydencji, ale zadeklarowała, że ośrodek jej interesów życiowych jest ulokowany na Białorusi. Jej pobyt na terytorium Polski niebawem przekroczy 183 dni w roku kalendarzowym.
W jaki sposób spółka powinna wypełniać obowiązki płatnika PIT w związku z wypłatą wynagrodzeń na rzecz zleceniobiorcy? Czy od wynagrodzeń za pierwsze 183 dni należy pobierać 20% podatek zryczałtowany, a od wynagrodzeń za następne dni – zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych? Jakie informacje i deklaracje należy wypełnić?
Prawo pracy

Podwyżka minimalnej pensji i stawki godzinowej

Od 1.01.2019 wzrośnie wynagrodzenie minimalne. Wyniesie 2250 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa (przy umowach zlecenia) – 14,70 zł brutto.


Wynagrodzenia

Nie wszystkie dodatki za nadgodziny wchodzą do średniej urlopowej

Renata Majewska
W przypadku osób wykonujących prace uzależnione od warunków atmosferycznych stosujemy 4-miesięczne okresy rozliczeniowe. Wynagrodzenie normalne za godziny nadliczbowe wypłacamy im co miesiąc, a dodatek z tytułu nadgodzin – na koniec 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Czy taki dodatek stanowi podstawę wymiaru pensji za urlop wypoczynkowy, czy też należy go uznać za składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc i wykluczyć z tej podstawy?

Dodatku za „nadliczbówki” średniotygodniowe pracowników objętych 4-miesięcznymi okresami rozliczeniowymi nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Jest to składnik wynagrodzenia należnego za okresy dłuższe niż miesiąc, którego nie uwzględnia się w tej podstawie.

Generalnie do podstawy wynagrodzenia urlopowego bierze się wyłącznie składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w łącznych kwotach wypłaconych podczas 3 mies. poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypoczynku, a jeśli ulegają znacznym wahaniom – okres ten można wydłużyć do maksymalnie 12 mies. poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 7 rozporządzenia MPiPS z 8.01.1997 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, DzU nr 2 poz. 14 ze zm.).


CIT

Pensja prezesa a ograniczenie kosztów usług niematerialnych

Wynagrodzenie prezesa zarządu, który jednocześnie jest udziałowcem spółki z o.o., a więc spełnia definicję podmiotu powiązanego z art. 11 updop, nie podlega limitowaniu na podstawie art. 15e updop i może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki.

Wskaźniki i świadczenia

Mniejsze refundacje i niższa minimalna płaca młodocianych od września 2018

Renata Majewska
Zmiany, które nastąpiły od 1.01.2018 w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych przez podatników PIT amortyzacji otrzymanych w darowiźnie środków trwałych i wnip, nie dotyczą składników majątku przyjętych do używania przed tą datą.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wynagrodzenia chorobowe i za urlopy nieobjęte ulgą B+R

Krzysztof Hałub
Jeśli pracownik zaangażowany w działalność badawczo-rozwojową B+R weźmie urlop lub zachoruje, odbije się to negatywnie na wysokości kosztów kwalifikowanych objętych ulgą w CIT i PIT.

Wynagrodzenia

Zmiana stałej stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie w podstawowym systemie czasu pracy otrzymywał wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej 4 tys. zł brutto. Do 10.06.2018 był na zasiłku rehabilitacyjnym. Po powrocie zgodził się na obniżenie płacy na mocy porozumieniem stron do 3 tys. zł brutto miesięcznie, począwszy od 11.06.2018.
Mamy wątpliwości, czy dobrze wyliczyliśmy wynagrodzenie za czas przepracowany w tym miesiącu. Jak należało je obliczyć?

Najpierw trzeba było obliczyc tzw. średnią stawkę miesięczną w czerwcu, a następnie odjąć od niej kwotę zmniejszenia z tytułu choroby, ustaloną na podstawie starej stawki miesięcznej (4 tys. zł brutto).

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kp, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.


Wynagrodzenia

Podwyższone koszty tylko na wniosek pracownika

Renata Majewska
Po otrzymaniu PIT-11 za 2017 pracownica zgłosiła, że za poprzedni rok naliczano jej podstawowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 111,25 zł miesięcznie, zamiast podwyższonych – 139,06 zł. Argumentowała, że w kwestionariuszu pracowniczym jako adres zamieszkania wskazała inne miasto niż to, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.
Czy rzeczywiście wystarczy to do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?

Nie. Podwyższone koszty ze stosunku pracy (także stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej) pracodawca ma obowiązek stosować dopiero po złożeniu imiennego wniosku przez pracownika. Pracownica może jednak samodzielnie uwzględnić wyższe koszty w zeznaniu rocznym.

W trakcie roku kalendarzowego pracodawca stosuje do przychodów pracownika zryczałtowane koszty ze stosunku pracy (art. 22 ust. 2 updof):

 • zwykłe, 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż:
  • 1335 zł – gdy pracownik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2002,05 zł – gdy pracownik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga miesięczna pomniejsza zaliczkę na PIT potrącaną po ustaniu zatrudnienia

Pracownikom, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu w trakcie albo z końcem miesiąca, ostatnie wynagrodzenia wypłacamy do 10. dnia miesiąca następnego. Zdarza się, że niektóre świadczenia, np. kwartalne premie czy inne wyrównania, otrzymują oni już po zakończeniu współpracy.
Czy w odniesieniu do osób, które w trakcie zatrudnienia złożyły PIT-2, powinniśmy w takich przypadkach nadal stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Elektroniczne przekazywanie i przechowywanie informacji PIT-11

W spółce funkcjonuje system kadrowo-płacowy (platforma internetowa), do którego ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Spółka wykorzystuje tę platformę do udostępnienia pracownikom – za ich zgodą – informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Informacje takie (sporządzone wg urzędowego wzoru) w formie pliku PDF, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, udostępniono przed końcem lutego do pobrania przez pracowników. Wiadomość o tym wysłano na służbowe adresy e-mail. Platforma wygenerowała raport z logowania i pobrania przez pracowników PIT-11.
Czy informacje te można uznać za prawidłowo przekazane? Czy ich kopie należy wydrukować i przechowywać w formie papierowej?
Wynagrodzenia

Podwyżka pensji w trakcie miesiąca i nieobecność w pracy – obliczenie wynagrodzenia

Renata Majewska
Pracownik zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2200 zł miesięcznie, dodatek stażowy 12% stawki zasadniczej (nie jest on pomniejszany za czas choroby) i zmienne premie miesięczne. Od 19.01.2018, po ukończeniu przez niego kursu, na który wysłał go pracodawca, wynagrodzenie zasadnicze podwyższono o 20%, a więc do 2640 zł miesięcznie (pozostałe składniki płacy pozostały bez zmian). W miesiącu tym pracownik korzystał z odpłatnego zwolnienia lekarskiego (od 7 do 13 stycznia) oraz 2 dni urlopu bezpłatnego (25 i 26 stycznia).
Nie jestem pewna, czy dobrze obliczyłam wynagrodzenie za dni przepracowane w styczniu, proszę o podanie poprawnych wyliczeń. Dodam, że w firmie odbiór dnia wolnego za sobotę 6 stycznia został ustalony na piątek 12 stycznia.

Najpierw trzeba obliczyć tzw. średnią stawkę miesięczną należną za styczeń 2018, a potem zmniejszyć ją odpowiednio z tytułu choroby i urlopu bezpłatnego. Kwoty tych pomniejszeń wynagrodzenia liczy się od stałych stawek miesięcznych, obowiązujących w czasie, w którym przypadły wymienione nieobecności w pracy.

Ustalenie pensji za dni przepracowane

To, jak ustalić pensję ze stałych stawek miesięcznych za dni przepracowane w miesiącu, w którym pracownik był nieobecny w pracy, określa rozporządzenie MPiPS z 29.05.1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2017 poz. 927). Szkopuł w tym, że nie odnosi się ono do problemu opisanego w pytaniu. Mówi jedynie, jak skalkulować wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca, w którym wystąpiła absencja w pracy.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oskładkowanie nagrody rocznej osoby będącej na urlopie rodzicielskim

Pracownicy, która od 1.12.2017 r. przebywa na urlopie rodzicielskim, w marcu zostanie wypłacona nagroda roczna.
Czy należy zapłacić od niej składki na ubezpieczenia społeczne i FP?

W okresie przebywania na urlopie rodzicielskim pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego (art. 6 ust. 1 pkt 19 usus). Zasiłek ten jest odrębnym od stosunku pracy tytułem do ubezpieczeń. Osoba, która pobiera zasiłek macierzyński, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Podstawą do naliczania składek jest kwota wypłaconego zasiłku.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ryczałtowe opodatkowanie odszkodowania przyznanego na podstawie umowy o zakazie konkurencji

Czy wypłacone menedżerowi spółki Skarbu Państwa odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski), podlega 70% zryczałtowanemu PIT?

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 15 updof ryczałtowy podatek dochodowy pobiera się od dochodów z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnefgo, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, wiążącej go ze spółką w okresie 6 mies. poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Wynagrodzenia

Następna pensja może być pomniejszona tylko o faktyczną nadwyżkę wynagrodzenia

Renata Majewska
Wynagrodzenie pracownicy zatrudnionej na pełnym etacie z minimalną pensją zostało wypłacone w piątek 29.12.2017, w kwocie 2000 zł brutto. Przyniosła ona 2.01.2018 zwolnienie lekarskie na okres od 30.12.2017 do 5.01.2018.
Czy o grudniową nadpłatę pensji należało obniżyć wynagrodzenie wypłacone jej na koniec stycznia, za ten miesiąc? Czy też – jak uważamy – w ogóle nie mamy tu do czynienia z nadwyżką płacy za grudzień, bo pracownica wypracowała pełny miesięczny wymiar czasu pracy w tym miesiącu, 30.12.2017 była sobota, a 31.12.2017 – niedziela. Wg rozkładu czasu pracy 30 i 31 grudnia były dla niej dniami wolnymi.

Na grudniowej liście płac nie powstała nadpłata wynagrodzenia za pracę, ponieważ zwolnienie lekarskie objęło w grudniu wyłącznie ostatni weekend, czyli dni wolne od pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy.

Zwykle przyniesienie przez pracownika zwolnienia lekarskiego na ostatnie dni miesiąca już po sporządzeniu listy płac za ten miesiąc powoduje nadpłatę wynagrodzenia za pracę. Pracodawca ma prawo ją odzyskać w pełni, pomniejszając kolejne wynagrodzenie za pracę w tzw. trybie uproszczonym, bez pytania o zgodę osoby zainteresowanej (art. 87 § 7 Kp). W świetle przywołanego przepisu z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Aby pracodawca mógł odzyskać nadwyżkę w uproszczonym trybie, muszą zatem zostać łącznie spełnione przesłanki:


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Szkoła wyższa jako płatnik PIT – stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Szkoła wyższa zatrudnia m.in. 3 pracowników naukowych, którzy zostali laureatami konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Przyznano na 3 lata stypendia, które wyniosą 5390 zł miesięcznie. Wypłacać je będzie uczelnia – na podstawie umowy z naukowcami – ze środków przekazanych przez ministerstwo.
Czy podlegają one PIT? Czy uczelnia odpowiedzialna za ich wypłacanie powinna pobierać zaliczki na PIT albo wysyłać informacje PIT-8C do podatników i US?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kara porządkowa za spóźnienia do pracy

W listopadzie 2017 r. nałożyliśmy na pracownicę karę porządkową za ustawiczne spóźnienia do pracy. Wysokość kary odpowiada wynagrodzeniu za 1 dzień. Pracownica otrzymuje pensję zasadniczą 1900 zł brutto miesięcznie, dodatek lojalnościowy 300 zł miesięcznie i zmienne premie kwartalne, wahające się od 5 do 40% pensji zasadniczej. Jest zatrudniona na 3/4 etatu.
Jak obliczyć dniówkę roboczą wynagrodzenia? Czy tylko na podstawie stawki zasadniczej? Przez co podzielić podstawę wymiaru – przez liczbę godzin przepracowanych czy dni kalendarzowych miesiąca?
CIT i PIT

Wynagrodzenia pracownicze w kosztach uzyskania przychodów

Ustawy o podatkach dochodowych zawierają szczególne uregulowania odnoszące się do kosztów wynagrodzeń wypłaconych pracownikom i obciążających je składek na ubezpieczenia społeczne. Regulacje te oraz ich interpretacja przysparzają problemów księgowym i właścicielom firm. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie wątpliwości mogą się pojawić w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi.

Updop i updof przewidują szczególny moment zaliczenia wynagrodzeń pracowniczych do kosztów uzyskania przychodu. Stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 15 ust. 4g updop oraz art. 22 ust. 6ba updof)[1]. Tak więc wynagrodzenia co do zasady stanowią koszt okresu, za który są należne – pod warunkiem ich terminowej wypłaty.

Podatki i prawo gospodarcze

Powtarzające się świadczenia wspólnika na rzecz spółki a PIT-8C

Jeden ze wspólników spółki z o.o. (osoba fizyczna zamieszkała w Polsce) na podstawie art. 176 Ksh zobowiązany jest do powtarzających się – w każdym miesiącu kalendarzowym – świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, polegających na wykonywaniu określonych w umowie usług (m.in. administracyjnych i informatycznych). Za wykonane świadczenia spółka wypłaci mu wynagrodzenie. Czy stanowi ono dla wspólnika przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof i w związ- ku z tym spółka powinna wystawić PIT-8C?

Ksh umożliwia tworzenie między wspólnikiem a spółką relacji, pozwalających im wzajemnie odnosić korzyści. Dla spółki taką korzyścią może być np. pewność otrzymania w określonym czasie określonych świadczeń, a dla wspólnika – możliwość zbytu świadczeń i otrzymania wynagrodzenia nienależnie od tego, czy spółka osiągnie zysk.

Urlopy

Współczynnik ekwiwalentu w 2018

Renata Majewska
Wartość tego wskaźnika wzrasta co roku i służy do obliczania ekwiwalentu za urlop pracowników, których zatrudnienie ustanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. W 2018 wynosi on 20,92.

Współczynnik ekwiwalentu jest również stosowany do kalkulacji innych świadczeń, będących równowartością wynagrodzenia za 1 dzień (np. kara pieniężna, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przyznane przez sąd pracownikowi szczególnie chronionemu, który został nieprawidłowo zwolniony z pracy).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie odprawy dla członka zarządu spółki kapitałowej

Na mocy wyroku SO byłemu członkowi zarządu spółka przyznała świadczenie z tytułu pozbawienia go tej funkcji. Rozwiązana umowa o pracę stanowiła, że w przypadku odwołania członka zarządu ze sprawowanej funkcji przed upływem kadencji, niezależnie od wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę, przysługuje mu odprawa w wysokości 6 miesięcznych wypłat, liczonych jak za urlop wypoczynkowy.
Czy spółka miała obowiązek pobrać zaliczkę na PIT?

O zakwalifikowaniu przychodu do źródła „działalność wykonywana osobiście” decyduje to, czy zwolniona osoba mogła otrzymać określone świadczenie wyłącznie z racji pełnienia funkcji członka zarządu, czy również nie będąc związana ze spółką tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest zatem, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia z odwołaniem ze stanowiska członka zarządu, stanowiącego jednocześnie podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

Wynagrodzenia

Potrącenia tytułem niespłaconego kredytu z premii wypłaconej pracownikowi za ubiegły rok

Renata Majewska
We wrześniu 2017 spółka z opóźnieniem wypłaci dodatkowe premie wynikowe za 2016 niektórym pracownikom działu sprzedaży. Są to wysokie kwoty, sięgające czasami nawet 25 tys. zł brutto na osobę. Pracodawca ma komornicze zajęcie wynagrodzenia za pracę jednego z beneficjentów takiego bonusa (zatrudnionego na pełny etat), tytułem zaległego kredytu bankowego na sumę 53 tys. zł.
Jak powinien postąpić, skoro we wrześniu oprócz wynagrodzenia zasadniczego (4896 zł netto) wypłaci pracownikowi-dłużnikowi premię 13 345 zł netto? Jak wyglądają w tym miesiącu potrącenia z wynagrodzenia za pracę? Ile kwot wolnych zastosować i czy w wysokości obowiązującej w 2017, czy może jeszcze w 2016?

Wypłata we wrześniu 2017 składnika pensji za poprzedni rok nic nie zmienia w sposobie dokonywania obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Pracodawca dodaje kwotę premii netto do płacy zasadniczej netto i oba elementy tworzą jedną podstawę dokonywania potrąceń we wrześniu 2017. Stosuje się do niej jedną kwotę wolną właściwą dla bieżącego roku oraz pojedynczą maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia. Jednak obliczenia będą inne, gdy pracodawca wypłacił premię i pensję zasadniczą tego samego dnia, a inne, jeżeli składniki te zostały wypłacone w różnych terminach.


Wynagrodzenia

Zwolnienie lekarskie w sobotę i niedzielę – wyrównanie do płacy minimalnej

Renata Majewska
Zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w sobotę i niedzielę 1–2.07.2017 przebywał na płatnym zwolnieniu lekarskim (rozpoczętym w czerwcu), a resztę lipca przepracował (wszystkie dni robocze i cały rozkład czasu pracy). Wynagrodzenie w umowie o pracę jest określone w stałej stawce miesięcznej, w wysokości minimalnej płacy. Płatnikiem zasiłków jest ZUS.
Czy za lipiec należy mu wypłacić pełne wynagrodzenie za ten miesiąc?
Program kadrowo-placowy oblicza pomniejszenie za 2 dni z tytułu choroby, a potem wyrównanie do płacy minimalnej.

Za lipiec 2017 pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, w kwocie 2 tys. zł brutto, ponieważ przepracował pełny miesięczny wymiar czasu pracy, a chorował w dni wolne od pracy. Nie należy obliczać pensji za dni przepracowane w lipcu (częściowej), dzieląc stałą stawkę miesięczną przez 30, co sugerował program kadrowo-płacowy. W konsekwencji nie ma również potrzeby ustalania i wypłacania wyrównania do minimalnej płacy.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlop wychowawczy nie zawsze pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego

Od połowy 2016 r. pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który skończy się w połowie sierpnia 2017 r. Bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego chce wykorzystać cały urlop wypoczynkowy (zaległy i bieżący).
Czy za 2017 r. należy jej się urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze 26 dni roboczych, czy też odpowiednio obniżony za miesiące pobytu na urlopie wychowawczym?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Potrącanie 50% kosztów uzyskania przychodu po przekroczeniu limitu 42 764 zł

Pracownik wykonujący działalność twórczą przekazuje pracodawcy prawa autorskie do stworzonych przez siebie utworów.
Czy gdy łączne koszty uzyskania przychodu, licząc od początku roku, przekroczą u niego ustawowy limit, pracodawca powinien zaprzestać ich potrącania, czy nadal ma je odliczać, czekając na oświadczenie pracownika, zgodnie z art. 32 ust. 7 updof?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Trzy rodzaje oświadczeń pracownika, składanych dla celów poboru PIT

Pracownik na podstawie art. 41a updof złożył wniosek o podwyższenie stopy podatku z 18 do 32%. W związku z tym zakład pracy oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na PIT, stosując stawkę 32 zamiast 18%.
Czy pobierając zaliczki w wysokości 32%, płatnik powinien je zmniejszać o kwotę zmniejszającą podatek (o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof) do momentu, gdy dochody pracownika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu pracownika z małżonkiem – wpływ na potrącanie kwoty zmniejszającej podatek

Dochody pracownika przekroczyły 85 528 zł, ale złożył on oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem.
W jaki sposób zakład pracy powinien w takiej sytuacji stosować od 2017 r. kwotę zmniejszającą podatek przy poborze zaliczek na PIT?
Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie przy kilku usługach świadczonych równolegle

Renata Ziólkowska
W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi księgowo-doradcze. Nie zatrudniam pracowników ani nie zawieram umów zleceń. Dla klientów organizuję szkolenia za niewielką opłatą – ok. 50 zł/os. za spotkanie trwające 6 godz. W takim szkoleniu uczestniczy od 50 do 80 osób.
Jak to się ma do nowych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców?

W opisanym przypadku organizator szkolenia nie podlega przepisom o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców.

Od początku 2017 obowiązuje zasada, zgodnie z którą zleceniobiorca (świadczący usługi) nie może zarabiać mniej niż 13 zł brutto za godzinę. Art. 1 pkt 1b umw stanowi, że przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi to osoba fizyczna:

 • wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo państwie niebędącym państwem członkowskim UE czy EOG, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami, albo
 • niewykonująca działalności gospodarczej

która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów zlecenia bądź innych umów o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów usdg albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pół dnia w pracy, pół dnia na zwolnieniu lekarskim

Pracownik, który powinien pracować do godz. 16, zwolnił się o godz. 12 i poszedł do lekarza. Zwolnienie, które otrzymał, obejmowało dzień wizyty lekarskiej.
Czy za ten dzień powinien otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, czy wynagrodzenie za przepracowane godziny? Jak takie zwolnienie wykazać w dokumentach składanych do ZUS?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak ustalić wynagrodzenie chorego pracownika, gdy zwolnienie lekarskie nie objęło dwóch dni miesiąca wolnych od pracy

Przez cały luty 2017 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jednak zwolnienie lekarskie nie objęło jednego weekendu tego miesiąca (18–19.02.2017 r.).
Czy za te 2 dni, które dla pracownika były dniami wolnymi od pracy, trzeba mu było wypłacić wynagrodzenie częściowe? Otrzymuje on wyłącznie pensję w stałej stawce miesięcznej 3200 zł.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zlecenie z wynagrodzeniem prowizyjnym a minimalna stawka godzinowa

Spółka angażuje na zlecenie osoby, którym płaci określoną kwotę za wykonanie usługi – 0,20 zł za zapakowanie 1 pakietu sztućców do torebki.
Czy można uznać, że jest to prowizja wyłączająca stosowanie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców, czy też trzeba im wypłacać co najmniej 13 zł za godzinę świadczenia usług?
Wynagrodzenia

Indywidualnego rolnika nie wiąże stawka minimalna

Renata Majewska
Osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej zatrudnia od 3 do 5 robotników rolnych na umowy zlecenia.
Czy powinna im płacić minimalną stawkę 13 zł brutto za godzinę pracy i ewidencjonować ich czas pracy?

Nie. Minimalna stawka godzinowa 13 zł przysługuje zleceniobiorcom, którzy wykonują umowę zlecenia na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu usdg w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej (np. państwowej i samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, fundacji, stowarzyszenia) w ramach wykonywanej przez nią działalności gospodarczej i pozostałej – statutowej i niezarobkowej (art. 1 pkt 1b umw).


Wynagrodzenia

Nie każde wyrównanie do najniższej pensji wyłączone z podstawy urlopowej

Renata Majewska
Zgodnie z umową o pracę zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 1750 zł brutto. Angaż nie podlegał aktualizacji i od 2016 pracownikowi wypłacane jest co miesiąc wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Czy wlicza się je do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

Mamy tu do czynienia z nieprawidłowym ustaleniem wynagrodzenia za pracę. Skoro ma ono charakter jednoskładnikowy, powinno być równe co najmniej kwocie minimalnej płacy – 2000 zł brutto. „Wyrównanie”, o którym mowa, należy zatem uwzględniać przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Od 1.01.2017 pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 2000 zł brutto miesięcznie. Pracodawca ma tak ustalić wynagrodzenie w umowie o pracę, by zapewniało osiągniecie tego minimum co miesiąc. Tylko jeśli w danym miesiącu ze względu na terminy wypłat niektórych składników płacowych lub rozkład czasu pracy pracownik nie dostał wymaganego minimum, przysługuje mu wyrównanie wypłacane łącznie z pensją (art. 7 ust. 1 umw).


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Minimalną stawkę przeliczamy na godzinę pracy

W styczniu 2017 r. spółka podpisała umowę zlecenia z inspektorem ds. bhp, który pracuje już w innym miejscu na umowę o pracę, z pensją wyższą od minimalnej.
Czy musi mu płacić minimalną stawkę? Jeśli tak, to czy ustalenie wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia w wysokości 30 zł/os. jest poprawne i czy zwalania spółkę z konieczności prowadzenia harmonogramu czasu pracy inspektora?
Ubezpieczenia KRUS

Wyższa pensja na zleceniu nie wyklucza rolnika z KRUS

Renata Majewska
Od 31.12.2016 może on osiągać z wykonywanych dodatkowo zlecenia lub funkcji członka rady nadzorczej kwotę minimalnej płacy bez groźby „wypadnięcia” z rolniczego systemu ubezpieczeń.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcom w styczniu za pracę w grudniu

Renata Majewska
Firma zatrudniająca zleceniobiorców (wykonujących pracę w jej siedzibie) wypłaca im wynagrodzenia w jednym i tym samym terminie co pracownikom – do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. W umowach zlecenia brakuje postanowienia o tym, za jaki miesiąc i do kiedy przysługuje wynagrodzenie – jest tylko informacja, że ma ono wyłącznie charakter prowizyjny i jest wypłacane na podstawie miesięcznego rachunku.
Czy obliczając pensje należne wykonawcom cywilnym za grudzień 2016, płatne 10 stycznia, należało stosować minimalną stawkę 13 zł za godzinę świadczenia usługi?

Wynagrodzenie za pracę w grudniu 2016 powinno być wypłacone zleceniobiorcom w styczniu 2017 na starych zasadach, tzn. bez uwzględnienia minimalnej stawki godzinowej. Niezależnie od tego w styczniu trzeba było im również wypłacić minimalne wynagrodzenie za ten miesiąc.

Od 1.01.2017 zleceniobiorcy należy się płaca na poziomie co najmniej 13 zł (brutto) za godzinę świadczenia usługi. To minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia dłuższych niż miesiąc trzeba wypłacać co najmniej raz w miesiącu. Jednak za usługi świadczone do końca 2016 można płacić na poprzednich zasadach, tzn. mniej, bez stosowania minimalnej stawki godzinowej. Dodatkowo jeśli za pracę w grudniu 2016 wykonawca miał dostać – zgodnie z umową zlecenia – pensję np. w marcu 2017, to nie trzeba tego terminu przyspieszać, aby pozostać w zgodzie z nowymi przepisami. Wynika to z norm przejściowych – art. 14 i art. 15 nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (umw) z 22.07.2016 (DzU poz. 1265) – wg których nowe regulacje o minimalnej stawce godzinowej zleceniobiorców stosuje się do umów zlecenia:


Wynagrodzenia

Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy przed egzekucją

Renata Majewska
Wynagrodzenie zleceniobiorców podlega znacznie słabszej ochronie, w tym przed egzekucją, niż wynagrodzenie wypłacane pracownikom.

Wynagrodzenia

Do grudniowych wypłat stary współczynnik ekwiwalentu

Renata Majewska
Firma wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, a więc za grudzień do 10 stycznia. Umowa o pracę zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy uległa rozwiązaniu 31.12.2016. Przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który zostanie wypłacony 10 stycznia.
Który współczynnik ekwiwalentu wziąć pod uwagę do jego obliczenia – z 2016 (21) czy 2017 (20,83)?

Rachunkowość

Czas przechowywania dokumentacji wynagrodzeń

Przez jaki okres przechowywać umowy o dzieło łącznie z rachunkami do tych umów?
Temat miesiąca

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2018

Renata Majewska
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące pełnoetatowych pracowników, w 2018 wzrosło o 100 zł w porównaniu do dotychczasowego. Podwyżka ta wpływa na wysokość wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac.

W 2018 minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2100 zł brutto (rozporządzenie RM z 12.09.2017 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018, DzU poz. 1747). Zatrudniony na pełnym etacie, otrzymujący płacę minimalną, za pracę w grudniu 2017 powinien dostać wynagrodzenie wg starej stawki (2000 zł miesięcznie) – nawet jeśli pensja zostanie wypłacona w styczniu 2018.


Wynagrodzenia

Wypłata minimalnej kwoty, gdy w danym miesiącu zleceniobiorca nie świadczy pracy

Renata Ziólkowska
W naszym biurze zatrudniamy zleceniobiorcę. Swoje usługi świadczy on w razie potrzeby – zdarzają się miesiące, gdy umowa obowiązuje (zawieramy ją na rok), ale praca nie jest wykonywana.
Czy w takich miesiącach po nowym roku będziemy musieli wypłacać jakąś kwotę minimalną?

Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia a wadliwe wykonanie usługi

Renata Ziólkowska
Do księgowania faktur „większych” klientów w naszym biurze zatrudniamy zleceniobiorców. Nad każdą ich grupą czuwa leader, który ocenia poprawność księgowań. Zdarzają się jednak błędy. Przykładowo w listopadzie jeden ze zleceniobiorców dokonywał księgowań przez 20 godz., z czego 80% okazało się wadliwe.
Jak w takiej sytuacji trzeba będzie postąpić w 2017, uwzględniając nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu?

Wynagrodzenia

Co to znaczy, że zleceniobiorca może przekazywać informacje o godzinach pracy w formie dokumentowej

Renata Ziólkowska
Zleceniobiorcy zatrudnieni w kancelarii za swoje usługi uzyskują wynagrodzenie w kwocie przekraczającej 13 zł/godz. Już teraz spełnione są więc warunki dotyczące minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1.01.2017. Nowe przepisy wymagają przekazywania przez zleceniobiorcę informacji o godzinach pracy. Wspominają przy tym o możliwości przekazywania tej informacji w formie dokumentowej.
Jak ona wygląda?

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2017

Renata Majewska
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę pełnoetatowych pracowników będzie w 2017 wyższe o 150 zł od dotychczasowego. Podwyżka ta wpływa na wysokość wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac.

Wynagrodzenia

Obniżka pensji – forma zmiany umowy o pracę

Renata Majewska
Spółka chce okroić wynagrodzenie etatowego kierowcy zatrudnionego na stałą umowę o pracę od ponad 3 lat. Do tej pory otrzymywał pensję zasadniczą na poziomie pensji minimalnej oraz premię 200 zł i 10% prowizję. Jak najszybciej, a najlepiej od 1.11.2016 ma on pobierać wyłącznie płacę zasadniczą w wysokości minimalnej.
Jak załatwić tę sprawę? Czy wystarczy pisemny aneks do angażu? Jeśli tak, to jak ma on wyglądać i brzmieć? Zainteresowany zgadza się na cięcia.

Wynagrodzenia

Jakie potrącenia ze zlecenia po zakończeniu stosunku pracy

Renata Majewska
Pracownik-dłużnik był jednocześnie zatrudniony w spółce na zlecenie. Z jego wynagrodzenia za pracę i za zlecenie spółka dokonywała potrąceń niealimentacyjnych na podstawie zajęcia wynagrodzenia za pracę i zasiłków, otrzymanego od komornika w styczniu 2014. Z wynagrodzenia za zlecenie robiła pełne potrącenia, ponieważ w ramach stosunku pracy zatrudniony dobrze zarabiał (5000 zł brutto miesięcznie). Z końcem sierpnia 2016 strony rozwiązały stosunek pracy za porozumieniem; wciąż jednak współpracują na podstawie zlecenia (do 31.01.2017).
Czy spółka ma dokonywać potrąceń z umowy zlecenia po ustaniu zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości – pełnych czy też ograniczonych, zgodnie z Kp?

Wynagrodzenia

Potrącenia zaległych składek ZUS z nagrody i alimentów

Renata Majewska
Pracownik dostaje wynagrodzenie za pracę w stałej stawce miesięcznej i co jakiś czas nagrody uznaniowe w różnych kwotach. 29.07.2016 pracodawca otrzymał od dyrektora oddziału ZUS zajęcie jego wynagrodzenia za pracę tytułem zaległych składek (z prowadzonej wcześniej przez tego pracownika działalności gospodarczej).
Jak dokonywać potrąceń z nagrody, skoro nie jest to świadczenie stałe i roszczeniowe? Czy należy ją przekazywać organowi egzekucyjnemu w całej kwocie netto? Pracownik-dłużnik, zatrudniony na ⅔ etatu, dostanie 24 sierpnia nagrodę w wysokości 743 zł netto i wynagrodzenie za ten miesiąc 1234 zł netto. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł i złożył prawidłowo PIT-2, uprawniając zakład pracy do pomniejszania miesięcznych zaliczek PIT o 46,33 zł.
Czy potrącenia byłyby takie same, gdyby zajęcie dotyczyło alimentów?

Wynagrodzenia

Jednoczesne godziny nadliczbowe i praca nocna potrójnie opłacane

Renata Majewska
Zgodnie z regulaminem pracy osoby zatrudnione w firmie pracują od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.30 (o skróconym o 30 min. czasie pracy zdecydował prezes). We wtorek w nocy pracownik został wezwany do naprawy systemu. Pracował od północy do 2.00 w nocy; była to praca nocna i równocześnie nadliczbowa.
Jak rozliczyć te 2 nadgodziny, skoro pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł brutto miesięcznie oraz dodatek motywacyjny wynoszący 20% stawki podstawowej?

Wynagrodzenia

Jak dokonywać potrąceń niealimentacyjnych przy dwóch terminach wypłat w miesiącu

Renata Majewska
Na początku maja 2016 pracodawca dostał od naczelnika US pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę tytułem zaległych podatków. Pracownika-dłużnika zatrudnia na ¾ etatu i wypłaca mu wynagrodzenie w 2 terminach. Przykładowo w maju zapłacił mu 10 maja premię za kwiecień – 436 zł netto i 27 maja wynagrodzenie zasadnicze za maj – 1435 zł netto.
Jak dokonywać w tym wypadku obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę – w obu terminach czy raz na miesiąc, np. przy wyższej wypłacie?

Wynagrodzenia

Jak ustalić podstawę wymiaru odprawy rentowej

Renata Majewska
Pracownik nabył prawo do odprawy rentowej 30.04.2016 na podstawie Kp. Bezpośrednio przed rozwiązaniem umowy o pracę w związku z przejściem na rentę (co nastąpiło właśnie 30.04.2016) dostawał zasiłek chorobowy przez 182 dni, a miesiąc przed ustaniem zatrudnienia nastąpiła podwyżka wynagrodzenia o 5%. Wcześniej otrzymywał pensję zasadniczą 1900 zł brutto miesięcznie i dodatek funkcyjny w wysokości 10% stawki zasadniczej.
Z jakiego okresu należy obliczyć podstawę odprawy?

Wynagrodzenia

Jak liczyć płacę urlopową po długiej chorobie

Renata Majewska
W marcu 2016 pracownica wzięła 4 dni urlopu wypoczynkowego, podczas którego powinna przepracować 36 godzin. Otrzymuje pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 2000 zł i ruchome premie miesięczne, które zgodnie z regulaminem płacowym nie są pomniejszane za czas choroby. Od listopada 2015 do początku marca 2016 była na zwolnieniu lekarskim.
Jak w tym przypadku ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Czy składniki zmienne należy wziąć z miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy zaczęła się choroba?

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2016

Renata Majewska
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę jest w tym roku o 100 zł wyższe od obowiązującego w roku ubiegłym. Wzrost minimalnej pensji wpływa na wysokość wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac.

Wynagrodzenia

Potrącenie z wynagrodzenia zasądzone w ramach kary ograniczenia wolności

Paweł Ziółkowski
Postanowieniem sądu została zmieniona forma nałożonej na pracownika kary ograniczenia wolności - zamiast wykonywać prace społecznie użyteczne będzie miał przez 6 miesięcy potrącane 10% wynagrodzenia na rzecz Skarbu Państwa (sądu rejonowego).
Czy potrącenie należy liczyć od kwot netto czy brutto? Co zrobić, gdy pracownik ma zajęcia alimentacyjne, które z uwagi na zbyt małą kwotę wynagrodzenia nie mogą być potrącane w całości?

Wynagrodzenia

Jak rozliczyć świadczenia za ostatni miesiąc zatrudnienia

Renata Majewska
Pracownik został po raz pierwszy w życiu zatrudniony od 1.02.2015 r., na 3/4 etatu. Otrzymywał 2200 zł brutto pensji zasadniczej i miesięczne premie regulaminowe w wysokości 10% stawki zasadniczej określonej w angażu. Strony 21.08.2015 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia. Pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego.
Za ile dni przysługuje mu ekwiwalent za urlop i jak go obliczyć? Jak ma wyglądać sierpniowa lista płac, jeśli przez 2 dni tego miesiąca przebywał na zasiłku opiekuńczym (z racji choroby dziecka, w wysokości 80% podstawy wymiaru)? Dodajmy, że we wcześniejszych miesiącach zatrudniony nie opuścił żadnego dnia pracy. Zgodnie z regulaminem płac zakład nie wypłaca premii obok świadczeń chorobowych, a wynagrodzenia wypłaca do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

Wynagrodzenia

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Renata Majewska
Letnie miesiące to pora urlopów. Podpowiadamy, jak obliczyć wynagrodzenie za takie nieobecności pracowników, które składniki wliczać do podstawy wymiaru, a które pomijać oraz jak ustalać pensję urlopową ze składników godzinowych.

Wynagrodzenia

Kilka świadczeń w miesiącu, jedna kwota wolna od potrąceń

Renata Majewska
Wynagrodzenie za pracę zatrudnionego na ¾ etatu zostało w listopadzie 2014 r. zajęte tytułem nieregulowanego kredytu. 30.06. 2015 r. stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z jego przejściem na emeryturę. Ostatniego dnia pracy otrzymał on: wynagrodzenie za pracę w tym miesiącu (1839 zł netto), ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (1354 zł netto), odprawę emerytalną (2278 zł netto) i nagrodę jubileuszową (2154 zł netto).
Ile w tym miesiącu należy zastosować kwot wolnych od potrąceń: jedną czy cztery? Jak dokonać potrącenia w czerwcu 2015 r.? Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu i złożył PIT-2.

Wynagrodzenia

Od chwili zajęcia pensji alimenty ściągamy tylko przez komornika

Renata Majewska
Pracodawca od ponad roku dokonuje potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika na wniosek jego byłej żony, która przedłożyła oryginał wyroku orzekającego alimenty opatrzonego w klauzulę wykonalności. Jednak pod koniec czerwca 2015 r. dostał od naczelnika US zajęcie wynagrodzenia tego pracownika z racji zaległych podatków, na kwotę 23 000 zł.
Co robić w takiej sytuacji?

Wynagrodzenia

Przychody z pracy i zlecenia ‒ razem w dokumentach ZUS, osobno na liście płac

Renata Majewska
W marcu 2015 r. spółka zawarła z własnym pracownikiem, zatrudnionym na ¼ etatu, umowę zlecenia na okres 1.03.2015‒31.05.2015 r. Ze stosunku pracy otrzymuje on stawkę minimalną (437,50 zł brutto miesięcznie), przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu, stawka podatkowa 18% oraz złożył PIT-2. Ze zlecenia dostaje 700 zł brutto wynagrodzenia miesięcznie i podlega 20% kosztom uzyskania przychodu. W marcu nie opuścił żadnego dnia pracy.
Jak go rozliczyć z PIT i ZUS? Dodam, że pracodawca sporządza listę płac do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.

Wynagrodzenia

Pracownikowi‒dłużnikowi zostawiamy większy zasiłek

Renata Majewska
Od 1.03.2015 r. wzrosła o 18 zł kwota wolna, jaką muszą honorować zakłady pracy dokonujące obowiązkowych potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenia

Za grudniową pracę zeszłoroczna stawka

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca. Na pensję osoby zatrudnionej u niego od ponad 5 lat na pełnym etacie, opłacanej według najniższej stawki, składają się: stawka zasadnicza 1450 zł brutto oraz zmienne premie miesięczne.
W grudniu 2014 r. przepracował tylko 14 z 21 dni, za co otrzymał łącznie 979 zł. Robiąc listę płac za ten miesiąc (9.01.2015 r.), uzupełniłam tę kwotę do stawki godzinowej wynikającej z minimalnej płacy obowiązującej od nowego roku (1750 zł brutto). Czy dobrze?

Wynagrodzenia

Dodatki nocne do nadgodzin poza najniższą płacą

Osoba w pierwszym roku pracy otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Jej pobory są trzyskładnikowe: pensja zasadnicza (1000 zł), stała premia miesięczna w wysokości 20% faktycznie pobranej pensji zasadniczej i zmienny dodatek lojalnościowy wahający się od 0 do 350 zł miesięcznie (o charakterze wynikowym).
W styczniu 2015 r. przepracowała 17 z 20 rozkładowych dni roboczych, a więc łącznie 136 godzin. Dostała za to łącznie 890 zł brutto, w tym 6 dodatków nocnych za przepracowane godziny będące jednocześnie nadgodzinami.
Czy dodatki nocne wliczamy do faktycznie uzyskanej płacy w danym miesiącu w celu porównania, czy pracownik uzyskał w styczniu przynajmniej minimalną stawkę?

Wynagrodzenia

W pierwszym roku pracy uzupełniamy do kwoty 1400 zł

Renata Majewska
Jak zatem obliczyć wyrównanie do poziomu minimalnej pensji za pracę osobie zatrudnionej w pierwszym roku pracy, wskazanej w poprzednim pytaniu?
Ile to wyrównanie wyniesie?

Wynagrodzenia

Wzrost minimalnej płacy wpływa na inne świadczenia

Renata Majewska
Minimalne wynagrodzenie za pracę jest w 2015 r. wyższe o 70 zł od obowiązującego w roku ubiegłym. Wzrost tej stawki powoduje zmianę wysokości wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....