VAT

Podatek od towarów i usług

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowego JPK_VAT

Anna Koleśnik
Odpowiadając na wątpliwości podatników, resort finansów opublikował pytania i odpowiedzi, które mają pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków związanych ze sporządzaniem plików JPK_VAT.

Przypomnijmy, że 1.10.2020 deklaracje VAT i dotychczasowy plik JPK_VAT zostaną zastąpione nowymi rozbudowanymi plikami JPK (JPK_V7M i JPK_V7K). Ich zawartość określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).


Temat miesiąca

Zawieszenie działalności gospodarczej – skutki w podatku dochodowym i VAT

Marcin Szymankiewicz
Epidemia koronawirusa spowodowała, że część przedsiębiorców – przede wszystkim osoby fizyczne niezatrudnianiające pracowników – decyduje się zawiesić działalność na pewien czas. Rzutuje to na ich obowiązki i uprawnienia podatkowe.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (z wyjątkami dotyczącymi m.in. osób przebywających na urlopach macierzyńskich czy na urlopie wychowawczym) może na pewien czas zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (DG) na zasadach określonych w Pp. W okresie zawieszenia nie można wykonywać DG i osiągać z niej bieżących przychodów (art. 25 ust. 1 Pp). Dozwolone czynności wskazano w art. 25 ust. 2 Pp (patrz ramka).


VAT

Rozliczanie faktur korygujących dotyczących usług zwolnionych z VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka (czynny podatnik VAT) świadczy m.in. na rzecz innych firm usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego zwolnione z VAT. Dokumentuje je fakturami. Zdarza się, że wystawiona faktura wymaga skorygowania. Powodem może być np. błąd w kalkulacji należnego wynagrodzenia, odstąpienie klienta od umowy, udzielenie rabatu.
W jakim okresie spółka powinna ujmować w ewidencji i deklaracjach VAT faktury korygujące sprzedaż zwolnioną?

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury:


VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na ponad 30 dni przed otrzymaniem zaliczki

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży kosmetyków. 12.06.2020 otrzymała fakturę zaliczkową (wystawioną 8 czerwca), dotyczącą zaliczki w wysokości 12 300 zł (w tym 2300 zł VAT) na poczet dostawy towarów. 23 lipca zapłaciła tę zaliczkę na rachunek bankowy kontrahenta (przelewem natychmiastowym).
Czy w deklaracji VAT-7 za czerwiec mogła odliczyć VAT z tej faktury?

Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT).


Wskaźniki sektorowe

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

Andrzej Niemiec Wanda Skoczylas
Artykuł przedstawia sposób przeprowadzania analizy rozwoju sytuacji finansowej za dłuższy okres, a jednocześnie naświetla różne jej aspekty. Podstawę analizy stanowiły dane przedsiębiorstw z działów reprezentatywnych dla sektorów gospodarki.

Publikacja wskaźników sektorowych przedsiębiorstw za 2018 r. jest w normalnych warunkach – które miejmy nadzieję niebawem znów nastaną – dobrą okazją do oceny w dłuższej perspektywie sytuacji finansowej przedsiębiorstw i działów, do których one należą. Nie traci też na wartości poznawczej w obecnym, trudnym czasie. Jako analiza oparta na danych rzeczywistych, odpowiednio zweryfikowanych i przetworzonych, pozwala na zbadanie i ocenę siły oddziaływania sytuacji gospodarczej zarówno na przedsiębiorstwa ogółem, jak i na poszczególne, wyodrębnione – zgodnie z klasyfikacją PKD – działy.


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


Interpretacja

Czy jest VAT od towarów niesprzedanych przez przedsiębiorstwo w spadku

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorstwo w spadku nie sporządza spisu z natury i nie opodatkowuje VAT towarów pozostałych na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego bądź uprawnienia do powołania zarządcy, jeżeli mają być one przeznaczone do działalności gospodarczej, a nie do konsumpcji.

Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 4.06.2020 (PT3.8101.1.2020).


VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – dostosowanie do przepisów dyrektywy

Łukasz Chłond
1.07.2020 weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca do polskiego porządku prawnego tzw. quick fixes, czyli zmiany w unijnym VAT dotyczące tran‑ sakcji wewnątrzwspólnotowych.

Chodzi o ustawę z 28.05.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1106).


Procedury

Uproszenia w rozliczaniu VAT od importu towarów

Tomasz Krywan
Od 1.07.2020 wszyscy zarejestrowani czynni podatnicy VAT mogą rozliczać podatek należny od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT.

Pod warunkiem jednak, że dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek dokonywania zgłoszeń przez przedstawiciela nie odnosi się jedynie do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, bądź status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.


Koronawirus

Nowy JPK_VAT dopiero od października

Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia – tym razem przez wszystkich przedsiębiorców – przekształconych plików JPK_VAT, składających się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Chodzi o JPK_V7M i JPK_V7K, które od lipca 2020 miały być składane przez wszystkich przedsiębiorców zamiast deklaracji VAT i obecnego pliku JPK_VAT.


Koronawirus

Kasy fiskalne on-line w gastronomii i u fryzjera w 2021

MF przesunął termin na wdrożenie kas rejestrujących on-line dla podatników, u których obowiązek posiadania tych kas pierwotnie miał powstać 1.07.2020 i 1.01.2021.

Chodzi o świadczących usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne), w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Mogą oni prowadzić ewidencję w kasach starego typu (z elektronicznym lub z papierowym zapisem kopii) do końca 2020. Kasy on-line wdrożą od 1.01.2021 zamiast od 1.07.2020.


VAT

Nieodpłatne udostępnianie lokali pracownikom – opodatkowanie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zatrudnia pracowników (także zleceniobiorców) spoza Polski, którym oferuje bezpłatne zakwaterowanie na cały czas trwania zatrudnienia (bez tego miałaby problemy z pozyskaniem pracowników).
W tym celu zawiera umowy najmu, a następnie wynajęte lokale (bądź domy) udostępnia nieodpłatnie pracownikom.
Czy spółka musi z tego tytułu naliczać należny VAT?

VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W ściśle określonych przypadkach przyjmuje się, że także nieodpłatne świadczenie usług spełnia definicję świadczenia odpłatnego, które podlega VAT.


VAT

Opodatkowanie VAT cesji praw do lokalu mieszkalnego

Krzysztof Hałub
Jaką stawkę VAT należy stosować do cesji praw z umowy przedwstępnej i deweloperskiej lokalu mieszkalnego?

W odpowiedzi z 13.05.2020 na interpelację poselską (PT1.054.20.2020.PSG.343) MF przyznał, że nie może jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii. MF wstrzymuje się z wydaniem ogólnej interpretacji przepisów do czasu ukształtowania się linii orzeczniczej NSA.


VAT

E-faktura przesłana do kontrahenta bez jego zgody

Tomasz Krywan
Jeden z kontrahentów spółki bez konsultacji z nią zaczął przesyłać faktury elektroniczne drogą e-mailową, a nie – jak dotychczas – w formie papierowej.
Czy ma do tego prawo?

W myśl art. 106n ust. 1 ustawy o VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury (nie wymaga jej natomiast przesyłanie w formie elektronicznej faktur, które de facto fakturami elektronicznymi nie są). Akceptacja może zostać wyrażona w dowolnej formie, w tym ustnie czy w sposób dorozumiany, np. przez opłacenie faktury przesłanej w formie elektronicznej.


Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line w branży gastronomicznej

Krzysztof Hałub
Sklep piekarniczo-cukierniczy, który oferuje usługi gastronomiczne, jest placówką gastronomiczną, objętą obowiązkiem wymiany kas rejestrujących na kasy on-line. Nie można natomiast za taką placówkę uznać piekarni, w której sprzedaż wyrobów jest prowadzona ubocznie w stosunku do produkcji.

Od 1.05.2019 obowiązują zmienione przepisy ustawy o VAT, nakładające na podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 


Koronawirus

Objęcie pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie skutków COVID-19 – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka wykupiła roczne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, obejmujące zdarzenia powstałe wskutek COVID-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa spółka, pracownicy nie są nimi obciążani.
Czy w związku z tym spółka ma obowiązek wykazać – w ewidencji i deklaracji – zwolnione od VAT nieodpłatne świadczenie usług?

Nie. Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).


Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Robert Woźniacki
Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Robert Woźniacki
Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.


Podatki i prawo gospodarcze

Usługi transportowe świadczone przez zagraniczną firmę – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Jesteśmy dystrybutorem towarów polskich firm, które odsprzedajemy zarówno w Polsce, jak i w UE. Towary wywożone są jednak zawsze z Polski. Czasami usługi transportowe na nasze zlecenie wykonuje firma zagraniczna, posługująca się NIP nadanym w Holandii. Firma ta zarejestrowana jest również na VAT w Polsce, ale posługując się polskim NIP, wykonuje inne usługi (administracyjne), nietransportowe. Nie mamy z nią umowy. Firma za swoje usługi wystawia faktury, w których obciąża nas także innymi kosztami, tj. postojowego (oczekiwanie na załadunek/wyładunek) i podgrzewania towaru parą (niezbędne do późniejszego rozładunku towaru).
Usługi transportowe wykazujemy jako import usług. Mamy wątpliwość, czy dodatkowe koszty postoju przed rozładunkiem/załadunkiem oraz koszty podgrzania towaru powinniśmy również wykazać jako import usług, traktując wszystkie usługi razem jako usługę kompleksową. Te dodatkowe usługi firma wykazuje na oddzielnych fakturach. Wszystkie je traktowaliśmy jako import usług.
Kiedy powinniśmy wykazać obowiązek podatkowy w imporcie usług – jeżeli miałaby to być usługa kompleksowa – skoro czasami faktura za transport jest wystawiona we wcześniejszym miesiącu niż pozostałe faktury? Zdarza się też, że ta sama firma wykonuje dla nas usługi przewozowe tylko na terenie Polski. Na wystawionych fakturach posługuje się NIP holenderskim i nie nalicza VAT.
Czy wtedy także zakup usług powinniśmy traktować jako import usług?

Podatki i prawo gospodarcze

Refaktura ubezpieczenia przy najmie nieruchomości – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawiera umowy najmu powierzchni biurowych w budynku, którego jest właścicielem. Najemcy poza czynszem ponoszą koszty dodatkowe – opłaty za media, usługi ochrony mienia, podatek od nieruchomości, a także ubezpieczenia wynajmowanych nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – które są na nich refakturowane.
Udział najemcy w kosztach ubezpieczenia jest proporcjonalny do wynajmowanej powierzchni. Nie nabywa on prawa do ew. wypłaty odszkodowania. Umowę ubezpieczenia zawiera spółka i odprowadza z tego tytułu składki. Najemca nie ma wpływu na wybór ubezpieczyciela ani na warunki ubezpieczenia.
Obowiązek ponoszenia przez najemcę kosztów ubezpieczenia nieruchomości jest warunkiem zawarcia umowy najmu. Nie może on zawrzeć umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Umowa najmu nie przewiduje wprost możliwości jej rozwiązania z tytułu zwłoki w zapłacie należności ubezpieczeniowej przez najemców.
Czy spółka na fakturach wystawianych dla najemców prawidłowo wykazuje kwotę ubezpieczenia obciążoną stawką 23% VAT?

Koronawirus

Przegląd kasy fiskalnej w czasie pandemii

Można złożyć do US wniosek o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, ale tylko przed upływem tego terminu.

Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Podatek od towarów i usług

Stawka 8% VAT na szafy wnękowe – zmiana interpretacji ogólnej MF

Krzysztof Hałub
Gdy zabudowa meblowa wykonana na indywidualne zmówienie jest trwale połączona z elementami konstrukcyjnymi lokalu, w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu jest niezdatna do użytku jako mebel, mamy do czynienia z kompleksową usługą modernizacji obiektu budowlanego.

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT w przypadku wniesienia przedpłaty

Anna Koleśnik
Spółka kupiła towary w Niemczech od tamtejszej firmy. Całą cenę sprzedaży zapłaciła po złożeniu zamówienia (18.03.2020). Faktura dokumentująca dostawę, wystawiona 30.03.2020, do spółki wpłynęła dopiero w czerwcu 2020. Pierwsza partia towaru została dostarczona do magazynu spółki w Polsce 30.04.2020, a kolejna – 3.06.2020. Dostawa odbywała się na warunkach ex works Incoterms 2010.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego WNT – z chwilą wystawienia faktury przez niemieckiego dostawcę czy w momencie dostarczenia towarów do spółki?

Czynności wykonywane na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii bez VAT

Tomasz Krywan
Lekarz weterynarii prowadzący własną klinikę (i z tego tytułu zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) wykonuje niekiedy czynności na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii.
Według jakiej stawki VAT są one opodatkowane?

Dowody księgowe

Formy dokumentowania dla celów VAT wydatków związanych z podróżami

Aleksander Woźniak
Nie każda opłata związana z podróżami musi być potwierdzona fakturą, by można było odliczyć podatek naliczony. Czasem wystarczy zwykły bilet lub nawet wydruk, niekoniecznie z kasy rejestrującej.

Od 1.01.2020 faktura dla przedsiębiorcy – z NIP nabywcy – może zostać wystawiona na podstawie paragonu fiskalnego tylko, jeżeli jest na nim zamieszczony NIP nabywcy (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT). Paragon fiskalny wystawiany na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) brutto jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT) i nie należy wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu (faktury standardowej) – stwierdziła KIS w interpretacjach z 18.03.2020 (0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK) i 27.04.2020 (0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK).


VAT

Świadczenia kompleksowe – opodatkowanie VAT

Aneta Szwęch
Ustalenie, czy dana transakcja składająca się z kilku elementów stanowi świadczenie kompleksowe (złożone), czy też poszczególne elementy są samodzielnymi świadczeniami, ma istotne znaczenie dla rozliczenia VAT, ponieważ to przedmiot opodatkowania (rodzaj towaru lub usługi) decyduje np. o zastosowaniu określonej stawki VAT czy o dacie powstania obowiązku podatkowego.

Na potrzeby VAT – co do zasady – każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną czynność. Jeżeli jednak transakcja składa się z kilku elementów, tworzących jedno świadczenie w aspekcie ekonomicznym (świadczenie kompleksowe), to nie powinna być sztucznie rozdzielana w celu opodatkowania VAT.


VAT

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?

Podatki 2020

Zmiany w podatkach w 2020 r. z perspektywy biur rachunkowych

Sebastian Goschorski
Rok 2020 przyniósł wiele zmian w podatkach oraz sposobie działania biur rachunkowych. Niektóre z nich – ze względu na złożoność i tempo ich wprowadzania – mogą być dla mniejszych biur, słabiej przygotowanych pod względem technologicznym i organizacyjnym, bardzo trudne do wdrożenia, a nawet mogą zakłócić ich działalność.

Podkreślić należy, że praktycznie każda zmiana przepisów, która weszła w życie z końcem 2019 i początkiem 2020 r., wprowadza lub zwiększa odpowiedzialność karną skarbową osób prowadzących księgi i rozliczenia podatkowe. Na skutek tego księgowi coraz bardziej odczuwają ryzyko wykonywania zawodu. Rośnie też stres związany z odpowiedzialnością materialną, która może ich dotknąć.


Podatki i prawo gospodarcze

Wyrównanie strat związanych z użyciem do produkcji gorszego surowca – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Zakupiliśmy od naszej spółki powiązanej surowiec do produkcji zamówionego przez klienta towaru. Spółka powiązana kupiła surowiec od dostawcy zewnętrznego. W toku produkcji okazało się, że surowiec był niepełnowartościowy, co spowodowało wyprodukowanie przez nas towaru gorszej jakości.
Klient kupił go od nas, ale musieliśmy obniżyć cenę (zużyliśmy cały gorszy surowiec). Zamierzamy dochodzić rekompensaty, w wysokości różnicy wartości między ceną pełnowartościowego a ceną niepełnowartościowego surowca oraz z tytułu utraconych korzyści, wobec konieczności sprzedaży towarów po obniżonej cenie. W praktyce będzie to wyglądało tak, że nasza spółka powiązana wystąpi o rekompensatę do pierwotnego dostawcy, a później uzna nas żądaną kwotą. Dodam, że pierwotny dostawca sam zbadał swój surowiec i przyznał nam rację. Faktury sprzedaży zostały już dawno wystawione. W transakcji brały udział polskie firmy.
Jakie dokumenty powinniśmy teraz wystawić w celu rozliczenia reklamacji w aspekcie VAT?

Należałoby tu odróżnić dwa zdarzenia – zakup surowca gorszej jakości (co wyszło na jaw dopiero na etapie produkcji z tego surowca) i obniżenie z tego powodu ceny zakupu oraz zwrot utraconych korzyści ze sprzedaży towaru.


Podatki i prawo gospodarcze

Koszty postojowe z tytułu nieterminowego odbioru towaru – rozliczenie VAT

Edyta Głębicka
Sprzedajemy towary kontrahentowi unijnemu na warunkach DAP. Jest to dla nas WDT. Z uwagi na opóźnienia w odbiorze towaru w magazynie kontrahenta firma transportowa, którą wynajęliśmy, obciąża nas kosztami za przestój. Przewoźnik wystawia nam notę obciążeniową. Umowa z nim przewiduje, że w przypadku przestoju powyżej określonego czasu naliczane są kary i wystawiana jest z tego tytułu nota obciążeniowa. Aby odzyskać środki, którymi obciążył nas przewoźnik, wystawiamy na kontrahenta (odbiorcę towaru) notę debetową. Umowa z nim nie zawiera jednak żadnych zapisów przewidujących obciążanie go dodatkowymi kosztami, np. za nieterminowy odbiór towaru.
Czy postępujemy prawidłowo, wystawiając notę debetową? Może powinniśmy wystawić korektę do faktury za WDT i podwyższyć wartość towaru albo też wystawić fakturę na koszt usługi transportowej (świadczenie usług poza terytorium kraju, poz. 11 deklaracji VAT-7)?

Moim zdaniem postępowanie firmy jest prawidłowe. Z jej punktu widzenia bowiem koszt, którym obciążany jest kontrahent (nabywca towaru), nie stanowi ani elementu wynagrodzenia za WDT, ani wynagrodzenia za usługę (nie mamy tu do czynienia z refakturowaniem kosztu usługi transportowej).


VAT

Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch
Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?

Mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych (o którym mowa w art. 115–118 ustawy o VAT) polega z jednej strony na obciążeniu nabywcy produktów rolnych, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, obowiązkiem naliczenia i wypłaty kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku według stawki 7%, a z drugiej na przyznaniu mu prawa do odliczenia wypłaconej kwoty podatku. Z założenia więc mechanizm rozliczenia VAT – stworzony w ramach procedury szczególnej przewidzianej dla rolników ryczałtowych – jest neutralny dla podatnika, będącego nabywcą towarów i usług dostarczonych przez rolnika ryczałtowego.


Dowody księgowe

Wystawianie faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego

Aneta Szwęch
Firma sprzedaje towary m.in. na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ta zasadniczo musi być potwierdzona paragonem fiskalnym, który jednak nie zawiera NIP rolnika.
Czy można wystawiać faktury do paragonu bez NIP nabywcy – „na żądanie” lub bez żądania rolnika ryczałtowego – czy też w ten sposób firma naraża się na sankcję w VAT?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz
 • rolników ryczałtowych

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zaliczki na usługi zakwaterowania

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach, opodatkowane 8% stawką VAT. Według PKWiU są to „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2). Często na ich poczet spółka otrzymuje zaliczki.
Czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Tomasz Krywan
Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?

VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?

CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?

Podatki i prawo gospodarcze

Miesięczny zbiorczy przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko za miesiąc kalendarzowy

Tomasz Krywan
Czy zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) można dokonywać za miesiące inne niż kalendarzowe (np. za okres od 20 lutego do 19 marca)? Czy też konieczne jest dokonywanie takich przelewów za miesiące kalendarzowe?

Podatki i prawo gospodarcze

Zakup i odsprzedaż usługi wstępu na zagraniczną konferencję – opodatkowanie VAT

Edyta Głębicka
Nasza firma kupiła bilety wstępu na konferencję branżową od francuskiego organizatora – konferencja odbyła się we Francji. Otrzymaliśmy fakturę z naliczonym francuskim VAT, za uczestnictwo 5 osób. Dwie z nich nie są pracownikami naszymi, ale spółek powiązanych, działających w tej samej branży. Spółki te mają siedziby poza Polską.
Będziemy chcieli odzyskać koszty szkolenia pracowników innych spółek, zastanawiamy się jednak, jak to poprawnie uczynić.
Uzyskaliśmy od organizatora informację, że z uczestnictwem w konferencji nie będą się wiązały żadne dodatkowe usługi, np. reklamowe czy związane z najmem powierzchni.

Podatki i prawo gospodarcze

Wartość sprzedaży SPZOZ uwzględniana przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego jest SPZOZ wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych w kwocie 19 395 954,42 zł, podlegające zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
W grudniu 2019 r. przychody z pozostałej sprzedaży przekroczyły 200 000 zł i wyniosły ogółem za 2019 r. 223 696,05 zł, w tym:
- kursy i szkolenia dla osób fizycznych – 84 930 zł,
- odpłatne szkolenia dla SPZOZ (usługi kształcenia zawodowego finansowane ze środków publicznych, objęte zwolnieniem od VAT z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT; stosowne oświadczenia złożyły wszystkie podmioty) – 54 000 zł,
- usługi najmu, dzierżawy, reklamy – 84 766,05 zł.
Czy w grudniu 2019 r. mieliśmy obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego wynikającego z art. 96 ustawy o VAT? Czy musimy tworzyć pliki JPK?

Deklaracje

Po wznowieniu zawieszonej działalności nadal można rozliczać VAT kwartalnie

Anna Koleśnik
Podatnik, który po okresie zawieszenia działalności gospodarczej został przywrócony do rejestru czynnych podatników VAT, wciąż może składać deklaracje VAT-7K, jeśli miał do nich prawo przed wykreśleniem z tego rejestru i nadal spełnia ustawowe warunki.

Przypomnijmy, że zawieszenie działalności na okres ponad 6 mies. powoduje – co do zasady – automatyczne (z urzędu) wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru czynnych podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). Gdy taki przedsiębiorca wznawia działalność, zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia, ze statusem, jaki posiadał przed zawieszeniem wykonywania działalności. Tak stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT.


VAT

Zapłata za faktury na usługi budowlane wystawione przez podatnika zwolnionego od VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi szklarskie (PKD 23.12.Z i 43.34.Z) i korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Na potrzeby działalności używa konta osobistego (do którego nie ma wyodrębnionego rachunku VAT). Podpisał umowę z deweloperem na montaż szklanych kabin prysznicowych, a całkowita wartość usługi przekracza 15 tys. zł. Zlecone prace wykazane są w zał. nr 15 do ustawy o VAT (poz. 132). Przed rozpoczęciem prac przedsiębiorca wystawił fakturę pro forma na 50% ceny. Na wystawionych fakturach powinna być informacja o metodzie podzielonej płatności, ale odbiorca nie może jej zastosować, ponieważ wystawiający nie ma rachunku VAT i nie figuruje na „białej liście”.
Jak właściwie postąpić w tym przypadku?

Opisany przedsiębiorca na podstawie art. 108e ustawy o VAT ma obowiązek posiadać rachunek rozliczeniowy (firmowy), do którego prowadzony jest rachunek VAT. Obowiązek ten ciąży na wszystkich podatnikach, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczą usługi, o których mowa w zał. nr 15 do ustawy o VAT, oraz nabywających te towary lub usługi – również korzystających ze zwolnienia od VAT. Jego niedopełnienie nie jest jednak w żaden sposób sankcjonowane. W konsekwencji – mimo że przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego – nie grożą mu z tego tytułu żadne negatywne konsekwencje podatkowe.


VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika wynajmującego „prywatnie” lokale na cele mieszkalne

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz wynajmuje „prywatnie” dwa mieszkania będące jej własnością. Zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej od 1.04.2020.
Jak wobec tego będzie wyglądać jej sytuacja jako podatnika VAT? Czy o zawieszeniu działalności powinna zawiadomić US?

Definicję działalności gospodarczej na potrzeby VAT zawiera art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jest ona szersza od definicji tego pojęcia obowiązujących na gruncie innych przepisów i obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wnip w sposób ciągły, dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest również wynajmowanie i wydzierżawianie przez osoby fizyczne składników prywatnego majątku, czyli tzw. prywatny wynajem (zob. np. interpretacje KIS z 29.09.2017, 0111-KDIB3-1.4012.536.2017.2.AB, oraz 9.11.2017, 0112-KDIL2-3.4012.397.2017.2.ZD).


VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

Krzysztof Hałub
W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?

Połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tym, że na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym w ustawie o VAT.

Dochodzi bowiem do tzw. generalnej (uniwersalnej) sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 93 § 1 i 2 Op. Przywołane regulacje stanowią, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych


Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Aneta Szwęch
Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.


Podatki 2020

Ograniczanie zatorów płatniczych (cz. II) – porównanie rozwiązań przyjętych w podatku dochodowym i VAT oraz ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
Uldze w podatku dochodowym dla wierzycieli i sankcji dla dłużników nieregulujących zobowiązań odpowiada analogicz‑ na ulga i sankcja w VAT. Niekoniecznie oznacza to jednak, że do korekty rozliczeń z tytułu obu podatków dojdzie w tym samym momencie. Różne będzie też ujęcie tych korekt w ewidencji księgowej.

Od 1.01.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, które na potrzeby podatku dochodowego (CIT oraz PIT) wprowadziły nowy mechanizm rozliczenia należności nieopłaconej przez nabywcę w określonym terminie. Regulacje te – dotyczące zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – nie są jednak nowością, ponieważ rozwiązania przyjęte w ustawach o podatku dochodowym w dużej mierze zostały oparte na tzw. uldze na złe długi, znanej czynnym podatnikom VAT od 1.06.2005 r.

W sposobie rozliczenia „złego” długu na potrzeby obu podatków oprócz wielu podobieństw można zaobserwować istotne różnice.


Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do korekty „pustej” faktury

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. w grudniu 2019 r. pomyłkowo wystawiła fakturę sprzedażową za usługę marketingową, niedokumentującą faktycznych zdarzeń gospodarczych, tj. odpłatnego świadczenia usług. Spółka nie otrzymała nigdy zapłaty za tę usługę i nie wykazała faktury w złożonej deklaracji VAT-7.
Czy ma obowiązek uregulowania VAT wynikającego z tej faktury? Czy może złożyć jej korektę, wykazując w niej zerową kwotę należności za usługę?

Podatki i prawo gospodarcze

Dodatki do żywności na bazie oleju rzepakowego a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Marcin Szymankiewicz
Spółka zajmuje się handlem stabilizatorami i emulgatorami wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym. W jej ofercie znajdują się m.in. dodatki do żywności (CN 1516 2098; PKWiU 10.41.60.0), które są mieszaniną oleju rzepakowego i palmowego.
Czy faktury dokumentujące sprzedaż tych towarów powinny być opatrzone adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”?

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki dla rozliczeń VAT zawarcia umowy ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin

Edyta Głębicka
Spółka rozważa zawarcie umowy generalnej grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin. Ubezpieczającym byłaby spółka jako pracodawca, a ubezpieczonymi byłyby poszczególne osoby fizyczne, i to im będą się należały ew. świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Zgłaszać się do ubezpieczenia i wypełniać deklaracje przystąpienia będą sami pracownicy. Spółka jako ubezpieczający opłacałaby co miesiąc na konto ubezpieczyciela składki za wszystkich ubezpieczonych, częściowo je finansując, oraz wykonywałaby obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne.
W zależności od wariantu ubezpieczenia spółka mogłaby finansować całość składki za pracownika (składka będzie wówczas jego przychodem objętym PIT i pod‑stawą naliczenia składek ZUS). W szerszym niż podstawowy wariancie ubezpieczenia spółka finansowałaby część składki, a resztę opłacałby sam pracownik (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Mógłby on także „wykupić” i opłacić pakiety dodatkowe, ponosząc za nie pełną odpłatność. Pracownicy opłacaliby także w pełni składki za członków swojej rodziny.
Czy pakiety ubezpieczenia na życie, w całości finansowane przez spółkę, należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usługi ubezpieczenia na cele osobiste pracowników i uwzględniać je w rozliczeniach VAT?
Jak postąpić z pakietami finansowanymi w części przez spółkę, a jak z finansowanymi w całości przez pracowników, gdy spółka będzie tylko przekazywać środki pieniężne na konto ubezpieczyciela?

Podatki i prawo gospodarcze

Udostępnianie pracownikom owoców i kart MultiSport ze zniżką – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Dwa razy w tygodniu firma organizuje „owocowe dni”. Zewnętrzny dostawca przywozi owoce, które są rozstawiane w skrzynkach na wszystkich piętrach biurowca (w kuchniach) i są dostępne dla pracowników. Do tej pory odliczaliśmy VAT naliczony od tych zakupów i nie naliczaliśmy VAT należnego, uznając, że zakup ten ma związek z naszą działalnością jako podatnika VAT i nie służy celom osobistym pracowników. Słyszeliśmy jednak, że nasze podejście może być błędne.
Czy tak rzeczywiście jest?
Zapewniamy też pracownikom i współpracownikom karty sportowe MultiSport, ponosząc 70% ich kosztów – resztę ponosi osoba korzystająca z karty. Opłata jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, a w przypadku osób współpracujących wystawiamy na nią fakturę na kwotę odpłatności. Kwota dofinansowania jest przychodem pracowników. Jak powinno wyglądać rozliczenie tych kart w kontekście VAT?

VAT

Wzory nowych JPK_VAT już dostępne

Krzysztof Hałub
Ministerstwo Finansów opublikowało 25.02.2020 struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K. Na stronie internetowej BIP można się też zapoznać z broszurą informacyjną na ich temat.

Elektroniczne wzory dokumentów (w formacie XSD) zostały umieszczone w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Są to obowiązujące od 1.04.2020 struktury JPK_VAT z deklaracją:

 • miesięczną (JPK_V7M),
 • kwartalną (JPK_V7K).

Podatkowe skutki brexitu

VAT, akcyza i cła w handlu z Wielką Brytanią bez zmian do końca 2020

Krzysztof Hałub
Od 1.02.2020 Wielka Brytania przestała być członkiem UE. Do końca roku będzie jednak nadal traktowana jak państwo członkowskie.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, umowa wyjścia przewiduje okres przejściowy do 31.12.2020. Zakłada on utrzymanie relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli do końca 2020 przyszłe relacje między UE a Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane, to od 1.01.2021 konsekwencje będą podobne do „bezumownego brexitu”. Nastąpi m.in. wprowadzenie ceł i kontroli celnych (jak dla krajów spoza UE), zmiany w zasadach rozliczania VAT i akcyzy.


PIT i CIT

MF potwierdza: unijny VAT nie jest przychodem ani kosztem

Tomasz Krywan
Sformułowania „podatek od towarów i usług” oraz „podatek od wartości dodanej” na gruncie podatku dochodowego stanowią synonimy – wynika z odpowiedzi MF z 20.01.2020 na interpelację poselską nr 1025.

Minister potwierdził tym samym prawidłowość stanowiska dominującego wśród sądów administracyjnych (zob. np. wyroki NSA z 11.01.2018, II FSK 3371/15, 8.05.2018, FSK 926/16, czy 21.01.2020, II FSK 576/18), jak również prezentowanego od około roku przez organy podatkowe (np. interpretacje KIS z 29.08.2019, 0112-KDIL3-3.4011.251.2019.1.AA, 10.12.2019, 0111-KDIB1-2.4010.411.2019.2.MZA, czy 31.12.2019, 0112-KDIL2-2.4011.38.2019.1.MM).


VAT czy PCC – jaki podatek odprowadzić przy sprzedaży nieruchomości

Paweł Ziółkowski
Zbycie nieruchomości może podlegać VAT lub PCC. Zwolnienie z VAT – inaczej niż w przypadku rzeczy ruchomych – nie daje przy tym prawa do zwolnienia z PCC. Ma charakter fakultatywny, czyli można z niego zrezygnować i wybrać rozliczanie podatku. Mimo że VAT jest dużo wyższy od PCC, jego zapłata może być korzystniejsza dla stron transakcji.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym przedsiębiorstwo w spadku) oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub na rezultat takiej działalności. Definicja działalności gospodarczej stworzona na użytek VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wnip w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).


VAT

Zerowa stawka VAT na dostawę maszyny kontrahentowi unijnemu, który wywiózł ją poza terytorium UE

Marcin Szymankiewicz
W listopadzie 2019 spółka sprzedała włoskiej firmie używaną maszynę. Wydano ją kontrahentowi w siedzibie spółki w Polsce. Z chwilą załadowania jej na samochód na nabywcę przeszło prawo do rozporządzania nią jak właściciel. Maszyna opuściła granice UE, a jej docelowym miejscem przeznaczenia były Indie. Załadunek i transport były w gestii włoskiego kontrahenta. Poniósł on też wszelkie koszty związane z eksportem. Zastosowano międzynarodowe warunki dostawy, tj. Incoterms 2010 (CFR). Transport (statkiem) rozpoczął się w polskim porcie morskim i miał nieprzerwany charakter. Procedura wywozu została również tam zainicjowana i zakończona. Zgłaszającym była polska agencja celna działająca na zlecenie i na rzecz firmy włoskiej. Ta ostatnia widnieje w dokumentach jako eksporter. W połowie grudnia 2019 agencja celna przekazała spółce komunikat elektroniczny IE-599, potwierdzający wywóz maszyny poza terytorium UE. Zawiera on dane potwierdzające tożsamość i identyfikujące towar będący przedmiotem umowy, a także NIP spółki jako sprzedającego oraz numer faktury przez nią wystawionej. Ponadto spółce przekazano kopię morskiego listu przewozowego (bill of lading). Na fakturze spółka wskazała stawkę VAT 0%.
Czy prawidłowo zakwalifikowała tę transakcję jako eksport (pośredni) opodatkowany zerową stawką?

Tak. Przez eksport towarów – stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy o VAT – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez:

 • dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni), lub
 • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz – z nieistotnymi tu wyłączeniami (tzw. eksport pośredni),

Podzielona płatność w przypadku braku wystarczających środków na rachunku VAT

Tomasz Krywan
Podatnik kupuje towary wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT, niekiedy za kwoty przekraczające 15 tys. zł.
Czy w takich przypadkach ma obowiązek zapłaty za nie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jeżeli nie ma wystarczających środków na rachunku VAT?

Dokonywanie płatności z zastosowaniem MPP nie wymaga posiadania przez podatnika dokonującego płatności odpowiednich środków na rachunku VAT. Z przepisów wynika bowiem, że w przypadku braku jakichkolwiek środków na rachunku VAT, w celu realizacji przelewu, bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów/usług kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu (zob. art. 62c ust. 2 Prawa bankowego).


Wznowienie działalności gospodarczej a kwartalne deklaracje VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (mały podatnik stosujący kasową metodę rozliczenia i składający VAT-7K) została skreślona z rejestru podatników w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Teraz zamierza ją wznowić.
Czy nadal będzie mogła składać kwartalne deklaracje? Czy o odwieszeniu działalności powinna poinformować US, składając VAT-R, i czy ew. powinna tam poinformować o przejściu na miesięczny tryb rozliczeń?

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, są z urzędu wykreślani z rejestru podatników VAT. Wykreślenie to ma jednak charakter tymczasowy. Jak bowiem stanowi art. 96 ust. 9g ustawy o VAT, podatnik wykreślony z rejestru podatników VAT na tej podstawie zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego – jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.


Podatki i prawo gospodarcze

Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych związanych z dostawą urządzeń

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zamierza złożyć ofertę – w ramach zamówień publicznych – na dostawę specjalistycznych urządzeń. W jej zakres wchodzi również przeprowadzenie dla personelu klienta szkoleń z zakresu eksploatacji i obsługi urządzeń. Spółka wystawi certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Nie jest jednostką oświatową ani uczelnią, nie ma też akredytacji w zakresie organizacji szkoleń.
Umowa w całości będzie finansowana ze środków publicznych. Dostawa urządzeń i szkolenia zostaną objęte jedną umową (dominującym świadczeniem, m.in. z uwagi na wartość, będzie dostawa urządzeń). Świadczenia te są ze sobą powiązane, gdyż łącznie realizują cel planowanej umowy. Program szkoleń oraz ich cel odnoszą się do urządzeń będących przedmiotem dostawy. Zamawiający nie nabywałby usług szkoleniowych, gdyby nie kupował urządzeń. Przeprowadzenie szkoleń stanowi warunek dostawy urządzeń. Celem i świadczeniem głównym umowy jest zapewnienie zamawiającemu możliwości nieprzerwanego i bezpiecznego korzystania z dostarczonych urządzeń.
Czy usługi szkoleniowe związane z dostawą urządzeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT? Same urządzenia są opodatkowane stawką VAT 23%.

CIT, PIT, VAT

MF wyjaśnia przepisy o „białej liście”

Krzysztof Hałub
W objaśnieniach podatkowych z 20.12.2019 Wykaz podatników VAT MF odniósł się do wielu budzących wątpliwości kwestii, związanych z zapłatą na rachunki bankowe widniejące i niewidniejące w tym wykazie, a także do konsekwencji podatkowych takiej zapłaty.

Od 1.01.2020 obowiązują sankcje za zapłatę przelewem za zakupione towary/usługi na rachunek spoza wykazu podatników VAT – w przypadku transakcji o wartości brutto przekraczającej 15 tys. zł, udokumentowanych fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT. Te sankcje to wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów (w CIT i PIT) oraz solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy w VAT.


Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.

Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zalicza się – zgodnie z art. 244 Kc – do ograniczonych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest, że są to prawa związane z rzeczą-nieruchomością (właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, wykorzystywany na podstawie prawa spółdzielczego, pozostaje spółdzielnia).


Odliczenie VAT od samochodów osobowych – bez zmian do 2022

W 2020 i dwóch kolejnych latach przedsiębiorcy korzystający z firmowych samochodów osobowych również do celów prywatnych nadal będą odliczać tylko 50% VAT z faktur dokumentujących zakup auta i wydatki na jego używanie (np. paliwo, części, naprawy).


VAT

Dopuszczalność wystawiania faktur do paragonów bez NIP nabywcy od 1.01.2020

Tomasz Krywan
Na żądanie osób prywatnych spółka z o.o. wystawia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
Czy w 2020 nadal będzie mogła wystawiać takie faktury?

VAT

Zakup towarów od małżonka uprawnia do odliczenia VAT

Krzysztof Hałub
Żona, która na potrzeby własnej działalności kupuje warzywa i kwiaty od męża będącego rolnikiem ryczałtowym, prowadzącego gospodarstwo rolne należące do obojga małżonków, ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych na niego faktur VAT RR.

VAT

VAT od usług księgowych na rzecz słowackiego klienta z branży budowlanej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które świadczy swoje usługi słowackiemu przedsiębiorcy, ale zarejestrowanemu na VAT w Polsce w związku ze świadczeniem tu usług budowlanych, dokumentuje je fakturą bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


Podatki i prawo gospodarcze

Zakupy u podatnika zwolnionego z VAT – wyłączenie z kosztów płatności na rachunek spoza „białej listy”

Tomasz Krywan
Spółka dokonuje zakupów u kontrahenta zarejestrowanego jako podatnik VAT zwolniony. Znajduje się on w wykazie podatników, jednak nie podano tam numeru jego rachunku bankowego.
Czy w 2020 r. spółka musi się liczyć z ryzykiem wyłączenia z kosztów kwot zapłaconych temu kontrahentowi na jego rachunek spoza wykazu?

Podatki i prawo gospodarcze

Ustalanie kwoty VAT do odliczenia przy zastosowaniu prewspółczynnika w przypadku osiągania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

Marcin Szymankiewicz
Jesteśmy spółką holdingową, która posiada udziały/akcje w innych spółkach kapitałowych. W ramach grupy kapitałowej wykonujemy wszelkie czynności wynikające ze statusu udziałowca/akcjonariusza.
Uzyskujemy zarówno przychody ze świadczenia na rzecz innych spółek usług podlegających VAT, jak i przychody z udziału w zyskach osób prawnych, nieobjęte VAT, takie jak wartość majątku otrzymanego z likwidowanych spółek.
Czy osiąganie tego typu przychodów obliguje nas do stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT?

Zmiana prawa

Zmiana stawek VAT na prasę i książki oraz wiążąca informacja stawkowa od 1.11.2019

Krzysztof Hałub
e-książki i e-czasopisma korzystają z obniżonej stawki VAT (odpowiednio 5 i 8%). Podatnicy mogą się ubiegać o wydanie przez dyrektora KIS wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Rozliczenia

Nowe wzory deklaracji VAT od listopada 2019

Począwszy od rozliczenia za listopad/IV kwartał 2019, obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz nowe objaśnienia do nich.

VAT

Płatność za wynajem lokalu użytkowego na rachunek osoby fizycznej nieujawniony w wykazie podatników VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna wynajmuje prywatnie dwa lokale użytkowe i jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie prowadzi jednak działalności gospodarczej (nie jest przedsiębiorcą). W jej wpisie w wykazie podatników VAT nie ma informacji o numerze rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą, bo takiego nie posiada.
Czy płacąc jej czynsz za wynajem lokalu, spółka narazi się na ryzyko wyłączenia tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów?

Czy adnotację „mechanizm podzielonej płatności” można zamieszczać na wszystkich fakturach

Tomasz Krywan
Od 1.11.2019 niektóre faktury trzeba oznaczać adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Aby nie narażać się na sankcje i jednocześnie wyłączyć konieczność oceny w każdym przypadku, czy istnieje obowiązek zamieszczenia takiej adnotacji, chcielibyśmy oznaczać w ten sposób wszystkie faktury (bez względu na ich wartość oraz na to, jakich towarów lub usług dotyczą).
Czy możliwe jest przyjęcie takiego rozwiązania?

Rozliczenie VAT w przypadku wydobycia i sprzedaży kryptowaluty

Marcin Szymankiewicz
Spółka zamierza prowadzić platformę internetową (tzw. kopalnię), w ramach której będzie pozyskiwać („wydobywać”) kryptowaluty (np. Bitcoin), a następnie wymieniać je na inne bądź sprzedawać anonimowym (krajowym i zagranicznym nabywcom) na wirtualnej giełdzie wymiany kryptowalut.
Czy są to usługi zwolnione z VAT? W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w celu ujęcia ich w deklaracji VAT?
Czy spółka może odliczać VAT od zakupów bezpośrednio związanych z wydobywaniem i sprzedażą kryptowaluty (w tym także od zakupu specjalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego)?

Przesunięcie towarów z działalności męża do działalności żony – skutki w VAT

Krzysztof Hałub
Choć nieodpłatne przekazanie towarów z firmy prowadzonej przez jednego małżonka do firmy drugiego małżonka jest czynnością podlegającą VAT, to jednak nie powinno być dokumentowane fakturą. Jeśli małżonek ją wystawił, to drugi nie ma prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku.

VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Podatki i prawo gospodarcze

Możliwość kompensaty przy obowiązkowej podzielonej płatności VAT

Aneta Szwęch
Posiadamy – ujęte w księgach rachunkowych – należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta. Dotychczas w takich przypadkach następowała kompensata wzajemnych należności i zobowiązań. Mamy jednak wątpliwości, ponieważ nie możemy wykluczyć, że dana należność lub zobowiązanie będą dotyczyły towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT, co od 1.11.2019 r. zasadniczo skutkuje obowiązkiem ich zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
Czy obowiązek ten wyklucza możliwość kompensaty?

Zmiana interpretacji

Nie tylko polski, ale też unijny VAT jest neutralny dla rozliczenia podatku dochodowego

Anna Koleśnik
Podatek od wartości dodanej zapłacony do zagranicznego US, a także naliczony przy zakupach w innych krajach UE nie jest odpowiednio przychodem ani kosztem uzyskania przychodów polskich przedsiębiorców – to najnowsze stanowisko organów podatkowych. Wcześniej przez lata twierdziły co innego, wbrew orzecznictwu sądów administracyjnych.

W myśl updop i updof do przychodów podatkowych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (VAT). Odpowiednio podatek naliczony (z pewnymi wyjątkami) nie jest kosztem uzyskania przychodów. Literalnie odczytując przepisy, organy podatkowe uważały jeszcze do niedawna, że wyłączenia te dotyczą tylko polskiego podatku od towarów i usług, który w ustawie o VAT jest zdefiniowany odrębnie od podatku od wartości dodanej obowiązującego w innych krajach UE (np. pisma KIS z 8.02.2019, 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG, i 24.09.2018, KI0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS).


VAT

Obsługa krótkich wyjazdów służbowych – czy podlega procedurze VAT marża

Mateusz Kaczmarek
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „usługi turystyczne”, co jest przyczyną sporów między podatnikami i organami podatkowymi, w sytuacjach gdy usługi związane z organizacją wyjazdów nie mają cech turystycznych w powszechnym tego słowa znaczeniu.

Zgodnie z art. 119 ust. 1–3 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.


VAT

Rozliczanie VAT przy sprzedaży felg samochodowych

Jak jest opodatkowana VAT działalność w zakresie sprzedaży felg samochodowych?

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o VAT od 1.09.2019 podatnicy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. handel felgami samochodowymi, nie mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT do limitu obrotów 200 tys. zł rocznie (przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


Podatki i prawo gospodarcze

Jaka stawka VAT przy sprzedaży mieszkania wykorzystywanego na biuro spółki

Mateusz Kaczmarek
Spółka była właścicielką lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 130 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Warszawie. Lokal stanowił odrębną własność. Spółka użytkowała go wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej (jako biuro), wprowadziła go do ewidencji środków trwałych i amortyzowała. Od wydatków bieżących związanych z lokalem był odliczany VAT, a kwoty netto księgowano w koszty uzyskania przychodów. Niedawno spółka sprzedała lokal. Sprzedaż podlegała VAT. Nabywcą jest czynny podatnik VAT, a nabycie nastąpiło w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
W prowadzonej dla lokalu księdze wieczystej jego przeznaczenie zostało oznaczone jako mieszkalne. Także z opisu lokalu w księdze wynika, że ma on charakter typowo mieszkalny. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się ten lokal, jako sposób korzystania wpisano „tereny mieszkaniowe”. Status budynku także oznaczono jako mieszkalny, podobnie jak status kilkudziesięciu wyodrębnionych w nim lokali (takich jak lokal spółki).
Jaka stawka VAT była właściwa dla opisanej transakcji?

Procedury

Nowy wykaz podatników VAT

Łukasz Chłond Krzysztof Hałub
Od 1.09.2019 działa jeden elektroniczny wykaz podatników VAT, udostępniony przez Szefa KAS. Ma on ułatwić przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.

VAT

Moment ujęcia w rozliczeniu VAT usług medycznych w ramach nadwykonań

Marcin Szymankiewicz
Przychodnia lekarska – czynny podatnik VAT – świadczy m.in. usługi opieki medycznej na rzecz NFZ, objęte zwolnieniem z VAT. Zdarza się, że w ich ramach dochodzi do tzw. nadwykonań (ponad zakontraktowaną wartość świadczeń medycznych). Są to głównie usługi ratujące życie, ale zdarzają się także nadwykonania innych usług. Przychodnia na początku każdego roku podpisuje umowę z NFZ, w której zakontraktowany jest limit jednostek danego świadczenia na ten rok. Realizując usługi, nie ma pewności, czy NFZ ureguluje należność z tytułu nadwykonań. Mogą one nie zostać opłacone (Fundusz przedstawia propozycję ugody, na którą przychodnia może się nie zgodzić).
Czy usługi opieki medycznej świadczone w ramach nadwykonań powinny być ujęte w rozliczeniu VAT w dacie faktycznego ich wykonania (tzn. konieczna jest korekta rozliczenia wstecz), czy w dacie wystawienia faktury na NFZ, po uznaniu nadwykonanych usług?

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników likwidowanej spółki kapitałowej – co z VAT i CIT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
W związku z likwidacją spółki z o.o. zajmującej się obrotem nieruchomościami cały jej majątek (jedynie nieruchomości) zostanie przekazany przez likwidatora na rzecz wspólników likwidowanej spółki.
Czy to przekazanie będzie podlegało VAT? Czy spółka zostanie z tego tytułu obciążona podatkiem dochodowym?

VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?

Zmiana prawa

Nowości w VAT od września 2019

Krzysztof Hałub
Nowa definicja pierwszego zasiedlenia, ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego i ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych to niektóre z licznych zmian w ustawie o VAT, wchodzących w życie od 1.09.2019.

VAT

Dokumenty potwierdzające WDT pobrane z portalu internetowego firmy spedycyjnej

Ewelina Majewska-Howis
Spółka dokonuje licznych WDT. Transport najczęściej odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, która udostępnia dane dotyczące przesyłki na swoim portalu (tzw. parcel tracking). Po wpisaniu numeru przesyłki istnieje możliwość wygenerowania automatycznego raportu zawierającego następujące informacje: data nadania i odbioru, adres i dane firmy odbierającej.
Czy taki raport (niezawierający podpisów, pieczątek ani innych danych autoryzacyjnych) może stanowić potwierdzenie WDT dla celów zastosowania zerowej stawki VAT?

VAT

Rozliczenie faktury korygującej do faktury „odwrotne obciążenie”

Tomasz Krywan
W lipcu 2019 przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) wystawił fakturę korygującą zmniejszającą do faktury „odwrotne obciążenie” z grudnia 2018.
Czy w związku z tym powinien skorygować deklarację VAT-7 za grudzień 2018, czy uwzględnić tę fakturę w bieżącej deklaracji?

VAT

Ujęcie usług finansowych w deklaracji VAT

Ewelina Majewska-Howis
Spółka udziela podmiotom powiązanym oprocentowanych pożyczek. Noty odsetkowe wystawiane są kwartalnie.
W jaki sposób wykazać te noty w deklaracji VAT-7 (podatek rozliczany miesięcznie)?

VAT

Odszkodowanie z tytułu likwidacji parkingu – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
Spółka użytkuje parking samochodowy, który wybudowała na gruncie należącym do gminy. Gmina zaplanowała w tej samej lokalizacji inwestycję.
Czy odszkodowanie, które zostanie wypłacone przez gminę na rzecz spółki z tytułu likwidacji parkingu, będzie podlegało VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata w formie potrącenia należności za produkty rolne kupione od rolnika ryczałtowego a prawo do odliczenia VAT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
Spółdzielnia skupuje mleko od rolników ryczałtowych, będących jej członkami.
Z kwot wypłat na rachunek bankowy rolnika potrąca różnego rodzaju należności, np. z tytułu udziałów członkowskich w spółdzielni (zgodnie ze statutem) czy też wpłat na Fundusz Wzajemnej Pomocy (działający na zasadach kasy zapomogowo-pożyczkowej, powstały z osobistych środków finansowych dostawców mleka; źródłem finansowania funduszu są kwoty pieniężne potrącane z należności za dostarczane mleko oraz ewidencjonowane na osobistych kontach rozrachunkowych członków spółdzielni).
Czy dokonując tych potrąceń, spółdzielnia zachowuje prawo do odliczenia VAT z faktur VAT-RR z tytułu dostaw mleka?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie części zamiennych do przechowania kontrahentowi, który w przyszłości je nabędzie – czy podlega VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka produkuje specjalistyczny sprzęt dla zakładów produkcyjnych. Części zamienne (niezbędne do usuwania jego awarii) przekazuje kontrahentom do bezpłatnego przechowania. W tym czasie pozostają one do dyspozycji spółki i są jej własnością. W razie awarii wymagającej ich użycia upoważniony pracownik pobiera je z magazynu, po uprzednim uzyskaniu zgody spółki. Wystawia ona wówczas fakturę na pobraną część, a kontrahent za nią płaci.
Czy spółka prawidłowo rozlicza VAT dopiero w momencie pobrania części do usunięcia awarii, a nie wydania ich do przechowania kontrahentowi?

„Biała lista” podatników VAT i zapłata na figurujący w niej rachunek jako warunek potrącenia kosztu

Łukasz Chłond
1.09.2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja[1] przepisów podatkowych, która ma na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT, a jednocześnie ułatwia podatnikom zachowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów.

Nie tylko wprowadza uproszczenia, lecz także nakłada na podatników dodatkowe obowiązki. Szczególnie uciążliwa będzie konieczność każdorazowego sprawdzenia numeru rachunku bankowego dostawcy w rejestrze VAT, aby się upewnić, że przelewane na jego rzecz pieniądze trafią na konto zgłoszone do US.


VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej po odstąpieniu od umowy i zwrocie zaliczki

Ewelina Majewska-Howis
Po otrzymaniu zaliczki na poczet usługi wystawiliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z umową kontrahent miał 14 dni na ew. odstąpienie od umowy bez utraty zaliczki (pobieramy wtedy opłatę administracyjną w wysokości 5%). Skorzystał z tego prawa i poprosił nas o anulowanie otrzymanej faktury oraz zwrot zaliczki.
W jaki sposób rozliczyć to podatkowo (w zakresie VAT)?

VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej, gdy nie doszło do wpłaty zaliczki

Krzysztof Hałub
Nie jest możliwe anulowanie faktury zaliczkowej wystawionej – zgodnie z umową stron – przed dokonaniem wpłaty zaliczki, mimo że wpłata nie nastąpiła, a kontrahent odesłał fakturę.

VAT

Usługi transportowe świadczone w sposób ciągły – rozliczenie VAT

Aleksander Woźniak
Firma wykonuje usługi transportowe. Z niektórymi klientami zawiera kontrakty na cykliczny transport, na podstawie pojedynczych zleceń przewozowych. Zlecenia wpływają na bieżąco, zależnie od potrzeb kontrahenta. Ze względu na ich częstotliwość firma umawia się z nim, że wykonane usługi będą rozliczane co 45 dni. Tak też będzie płacone wynagrodzenie. Przewozy nie są takimi usługami jak najem czy dostawa prądu. Można określić, kiedy dany przewóz się zaczyna, a kiedy kończy. Są to więc świadczenia jednorazowe.
Czy mimo tego można je rozliczać dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, czyli 45 dni?

VAT

Rozpoczęcie przez wynajmującego działalności gospodarczej w trakcie roku – limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT wynajęła 25.01.2019 „prywatnie” mieszkanie (najem wyłącznie na cele mieszkaniowe). Od września zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Chce przy tym skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT (z uwagi na niewielkie obroty).
Jak obliczyć obowiązujący ją limit tego zwolnienia?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydanie bankowi samochodu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego – skutki w VAT

Tomasz Krywan
Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, zawarła z bankiem umowę pożyczki w celu sfinansowania zakupu samochodu ciężarowego. Umowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym ustanowionym na samochodzie. Na skutek utraty płynności finansowej spółka zaprzestała spłacania rat pożyczki, w związku z czym bank wypowiedział jej umowę i wezwał do wydania mu samochodu.
Czy takie wydanie stanowi czynność podlegającą VAT? Czy spółka jest obowiązana do korekty części lub całości VAT odliczonego z faktury zakupu pojazdu?

Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usług typu fulfilment

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawarła z francuskim kontrahentem (tamtejszym podatnikiem VAT) umowę o świadczenie usług typu fulfilment (pakowania zamówień, w tym na prezent, wysyłki przesyłek do odbiorców). Usługi fizycznie są wykonywane w Polsce. Spółka nie magazynuje produktów, nie kontroluje ich jakości, nie prowadzi inwentaryzacji ani nie świadczy usług transportowych na rzecz francuskiego kontrahenta – te są zlecane innym podmiotom.
Czy prawidłowo uznała, że jej usługi nie podlegają VAT w Polsce, lecz w kraju siedziby usługobiorcy, czyli we Francji?

Zgodnie z zasadą terytorialności VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o VAT).


VAT

Przełomowe orzeczenie TSUE w sprawie momentu wykonania usługi budowlanej

Krzysztof Hałub Aleksander Woźniak
W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy może – pod pewnymi warunkami – powstać dopiero z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Orzeczenie TSUE

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w branży turystycznej

Krzysztof Hałub
Podatnik świadczący usługi turystyki może odliczać VAT zawarty w cenie nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych, refakturowanych następnie na rzecz innych podatników – wynika z wyroku TSUE z 2.05.2019 w sprawie Grupy Lotos (C-225/18).

W związku z tym orzeczeniem Ministerstwo Finansów wydało 27.05.2019 komunikat, w którym – biorąc pod uwagę przedstawione przez Trybunał wskazówki – stwierdziło, że prawo do odliczenia VAT naliczonego zależy od celu nabywanych usług noclegowych lub gastronomicznych.


VAT

Stawka VAT przy najmie lokalu mieszkalnego, w którym najemca zorganizował bursę

Iwona Czauderna
Podatnik (osoba fizyczna) wynajmuje lokal mieszkalny. Najemca otworzył w nim bursę – w wynajętym lokalu świadczy na rzecz szkół usługi, które w ustawie o VAT są określone jako usługi zakwaterowania, a nie wynajmu na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem lokalu, przeznaczonego przez najemcę na cele mieszkalne uczniów (w ramach bursy), podlega zwolnieniu z VAT?

VAT

Nagrody pieniężne przeznaczone dla sprzedawców

Ryszard Kubacki
Spółka prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. W celu aktywizacji sprzedaży przewiduje nagrody pieniężne dla najlepszych przedstawicieli regionalnych (oddzielne podmioty, z którymi zawierane są umowy o pośrednictwo w sprzedaży).
Czy te nagrody będą podlegać VAT?

VAT

Spóźnione rozliczenie zakupu usług reklamowych z zagranicy

Edyta Głębicka
Przedsiębiorca (osoba fizyczna), niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT (korzystający ze zwolnienia podmiotowego), prowadzący pkpir, kupił w 2018 usługi reklamowe z zagranicy – od podmiotów z Irlandii (Google, Facebook). Daty wystawionych przez nie faktur to 30.09.2018, 24.10.2018 i 31.10.2018. Kwoty są mało istotne, żadna nie przekracza 40 zł. Faktury nie zostały ujęte w rozliczeniach VAT i PIT.
Jak rozliczyć zakup tych usług, gdyby zdecydowano się na to teraz? Przedsiębiorca ma certyfikaty rezydencji podatkowej obu podmiotów.

VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Interpretacja MF

Komornik sądowy nie jest już podatnikiem VAT

Krzysztof Hałub
W świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019 komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nie są podatnikami tego podatku.

VAT

Wybór zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi organizacji kolonii i obozów

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie organizacji kolonii i obozów. W związku z tym korzysta z procedury opodatkowania marży.
Czy może wybrać zwolnienie podmiotowe? Jeżeli tak, to czy przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia może brać pod uwagę tylko marżę?

VAT

Co z VAT od należności zapłaconych po przejściu z metody kasowej na zwolnienie podmiotowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i rozliczający podatek metodą kasową zamierza od czerwca wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT (z uwagi na to, że jego sprzedaż za rok ubiegły zmieściła się w limicie 200 tys. zł). Po wyborze zwolnienia przez pewien czas będzie otrzymywał zapłatę należności za usługi wykonane przed rezygnacją z metody kasowej, opodatkowane 23% stawką VAT.
Jak traktować te płatności? Czy powinien rozliczyć od nich VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki wystawienia duplikatu po upływie 90 dni od określonego na pierwotnej fakturze terminu płatności

Ewelina Majewska-Howis
W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności. Faktura z oczywistych względów nie została wtedy zapłacona (nie dotarła do nas), natomiast płatność uregulowaliśmy drugiego dnia roboczego po otrzymaniu duplikatu.
Czy – z uwagi na przepisy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi – mamy obowiązek skorygować VAT naliczony w deklaracji za luty (in minus), a następnie za kwiecień (in plus)? VAT z duplikatu faktury odliczyliśmy w tej deklaracji.

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki przedwczesnego wystawienia faktur zaliczkowych

Tomasz Krywan
Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczek. Najczęściej pieniądze wpływają w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, zdarza się jednak, że później.
Czy konieczne jest wówczas korygowanie wystawionych faktur zaliczkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Import usług montażu maszyn i linii produkcyjnych – rozliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi montażu, instalowania linii i ciągów technologicznych w różnych krajach UE, często korzystając z usług miejscowych podwykonawców. Montowane linie produkcyjne są trwale związane z podłożem budynku, poprzez kotwienie i przykręcanie ich za pomocą śrub do posadzki lub fundamentów. Istnieje możliwość zdemontowania elementów linii, jednak część z nich ulegnie uszkodzeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Demontaż może naruszyć konstrukcję fundamentu lub budynku. Każda linia produkcyjna jest opisana w indywidualnej dokumentacji projektowej.
Czy miejscem świadczenia usług przez spółkę i jej podwykonawców jest miejsce położenia nieruchomości? Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu zakupu usług montażu od unijnych podwykonawców?

Podatki i prawo gospodarcze

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca 26.03.2019 r. zawarł z firmą energetyczną umowę o ustanowieniu służebności przesyłu, 28.03.2019 r. otrzymał zapłatę (przed terminem płatności, który w umowie wskazano na 10.04.2019 r.), a 4.04.2019 r. wystawił fakturę.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT?

Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat
Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.

Osoba fizyczna, która zawrze z deweloperem jedną umowę w celu zakupu mieszkania na potrzeby swoje i rodziny, nie działa w charakterze podatnika VAT. Nawet więc jeśli po pewnym czasie dokona cesji takiej umowy (np. zanim odbierze mieszkanie, uzna, że chce kupić dom), to otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie nie podlega VAT.

Zdarza się jednak, że zawierający umowę deweloperską działa w charakterze podatnika VAT. Tak będzie, gdy np. podpisuje ją z myślą, że w przyszłości sprzeda lokal albo że jeszcze przed oddaniem go do używania sceduje prawa z umowy deweloperskiej. Ma to dość skomplikowane konsekwencje w VAT. Najłatwiej wyjaśnić je na przykładzie.


VAT

Prawo do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu działalności gospodarczej

Ryszard Kubacki
Przedsiębiorca do końca 2018 prowadził firmę handlową. Obecnie został wykreślony przez naczelnika US z rejestru podatników VAT. Okazało się, że ewidencje VAT z września ubiegłego roku zawierają błędy rachunkowe.
Czy przedsiębiorca ma prawo do korekty deklaracji VAT-7 za ten okres?

VAT

Czy odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogę jest objęte zwolnieniem z VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie za grunt należący do jego firmy, który jest przeznaczony pod budowę drogi. Dla gruntu nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Czy w takim przypadku można zastosować zwolnienie z VAT?

VAT

Odszkodowanie dla rolnika-podatnika VAT za grunt służący działalności gospodarczej

Aleksander Woźniak
Wywłaszczenie za odszkodowaniem z gruntu związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym – działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych – podlega temu podatkowi.

VAT

Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych bez VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka nieodpłatnie przekazuje kontrahentom drukowane materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, broszury, katalogi, wzorniki, flagi reklamowe) dotyczące dystrybuowanych towarów, a także banery, tablice, standy reklamowe, opatrzone logo spółki.
Celem przekazania tych materiałów (zazwyczaj o wartości jednostkowej ponad 10 zł) jest informacja o towarach spółki, ich cechach jakościowych i użytkowych, zaletach technicznych oraz możliwościach zastosowania w różnych wariantach mebli i zabudowy wnętrz.
Dla kontrahentów nie mają one żadnej wartości użytkowej, nie stanowią także prezentów i nie mogą być uznane za próbki. Są przekazywane bez żadnych umów, w ilości zależnej od wartości obrotu z danym kontrahentem.
Czy ich nieodpłatne przekazanie, w związku z działalnością gospodarczą, podlega VAT?

Nie. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny,

VAT

Odliczenie VAT przy imporcie towaru otrzymanego nieodpłatnie

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała od chińskiego kontrahenta darmowe towary, od których zapłaciła VAT z tytułu importu.
Czy z otrzymanego od agencji celnej w formie elektronicznej poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) podatnik może odliczyć VAT? Jeżeli tak, to w której deklaracji VAT-7?

VAT

Przekazanie składnika majątku firmie małżonka – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeden z nich chciałby przekazać urządzenie (kupione po zawarciu małżeństwa) drugiemu.
Czy w takim przypadku dojdzie do opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy odpłatne i nieodpłatne udostępnianie pracownikom pakietów medycznych podlega VAT

Tomasz Krywan
Spółka kupuje pakiety medyczne dla swoich pracowników. Niektórym są one udostępniane odpłatnie (za opłatą w wysokości ponoszonego przez spółkę kosztu), a innym nieodpłatnie.
Czy w takim przypadku dochodzi do świadczenia przez spółkę usług podlegających VAT?

Rozliczenia

Nowe wzory deklaracji VAT

Od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2019 obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7 (wzór 19) i VAT-7K (wzór 13). Podatnicy mogą jednak nadal stosować stare wzory – nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019.

VAT

Umorzenie wierzytelności – skutki w VAT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?

Należy ją jednak rozpatrzyć w kontekście ulgi na złe długi. Zgodnie bowiem z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku, przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.


VAT

Stawka VAT na usługi projektowe z przeniesieniem praw autorskich

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi wykonywania projektów wnętrz. Projekty przekazuje klientom wraz z prawami autorskimi.
Czy do świadczonych usług może stosować stawkę VAT 8%?

Tak. Na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 181 zał. nr 3 i art. 146aa pkt 2 ustawy o VAT opodatkowane stawką 8% są usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich bądź praw do artystycznego wykonania (bez względu na symbol PKWiU).


VAT

Czy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe może mieć status rolnika ryczałtowego

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i ma w związku z tym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Czy rozpoczynając działalność rolniczą, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?

Nie. Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia od tego podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Ponadto art. 115–118 ustawy o VAT określają szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych.

Definicję rolnika ryczałtowego zawiera art. 2 pkt 19 ustawy o VAT. Jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT na usługi spedycji międzynarodowej wykonane na terytorium Polski

Marcin Szymankiewicz
Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej m.in. dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych (podatników VAT w Polsce), działając jako ich podwykonawca. Dla jednego ze zleceniodawców świadczy m.in. usługę spedycji międzynarodowej jedynie na tzw. odcinku krajowym, tj. od granicy Polski z państwem niebędącym członkiem UE do pierwszego miejsca przeznaczenia importowanych towarów na terytorium Polski. Ma kopię listu przewozowego SMGS (dokumentu kolejowego w komunikacji międzynarodowej), z którego wynika, że importowany towar jest przemieszczany między miejscem nadania znajdującym się poza UE a pierwszym miejscem przeznaczenia w Polsce. Spółka dysponuje ponadto kopią dokumentu SAD, który potwierdza zgłoszenie towarów do odprawy celnej (procedura dopuszczenia do obrotu) przez importera.
Czy wskazana usługa jako usługa transportu międzynarodowego jest opodatkowana wg preferencyjnej stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

W myśl przywołanego przepisu stawkę 0% VAT stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W świetle art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT są nimi:

 • przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania):
  • w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium Polski,
  • poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski (tranzyt),
  • na terytorium innego niż Polska państwa UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium innego niż Polska państwa UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski;
 • usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z ww. usługami.

Podatki i prawo gospodarcze

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty rocznej korekty VAT dokonywanej w drodze korekty złożonych deklaracji VAT

Tomasz Krywan
W deklaracjach VAT-7 za styczeń 2016 r. i styczeń 2017 r. przedsiębiorca (podatnik PIT) nie wykazał kwot korekt rocznych dotyczących środków trwałych – mimo ciążącego na nim obowiązku. Dopiero w styczniu 2019 r. złożył korekty tych deklaracji celem wykazania w nich kwot korekt VAT oraz wpłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami.
Czy kwoty tych korekt może zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodów, czy też konieczna jest korekta zeznań PIT-36L złożonych za lata 2016 i 2017?

Z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c updof wynika, że gdy na skutek korekty VAT dochodzi do zmniejszenia odliczonego podatku, kwota korekty może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Tak jest także w przypadku rozłożonych w czasie korekt dotyczących odliczenia VAT od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Analogiczne regulacje zawarto również w updop.

Przyjmuje się, że skutek ten następuje w momencie złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K, w której rozliczana jest korekta.


Nowe zasady opodatkowania VAT bonów i usług elektronicznych oraz korzystania z ulgi na złe długi

Łukasz Chłond
1.01.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi. Zmieniły się też zasady rozliczenia podatku z tytułu usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na rzecz konsumentów, a także korzystania z ulgi na złe długi w VAT.

W art. 2 pkt 41 ustawy o VAT zdefiniowano pojęcie „bonu” – jest to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Bonem na potrzeby ustawy o VAT jest więc każdy instrument, który musi zostać przyjęty przez sprzedawcę jako forma płatności za nabywane towary lub usługi. Przykładowo będzie to zatem bon towarowy, karta przedpłacona (podarunkowa) wyemitowana przez sieć sklepów, voucher. Warunkiem uznania tego typu instrumentów za bony jest wskazanie w samym instrumencie (np. na karcie) albo w towarzyszącym mu regulaminie, jakich towarów lub usług dotyczy lub którzy sprzedawcy akceptują go jako formę płatności.


Podatek od towarów i usług

Co się zmienia w VAT od 1.01.2019

Krzysztof Hałub
Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych, a także zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych i uldze na złe długi to najważniejsze nowości w zakresie VAT, które weszły w życie 1.01.2019.
 • Ulga na złe długi
 • Likwidacja odrębnego wniosku o zwrot VAT
 • Opodatkowanie bonów
 • Zmiana miejsca świadczenia usług elektronicznych
 • Inne zmiany

VAT

Dane rozwiązanej spółki cywilnej na fakturze wystawionej przez komornika – co z prawem do odliczenia VAT

Aleksander Kliszewski
Przedsiębiorca nabył nieruchomość na licytacji komorniczej, a na fakturze wystawionej przez komornika sądowego jako sprzedawcę wskazano spółkę cywilną, która wcześniej została rozwiązana.
Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT, skoro sprzedawca wskazany na fakturze nie istniał w chwili nabycia?

Tak. Nawet gdy komornik sądowy w wystawionej przez siebie fakturze wskaże jako sprzedawcę nieistniejącą już spółkę cywilną, co do zasady nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Regułą jest – wynika ona z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT – że podatnik VAT ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


VAT

Kiedy nieruchomość komercyjną można nabyć bez VAT

Krzysztof Hałub
MF wyjaśnił, kiedy zbycie nieruchomości generujących przychody z najmu dzierżawy czy leasingu może być zakwalifikowane jako wolne od VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Obszerne objaśnienia podatkowe (wraz z przykładami) dotyczące zbycia tzw. nieruchomości komercyjnych zostały wydane 11.12.2018 (są zamieszczone na stronie internetowej www.mf.gov.pl). Zastosowanie się do nich chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami zajęcia odmiennego stanowiska przez organy podatkowe.

Wg MF dostawa ww. nieruchomości co do zasady podlega VAT (jako dostawa towarów). Tylko w wyjątkowych okolicznościach może być uznana za czynność niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp). Istotne są tu:

 • zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz
 • faktyczna możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

VAT

Grunt przeznaczony pod inwestycję – zakup z VAT czy bez VAT

Paweł Ziółkowski
Przedsiębiorca zamierza kupić grunt na potrzeby swojej działalności gospodarczej (działalność zwolniona z VAT, bez prawa do odliczenia). Grunt jest niezabudowany, ale zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod inwestycję.
Czy zakup będzie z VAT?

Sprzedaż gruntu będzie obciążona podstawową stawką VAT (23%). To, że nabywca nie ma prawa do odliczenia, jest bez znaczenia.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Oznacza to, że VAT podlegają grunty:

 • zabudowane,
 • niezabudowane, jeżeli stanowią tereny budowlane.

Podatki i prawo gospodarcze

Całkowita zmiana danych nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej

Marcin Szymankiewicz
Spółka sprzedaje towary i usługi krajowym kontrahentom. Czasami po wystawieniu faktury okazuje się, że jako nabywcę błędnie wskazano podmiot, który nie jest stroną transakcji (na rzecz którego nie została zrealizowana dostawa towaru czy usługa). Wszystkie dane nabywcy (nazwa, adres, numer NIP) są nieprawidłowe. Faktura jest jednak doręczana właściwemu nabywcy.
Skoro nie odzwierciedla ona rzeczywistego przebiegu transakcji gospodarczej, to czy prawidłowe jest wystawienie faktury korygującej, w której nastąpi całkowita zmiana danych identyfikujących nabywcę?

Faktura (dokumentująca dostawy i usługi na rzecz firm krajowych) powinna zawierać m.in. imię, nazwisko lub nazwę i adres nabywcy, a także numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby VAT, pod którym otrzymał towary lub usługi (art. 106e ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o VAT).

Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na jej treść lub okaże się, że zawiera ona błędy, sprzedawca wystawia fakturę korygującą. Wystawia ją m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury.


VAT

Sprzedaż budynku wybudowanego na cudzym gruncie – czy korzysta ze zwolnienia z VAT

Ryszard Kubacki Krzysztof Hałub
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) kupił w 2000 murowany pawilon handlowy wybudowany na gruncie należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Zakup nastąpił od innej osoby fizycznej, na podstawie umowy cywilnoprawnej (czyli bez VAT). Obecnie podatnik ma zamiar sprzedać budynek (nie jest właścicielem gruntu).
Jak przedstawia się sprawa z VAT? Czy można zastosować zwolnienie od tego podatku?

VAT

Podstawa opodatkowania VAT usług wymiany walut

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi informatyczne. Zamierza jednak także przeprowadzać z kontrahentami nieregularne transakcje wymiany EUR na PLN. Strony nie będą uiszczać żadnych prowizji/opłat za pośrednictwo. Jedyną płatnością będzie przelew określonej kwoty w EUR (podlegającej wymianie), a z drugiej strony – przelew kwoty w PLN przeliczonej wg średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w przededniu danej operacji. Na danej operacji wymiany waluty może powstać u spółki wynik (dodatni lub ujemny) z tytułu różnic między kursem wymiany EUR na PLN (tj. średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wymianę a kursem, po którym spółka przeliczyła walutę EUR w chwili otrzymania tytułem należnego wynagrodzenia). Co będzie podstawą opodatkowania VAT opisanych usług?

VAT

Handel przepracowanym olejem a zwolnienie podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzący warsztat samochodowy korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200 tys. zł. Czy sprzedając przepracowany olej silnikowy, utraci prawo do tego zwolnienia?

VAT

Pożyczka udzielona przez przedsiębiorcę z majątku osobistego: VAT, PCC i PIT

Mikołaj Przywara
Indywidualny przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, rozliczający się z PIT metodą liniową, ma 70% udziałów w spółce z o.o. Udzielił jej pożyczki z majątku osobistego (a nie z majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa).
Jakie są skutki pożyczki w VAT w zakresie stawki, a także reguł fakturowania i ujmowania odsetek w deklaracji VAT-7? Czy pożyczka podlega PCC? Jakie są skutki przychodu odsetkowego na gruncie PIT?

VAT w jst

Rozliczanie VAT przez jednostki sektora finansów publicznych – zagadnienia sporne

Beata Sadowska Marek Maliński
Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o VAT w działalności gmin i innych jednostek sektora finansów publicznych, w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE i sądów administracyjnych.

Opodatkowanie VAT działalności jednostek sektora finansów publicznych (dalej jsfp) to istotny przedmiot sporów toczących się przed sądami administracyjnymi, począwszy od kluczowej uchwały NSA z 2013 r., kwestionującej dotychczasową praktykę uznawania gminnych jednostek budżetowych za samodzielnych podatników VAT.


Rachunkowość

Należności z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu finansowym państwowej jednostki budżetowej

Jak państwowa jednostka budżetowa powinna w bilansie prezentować należności z tytułu dostaw i usług, stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”?

Podatki i prawo gospodarcze

Obowiązek korekty VAT w związku z umorzeniem zobowiązań

Marcin Szymankiewicz
Czy jeżeli kontrahent umorzył w całości wierzytelność wynikającą z otrzymanej faktury, na nabywcy ciąży obowiązek korekty VAT naliczonego w trybie art. 89b ustawy o VAT? W dacie umorzenia nie upłynęło jeszcze 150 dni od terminu płatności wynikającego z umowy.

VAT

Zwrot podatku – na rachunek VAT czy rachunek rozliczeniowy

Piotr Kaim
Spółka zamierza ponieść znaczące nakłady inwestycyjne, co sprawi, że w jej rozliczeniach VAT pojawi się duża nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wobec tego złoży deklarację VAT-7, w której będzie wnioskować o zwrot VAT na rachunek bankowy.
Czy US może dokonać zwrotu podatku na rachunek VAT, a nie na zwykły rachunek rozliczeniowy?

VAT

Zakup usługi transportu importowanego towaru – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Na dokumencie importu towaru PZC są podane wartość celna i podstawa opodatkowania. Wartość celna to wartość towaru plus koszty transportu do granicy UE (031W) i od niej naliczane jest cło. Do podstawy opodatkowania wchodzi wartość celna plus cło plus opłaty transportowe od granicy UE do miejsca przeznaczenia (071V) i od sumy tych wartości naliczany jest VAT.
Czy w tym przypadku powinien być wykazany import usług?

VAT

Sposób korekty błędnych danych nabywcy na fakturze

Marcin Szymankiewicz
Spółka prowadzi sklep internetowy. Zdarza się, że na fakturze pomyłkowo zostaje wpisany niewłaściwy nabywca. Spółka wystawia wówczas fakturę korygującą „do zera” fakturę pierwotną, na rzecz „nabywcy” wadliwie wskazanego (i mu ją doręcza). Następnie wystawia nową fakturę już na właściwego nabywcę (data sprzedaży wg faktycznej daty sprzedaży towaru, data wystawienia wg daty wystawienia nowej faktury).
Czy postępuje prawidłowo?

VAT

Będąc rolnikiem ryczałtowym, nie można rozliczać VAT od usług rolniczych

Aleksander Woźniak
Rolnik ryczałtowy nie może być jednocześnie podatnikiem VAT zwolnionym z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności i podatnikiem VAT czynnym – w zakresie świadczenia usług rolniczych.

VAT

Opodatkowanie sprzedaży z wykorzystaniem vouchera

Luiza Boczek
Przedsiębiorca zamierza pośredniczyć w sprzedaży towarów i usług przez swoją stronę internetową, oferując nabywcom e-vouchery i karty podarunkowe (dalej e-vouchery). Towary i usługi, które można za nie nabyć, pochodzą od różnych dostawców. Za ich sprzedaż, promocję i e-marketing na swojej stronie internetowej przedsiębiorca ma otrzymywać prowizję. Wynagrodzenie będzie wypłacać sprzedawcy towaru lub usługi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od kupującego.
W jaki sposób opodatkować sprzedaż e-voucherów przez internet

Podatki i prawo gospodarcze

Czy zwrot naliczonego VAT uprzednio ujętego w kosztach stanowi przychód podatkowy

Iwona Czauderna
Spółka na skutek niekorzystnej wykładni ustawy o VAT przyjetej przez organy podatkowe, dotyczącej odliczenia naliczonego VAT, nie korzystała w pełni z przysługującego jej prawa do odliczenia. Nieodliczony podatek zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Po pewnym czasie wykładnia przepisów została uznana za wadliwą – spółka skorygowała rozliczenie VAT.
Czy prawidłowo wykazała uzyskane przysporzenie w postaci zwrotu naliczonego VAT, uprzednio ujętego w kosztach uzyskania przychodów jako swój przychód?

Podatki i prawo gospodarcze

Dokumentowanie fakturą VAT marża sprzedaży usługi hotelowej

Marcin Szymankiewicz
Spółka zajmuje się organizacją imprez turystycznych, działa też jako agent innych organizatorów imprez (touroperatorów). Kupuje m.in. usługi hotelowe stanowiące składnik organizowanej imprezy turystycznej albo odsprzedawane jako samodzielna usługa. Nabywając te usługi, spółka działa na rzecz nabywcy (klienta) we własnym imieniu i na własny rachunek. W odsprzedawanej usłudze hotelowej zasadniczo nie ma innych świadczeń poza noclegiem i ew. śniadaniem. Świadcząc ww. usługi, spółka nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.
Czy prawidłowo opodatkowuje sprzedawaną klientom usługę hotelową na zasadach procedury marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT i dokumentuje fakturą z dopiskiem „procedura marży dla biur podróży”?

VAT

Jak ustalić miejsce opodatkowania VAT usługi magazynowania

Marcin Szymankiewicz
Ustalenie, kto – sprzedawca czy nabywca – powinien rozliczyć VAT od transgranicznych usług magazynowania towarów, może sprawiać problem.

VAT

Wynajem wspólnego lokalu małżonków – kto rozlicza VAT

Aleksander Woźniak
Podatnikiem VAT może być tylko jeden z małżonków, nawet jeśli obrót gospodarczy dotyczy ich wspólnego majątku.

Rachunkowość

Ewidencja „rabatu” z tytułu wcześniejszej zapłaty podatku od towarów i usług z rachunku VAT

Stosując mechanizm podzielonej płatności (MPP), jednostka ma prawo skorzystać z „rabatu” za wcześniejszą zapłatę zobowiązań podatkowych z rachunku VAT, odprowadzając do US niższą kwotę VAT, niż wynika to z dokumentów źródłowych i deklaracji.
W jaki sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych kwotę pozostającą z tytułu tego „rabatu” na rachunku VAT podatnika?

Podatki i prawo gospodarcze

Modernizacja budynku – odliczenie i korekta naliczonego VAT

Piotr Kaim
Spółka jest właścicielem budynku, w którym prowadzi hotel. Zgodnie z decyzją zarządu budynek zostanie zmodernizowany (ulepszony), m.in. będzie wymieniona winda. VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z modernizacją wyniesie 50 tys. zł. W najbliższym czasie budynek ma być wykorzystywany wyłącznie do działalności hotelowej, opodatkowanej VAT. Być może jednak za kilka lat spółka zmieni profil działalności na długoterminowy najem lokatorski (zwolniony z VAT) albo sprzeda budynek i będzie to transakcja zwolniona z VAT.
Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy ulepszeniu budynku? Czy będzie zobowiązana do korekty odliczenia w przypadku sprzedaży budynku lub rozpoczęcia działalności zwolnionej z VAT?

VAT

Rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na plus w przypadku podwyższenia ceny

Marcin Szymankiewicz
Czy po wystawieniu faktury korygującej na plus z racji podwyższenia ceny należny VAT rozlicza się na bieżąco w dacie wystawienia tej faktury, czy wstecz w dacie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub usług, których cenę następnie podwyższono?

VAT

Stawka VAT na cesję praw do umowy deweloperskiej i ekspektatywę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Marcin Szymankiewicz
Spółka zamierza sprzedawać mieszkania, a ściślej:
– cedować za opłatą prawa i obowiązki wynikające z umowy deweloperskiej (w sytuacji gdy nie doszło jeszcze do sprzedaży lokalu przez dewelopera i nie została ustanowiona odrębna własność lokali) oraz
– dokonywać sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego (gdy mimo faktycznej sprzedaży mieszkania sąd nie zdążył założyć dla niego księgi wieczystej).
Lokale, do których cedowane są prawa, spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i ich ew. dostawa korzystałaby z 8% stawki VAT.
Czy dla przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej oraz dla sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego właściwa będzie też ta stawka?

VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów sprzedawanych za złotówkę

Marcin Szymankiewicz
Spółka oferuje promocję skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku zakupu jej wyrobów za określoną kwotę klient może nabyć inny towar po cenie znacznie niższej niż jego wartość rynkowa, np. za 1 zł (cena ta jest niższa od ceny zakupu towaru przez spółkę). Spółka sprzedaje ww. towary ze stawką 23% VAT.
Czy ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie?

VAT

Sprzedaż o charakterze ciągłym – problemy z opodatkowaniem VAT

Przemysław Powierza
Rozliczanie VAT od tzw. sprzedaży o charakterze ciągłym (dostaw towarów oraz usług ciągłych) już od dłuższego czasu budzi kontrowersje. Zarówno doktryna, organy podatkowe, jak i sądy administracyjne prezentują różne, niekoniecznie zbieżne koncepcje nt. tego, kiedy można mówić o świadczeniu ciągłym. Podejście podatników (sądząc np. po treści wniosków o interpretacje), organów podatkowych (sądząc po wydanych interpretacjach) oraz sądów (sądząc po wyrokach) ewoluuje – wciąż jednak trudno ustalić, w jakim kierunku.

Nie wiadomo więc, która z prezentowanych koncepcji ostatecznie zwycięży. Ryzyko ponoszą oczywiście podatnicy – zdezorientowani, czy przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT są rzeczywiście tak nieprecyzyjne, czy trudne w interpretacji.


VAT

Jak stosować MPP – objaśnienia MF

Krzysztof Hałub
Mimo przyznania płacącemu inicjatywy co do wyboru mechanizmu podzielonej płatności (MPP) sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci, działając zgodnie z zasadą swobody umów, sami decydują, w jaki sposób rozliczą zawarte transakcje.

Temat miesiąca

Zwolnienie z VAT usług najmu nieruchomości

Tomasz Krywan
Wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe może być objęty zwolnieniem z VAT przy spełnieniu wskazanych przez ustawodawcę warunków. Ich interpretacja w praktyce może sprawiać problem. Poniżej opisujemy problematyczne kwestie, z przywołaniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych.

Zwolnienie z VAT obejmujące świadczenie usług najmu nieruchomości na cele mieszkaniowe zostało określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Ma ono zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są 4 warunki:

 • przedmiotem najmu jest nieruchomość o charakterze mieszkalnym lub część nieruchomości,
 • umowa najmu jest zawarta na własny rachunek podatnika,

VAT

Korekta faktury po udzieleniu skonta

Marcin Szymankiewicz
Spółka 10.05.2018 sprzedała towary firmie X za 123 000 zł (brutto, w tym 23 000 zł VAT). Sprzedaż tego samego dnia udokumentowała fakturą. Wynikający z niej VAT rozliczyła w całości w deklaracji VAT za maj.
Z racji wcześniejszej zapłaty (w terminie 5 dni od otrzymania faktury) nabywcy przysługiwał 3% rabat (skonto), wynoszący 3690 zł (123 000 zł × 3%). 14.05.2018 kontrahent zapłacił za fakturę 119 310 zł, uwzględniając kwotę skonta. W związku z tym spółka wystawiła fakturę korygującą, zmniejszającą podstawę opodatkowania (o 3000 zł) oraz VAT (o 690 zł).
Faktura ta została wysłana do kontrahenta, on ją odebrał, a spółka otrzymała potwierdzenie odbioru 12.06.2018. W deklaracji VAT za maj (tj. w miesiącu wystawienia korekty) pomniejszyła podstawę opodatkowania i VAT.
Czy takie rozliczenie skonta było prawidłowe?

VAT

Przyspieszony zwrot podatku na rachunek VAT

Aleksander Kliszewski
Czy naczelnik US może przedłużyć 25-dniowy termin zwrotu podatku na rachunek VAT w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

VAT

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności

Tomasz Krywan
Z końcem czerwca 2018 osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą, w tym złożyła zgłoszenie VAT-Z. Na początku lipca 2018 otrzymała fakturę za prąd do wynajmowanego na potrzeby działalności gospodarczej biura.
Czy może odliczyć z niej VAT?

VAT

Udzielenie rabatu pośredniego – moment korekty VAT u sprzedawcy

Krzysztof Hałub
Spółka udziela tzw. rabatów pośrednich nabywcom, którzy kupują jej towary w hurtowni. Dokumentuje je notą księgową.
W którym momencie powinna pomniejszyć swoją sprzedaż i należny VAT? Z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę

Podatki i prawo gospodarcze

Częściowa zapłata z rachunku VAT a prawo do „skonta” przy zapłacie podatku

Aleksander Kliszewski
Czy możliwe jest obniżenie zobowiązania podatkowego VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w przypadku gdy przed terminem płatności zobowiązania zapłacono z rachunku VAT jedynie jego część, a nie całość?

Podatki i prawo gospodarcze

Zakup usługi od kontrahenta z USA zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce

Edyta Głębicka
Od kilku lat płacimy firmie z USA za uzyskanie dostępu on-line do serwisów informacyjnych i baz danych obejmujących światowe raporty handlowe i giełdowe. Wystawcą faktur jest ta firma. Faktury były wystawiane bez VAT. Uznaliśmy, że jest to import usług. Na ostatniej fakturze (także bez podatku) zauważyliśmy jednak, że firma podała numer NIP z prefiksem PL.
Mamy wątpliwość, jak dla celów VAT rozliczyć tę fakturę.

Formularze

Nowe wzory deklaracji VAT od rozliczenia za lipiec 2018

Tomasz Krywan
Od 1.07.2018 obowiązują nowe wzory VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12 oraz nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zostały wprowadzone m.in. w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi podzielonej płatności w VAT.

Temat miesiąca

VAT w działalności weterynarzy

Tomasz Krywan
Świadczenie usług weterynaryjnych to działalność podlegająca VAT na zasadach ogólnych. Jednak – jak w przypadku każdej branży – także rozliczenia weterynarzy cechuje pewna specyfika. Poniżej opisujemy te szczególne kwestie.

Działalność weterynarzy to działalność usługodawców, a więc działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT (art. 15 ust. 2). Podmioty wykonujące samodzielnie działalność weterynaryjną są zatem z tego tytułu podatnikami VAT (art. 15 ust. 1). Czynności wykonywane w ramach tej działalności podlegają VAT, jednak z pewnymi wyjątkami.


VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na spółkę cywilną bez nazwisk wspólników

Tomasz Krywan
Spółka cywilna otrzymała fakturę zakupową z samą tylko nazwą spółki (bez nazwisk wspólników).
Czy może odliczyć VAT z tej faktury?

VAT

Wydanie za odpłatnością kopii danych osobowych na żądanie to opodatkowana usługa

Krzysztof Hałub
Opłaty pobierane przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów RODO za dostarczanie informacji dotyczących danych osobowych są objęte VAT wg stawki 23%.

VAT

MPP w przypadku faktur zaliczkowych i pro forma

Aleksander Kliszewski
Czy mechanizm podzielonej płatności (MPP) ma zastosowanie do każdego dokumentu zawierającego VAT, a więc także do faktur zaliczkowych lub pro forma?

VAT

Moment odliczenia VAT

Tomasz Krywan
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (prawo do odliczenia) jest kluczowym uprawnieniem czynnych podatników VAT, pozwalającym na całkowite uwolnienie podatnika od obciążeń z tytułu tego podatku i gwarantującym neutralność opodatkowania działalności gospodarczej. Z prawa tego nie można jednak korzystać w dowolnym momencie. Przepisy wyraźnie określają zasady, na jakich ono powstaje, a także terminy dokonywania odliczeń.

Podatek naliczony można odliczyć najwcześniej w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstało prawo do odliczenia. Ustawa o VAT wskazuje ponadto na 2 inne podstawowe sposoby korzystania z prawa do odliczenia. Wybór należy do podatnika.


VAT

Posiadanie dokumentacji jako warunek odliczenia VAT przy eksporcie usług

Marcin Szymankiewicz
Spółka wykonała usługę doradczą (doradztwo informatyczne) na rzecz firmy ukraińskiej. Wystawiła fakturę, stosując mechanizm odwrotnego obciążenia (bez stawki i kwoty VAT), gdyż wystąpił tzw. eksport usług (miejsce ich świadczenia znajdowało się na Ukrainie, gdzie siedzibę działalności gospodarczej ma usługobiorca). Tego typu usługi są opodatkowane w Polsce 23% VAT. Przy ich świadczeniu spółka korzystała z pomocy firmy X, która wykonała część ekspertyzy. Otrzymała od niej fakturę z 23% VAT.
Czy może odliczyć ten podatek? Nie ma on związku ze sprzedażą opodatkowaną spółki, lecz tylko z eksportem usług.

VAT

Czy sprzedaż wysyłkowa do krajów UE korzysta ze zwolnienia z VAT bez limitu kwotowego

Mateusz Kaczmarek
Przedsiębiorca zajmuje się handlem internetowym. Stosuje zwolnienie podmiotowe z uwagi na obrót nieprzekraczający 200 tys. zł rocznie. W tym roku wśród jego klientów pojawiły się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w innych krajach UE. Sprzedaż na ich rzecz to tzw. sprzedaż wysyłkowa.
Czy wlicza się ją do limitu obrotu dla potrzeb stosowania zwolnienia podmiotowego?

VAT

Należyta staranność w VAT w świetle wytycznych Ministerstwa Finansów

Łukasz Chłond
Resort finansów wydał długo oczekiwaną przez podatników instrukcję dotyczącą zasad dochowania należytej staranności przy doborze kontrahenta i współpracy z nim, co – w świetle orzecznictwa sądowego i stanowiska organów podatkowych – jest warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia VAT.

Dokument Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych (dalej Metodyka) został opublikowany 25.04.2018 r. na stronie internetowej resortu finansów. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie jest to tzw. kodeks dobrych praktyk, skierowany do podatników, tylko wytyczne adresowane do organów podatkowych.


Podatki i prawo gospodarcze

Stawka VAT przy sprzedaży budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi

Piotr Kaim
Przedsiębiorca zamierza sprzedać wybudowany przez siebie budynek mieszkalny wraz z działką gruntu. Budynek ten wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zaliczany jest do klasy 1122 („Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”). Znajdują się w nim lokale mieszkalne (ok. 60% powierzchni użytkowej) i użytkowe (ok. 40% powierzchni). Powierzchnia użytkowa niektórych lokali mieszkalnych przekracza 150 m2, a całego budynku znacząco przekracza 300 m2. Sprzedaż nie będzie objęta zwolnieniem z VAT, nie upłynęły bowiem jeszcze 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a przedsiębiorca miał prawo do odliczania VAT naliczonego przy budowie.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży budynku mieszkalnego, obejmującego także lokale użytkowe? Czy w stosunku do całości transakcji można przyjąć stawkę 8% właściwą dla dostawy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT)?

Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wpłaconego w przetargu wadium

Iwona Czauderna
Gmina zbywa, w drodze przetargu, niektóre nieruchomości ze swoich zasobów, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.
Kiedy po stronie gminy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wadium wpłaconego przez osobę ustaloną w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości?

Podatki i prawo gospodarcze

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej kompleksową usługę organizacji konferencji

Marcin Szymankiewicz
Spółka – producent leków – promuje swoje produkty wśród lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów na tzw. eventach (kongresach, szkoleniach, konferencjach). W ich trakcie prezentowane są zasady prawidłowego stosowania produktów leczniczych, przeciwwskazania, zalecenia, informacje o chorobach i metodach leczenia. Promocja polega na umieszczaniu banerów reklamowych, informowaniu, że spółka jest sponsorem wydarzenia, rozdawaniu ulotek, broszur, drobnych gadżetów (np. długopisów, smyczy, pendrive’ów) itp.
Spotkania są organizowane w salach konferencyjnych i lokalach gastronomicznych przez niezależne od spółki podmioty. Odpowiadają one za kompleksową organizację – program, prelegentów, zapewnienie uczestnikom transportu, noclegu i wyżywienia.
Czy spółka ma prawo odliczyć VAT wykazany na fakturach dokumentujących te kompleksowe usługi?

Blokada środków także na rachunku VAT

Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika VAT uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który już wkrótce będą trafiać środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Moment korekty VAT w przypadku rabatu pośredniego

Sprzedawca udzielający tzw. rabatu pośredniego pomniejsza podstawę opodatkowania i kwotę VAT z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), a nie w momencie późniejszego wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.

Numeru rachunku VAT nie trzeba zgłaszać do US

Podatnicy, którym banki/skok otworzą – zarówno przed, jak i po 1.07.2018 – rachunki VAT do rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunków członka skok, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie mają obowiązku zgłaszania ich do US.

VAT

Jak urzędnicy ocenią, czy podatnik dochował należytej staranności

Krzysztof Hałub
Ministerstwo Finansów 25.04.2018 opublikowało na swojej stronie internetowej wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie, czy przedsiębiorca nabywający towary w transakcjach krajowych wykazał się należytą starannością w kontaktach z kontrahentem.

VAT

Sprzedaż towarów wysyłanych do innego kraju niż siedziba nabywcy

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedającym swoje wyroby (tapicerkę jachtową) oraz towary (tkaniny) kontrahentom z UE i spoza UE. Zdarza się, że sprzedaje wyroby kontrahentowi:
– z Niemiec, lecz na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
– z Niemiec i na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Francji – czy jest to WDT?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do kontrahenta z Francji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
Czy w ww. przypadkach ma znaczenie, kto płaci za transport?
Zdarza się, że tapicerka jest montowana na jachcie, np. w Niemczech, który później zostaje sprzedany do innego kraju (z UE lub spoza UE). Czy mamy wówczas do czynienia z uszlachetnieniem lub transakcją trójstronną?

VAT

Wynajem autobusu z kierowcą i bez – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zamierza rozszerzyć działalność o wynajem pojazdu (autobusu) z kierowcą lub bez kierowcy.
Jaka będzie właściwa stawka VAT dla takich usług? Czy taka sama stawka obowiązuje w przypadku wynajmu autobusu na rzecz własnych pracowników?

VAT

Czy na fakturze trzeba podać nazwę i adres oddziału spółki

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. posiada oddziały. Na wystawianych fakturach widnieje jej nazwa, adres oraz NIP, natomiast nie ma adresu danego oddziału wystawiającego fakturę (choć oddział ten uczestniczy w dostawie towaru lub świadczeniu usługi).
Czy tak wystawione faktury są prawidłowe?

VAT

Złożenie deklaracji VAT na papierze zamiast elektronicznie

Aleksander Kliszewski
Jakie są skutki złożenia deklaracji VAT-7 w formie papierowej zamiast elektronicznej?
Czy taka deklaracja będzie prawnie skuteczna?

VAT

Śmierć podatnika a obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla celów VAT

Tomasz Krywan
W kwietniu 2018 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT.
Czy spadkobiercy tej osoby mają obowiązek sporządzić i opodatkować VAT remanent likwidacyjny po niej?

VAT

Wywóz towarów do Stanów Zjednoczonych w celu ich sprzedaży z amerykańskiego magazynu

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca zamierza rozpocząć sprzedaż wyprodukowanych w Polsce towarów dla amerykańskich nabywców. Towary nie będą jednak dostarczane im z Polski, lecz z wynajętego w USA magazynu, do którego przedsiębiorca będzie je przemieszczał.
Czy w związku z tym powinien wykazywać eksport?

VAT

Nieoprocentowana pożyczka nie wpływa na wskaźnik proporcji VAT

Marcin Sądej
Czynności niepodlegające ustawie o VAT nie powinny być wliczane do obrotu służącego obliczeniu proporcji odliczenia VAT naliczonego.

VAT

VAT od wynagrodzenia z umowy o wypożyczenie sprzętu i franczyzę

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. udzieliła licencji przedsiębiorcy – osobie fizycznej – na świadczenie usług gastronomicznych na terenie Polski pod swoją marką. Zawarła z nim umowę franczyzy, na mocy której należy się jej ustalone wynagrodzenie. Dodatkowo strony zawarły umowę o odpłatne wypożyczenie sprzętu gastronomicznego (na czas oznaczony).
Czy spółka w wystawionych fakturach prawidłowo zastosowała 23% stawkę VAT do wynagrodzenia z obu umów?

Podatek dochodowy

Straty w towarach handlowych – koszty uzyskania przychodów i odliczenie VAT

Edyta Głębicka
Zakup towarów handlowych z zamiarem ich odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej uprawnia podatnika do zaliczenia poniesionych na ten cel wydatków do kosztów podatkowych i odliczenia VAT. Co jednak w przypadku, gdy nabyte towary nie zostaną sprzedane ani w inny sposób wykorzystane do działalności opodatkowanej? Orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych wskazują warunki, jakie muszą być spełnione, aby można było uznać powstałe z tego tytułu straty za koszty uzyskania przychodów i zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Kupując towary handlowe, przedsiębiorca zakłada, że je sprzeda i to z zyskiem, ponosi więc wydatki w celu osiągnięcia przychodu. Wydatki te stanowią zatem koszty uzyskania przychodów. Oczywiście co do zasady nie od razu, ale w dacie uzyskania przychodu, gdyż są to koszty bezpośrednio związane z przychodami. Problem pojawia się, gdy towary nie zostaną wykorzystane w celu uzyskania przychodu.


Rachunkowość

Ewidencja zaokrągleń kwot podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT

Czy groszowe kwoty, powstające w państwowej jednostce budżetowej w wyniku zaokrągleń w deklaracji VAT kwot podatku należnego i naliczonego, księgować oddzielnymi kwotami – odpowiednio – na konto pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych, czy też jedną kwotą, powstałą ze skompensowania różnicy zaokrągleń VAT należnego i naliczonego?

VAT

Wspólny zakup przez dwóch podatników a odliczenie VAT

Tomasz Krywan
Dwaj przedsiębiorcy (zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT) chcą wspólnie kupić urządzenie, które po zakupie będzie stanowić ich współwłasność po połowie.
Czy sprzedawca powinien wystawić jedną, czy 2 faktury? Czy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć VAT z otrzymanej wspólnie faktury?

VAT

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na małżonków

Marcin Sądej
Można odliczyć cały VAT naliczony z faktury wystawionej na małżonków, gdy działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie jeden z nich.

Potwierdza to interpretacja KIS z 6.02.2018 (0115-KDIT1-2.4012.939.2017.1.RS). Spółdzielnia mieszkaniowa sprzedała wieczyste prawa użytkowania gruntów. Nabywcami byli małżonkowie, którzy zakupili prawo na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeden z małżonków, będący czynnym podatnikiem VAT, prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Zarówno przed, jak i po nabyciu prawa wieczystego użytkowania gruntów działki były i nadal miały być wykorzystywane przez niego wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.


VAT

Otrzymanie wpłaty od niedoszłego nabywcy – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Tomasz Krywan
Firma prowadzi działalność w zakresie sprzedaży surowców chemicznych, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego. Część towarów (np. produkty niebezpieczne) może być nabywana jedynie przez przedsiębiorców (informuje o tym strona internetowa dotyczącej danego produktu). Zdarza się jednak, że towary zamawiają osoby prywatne. Właściciel firmy anuluje takie zakupy, a jeżeli niedoszły nabywca dokonał wpłaty na ich poczet – zwraca mu pieniądze.
Czy w tej sytuacji w związku z otrzymaniem wpłaty od osoby prywatnej powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

VAT

Zwolnienie z VAT w przypadku podnajmu mieszkania przez spółkę

Marcin Sądej
Spółka z o.o. wynajmuje lokale mieszkalne innej spółce, która udostępnia je swoim pracownikom wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem ten jest objęty zwolnieniem z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?

Tak. W myśl przywołanego przepisu zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.


VAT

Należyta staranność w VAT – podsumowanie aktualnych trendów w orzecznictwie

Łukasz Chłond
Pojęcie „należytej staranności”, choć nie występuje w dyrektywie 112, a w ustawie o VAT mowa o nim w zaledwie jednym przepisie, jest bardzo istotne dla rozliczeń tego podatku. Od zachowania należytej staranności organy podatkowe uzależniają możliwość odliczenia VAT naliczonego, a także stosowania stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i eksportowych. W zdefiniowaniu tego pojęcia pomocne może być orzecznictwo TSUE oraz sądów administracyjnych.

Ministerstwo Finansów i podległa mu administracja skarbowa od pewnego czasu stoją na stanowisku, że możliwość odliczenia VAT oraz zastosowania zerowej stawki podatku w transakcjach transgranicznych jest ściśle uzależniona od zachowania przez polskiego podatnika należytej staranności. Szkopuł w tym, że przesłanki należytej staranności nie zostały nigdzie ściśle określone. Można je wywieść z kilku odpowiedzi MF na interpelacje poselskie oraz z wypowiedzi przedstawicieli resortu w mediach.


Weszło w życie

Wyższy VAT na niektóre wyroby medyczne

Marcin Sądej
Od 19.01.2018 zaszły zmiany w katalogu towarów opodatkowanych stawką 8% VAT.

Bezpośrednią ich przyczyną był wyrok TSUE z 4.06.2015 (C-678/13), w którym Trybunał stwierdził, że stosując obniżoną stawkę VAT do dostaw:

 • sprzętu medycznego, pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności,
 • produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej,

Procedury podatkowe

Więcej informacji o statusie kontrahenta w VAT

Anna Koleśnik
Od 13.01.2018 działa wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wykazy takich podmiotów prowadzi Szef KAS na mocy ustawy z 24.11.2017 o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (DzU poz. 2491).

Możliwość wyszukania informacji ma w intencji resortu finansów ułatwić ocenę i umożliwić przedsiębiorcom weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a także minimalizować ryzyko nieświadomego udziału w tzw. karuzelach VAT.


VAT na roboty budowlane

Stawka VAT przy przebudowie lokalu użytkowego na mieszkalny

Tomasz Krywan
Firma budowlana otrzymała od właściciela lokalu zlecenie wykonania robót budowlanych mających na celu przekształcenie lokalu użytkowego w mieszkalny (o powierzchni mniejszej niż 150 m2).
Jaką stawkę VAT zastosować do takich usług?

Roboty budowlane są opodatkowane VAT wg stawki 8 lub 23%. Obniżona stawka 8% ma zastosowanie do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych bądź ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT). W pozostałym zakresie roboty budowlane opodatkowane są podstawową stawką VAT (23%).


VAT

Jak rozliczać przemieszczenie towarów do oddziału przedsiębiorstwa w innym kraju UE

Konrad Piłat
Polska spółka akcyjna tworzy zakład (oddział) w Hiszpanii. Chce przekazać tam towary importowane z Rosji. W wyniku przesunięcia towarów do oddziału nie występuje – w znaczeniu prawnym – sprzedaż. Część towarów będzie stanowiła pierwsze wyposażenie oddziału.
Czy takie przesunięcie podlega VAT? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinny je potwierdzać i co jest podstawą opodatkowania?

Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług uregulowano w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Z pkt 5 tego przepisu wynika, że jedną z czynności opodatkowanych jest WDT. Została ona zdefiniowana w art. 13 ustawy o VAT. Co do zasady WDT to wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Oznacza to, że zwykle WDT wiąże się z dostawą towarów (zdefiniowaną w art. 7 ustawy o VAT jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel). Od tej zasady są jednak wyjątki – w pewnych sytuacjach, mimo że nie występuje dostawa towarów, dochodzi do WDT.


VAT

Rejestracja osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo rolne jako podatnika VAT z tytułu działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
Małżonkowie prowadzą razem gospodarstwo rolne. Jako czynny podatnik VAT z tego tytułu zarejestrowany jest mąż. Żona chce rozpocząć nierolniczą działalność gospodarczą.
Czy może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi na brzmienie tej regulacji przyjmuje się, że w stosunku do czynności dotyczących wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego występować może tylko jeden podatnik VAT (zob. np. wyrok WSA w Olsztynie z 23.12.2015, I SA/Ol 520/15).


Otrzymane świadczenie gwarancyjne nie podlega VAT

Wyrównanie braku przychodu w ramach tzw. gwarancji czynszowej nie stanowi wynagrodzenia za dostawę towarów ani za świadczenie usług. Nie jest więc objęte VAT i może być udokumentowane notą księgową.

Podatki i prawo gospodarcze

Organ właściwy do zaliczenia wpłaty VAT od importu

Aleksander Kliszewski
Spółka otrzymała postanowienie naczelnika UCS o zaliczeniu wpłaty zaległego VAT z tytułu importu towarów na poczet należności głównej oraz na odsetki za zwłokę.
Czy naczelnik UCS jest właściwy do wydania takiego postanowienia?

Nie. Właściwy miejscowo i rzeczowo w zakresie zaliczenia wpłaty VAT z tytułu importu towarów jest wyłącznie Naczelnik US w Nowym Targu.

Zgodnie z art. 55 § 2 i art. 62 § 4 Op, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zalicza się ją proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.


Łatwiej sprawdzić status kontrahenta w VAT

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej udostępniło wyszukiwarkę podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

VAT należny od aportu nie jest przychodem wspólnika

Otrzymana od spółki – przez wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny – kwota VAT należnego od tego aportu (podlegająca wpłacie do US) nie stanowi jego przychodu i nie podlega CIT ani PIT.

Płatności gotówką nie świadczą o dobrej wierze podatnika

Zapłata za towar lub usługę w formie gotówkowej negatywnie wpływa na przesłankę dobrej wiary oraz należytej staranności podatnika.

Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległości w VAT z tytułu importu towarów

Aleksander Kliszewski
Obecnie w art. 37 ust. 1a ustawy o VAT nie ma już zapisu, że odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.
Czy w związku z brakiem przepisów przejściowych organ podatkowy może obecnie pobrać odsetki także za okres, w którym ten zapis obowiązywał?

Nie może pobrać żadnych odsetek, również tych naliczonych za okres po zmianie przepisów. Jeżeli obowiązek podatkowy (w praktyce dług celny) powstał przed 21.08.2016 r., a podatnik udowodni, że wykazanie w zgłoszeniu nieprawidłowych danych nie wynikało z jego zaniedbania lub świadomego działania, to odsetek się nie pobiera.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie przez gminę VAT od wydatków na modernizację targowiska

Iwona Czauderna
Gmina pobiera opłatę targową od handlujących na dzierżawionych stanowiskach, a także od pozostałych handlujących na targowisku. Na podstawie umów dzierżawy, dotyczących położonych na targowisku pawilonów trwale związanych z gruntem, otrzymuje czynsz dzierżawny.
Na tym targowisku gmina prowadzi inwestycję, polegającą na przebudowie przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnej, nawierzchni placu oraz chodników. Infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez handlujących, od których pobierana jest wyłącznie opłata targowa, jak i tych, którzy dzierżawią pawilony handlowe.
Czy gmina jest uprawniona do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki na przebudowę i modernizację targowiska?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy przekazanie zamiast dywidendy wierzytelności własnych spółki podlega VAT

Tomasz Krywan
Spółka z o.o., zamiast wypłacić wspólnikowi dywidendę, przekazała mu przysługujące jej wierzytelności za sprzedane towary.
Czy powinna była naliczyć w związku z tym VAT?

Zbywane mogą być wierzytelności własne podatników albo wierzytelności nabyte od innych podatników. O ile zbycie wierzytelności nabytych podlega VAT (lecz jest zwolnione od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT), o tyle zbycie wierzytelności własnych – jak się powszechnie przyjmuje – nie podlega VAT.


Kolejne zmiany w VAT od lipca 2018

Ledwo w Dzienniku Ustaw ukazały się przepisy dotyczące mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT, a Ministerstwo Finansów już szykuje kolejne uszczelniające zmiany w ustawie o VAT, które wg założeń mają wejść w życie 1.07.2018.

Interpretacje

Czy menedżer jest vatowcem

Łukasz Chłond
Ustawa o VAT wskazuje 3 warunki, których spełnienie oznacza, że przychody z kontraktu menedżerskiego nie podlegają VAT. Typowe kontrakty menedżerskie spełniają te warunki. Nie można więc uznać, że są one wykonywane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MRiF z 6.10.2017 (PT3.810L11.2017). Pismo dotyczy możliwości uznania za podatników VAT członków zarządów spółek, pełniących funkcję na mocy umów cywilnoprawnych, zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Niemniej wykładnię tę można odnieść do każdego innego kontraktu menedżerskiego, za który wynagrodzenie płacone jest na podstawie faktury.


Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów dotyczące VAT

Jak ustalić cenę towarów sprzedawanych w zestawach, by nie zaniżyć VAT

Krzysztof Hałub
Udzielając rabatu na towary sprzedawane w zestawach, objęte różnymi stawkami VAT, należy proporcjonalnie obniżyć cenę wszystkich elementów zestawu. W przeciwnym razie organy podatkowe mogą uznać, ze doszło do nadużycia prawa w celu zaniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Tak wynika z komunikatu zamieszczonego 29.09.2017 na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zwrócono w nim uwagę na manipulowanie przez podatników podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz stawką obniżoną.


VAT

Tylko mieszkania korzystają z preferencyjnej stawki VAT

Konrad Piłat
Sprzedaż apartamentu będącego lokalem użytkowym jest opodatkowana VAT wg stawki 23%.

Na niektórych obszarach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala budować bloków mieszkalnych. Dozwolone jest natomiast stawianie budynków o funkcji turystycznej. Powoduje to, że deweloperzy budują tam budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego. Następnie wydzielają w nich samodzielne lokale (dla których zakładają księgi wieczyste) i sprzedają jako apartamenty, które na pierwszy rzut oka nie różnią się od typowych lokali mieszkalnych. To od nabywców zależy bowiem, czy zdecydują się na wykorzystywanie ich na własne cele (mieszkalne albo rekreacyjne), czy też będą je wynajmować turystom.


VAT

Zagraniczne opłaty drogowe nieobjęte VAT w Polsce

Marcin Szymankiewicz
Firma zajmująca się transportem drogowych otrzymała fakturę za korzystanie z płatnych dróg i autostrad za granicą.
Czy powinna rozliczyć VAT z tytułu importu usług?

Nie. Zgodnie z zasadą terytorialności (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT) opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Istotne jest więc określenie miejsca świadczenia danej usługi. Usługi udostępnienia płatnych dróg i autostrad, o których mowa w pytaniu, należą do usług związanych z nieruchomościami.


VAT

Transport eksportowanych towarów przez podwykonawcę – jaka stawka VAT

Aleksander Kliszewski
Firma świadczy usługi transportu towarów – w ramach ich eksportu z Polski do Rosji – na zlecenie innych firm transportowych, które przyjęły zlecenie od eksportera. Do tych usług stosowała dotąd stawkę 0% VAT.
Czy w związku z wyrokiem TSUE ws. C-288/16 konieczna jest korekta dotychczasowych rozliczeń i naliczenie VAT wg stawki 23%?

Nie. Jeżeli firma (podwykonawca) spełnia warunki do zastosowania stawki 0% określone w ustawie o VAT, miała i nadal ma prawo stosować 0% stawkę, właściwą dla usług transportu międzynarodowego dopóty, dopóki polski ustawodawca prawidłowo nie wdroży postanowień 112 dyrektywy.


VAT

Szkolenia coachingowe – zwolnienie podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie szkoleń coachingowych.
Czy musi zarejestrować się jako podatnik VAT?

Nie. Przepisy zwalniają od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników:

 • u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), a także
 • rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200 tys. zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT

Tomasz Krywan
Firma zleciła wykonanie usługi remontowej i od wykonawcy otrzymała fakturę z 23% VAT. Po sprawdzeniu okazało się, że wykonawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
Czy mimo to firma może odliczyć VAT z tej faktury?

Z ustawy o VAT, w szczególności z jej art. 88 ust. 3a, nie wynika zakaz odliczania VAT z faktur wystawionych przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT. Nabywcy towarów i usług może więc przysługiwać prawo do odliczenia VAT z takich faktur.


VAT

WNT towarów z Niemiec od szwajcarskiego dostawcy

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) kupuje zegarki od kontrahenta ze Szwajcarii, na warunkach DDP (za transport odpowiada sprzedawca ze Szwajcarii). Kontrahent odpowiada również za importową odprawę celną towarów, która odbywa się w Niemczech. Szwajcar angażuje agencję celną z Niemiec (swojego przedstawiciela podatkowego), która dokonuje odprawy w jego imieniu. Następnie towary są wysyłane do Polski. Spółka nabywa prawo własności do nich na terytorium Polski. Dostawa jest dokumentowana fakturą wystawioną przez szwajcarskiego kontrahenta. Widnieje na niej jego numer VAT, nazwa, adres oraz niemiecki numer VAT-UE jego przedstawiciela podatkowego.
Czy spółka prawidłowo wykazuje WNT od dostawcy szwajcarskiego, ale pod niemieckim numerem VAT-UE przedstawiciela podatkowego?

VAT

Wniesienie aportem prawa do nieodpłatnego używania gospodarstwa ogrodniczego

Ryszard Kubacki
Podatnik prowadzący gospodarstwo ogrodnicze chce wnieść do spółki jawnej wkład w postaci prawa do nieodpłatnego używania, przez 2 lata, tego gospodarstwa.
Czy taki aport podlega VAT?

Wnoszący wkład (aport) przenosi na spółkę prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), w zamian za co otrzymuje pewne uprawnienia (tu prawo do udziału w zysku spółki jawnej).


Należyta staranność w VAT

Czy można wyłączyć negatywne następstwa podatkowe wynikające z nieuczciwości kontrahenta

Tomasz Krywan
Dużo się ostatnio słyszy o problemach podatników nieświadomie współpracujących z nieuczciwymi kontrahentami. Niestety, nie ma sposobu na sprawdzenie kontrahenta i wyeliminowanie ryzyka.

Obowiązujące przepisy, w tym przepisy prawa podatkowego, dają podatnikom wiele możliwości sprawdzenia kontrahentów, a w szczególności umożliwiają:


VAT

Cesja wierzytelności a obowiązek korekty odliczonego VAT przez dłużnika

Tomasz Krywan
Ze względu na trudną sytuację finansową podatnik X nie zapłacił dotychczas za towary zakupione w maju 2017 od sprzedawcy Y. Na początku września 2017 X otrzymał od Y informację, że przysługująca mu wobec X wierzytelność została zbyta firmie Z.
Czy X będzie zobowiązany do korekty VAT odliczonego z faktury wystawionej przez Y ze względu na upływ 150 dni od daty terminu płatności?

Dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur, mogą być obowiązani do korekty odliczonej kwoty podatku. Obowiązek ten powstaje, jeżeli upłynie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (zob. art. 89b ust. 1 ustawy o VAT).

Z przepisów nie wynika przy tym, aby miała na niego wpływ okoliczność, że sprzedawca przed upływem 150 dni od dnia upływu terminu płatności wierzytelności dokonał jej cesji.


VAT

Zakupy przed rejestracją do VAT uprawniają do odliczenia

Dominika Gałka
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny. Potwierdzają to najnowsze interpretacje organów podatkowych.

Przyczyny opóźnionej rejestracji mogą być różne – często jest to wynik braku czasu lub roztargnienia podatnika, który zakładając działalność poprzez tzw. jedno okienko, nie zdaje sobie sprawy lub zapomina, że rejestracja dla celów VAT to kwestia odrębna od samej rejestracji działalności. Bywa również i tak, że przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (z uwagi na niewielkie obroty) kupuje towary lub usługi, i dopiero wtedy podejmuje decyzję, że chociaż nie podlega jeszcze obowiązkowi rozliczania VAT należnego (nie przekroczył limitu sprzedaży 200 tys. zł), to jednak chciałby mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów i dlatego rezygnuje ze zwolnienia.


VAT

Czy sprzedaż psa z hodowli jest objęta VAT

Aleksander Kliszewski
Jeden z naszych klientów poza działalnością gospodarczą prowadzi hodowlę psów rasowych.
Czy sprzedaż szczeniaka podlega VAT, skoro wg definicji ustawowej towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, a przecież zwierzęta nie są rzeczami, lecz istotami żywymi?

Chociaż zwierzęta są istotami żywymi, dla celów VAT traktowane są jak rzeczy, a ich sprzedaż podlega temu podatkowi jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z definicją art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez pojęcie „towarów” rozumie się m.in. rzeczy. Ustawodawca posłużył się pojęciem „rzeczy”, jednak go nie zdefiniował.


VAT

Sprzedaż internetowa dla nabywców krajowych i zagranicznych – rozliczenie VAT

Łukasz Chłond
Przedsiębiorca zamierza uruchomić sklep internetowy i wysyłać towary do klientów w Polsce oraz wybranych krajach UE. Zamówienia będą realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi podpisze odpowiednie umowy o współpracy. Płatności za zamówienia będą przyjmowane w formie przedpłaty na rachunek bankowy, przy użyciu usługi PayPal albo za pobraniem (tylko w Polsce).
Jak rozliczać VAT od takiej sprzedaży?

Sposób rozliczenia VAT od tej działalności zależy od tego, gdzie zakupiony towar będzie wysyłany i do jakiego klienta (konsumenta czy przedsiębiorcy).


Podatki i prawo gospodarcze

VAT od opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowej

Edyta Głębicka
Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej podjęło uchwałę, że jej członkowie będą płacili 1 zł miesięcznie na działalność społeczną, kulturalną i oświatową, którą ma ona prowadzić (m.in. udostępnianie pomieszczeń na działalność klubu seniora i prowadzenie kółka zainteresowań). Powstanie regulamin funduszu, na który będą przekazywane wpłaty i z którego będą finansowane różne zakupy i działania.
Jakie skutki w VAT ma ta dodatkowa działalność spółdzielni?

Temat miesiąca

VAT na opakowania zwrotne

Edyta Głębicka
Część towarów – zarówno w obrocie między firmami, jak i w handlu detalicznym – sprzedawana jest w opakowaniach wielokrotnego użytku. Sprzedawcy nakładają na kupujących obowiązek ich zwrotu bądź do tego zachęcają, pobierając za nie kaucję. Powoduje to określone konsekwencje w VAT. Zdarza się niestety, że przepisy ustawy o VAT regulujące te kwestie nie są prawidłowo stosowane.

W praktyce gospodarczej podatnicy często wystawiają faktury na same opakowania zwrotne, co dla nabywcy może się wiązać z ryzykiem nieodliczenia VAT naliczonego.

Ponadto partnerzy handlowi ustalają czasami dość nieokreślone terminy zwrotu opakowań. Zdarza się też, że w handlu detalicznym niezwrócone opakowania w ogóle nie są rozliczane.


VAT

Montaż okien w innym państwie UE dla tamtejszego podatnika

Tomasz Krywan
Firma budowlana zawarła z niemieckim przedsiębiorcą kontrakt, którego przedmiotem jest montaż okien w budynku mieszkalnym w Niemczech. Okna będzie kupowała w Polsce, a następnie transportowała je do Niemiec i tam montowała.
Czy powinna wykazać WDT, czy świadczenie usług poza terytorium Polski?

Zależnie od woli stron oraz postanowień umownych sprzedaż okien wraz z montażem może mieć charakter:

 • dostawy towarów wraz z ich montażem lub
 • świadczenia usług z wykorzystaniem materiałów własnych (zob. interpretacje IS w Bydgoszczy z 8.10.2014, ITPP1/443-881/14/JP i Łodzi z 5.05.2015, IPTPP1/4512-128/15-4/IG). Dotyczy to również przypadków, gdy okna są montowane za granicą.

VAT

Skutki w VAT otrzymania rabatu pośredniego

Tomasz Krywan
Polska spółka otrzymała notę księgową dokumentującą premię przyznaną przez producenta X (podmiot polski) za zakupy towarów tego producenta. Premia została udzielona z pominięciem dystrybutorów, od których spółka nabywała te towary.
Jak powinna potraktować otrzymaną premię dla celów VAT?

Premie pieniężne otrzymywane z tytułu zakupów o określonej wartości (zakładam, że taki właśnie charakter ma otrzymana przez spółkę kwota) stanowią rodzaj rabatu. Potwierdził to NSA w uchwale z 25.06.2012 (I FPS 2/12): wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat (...) zmniejszający podstawę opodatkowania.


VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów

Tomasz Krywan
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?

Tak. Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Do odliczania VAT naliczonego uprawnia więc również nabywanie miejsc postojowych, które pośrednio służą do wykonywania czynności opodatkowanych.


VAT

Data dostawy na zbiorczej fakturze

Marcin Szymankiewicz
Spółka produkuje elementy z tworzyw sztucznych i sprzedaje je polskim firmom, z którymi współpracuje na podstawie ramowych umów. Wysyłki elementów odbywają się kilka razy w ciągu dnia, przez 7 dni w tygodniu. Dotąd były na nie wystawiane odrębne faktury. Spółka zamierza teraz fakturować dostawy raz w miesiącu, na zakończenie miesiąca. Faktura będzie obejmować wszystkie dostawy z danego miesiąca na rzecz danego kontrahenta. Jako data sprzedaży zostanie na niej wskazany dzień ostatniej dostawy z danego miesiąca. Czy prawidłowo?
Niektóre faktury są wystawiane w euro. Czy do ich przeliczenia na złote spółka może stosować średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień miesiąca?

VAT

Rejestracja do VAT nie przesądza, że cała działalność podlega temu podatkowi

Mateusz Kaczmarek
Czy podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT jest takim podatnikiem z racji wszystkich wykonywanych czynności? Twierdząca odpowiedź na to pytanie jest uproszczeniem, choć w większości przypadków rzeczywiście się to potwierdza.

Uproszczenie wynika stąd, że podatnikiem – w myśl ustawy o VAT – jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Skoro więc dany podmiot stał się czynnym podatnikiem (vatowcem), to stał się nim „w całości”, a nie w jakiejś tylko części. Z tego bierze się błędne uproszczenie, jakoby wszystkie czynności podatnika VAT podlegały przepisom regulującym ten podatek.


Podatki i prawo gospodarcze

Skutki zapłaty z opóźnieniem należności z faktur VAT RR

Ryszard Kubacki
Spółka zawiera transakcje z licznymi rolnikami. W wystawionych fakturach data płatności jest ustalana zwykle na konkretny dzień. Zapłata za nabyte produkty rolne następuje na wskazany przez sprzedającego numer rachunku bankowego, w tytule przelewu wpisywane są numer faktury VAT RR oraz data jej wystawienia. Zapłaty należności rolnika dokonuje się w kwocie brutto, tj. zawierającej kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wynikającą z faktury VAT RR. Spółka zazwyczaj terminowo płaci całą należność, jednak niekiedy zdarza się, że czyni to z opóźnieniem.
Czy ma prawo podwyższyć VAT naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu zapłaty, mimo że nastąpiła ona po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

Odwrotne obciążenie VAT

Gdy podwykonawca rozlicza się „kasowo”, także nabywca wykaże VAT dopiero po zapłacie

Anna Koleśnik
Faktury wystawiane przez małych podatników rozliczających się metodą kasową na dostawy/usługi objęte odwrotnym obciążeniem VAT powinny zawierać adnotację „metoda kasowa”.
Nabywca rozlicza od nich VAT na zasadach właściwych dla małego podatnika, choćby sam takim nie był.

Tak wynika z wyjaśnień przesłanych przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Redakcji.

Odwrotne obciążenie powoduje, że podatnikiem VAT z tytułu nabycia określonych towarów bądź usług staje się nabywca. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku wykazania i odprowadzenia należnego podatku (wykazuje jednak sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem w stosownych rubrykach swojej deklaracji VAT).


Odwrotne obciążenie VAT

Które usługi budowlane powinny być opodatkowane przez usługobiorcę – wyjaśnienia resortu finansów

Krzysztof Hałub
3.07.2017 MRiF wydał kolejne objaśnienia podatkowe dotyczące odwróconego VAT na usługi budowlane – tym razem w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania.

Poruszono w nich następujące kwestie, dotyczące usług budowlanych wymienionych w zał. nr 14 do ustawy o VAT i wykonywanych przez czynnych podatników VAT:

Czy gdy inwestor, będący jednocześnie głównym wykonawcą, zleca część robót do wykonania innym przedsiębiorcom, roboty te objęte są odwrotnym obciążeniem?


Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów dotyczące VAT

Instrukcja dla kelnerów i napomnienie handlujących elektroniką

Krzysztof Hałub
W komunikatach (z 18.07.2017 i 26.07.2017) resort finansów ostrzegł przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego oraz zwrócił uwagę na nieprawidłowości w opodatkowaniu VAT handlu internetowego nowymi telefonami i tabletami.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że usługi gastronomiczne co do zasady podlegają ewidencji w kasie fiskalnej. Kelner obsługujący klienta ma mu wydać paragon z kasy fiskalnej, a nie – co jest nieraz praktykowane – tzw. rachunek kelnerski, czyli odręcznie wypisany dokument na bloczku oznaczonym np. jako „pokwitowanie wpłaty” czy inny dokument wyglądem zbliżony do paragonu fiskalnego.


VAT

Nielegalne gry na automacie z 23% VAT

Prowadzę biuro rachunkowe. Klient – właściciel baru – ma automaty do gier hazardowych.
Czy taka działalność w zakresie urządzania gier hazardowych jest zwolniona z VAT? Jeśli nie, to jak ustalić podstawę opodatkowania?

Nielegalna działalność w zakresie gier na automatach, a taką jest prowadzenie jej w barze, nie podlega zwolnieniu z VAT, gdyż nie jest objęta podatkiem od gier. Należy opodatkować ją stawką 23%. Za podstawę opodatkowania VAT należy przyjąć różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestnika gry.


VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów – odliczenie VAT

Tomasz Krywan
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?

Tak. Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).


VAT

Wynajem „prywatny” u podatnika składającego deklaracje VAT

Tomasz Krywan
Klient naszego biura z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Oprócz tego wynajmuje prywatne mieszkanie.
Czy wynajem mieszkania należy wykazywać w deklaracji VAT?

VAT

Rozliczenie korekty WNT spowodowanej pomyłką unijnego dostawcy

Tomasz Krywan
W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 podatnik wykazał WNT. Na początku lipca 2017 otrzymał od unijnego dostawcy fakturę korygującą ilość towarów.
Czy korektę WNT powinien rozliczyć wstecznie, czy w deklaracji VAT-7 za lipiec?

Przyjmuje się, że korekty błędów istniejących od samego początku (z nieistotnym w przypadku WNT zastrzeżeniem art. 29a ust. 13–16 ustawy o VAT) rozliczane są wstecznie, tj. w drodze korekt deklaracji VAT złożonych za okresy rozliczeniowe powstania obowiązku podatkowego z tytułu czynności, których błędy dotyczą (zob. np. wyroki NSA z 25.11.2011, I FSK 158/11 i 12.04.2012, I FSK 1063/11).


Podatki i prawo gospodarcze

Moment wykonania dostawy kompleksu towarów i opodatkowania VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. podpisała z krajowymi odbiorcami umowy, w których zobowiązała się do wytworzenia i dostarczenia klientowi kompletu towarów stanowiącego (z jego punktu widzenia) jednolitą, funkcjonalną całość (kompleks). Kompleksem mogą być różne skomplikowane (także wielkogabarytowe) urządzenia (np. orurowanie wykorzystywane w instalacjach przemysłowych klienta). Do momentu, w którym klient nie otrzyma kompletu elementów, nie nastąpi ostateczny odbiór kompleksu. Z uwagi na złożony charakter i gabaryty przedmiotu dostawy (poszczególne elementy będą transportowane do nabywcy w odstępie czasowym) może to trwać nawet kilka miesięcy.
W przypadku tego typu dostaw:
- na spółce będzie ciążyła odpowiedzialność gwarancyjna za cały wydany kompleks,
- z dokumentów potwierdzających dostawę i wydanie kompleksu będzie wynikać, że przedmiotem dostawy jest kompleks,
- prawo do rozporządzania kompleksem towarów jak właściciel przejdzie na klienta dopiero w momencie przetransportowania ostatniego elementu.
Niewykluczone, że spółka będzie pobierać zaliczki na poczet tych dostaw. Ostateczne rozliczenie dostawy nastąpi po wydaniu klientowi kompleksu wraz z dokumentacją techniczną, a także po odbiorze całości przez klienta. Ustalona w umowie cena za dostawę kompleksu odnosi się do całości, a nie do poszczególnych części.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy?

VAT na roboty budowlane

Kiedy materiały i robocizna stanowią kompleksową usługę, a kiedy są to odrębne świadczenia

Anna Koleśnik
Firma budowlana może osobno fakturować swoje usługi i osobno dostarczone przez siebie materiały służące do ich wykonania, pod warunkiem że strony umówiły się na 2 odrębne transakcje – usługę i dostawę towarów.

Gdy jednak z umowy wynika, że jej przedmiotem ma być wykonanie jednego kompleksowego świadczenia, całość powinna być opodatkowana VAT na takich samych zasadach, a więc – jeśli mamy do czynienia z usługą wymienioną w zał. nr 14 do ustawy o VAT, świadczoną przez podwykonawcę na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT – na zasadzie odwrotnego obciążenia.


Tax Free

Zwrot VAT podróżnym – zmiana kwoty minimalnej od 1.08.2017

Od sierpnia 2017 minimalna łączna wartość zakupów dokonywanych w systemie Tax Free, uprawniających podróżnych z państw trzecich do otrzymania zwrotu VAT, wynosi 200 zł.


VAT

Jak udokumentować zapłatę za bon elektroniczny

Marcin Szymankiewicz
Spółka sprzedaje towary za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyła do klientów w Polsce. Oferuje też elektroniczne bony uprawniające do bezgotówkowego zakupu swoich towarów. Bon ma formę wygenerowanego indywidualnego kodu, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przesyłanego na adres e-mail klienta. Umożliwia zakup towarów po zalogowaniu się na stronie internetowej sklepu. W zamian za bon (o określonym terminie ważności – od 3 miesięcy do 5 lat) klient może kupić dowolny towar znajdujący się w asortymencie spółki (o wartości nieprzekraczającej wartości bonu).
Czy w momencie otrzymania przez spółkę zapłaty za elektroniczny bon powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu?

VAT

Czy zagraniczną fakturę na rabat trzeba rozliczyć w deklaracji VAT

Edyta Głębicka
Spółka otrzymała od unijnego kontrahenta fakturę, z której wynika, że obciążył ją z tytułu rabatu za zakupy poczynione u spółki w zeszłym roku. Potraktował zatem otrzymany rabat jako wynagrodzenie za świadczoną przez siebie usługę (premia pieniężna).
Czy w związku z tym spółka powinna wykazać import usług?

Podatki

Odliczenie VAT z duplikatu faktury dotyczącego usługi sprzed 6 lub więcej lat

Tomasz Krywan
W 2009 podatnik kupił program komputerowy na potrzeby prowadzonej działalności. Faktury dokumentującej ten zakup nigdy nie otrzymał, co stwierdził niedawno. Zwrócił się do sprzedawcy o wystawienie duplikatu i otrzymał go na początku 2017.
Czy może odliczyć VAT z tego duplikatu?

VAT

Ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni

Tomasz Krywan
Ze względu na ujęcie wielu faktur korygujących zmniejszających VAT oraz niewielką sprzedaż w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 podatnik wykaże ujemny VAT należny. W deklaracji tej będzie wykazany również VAT naliczony.
Czy podatnik może wykazać nadwyżkę VAT naliczonego nad ujemnym należnym do zwrotu? Czy może wnioskować o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni?

VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów z przeznaczeniem na darowiznę

Tomasz Krywan
Spółka kupiła komputer z zamiarem przekazania go w darowiźnie do domu dziecka. Przy zakupie nie odliczyła VAT, nie naliczyła też VAT należnego przy przekazaniu.
Czy postąpiła prawidłowo?

Tak. VAT podlegają m.in. odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Za takie dostawy w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub części prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Zmiana prawa

Usługi okołofinansowe i okołoubezpieczeniowe ze stawką 23% VAT

Tomasz Krywan
Od 1.07.2017 traci moc zwolnienie od VAT dla usług stanowiących element usług finansowych i ubezpieczeniowych.

W myśl art. 43 ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca czerwca 2017 zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37–41.


VAT na roboty budowlane

Inwestor może być tylko jeden, a podwykonawców wielu

Anna Koleśnik
To, czy dany podmiot świadczy usługi budowlane jako podwykonawca, czy jako generalny wykonawca, nie zależy od nazewnictwa, jakim posłużono się w umowie o świadczenie usług, ani też od deklaracji podmiotów podpisujących umowę w kwestii tego, w jakim charakterze będą one działać.

Zwrócił na to uwagę dyrektor KIS w interpretacji z 16.05.2017 (1462-IPPP3.4512.153.2017.2.KT).

Ustalenie, w jakim charakterze działa wykonawca usługi budowlanej, jest istotne od 1.01.2017, kiedy roboty budowlane (wymienione w zał. nr 14 do ustawy o VAT) świadczone przez podwykonawców (czynnych podatników VAT) na rzecz innych czynnych podatników VAT, objęte zostały tzw. odwrotnym obciążeniem VAT. Zobowiązanym do rozliczenia podatku od nich stał się usługobiorca.


VAT

Miesiąc utraty prawa do kwartalnych rozliczeń VAT ze względu na przekroczenie limitu sprzedaży

Tomasz Krywan
Od początku roku w spółce z o.o. będącej małym podatnikiem i składającej deklaracje kwartalne znacznie zwiększyła się sprzedaż. Przewidujemy, że w maju 2017 wartość sprzedaży przekroczy 5 157 000 zł.
Jeśli tak się stanie, to kiedy spółka będzie obowiązana do złożenia pierwszej deklaracji VAT-7?

VAT

Jedna refaktura zagraniczna na kilka usług wykonanych w różnych terminach

Edyta Głębicka
Spółka współpracuje z firmą z UE, która świadczy dla niej usługi od ponad roku. Ta za granicą ponosi w związku z tymi pewne wydatki i niedawno zarządy obu firm ustaliły, że zagraniczny kontrahent obciąży polską spółkę kosztami niektórych usług transportowych, zakupionych od podmiotów trzecich. W ostatniej fakturze od kontrahenta poza jego usługą widnieje pozycja dotycząca przeniesienia na spółkę kosztów usług transportowych za maj, wrzesień i listopad 2016. W odniesieniu do każdej usługi podano jej datę oraz kwotę.
Jak rozliczyć tę fakturę dla potrzeb VAT?

VAT

Czy darowizna znaku towarowego jest objęta VAT

Ryszard Kubacki
Osoba fizyczna wytworzyła znak towarowy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Nie został on jeszcze zarejestrowany i wprowadzony do ewidencji wnip.
Czy przekazanie go w drodze umowy darowizny na rzecz spółki osobowej, której osoba ta będzie wspólnikiem, podlega VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z VAT usługi likwidacji szkód

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) świadczy na rzecz zakładów ubezpieczeń usługi likwidacji szkód, na które składają się m.in. przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielenie ubezpieczonemu informacji o jego prawach i obowiązkach wynikających z ogólnych warunków umowy, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, dokumentowanie rozmiarów szkody i podejmowanie działań zmierzających do jej zmniejszenia, sprawdzanie uprawnień ubezpieczonych do uzyskania pomocy, sprawdzanie prawidłowości wykonania usług przez podwykonawców oraz zasadności ponoszonych kosztów.
Czy świadczenie takich usług jest nadal zwolnione z VAT?

VAT

Klauzula nadużycia prawa w VAT

Mateusz Kaczmarek
W ostatnim czasie ustawodawca podjął zdecydowane działania służące ograniczeniu nadużyć podatkowych, zwłaszcza w zakresie VAT. Są one wymierzone przeciwko nieuczciwym podatnikom i nie powinny być odbierane jako całkowite wyeliminowanie możliwości planowania podatkowego. Niemniej planowanie takie wiąże się obecnie ze sporym ryzykiem.

Podatki i prawo gospodarcze

Wystawca faktury zawyżył stawkę VAT – co z odliczeniem

Edyta Głębicka
Od jednego z naszych kontrahentów otrzymaliśmy fakturę zakupu towarów z 23% stawką VAT. Naszym zdaniem do dostawy tych towarów powinna być jednak zastosowana stawka 8%. Poinformowaliśmy o tym sprzedawcę. Ten stwierdził, że odsprzedaje nam towary, które sam nabył ze stawką 23% i nie skoryguje faktury.
Czy możemy odliczyć z niej VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Faktura od niemieckiego usługodawcy zawierająca VAT

Edyta Głębicka
Nasz samochód firmowy był naprawiany w Niemczech. Otrzymaliśmy fakturę za naprawę, ale zawiera ona niemiecki podatek VAT.
Czy jest prawidłowo wystawiona? Co mamy zrobić w tej sytuacji? Jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT-UE, ale być może nasz pracownik nie podał kontrahentowi tej informacji.

Moim zdaniem polska firma będąca usługobiorcą ma obowiązek wykazać w związku z tym zdarzeniem import usług. Podstawą opodatkowania będzie kwota brutto z niemieckiej faktury, przeliczona na złote po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego (dzień wykonania usługi). Chyba że uda się przekonać kontrahenta do wystawienia faktury korygującej.


Podatki i prawo gospodarcze

Przenoszenie na pracodawcę kosztów pracowniczych – VAT na fakturze od firmy rekrutacyjnej

Edyta Głębicka
Na zlecenie polskiej spółki wyszukaliśmy dla niej pracowników z Ukrainy. Zgodnie z postanowieniami umowy przekazujemy pracowników po badaniach lekarskich oraz zapewniamy im zakwaterowanie. Koszty te docelowo obciążą pracodawcę (oczywiście otrzymamy też wynagrodzenie za pośrednictwo).
Jak refakturować te koszty na pracodawcę?

VAT

Pełne odliczenie nie tylko dla aut garażowanych na terenie firmy

Konrad Piłat
Handlowcy i inni pracownicy mobilni często parkują służbowe samochody pod domem. Nie wyklucza to 100% obniżenia VAT należnego o naliczony związany z nabyciem i eksploatacją takich pojazdów przez pracodawcę. Tak wynika z orzecznictwa NSA.

Problem dotyczy aut osobowych, czyli takich, których konstrukcja nie umożliwia odliczania VAT bez ograniczeń. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy odliczają połowę VAT związanego z ich nabyciem (zakup, leasing, najem) i eksploatacją (paliwo, naprawy, zakup części i akcesoriów).


VAT

Wykreślenie „zawieszonego” przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT a prawo do ulgi na złe długi

Tomasz Krywan
Spółka chce skorzystać z ulgi w VAT na złe długi wobec kontrahenta (osoba fizyczna), który na początku lutego 2017 zawiesił działalność gospodarczą na 12 miesięcy.
Czy spółka ma prawo do ulgi?

VAT

Nabycie towarów od unijnego kontrahenta zwolnionego od VAT

Edyta Głębicka
Spółka kupiła towary od włoskiej firmy, która podała na fakturze swój numer VAT, ale nie zamieściła informacji, że to spółka powinna rozliczyć podatek. Faktura nie zawiera także podatku włoskiego. Włoska firma podała natomiast na tym dokumencie odwołanie do przepisu swojej ustawy o VAT i wyjaśniła, że zgodnie z nim jest ona we Włoszech zwolniona od VAT.
Jak postąpić w takiej sytuacji?

Procedury

Masowe wykreślanie podatników z rejestru VAT

Anna Koleśnik
W okresie od 1.01.2017 do 31.03.2017 naczelnicy US wykreślili 36 070 podmiotów z rejestru podatników VAT. To efekt zmian w przepisach o VAT, jakie weszły w życie z początkiem tego roku.

VAT na roboty budowlane

Korekta rozliczenia zaliczki u podwykonawcy robót budowlanych

Edyta Głębicka
W grudniu 2016 firma zawarła umowę na roboty budowlane, w ramach której działa jako podwykonawca głównego zleceniobiorcy. Dostała wtedy zaliczkę (36 900 zł) na 50% swojego wynagrodzenia. Wystawiła fakturę, opodatkowała zaliczkę 23% VAT i odprowadziła podatek do US. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT od 1.01.2017 usługi firmy są objęte odwrotnym obciążeniem.
Jak powinna rozliczyć usługę po jej wykonaniu? Czy pojawi się problem w związku z tym, że zaliczka została zapłacona gotówką?

VAT

Czy wykazać WNT w informacji podsumowującej, gdy unijny kontrahent nie poda numeru VAT-UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka kupuje towary w innych państwach UE od podatników podatku od wartości dodanej. Niektórzy kontrahenci unijni odmawiają wystawienia faktury bez VAT zawierającej numery VAT-UE, nabywcy (spółki) oraz dostawcy (tj. kontrahenta), mimo że są zarejestrowani dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zdarza się też, że nie są zarejestrowani dla tych celów. Zakupione towary są transportowane na rzecz spółki z innego państwa UE do Polski, a zatem spółka wykazuje WNT.
Czy prawidłowo? Jeżeli tak, to jak wykazać je w informacji podsumowującej VAT-UE? Bez numeru VAT-UE kontrahenta?

VAT

Zakup usługi w Wielkiej Brytanii od zwolnionego podatnika a import usług

Edyta Głębicka
Podatnik zamówił w firmie z Wielkiej Brytanii usługę tłumaczenia dokumentów. Po jej wykonaniu otrzymał fakturę, ale bez numeru VAT usługodawcy. Ten poinformował, że korzysta ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej i nie musiał się rejestrować. Z kolei podatnik nie zarejestrował się na VAT-UE, ponieważ zamówienie usługi było incydentalne i niezaplanowane.
Czy powinien wykazać import usług?

VAT

Czy można anulować fakturę wystawioną na byłego pracownika, który jej nie zapłacił

Edyta Głębicka
W zeszłym roku spółka wypowiedziała umowę o pracę osobie, która korzystała z samochodu służbowego. Zgodnie z regulaminem firma miała prawo obciążyć ją za używanie pojazdu, gdyby zwlekała z jego zwrotem. Tak się stało, więc naliczono wynagrodzenie za kilka dni zwłoki i wystawiono na byłego pracownika fakturę. Niestety, dotąd nie uregulował on tej faktury.
Czy w związku z tym spółka może ją anulować, czy raczej powinna wystawić fakturę korygującą? Co z VAT należnym?

VAT

Sposób rozliczenia faktur korygujących dostawę objętą odwrotnym obciążeniem

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) kupuje od firm krajowych (czynnych podatników VAT) wyroby stalowe i z metali kolorowych (wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Zdarza się, że jej kontrahenci wystawiają faktury korygujące (na minus i plus), np. z powodu zawyżenia/zaniżenia obrotu na fakturze pierwotnej wskutek wskazania nieprawidłowej ilości towaru, błędu rachunkowego, nieprawidłowej stawki VAT (23% zamiast odwrotnego obciążenia), zwrotu towaru (ilość niezgodna z zamówieniem czy uznanie reklamacji jakościowej), udzielenia rabatu, obniżenia/podwyższenia ceny w wyniku ustaleń stron po dokonaniu transakcji.
Jak (w której deklaracji VAT-7) spółka powinna rozliczyć te korekty?

VAT

VAT na usługi transportu osób z Polski do Niemiec

Tomasz Krywan
Polska firma transportowa otrzymała zlecenie przewiezienia pracowników niemieckiej firmy z Polski do Niemiec.
Jaką stawkę VAT zastosować do wykonanej usługi transportowej?

Podatki i prawo gospodarcze

Proporcja przekraczająca 98% – zasady odliczania VAT od działalności „mieszanej”

Edyta Głębicka
Wykonujemy działalność opodatkowaną VAT, ale sporadycznie zdarzają się nam transakcje zwolnione. Niewielka część VAT naliczonego przypisana jest obu rodzajom działalności. Mamy wątpliwości, jak rozumieć przepis pozwalający na odstąpienie od proporcjonalnego odliczenia, jeżeli proporcja VAT przekracza 98% i kwota podatku jest niższa niż 500 zł.
Biorąc pod uwagę, że za 2016 r. spełniliśmy ten warunek (proporcja 99,1%), to czy odliczając VAT w 2017 r., mamy obowiązek badania w trakcie roku, na bieżąco, czy mieścimy się w 500-złotowym limicie, czy też możemy odliczać cały VAT naliczony, a weryfikacja odliczenia nastąpi dopiero po zakończeniu roku, przy ustalaniu rzeczywistej proporcji sprzedaży za 2017 r.?

Podatki i prawo gospodarcze

Miejsce opodatkowania VAT usługi projektowania budowlanego konkretnej inwestycji

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług architektoniczno-projektowych. W styczniu 2017 r. wykonała usługę z zakresu projektowania budowlanego dla firmy francuskiej (obliczenia statyczno-wytrzymałościowe obiektu budowlanego). Usługa miała charakter indywidualny – obliczenia zostały wykonane dla konkretnego obiektu budowlanego, w ramach konkretnej inwestycji. Nie mogą być wykorzystane dla innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na innej działce budowlanej. Ponieważ usługa dotyczyła nieruchomości położonej w Polsce, spółka doliczyła „polski” VAT. Francuski zleceniodawca stanowczo odmawia zapłaty, twierdząc, że faktura jest źle wystawiona, bo nie powinien być na niej wykazany VAT.
Czy spółka prawidłowo opodatkowała usługę?

VAT

Opodatkowanie różnymi stawkami VAT tzw. towarów podobnych

Edyta Głębicka
Wielu przedsiębiorców zajmuje się obrotem artykułami spożywczymi i napojami o bardzo szerokim asortymencie. Towary te są opodatkowane różnymi stawkami VAT (23, 8 i 5%). Część z nich ma podobny skład, zastosowanie, przeznaczenie, a mimo to są różnie opodatkowane.
Pojawiła się wątpliwość, czy stosowanie różnych stawek VAT do dostaw ewidentnie podobnych towarów ma uzasadnienie i oparcie w przepisach prawa, w szczególności czy jest to dopuszczalne w świetle regulacji unijnych.

Wyjaśnienia MF odtyczące sankcji w VAT

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe tylko za błędy w deklaracji

Krzysztof Hałub
Od 1.01.2017 za nieprawidłowości w rozliczeniu VAT może być ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W odpowiedzi z 4.01.2016 na interpelację poselską nr 8526 MF zapewnił, że sankcja nie grozi, jeżeli podatnik jedynie opóźnia się z zapłatą zobowiązania wynikającego ze złożonej deklaracji.

Rozliczenia VAT

Kto musi składać elektroniczne deklaracje VAT

Anna Koleśnik
Od 2018 większość deklaracji VAT ma być składana drogą elektroniczną. Jednak część podatników musi odejść od papierowej formy rozliczeń, już począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc/kwartał 2017.

VAT

Moment rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej VAT

Edyta Głębicka
Podatnik w 2016 wystawił 3 faktury korygujące zmniejszające VAT należny. Jedna z nich, dokumentująca rabat, została wystawiona pod koniec czerwca, ale z powodu opóźnień w wysyłce dotarła do kontrahenta 20 lipca. W tym samym dniu potwierdził on elektronicznie jej otrzymanie. Czy VAT należny można było obniżyć w deklaracji za czerwiec?
W drugim przypadku w październiku wystawiono fakturę dokumentującą zwrot towaru, a potwierdzenie jej otrzymania wpłynęło od kontrahenta dopiero 24 listopada. Ze strony internetowej Poczty Polskiej podatnik wydrukował jednak informację, że faktycznie kontrahent odebrał przesyłkę z korektą 14 października.
Czy korektę prawidłowo ujęto w deklaracji za październik?
Trzecia faktura została wystawiona w październiku z błędną stawką 23%. W tym samym miesiącu podatnik ją skorygował, wykazując stawkę ZW. Kontrahent potwierdził otrzymanie korekty 2 listopada (faktura była wysłana elektronicznie, ale jego firma była zamknięta w ostatnich dniach października i nie odebrano e-maila).
Kiedy należało ją ująć w rozliczeniach?

VAT

Deklaracje VAT składane przez nowego podatnika, wybierającego metodę kasową

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna planuje otworzyć działalność gospodarczą. Zarejestruje się jako czynny podatnik VAT.
Czy to prawda, że wybierając rozliczanie VAT metodą kasową, będzie musiała składać miesięczne deklaracje VAT-7?

VAT

Nieskładanie informacji podsumowujących przesłanką wykreślenia z rejestru VAT-UE

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT-UE incydentalnie świadczy usługi, które podlegają wykazaniu w informacjach podsumowujących VAT-UE. Zdarza się, że nie składa VAT-UE przez dłużej niż 3 miesiące.
Czy w związku z tym będzie wykreślany z rejestru podatników VAT-UE i będzie musiał ponownie składać zgłoszenia rejestracyjne?

VAT

Odliczenie VAT należnego z tytułu WNT wykazanego z ponad 3-miesięcznym opóźnieniem

Tomasz Krywan
Spółka nie wykazała dotychczas VAT należnego z tytułu WNT, do którego doszło u niej we wrześniu 2016.
Czy wykazując to WNT wstecznie, w korekcie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016, może jednocześnie odliczyć VAT należny, traktując go jako podatek naliczony? Czy też VAT naliczony może wykazać jedynie w bieżącej deklaracji VAT?

VAT

Kwartalne deklaracje nie dla nowych podatników

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorcy o statusie małych podatników, którzy zarejestrowali się jako podatnicy VAT czynni w ostatnim kwartale 2016, za styczeń powinni złożyć miesięczną deklarację VAT-7 w terminie do 27 lutego, mimo że w zgłoszeniu rejestracyjnym wybrali kwartalne rozliczanie VAT.

Odwrotne obciążenie VAT

Kto jest podwykonawcą robót budowlanych

Anna Koleśnik
To pytanie od 1.01.2017 nurtuje branżę budowlaną. Ministerstwo Finansów udzieliło na nie odpowiedzi.

Rejestracja podatników VAT

Skutki w VAT zawieszenia działalności gospodarczej na okres dłuższy niż 6 miesięcy

Tomasz Krywan
Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą na co najmniej 6 kolejnych miesięcy, zostanie wykreślona z rejestru podatników VAT.

Tak wynika z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 (nadanym ustawą z 1.12.2016 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2024).

Wykreślenie to ma jednak charakter tymczasowy. W myśl bowiem art. 96 ust. 9g ustawy o VAT podatnik po okresie zawieszenia zostaje ponownie zarejestrowany – bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, z takim statusem, jaki miał przed dniem zawieszenia działalności.


VAT na roboty budowlane

Kiedy firma działa w charakterze podwykonawcy robót budowlanych

Tomasz Krywan
Kiedy należy przyjmować, że prowadzący firmę budowlaną świadczy usługi jako podwykonawca, a w związku z tym obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na usługobiorcy?

VAT

Miejsce opodatkowania VAT usługi prawniczej

Marcin Szymankiewicz
Do firmy (podatnik VAT z siedzibą w Polsce) świadczącej usługi prawnicze zgłosiła się spółka belgijska, która nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ale zamierza w przyszłości prowadzić działalność w zakresie usług medycznych za pośrednictwem spółki zależnej. Firma prawnicza ma naświetlić zasady prawne prowadzenia działalności medycznej w Polsce.
Czy miejscem świadczenia usług prawniczych na rzecz spółek zagranicznych jest kraj siedziby kontrahenta, a tym samym nie podlegają one VAT w Polsce?

Rozliczenia

e-deklaracje VAT w 2018 dla wszystkich podatników

Krzysztof Hałub
Deklaracja VAT za grudzień (lub IV kwartał 2017) jest ostatnią, która może być złożona w papierowej formie.

Począwszy od rozliczeń za 2018, wszyscy podatnicy zobligowani są składać deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-1, VAT-9M, VAT-14) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tak wynika z art. 99 ust. 11b ustawy o VAT w zw. z art. 16 ustawy z 1.12.2016 nowelizującej ustawę o VAT (DzU poz. 2024).


VAT

Przenoszenie nadwyżki VAT powstałej ponad 5 lat temu

Marcin Szymankiewicz
We wrześniu 2012 z uwagi na znaczne nakłady inwestycyjne spółka wykazała ok. 320 tys. zł nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Ta kwota była w okresie od września 2012 do grudnia 2017 przenoszona do rozliczenia na kolejne okresy rozliczeniowe i od ponad 5 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Aktywność gospodarcza spółki jest mniejsza niż kiedyś i w związku z tym wykazywana od ponad 5 lat nadwyżka VAT, przenoszona do rozliczenia, zmniejsza się w bardzo wolnym tempie. Z końcem 2017 przedawniło się zobowiązanie podatkowe za grudzień 2012.
Czy spółka w 2018 nadal może przenosić nadwyżkę na kolejne okresy, ew. wystąpić o jej zwrot na rachunek bankowy?

VAT

Wymiana i montaż markiz w budynkach mieszkalnych objęte 8% VAT

Ryszard Kubacki
Firma remontowo-budowlana świadczy m.in. usługi wymiany i montażu markiz w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Są to usługi instalacyjno-budowlane, modernizacyjne i termomodernizacyjne, polegające na trwałej instalacji w ścianach budynku zewnętrznych rolet okiennych, drzwiowych, markiz, a także na ich wymianie na nowe. W efekcie wykonywanych usług obiekt zyskuje nowe parametry użytkowe, techniczne i estetyczne.
Czy można do nich zastosować 8% stawkę VAT?

VAT

Zakup usługi szkolenia zagranicznego – czy to import usług

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała od niemieckiej firmy fakturę za szkolenie pracownika. Odbyło się ono w Niemczech.
Czy powinna rozliczyć import usług?

Importem usług jest świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Mamy z nim do czynienia – w niewielkim uproszczeniu – gdy podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca w Polsce siedzibę działalności gospodarczej) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego tu siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia tej działalności (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).


VAT

Sprzedaż nieprzekraczająca 200 tys. zł u czynnego podatnika VAT – czy konieczna jest rezygnacja ze zwolnienia

Tomasz Krywan
Czynny podatnik VAT w ubiegłym roku osiągnął sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł. Czy w 2018 jest automatycznie zwolniony z VAT i powinien złożyć rezygnację ze zwolnienia?
Czy taką rezygnację można złożyć w trakcie roku?

Przepisy zwalniają od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 200 tys. zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.


Podatki

Zmiany w VAT od 1.01.2017 r.

Tomasz Krywan
Grudniowa nowelizacja ustawy o VAT[1] wprowadziła znaczne zmiany w zasadach rozliczania tego podatku. Dotyczą one m.in. stawek, zwolnień, deklaracji, rejestracji, odwrotnego obciążenia, sankcji. Kilka nowości wynika z innych aktów prawnych. Poniżej opisujemy te najważniejsze.

Podatki i prawo gospodarcze

Licencja na program komputerowy – obowiązek podatkowy w VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. udziela krajowym odbiorcom (głównie firmom) licencji na wytworzone oprogramowanie własne, a także sprzedaje licencje na oprogramowanie obce (sublicencjonowanie). Umowy licencji (sublicencji) nie przewidują przeniesienia majątkowych praw autorskich do określonych programów komputerowych.
Sprzedaż licencji dokonywana jest z wykorzystaniem różnych modeli biznesowych – np. spółka udziela licencji bezterminowych z jednorazowym terminem płatności określonym z góry, a także licencji terminowych – płatnych jednorazowo z góry bądź okresowo (np. co miesiąc, co kwartał).
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w stosunku do tych licencji (sublicencji)?

Odwrotne obciążenie VAT

Sprzedaż sprzętu elektronicznego z odwrotnym obciążeniem

Edyta Głębicka
Spółka przygotowuje na zamówienie firmy leasingowej ofertę sprzedaży sprzętu komputerowego, na którym będzie zainstalowane opracowane przez nią oprogramowanie. Łączna kwota zamówienia opiewa na ok. 60 tys. zł. Dostawy nastąpią w grudniu 2016.
Czy fakturę należy wystawić na wartość netto, bez VAT? Jak sformułować na niej informację o odwrotnym obciążeniu?

VAT

Zwolnienie podmiotowe dla podatnika sprzedającego sztuczną biżuterię

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i sprzedaży sztucznej biżuterii.
Czy musi rejestrować się jako podatnik VAT?

VAT

Opodatkowanie i udokumentowanie usług wymiany okien na terenie Belgii

Ryszard Kubacki
Podatnik świadczył usługę wymiany okien, rolet zewnętrznych oraz szyb w budynku (firmowym) w Belgii.
Jaką stawkę VAT powinien zastosować na fakturze?

VAT

Prawo do odliczenia VAT z faktury za nocleg i sprzątanie

Tomasz Krywan
Spółka wynajęła na tydzień mieszkanie dla pracownika przebywającego w podróży służbowej. Od wynajmującego otrzymała fakturę zawierającą 2 pozycje – nocleg (stawka 8%) oraz sprzątanie (23%).
Czy spółka może odliczyć VAT w części dotyczącej sprzątania ?

VAT

Kurs przeliczeniowy przy imporcie usług

Tomasz Krywan
Spółka nabyła usługę od zagranicznego kontrahenta. Została ona wykonana 4.10.2016, jednak fakturę kontrahent wystawił już 21.09.2016. Spółka opłaciła ją 6.10.2016.
Czy ustalając podstawę opodatkowania importu usług, należy przyjąć kurs euro z 20.09.2016, czy 3.10.2016?

VAT

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Europejskiego Funduszu Społecznego a zwolnienie z VAT

Edyta Głębicka
Firma zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem wysokospecjalistycznego oprogramowania na potrzeby przedsiębiorców i osób wykonujących określone profesje. Przeprowadza także szkolenia z zakresu oprogramowania, w tym na zlecenia pracodawców szkoli ich pracowników. Zdarza się, że choć za przeprowadzone szkolenia płaci przedsiębiorca, to korzysta on z dofinansowania zewnętrznego, m.in. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, wykorzystywanych w różnych programach ramowych.
Z jaką stawką VAT powinny być fakturowane te szkolenia, jeżeli firma wie, że występuje takie dofinansowanie? Czy powinna uzyskać od klientów jakieś potwierdzenie tego faktu? Co zrobić, gdy wystawiono już fakturę ze stawką 23% VAT?

VAT

Opodatkowanie usług montażu regałów świadczonych w Niemczech

Tomasz Krywan
Podatnik nawiązał współpracę z niemiecką firmą, będzie montował regały w halach na terenie Niemiec.
Czy w związku z tym ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT-UE? Czy powinien naliczać VAT na wystawianych fakturach dokumentujących usługi montażu regałów?

VAT

Stawka VAT dla wynajmu powierzchni na cele reklamowe

Ryszard Kubacki
Właściciel warsztatu wynajmuje powierzchnie na cele reklamowe – udostępnia na ogrodzeniu miejsca na baner informacyjno-reklamowy.
Jaka powinna być stawka VAT na taką usługę?

VAT

Koszty wykonania zastępczego własnym sumptem a VAT

Ryszard Kubacki
Spółka będąca generalnym wykonawcą robót budowlanych korzysta z usług podwykonawców. Zastrzega sobie prawo do obciążenia ich kosztami wykonania zastępczego (własnymi siłami) naprawy usterek po zakończeniu projektu budowlanego. Jeżeli podwykonawca uchyla się od naprawy stwierdzonych protokolarnie usterek/wad, do których usunięcia zobowiązuje go umowa ze spółką, ta nakłada na podwykonawcę kary umowne.
Czy podlegają one VAT?

VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu za wynagrodzeniem podlega VAT

Iwona Czauderna
Spółka wynajmuje m.in. lokal użytkowy na podstawie umowy zawartej na 5 lat i wystawia z tego tytułu faktury najemcy. Po 3 latach najemca wystąpił o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana. Tytułem strat i utraconych korzyści z powodu rozwiązania umowy najemca zobowiązał się do zapłaty określonej kwoty, która jest niższa niż suma opłat czynszowych należnych spółce do końca okresu jej trwania.
Czy w świetle przepisów o VAT kwotę otrzymaną przez spółkę z racji wcześniejszego rozwiązania umowy najmu należy traktować jako odszkodowanie pieniężne niepodlegające VAT, czy też stanowi ona wynagrodzenie za świadczenie usługi opodatkowanej VAT?

VAT

Montaż mebli kuchennych – sprzedaż towarów czy modernizacja mieszkania

Konrad Piłat
W sprawie stawki VAT na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu mebli kuchennych NSA wydał uchwałę, a MF wyraził swoje stanowisko w interpretacji ogólnej. Do sądów wciąż jednak trafiają sprawy dotyczące tego zagadnienia.

VAT

Prawo do odliczenia VAT z biletu kolejowego

Tomasz Krywan
Podatnik często kupuje kilka biletów kolejowych z wyprzedzeniem.
Kiedy można odliczać VAT z takich biletów? W miesiącu zakupu czy przejazdu?

VAT

Opodatkowanie VAT kwoty otrzymanej jako wadium w przetargu

Tomasz Krywan
Spółka ogłosiła przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie negocjacji. Oferenci musieli wpłacić wadium przed przystąpieniem do negocjacji. Z podmiotem, który zaproponował najwyższą cenę, podpisano protokół z zakończenia negocjacji. Określono w nim cenę sprzedaży i zaznaczono, że wpłacone wadium zostanie zaliczone na jej poczet, wyznaczono również datę podpisania umowy przedwstępnej.
Kiedy należy opodatkować VAT kwotę wpłaconą jako wadium?

VAT

Zbycie własnych wierzytelności bez VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma kilka nieuregulowanych przez kontrahentów wierzytelności.
Czy sprzedając je, powinien wystawić fakturę z naliczonym VAT?

VAT

Wywozowy Dokument Towarzyszący a stawka 0% na eksport towarów

Edyta Głębicka
W kwietniu spółka dokonała eksportu towarów. Wykazaliśmy już go ze stawką 0% VAT, ale nabraliśmy obecnie wątpliwości, czy nie uczyniliśmy tego przedwcześnie, na podstawie pierwszego dokumentu, z którego wynikało, że towary zostały objęte procedurą wywozu.
Jeżeli urzędem wywozu był UC w Niemczech, to czy Wywozowy Dokument Towarzyszący, który eksporter otrzymuje najszybciej, mógł być potwierdzeniem wywozu i pozwalał zastosować stawkę 0% dla eksportu?

VAT

Wydawanie voucherów – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż promocyjną swoich towarów. W ramach promocji jego klienci otrzymują vouchery uprawniające do bezpłatnych posiłków w restauracji, z którą zawarł umowę.
Czy wydawanie voucherów klientom podlega VAT?

VAT

Faktura dokumentująca przedpłatę – czy powstaje obowiązek podatkowy w WNT

Edward Kosakowski
Spółka w maju wpłaciła całą kwotę należności na poczet WNT. 19.05.2016 otrzymała fakturę od unijnego kontrahenta potwierdzającą tę przedpłatę. Towar został jej dostarczony dopiero 2 czerwca. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

VAT

Korzystanie z autostrad za granicą to nie import usług

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) świadczy usługi transportu drogowego. Ponosi za granicą opłaty drogowe m.in. z tytułu korzystania z płatnych autostrad, tuneli bądź mostów. Czy słusznie nie wykazuje ich jako importu usług?

VAT

NIP z prefiksem można stosować także na fakturach dokumentujących sprzedaż krajową

Anna Koleśnik
Mamy klienta, u którego spora część obrotu to transakcje wewnątrzwspólnotowe. Jego program do fakturowania automatycznie umieszcza na wystawianych fakturach NIP poprzedzony kodem PL.
Czy prawidłowe jest posługiwanie się takim numerem także na fakturach dokumentujących sprzedaż krajową?

VAT

Obrona dobrego imienia a naliczony VAT

Piotr Kaim
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność w branży budowlanej. Po zakończeniu jednego ze zleceń jego kontrahent udzielił 2 wywiadów w lokalnej prasie, w których stwierdził, że jakość wykonanych robót była niska, co miało go narazić na dodatkowe, niezaplanowane koszty. Przedsiębiorca złożył wówczas pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych. Ostatecznie sprawa została rozstrzygnięta w drodze ugody pozasądowej. Przy jej zawieraniu, a także w poprzedzającym ją postępowaniu sądowym przedsiębiorca był reprezentowany przez kancelarię adwokacką. Ta wystawiła fakturę za swoje usługi.
Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć z niej VAT?

VAT

Zwolnienie podmiotowe dla biegłego rewidenta

Tomasz Krywan
Czy biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT?

VAT

Obciążanie nabywców usług transportowych opłatami za przestój

Tomasz Krywan
Spółka świadczy usługi transportowe.
W jaki sposób powinna obciążać zleceniodawców kosztami przestoju pojazdów?

VAT

Fakturowanie usługi szkoleniowej wykonywanej w Polsce dla firmy zagranicznej

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) prowadzi działalność szkoleniową. Do jednego z organizowanych szkoleń (w Poznaniu) swoich pracowników zgłosiła firma niemiecka.
Czy fakturę za szkolenie należy tej firmie wystawić bez VAT z dopiskiem „odwrotne obciążenie”?

VAT

Wprowadzenie prywatnego auta do firmy nie daje prawa do odliczenia VAT

Ryszard Kubacki
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) w zeszłym roku kupił samochód osobowy, który wszedł do majątku prywatnego. Obecnie pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy.
Czy podatnik ma prawo przynajmniej do częściowego odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie auta?

VAT

Duplikat e-faktury w formie papierowej

Tomasz Krywan
Podatnik wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, a następnie drukuje je w celu przechowywania.
Czy może na żądanie nabywcy wystawić duplikat e-faktury w formie papierowej?

VAT

Skonto można rozliczyć mimo braku faktury korygującej od unijnego kontrahenta

Konrad Piłat
Bardzo często (szczególnie dostawcy w Niemiec) stosują wobec klientów rabaty w postaci skonta, tj. zmniejszenie ceny za wcześniejszą płatność. Informacja o skoncie zawarta jest jedynie w treści faktury. Nawet jeśli odbiorca z niego skorzysta (czyli zapłaci szybciej, ale z uwzględnieniem rabatu), to dostawcy nie wystawiają faktury korygującej ani żadnego innego dodatkowego dokumentu.
Jak w takich przypadkach określić wartość WNT? Przykładowo: faktura zakupu w ramach WNT wystawiona jest przez zagranicznego dostawcę 25 kwietnia, polski odbiorca ma możliwość skorzystania z 2% skonta w przypadku płatności w ciągu 10 dni i 2 maja dokonuje przelewu z uwzględnieniem skonta. Czy wówczas jako podstawę opodatkowania WNT w deklaracji VAT za kwiecień należy wykazać wartość faktury z uwzględnieniem skonta (ponieważ do dnia złożenia deklaracji VAT wiemy już, że z niego skorzystaliśmy)? Czy też w kwietniu powinniśmy wykazać WNT w pierwotnej wysokości wynikającej z faktury, a dopiero w rozliczeniu za maj (miesiąc płatności) obniżyć wartość WNT o wysokość zrealizowanego w tym miesiącu skonta?

VAT

Wydłużenie terminu płatności – czy trzeba wystawić fakturę korygującą

Tomasz Krywan
Spółka wystawiła fakturę, wskazując na niej termin płatności. Przed upływem tego terminu nabywca wynegocjował jego przedłużenie.
Czy spółka ma obowiązek wystawić fakturę korygującą celem wskazania ostatecznego (zmienionego) terminu płatności?
Czy te usługi również objęte są zwolnieniem od VAT?

VAT

Rozliczenie VAT od sprzedaży elektrośmieci

Edyta Głębicka
Podatnik prowadzący restaurację przechowuje żywność w dużych zamrażarkach i ladach chłodniczych. Jedna z zamrażarek uległa uszkodzeniu na tyle istotnemu, że naprawa trwałaby długo, a jej koszty mogłyby osiągnąć połowę ceny nowego sprzętu. Zdecydował się więc kupić nowe urządzenie, a stare i uszkodzone sprzedać firmie zajmującej się skupem takiego sprzętu i jego utylizacją.
Czy powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, skoro faktycznie zamrażarka nie była jeszcze złomem? Wartość sprzętu została ustalona według jego wagi.

VAT

Usługi pośrednictwa w odzyskaniu VAT – jaka stawka VAT

Tomasz Krywan
Firma świadczy usługi pośrednictwa w odzyskiwaniu podatku VAT w innych państwach członkowskich UE.
Czy korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?

Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie z błędną stawką VAT

interpretacja IS w Poznaniu z 25.02.2016 r. (ILPP2/4512-1-902/15-3/JK)

VAT

Termin rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę w przypadku samofakturowania

Marcin Szymankiewicz
Spółka X (czynny podatnik VAT) sprzedaje usługi spółce Y (też czynny podatnik VAT). Zgodnie z zawartym porozumieniem o samofakturowaniu faktury potwierdzające tę sprzedaż wystawia w formie elektronicznej nabywca - Y. Wystawia także faktury korygujące, m.in. w razie udzielenia rabatu przez sprzedawcę. Dokumenty te są przesyłane do sprzedawcy do akceptacji e-mailem, na bieżąco, niezwłocznie po ich wystawieniu (tego samego dnia). Akceptując fakturę elektroniczną, sprzedawca wysyła stosowną informację - zazwyczaj również tego samego dnia.
Czy wystawienie faktury korygującej przez Y w ramach samofakturowania, a następnie otrzymanie jej przez X do akceptacji spełnia wymogi dotyczące uzyskania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej in minus, a w związku z tym X ma prawo ujmować te faktury w rozliczeniu za miesiąc ich wystawienia?

VAT

Badania kliniczne prowadzone przez lekarza nie korzystają ze zwolnienia od VAT

Zofia Ruwnicka
Lekarz specjalista w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie opieki medycznej zawarł umowę z firmą farmaceutyczną (sponsorem) o świadczenie usług medycznych związanych z badaniami klinicznymi. Przedmiotem umowy jest ocena skuteczności i tolerancji badanego leku u pacjentów z określonymi chorobami.
Czy te usługi również objęte są zwolnieniem od VAT?

VAT

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna rozliczana procedurą uproszczoną

Tomasz Krywan
Podatnik wystawił fakturę zawierającą dodatkowe dane określone w art. 136 ust. 1 ustawy o VAT.
Jakie jeszcze obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne na nim ciążą? Czy będzie to opodatkowane VAT?

VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez hotel za pobyt podczas szkolenia

Paweł Ziółkowski
Zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe dla pracowników naszego biura rachunkowego. Głównym kosztem były noclegi.
Czy z faktury wystawionej przez hotel możemy odliczyć VAT?

VAT

Finansowanie zakupu okularów dla pracownika – prawo do odliczenia VAT

Tomasz Krywan
Czy pracodawca może odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika?

VAT

Najem zwolniony z VAT wpływa na limit zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców

Anna Koleśnik
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, korzystając ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców (z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży 150 000 zł). Jednocześnie uzyskuje przychody z prywatnego najmu 2 mieszkań (na cele mieszkalne), zwolnione z VAT.
Czy tę sprzedaż zwolnioną bierze się pod uwagę w celu ustalenia, czy nie została przekroczona kwota 150 000 zł?

VAT

Zbycie udziałów w spółce – czy podlega VAT

Grzegorz Gębka
Spółka (producent mebli) ma udziały w innej spółce, które kiedyś uzyskała w ramach rozliczenia z kontrahentem. W najbliższym czasie – w celu uzyskania dodatkowych środków – zamierza je zbyć.
Czy będzie to opodatkowane VAT?

VAT

Parkowanie pojazdu służbowego pod domem a pełne odliczenie VAT

Grzegorz Gębka
Spółka (podatnik VAT) posiada flotę pojazdów przeznaczonych wyłącznie do prowadzonej działalności (a nie do użytku prywatnego), co potwierdzają przepisy regulaminów wewnętrznych oraz umów zawieranych z pracownikami. Jednocześnie spółka nie dysponuje miejscami parkingowymi, dlatego każdy pracownik przechowuje auto w pobliżu miejsca zamieszkania. W US zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty, do każdego pojazdu prowadzona jest ewidencja przebiegu.
Czy spółka może odliczać 100% VAT?

VAT

Gadżety i próbki otrzymane przez fryzjera od dystrybutorów i wydawane klientom – skutki w VAT

Edyta Głębicka
Podatniczka prowadzi salon fryzjerski. Kupując produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów niezbędne przy świadczeniu usług, otrzymuje od producentów i dystrybutorów próbki (różnej objętości), testery produktów, materiały informacyjne i ulotki, gratisy w postaci różnych gadżetów, w tym takie, które wykorzystuje w działalności (kubki, nożyczki, maszynki). Dostaje też tzw. szampony techniczne. Czasami rzeczy te przekazuje swoim klientom. Zdarza się, że na fakturach dystrybutorzy wpisują, że odpłatność za używanie otrzymanych przez nią materiałów promocyjnych jest zawarta w cenie produktów. Takie materiały (np. bransoletki) także wydaje klientom.
Jakie są tego skutki w VAT?

VAT

Zmiana US właściwego w sprawach VAT a obowiązek aktualizacji zgłoszenia VAT-R

Tomasz Krywan
Dotychczas nasz klient rozliczał VAT w US właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności (sklep).
Czy w związku ze zmianą przepisów konieczna jest aktualizacja zgłoszenia VAT-R celem wskazania US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania?

VAT

Nagroda pieniężna – czy podlega VAT

Grzegorz Gębka
Podatnik prowadzi akcję promocyjną, w ramach której przyznaje klientom punkty za nabycie towarów. Ci, którzy zbiorą ich najwięcej, otrzymają po zakończeniu promocji nagrody pieniężne.
Czy przekazywanie nagród w takiej formie podlega VAT?

VAT

Odliczenie VAT od towarów nabywanych w celu bezpłatnego przekazania pracownikom

Tomasz Krywan
Spółka prowadząca działalność opodatkowaną VAT kupuje towary wręczane pracownikom jako nagrody rzeczowe (np. jako nagroda miesiąca, z okazji urodzin czy przejścia na emeryturę). Czy z faktur dokumentujących takie zakupy może odliczać VAT?

VAT

Korekta VAT odliczonego przy adaptacji wynajmowanego pomieszczenia po zaprzestaniu najmu

Tomasz Krywan
Od 2013 podatnik wynajmuje lokal na siedzibę firmy. Na początku wynajmu poniósł koszty jego adaptacji na biuro, od których odliczył VAT. Obecnie zamierza przenieść siedzibę do innego lokalu i rozwiązać dotychczasową umowę najmu. Czy konieczna będzie korekta odliczonego VAT?

VAT

Zwolnienie z VAT lokalu ujętego w likwidacyjnym spisie z natury

Grzegorz Gębka
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) kupił lokal użytkowy, od którego odliczył VAT. Lokal był wykorzystywany wyłącznie pod usługi najmu opodatkowane VAT. Obecnie jego odpłatne zbycie jest zwolnione z VAT - minęły 2 lata po pierwszym zasiedleniu. Podatnik zamierza zakończyć działalność.
Czy lokal powinien być ujęty w spisie z natury i podlega VAT przy likwidacji działalności?

VAT

Nakłady na nieruchomość uwzględnione w czynszu - jak liczyć VAT z tytułu dzierżawy

Ryszard Kubacki
Wysokość czynszu należnego z tytułu dzierżawy będzie obniżana o określoną kwotę nakładów na nieruchomość, które ma ponieść dzierżawca.
Co będzie podstawą opodatkowania VAT z tytułu dzierżawy?

VAT

Niemieckie należności celne a podstawa opodatkowania WNT

Tomasz Krywan
Polski podatnik kupuje towary z Chin, odprawa celna odbywa się w Hamburgu.
Czy należności celne płacone za pośrednictwem niemieckiego przedstawiciela należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT WNT towarów przemieszczanych z Niemiec do Polski?

VAT

Jaka stawka dla WNT książek i kosztów ich wysyłki

Tomasz Krywan
Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie książek oznaczonych symbolem ISBN jest WNT podlegającym VAT i jaką stawkę należy zastosować?
Czy tę samą stawkę należy przyjąć do kosztów wysyłki wykazanych w fakturze za książki?

VAT

Rejestracja VAT-UE podatnika zwolnionego podmiotowo

Grzegorz Gębka
Przedsiębiorca rozpoczyna działalność w zakresie handlu towarami. Jest zwolniony z VAT z uwagi na niski pułap obrotów. Część towarów chce nabyć w Niemczech od tamtejszych firm.
Czy ma obowiązek zarejestrować się na VAT-UE? Jeśli tak, to czyw dalszym ciągu będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego?

VAT

Sprzedaż w procedurze marży maszyn kupionych bez VAT

Ryszard Kubacki
Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne. W zeszłym roku zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawyo VAT (stał się czynnym podatnikiem VAT). Część maszyn rolniczych używanych w gospodarstwie kupił przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego w VAT - na umowy kupna-sprzedaży od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT. Planuje sprzedaż niektórych z tych maszyn.
Czy możliwe jest tutaj opodatkowanie na zasadzie marży?

VAT

Czy jest VAT od odsetek cywilnych naliczonych za spóźnioną zapłatę

Grzegorz Gębka
Sprzedano towar z terminem płatności 14 dni. Nabywca zapłacił dopiero po 4 miesiącach. Sprzedawca chce naliczyć mu odsetki od opóźnionej płatności.
Czy powinien opodatkować je VAT ze stawką właściwą dla sprzedanego towaru?

VAT

VAT na usługi kateringowe dla pracowników i podwykonawców

Marcin Szymankiewicz
Spółka prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych. Dla osób pracujących na budowie (własnych pracowników, pracowników podwykonawców oraz jednoosobowych podmiotów gospodarczych) zamawia usługi kateringowe "dania obiadowe" (PKWiU 56.21.19). Obowiązek zapewnienia posiłków własnym pracownikom wynika z obowiązującego w spółce regulaminu, a pracownikom podwykonawcówi indywidualnym przedsiębiorcom - z zawartych umów. Spółka otrzymuje od firm kateringowych faktury ze stawką 8% VAT. Następnie na koniec każdego miesiąca rozlicza dostarczone posiłki, wystawiając podwykonawcom refaktury (nie doliczając żadnej marży).Czy postępuje prawidłowo:● odliczając VAT od usług kateringowych nabywanych dla własnych pracowników i podwykonawców?● stosując stawkę 8% VAT w refakturach za te usługi?

VAT

Odliczanie VAT od naprawy auta sprzedawanego w procedurze VAT marża

Tomasz Krywan
Podatnik sprowadza z innych państw UE i sprzedaje używane samochody. Do opodatkowania ich sprzedaży stosuje procedurę marży.
Czy ma prawo odliczać VAT z faktur za takie koszty jak naprawa sprzedawanych samochodów, wymiana oleju, klocków hamulcowych, tłumaczenia czy wykonanie przeglądu?

Ustawa ogranicza prawo do odliczenia VAT naliczonego w stosunku do towarów opodatkowanych od marży (zob. art. 120 ust. 17-19), lecz ograniczenia dotyczą wyłącznie nabycia oraz importu towarów, których dostawa opodatkowana jest według tej szczególnej procedury. W pozostałym zakresie podatnicy korzystają z prawa do odliczenia na zasadach ogólnych.


VAT

Wydanie majątku wspólnikowi spółki z o.o. w zamian za umorzone udziały a VAT

Tomasz Krywan
Spółka z o.o. nabyła na podstawie umowy udziały od wspólnika w celu ich umorzenia. W zamian wspólnikowi zostaną przekazane środki trwałe spółki.
Czy spółka powinna opodatkować to przekazanie VAT?

VAT na roboty budowlane

Jaka stawka podatku dla zbycia prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu

Ryszard Kubacki
Zauważyłem, że obecnie nie ma przepisu o stosowaniu stawki 8% VAT do prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynków trwale związanych z gruntem objętych tą stawką.
Czy to oznacza, że prawo do gruntu jest opodatkowane 23% VAT?

VAT

Skutki rozwiązania umowy sprzedaży nieruchomości

Tomasz Krywan
15.05.2015 r. przedsiębiorca sprzedał lokal użytkowy. Sprzedaż została udokumentowana wystawioną dzień później fakturą. Lokal wydano nabywcy. Ze względu na brak zapłaty 5.08.2015 r. strony rozwiązały przed notariuszem umowę sprzedaży.
Czy należy to potraktować jako zwrot towaru czy - ze względu na to, że nieruchomości nie można zwrócić (z taką spotkałam się opinią) - jako nową dostawę?

VAT

Brak faktury a odliczenie VAT przy WNT własnych towarów

Łukasz Chłond
Spółka kupuje towary od dostawcy spoza UE. Są one transportowane do portu w Niemczech, tam odprawiane i następnie przemieszczane do Polski, do zakładu produkcyjnego spółki. Spółka wykazuje WNT, a więc nalicza i odlicza VAT. Niestety, nie zawsze otrzymuje faktury od zagranicznego kontrahenta.
Czy brak faktury stanowi przeszkodę do odliczenia podatku naliczonego przy WNT?

VAT

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego w roku rozpoczęcia działalności

Tomasz Krywan
Podatnik rozpoczął w lipcu 2015 r. działalność gospodarczą - wybrał zwolnienie z VAT dla drobnych przedsiębiorców. W sierpniu zrobił zakupy służące działalności gospodarczej i zdecydował, że chce być jednak czynnym podatnikiem i skorzystać z odliczenia. W tym samym miesiącu złożył VAT-R, rejestrując się jako czynny podatnik.
Czy jest to prawidłowe i czy może skorzystać z odliczenia?

VAT

Wynajem przez podatnika VAT mieszkania stanowiącego majątek wspólny małżonków

Tomasz Krywan
Zgłosił się do nas klient rozpoczynający działalność gospodarczą. Chce się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Jednocześnie od kilku lat wynajmuje lokal mieszkalny (na cele mieszkalne).
Czy ten najem powinien być ujęty w składanych przez przedsiębiorcę deklaracjach VAT jako sprzedaż zwolniona, czy też w ogóle nie należy go ujmować?
Mieszkanie wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, a stroną umowy najmu jest klient wraz z małżonką. Przy czym dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) to on został zgłoszony jako podatnik.

VAT

Sprzedaż palet nieodebranych przez dostawców

Tomasz Krywan
Podatnik otrzymuje towary na paletach, których dostawca nie odbiera i nie żąda ich zwrotu. Ponieważ palety zalegają w magazynie, podatnik zamierza je sprzedać osobie prywatnej.
Czy sprzedaż ta jest opodatkowana VAT i należy ją udokumentować fakturą?

VAT

Faktyczne transakcje z fikcyjnym kontrahentem - odliczenie VAT

Ryszard Kubacki
Mamy klienta, który od kilku lat handluje zabawkami. Jest zarejestrowany w CEIDG i jako czynny podatnik VAT. W towar zaopatruje się u różnych dostawców. Każdego dostawcę przed rozpoczęciem współpracy weryfikuje w dostępnych rejestrach.Niedawno US wydał decyzję, w której określił mu odmiennie od zadeklarowanych kwoty VAT naliczonego. Okazało się, że jeden z kontrahentów nie był zarejestrowanym podmiotem gospodarczym, a na fakturach wykazywał dane innej firmy. Organ uznał, że w związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.
Jak bronić się przed takim zarzutem?

VAT

Odliczenie VAT od wydatków na zakup i eksploatację wózka widłowego

Tomasz Krywan
Podatnik planuje nabycie wózka widłowego z silnikiem spalinowym. Czy będzie mógł odliczyć w całości VAT z faktury dokumentującej ten zakup, a także VAT z faktur za paliwo i naprawy wózka?

VAT

Nieodpłatne nabycie towarów od kontrahenta z UE oraz ich nieodpłatne przekazanie własnym klientom

Tomasz Krywan
Podatnik otrzymuje od kontrahenta z Niemiec gadżety reklamowe w celu przekazania ich klientom i potencjalnym klientom (np. na targach).
Czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)? Czy z racji przekazywania gadżetów trzeba wykazywać podatek należny z tytułu nieodpłatnych dostaw?

VAT

Wynajem mieszkania firmie - jaka stawka VAT?

Anna Koleśnik
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada kilka lokali mieszkalnych, zakupionych na cele inwestycyjne, które wynajmuje różnym osobom - w tym firmom. Te udostępniają je jako mieszkania służbowe swoim pracownikom, oddelegowanym do pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, albo wynajmują podnajemcom.
Czy taki najem jest zwolniony z VAT?

VAT

Korekta faktury zaliczkowej wystawionej na kwotę wyższą od płatności końcowej

Tomasz Krywan
Podatnik wystawił fakturę zaliczkową, dokumentującą zaliczkęw wysokości 3000 zł. Ostatecznie kwota zamówienia okazała się niższa i wyniesie na fakturze końcowej 2500 zł.
Jak to skorygować? Czy wystawić fakturę korygującą "zerującą" fakturę zaliczkową?

VAT

Moment powstawania obowiązku podatkowego w VAT dla usług księgowych

Tomasz Krywan
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług obsługi księgowej podmiotu gospodarczego?

VAT

Sprzedaż używanego auta, przy zakupie którego nie odliczano VAT

Ryszard Kubacki
Zamierzam sprzedać samochód osobowy, dotychczas wykorzystywany w indywidualnej działalności gospodarczej. Został on zakupiony od osoby prywatnej w 2012 r. (bez VAT).
Czy jako czynny podatnik VAT przy sprzedaży muszę teraz odprowadzić 23% podatek?

Sprzedaż samochodu osobowego, o którym mowa w pytaniu, jest opodatkowana VAT na zasadach ogólnych. Decydujące znaczenie ma to, że - jak można wywnioskować z pytania - pojazd był wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.


VAT

Obciążanie usługobiorcy kosztami dojazdu do miejsca świadczenia usługi

Tomasz Krywan
Rozliczam podatnika mającego firmę budowlaną, zdarza się, że dodatkowo obciąża on swoich klientów kosztami dojazdu samochodem, np. na budowę czy do sklepów po niezbędne materiały.
Jak dokumentować takie obciążenia - fakturą czy innym dokumentem?

VAT

Zwrot towaru sprzedanego unijnemu odbiorcy

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca sprzedaje towary kontrahentom z innych krajów UE (jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ‒ WDT). Zdarza się, że towary te są zwracane.
Czy w związku z tym powinien wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)? Czy ma znaczenie, ile czasu upłynęło między sprzedażą a zwrotem?

VAT

Jaki kurs waluty obcej zastosować do faktury korygującej

Zofia Ruwnicka
Spółka zakupiła od firmy niemieckiej towary na cele inwestycyjne, co dokumentuje faktura z 8.01.2015 r. Jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). VAT należny od WNT został rozliczony w deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 r. (zgodnie z datą faktury dostawcy) i jednocześnie odliczony jako kwota podatku naliczonego. 11.03.2015 r. spółka zwróciła część towarów i w tym dniu kontrahent zagraniczny wystawił fakturę korygującą. W obu fakturach (pierwotnej i korygującej) wartość towarów została określona w euro.
Jaki kurs waluty obcej zastosować dla celów korekty in minus kwot VAT należnego i naliczonego? Czy prawidłowy będzie kurs euro z daty wystawienia faktury korygującej?

VAT

Zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług geodezyjnych

Tomasz Krywan
Geodeta zatrudniony obecnie na umowę o pracę zamierza otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych.
Czy ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT?

VAT

Zakup złomu przez podatnika VAT zwolnionego

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca, niezarejestrowany jako podatnik VAT, kupił na potrzeby prowadzonej działalności złom. Otrzymał fakturę bez VAT z informacją, że jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku.
Czy prawidłowo?

VAT

Środek trwały w remanencie likwidacyjnym

Anna Koleśnik
Wspólnicy spółki cywilnej (czynnego podatnika VAT) postanowili o jej rozwiązaniu. Mają na stanie środki trwałe (maszyny), zakupione przed sześcioma laty, których nie udało się sprzedać.
Czy trzeba od nich odprowadzić VAT? A jeśli tak, to od jakiej wartości?

VAT

Rozliczenie zakupu usług Google AdWords

Tomasz Krywan
Spółka zarejestrowana jako czynny podatnik VAT zaczęła korzystać z Google AdWords. Jak rozliczyć VAT z tego tytułu? Wygenerowana przez Google AdWords faktura ma datę 30.01.2015 r., lecz znajduje się na niej informacja o płatności dokonanej 14.01.2015 r. na kwotę 277,40 zł.

VAT

Koszty wysyłki na fakturze zakupu

Tomasz Krywan
Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, jest czynnym podatnikiem VAT. Na wystawianych fakturach i paragonach wyszczególnia koszty wysyłki towarów pocztą (ze zwolnieniem od podatku) lub kurierem (ze stawką 23%).
Czy postępuje prawidłowo?

VAT

Opodatkowanie sprzedaży naczepy do Rumunii

Zofia Ruwnicka
Polska firma sprzedała środek trwały (naczepę) do Rumunii. W jaki sposób powinniśmy rozliczyć tę transakcję w deklaracji VAT-7?

Jeżeli:

 • sprzedawca jest zarejestrowany jako podatnik VATUE,
 • nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Rumunii (naczepa służy do jego działalności),
 • naczepa została przemieszczona (wywieziona) do Rumunii,

to transakcja ta ‒ zgodnie z art. 13 ust. 1‒2 ustawy o VAT - jest dostawą wewnątrzwspólnotową (WDT).


VAT

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

Marcin Szymankiewicz
Spółka akcyjna nie otrzymała faktury dokumentującej usługi wykonane na jej rzecz w listopadzie 2014 r. (zaginęła na poczcie). Duplikat tej faktury otrzymała na początku grudnia.
Kiedy można odliczyć wykazany w niej VAT naliczony?

VAT

Decyduje moment otrzymania oryginału czy duplikatu

Marcin Szymankiewicz
Listem poleconym spółka otrzymała fakturę na dostawę (co zostało udokumentowane w książce korespondencji), ale ta zaginęła, zanim skorzystano z prawa do odliczenia VAT. Spółka wystąpiła więc do dostawcy o wystawienie duplikatu. W rozliczeniu, za który okres można odliczyć VAT - otrzymania oryginału czy duplikatu faktury?

VAT na roboty budowlane

Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

Zofia Ruwnicka
Spółka świadczy usługi budowlane. Zleceniodawcami są przedsiębiorcy (podatnicy VAT), jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Czy z tytułu wszystkich tych usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury?

VAT

Odliczenie VAT z zaginionej faktury

Marcin Szymankiewicz
W listopadzie 2014 r. firma otrzymała duplikat z 4.11.2014 r. faktury zakupu towarów handlowych. VAT naliczony wykazany w oryginale faktury z 14.01.2014 r., otrzymanej wraz z towarami 16.01.2014 r., został w całości odliczony w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. W październiku 2014 r. stwierdziliśmy brak tej faktury i firma wystąpiła do sprzedawcy z wnioskiem o wystawienie duplikatu.
Jak należy postąpić po jego otrzymaniu? Czy korygować deklarację VAT-7, w której odliczony został VAT wynikający z oryginału?

VAT

Zgoda na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu to usługa objęta VAT

Ryszard Kubacki
Spółka ma zamiar zawrzeć z właścicielem lokalu aneks do umowy najmu, na podstawie którego za opłatą nastąpi natychmiastowe rozwiązanie umowy.
Czy opłata ta podlega VAT?

VAT

Kredyt kupiecki a obowiązek naliczenia VAT

Ryszard Kubacki
Zgodnie z podpisaną umową wynagrodzenie za nabytą maszynę kontrahent ma opłacać ratalnie - w czterech równych transzach, płatnych po dostawie. Do każdej raty będą doliczane odsetki.
Czy powinny podlegać opodatkowaniu? Czy dokumentować ich wpłatę fakturą?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....