Świadczenia na rzecz pracowników

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot kosztów testu na koronawirusa ­– czy jest przychodem pracownika

Po powrocie z urlopu pracownik dobrowolnie wykonał sobie test na COVID-19, za który zapłacił pracodawca (zwrócił koszty testu).
Czy koszt testu powinien zostać doliczony do przychodu pracownika?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Od świadczenia przyznanego pracownikom na urlopie macierzyńskim zwykle nie ma wpłat do PPK

Spółka finansuje wszystkim pracownikom składki na grupowe ubezpieczenie na życie o wartości po 100 zł – również pracownikom na zasiłkach macierzyńskich.
Czy od wartości składek trzeba naliczać i odprowadzać wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego?

Nie. Od dodatkowych świadczeń pozapłacowych, przekazywanych pracownikowi przebywającemu na zasiłku macierzyńskim, nie odprowadza się składek ZUS. Nie wchodzą one do podstawy wymiaru wpłat do PPK.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pensja za przestój ekonomiczny nie obniża odprawy emerytalnej

Pracownica 17.10.2020 r. nabywa prawo do emery‑ tury, a dzień wcześniej chce rozwiązać polubownie stosunek pracy. Jak obliczyć należną jej odprawę emerytalną (miesięczna pensja), gdy przez cały sierpień, wrzesień i październik przebywała na przestoju ekonomicznym wprowadzonym na mocy porozumienia z zakładową organizacją związkową i otrzymywała tylko minimalne wynagrodzenie? Standardowo dostaje płacę w stałej stawce 4600 zł brutto miesięcznie.
Czy do podstawy wymiaru odprawy trzeba przyjąć – jak mówi rozporządzenie – przeciętne wynagrodzenie z 3 mies. poprzedzających październik? Jeśli tak, to dojdzie do znacznego zaniżenia podstawy wymiaru i samej odprawy w porównaniu do zwykłej pensji tej pracownicy.
Świadczenia pracownicze

Pokrycie kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – czy powstaje przychód

Czy zwrot kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną i noclegu przez przedsiębiorcę przeprowadzającego rekrutację stanowi dla kandydatów do pracy przychód podlegający PIT?

Z interpretacji organów podatkowych wynika, że jest to tzw. przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), od którego potencjalny pracodawca nie musi jednak pobierać zaliczek na PIT. Co do zasady ma natomiast obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-11. Na podstawie takiej informacji osoba fizyczna powinna wykazać i opodatkować przychód w zeznaniu rocznym.

Świadczenia pracownicze

Czy przysługuje ryczałt za używanie prywatnego auta przy wykonywaniu pracy zdalnej

Jeśli pracując zdalnie z powodu pandemii COVID-19, pracownik w ogóle nie wykorzystuje swojego samochodu do celów służbowych, pracodawca nie musi mu wypłacać ryczałtu.

Pracodawcy mieli stracić prawo polecania pracy zdalnej 4.09.2020, lecz dzięki nowelizacji art. 3 ust. 1 i art. 36 ust. 1 specustawy (ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374 ze zm.), która obowiązuje od 5.09.2020, tak się nie stało. Mogą wykorzystywać tę formę realizacji przez pracowników obowiązków służbowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz 3 mies. od jego odwołania. Co w takim razie z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (dalej ryczałt)? Sama praca zdalna nie pozbawia pracownika prawa do jego otrzymania. Odpowiedź zależy więc od tego, czy praca ta:

Interpretacja MF

Pracownik nie zapłaci podatku od paliwa do firmowego auta zużywanego na własne potrzeby

Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a updof. Nie podlegają więc odrębnemu opodatkowaniu. Inaczej jest z opłatami parkingowymi czy za przejazdy autostradą.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 11.09.2020 (DD3.8201.1.2020). MF przychylił się tym samym do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Temat miesiąca

Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców mogą mieć różne skutki podatkowe

W wielu przepisach – również antykryzysowych – zleceniobiorcy są traktowani na równi z pracownikami. Nie zawsze natomiast skutki zatrudnienia tych osób są identycznie interpretowane przez organy podatkowe. Dotyczy to zarówno kosztów uzyskania przychodów, jak i podstawy opodatkowania VAT.

Kp reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (art. 1). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). Niektóre ustawy pozwalają jednak traktować zleceniobiorców na równi z pracownikami, uznając jednych i drugich za osoby wykonujące pracę zarobkową (np. ustawa o związkach zawodowych).

Wynagrodzenia

Egzekucja komornicza ze świadczenia socjalnego lub urlopowego

Czy pracodawca musi przekazać komornikowi przyznane pracownikowi świadczenie z zfśs albo świadczenie urlopowe?

Egzekucja z wypłat realizowanych przez pracodawcę na rzecz pracownika może być prowadzona w dwóch trybach – przewidzianego dla wynagrodzenia za pracę (art. 880–888 Kpc) oraz dla innych wierzytelności (art. 895–908 Kpc). O zastosowaniu tylko pierwszego z nich albo obu równocześnie decyduje klasyfikacja wypłacanych składników i świadczeń oraz sposób sformułowania zajęcia komorniczego. Ma to dalsze konsekwencje w postaci zasad ochronnych przy dokonywaniu potrąceń lub ich wyłączeniu.

Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot wydatków na czasowe przeniesienie pracownika – bez składek ZUS i bez PIT

Po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii rozpoczęliś‑ my, w gdańskim oddziale firmy, produkcję podajników i dozowników na artykuły sanitarne. Wysłaliśmy tam na 3 mies. (od 1.05.2020 do 31.07.2020 r.) kierownika (zatrudnionego na umowę o pracę), którego stałym miejscem pracy jest Warszawa. Zastosowaliśmy tryb czasowego oddelegowania, określony w art. 42 § 4 Kp, czyli polecenie pracodawcy, któremu pracownik musi się podporządkować. Pokryliśmy mu oczywiście wszystkie kosz‑ ty przeniesienia do Gdańska wraz z rodziną (4 tys. zł) oraz przyznaliśmy zasiłek na zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, w kwocie 5 tys. zł.
Czy należności te podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Kierownik zarabia miesięcznie 9 tys. zł brutto.

Kwoty wypłacone pracownikowi z tytułu przeniesienia na 3 mies. do Gdańska nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie należy też od nich pobierać zaliczki na PIT.

Świadczenia pracownicze

Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych – czy powstaje przychód

Spółka udostępnia pracownikom służbowe telefony komórkowe. Ponosi miesięczną, stałą opłatę za abonament, niezależną od liczby wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości SMS lub MMS, a także transferu danych sieci komórkowej (umowa z operatorem nie określa stawki za minutę połączenia, wysłanie wiadomości ani jednostkę transferu danych). Zasady korzystania z telefonów służbowych zostały określone w umowach o pracę. Przydzielony telefon powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych, używanie go w celach prywatnych może mieć wyłącznie incydentalny i marginalny charakter. Powierzone pracownikom telefony stanowią narzędzie pracy, a celem ich przekazania jest należyte wykonywanie obowiązków zleconych przez spółkę.
Czy incydentalne korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych powoduje powstanie u pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowiązek pobrania przez spółkę zaliczki na PIT?
Koronawirus

Prawo zawieszenia obowiązków z zfśs z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca będzie mógł zawiesić wykonywanie obowiązków socjalnych. Zawieszenie ma dotyczyć tworzenia lub funkcjonowania zfśs, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

Jego wprowadzenie będzie możliwe po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi, jeśli działają one u pracodawcy. Takie rozwiązanie przynosi tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Jest to nieformalna nazwa rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który będzie rozpatrywany przez Sejm 27.05.2020.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak obliczyć zasiłek pracownika, którego zarobki przekraczały limit 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia

Pracownik (56 lat) otrzymujący stały miesięczny przychód w wysokości 14 tys. zł, w maju 2020 r. sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem przez 18 dni i ma prawo do zasiłku opiekuńczego. W listopadzie 2019 r. – z którego to miesiąca wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasił‑ ku chorobowego przysługującego pracownikowi w maju 2020 r. – nastąpiło przekroczenie 30-krotności wynagrodzenia prognozowanego na 2019 r.
Jak obliczyć kwotę wynagrodzenia za listopad i grudzień 2019 r., którą należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, do którego pracownik ma prawo w maju 2020 r.?

Za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu prognozowanego wynagrodzenia na dany rok, należy obliczyć sumę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – od kwoty ponad ten limit, oraz składki na ubezpieczenie chorobowe – od pełnego miesięcznego przychodu. Trzeba także zwrócić uwagę, czy w miesiącu przekroczenia limitu pracownik przepracował pełny miesiąc, czy tylko jego część – z powodu nieobecności usprawiedliwionej, np. choroby, opieki.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

„Wczasy pod gruszą” niekoniecznie dla emeryta czy rencisty

Na fundusz socjalny państwowej jednostki budżetowej, zatrudniającej 22 pracowników, składają się odpisy za zatrudnionych przeliczonych na pełne etaty i dobrowolne zwiększenia na ok. 30 byłych pracowników – emerytów i rencistów, dla których jesteśmy ostatnim miejscem pracy (w sumie ok. 42 tys. zł). Zgodnie z regulaminem socjalnym o dofinansowanie do wczasów pod gruszą ma prawo ubiegać się raz w roku pracownik, który złożył wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przysługuje ono w różnej wysokości, w zależności od przynależności zainteresowanego do określonego progu dochodowego (biorąc pod uwagę średni dochód na członka rodziny), przy czym najwyższe wynosi 1200 zł brutto.
W lutym 2020 r. wniosek o to świadczenie złożył nasz były pracownik emeryt, który po odejściu od nas nigdzie nie pracował. Odmówiliśmy, argumentując, że zgodnie z naszym regulaminem zfśs dostęp do „gruszowego” mają wyłącznie pracownicy. Zainteresowany zagroził, że złoży skargę u inspektora pracy.
Co powinniśmy zrobić? Przecież zabraknie nam środków socjalnych.
Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).

Świadczenia pracownicze

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z zfśs wypoczynku dziecka pracownika

Pracownik spółki zamierza skorzystać z dofinansowania z zfśs wypoczynku dziecka w wieku 15 lat. Złożył wniosek o dofinansowanie i przedstawił fakturę za usługę turystyczną, z której wynika, że w styczniu 2020 był z dzieckiem we Włoszech w ramach wypoczynku wykupionego w biurze podróży i zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku.
Drogą e-mailową pracownik uściślił, że wypoczynek obejmował jego pobyt i pobyt dziecka pod jego opieką jako rodzica. Organizator zapewnił dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz przygotował program.
Czy spółka przy wypłacie pracownikowi dofinansowania może zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof, jeśli w dokumencie potwierdzającym zakup usługi turystycznej bezpośrednio nie wskazano żadnej z form wypoczynku wymienionych w ustawie (takich jak wczasy, kolonie, obozy), a wypoczynek nie został zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 updof wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

  • z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki dla rozliczeń VAT zawarcia umowy ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin

Spółka rozważa zawarcie umowy generalnej grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin. Ubezpieczającym byłaby spółka jako pracodawca, a ubezpieczonymi byłyby poszczególne osoby fizyczne, i to im będą się należały ew. świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Zgłaszać się do ubezpieczenia i wypełniać deklaracje przystąpienia będą sami pracownicy. Spółka jako ubezpieczający opłacałaby co miesiąc na konto ubezpieczyciela składki za wszystkich ubezpieczonych, częściowo je finansując, oraz wykonywałaby obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne.
W zależności od wariantu ubezpieczenia spółka mogłaby finansować całość składki za pracownika (składka będzie wówczas jego przychodem objętym PIT i pod‑stawą naliczenia składek ZUS). W szerszym niż podstawowy wariancie ubezpieczenia spółka finansowałaby część składki, a resztę opłacałby sam pracownik (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Mógłby on także „wykupić” i opłacić pakiety dodatkowe, ponosząc za nie pełną odpłatność. Pracownicy opłacaliby także w pełni składki za członków swojej rodziny.
Czy pakiety ubezpieczenia na życie, w całości finansowane przez spółkę, należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usługi ubezpieczenia na cele osobiste pracowników i uwzględniać je w rozliczeniach VAT?
Jak postąpić z pakietami finansowanymi w części przez spółkę, a jak z finansowanymi w całości przez pracowników, gdy spółka będzie tylko przekazywać środki pieniężne na konto ubezpieczyciela?
Podatki i prawo gospodarcze

Udostępnianie pracownikom owoców i kart MultiSport ze zniżką – skutki w VAT

Dwa razy w tygodniu firma organizuje „owocowe dni”. Zewnętrzny dostawca przywozi owoce, które są rozstawiane w skrzynkach na wszystkich piętrach biurowca (w kuchniach) i są dostępne dla pracowników. Do tej pory odliczaliśmy VAT naliczony od tych zakupów i nie naliczaliśmy VAT należnego, uznając, że zakup ten ma związek z naszą działalnością jako podatnika VAT i nie służy celom osobistym pracowników. Słyszeliśmy jednak, że nasze podejście może być błędne.
Czy tak rzeczywiście jest?
Zapewniamy też pracownikom i współpracownikom karty sportowe MultiSport, ponosząc 70% ich kosztów – resztę ponosi osoba korzystająca z karty. Opłata jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, a w przypadku osób współpracujących wystawiamy na nią fakturę na kwotę odpłatności. Kwota dofinansowania jest przychodem pracowników. Jak powinno wyglądać rozliczenie tych kart w kontekście VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia z funduszu socjalnego wypłaconego byłemu pracownikowi

Pracownik był zatrudniony w spółce na umowę o pracę do 29.02.2020 r. Od 3.02.2020 do 17.02.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym.
21.02.2020 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia finansowanego z zfśs, wraz z wymaganym oświadczeniem o dochodzie. Świadczenie zostało przyznane – zgodnie z ustawą o zfśs i ustalonym przez pracodawcę regulaminem gospodarowania środkami zfśs. Wypłata nastąpiła 4.03.2020 r. (zatem już byłemu pracownikowi).
Czy wypłacone świadczenie przyznane pracownikowi jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, korzysta ze zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, czy też pracodawca ma obwiązek poboru zaliczki na PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Śmierć emeryta/rencisty – byłego pracownika wyklucza członków jego rodziny z grona uprawnionych do zfśs

Czy śmierć emeryta lub rencisty – byłego pracownika wpływa na prawo członków jego rodziny do korzystania ze świadczeń zfśs? Czy nadal im ono przysługuje w pełnym zakresie, czy też w ograniczonym, a może w ogóle przestaje istnieć?
Świadczenia pracownicze

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów wizy i przyjazdu do Polski pracowników z Ukrainy

Firma chce zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Ich warunkiem jest jednak, żeby przyszły pracodawca sfinansował wizę i podróż. Firma zgodziła się, ale tylko tym osobom, które zatrudni.
Czy jeśli firma zwróci im te koszty już po podjęciu zatrudnienia, będzie musiała odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia pracownicze? A co byłoby, gdyby dopłaciła im również do kosztów noclegu w Polsce przed podpisaniem umów o pracę?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest przychód w rozumieniu updof z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 usus). Należy więc sięgnąć do przepisów podatkowych. Wskazują one, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kryterium przyznania świadczeń z funduszu socjalnego musi być socjalne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w spółce przewiduje, że do nabycia prawa do nich konieczny jest minimalny zakładowy staż pracy 6 mies.
Czy pracodawca może uzależnić wypłatę świadczeń socjalnych od okresu zatrudnienia w danej firmie?

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.
Świadczenia pracownicze

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska
Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.

Czy przy rocznej umowie zlecenia od miesięcznych wypłat do 200 zł trzeba pobrać zryczałtowany PIT

Krzysztof Hałub
Spółka zawarła z kilkoma osobami (niebędącymi jej pracownikami) umowy zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, w których określono miesięczną kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Płatność z tych umów następuje co miesiąc. Umowy nie podlegają oskładkowaniu.
Czy spółka słusznie pobiera zryczałtowany PIT, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów?

Fundusz socjalny

Przeliczenie odpisów na zfśs i dopłata różnicy do końca października 2019

Jadwiga Sztabińska
Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Podwyższenie ustawowej podstawy odpisów i zwiększeń nastąpiło na mocy art. 2 ustawy z 11.09.2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.


Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.


Prawo pracy

Korekta systemu kształcenia zawodowego młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 przestarzałą terminologię rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zastąpiono nowymi pojęciami: klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, centrum kształcenia zawodowego i egzamin zawodowy.

Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niskooprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę – czy stanowi przychód pracownika

Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną. Zamierza udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek na dowolny cel, na jednolitych zasadach określonych w ustalonym przez nią regulaminie. Pożyczane pieniądze będą pochodzić ze środków obrotowych firmy. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki (nie planuje ona udzielania innych pożyczek).
Czy u pracownika, który wziął pożyczkę, powstanie przychód w wysokości różnicy między oprocentowaniem rynkowym (stosowanym przez banki) a oprocentowaniem przyjętym przez spółkę i czy w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT?
Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od czerwca

Renata Majewska
Od 1.06.2019 pracodawcy otrzymają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wyższe będzie też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?

Świadczenia pracownicze

Korekta nienależnej składki zdrowotnej bez wpływu na PIT-11

Aleksander Woźniak
Firma zawarła w 2017 umowę ze zleceniobiorcą, który – jak poinformował – wykonywał już zlecenie u innego podmiotu i uzyskiwał tam dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego firma odprowadziła za niego do ZUS tylko składkę zdrowotną. W 2019 ZUS poinformował ją o obowiązku korekty, bo – jak się okazało – zleceniobiorca był studentem. To oznacza, że zaliczka na PIT została w 2017 niesłusznie pomniejszona o składkę zdrowotną.
Czy po korekcie składki firma powinna dopłacić podatek za 2017 i skorygować PIT-11 wystawiony zleceniobiorcy za ten rok, czy też dopłatę podatku należy ująć w PIT-11 za 2019?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?
Świadczenia pracownicze

Imienne karty rabatowe dla pracowników – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zajmuje się handlem detalicznym. Utworzyła program rabatowy skierowany do szerokiego kręgu osób, obejmującego osoby trzecie i pracowników spółki. Polega on na przyznaniu 15% rabatu na zakup towarów w sklepach spółki po okazaniu w momencie zakupu imiennej karty rabatowej, wystawionej na osobę trzecią lub pracownika.
Czy w związku z tym u pracowników powstaje przychód opodatkowany PIT, a na spółce ciążą obowiązki płatnika tego podatku?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nie każda nagroda zwiększy wynagrodzenie i zasiłek przysługujące za czas choroby

W firmie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym przewidziano przyznawanie nagród pieniężnych za wzorowe wykonywanie zadań pracowniczych. Nie ma żadnych innych kryteriów. O przyznaniu nagrody decyduje pracodawca na wniosek kierownika, przy czym nie można nagrodzić pracownika częściej niż raz na kwartał. W regulaminie wynagradzania zapisano także, że nagroda nie jest stałym składnikiem wynagrodzenia, a pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.
Czy te nagrody należy wliczać w podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Refundacja za okulary korygujące wypłacana zawsze w razie potrzeby

Zgodnie z regulaminem pracy spółki refundacja okularów korygujących przysługuje raz na 2 lata. Pracownik, który otrzymał już taki zwrot, po roku wnioskuje o kolejny, bo podczas badań okresowych lekarz zalecił mu noszenie innych okularów podczas pracy przy komputerze.
Czy należy mu przyznać refundację?
Wskaźniki i świadczenia

Większe refundacje i minimalna płaca młodocianych

Renata Majewska
Od 1.03.2019 pracodawcy otrzymują wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot zleceniobiorcy należności za używanie prywatnego auta do celów służbowych w kwocie poniżej 200 zł – jaki podatek

Mariusz Sobkowiak
Zatrudnialiśmy zleceniobiorcę w okresie od listopada 2018 do lutego 2019 i wypłacaliśmy mu wynagrodzenie powyżej 200 zł za każdy miesiąc. W lutym przedstawił nam ewidencję przebiegu pojazdu, gdyż wykorzystywał prywatny samochód do realizacji zadań z umowy zlecenia (zawarliśmy z nim w tym przedmiocie umowę odrębną od zlecenia). Z ewidencji wynikało, że zwrot za używanie pojazdu wyniósł poniżej 200 zł. Zwrot i wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłaciliśmy osobno.
Czy od kwoty zwrotu powinniśmy odprowadzić taki podatek, jak od przychodów do 200 zł, tj. zryczałtowany, czy jak od umowy zlecenia (koszty 20% i zaliczka wg stawki 18%)? Czy przy przelewie podatku podać symbol formularza PIT-8AR, czy PIT-4R?

Świadczenia pracownicze

Udzielenie zniżki na zakup usług przez pracowników – czy powstaje przychód

Marcin Szymankiewicz
Biuro podróży umożliwia pracownikom zakup swoich usług z procentową zniżką (jej wysokość zależy od stażu pracy). Zgodnie z regulaminem uprawnieni do zniżek na imprezy turystyczne są wyłącznie pracownicy biura zatrudnieni na umowę o pracę od co najmniej 6 mies. Zniżka – udzielana na wniosek zatrudnionego – obejmuje jego, osobę towarzyszącą (np. małżonka) oraz dzieci.
Czy pracodawca powinien pobierać zaliczkę na PIT od kwoty udzielonej zniżki?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przejazd zleceniobiorcy na koszt zleceniodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Spółka wysyła do Francji osoby (zamieszkałe w Polsce) zatrudnione na umowy zlecenia do wykonywania usług na jej rzecz (opieka nad osobami starszymi). Kupuje bilety autobusowe na przejazd za granicę, do miejsca wykonywania usług, oraz powrotne.
Czy z racji nieodpłatnego przekazania tych biletów zleceniobiorcom uzyskują oni świadczenie, od którego spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na PIT?

Źródłem przychodu jest m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof). W myśl art. 13 pkt 8 lit. a updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się np. przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Świadczenia pracownicze

Upominek dla pracownika odchodzącego na emeryturę – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Anna Koleśnik
Pracownikowi spółki przechodzącemu na emeryturę wręczono upominek rzeczowy ufundowany przez spółkę z jej środków obrotowych.
Czy w związku z tym na spółce ciążą obowiązki płatnika PIT?

Pracownikowi spółki przechodzącemu na emeryturę wręczono upominek rzeczowy ufundowany przez spółkę z jej środków obrotowych.

Czy w związku z tym na spółce ciążą obowiązki płatnika PIT?

Nie, nie mamy w tym przypadku do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem stanowiącym przychód ze stosunku pracy opodatkowanym PIT, lecz z darowizną objętą przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jak czytamy w wyroku TK z 8.07.2014 (K 7/13), jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW może pozbawić rekompensaty pośmiertnej

Spółka objęła pracowników (na swój koszt) ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które obejmowało też odszkodowania w razie śmierci zatrudnionego. Wykupienie polisy miało na celu m.in. uwolnienie się od konieczności wypłat wysokich odpraw pośmiertnych bądź ich znaczne zmniejszenie. Jednak niedawno bliscy tragicznie zmarłego pracownika zwrócili się o wypłatę takiej rekompensaty, mimo że od ubezpieczyciela dostali nawet wyższą kwotę. Argumentowali, że zgodnie z Kp tylko ubezpieczenie pracownika na życie pozwala na rezygnację z odprawy pośmiertnej, a ubezpieczenie NNW – nie.
Czy mają rację?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy wartość udostępnionych pracownikom posiłków w zbiorczych pojemnikach stanowi ich przychód

Spółka udostępnia nieodpłatnie wszystkim pracownikom gotowe posiłki, wystawiane w stołówce w zbiorczych pojemnikach (podgrzewaczach lub garach). Mogą oni wybrać posiłek spośród dostępnych w danym dniu albo zrezygnować z wyżywienia. Zdarza się, że jedzenia nie wystarcza dla wszystkich, bo liczba posiłków jest szacowana na podstawie uśrednionej oczekiwanej frekwencji. Pracownicy nie deklarują wcześniej, czy w danym dniu zamierzają korzystać z wyżywienia. Dlatego spółka nie może obiektywnie określić dokładnej wartości posiłków skonsumowanych przez pracownika.
Celem ich udostępnienia jest zwiększenie motywacji do pracy, poprawa nastroju i komfortu w miejscu pracy, oszczędność czasu i ograniczenie długości przerw w pracy.
Czy pracownicy uzyskują przychód ze stosunku pracy, od którego spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT?

W świetle art. 12 ust. 1 updof przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub pokrewnym.

Updof nie definiuje „nieodpłatnego świadczenia”. Przyjmuje się, że jest to każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub niezwiązane z kosztami bądź inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Obowiązki płatnika

Przychody z innych źródeł wykazujemy w PIT-11, a nie w PIT-8C

Aleksander Woźniak
Do 31.01.2019 trzeba przesłać do US elektroniczne informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018. W ich nowych wzorach zaszły spore zmiany.

Wzory opublikowano w rozporządzeniu MF z 22.11.2018 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2237), które weszło w życie 1.01.2019. Stosuje się je już do przychodów/dochodów oraz strat za 2018 (oświadczenia, deklaracje i informacje, złożone przez płatnika jeszcze przed 2019 na dotychczasowych formularzach, pozostają w mocy).

W nowym formularzu PIT-8C podaje się wyłącznie informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach kapitałowych, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof.


Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu taksówką na lotnisko w celu odbycia podróży służbowej – czy u pracownika powstaje przychód

Krzysztof Hałub
Pracownikom udającym się w zagraniczną podróż służbową spółka pokrywa koszty dojazdu taksówką z miejsca zamieszkania na lotnisko lub dworzec w tej samej miejscowości.
Czy świadczenie to jest wolne od PIT jako zwrot kosztów podróży służbowej?

W świetle stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych pracownik uzyskuje w tym przypadku przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT. Nie ma tu zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof dla należności z tytułu podróży służbowej.

Obszerne argumenty za takim stanowiskiem znajdziemy w prawomocnym wyroku WSA w Gdańsku z 13.10.2015 (I SA/Gd 949/15): Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. Do takich kosztów z całą pewnością nie należą wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu do portu lotniczego – miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży służbowej, położonego w tej samej miejscowości, jak miejscowość, która wynika z karty charakterystyki stanowiska pracy, a będąca jednocześnie miejscem zamieszkania pracownika.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uzyskanie prawa do emerytury długo po rozstaniu z pracodawcą wyklucza wypłatę odprawy emerytalnej

Zwolniliśmy pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na upływ 3 mies. pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Przez kolejne 3 mies. znowu pobierał on świadczenie rehabilitacyjne, a potem ZUS odmówił jego kontynuacji. Przeszedł więc na zasiłek dla bezrobotnych. Po roku jego pobierania uzyskał prawo do emerytury i wtedy złożył do nas wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej.
Czy mamy obowiązek ją wypłacić?

Nie. Trudno tu bowiem mówić o związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę, który jest warunkiem koniecznym do nabycia uprawnienia do odprawy emerytalnej.

Zatrudnionemu spełniającemu warunki nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy albo emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, należy się pieniężna odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli otrzymał już taką odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kp). Aby ją uzyskać, muszą zostać łącznie spełnione następujące przesłanki:

Podatki i prawo gospodarcze

Ekwiwalent za pranie odzieży i obuwia roboczego – zwolnienie od PIT i składek ZUS

Zgodnie z Kp firma wypłaca ekwiwalenty pieniężne – w równej wysokości – za pranie zakupionej przez nią odzieży roboczej, wszystkim, którzy pracowali w danym miesiącu na stanowisku pracy objętym przydziałem takiej odzieży.
Czy ekwiwalenty te są wolne od podatku dochodowego i ZUS, czy też w celu zachowania prawa do zwolnienia należałoby je zróżnicować – np. w zależności od liczby dni przepracowanych w miesiącu?

Nie ma obowiązku uzależnienia wysokości ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej od liczby dni przepracowanych w danym miesiącu. Ekwiwalenty wypłacane uprawnionym pracownikom w takiej samej wysokości są zwolnione od PIT. Stanowisko ZUS jest bardziej rygorystyczne, ale w razie sporu pracodawca ma duże szanse na wygraną przed sądem.

Świadczenia pracownicze

Polisa wykupiona dla pracownika w związku z podróżą służbową – czy powstaje przychód opodatkowany PIT

Marcin Sądej Krzysztof Hałub
Spółka podjęła decyzję o zakupie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia pracownika udającego się w dłuższą podróż służbową do USA.
Czy wartość tej polisy należy doliczyć do przychodu pracownika i pobrać zaliczkę na PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapomoga losowa wypłacona emerytowi z zfśs – obowiązki płatnika PIT

Zgodnie z regulaminem wydatkowania środków z zfśs spółka może wykorzystać je na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów, których uprzednio łączył z nią stosunek pracy. Jednym z rodzajów pomocy socjalnej jest bezzwrotna pomoc rzeczowo-finansowa (zapomoga). Spółka w listopadzie 2018 r. przyznała emerytowi, ze środków zfśs, zapomogę pieniężną w wysokości 400 zł, w związku z jego trudną sytuacją materialną.
Emeryt we wniosku o jej przyznanie wskazywał na trudności materialne i zdrowotne, lecz na podstawie dołączonej dokumentacji i opisu sytuacji wniosek zakwalifikowano do zapomogi pieniężnej (nielosowej).
Czy wypłacając tę zapomogę, spółka powinna pobrać – jako płatnik – zryczałtowany 10% PIT, ew. wystawić informację PIT-8C?
Świadczenia pracownicze

Wydatki poniesione za cudzoziemca na legalizację jego pobytu i pracy w Polsce – skutki w PIT

Krzysztof Hałub
Opłacone przez zatrudniającego koszty legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców-zleceniobiorców trzeba doliczyć do ich przychodu jako nieodpłatne świadczenie objęte podatkiem dochodowym.

Świadczenia pracownicze

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, w formie ryczałtu, w stałej kwocie, po zakończonym kwartale, zgodnie z art. 237 9 § 3 Kp. Regulamin bhp określa wykaz stanowisk, na których dopuszcza się pranie i konserwację odzieży roboczej przez pracowników we własnym zakresie. Odzież jest dostarczana przez pracodawcę, który ustala kwotę ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy w jednakowej wysokości, niezależnie od wysokości wydatków poniesionych przez pracowników i podaje im do wiadomości w formie komunikatu.
Czy ekwiwalent ten stanowi dla pracowników przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagroda jubileuszowa – wyłączenie z podstawy wymiaru składek

Pracownica nabyła prawo do nagrody jubileuszowej (25-lecie) w maju 2013 r. Nagroda nie została wypłacona w tym terminie, tylko w maju 2015 r. Została wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. Zgodnie z datą nabycia prawa do nagrody (maj 2013 r.) kolejna nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona w maju 2018 r.
Czy od tej nagrody należało odprowadzić składki? Mamy wątpliwości, ponieważ od wypłaty nagrody jubileuszowej nie minęło 5 lat.
Jaka data jest w tym przypadku decydująca – nabycia przez pracownika prawa do nagrody, czy jej wypłaty? Skoro składki zostały opłacone, to czy należy złożyć korektę?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy okresowej, która przekształci się w stały angaż

Pracownik jest zatrudniony na czas określony na umowę o pracę zawartą od 1.01.2016 do 31.12.2018 r. Zamierzamy się z nim rozstać. W sierpniu 2018 r. wręczyliśmy mu 3-miesięczne wypowiedzenie (jego okres upływa więc z końcem listopada 2018 r.). Nie podaliśmy w nim przyczyny naszej decyzji ani też nie doszło do konsultacji związkowej. Z uwagi na upływ limitu 33 mies. zatrudnienia okresowego wskazany angaż 21.11.2018 r. – a więc w trakcie biegnącego wymówienia – ulegnie przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.
Czy w związku z tym musimy cofnąć wymówienie i ew. jeszcze raz złożyć, wpisując jego powód i poddając je konsultacji związkowej?
Świadczenia pracownicze

Sauna dla pracowników a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Czy pracownikom korzystającym nieodpłatnie z sauny w siedzibie spółki należy przypisać przychód z pracy, a w konsekwencji obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT?
Spółka nie monitoruje, którzy pracownicy korzystają z sauny i ile czasu tam spędzają. Służy ona utrzymaniu ich w odpowiedniej kondycji psychofizycznej, co przekłada się na zmniejszenie podatności na choroby i stres, a w efekcie na lepszą wydajność pracy.

Świadczenia pracownicze

Koszty ze stosunku pracy – albo zryczałtowane, albo faktycznie poniesione

Krzysztof Hałub
Przychód z pracy można pomniejszyć albo o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, albo o faktycznie poniesione wydatki na dojazdy do pracy. Nie można natomiast przyjąć za kilka miesięcy kosztów zryczałtowanych, a za pozostałą część roku – faktycznie poniesionych.

Podatniczka w 2017 uzyskała przychody z jednego stosunku pracy. Dojeżdżała do pracy – przez 8 mies. pociągiem, a przez 4 mies. komunikacją miejską. Nie otrzymywała od pracodawcy zwrotu kosztów dojazdu. Koszty dojazdu pociągiem były udokumentowane imiennymi biletami okresowymi i były wyższe od określonych ustawowo kosztów zryczałtowanych. Do obliczenia dochodu za 2017 ze stosunku pracy jako koszty uzyskania przychodów przyjęto za 8 mies. wydatki w faktycznie poniesionej wysokości, udokumentowane imiennymi biletami okresowymi, a za 4 mies. kwotę 445 zł (111,25 zł × 4 mies.). KIS stwierdziła, że było to nieprawidłowe.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Abonament medyczny dla zleceniobiorcy – zwolnienie od składek

Zatrudniamy zleceniobiorców i chcemy zapewnić im prawo do korzystania z prywatnego leczenia. Do obowiązujących umów planujemy wprowadzić – w postaci aneksu – zapis, że zleceniobiorca będzie uprawniony do nabycia pakietu medycznego za 1 zł. Wartość abonamentu wyniesie 100 zł miesięcznie.
Czy kwota finansowana przez zleceniodawcę (99 zł) korzysta ze zwolnienia od składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 i § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej?
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na świadczenie rehabilitacyjne może być ryzykowne

Magdalena Januszewska
Pracownica 1.12.2016 została zatrudniona na okres próbny. Potem podpisano z nią jeszcze 2 umowy na czas określony – na maksymalny dopuszczalny okres 33 mies. Pracownica często korzysta ze zwolnień lekarskich, co utrudnia organizowanie pracy. W styczniu 2018 uległa wypadkowi w drodze z pracy, a następnie dostarczyła zwolnienie lekarskie z powodu choroby niezwiązanej z wypadkiem. Mija jej maksymalny okres zasiłku chorobowego, więc wystąpiła do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne, które zapewne zostanie jej przyznane. Pracownica uskarża się na stan zdrowia i na to, że nie może wykonywać z tego powodu pracy. Chce zaraz po zakończeniu ostatniego zwolnienia lekarskiego wziąć urlop wypoczynkowy – do czasu orzeczenia lekarskiego na potrzeby świadczenia rehabilitacyjnego.
Czy pracodawca powinien udzielić tego urlopu? W jaki sposób ją zwolnić z pracy? Pracownicy nie reprezentuje organizacja związkowa.

Świadczenia pracownicze

Ryczałt za nocleg za granicą nie może być niższy od określonego w rozporządzeniu

Renata Majewska
Osoba fizyczna zakłada firmę transportową o profilu transport krajowy i zagraniczny. W umowach o pracę z kierowcami chciałaby ustalić ryczałt 50 euro za dobę w podróży zagranicznej (w skład wchodziłby ryczałt za nocleg i dieta). Diety krajowe rozliczałaby na podstawie rozporządzenia o podróżach służbowych. Ryczałt wypłacałaby wraz z wynagrodzeniem po kursie z dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
Czy to prawidłowe rozwiązanie?

Świadczenia pracownicze

Czy trzeba potrącić PIT od zagranicznej wycieczki integracyjnej sfinansowana z zfśs

Marcin Sądej
Zorganizowanie i sfinansowanie w całości lub części ze środków zfśs wycieczki zagranicznej dla pracowników i ich rodzin nie powoduje powstania u nich przychodu ze stosunku pracy.

Podatki i prawo gospodarcze

Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin – czy są kosztem uzyskania przychodów

Spółka z o.o. zamierza wykupić dla zainteresowanych pracowników oraz członków ich rodzin pakiety medyczne, w ramach których otrzymają świadczenia wykraczające poza zakres medycyny pracy. Osoby, które wyrażą chęć nabycia pakietu, złożą oświadczenia o zgodzie na potrącenie z ich wynagrodzenia ceny pakietu w części, jaką ma finansować pracownik (50% ceny wybranego przez niego pakietu). Wartość pakietów w części finansowanej przez spółkę będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu updof.
Czy wydatki, jakie poniesie spółka z tytułu tego dofinansowania, będą dla niej kosztami uzyskania przychodów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach – zwolnienie od PIT i składek

Aby zachęcić do szybszego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, pracodawca zamierza finansować pracownikom koszty pobytu ich dzieci w żłobkach i przedszkolach.
Czy takie świadczenia – finansowane ze środków obrotowych – są zwolnione od składek ZUS? Czy gdyby były finansowe ze środków zfśs, to byłyby zwolnione od PIT i automatycznie od składek?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia socjalnego z zfśs przyznanego emerytowi zatrudnionemu na pół etatu

Pracownik przeszedł na emeryturę 7.12.2017 r. Ma status emeryta od 8.12.2017 r. i jednocześnie od tego dnia został zatrudniony przez dotychczasowego pracodawcę w wymiarze pół etatu. Na 1.08.2018 r. został wykazany do naliczenia odpisu na zfśs – jako emeryt. Świadczenie socjalne (dofinansowanie do wypoczynku) na ten rok przyznano mu, jako emerytowi, w wysokości 1400 zł. Wynika ono ze stosunku pracy uprzednio łączącego emeryta ze spółką.
Czy spółka słusznie uważa, że świadczenie to korzysta ze zwolnienia od PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 38 updof?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dowóz pracownika do i z miejsca pracy – czy powstaje przychód podatkowy

Ze względu na brak chętnych do pracy w pobliżu siedziby spółki zatrudnia ona pracowników zamieszkałych w dalszej odległości (do 60 km). Pracują w systemie zmianowym i mają utrudniony dojazd do pracy z uwagi na brak połączeń komunikacji publicznej. Spółka zdecydowała się więc zorganizować dla nich codzienny nieodpłatny transport autobusowy do i z miejsca pracy, o stałych porach, na ustalonych trasach. Mogą z niego korzystać wyłącznie pracownicy. Świadczenie jest dostępne dla wszystkich, na różnych – dłuższych lub krótszych – odcinkach. Pracownik może również dojechać do pracy we własnym zakresie.
Czy dowóz zapewniany przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód z pracy, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Mieszkanie służbowe członka zarządu – skutki w PIT

Marcin Sądej
Nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnego członkowi zarządu powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Świadczenia pracownicze

Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Marcin Sądej
Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę korzysta ze zwolnienia od PIT?
Pracownik przez długi czas był na zwolnieniu lekarskim. Został zwolniony za porozumieniem stron zaraz po powrocie do pracy.

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na stypendia dla przyszłych pracowników a koszty uzyskania przychodów

Spółka uruchomiła program stypendialny skierowany do uczniów szkół branżowych w celu zapewnienia sobie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Zgodnie z umową stypendyści – od podpisania umowy do zakończenia nauki – otrzymują stypendium w określonej wysokości. W zamian zobowiązują się do podjęcia pracy w spółce po ukończeniu nauki i przepracowania określonego okresu. Umowy o stypendia dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, jednak płatności dokonywane są co miesiąc.
Czy takie wydatki są kosztem uzyskania przychodów spółki?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Częściowe sfinansowanie przez pracodawcę szczepień ochronnych przeciwko grypie a obowiązki płatnika PIT

Pracownicy szpitala przez bezpośredni kontakt z pacjentami są narażeni na zarażenie wirusami grypy. Chcąc ich przed tym zabezpieczyć, szpital zamierza zalecić szczepienia przeciwko grypie typu A, B i C. Szczepionki będą w części odpłatne (symboliczny koszt dla pracownika to 1 zł), a pozostałą część sfinansuje pracodawca.
Czy wartość szczepionek w części finansowanej przez szpital będzie dla pracowników (medycznych i administracyjno-biurowych) przychodem ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?

Zagraniczna wycieczka integracyjna sfinansowana z zfśs – czy trzeba potrącić PIT

Zorganizowanie i sfinansowanie w całości lub w części ze środków zfśs wycieczki zagranicznej dla pracowników i ich rodzin nie powoduje powstania u nich przychodu ze stosunku pracy.

Świadczenia pracownicze

Ćwiczenia na firmowej siłowni bez obciążeń PIT

Marcin Sądej
Nieodpłatne korzystanie z zakładowej siłowni nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy, nawet jeśli pracodawca wie, kto i ile czasu tam spędził.

Ćwiczenia na firmowej siłowni bez obciążeń podatkowych

Nieodpłatne korzystanie z zakładowej siłowni nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy, nawet jeśli pracodawca wie, kto i ile czasu tam spędził.

Wskaźniki i świadczenia

Wzrosły refundacje i minimalna płaca młodocianych

Renata Majewska
Od 1.06.2018 pracodawcy otrzymują większe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Podniesiono też minimalne wynagrodzenie młodocianych zatrudnionych.

Świadczenia pracownicze

Składka członkowska zapłacona za doradcę podatkowego przychodem z pracy

Marcin Sądej
Doradca podatkowy, który otrzyma od swego pracodawcy zwrot równowartości składki członkowskiej zapłaconej na rzecz samorządu zawodowego, uzyskuje przychód z pracy objęty PIT.

Świadczenia pracownicze

Zatrudnianie cudzoziemców – skutki w PIT

Marcin Sądej
Polska firma planuje zatrudnienie cudzoziemców na umowy cywilnoprawne, a także umowy o pracę.
Jakie będą jej obowiązki jako płatnika PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przekazanie pracownikom kart przedpłaconych, sfinansowanych z zfśs – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Spółka z o.o., w ramach prowadzonej działalności socjalnej, z okazji Dnia Dziecka przekazała pracownikom – wybranym wg kryterium socjalnego – pochodzące z zfśs środki pieniężne w formie kart przedpłaconych. Pracownicy mogą nimi płacić za towary lub usługi dla dzieci (np. odzież i obuwie, książki, zabawki, parki rozrywki, kina).
Czy świadczenie w postaci tych kart jest objęte zwolnieniem z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, do wysokości 1000 zł w roku podatkowym, a tym samym na spółce nie ciążą obowiązki płatnika PIT?

Odszkodowanie dla byłego pracownika a koszty pracodawcy

Wypłacona pracownikowi na podstawie ugody mediacyjnej kwota pieniężna będąca odszkodowaniem za zwolnienie z pracy nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu.

Świadczenia pracownicze

Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS w części należnej od pracownika – skutki w PIT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
ZUS w trakcie kontroli w firmie stwierdził, że pracownicy firmy wykonywali na jej rzecz prace jako zleceniobiorcy innego przedsiębiorcy. Zakwestionował oskładkowanie ich z umów zlecenia, uznając, że do zapłaty składek zobowiązany był pracodawca.
Pracodawca opłacił zaległe składki także w części, w której powinny być finansowane przez pracowników, gdyż ci nie zgodzili się na ich pokrycie, poza tym wielu z nich już nie pracuje w firmie.
Czy składki przekazane do ZUS – w części, która powinna być pokryta przez pracowników, a nie została przez nich zwrócona – są ich przychodem, od którego trzeba pobrać zaliczki na PIT?

Świadczenia pracownicze

PIT od wartości szkolenia członka rady nadzorczej

Krzysztof Hałub
Czy opłata za szkolenie członka rady nadzorczej, sfinansowana przez spółkę, stanowi dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty PIT?

Podatki i prawo gospodarcze

Refundacja wydatków na szkolenia pracowników – korekta kosztów

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę ze Stowarzyszeniem X (w umowie zwanym Operatorem) o refundację kosztów usług szkolenia pracowników. W umowie jest informacja o projekcie współfinansowanym ze środków UE. Przedsiębiorca wybrał firmę, która przeprowadzi szkolenia, i otrzymał od niej w listopadzie 2017 r. rachunek za usługi szkoleniowe świadczone od grudnia 2017 do marca 2018 r. Przedsiębiorca pokrywa 20% wydatków, a pozostałe 80% zrefunduje Stowarzyszenie po zakończeniu szkoleń i spełnieniu wszystkich wymagań umowy (tj. w marcu/kwietniu 2018 r.).
Jak zaewidencjonować fakturę za szkolenie, otrzymaną w listopadzie 2017 r.? Czy usługa szkoleniowa będzie kosztem uzyskania przychodu w całości, czy tylko w 20%? Czy refundacja otrzymana w marcu/kwietniu 2018 r. będzie przychodem podatkowym?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot przez pracownika kosztów szkolenia – z VAT czy bez

Wysyłając pracownika na kilkutygodniowe szkolenie, firma podpisała z nim umowę lojalnościową, w której zobowiązał się przepracować określony czas. Pracownik chce jednak odejść z pracy wcześniej, w związku z czym powinien zwrócić zainwestowane w niego środki (koszt szkolenia).
Czy można żądać od niego zwrotu kosztów razem z VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy umorzona pożyczka z zfśs jest przychodem spadkobiercy zmarłego pracownika

Spółka zatrudniająca ponad 70 pracowników udzieliła pracownikowi pożyczki remontowej zgodnie z regulaminem socjalnym. Pracownik wkrótce po tym zmarł na skutek wypadku. Z powodu zaciągniętej pożyczki pozostawił dług w kwocie 12 tys. zł. Na mocy orzeczenia sądu spadek po nim przejęła żona, która złożyła wniosek o umorzenie tej zaległości.
Zgodnie z regulaminem socjalnym pracodawca ma prawo z ważnych powodów umorzyć po śmierci pracownika pożyczkę udzieloną na cele remontowe, zwłaszcza gdy rodzina znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej albo gdy zmarły był jej jedynym żywicielem. Zarówno w regulaminie socjalnym, jak i umowie pożyczki brak jednak postanowienia, że po śmierci zatrudnionego nieuregulowaną pożyczkę spłaca jego spadkobierca.
Prezes spółki jest skłonny rozpatrzyć podanie kobiety pozytywnie, ale nie wie, jaki byłby status umorzonej pożyczki i czy stanowiłaby ona przychód spadkobiercy. Jeśli tak, to jaki PIT należy wystawić?
Świadczenia pracownicze

Zakwaterowanie i przejazdy oddelegowanego pracownika wolne od PIT

Marcin Sądej
Równowartość wydatków poniesionych przez pracodawcę na zapewnienie pracownikowi bezpłatnego przejazdu na miejsce świadczenia pracy znajdujące się za granicą oraz zakwaterowania nie jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń.

Oczyszczacze powietrza i maski antysmogowe dla pracowników bez VAT

Wszelkiego rodzaju świadczenia o charakterze rzeczowym, zaspokajające osobiste potrzeby pracowników, nie powodują powstania obowiązku podatkowego w VAT z uwagi na brak – po stronie pracodawcy – prawa do odliczenia VAT z związku z dokonywanymi zakupami.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapomogi losowe z zfśs bez PIT

Spółka zatrudniająca 1.01.2018 r. ponad 50 pracowników zmieniła od tego dnia regulamin socjalny, przeznaczając niemal 30% odpisów na zapomogi losowe.
Czy zwolnienie podatkowe dla takich zapomóg, wypłacanych z zfśs, w tym udzielanych emerytom, rencistom i członkom rodzin po zmarłym pracowniku, jest nielimitowane?
Świadczenia

Nowe kwoty graniczne zarobków emerytów i rencistów od 1.03.2018

Renata Majewska
Kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi od tej daty 3161,70 zł (wcześniej 2979 zł). Jeśli zarobki emeryta lub rencisty ją przekroczą i jednocześnie nie będą wyższe od 130% tej średniej płacy (5871,70 zł, dotychczas 5532,30 zł), to ZUS zmniejszy jego świadczenie. Jeśli zaś zarobki przekroczą tę kwotę, świadczenia ulegną zawieszeniu.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych od 1.03.2018

Renata Majewska
Pracodawcy otrzymają większe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrośnie też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Są to konsekwencje podwyżki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 do 4516,69 zł (komunikat Prezesa GUS z 9.02.2018, MP poz. 181) w stosunku do tego z III kwartału 2017 (4255,59 zł). Wpłynie ona m.in. na kwoty maksymalnych refundacji dla pracodawców, przewidzianych w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2017 poz. 842).


Świadczenia pracownicze

Dojazdy do pracy i noclegi zleceniobiorców na koszt zleceniodawcy – czy powstaje przychód

Marcin Sądej
Wartość zapewnionego zleceniobiorcom zakwaterowania i transportu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT.

Została ona wydana na wniosek podatnika prowadzącego działalność w branży budowlanej, który część pracowników zatrudniał na umowy zlecenia. Wykonywali oni prace na terenie całego kraju. Miejsce realizacji zleceń było często oddalone od miejsca zamieszkania zatrudnionych, zleceniodawca zapewniał im więc dojazdy do pracy i zakwaterowanie przez okres współpracy.


Świadczenia pracownicze

Świadczenie urlopowe należy się także w okresie wypowiedzenia

Renata Majewska
Pracownik firmy zatrudniającej 17 osób zwalnia się z pracy, pozostając od grudnia 2017 na 3-miesięcznym wypowiedzeniu złożonym z własnej inicjatywy. Od początku grudnia był też na urlopie wypoczynkowym, który skończy dopiero w połowie lutego 2018 (miał dużo zaległego urlopu). Za poprzedni rok kalendarzowy dostał już świadczenie urlopowe, lecz złożył wniosek o kolejne takie świadczenie, za 2018.
Czy pracodawca musi mu je wypłacić, skoro jest w trakcie wymówienia i sam odchodzi z pracy?

Rachunkowość

Co zalicza się do pozycji „świadczenia emerytalne” wyodrębnionej w porównawczym rachunku zysków i strat

W porównawczym wariancie rachunku zysków i strat, wchodzącym w skład zarówno zał. nr 1 do uor (jzp i jednostki duże), jak i zał. nr 5 do uor (jednostki małe) z pozycji „Koszty działalności operacyjnej – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (domyślnie na rzecz pracowników) wyodrębniono – wg zasady „w tym” – świadczenia emerytalne.
Jakie koszty wykazuje się w tej pozycji?

W uor, wdrażając postanowienia dyrektywy 2013/34/UE w ślad za jej polskim tekstem, pozycję porównawczego rachunku zysków i strat, o której jest mowa w pytaniu, zatytułowano „świadczenia emerytalne”. W pozycji tej wykazuje się:

  • składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, pokrywane przez jednostkę, w części przeznaczonej na emerytury (9,76%),
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Gdy nie można pobrać zaliczki od bonu, w PIT-11 wpisuje się kwotę zero

Zdarza się, że przekazujemy pracownikom świadczenia w naturze w miesiącu, w którym nie osiągają pieniężnego przychodu, albo już po sporządzeniu i realizacji listy płac za dany miesiąc (np. bony do supermarketu sfinansowane ze środków obrotowych firmy). Dotychczas albo zobowiązywaliśmy pracownika do wpłaty kwoty zaliczki, albo zakład pracy finansował zaliczkę i w następnym miesiącu ujmowaliśmy ją z wynagrodzenia pracownika, po uzyskaniu jego zgody na piśmie (w trybie dobrowolnego potrącenia z wynagrodzenia za pracę). Są to jednak rozwiązania czasochłonne, budzące sprzeciw części pracowników.
Czy istnieje inne rozwiązanie?

Wydatki na integrację zleceniobiorców – zmiana stanowiska fiskusa

Jeżeli w firmowej imprezie integracyjnej oprócz pracowników biorą udział osoby współpracujące na umowę zlecenia i samozatrudnione, to wydatki na jej organizację są kosztem podatkowym tylko w części przypadającej na pracowników.

Świadczenia pracownicze

Bezpłatne posiłki zapewnione przez pracodawcę – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy. Zatrudnia m.in. osoby odpowiedzialne za zarządzanie nim, utrzymanie czystości, obsługę gości, a także pracowników kuchni i technologów żywienia. W okresach obłożenia zdarza się, że ulegają wydłużeniu standardowe godziny pracy pracowników i nakładane są na nich dodatkowe obowiązki (np. pracownicy recepcji pomagają w kuchni lub jako kelnerzy). Ciągła dyspozycyjność załogi na terenie ośrodka umożliwia natychmiastowe zaspakajanie potrzeb pracodawcy.
Aby zachować jakość i efektywność świadczonych usług, spółka umożliwiła wszystkim pracownikom korzystanie w czasie pracy z bezpłatnych posiłków przygotowywanych w ośrodku, udostępnianych w bufecie samoobsługowym. Pracownikom rezygnującym z posiłków nie przysługuje ekwiwalent. Ilość i rodzaj posiłków faktycznie spożytych przez poszczególnych pracowników nie są monitorowane z uwagi na brak obiektywnej możliwości prowadzenia takiej kontroli przez spółkę.
Czy wartość pieniężna bezpłatnych posiłków zapewnianych pracownikom stanowi dla nich przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?

Świadczenia pracownicze

Badania lekarskie i szkolenia bhp zleceniobiorców bez PIT

Renata Majewska
Zleceniobiorców zatrudnianych do „cięższych” zadań spółka kieruje na wstępne badania lekarskie i szkolenia bhp, pokrywając ich koszty. W umowach zlecenia zawiera wówczas klauzule zobowiązujące wykonawców do poddania się tym badaniom i odbycia szkoleń.
Czy wartość tych badań i szkoleń jest przychodem zleceniobiorców z działalności wykonywanej osobiście i podlega PIT?

Nie. W najnowszych interpretacjach fiskus uznaje podane koszty za poniesione w celu realizacji obowiązków zleceniodawcy względem pracobiorcy określonych w Kp, w celu zapewnienia mu zdrowia i bezpiecznych warunków środowiska pracy. W związku z tym w ogóle nie są one przychodem zleceniobiorcy i nie ma mowy o pobraniu zaliczek na PIT.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nowe limity PIT dla zapomóg, stosowane począwszy od styczniowego przychodu

Na wniosek pracownicy, która walczy z ciężką odmianą cukrzycy, na początku grudnia 2017 r. przyznaliśmy jej z zfśs zapomogę w wysokości 5000 zł brutto, z tytułu długotrwałej choroby. Z powodu braku pieniędzy na koncie funduszu zapomoga nie została wypłacona w poprzednim roku kalendarzowym. Na przełomie roku pracodawca zasilił ten rachunek – w wyniku rocznego bilansu środków socjalnych – wg stanu na 31.12.2017 r. Kobieta otrzymała zatem zapomogę dopiero w styczniu. Od 1.01.2018 r. uległ podwyższeniu limit zwolnienia podatkowego dla zapomóg.
Które zwolnienie z PIT wchodzi tu zatem w grę – niższe (stare) czy wyższe (nowe)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązki płatnika w razie utraty przez pracownika uprawnienia do zasiłku chorobowego

Nasz pracownik podczas zwolnienia lekarskiego i otrzymywania zasiłku chorobowego wykonywał u innego płatnika umowę zlecenia. ZUS zobowiązał go do zwrotu zasiłku.
Czy w związku z tym musimy złożyć korektę dokumentów do ZUS?

W przypadku stwierdzenia, że zasiłek wypłacono nienależnie z winy ubezpieczonego, płatnik składek nie składa korekty złożonych wcześniej dokumentów rozliczeniowych dotyczących tego świadczenia (ZUS RSA, ZUS DRA). Pracownik musi sam zwrócić zasiłek chorobowy.

Ustawa zasiłkowa przewiduje przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którzy są do niej niezdolni z powodu choroby.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odprawa emerytalna po rozstaniu z pracownikiem

Trzy lata temu rozstaliśmy się za wypowiedzeniem, z przyczyn niedotyczących pracownika (na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych), z pracownicą niebędącą jeszcze w wieku przedemerytalnym. Zwolniona oznajmiła nam na piśmie, że w związku ze skróceniem od 1.10.2017 r. wieku emerytalnego właśnie nabyła uprawnienia do emerytury i prosi o wypłatę odprawy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Argumentowała, że gdyby spółka jej nie zwolniła, to teraz, składając wymówienie albo propozycję rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, uzyskałaby prawo do odprawy.
Czy musimy jej wypłacić świadczenie?
Rachunkowość

Zapomogi dla pracowników – ujęcie w księgach rachunkowych

Nasza spółka nie tworzy zfśs. Od czasu do czasu, w przypadku ważnych wydarzeń (np. ślubu), wypadku losowego czy trudnej sytuacji życiowej, wypłacamy pracownikom zapomogi.
Jak kwalifikować w księgach rachunkowych te wydatki? Jako świadczenia socjalne zaliczane do kosztów działalności operacyjnej czy też jako darowizny zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych?

Świadczenia na rzecz pracowników – w pieniądzu lub naturze – mogą mieć charakter obowiązkowy, wynikający z przepisów (w tym prawa pracy) lub umów o pracę, bądź dobrowolny.

Do świadczeń, które pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom, należą m.in. odprawa emerytalna, odzież robocza lub ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki oraz napoje dla pracujących w szczególnych warunkach, środki czystości, wstępne i okresowe badania lekarskie.

Wskaźniki i świadczenia

Wzrosną refundacje i minimalna płaca młodocianych

Renata Majewska
Od 1.12.2017 pracodawcy otrzymują wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Podwyższono też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Są to konsekwencje podwyżki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2017 do kwoty 4255,59 zł (komunikat Prezesa GUS z 10.11.2017, MP poz. 1012) w stosunku do tego z II kwartału 2017 (4220,69 zł). Wpłynie ona m.in. na kwoty maksymalnych refundacji dla pracodawców, przewidzianych w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (DzU z 2017 poz. 842).


Temat miesiąca

Świadczenia i koszty pracownicze w 2018

Renata Majewska
Od nowego roku wzrastają limity zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia oraz aż dwukrotnie roczny pułap kosztów twórczych.

Zmiany są efektem nowelizacji z 27.10.2017 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2175). Nowe regulacje mają zastosowanie do dochodów, uzyskanych począwszy od 1.01.2018 (art. 4 nowelizacji).


Świadczenia pracownicze

Udział w firmowej drużynie sportowej nie powoduje powstania przychodu

Anna Koleśnik
Czy wydatki, jakie spółka ponosi na zakładową drużynę piłkarską (wynajem hali sportowej, zakup strojów sportowych, przejazdy na zawody itp.), należy doliczyć do przychodów pracowników-zawodników i potrącić zaliczkę na PIT?

Nie. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych, m.in. pismo IS w Poznaniu z 23.09.2010 (ILPB2/415-152/09/10-S/TR) oraz interpretacja indywidualna MF z 13.07.2015 (DD3.8222.2.270.2015.OBQ). Zdaniem fiskusa w takim przypadku pracownik nie uzyskuje żadnej korzyści, która mogłaby być uznana za nieodpłatne świadczenie na jego rzecz.


Świadczenia pracownicze

Rzekome transfery pracowników skutkują zaległościami w PIT i ZUS

Aleksander Woźniak
Niejedna firma padła ofiarą nieuczciwych podmiotów oferujących fikcyjne usługi outsourcingowe. Wśród oszukanych są też biura rachunkowe, co może dziwić, bo teoretycznie powinno być im łatwiej wykryć oszustwa.

Rzekomy outsourcing miał polegać na tym, że firma oferująca tego rodzaju usługi przejmuje pracowników, a wraz z nimi obowiązek wypłacania im wynagrodzeń oraz opłacania za nich zaliczek na PIT i składek ZUS.

Dziś firmy, które się zdecydowały na takie umowy, muszą z własnej kieszeni uregulować zaległe podatki i składki ZUS, co potwierdzają wyroki sądów.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Upominki dla pracowników i współpracowników – skutki w PIT

Czy przekazanie pamiątkowych kurtek z logo naszej firmy (o wartości brutto 150 zł/szt.) uczestnikom konferencji (pracownikom i współpracownikom) powoduje powstanie u nich przychodu do opodatkowania?

Otrzymanie kurtki przez uczestnika konferencji (nieistotne: pracownika firmy, współpracownika czy też pracownika kontrahenta) wiąże się z powstaniem przychodu u obdarowanego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof za przychody uznaje się także otrzymane albo postawione do dyspozycji podatnika świadczenia w naturze albo inne nieodpłatne świadczenia. W przypadku pracowników i zleceniobiorców stanowią one przychód z tego samego źródła, które tworzy więź prawna łącząca ich ze świadczeniodawcą (a więc ze stosunku pracy bądź z działalności wykonywanej osobiście). Dla osób trzecich stanowią one przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 updof.

Wskaźniki i świadczenia

Zmalały refundacje i minimalna płaca młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2017 pracodawcy otrzymują niższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Obniżono też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Są to konsekwencje obniżki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2017 do kwoty 4220,69 zł (komunikat Prezesa GUS z 9.08.2017, MP poz. 811) w stosunku do tego z I kwartału 2017 (4353,55 zł). Wpłynie to m.in. na kwoty maksymalnych refundacji dla pracodawców, przewidzianych w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, DzU z 2017 poz. 842).


Świadczenia pracownicze

Pracownikowi wysłanemu na studia należą się płatne urlopy

Renata Majewska
Spółka zamierza wyrazić zgodę na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji na studiach II stopnia na kierunku marketing, zawierając z nim stosowną umowę.
Czy taka umowa powinna być sporządzona na piśmie? Jakie obowiązki spoczywają wówczas na pracodawcy? Czy musi pokrywać pełne lub choćby częściowe koszty nauki (czesne), wydatki na przejazdy, noclegi i wyżywienie?

Pracodawca, który zdecydował się na zawarcie takiej umowy, ma obowiązek udzielania pracownikowi, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, urlopów szkoleniowych oraz zwolnień od pracy z całości bądź części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia na studiach i wziąć w nich udział. Nie musi pokrywać wydatków związanych z nauką (czesnego, kosztów dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia).


Świadczenia pracownicze

Dofinansowanie ze środków zfśs do wypoczynku dzieci i młodzieży – warunki zwolnienia z PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka dofinansowuje z zfśs wypoczynek dzieci pracowników. Pracownicy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, przedstawiają faktury lub rachunki dokumentujące wypoczynek dzieci w formie wczasów, obozów itd.
Często z dokumentów tych nie wynika, by organizatorami wypoczynku były podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Są to faktury wystawione przez podmioty występujące jako firmy handlowo-usługowe, prowadzące działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Czy słusznie uważamy, że wartość dofinansowania nie jest w takim przypadku objęta zwolnieniem z PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyprawkę szkolną można pokryć z zfśs

Firma zatrudniająca 47 pracowników prowadzi zfśs. W tym roku chce zmienić regulamin socjalny i finansować z zfśs wyprawkę szkolną dla dzieci osób uprawnionych. Byłyby to różne kwoty (200–500 zł) w zależności od progu dochodowego, do którego kwalifikuje się dana rodzina.
Czy można ustanowić taką pomoc w regulaminie socjalnym?

Zakład pracy może przewidzieć w regulaminie zfśs wsparcie w formie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników i innych osób uprawnionych. Jego wysokość musi uzależnić od kryterium socjalnego, czyli dochodu przypadającego na członka rodziny zainteresowanego.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyprawka szkolna dla dziecka pracownika – zwolnienie od składek i PIT

Pod koniec sierpnia i na początku września pracownikom, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, spółka wypłaci wyprawki szkolne, sfinansowane ze środków zfśs.
Czy od takich świadczeń powinny być naliczane składki ZUS?
Część pracowników otrzyma wyprawki ze środków obrotowych pracodawcy. Czy będą one oskładkowane?
Świadczenia pracownicze

Próbowanie potraw przez personel kuchni a przychody ze stosunku pracy

Marcin Szymankiewicz
Spółka prowadzi restauracje. Personel zatrudniony w kuchni nie korzysta z wyżywienia, jednak przygotowując posiłki, kucharz musi je próbować. Czy uzyskuje przez to dodatkowy przychód ze stosunku pracy, objęty PIT?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Napoje udostępniane pracownikom i gościom a obowiązki płatnika PIT

W trakcie spotkań biznesowych organizowanych w swojej siedzibie spółka z o.o. zapewnia nieodpłatnie pracownikom i zaproszonym gościom kawę, herbatę i wodę.
Czy skutkuje to powstaniem u tych osób przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
Podatki i prawo gospodarcze

VAT od posiłków nieodpłatnie przekazanych pracownikom

Spółka zapewnia pracownikom gotowe posiłki w celu poprawy efektywności ich pracy (pracują w ruchu ciągłym, w systemie zmianowym, na terenie zamkniętego zakładu produkcyjnego). Posiłki te nabywa od firmy zewnętrznej, która dowozi je i wydaje pracownikom. Dzięki temu nie opuszczają oni miejsc pracy w celu np. udania się do stołówki na zewnątrz, nie decydują też o czasie konsumpcji. Miejsce i czas posiłku ustala pracodawca, dostosowując je do specyfiki organizacji pracy.
Spółka nie jest zobligowana przepisami prawa pracy (także wewnętrznymi) do zakupu takich posiłków, nie przekazuje ich do konsumpcji podczas narad, szkoleń, spotkań służbowych ani dla pracujących w nadgodzinach.
Czy może odliczyć VAT z faktur dokumentujących ich zakup? Czy ma obowiązek wykazania VAT należnego od nieodpłatnego przekazania posiłków pracownikom?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odprawa rentowa może być należna nawet wiele miesięcy po zwolnieniu z pracy

Pracownik zatrudniony jako magazynier systematycznie podkradał z kasy spółki drobne kwoty. Po przyłapaniu go na gorącym uczynku prezes chciał go zwolnić dyscyplinarnie. Biorąc jednak pod uwagę jego długoletni staż pracy, przystał na rozstanie za porozumieniem stron. Jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie, a po wyczerpaniu okresu zasiłku ZUS przyznał mu rentę z tytułu niezdolności do pracy, co nastąpiło po ponad 6 miesiącach od ustania zatrudnienia. Zwolniony zwrócił się do spółki o odprawę rentową. Spółka odmówiła, argumentując, że zakończenie współpracy nie nastąpiło w związku z przejściem na rentę.
Czy postąpiła prawidłowo?
Wskaźniki i świadczenia

Wyższe refundacje i minimalna płaca młodocianych

Renata Majewska
Od 1.06.2017 pracodawcy dostają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

To konsekwencja wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2017 do kwoty 4353,55 zł (komunikat prezesa GUS z 11.05.2017, MP poz. 443) w stosunku do tego z IV kwartału 2016 (4218,92 zł).

Podwyżka dotyczy m.in. pracodawców uzyskujących maksymalne refundacje przewidziane w tzw. ustawie antykryzysowej (art. 20 ust. 2 ustawy z 11.10.2013 o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy).


Rachunkowość

Rezerwa na świadczenia emerytalne

Czy każda jednostka stosująca uor jest zobligowana do tworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne dla swoich pracowników?

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 uor jednostki – co do zasady – dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, a wynikających m.in. z obowiązku wykonania w przyszłości świadczeń związanych z bieżącą działalnością, w tym świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników. Zobowiązania te wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania (art. 39 ust. 2a). Stąd zapewne zapytanie o rezerwy na świadczenia emerytalne. Warto zatem uściślić, że na przyszłe świadczenia, w tym emerytalne, dokonuje się rozliczeń międzyokresowych biernych, które w bilansie prezentuje się jako rezerwy na te świadczenia.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Umorzenie przedawnionej pożyczki mieszkaniowej z zfśs – obowiązki płatnika

Spółka udzielała pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe ze środków zfśs. W dużej mierze pożyczki te nie zostały spłacone (co miało nastąpić w styczniu 2007 r.) i roszczenia spółki się przedawniły. Obecnie spółka umarza te zobowiązania.
Czy niespłacona kwota pożyczki, w stosunku do której upłynął termin przedawnienia, stanie się przychodem podatkowym pożyczkobiorców?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy delegowani pracownicy uzyskują przychód z tytułu noclegów

Nasza spółka zamierza wysłać paru pracowników na kilka miesięcy do pracy do Niemiec. Będą pracowali w spółce zależnej. Wynajmiemy dla nich mieszkania.
Czy koszty zakwaterowania, jakie poniesie spółka w związku z delegowaniem pracowników, będą dla nich przychodem ze stosunku pracy?

Analiza interpretacji podatkowych i orzeczeń sądowych z kilku ostatnich lat prowadzi do wniosku, że ocena skutków podatkowych takiego zdarzenia diametralnie się zmieniała. Początkowo stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych były w większości niekorzystne dla pracowników, tzn. uważano, że uzyskują oni przychody do opodatkowania, mimo że konieczność zamieszkania poza stałym miejscem pobytu wynikała z obowiązków pracowniczych (na polecenie pracodawcy wykonywali pracę w innym mieście czy kraju, bez czasowego przeniesienia się nie mogliby jej wykonywać, a zmiana miejsca zamieszkania leżała w interesie pracodawcy).

Świadczenia pracownicze

Refundacja zakupu okularów jako przychód pracownika

Ryszard Kubacki
Pracownik – w związku z pogorszeniem się wzroku – poprosił o skierowanie na badania przed upływem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza.
Czy jeśli okulista potwierdzi pogorszenie się wzroku i konieczność wymiany okularów, to refundacja zakupu okularów będzie przychodem pracownika podlegającym PIT?

Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie okularów dla pracownika – oskładkowanie

Andrzej Radzisław
Pracownik zatrudniony jako grafik komputerowy przedstawił zaświadczenie od okulisty o konieczności używania szkieł korekcyjnych. W przepisach płacowych firmy jest zapis, że pracodawca dofinansowuje szkła do 350 zł. Zaświadczenie nie zostało jednak wydane w trakcie badań okresowych (pracownik sam, bez skierowania pracodawcy udał się do okulisty).
Czy kwota dofinansowania będzie zwolniona ze składek społecznych i zdrowotnych?

Świadczenia pracownicze

Abonament medyczny dla pracownika – kiedy naliczyć PIT i składki ZUS

Krzysztof Hałub
Jeśli pracodawca pokrywa koszt abonamentu medycznego w części stanowiącej zapłatę za świadczenia z zakresu medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej, to u pracownika nie powstaje przychód do opodatkowania z tego tytułu.
Sfinansowanie (w całości lub części) świadczeń medycznych w pozostałym zakresie oznacza konieczność pobrania zaliczki na PIT

Wskaźniki i świadczenia

Wzrost refundacji i minimalnej pensji młodocianych od marca 2017 r.

Renata Majewska
Od 1.03.2017 pracodawcy dostają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Co z podróżami służbowymi kierowców

Magdalena Januszewska
Transportowcom nie grozi zapłata ryczałtów za noclegi międzynarodowym kierowcom, którzy spali w kabinach. Nadal jednak nie wiadomo, jak rekompensować im brak warunków hotelowych.

Świadczenia pracownicze

Świadczenie urlopowe za urlop na przełomie roku

Renata Majewska
Firma zatrudniająca 16 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wypłaca im świadczenia urlopowe w wysokości ustawowych odpisów na zfśs. Pracownik (zatrudniony na pełnym etacie w normalnych warunkach) był na urlopie wypoczynkowym od 23.12.2016 do 15.01.2017, czyli łącznie ponad 3 tygodnie.
Jak obliczyć należne mu świadczenie urlopowe – biorąc pod uwagę zeszłoroczne odpisy czy obecne, za 2017?

Świadczenia pracownicze

Karty podarunkowe dla pracowników

Ryszard Kubacki
Z okazji jubileuszu swojej działalności spółka zamierza obdarować pracowników kartami podarunkowymi uprawniającymi do zakupów w określonych sieciach handlowych. Karty nie są wynagrodzeniem za wykonaną pracę, a ich wartość (200–600 zł) będzie uzależniona od stażu pracy pracownika.
Czy karty te będą nieodpłatnym świadczeniem ze stosunku pracy, od którego spółka jako płatnik ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na PIT?

W myśl art. 12 ust. 1 updof do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została „z góry” ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.


Rachunkowość

Koszty szczepień pracowników

W spółce odbyły się szczepienia pracowników przeciw grypie wykonane przez prywatny ośrodek zdrowia. Firma ta zrealizowała usługę kompleksowo, przeprowadzając badania lekarskie poprzedzające szczepienie, dostarczając szczepionki i dokonując szczepienia. Za usługę wystawiła fakturę.
Do jakich kosztów zakwalifikować koszty szczepień – czy są to usługi obce, czy też inne świadczenia na rzecz pracowników?
Podatki i prawo gospodarcze

Zakup kolejowych biletów miesięcznych dla pracowników – skutki w VAT

Spółka rozważa możliwość zakupu dla pracowników miesięcznych biletów PKP na dojazdy z miejsca zamieszkania w Łodzi do pracy w Warszawie (i powrotnych) oraz przekazania ich nieodpłatnie pracownikom.
Jak wygląda kwestia odliczania VAT przy zakupie biletów i naliczania tego podatku w momencie ich przekazania pracownikom?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na urządzenie siłowni dla pracowników – czy są kosztem podatkowym

Zarząd spółki podjął decyzję, że w pomieszczeniach siedziby firmy zostanie urządzona siłownia dla pracowników. Będą się z tym wiązać określone wydatki, w tym na przystosowanie pomieszczeń (wymianę okien, wentylację i klimatyzację) oraz zakup sprzętu do ćwiczeń i odbiorników TV, z których będą korzystać ćwiczący.
Czy można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Firmowa siłownia udostępniona pracownikom – skutki w PIT

Czy nieodpłatne udostępnienie pracownikom do korzystania siłowni zorganizowanej przez pracodawcę w pomieszczeniach budynku firmy wywoła po ich stronie jakieś skutki podatkowe?
Świadczenia pracownicze

Służbowa komórka wykorzystywana do prywatnych rozmów – czy powstaje przychód

Grzegorz Gębka
Czy pracownicy korzystający z komórkowych telefonów służbowych również w celach prywatnych uzyskają przychód do opodatkowania?
Jeśli tak, jak go obliczyć, skoro umowa z operatorem zakłada, że rozmowy w ramach abonamentu i korzystanie z internetu są nielimitowane?

Świadczenia pracownicze

Posiłki dla pracowników a przychód ze stosunku pracy

Grzegorz Gębka
Spółka zapewnia wszystkim pracownikom obiady w czasie pracy. Posiłki dostarcza firma zewnętrzna, a pracownik według swojego uznania może skorzystać z tej oferty bądź nie. Dania podawane są w formie szwedzkiego stołu dla całej grupy pracowników, nie indywidualnie. Nie da się więc ściśle ustalić, kto ile zjadł i wypił.
Czy korzystanie z takich świadczeń powoduje powstanie przychodu u pracownika? Nie są to posiłki profilaktyczne, do których zapewnienia spółka byłaby zobowiązana przepisami bhp.

Świadczenia pracownicze

„Dodatek delegacyjny” dla pracownika zwolniony od PIT

Ryszard Kubacki
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz podmiotów z siedzibą poza Polską. Wymaga to obecności pracowników spółki w miejscu realizacji projektów, nieraz przez kilka, kilkanaście miesięcy. Spółka przyznaje oddelegowanym tzw. dodatek delegacyjny, którego celem jest pokrycie dodatkowych wydatków związanych ze zmianą miejsca wykonywania pracy.
Czy korzysta on ze zwolnienia od PIT?

Świadczenia pracownicze

Brak pisemnej umowy szkoleniowej a prawo pracownika do ulgi podatkowej i składkowej

Renata Majewska
Prezes spółki wyraził zgodę na wysłanie pracownika na I rok studiów marketingowych 2016/2017, za dofinansowaniem 80% czesnego, płatnym na konto uczelni. Strony nie spisały umowy o podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy. Dopłatę do czesnego za I semestr spółka ma przelać do końca września 2016. Prezes nakazał, aby nie potrącać od niej składek ani PIT.
Czy ma rację, skoro brak jest pisemnej umowy szkoleniowej?

Świadczenia pracownicze

Czy okazjonalny prezent to przychód pracownika

Grzegorz Gębka
Z okazji urodzin pracowników, przejścia na emeryturę, urodzenia dziecka itp. pracodawca funduje drobne, zwyczajowo przyjęte upominki rzeczowe (np. kwiaty, czekoladki, długopisy).
Czy ich wartość trzeba doliczyć do przychodów z pracy?

Świadczenia pracownicze

Po jakim kursie przeliczyć zagraniczne wydatki podróżującego pracownika, pokryte z jego środków

Renata Majewska
Spółka na podstawie regulaminu wynagradzania stosuje wprost rozporządzenie o podróżach służbowych. Pracowników wysyłanych w zagraniczne delegacje wyposaża w firmowe karty, dzięki czemu pokrywają wydatki służbowe bezpośrednio ze środków pracodawcy. Jednak czasami występuje konieczność dokonania zapłaty bezpośrednio przez zatrudnionego – prywatną kartą bankową lub przelewem z osobistego konta. Rozliczając te wydatki, spółka zwraca je w rzeczywistej wysokości, czyli przeliczone na złote po średnim kursie banku, w którym pracownik wykonał daną transakcję (wynikającym z załączonego przez niego potwierdzenia przelewu lub wyciągu z karty płatniczej). W ten sposób odzyskuje on pełną kwotę poniesionych w delegacji wydatków.
Czy ta metoda rozliczenia stron jest prawidłowa, skoro rozporządzenie o podróżach służbowych nakazuje przeliczać zaliczkę na poczet zagranicznego wyjazdu na podstawie średniego kursu z dnia jej wypłaty?

Świadczenia pracownicze

Zwracane pracownikom koszty wyjazdów służbowych nie podlegają PIT ani ZUS

Renata Majewska
Pracownicy mobilni (handlowcy wykonujący pracę na terenie 1 bądź 2 województw) ponoszą wydatki na „obsługę” swoich miejsc pracy, które pracodawca im refunduje, np. koszty paliwa do służbowych samochodów, opłaty przejazdowe lub za parking. Wydatki te opłacają firmową kartą albo własną gotówką, którą pracodawca im zwraca po przedstawieniu faktury/rachunku.
Czy taki zwrot kosztów jest objęty PIT oraz składkami ZUS?

Świadczenia pracownicze

Dodatek za rozłąkę – kiedy bez ZUS

Magdalena Januszewska
Świadczenie wypłacane pracownikom czasowo przeniesionym do pracy za granicą jako rekompensata za przebywanie poza domem – w limitach określonych w rozporządzeniu MPiPS – nie jest oskładkowane.

Świadczenia pracownicze

Zakwaterowanie oddelegowanych pracowników – podstawa wymiaru składek ZUS

Radosław Michał Stępień
Jeden z moich klientów wygrał duży przetarg na wykonanie usług w miejscowości odległej od siedziby firmy o ponad 300 km. Z tego powodu część pracowników musi na pół roku być oddelegowana do tego zadania. Czy koszty zakwaterowania ich w hotelu ponoszone przez pracodawcę zwiększają podstawę wymiaru składek ZUS?

Świadczenia pracownicze

Karty na posiłki profilaktyczne a składki ZUS

Magdalena Januszewska
Pracodawca nie musi samodzielnie wydawać napojów i posiłków zgodnie z przepisami bhp, aby skorzystać z wyłączenia ich wartości z podstawy wymiaru składek.

Świadczenia pracownicze

Impreza rekreacyjna dla pracowników sfinansowana ze środków zfśs

Katarzyna Chłond
Spółka planuje zimową imprezę rekreacyjno-sportową dla pracowników, której celem jest również integracja kadry (m.in. zawody narciarskie i zabawy na świeżym powietrzu, np. turniej saneczkarski, zawody w jeździe na łyżwach). Ponieważ impreza potrwa 2 dni i będzie miała charakter wyjazdowy, pracownikom zostaną zapewnione noclegi i posiłki w hotelu. Zaproszeni zostaną wszyscy pracownicy.
Czy taki wyjazd można sfinansować ze środków zfśs?
Czy pracownicy uzyskają przychód z tytułu udziału w imprezie, a jeśli tak, to czy będzie on wolny od PIT?

Świadczenia pracownicze

Dowóz pracowników do pracy

Magdalena Januszewska
Przedsiębiorca dowozi pracowników do pracy busami. Uprawnienie do korzystania z dowozu przysługuje na podstawie regulaminów pracy i wynagradzania. Pracownik pisemnie oświadcza wolę korzystania z dowozu bądź rezygnacji z niego.Wartość świadczenia jest zmienna i zależy od liczby przejeżdżanych przez pracownika kilometrów, wysokości faktury wystawianej przez przewoźnika i liczby pracowników korzystających z dowozu w danym miesiącu.
Czy to świadczenie niepieniężne jest wyłączone z podstawy wymiaru składek?

Świadczenia pracownicze

Udział w wycieczce finansowanej przez pracodawcę nie skutkuje powstaniem przychodu

Renata Majewska
Spółka organizuje jednodniowe wycieczki krajoznawczo-integracyjne, w których biorą udział pracownicy wraz z rodzinami, a także inne osoby współpracujące z firmą (zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła).
Czy osiągają oni z tego tytułu przychód, od którego trzeba odprowadzić zaliczki na PIT i składki ZUS?
Odpłatność dla organizatora określona jest ryczałtowo (nie da się ustalić, kto i z ilu atrakcji skorzystał, kto ile zjadł i wypił).

Świadczenia pracownicze

Nie każde świadczenie urlopowe jest wolne od składek

Anna Koleśnik
Pracodawca zatrudniający ponad 20 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty i nietworzący zfśs, postanowił wypłacić im świadczenie urlopowe w kwocie wynikającej z ustawy o zfśs.
Czy jest ono opodatkowane i oskładkowane?

Świadczenia pracownicze

Opłacanie składek za doradcę podatkowego

Tomasz Krywan
Biuro rachunkowe zamierza opłacać składki na samorząd zawodowy oraz składkę ubezpieczenia OC za doradcę podatkowego, którego chce zatrudnić.
Czy doradca podatkowy osiągnie z tego tytułu opodatkowany przychód? Co ze składkami ZUS?

Świadczenia pracownicze

Ulga na zorganizowany wypoczynek dziecka

Renata Majewska
Pracownik złożył wniosek o dopłatę ze środków zfśs do zorganizowanego wypoczynku córki, która w trakcie dotowanego obozu ukończy 18 lat. Obóz ma trwać od 4 do 18 lipca, a 18 lat córka ukończy 10 lipca. Dofinansowanie wyniesie 100% kosztów wypoczynku (2100 zł), zostanie wpłacone przez pracodawcę na konto organizatora obozu.
Czy będzie wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 78 updof?

Świadczenia pracownicze

Nagrody dla pracowników, zleceniobiorców i samozatrudnionych

Ewelina Majewska-Howis
Spółka zamierza wdrożyć program motywacyjny dla działu sprzedaży. Pracownicy zaangażowani bezpośrednio w kontakty z klientami będą otrzymywać punkty za efektywność, kalkulowane zgodnie z regulaminem programu.
Na koniec każdego kwartału najefektywniejsi dostaną nagrody pieniężne lub rzeczowe o różnej wartości. W dziale sprzedaży pracują ludzie zatrudnieni na umowy o pracę, jak i zleceniobiorcy oraz osoby samozatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą.
Czy od wartości nagród należy odprowadzić zaliczkę na PIT oraz składki ZUS?

Świadczenia pracownicze

Opłacanie inżynierowi budowlanemu składek na samorząd zawodowy

Tomasz Krywan
Spółka opłaca pracownikowi, będącemu inżynierem budowlanym, składki w izbie okręgowej.
Czy z tego tytułu powinna doliczać mu przychód do opodatkowania i oskładkowania?

Świadczenia pracownicze

Zleceniobiorca na szkoleniu

Magdalena Januszewska
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zleceniobiorców nie korzystają ze zwolnienia od składkowania.

Świadczenia pracownicze

Prawo do zakupu usług ze zniżką

Renata Majewska
Spółka planuje przyznać pracownikom dodatkowe świadczenia finansowane ze środków obrotowych, z których będą oni mogli korzystać po preferencyjnych cenach (np. zajęcia rekreacyjno-sportowe, opieka medyczna). Czy należy od tego opłacać składki ZUS i podatek?

Świadczenia Socjalne

Pokrycie kosztów aplikacji a zwolnienie podatkowe i składkowe

Renata Majewska
Kancelaria radców prawnych zatrudnia na stanowisku asystenta prawnego pracownika robiącego równolegle aplikację radcowską. Do jego obowiązków należy m.in. świadczenie bieżącej pomocy prawnej na rzecz klientów kancelarii pod nadzorem radców prawnych, zastępowanie ich przed różnymi organami, inne czynności pomocnicze.
Kancelaria nawiązała z tą osobą umowę o szkolenie za zgodą pracodawcy, zobowiązując się do pokrywania mu 50% opłaty rocznej za aplikację odbywaną w okręgowej izbie radców prawnych. Czy takie dofinansowanie podlega PIT oraz składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Świadczenia Socjalne

Karty multisport to świadczenia rzeczowe

Renata Majewska
W styczniu spółka przekaże pracownikom karty multisport, uprawniające do korzystania z usług sportowo rekreacyjnych (siłowni, zajęć fitness, basenu, sal sportowych). Płacą za nie od 10 do 50% ceny (w zależności od dochodu przypadającego na członka rodziny), a reszta jest pokrywana z zfśs.
Czy karta to "znak uprawniający do wymiany na towary lub usługi" i należy ją opodatkować, czy można zastosować zwolnienie podatkowe do kwoty 380 zł rocznie na jednego zatrudnionego? Co ze składkami ZUS?

Świadczenia Socjalne

Karty przedpłacone sfinansowane ze środków zfśs

Renata Majewska
W okresie przedświątecznych zakupów pracodawca przekazał pracownikom tzw. karty przedpłacone zasilane ze środków zfśs (przy czym pracownicy o większym dochodzie na członka rodziny otrzymali karty na mniejsze kwoty). Uprawniają one do bezgotówkowego zakupu w wybranych sklepach, do wysokości salda na specjalnym rachunku, zasilanym przed użyciem karty.
Czy takie świadczenie jest objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof i jest wolne od składek ZUS?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....