Samochód w firmie

CIT i PIT

Rozliczenie kosztów używania samochodów elektrycznych

Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochody osobowe o napędzie elektrycznym – na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auta są używane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych (wykluczona jest możliwość prywatnego użytku). Dla każdego pojazdu spółka złożyła VAT-26 w US, prowadzi też ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT, w celu wykluczenia wykorzystania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Użytkując samochody, spółka ponosi następujące wydatki: miesięczne raty leasingowe, opłaty miesięczne za świadczone usługi relokacji samochodów, ładowanie, mycie, czyszczenie, ubezpieczenia OC, AC, NNW, usuwanie szkód komunikacyjnych, naprawy (w tym części zamienne), koszty eksploatacyjne (wymiany części) i administracyjne (np. rejestracji), abonament rtv (radio).
Czy ma prawo zaliczenia 100% tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
Świadczenia pracownicze

Czy przysługuje ryczałt za używanie prywatnego auta przy wykonywaniu pracy zdalnej

Jeśli pracując zdalnie z powodu pandemii COVID-19, pracownik w ogóle nie wykorzystuje swojego samochodu do celów służbowych, pracodawca nie musi mu wypłacać ryczałtu.

Pracodawcy mieli stracić prawo polecania pracy zdalnej 4.09.2020, lecz dzięki nowelizacji art. 3 ust. 1 i art. 36 ust. 1 specustawy (ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374 ze zm.), która obowiązuje od 5.09.2020, tak się nie stało. Mogą wykorzystywać tę formę realizacji przez pracowników obowiązków służbowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz 3 mies. od jego odwołania. Co w takim razie z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (dalej ryczałt)? Sama praca zdalna nie pozbawia pracownika prawa do jego otrzymania. Odpowiedź zależy więc od tego, czy praca ta:

Interpretacja MF

Pracownik nie zapłaci podatku od paliwa do firmowego auta zużywanego na własne potrzeby

Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a updof. Nie podlegają więc odrębnemu opodatkowaniu. Inaczej jest z opłatami parkingowymi czy za przejazdy autostradą.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 11.09.2020 (DD3.8201.1.2020). MF przychylił się tym samym do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Bezgotówkowe odszkodowanie otrzymane przez podatnika ryczałtu ewidencjonowanego – czy powstaje przychód

Przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych użytkuje na potrzeby działalności samochód osobowy, który uległ wypadkowi. Ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy netto oraz 50% VAT.
Czy w związku z tym u przedsiębiorcy powstał przychód opodatkowany ryczałtem?

U podatników rozliczających się z PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa w art. 14 updof (zob. art. 6 ust. 1 uzpd), w tym otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 12 updof). Przychody takie objęte są 8,5% stawką ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i uzpd).

Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.

CIT i PIT

Samochód użyczony lub wynajęty przez spółkę jej udziałowcowi – jak ustalić przychód opodatkowany PIT

Pracownik, który korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika.
Czy dotyczy to również udziałowca spółki, który nieodpłatnie lub za niską odpłatnością korzysta z jej samochodu? Czy on również ma przychód z nieodpłatnych świadczeń, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Jeżeli udziałowiec nie jest pracownikiem spółki, to nie ma do niego zastosowania art. 12 ust. 2a updof. Przepis ten określa bowiem zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie u pracowników. Nie oznacza to jednak, że pozostałe osoby korzystające z firmowego samochodu nieodpłatnie nie mają z tego tytułu przychodu. Przeciwnie, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ są nim, zgodnie z wyrokiem TK z 8.07.2014 (K 7/13), świadczenia, które:

CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?
VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?
CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?
Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.

Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).

CIT i PIT

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł kupionego za gotówkę przez przedsiębiorcę działającego jako osoba prywatna

Indywidualny przedsiębiorca może kupić samochód do majątku osobistego, płacąc gotówką, a potem wprowadzić go do firmy i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.

Dotyczyła ona podatnika PIT rozliczającego się z tego podatku na zasadach ogólnych. Wykorzystywał on w działalności gospodarczej samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych w styczniu 2019. We wrześniu 2019 kupił od innego przedsiębiorcy, na fakturę VAT-marża (bez NIP firmy, tylko z numerem PESEL), inny samochód osobowy. Chciał go wprowadzić do firmy po sprzedaży dotychczas używanego auta. Nowy samochód zaraz po zakupie był przez niego wykorzystywany wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Ubezpieczenie samochodu osobowego – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podpisała umowę ubezpieczenia tego pojazdu i zapłaciła składki: OC, AC i NNW. Wartość ubezpieczonego samochodu osobowego wynosi 250 tys. zł.
Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC i NNW?

Księga przychodów i rozchodów

Dokumentowanie zakupu od ludności zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
Zakup zużytych felg, opon i części samochodowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego.

Karty paliwowe – co już wiemy po wyroku TSUE

Trybunał wydał 15.05.2019 r. orzeczenie w polskiej sprawie (C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH[1] przeciwko Dyrektorowi IS w Warszawie), dotyczącej prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa przy użyciu udostępnionych podatnikowi przez pośrednika kart paliwowych. Wyrok ten ma przełomowe znaczenie dla wielu branż w Polsce, przede wszystkim jednak paliwowej, finansowej i transportowej.

Pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE przez NSA dotyczyło sprawy austriackiej spółki Vega International, której polskie organy podatkowe odmówiły zwrotu podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa w Polsce.

Prowadzi ona działalność w zakresie transportu samochodów użytkowych znanych producentów, z fabryki bezpośrednio do klientów. Usługę tę świadczy za pośrednictwem kilku spółek zależnych z siedzibą w różnych państwach członkowskich, w tym spółki zależnej Vega Poland sp. z o.o.

Samochód osobowy

Dwa limity kosztów po 150 tys. zł dla auta w leasingu i po leasingu

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca, który używa leasingowany samochód osobowy, może zaliczyć do kosztów podatkowych raty leasingu do limitu 150 tys. zł. Gdy wykupi samochód po zakończeniu umowy, ten sam limit przysługuje mu ponownie – tym razem dla kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Potwierdza to interpretacja KIS z 15.04.2019 (0111-KDIB1-3.4010.1.2019.2.MO). W tym samym piśmie KIS wypowiedziała się również nt. sposobu rozliczenia kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019.


VAT

Odliczenie VAT od rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) wziął w leasing samochód osobowy, który w trakcie 2017 i 2018 wykorzystywał na potrzeby firmy. Odliczał 50% VAT z faktur leasingowych. Od lutego 2019 zawiesił działalność, ale po kilku miesiącach planuje ją wznowić i nadal używać w jej ramach leasingowany pojazd.
Czy w okresie zawieszenia zachowuje prawo do odliczenia VAT?

VAT

Wydatki na autobusy i busy w firmie świadczącej usługi przewozu osób – VAT i koszty

Tomasz Krywan
Klientem naszego biura rachunkowego jest firma świadcząca usługi przewozu osób.
Jak rozliczać VAT oraz koszty podatkowe w przypadku wydatków dotyczących autobusu, busa 8- i 10-osobowego oraz przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych?

PIT

Potrącenie 100% kosztów używania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
Czy nie prowadząc ewidencji przebiegu dla samochodu osobowego, może całość kosztów jego używania (np. wydatki na paliwo, części zamienne, naprawy, opłaty za parkowanie) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, czy też wydatki te będą kosztem podatkowym tylko w 75%?

VAT

Faktura za naprawę samochodu za granicą – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała fakturę za naprawę za granicą samochodu firmowego. Oprócz pozycji dotyczącej samej naprawy wyodrębniono na niej pozycje dotyczące wymienianych części.
Czy w takim razie oprócz importu usługi naprawy spółka powinna wykazać WNT części?

Księgi rachunkowe

Zapłata akcyzy samochodowej – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć operacje gospodarcze związane z rozliczeniem podatku akcyzowego od samochodów osobowych zakupionych za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży?

W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć operacje gospodarcze związane z rozliczeniem podatku akcyzowego od samochodów osobowych zakupionych za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży?

Zasadą jest, że jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej takiej czynności, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 100 ust. 3 ustawy akcyzowej).


Księga przychodów i rozchodów

Wydatki na samochody u przedsiębiorcy prowadzącego autohandel – ujęcie w księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Firma prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami osobowymi, które skupuje w Polsce i innych krajach UE.
W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wpisać następujące wydatki: na remonty i naprawę zakupionych pojazdów (towarów handlowych), w tym zakup usług i części (np. filtry paliwa i oleju, łożyska, rozpuszczalniki, podkłady, klocki hamulcowe, żarówki, płyn do chłodnic, klamki, świece, cewki, lampy, dywaniki), kosmetyki samochodowe, a także przeglądy techniczne, opłaty za platformę usług elektronicznych (za pośrednictwem której są kupowane pojazdy z krajów UE), tablice rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe (OC), podatek akcyzowy?

PIT i CIT

Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
Jak od 1.01.2019 należy rozliczać w kosztach składki na ubezpieczenie OC i AC samochodu osobowego? Czy brać pod uwagę limit 150 tys. zł, czy także 75% bądź 20%?

Odpowiedź zależy od tego, czy samochód osobowy jest środkiem trwałym (lub jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu bądź najmu), czy też jest to auto będące wprawdzie własnością podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (indywidualnie lub w spółce osobowej), ale nie będące składnikiem majątku firmy.

  • Auto w leasingu lub będące środkiem trwałym
  • Samochód podatnika niebędący środkiem trwałym

VAT

Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych w procedurze VAT marża

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie recyklingu samochodów. Z pojazdów nabytych do recyklingu wymontowuje części zamienne w celu ich odsprzedaży.
Czy może zastosować do nich szczególną procedurę VAT marża, jeżeli samochody, z których je wymontowano, zostały nabyte od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Jeżeli podatnik dokonuje dostawy towarów używanych, nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania VAT jest marża (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT – patrz ramka na następnej stronie).

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1–3 oraz inne niż wskazane metale szlachetne lub kamienie szlachetne.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Sprzedaż opon samochodowych a prawo do opodatkowania w formie ryczałtu

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadząca zakład wulkanizacyjny korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu. Chciałaby rozszerzyć działalność o sprzedaż opon. Czy nadal będzie mogła płacić zryczałtowany podatek?

Nie. Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać m.in. podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 uzpd, w tym osoby osiągające w całości lub części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. uzpd).


Kasy rejestrujące

Obciążenie pracownika za paliwo zużyte do jazd prywatnych a ewidencja w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Pracodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy, obciążając go ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego na cele osobiste.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Tak. Potwierdza to interpretacja KIS z 9.01.2019 (0115-KDIT1-1.4012.830.2018.4.AJ). Paragraf 2 ust. 1 rozporządzenia MF z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2519) zwalnia z obowiązku ewidencjonowania – nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 – czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 34 załącznika wyszczególniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Jednocześnie w § 4 rozporządzenia zastrzeżono, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3 (w tym dla dostawy towarów/świadczenia usług na rzecz pracowników), nie stosuje się do dostaw i usług w nim wymienionych.


PIT i CIT

Zasady rozliczenia kosztów używania samochodów w firmie w 2019

Anna Koleśnik
Koszty używania samochodów osobowych wykorzystywanych również poza działalnością gospodarczą będą limitowane, ale nie trzeba będzie prowadzić ewidencji przebiegu auta ani obliczać tzw. kilometrówki.

W zmienionych przepisach updof i updop przyjęto domniemanie, że samochód osobowy jest wykorzystywany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli nie jest dla niego prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ustawie o VAT, pozwalająca na odliczenie 100% VAT naliczonego przy wydatkach dotyczących samochodów osobowych (chyba że podatnik nie ma obowiązku jej prowadzenia z innych względów niż odliczanie połowy VAT).

Przypomnijmy, że definicję samochodu osobowego zawierają art. 5a pkt 19a updof oraz art. 4a pkt 9a updop i nie ulega ona zmianie w nowym roku.

Od 1.01.2019 ustawodawca wprowadził za to w updof 2 limity kosztów używania samochodu osobowego – 20 i 75% (art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a). W updop obowiązuje tylko jeden limit, 75% (art. 16 ust. 1 pkt 51).


Prawo pracy

Sporadyczna jazda samochodem w czasie pracy może wymagać szerszych badań lekarskich

Renata Majewska
Spółka zamierza zatrudnić na umowę o pracę stacjonarnego przedstawiciela handlowego (w wieku 25 lat). Zasadniczo ma on sprzedawać produkty w siedzibie firmy, jednak okazjonalnie (kilka razy w miesiącu) będzie przewoził towar samochodem do klientów. W tym celu podpisano z nim umowę o używanie prywatnego auta do celów służbowych.
Czy trzeba go skierować na dodatkowe badania lekarskie?

Prawdopodobnie handlowiec przejdzie więcej badań niż „zwykły” pracownik biurowy. Informację o sporadycznym kierowania autem należy podać w skierowaniu na badania lekarskie, w opisie stanowiska pracy, a o poszerzeniu badań zdecyduje lekarz.

Pracodawca nie może dopuścić zatrudnionego na stanowisko pracy bez ważnych badań lekarskich. Pokrywa koszty tych badań.


CIT i PIT

Samochód osobowy w firmie w 2019 r. – zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Od 1.01.2019 r. znacząco zmienią się zasady rozliczania kosztów nabycia i używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Wprowadzono m.in. nowe progi wartości pojazdu, która może być ujęta w kosztach podatkowych, i oprócz samochodów podlegających amortyzacji objęto nimi auta w leasingu. Określono też procentowe limity wydatków na samochody służące również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Nowości te wprowadza ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159, dalej ustawa nowelizująca).

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu, przewyższającej kwotę 150 tys. zł. Dotychczas limit ten wynosił 20 tys. euro.

Z pewnością nowy limit obowiązuje dla wszystkich pojazdów przyjętych do używania po 31.12.2018 r. Ponieważ jednak nie zostały przewidziane żadne przepisy przejściowe dla pojazdów oddanych do używania do tego dnia, oznacza to, że również do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych z tytułu zużycia takich samochodów osobowych, od 1.01.2019 r. znajdzie zastosowanie nowy limit. Taką interpretację potwierdziło też Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania prasy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przejazdy pracownika między miejscem parkowania auta służbowego a miejscem pracy wolne od podatku dochodowego

Spółka powierza niektórym pracownikom samochody służbowe, na zasadach określonych w odrębnych umowach, celem umożliwienia im należytej i efektywnej realizacji zadań i obowiązków służbowych oraz spełnienia wymagań co do ich dyspozycyjności i mobilności. Pracownicy ci są zobowiązani m.in: dbać o powierzony pojazd, parkować go – po zakończeniu pracy – na parkingu obok siedziby spółki lub w miejscu parkowania wyznaczonym w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, zwrócić samochód wraz z wyposażeniem na rzecz spółki, na jej żądanie.
Czy przejazdy pracownika między miejscem parkowania samochodu służbowego a miejscem pracy/siedzibą spółki powodują powstanie u niego przychodu podatkowego, od którego spółka ma obowiązek odprowadzić zaliczki na PIT?
PIT i CIT

Koszty używania samochodów w firmie w 2019 – co się zmieni

Od 1.01.2019 koszty używania samochodów osobowych w przedsiębiorstwie, wykorzystywanych również poza działalnością gospodarczą, będą limitowane, ale nie trzeba będzie dla nich prowadzić ewidencji przebiegu i obliczać kilometrówki.

Nowelizacja PIT i CIT

Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych w 2019

Anna Koleśnik
Od 1.01.2019 w przypadku leasingu, najmu lub dzierżawy auta o wartości przekraczającej 150 tys. zł kosztem podatkowym będzie wyłącznie część rat leasingowych (czynszu najmu) ustalona w proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości pojazdu.

Taką zmianę (nowy art. 23 ust. 1 pkt 47a updof i art. 16 ust. 1 pkt 49a updop) wprowadza ustawa z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Do tej pory opłaty te nie podlegały limitowaniu.

Wskazane ograniczenie odnosi się wyłącznie do samochodów wziętych w leasing po 31.12.2018. W myśl bowiem art. 8 ustawy nowelizującej do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed 1.01.2019, stosuje się przepisy updof i updop w brzmieniu dotychczasowym, chyba że umowy te zostały zmienione lub odnowione w 2019 – wtedy zastosowanie mają znowelizowane przepisy (w tym także niektóre opisane poniżej).


CIT i PIT

Wykup samochodu używanego na podstawie umowy leasingu a podatek dochodowy

Piotr Kaim
Spółka używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Okres obowiązywania umowy leasingowej dobiega końca. Spółka chciałaby nadal korzystać z auta, więc planuje jego wykup. Ma do tego prawo po wniesieniu dodatkowej opłaty przewidzianej w umowie leasingu.
Jak ją rozliczyć na gruncie CIT?

Skutki wykupu pojazdu z leasingu operacyjnego nie zależą od formy prawnej leasingobiorcy. Innymi słowy sytuacja leasingobiorców, którzy są podatnikami CIT, nie różni się od sytuacji leasingobiorców będących podatnikami PIT – pod warunkiem, że ci ostatni uiszczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a nie ryczałtowych. Przepisy updop i updof są w tym zakresie identyczne.

Samochód używany w ramach leasingu operacyjnego – a więc umowy spełniającej warunki określone w art. 17b updop (art. 23b updof) – nie wchodzi w skład majątku leasingobiorcy. W związku z tym – o ile auto spełnia warunki środka trwałego (ma być używane w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok) – jego wykup jest równoznaczny z nabyciem przez spółkę środka trwałego. Opłata za ten wykup wraz z innymi wydatkami bezpośrednio związanymi z wykupem będzie stanowić wartość początkową samochodu – zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 i art. 16g ust. 3 updop (art. 22g ust. 1 pkt 1 i art. 22g ust. 3 updof). Na marginesie: do wartości początkowej nie zalicza się zwykłych opłat leasingowych, jakie były ponoszone z tytułu używania samochodu w podstawowym okresie obowiązywania umowy.


Koszty podatkowe

Forma podpisu pod ewidencją przebiegu pojazdu

Anna Koleśnik
Nie ma konieczności składania tradycyjnego, odręcznego podpisu pod ewidencją przebiegu pojazdu ani posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli jest to zgodne z przyjętymi w spółce zasadami (polityką) rachunkowości, może być używany podpis elektroniczny stanowiący kombinację loginu i hasła, pozwalającą na identyfikację osoby podpisującej.

CIT

Koszt miesięcznej opłaty serwisowej w ramach leasingu auta

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jako korzystający zawarła umowę leasingu operacyjnego, na podstawie której użytkuje samochód osobowy. W ramach umowy ponosi na rzecz finansującego także miesięczne opłaty z tytułu usługi serwisowej (miesięczny ryczałt). W jej skład wchodzą m.in. takie czynności, jak: zawieranie umów ubezpieczenia, organizacja wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, przeglądów pojazdu, napraw serwisowych, wymiany opon, rozliczanie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewnienie pojazdu zastępczego.
Czy wydatki na ten cel w całości stanowią koszty uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń wynikających z tzw. kilometrówki?

VAT

VAT przy przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca chce „wycofać” samochód osobowy z indywidualnej działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Przy jego zakupie w 2016 odliczył połowę VAT.
W jakiej wysokości powinien naliczyć teraz ten podatek? Jak ustalić podstawę opodatkowania?

Przekazanie samochodu na cele osobiste będzie nieodpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W myśl tej regulacji przez opodatkowaną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny,

Księga przychodów i rozchodów

Akcyza od samochodu na sprzedaż sprowadzonego z zagranicy – ujęcie w pkpir

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca, który ma autokomis, zamierza sprowadzić samochód osobowy z Niemiec w celu odsprzedaży. Przed sprzedażą zostanie zapłacona akcyza.
W której kolumnie pkpir ująć koszt akcyzy?

Jak wynika z objaśnień do pkpir, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych wg cen zakupu. Z kolei kolumna 11 służy do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Rozporządzenie pkpir w § 3 pkt 2 zawiera definicję ceny zakupu. Jest to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podlegający odliczeniu VAT, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w darowiźnie lub spadku – o wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.


VAT

Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconej w kwocie netto przez zakład ubezpieczeń

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca ma samochód osobowy, od którego odlicza 50% VAT. Pojazd uległ wypadkowi. Podatnik zgłosił szkodę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku i samochód został naprawiony w ramach OC sprawcy. Jednak ubezpieczyciel pokrył tylko kwotę netto faktury za naprawę – kwotę podatku musiał zapłacić poszkodowany.
Czy podatnik może odliczyć połowę VAT z tej faktury?

Tak. Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Nie ma tu znaczenia sposób finansowania zakupów. Przykładowo prawo to przysługuje również, gdy zakupy towarów i usług służących czynnościom opodatkowanym zostały sfinansowane otrzymanymi przez podatnika dotacjami (subwencjami itd.) czy też zostały podatnikom zrefundowane (zob. np. interpretacje IS w Bydgoszczy z 24.09.2013, ITPP2/443-602/13/AD, i Poznaniu z 2.06.2015, ILPP5/4512-1-44/15-5/PG).

Prawo do odliczenia przysługuje również przy nabywaniu usług naprawy samochodów, które są finansowane – częściowo lub w całości – przez zakłady ubezpieczeń. WSA we Wrocławiu w wyroku z 17.09.2013 (I SA/Wr 722/13) orzekł: jak zasadnie stwierdził organ podatkowy, (…) zostały spełnione wszystkie warunki do przyznania spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury VAT. Spółka jest bowiem czynnym podatnikiem VAT, jest nabywcą usługi naprawy samochodu, a naprawiony samochód wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej spółki, a więc do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie można zgodzić się z wnioskodawcą, że nabywcą usługi naprawy samochodu jest ubezpieczyciel, ponieważ to spółka zleca naprawę i naprawie podlega samochód należący do spółki. Nie jest istotne, że część kosztów naprawy (w kwocie netto) pokrywa ubezpieczyciel.


Z orzecznictwa

Koszty paliwa zużytego w służbowym samochodzie na potrzeby prywatne

Marcin Sądej
Miesięczna kwota zryczałtowanego przychodu ustalona z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych obejmuje również wartość paliwa.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 18.01.2018 (I SA/Go 436/17) uznał, że koszty paliwa nie stanowią dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Wątpliwości budzi interpretacja art. 12 ust. 2a updof, zgodnie z którym wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości (miesięcznie):

  • 250 zł – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Organ podatkowy stwierdził, że ww. kwota nie obejmuje wartości zużytego paliwa, a stanowi odrębne nieodpłatne świadczenie opodatkowane PIT. Sąd nie zgodził się z tym stanowiskiem.


Koszty paliwa do służbowego auta udostępnionego pracownikowi – kolejny wyrok WSA

Pracownik korzystający ze służbowego samochodu na prywatne potrzeby nie uzyskuje dodatkowego przychodu z racji zużycia paliwa. Jest ono objęte ryczałtem.

Fiskus zmienił zdanie w sprawie rozliczenia PIT od sprzedaży aut używanych na potrzeby firmy

Jeżeli samochód osobowy nie był środkiem trwałym przedsiębiorcy, ale koszty jego używania na cele działalności gospodarczej były rozliczane w kosztach firmy do wysokości limitu „kilometrówki”, to sprzedaż takiego auta nie powoduje powstania przychodu z tej działalności, tylko z tzw. odpłatnego zbycia innych rzeczy.

Korzystniejsza amortyzacja elektrycznych aut

Obowiązująca od 22.02.2018 ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła preferencje podatkowe dla samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przedsiębiorcy skorzystają z nich jednak dopiero po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej.

PIT

Wysokość przychodu ze sprzedaży podnajmowanego samochodu

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (X) wzięła w lea- sing samochód ciężarowy. Następnie za zgodę leasingodawcy podnajęła ten samochód przedsiębiorcy (Y). W umowie podnajmu znajdował się zapis, że po 3 latach wynajmu Y kupi od X podnajmowany samochód (który w międzyczasie X wykupi z leasingu) za cenę pomniejszoną o sumę wpłaconych kwot czynszu najmu.
Czy X może wykazać przychód ze sprzedaży samochodu w wysokości obiegającej od jego wartości rynkowej?

CIT

Wynajem samochodu w czasie zagranicznej podróży służbowej – podatek u źródła

Edyta Głębicka
Pracownik spółki z o.o. udaje się w podróż służbową do Niemiec. Tam spotka się z kilkoma kontrahentami, w różnych miastach. Dostał zgodę na wynajęcie samochodu w Niemczech (faktura ma być wystawiona przez usługodawcę – niemiecką osobę prawną – na spółkę).
Czy płacąc za usługę wynajmu auta na rzecz firmy niemieckiej, spółka będzie mieć obowiązek pobrania podatku u źródła?

Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów pracownika i wspólnika na cele służbowe – skutki w PIT i ZUS

Edyta Głębicka
Pracownicy spółki z o.o., wykonując zadania służbowe, będą używać swoich prywatnych samochodów. Z tej racji będą otrzymywać zwrot ponoszonych wydatków (w formie ryczałtu bądź tzw. kilometrówki). Także jeden z udziałowców załatwia sprawy firmowe, używając własnego samochodu i spółka chce mu zwracać koszty.
Czy otrzymany zwrot wydatków będzie przychodem tych osób?

PIT

Sprzedaż z zyskiem kilku samochodów w ciągu 7 lat to nie działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
Sam zamiar osiągnięcia zysku nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej PIT. Musi mieć ona charakter zorganizowany i ciągły.

PIT

Sprzedaż samochodu po wycofaniu z działalności

Grzegorz Gębka
Do celów działalności gospodarczej podatnik kupił samochód osobowy, który wprowadził do ewidencji środków trwałych. Kilka lat później wycofał pojazd z firmy. Obecnie zamierza go sprzedać.
Czy cena sprzedaży będzie przychodem z działalności?

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są m.in. te uzyskane z odpłatnego zbycia składników przedsiębiorstwa wpisanych (a także podlegających wpisowi, ale niewpisanych) do ewidencji środków trwałych oraz wnip (art. 14 ust. 2 pkt 1 updof). Jednocześnie decyzja podatnika o wycofaniu składnika z ewidencji nie jest jednoznaczna z tym, że przychód osiągnięty z jego zbycia nie będzie kwalifikowany do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.


Księga przychodów i rozchodów

Jak udokumentować zakup zużytych części samochodowych

Krzysztof Hałub
Zakup zużytych felg od ludności może być potwierdzony dowodem wewnętrznym, pod warunkiem że nie będą one przeznaczone na złom.

VAT

Opodatkowanie VAT najmu długoterminowego samochodu osobowego za granicą

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) zawarła z niemiecką firmą umowę najmu długoterminowego samochodu osobowego (na 12 miesięcy). Auto zostało oddane do użytku na terenie Niemiec w siedzibie niemieckiego kontrahenta. Nie ma on w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a spółka nie prowadzi działalności poza Polską.
Czy w związku z zawarciem takiej umowy spółka powinna wykazać import usług?

CIT

Jak ująć w kosztach podatkowych opłatę za przedłużenie gwarancji na samochód

Edyta Głębicka
Spółka z o.o. ma samochód osobowy. Został on wzięty w leasing operacyjny jako nowy, na gwarancji producenta. Umowa leasingu kończy się w kwietniu 2018, wtedy też kończy się gwarancja. Po zakończeniu umowy spółka zamierza „wykupić” auto, wprowadzić do ewidencji środków trwałych i używać w prowadzonej działalności. Obecnie jednak ma możliwość wykupienia przedłużenia umowy gwarancyjnej samochodu u producenta na kolejne 2 lata, a więc do kwietnia 2020.
Czy koszt związany z przedłużeniem gwarancji można uznać za koszt uzyskania przychodów?

Podatki

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu dla celów VAT w przypadku samochodów demonstracyjnych

Iwona Czauderna
Spółka prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych. Niektóre pojazdy przeznaczone do odprzedaży są udostępniane klientom jako samochody do jazd testowych (demonstracyjnych). Wykorzystanie pojazdów demonstracyjnych jest uregulowane w akcie wewnętrznym (porozumienie, regulamin) w taki sposób, aby wyłączyć ich użytek na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Czy aby odliczyć w pełni VAT od wydatków związanych z tymi samochodami, spółka musi prowadzić ewidencję przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż samochodu osobowego nabytego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa a korekta VAT

Spółka nabyła w zeszłym roku zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp) innej spółki kapitałowej, w której skład wchodziły m.in. samochody osobowe o „mieszanym” przeznaczeniu, tj. tylko częściowo wykorzystywane w opodatkowanej działalności gospodarczej. Przeznaczenie samochodów się nie zmieniło, ale obecnie spółka rozważa ich sprzedaż. Nie minęło jeszcze 5 lat od ich zakupu przez poprzednika (zbywcę zcp).
Czy w tym przypadku przysługuje jej prawo do odliczenia części VAT naliczonego przy nabyciu tych pojazdów poprzez jego korektę? Spółka, która zakupiła te samochody, odliczyła VAT jedynie w 50%.
Z orzecznictwa

Czy ryczałt za nieodpłatne używanie służbowego samochodu obejmuje paliwo

Konrad Piłat
Jeśli pracownik codziennie używa firmowe auto do celów prywatnych, pracodawca powinien doliczyć do jego wynagrodzenia zryczałtowaną wartość nieodpłatnego świadczenia (250 albo 400 zł miesięcznie). Gdy firma finansuje też paliwo zużywane w czasie jazd prywatnych, to według organów podatkowych zatrudniony uzyskuje odrębnie opodatkowany przychód. Sądy są innego zdania.

Czyszczenie tapicerek samochodowych a zwolnienie z ewidencji

interpretacja IS w Łodzi z 8.05.2015 r. IPTPP4/4512-61/15-4/UNR

Odsprzedaż paliwa pracownikowi a kasa rejestrująca

interpretacja IS w Katowicach z 25.01.2015 r. (IBPP3/4512-802/15/ASz)

Wynajem samochodów służbowych pracownikom i zarządowi spółki

Ryszard Kubacki
Spółka zamierza wynająć odpłatnie swoim pracownikom oraz członkom zarządu samochody stanowiące jej środki trwałe. Odpłatny wynajem zaspokajałby potrzeby osobiste osób, które pojazdy te używają także do celów służbowych.
Czy jesteśmy zobowiązani do rejestrowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej?

Odpłatny wynajem samochodów pracownikom – jeśli odbywa się na terytorium kraju – jest odpłatnym świadczeniem usług opodatkowanym VAT. Jest to także „sprzedaż” w rozumieniu ustawy o VAT (zgodnie z art. 2 pkt 22 tej ustawy przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju). W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być dokumentowana przy zastosowaniu kas rejestrujących.


VAT

WNT naczepy samochodowej

Tomasz Krywan
Na początku sierpnia firma transportowa kupiła w Niemczech naczepę.
Jak rozliczyć WNT tej naczepy? Czy konieczna była wpłata podatku należnego w ciągu 14 dni?

CIT i PIT

Czy właściciel jednoosobowej firmy może mieć trzy samochody

Paweł Ziółkowski
Mamy klienta, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, nikogo nie zatrudnia, nie ma osób współpracujących. Na stanie firmy są natomiast 3 samochody.
Jakie jest ryzyko podważenia kosztów związanych z tymi pojazdami?

Ryzyko jest niestety duże. Koszt uzyskania przychodów musi być przede wszystkim celowy. Oznacza to, że powinien być poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.


VAT

Sprzedaż samochodu osobowego, przy zakupie którego odliczono tylko część VAT

Zofia Ruwnicka
W maju 2014 r. podatnik kupił nowy samochód osobowy i w deklaracji VAT za ten miesiąc odliczył 50% podatku naliczonego z faktury, z uwagi na przeznaczenie auta do działalności "mieszanej" (do opodatkowanej VAT działalności gospodarczej i do celów niezwiązanych z tą działalnością). Obecnie planuje sprzedaż pojazdu.
Jak rozliczyć VAT od tej sprzedaży? Czy ze względu na częściowe odliczenie stosuje się zwolnienie z podatku?

PIT

Amortyzacja samochodu otrzymanego w darowiźnie

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dostała samochód w darowiźnie od brata.
Czy można zaliczyć ten samochód do środków trwałych i go amortyzować? Czy odpisy amortyzacyjne będą kosztami podatkowymi?

Amortyzacji podlegają środki trwałe nabyte m.in. w drodze darowizny. Wynika to choćby z art. 22g ust. 1 pkt 3 updof, zgodnie z którym wartością początkową otrzymanych w darowiźnie środków trwałych jest ich wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. A zatem nie ulega wątpliwości, że podatnik może zaliczyć do środków trwałych i amortyzować samochód podarowany przez brata.


Temat miesiąca

Jak księgować VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych

Wioletta Chaczykowska
Zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych nie wywarła wpływu na dotychczasowy sposób księgowania kosztów eksploatacji tych pojazdów w księgach rachunkowych.

Niepodlegający odliczeniu VAT (po zmianie: 50% podatku naliczonego w fakturze zakupu) jest jednym z elementów ceny nabycia materiałów (towarów) i w związku z tym zwiększa cenę nabycia paliwa. Wynika to z art. 28 ust. 2 uor, który wskazuje, że ceną nabycia jest cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez VAT, jeżeli podlega on odliczeniu.


PIT

Czy nieodliczoną połowę VAT od wydatków samochodowych można ująć w kosztach

Ryszard Kubacki
Przedsiębiorca posiada samochód osobowy (nie jest to żaden pojazd specjalny). Nie złożył informacji VAT-26 umożliwiającej odliczanie całego VAT i nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, bo niekiedy samochód wykorzystuje do celów prywatnych.Czy 50% VAT, którego nie może odliczać od zakupów związanych z używaniem tego auta, jest kosztem uzyskania przychodu?

PIT

Samochód osobowy będący środkiem trwałym i używany jednocześnie na cele osobiste przedsiębiorcy

Anna Koleśnik
W ewidencji środków trwałych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą figuruje samochód osobowy, z którego osoba ta korzysta także na cele osobiste (wyjazdy urlopowe, zakupy, dowóz dzieci do szkoły). Jest to jedyny samochód w tej rodzinie.
Czy organy podatkowe mogą zakwestionować amortyzację i rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków na paliwo?

Odnośnie do amortyzacji organy podatkowe stoją obecnie na stanowisku, że fakt wykorzystywania samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy nie tylko na cele działalności gospodarczej, ale też równocześnie na potrzeby z tą działalnością niezwiązane (cele osobiste prowadzącego działalność gospodarczą, udostępnienie pracownikom do użytku prywatnego) nie ma żadnego wpływu na prawo do naliczania odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki zmiany przepisów dla umów wynajmu samochodów zawartych z pracownikami

Edyta Głębicka
Podpisaliśmy z pracownikami umowy, na podstawie których, jeśli chcą wykorzystywać samochody służbowe na potrzeby prywatne, wnoszą opłatę miesięczną w kwocie 75 zł.
Wprowadziliśmy taką zasadę z uwagi na wątpliwości co do istnienia nieodpłatnego świadczenia w razie używania samochodu służbowego przez pracowników poza godzinami pracy i ewentualnej wartości takiego świadczenia. Teraz jednak przepisy updof jednoznacznie stanowią, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się, zależnie od pojemności silnika samochodu, w wysokości 250 albo 400 zł miesięcznie. To by oznaczało, że od takiego dodatkowego świadczenia, pracownikowi potrącane będzie 45 albo 72 zł zaliczki na podatek.
Czy w związku z wprowadzeniem tych regulacji nasze umowy z pracownikami dotyczące wynajmu aut straciły ważność? Co z ZUS od świadczeń doliczanych pracownikom? Co z VAT od świadczenia w postaci udostępnienia samochodu osobowego (obecnie traktujemy to jako usługę o wartości brutto 75 zł)?

Umowy zawarte z pracownikami o odpłatne korzystanie z samochodów nie tracą automatycznie ważności tylko z tego powodu, że ustawodawca określił zryczałtowaną wartość przypisywanego pracownikom świadczenia.

W umowach zawieranych dotąd z pracownikami odpłatność za używanie samochodów mogła być:

  • wyższa niż kwota wskazana przez ustawodawcę jako swego rodzaju minimum,
  • taka sama jak wartość świadczenia wskazana przez ustawodawcę,
  • niższa niż kwota wskazana przez ustawodawcę.

Rachunkowość

Ewidencja dłużej użytkowanych samochodów demonstracyjnych i zastępczych

W ramach działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów oraz ich naprawie jednostka, zgodnie z umową dealerską, posiada kilka samochodów demonstracyjnych oraz samochodów zastępczych. Samochody te, mimo że bieżąco są wykorzystywane do naszej działalności, pozostają towarami handlowymi przeznaczonymi do sprzedaży – w zasadzie po upływie 9 miesięcy od daty ich przyjęcia do użytkowania. Przy ich zakupie potrącany jest w całości VAT objęty fakturą, a do ceny nabycia wliczane są wszelkie koszty warunkujące użytkowanie, a więc dopuszczenie samochodów do ruchu (rejestracja, OC itp.).
Z uwagi na dużą konkurencję na rynku samochodów oraz to, że samochody demonstracyjne oraz zastępcze posiadają bogate wyposażenie, co wpływa bezpośrednio na ich cenę, zdarza się, że nie udaje się ich sprzedać przed upływem roku od przekazania do użytkowania. Mimo upływu roku pojazdy te – choć oferowane są do sprzedaży – jednostka wykorzystuje nadal jako samochody demonstracyjne oraz zastępcze.
Jak ująć je w ewidencji i wykazać w bilansie?

Ilekroć w uor jest mowa o rzeczowych aktywach obrotowych, to – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Rzeczowe aktywa obrotowe są zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18a uor przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.

Podatki i prawo gospodarcze

Sposób rozliczenia VAT od wydatków samochodowych a podatek dochodowy

Odliczamy 50% VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z pojazdami.
Czy urząd skarbowy może uznać, że przyznajemy się tym samym do użytkowania samochodu do celów prywatnych? Czy wobec tego może kwestionować koszty uzyskania przychodu, korzystając z tej samej proporcji (50/50) lub kazać naliczyć przychód pracownikowi?

Teoretycznie istnieje ryzyko podjęcia takich działań przez urząd skarbowy, ale jest ono niewielkie. Organy podatkowe nie mają podstawy do tego, aby automatycznie odnieść proporcję odliczenia VAT (50%) do kosztów uzyskania przychodu.

Artykuł 86a ustawy o VAT regulujący zasady odliczenia VAT od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w szczególności samochodów osobowych) ogranicza kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu do 50% kwot podatku wykazanych na fakturach dokumentujących wydatki związane z ich nabyciem oraz użytkowaniem. Ograniczenie to uzasadnione jest potencjalną możliwością wykorzystywania takich pojazdów nie tylko do działalności gospodarczej, ale również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż samochodu uprawnia do korekty odliczenia

W grudniu 2012 r. kupiłem samochód o dmc poniżej 3,5 tony. Przysługiwało mi z tego tytułu prawo do odliczenia VAT w 60%, nie więcej niż 6000 zł. Łączna kwota VAT na fakturze zakupu wynosiła 20 000 zł. Obecnie (sierpień 2014 r.) sprzedaję ten pojazd i wykazuję tę czynność jako podlegającą opodatkowaniu.
Czy w związku z tym, że kwota podatku należnego jest wyższa niż VAT, który mogłem odliczyć, mogę skorygować (in plus) VAT odliczony przy nabyciu pojazdu?

Przed 1.04.2014 r. podatnik sprzedający samochód, przy nabyciu którego przysługiwało mu prawo do częściowego odliczenia (60% podatku naliczonego, nie więcej niż 6000 zł), nie opodatkowywał tej sprzedaży. Była ona bowiem objęta zwolnieniem z VAT na mocy rozporządzenia Ministra Finansów (ostatnio z 20.12.2013 r. DzU poz. 1722). Obecnie zwolnienie to już nie obowiązuje.

Dlatego dokonując odpłatnego zbycia samochodu, od którego odliczono 60% VAT (nie więcej niż 6000 zł), należy zwrócić uwagę na zmienione od 1.04.2014 r. przepisy ustawy o VAT dotyczące korekt podatku naliczonego związanych ze zmianą sposobu wykorzystania pojazdów.

Podatki i prawo gospodarcze

Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconej z OC sprawcy wypadku

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Jeden z jej samochodów (służący działalności gospodarczej i spełniający warunki do pełnego odliczenia VAT) uległ uszkodzeniu w kolizji drogowej zawinionej przez kierowcę innego pojazdu. Został odholowany i naprawiony w warsztacie, który miał podpisaną umowę w zakresie likwidacji szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) z zakładem ubezpieczeń, będącym wystawcą polisy OC sprawcy wypadku.
Kalkulacja kosztów naprawy sporządzona przez warsztat uzyskała akceptację ubezpieczyciela. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych likwidacja szkody nastąpiła bezgotówkowo. Po wykonaniu naprawy warsztat wystawił spółce fakturę. Ubezpieczyciel wypłacił warsztatowi jedynie kwotę netto z tej faktury, uzasadniając, że spółce, jako podatnikowi VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku.
Czy spółka może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez warsztat naprawczy?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w tym przepisie).

Jednocześnie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT wskazuje, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podatki i prawo gospodarcze

Dodatkowe badania techniczne samochodów

Czy w celu pełnego odliczania VAT bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu muszę ponownie przeprowadzić dodatkowe badania techniczne (odbyły się już one przed 1.04.2014 r.) dla następujących pojazdów:
1) Citronen Berlingo podrodzaj van ładowność 896 kg,
2) KIA/ROMCAR typ SE/N nazwa handlowa K2900 samochód ciężarowy o ładowności do 1455 kg, skrzynia ładunkowa z wychyłem trójstronnym,
3) Fiat Panda van z jednym rzędem siedzeń, dopuszczalna ładowność 585 kg?

30.06.2014 r. mija termin obowiązkowych badań technicznych pojazdów, których przeprowadzenie umożliwia pełne odliczanie VAT bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu. Dotyczy on jednak stosunkowo niedużej grupy pojazdów.

Termin ten obowiązuje podatników, którzy rozpoczęli używanie samochodów przed 1.04.2014 r. Wtedy weszła bowiem w życie ustawa z 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 312, dalej nowelizacja VAT), która całkowicie zmieniła zasady odliczania VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony.

Wydatki na nabycie i eksploatację samochodów – skutki podatkowe od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT naliczonego związanego z nabyciem i eksploatacją samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony bardzo się skomplikowały. Zyskali podatnicy, którzy korzystają z aut w taki sposób, że wyklucza to ich użycie do celów prywatnych. Straciły firmy posiadające pojazdy z homologacją osobową.
W ślad za zmianami w VAT nastąpiła modyfikacja przepisów o podatkach dochodowych zawierających definicję samochodu osobowego. Wpływa to na rozliczenie kosztów związanych z samochodami.

W grudniu 2013 r. Polska uzyskała zgodę Unii Europejskiej na ponowne wprowadzenie ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego przy nabyciu i eksploatacji samochodów o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony. Dzięki temu ustawodawca mógł przygotować nowelizację ustawy o VAT[1] przewidującą rozwiązania mniej korzystne dla podatników niż obowiązujące 30.04.2004 r. (w przeddzień wejścia Polski do UE) oraz w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2010 r. W latach 2011–2013 polskie regulacje nie musiały być zgodne z ogólnymi zasadami podatku VAT (klauzulą standstill zakazującą pogarszania sytuacji przedsiębiorców w zakresie odliczania VAT), ponieważ w 2010 r. zgodziła się na to UE.

VAT oraz podatek akcyzowy

VAT od paliwa zużytego do samochodów osobowych

Spółka zajmuje się przewozami towarów. Do napędu własnych samochodów ciężarowych nabywamy olej napędowy, który przechowujemy w dwóch zbiornikach. Z uwagi na to, że dokonujemy wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, VAT wynikający z każdej faktury dokumentującej zakup paliwa odliczamy w miesiącu otrzymania faktury. Posiadamy też 2 samochody osobowe na motory diesla. Do ich napędu nabywamy paliwo w obcych stacjach (prowadzonych przez innych podatników).
Ponieważ paliwem samochodów osobowych jest także olej napędowy, to w niektórych przypadkach moglibyśmy go zatankować z własnych zbiorników. Mamy jednak wątpliwości jak wtedy wyodrębnić naliczony podatek VAT, niepodlegający odliczeniu w myśl ustawy o VAT (chodzi o zużycie paliwa do samochodów osobowych)?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....