Prawo Pracy

Prawo pracy

Czy można zatrudnić niepełnosprawnego w nadgodzinach, zachowując obniżone normy czasu pracy

Zatrudniamy na cały etat pracownika, który w grudniu przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W związku z tym jego normy czasu pracy to obecnie 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo. Nie zamierza ich zmieniać, ale jednocześnie chciałby mieć możliwość pracy w godzinach nadliczbowych.
Czy możemy na to przystać, jeśli przedłoży zgodę lekarza?
Zatrudnienie cudzoziemców

Szersze otwarcie rynku pracy dla obcokrajowców

Od 1.12.2020 cudzoziemcy przebywający w Polsce na mocy tzw. wiz humanitarnych mogą zarobkować na uproszczonych zasadach, bez konieczności zdoby‑ wania zezwolenia na pracę.
Prawo pracy

Kryzysowe porozumienie ważniejsze od warunków angażu

W ramach porozumienia z reprezentantami pracowników spółka (sieć hurtowni) ograniczyła niektórym pracownikom od września do końca grudnia 2020 wymiar czasu pracy o 20% i wynagrodzenia o 5% (zgodnie z art. 15gb specustawy). Okresowa umowa o pracę pracownicy, którą objęły obniżki, uległa rozwiązaniu z końcem października 2020. Była zatrudniona na pełnym etacie i według umowy dostawała 4500 zł brutto miesięcznej pensji (po obniżce 4275 zł). Zadowolony z niej pracodawca zatrudnił ją na stałe już od listopada, na dotychczasowych warunkach.
Czy w nowym, bezterminowym angażu powinien wskazać tymczasowe warunki pracy i płacy obowiązujące na mocy porozumienia (4/5 etatu, płaca 4275 zł brutto), by potem od 1.01.2021 dokonać jego zmiany? A może należało podać poprzednie zasady zatrudnienia (pełny etat, pensja 4500 zł brutto), zastrzegając, że przez listopad i grudzień obowiązują standardy z porozumienia?

Niższy wymiar etatu i wynagrodzenie pracownicy obowiązują z mocy samego porozumienia zawartego na mocy tzw. specustawy, czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842). Nie trzeba ich wpisywać do umowy o pracę. W konsekwencji w nowej umowie należało podać wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, jakie wiązałyby kobietę, gdyby nie została objęta ograniczonym wymiarem w tym trybie i obniżką pensji.

Prawo pracy

Jaki urlop wypoczynkowy dla pracownicy powracającej w grudniu z urlopu wychowawczego

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym od lutego 2020 złożyła wniosek o jego przerwanie i dopuszczenie do pracy od 21 grudnia. Pracodawca otrzymał go 1 grudnia. Z powodu braków kadrowych przydałby mu się dodatkowy pracownik.
Czy można dopuścić pracownicę do pracy wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku? Czy jeśli wróci do pracy jeszcze w tym roku, nie straci ani jednego dnia z urlopu wypoczynkowego?

Pracownica może przerwać urlop wychowawczy w każdym czasie, jeśli zgodzi się na to pracodawca. W opisanym przypadku – niezależnie, czy pracownica wróci do pracy jeszcze w 2020, czy w 2021 – i tak ma prawo do urlopu wypoczynkowego za 2020 w pełnym wymiarze (20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy). Kp w art. 1863 przewiduje, że pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

Kontakty z urzędem

Inspektor PIP może pozwać tylko o istnienie stosunku pracy

Składając pozew w imieniu pracownika, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może żądać ustalenia treści stosunku pracy ani sposobu jego ustania.

Tak uznał SN w uchwale 3 sędziów Izby Pracy z 24.09.2020 (III PZP 1/20). Stwierdził, że na podstawie art. 631 Kpc inspektor pracy może wytaczać w imieniu zatrudnionych jedynie sprawy o istnienie stosunku pracy. Tego uprawnienia nie można natomiast rozszerzać na możliwość pozywania pracodawcy o ustalenie treści tego stosunku, m.in. stanowiska, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia czy sposobu zakończenia zatrudnienia.

Prawo pracy

Obowiązek udzielenia dnia wolnego za 26.12.2020

Czy za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia trzeba udzielić pracownikom dnia wolnego, skoro przypada w tym roku w sobotę?

Tak, pracodawca musi udzielić innego dnia wolnego za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który w 2020 przypada w sobotę. Będzie to dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (por. art. 129 § 1 Kp). Dzięki temu w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownik ma zapewniony odpowiedni wymiar czasu pracy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy w 2021 r. można udzielać zaległych urlopów w trybie przepisów antycovidowych

W 2020 r. udzielaliśmy zaległych urlopów wypoczynkowych na podstawie przepisów antycovidowych. Niektórzy pracownicy zostali zmuszeni do wykorzystania maksymalnej liczby 30 dni, inni – do jej części.
Czy w 2021 r. nadal możemy korzystać z tej opcji wobec pracowników z zaległym urlopem, a jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Zależy to od dwóch czynników – obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 w 2021 r., oraz od liczby dni zaległego urlopu dotychczas udzielonego na podstawie art. 15ge specustawy.

Sankcje

Nowe kary dla nieuczciwych pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych

Od 1.12.2020 pracodawca, który pozwoli świadczyć pracę „na czarno” osobie zalegającej ze spłatą alimentów, musi się liczyć z grzywną od 1500 do 45 000 zł. Identyczne konsekwencje poniesie za przekazywanie części pensji „pod stołem”.

Sankcje finansowe popełnienia przez pracodawcę wykroczenia związanego z zatrudnianiem dłużnika alimentacyjnego są określone w art. 281 § 2 i art. 282 § 3 Kp, które wchodzą w życie 1.12.2020.

Prawo pracy

Co grozi za brak zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej

Mimo możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej elektronicznie pozostaliśmy przy formie papierowej. Zabezpieczyliśmy ją przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z nowymi wymogami, ale tylko dla osób pozostających w zatrudnieniu.
Do kiedy powinniśmy dokonać takiego zabezpieczenia dla byłych pracowników? Co grozi za niedotrzymanie terminu?

Termin na dostosowanie zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe) byłych pracowników do aktualnych wymagań upłynął 31.12.2019. Grzywna zostanie jednak wymierzona jedynie wtedy, gdy dokumentacja znajduje się w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prawo pracy

Ciężarna ma prawo odwołać zgodę na obniżkę etatu i pensj

Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, podpisze niekorzystne porozumienie zmieniające warunki jej zatrudnienia, może uchylić się od jego skutków.

Tak uznał SN w wyroku z 7.10.2020 (II PK 78/19). To precedensowe rozstrzygnięcie. Dotąd przyjmowano bowiem, że pracownica, która podpisała dokument, nie wiedząc o ciąży, może wycofać oświadczenie, o ile chodziło o wypowiedzenie umowy lub o porozumienie o rozwiązaniu umowy. Teraz SN uznał, że możliwe jest również wycofanie się przez ciężarną z zawartego porozumienia pogarszającego warunki jej zatrudnienia, tj. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy lub/i wynagrodzenia. Aby to było możliwe, pracownica nie może jednak wiedzieć, w momencie podejmowania czynności prawnej, że jest w ciąży.

Prawo pracy

Szczepienia przeciwko grypie – zwykle dobrowolnie

Pracodawca co do zasady nie może zmusić zatrudnionego do przyjęcia szczepionki przeciwko grypie. Odmowa nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych i nie może być podstawą zwolnienia z pracy.

Nie jest to jednak zasada bezwzględna. Istnieją bowiem sytuacje, gdy wirus grypy stanowi występujący w środowisku pracy szkodliwy czynnik biologiczny, stwarzający realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, jego współpracowników i osób trzecich. Wtedy, w szczególnych okolicznościach, odmawiający przyjęcia szczepienia może stracić pracę.

Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej pensji od 1.01.2021

W przyszłym roku pracownicy zarobią nie mniej niż 2800 zł/mies., a zleceniobiorcy co najmniej 18,30 zł/godz.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na dany rok kalendarzowy w rozporządzeniu RM.

rzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.

Prawo pracy

Delegowanie pracowników na nowych zasadach

Polska wdrożyła przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Od 4.09.2020 obowiązuje ustawa z 24.07.2020 o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1423). Wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28.06.2018 zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Kraje członkowskie miały obowiązek ją wdrożyć i w pełni stosować od 30.07.2020. W Polsce odpowiednie przepisy weszły w życie z opóźnieniem.

Prawo pracy

Jak obniżony wymiar czasu pracy wpływa na wysokość świadczenia urlopowego

Pracodawca, który zmniejszył etaty pracownikom w ramach uprawnień antykoronawirusowych, wypłaci niższe świadczenia urlopowe.

Obniżenie wymiaru czasu pracy to jeden z kilku sposobów, jaki pracodawca może zastosować, żeby chronić miejsca pracy w okresie walki ze skutkami koronawirusa.

Prawo pracy

Praca zdalna przez 3 mies. po odwołaniu stanu epidemii

Forma świadczenia pracy home office, której wprowadzenie do polskiego prawa pracy wymusiła pandemia, staje się coraz bardzie popularna. Może być kontynuowana po 4.09.2020.

Formalnie możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej wprowadziła ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, tzw. specustawa).

Wynagrodzenia

Egzekucja komornicza ze świadczenia socjalnego lub urlopowego

Czy pracodawca musi przekazać komornikowi przyznane pracownikowi świadczenie z zfśs albo świadczenie urlopowe?

Egzekucja z wypłat realizowanych przez pracodawcę na rzecz pracownika może być prowadzona w dwóch trybach – przewidzianego dla wynagrodzenia za pracę (art. 880–888 Kpc) oraz dla innych wierzytelności (art. 895–908 Kpc). O zastosowaniu tylko pierwszego z nich albo obu równocześnie decyduje klasyfikacja wypłacanych składników i świadczeń oraz sposób sformułowania zajęcia komorniczego. Ma to dalsze konsekwencje w postaci zasad ochronnych przy dokonywaniu potrąceń lub ich wyłączeniu.

Prawo pracy

Wydanie świadectwa pracy – najwcześniej w dniu ustania zatrudnienia

Umowa o pracę z pracownikiem z Ukrainy ulegnie rozwiązaniu w wyniku 3-miesięcznego wypowiedzenia, ostatniego dnia września. Od 21.09.2020 do 30.09.2020 odbierze on urlop wypoczynkowy. Chce wyjechać z Polski w sobotę wieczorem 26.09.2020 i prosi o rozliczenie się z nim do tego czasu. Wynagrodzenie mogę mu wypłacić wcześniej. A co ze świadectwem pracy – czy można je wydać w sobotę 26 września, skoro obejmuje okres do końca tego miesiąca?

Świadectwo pracy należy przekazać odchodzącemu pracownikowi najwcześniej w dniu ustania zatrudnienia, czyli w tym przypadku 30.09.2020. Wcześniejsze wykonanie tego obowiązku, choćby na wniosek zainteresowanego, może skutkować komplikacjami. W związku z rozwiązaniem lub z wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać zwolnionemu świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnej umowy o pracę, w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy (jak tutaj).

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów studiów przerwanych z powodu urlopu macierzyńskiego

Pracodawca finansuje pracownicy studia podyplomowe. Podpisuje z nią umowę zobowiązującą do zwrotu poniesionych kosztów jeżeli:
• bez uzasadnionych przyczyn nie podejmuje ona podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie ich podnoszenie,
• pracodawca rozwiąże z nią stosunek pracy bez wypowiedzenia z jej winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie,
• w ww. okresie rozwiąże ona stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94³ Kp,
• w ww. okresie rozwiąże ona stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94³ Kp, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.
Pracownica jest w trakcie procedury adopcyjnej. Nie potrafi przewidzieć, kiedy dokładnie adoptuje dziecko (zależy to od czasu oczekiwania). Zamierza zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem lub w ich trakcie, jeśli przysposobi dziecko, i pójść na urlop macierzyński.
Czy zgodnie z Kp będzie musiała zwrócić pracodawcy koszt studiów? Czy urodzenie lub adopcja dziecka i w konsekwencji urlop macierzyński jest traktowany jako uzasadniony powód niepodjęcia studiów lub rezygnacji z nich?

Pracodawca nie może dyskryminować pracowników ze względu na to, że w czasie podnoszenia kwalifikacji korzystają z uprawnień rodzicielskich.

Umowa zawarta przez pracodawcę z pracownicą odpowiada kodeksowym zasadom regulującym podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 1035 Kp pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

Nowe regulacje dotyczące pracowników delegowanych

Po 12 mies. delegowania do innego kraju UE pracodawca musi zapewnić wysłanemu wszystkie warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym.

Nowelizacja dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która nastąpiła na mocy dyrektywy 2018/957 z 28.06.2018 r., wprowadza gruntowną reformę systemu delegowania w obrębie UE. Celem jest wzmocnienie statusu delegowanych pracowników, uporządkowanie przepisów wspólnotowych oraz ukrócenie dumpingu socjalnego.

Koronawirus

Kolejna transza przepisów mających chronić miejsca pracy – tarcza antykryzysowa 4.0

Pracodawca może wysyłać pracowników na zaległe urlopy bez ich zgody. Uzyskał prawo wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Ponadto wypłaci mniejsze odprawy zwalnianym pracownikom, a na pozostałych może otrzymać wsparcie finansowe.

Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 weszła w życie 24.06.2020 r. To tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Przewiduje możliwość wykorzystania środków np. na utrzymanie miejsc pracy zamiast na cele socjalne, o czym jest mowa w tekście na s. 50.

Koronawirus

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca podczas epidemii

Pracodawca, który w trakcie epidemii skieruje obcokrajowca do pracy zdalnej czy ograniczy mu wymiar czasu pracy, nie musi się starać o korektę zezwolenia na pracę ani o nowy dokument.

To najważniejsza zmiana, wprowadzona – w ramach kryzysowego pakietu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców podczas koronawirusa – ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). Zmodyfikowano dotyczące tej kwestii art. 15z–15z[9], art. 15zd i art. 15zzq ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., dalej specustawa).

Koronawirus

Pomoc dla przedsiębiorców i pracowników podczas pandemii – tarcza antykryzysowa 3.0

Przyznanie postojowego i pożyczki z FP szerszemu gronu przedsiębiorców, zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń dla dłużnika, którego rodzina została dotknięta bezrobociem w następstwie COVID-19, to najważniejsze propozycje pomocowe nowej tarczy antykryzysowej.

Wprowadza je ustawa z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0), której większość przepisów weszła w życie następnego dnia po dacie jej ogłoszenia w DzU, tj. 16.05.2020.

Koronawirus

Kiedy wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi zwalnianemu z powodu koronawirusa

Pracodawca rozstaje się z pracownikami za wypowiedzeniem lub porozumieniem z powodu trudności ekonomicznych wywołanych koronawirusem.
Czy musi wypłacać odprawy pieniężne?

O tym, czy pracodawca musi wypłacić odprawę pieniężną (tzw. ekonomiczną), decyduje łączne spełnienie trzech warunków. Pierwszym z nich jest liczba pracowników, od której zależy obowiązek stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych (dalej uzg). Drugi warunek to przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem. Trzeci stanowi natomiast wykorzystanie jednego z dwóch trybów zwolnień przewidzianych w uzg.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Koronawirus

Wypowiedzenie umowy o pracę osobie na zasiłku opiekuńczym

Czy osobę przebywającą na zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa można zwolnić z pracy? Czy jeżeli wróci do pracy po upływie okresu korzystania z zasiłku i otrzyma wypowiedzenie lub zostanie skierowana na urlop bezpłatny, może ew. starać się o kolejny zasiłek?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika ani w czasie jego innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 Kp). Oznacza to, że w czasie przebywania pracownika na zasiłku opiekuńczym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, gdyż opieka jest usprawiedliwioną nieobecnością. Pracodawca mógłby w tym czasie jedynie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie natychmiastowym), ale musiałyby ku temu istnieć poważne przesłanki, np. ciężkie naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.

Koronawirus

Szkolenia bhp w czasie pandemii

Szkolenia wstępne będzie można przeprowadzić elektronicznie. Szkolenia okresowe zachowają ważność do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Chodzi o pismo z 23.03.2020 skierowane do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy (GIP-GNN.50.2.2020.1). GIP odniósł się w nim do utrudnień związanych z przeprowadzaniem szkoleń bhp. Zgodnie z pismem pracodawca może przeprowadzić:

Koronawirus

Badania wstępne i okresowe w czasie pandemii

Jeżeli pracownikowi skończy się ważność badań profilaktycznych, może je wykonać, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne. Bez badań wstępnych i kontrolnych nadal nie wolno dopuścić do pracy, ale łatwiej je przeprowadzić.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) wprowadza na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kilka rozwiązań związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.

Prawo pracy

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa pracodawca

Po zamknięciu szkół i przedszkoli oraz ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego spółka handlowa wdraża pracę zdalną w jak najszerszym zakresie. Do wytypowanych do niej pracowników prezes skieruje pisemne polecenia realizacji zadań w domach – na razie przez 3 tyg., z ewentualnością przedłużenia tego okresu w razie pogłębienia się kryzysu.
Czy w tym piśmie możemy zobowiązać zatrudnionych do pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy oraz do przesyłania bieżących raportów, jakie zadania danego dnia wykonali?

Pracodawca ma prawo żądać od „zdalnego” pracownika pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy pod warunkiem, że dostarczy mu służbowy komputer i telefon. Może też wymagać, aby codziennie komunikował mu wyniki pracy.

Prawo pracy

Czasowa zmiana miejsca pracy niepełnosprawnego – tylko za jego zgodą

Z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca chce – na podstawie art. 42 § 4 Kp – czasowo powierzyć inne obowiązki pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Po zmianie swoje zadania wykonywałby on w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem niż określony w umowie o pracę.
Czy zgodnie z przywołanym przepisem wystarczy wydać mu polecenie, czy jednak należy uzyskać jego zgodę?

Nie można szybko przenieść niepełnosprawnego do innego miejsca pracy, choćby przejściowo, w trybie polecenia pracodawcy. Do tego potrzebna jest pisemna akceptacja pracownika, a więc zmiana angażu na mocy porozumienia stron (aneks) albo wypowiedzenia zmieniającego.

Prawo pracy

Odroczony urlop rodzicielski – także na wniosek sprzed porodu

Pracownica 2 lata temu, jeszcze przed porodem, złożyła wniosek o urlop macierzyński w pełnym wymiarze (z tytułu urodzenia jednego dziecka) oraz o 8 tyg. rodzicielskiego zaraz po zakończeniu tego pierwszego urlopu, na podstawie art. 1821a § 1 Kp. Teraz zgłosiła wniosek o 8 tyg. tzw. odroczonego urlopu rodzicielskiego.
Czy spełnia ustawowe warunki, skoro pierwszy wniosek o część urlopu rodzicielskiego odebranego bezpośrednio po macierzyńskim przekazała przed datą porodu? Jeśli tak, to czy wymagać od ojca oświadczenia o niekorzystaniu z rodzicielskiego, aby się nie okazało, że wykorzystał resztę tego urlopu u swojego pracodawcy?

Złożenie wniosku o część urlopu rodzicielskiego jeszcze przed planowaną datą porodu nie przekreśla możliwości przejścia później na odroczony urlop rodzicielski, po spełnieniu oczywiście kilku przesłanek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracownika:

 • o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica, przez okres wskazany we wniosku, z urlopu rodzicielskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo
 • o okresie, w którym drugi rodzic chce w okresie objętym wnioskiem korzystać z urlopu rodzicielskiego bądź zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego.
Prawo pracy

Zwrot przez pracownika kosztów kursu – wyłącznie po pisemnym zobowiązaniu

Prezes spółki zapisał pracownika na drogie szkolenie, nie informując go o tym. Kilka dni później pracownik złożył 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Spółka chce obciążyć go kosztami kursu, jeśli nie uda się ich odzyskać.
Czy ma do tego prawo, skoro pracownik nie podpisał żadnego dokumentu związanego z tym szkoleniem, a nawet nie wiedział o skierowaniu go na nie?

Spółka nie może żądać od pracownika zwrotu opłaty za szkolenie, w którym nie bierze udziału z powodu ujawnienia zamiaru odejścia z firmy. Byłoby to możliwe, gdyby pracownik podpisał umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, zawierającą zobowiązanie do pozostawania w zatrudnieniu przez pewien czas po zakończeniu nauki.

Procedury

Przeciwdziałanie koronawirusowi w miejscu pracy

Praca zdalna w domu oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy to nowe narzędzia walki pracodawców z zagrożeniem epidemią w zakładach pracy.

Metody te wynikają z ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej ustawa). Weszła ona w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia, czyli 8.03.2020. Niżej omówione przepisy mają obowiązywać maksymalnie przez 180 dni.

Koronawirus

Przymusowy urlop wykluczony nawet w dobie pandemii

W związku z koronawirusem i ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego racjonalizujemy zatrudnienie (sieć punktów drogeryjnych). Kierujemy do pracy zdalnej każdego, kogo możemy, np. personel administracyjny. Do obsługi klientów salonów zostawiamy tylko niezbędnych pracowników, jednak i tak znacznie ograniczyliśmy pracę stacjonarną kasjerek. Niebawem do pracy wraca, z urlopu rodzicielskiego wziętego bezpośrednio po macierzyńskim, pracownica zatrudniona właśnie na stanowisku kasjerki. W obecnej sytuacji nie jest nam niezbędna w sklepie.
Czy mamy prawo wysłać ją odgórnie na urlop wypoczynkowy (ma do wykorzystania łącznie 56 dni), który i tak powinna odebrać po urlopach na dzieci? Jest to dla niej rozwiązanie korzystniejsze od pozostawania w stanie przestoju. Czy na urlop wypoczynkowy musi wyrazić zgodę?

Pracodawca nie może zmusić pracownicy do przejścia na urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. W tym celu ona sama składa dobrowolnie wniosek o wypoczynek, który trzeba uhonorować.

Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zmiany podatkowe wpływające na sposób sporządzania listy płac obowiązują już od 2019 („zerowy PIT” od sierpnia, a wyższe koszty pracownicze i niższa stawka PIT od października). Jednak od 2020 obowiązki pracodawców uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo zwolnienie podatkowe dla osób do 26. roku życia płatnik od 1.01.2020 stosuje „z automatu” do przychodów młodego pracownika, bez konieczności składania przez niego pisemnego oświadczenia, a pracownik nie może już wnioskować o objęcie go stawką PIT 17,75%. Inaczej też nalicza się zaliczkę na PIT w miesiącu, w którym dochody zatrudnionego przekroczyły 85 528 zł. Poniżej przedstawiamy obowiązujące zasady.

Prawo pracy

Orzeczenie lekarskie w aktach pracownika – oryginał czy kopia

Prowadzimy dokumentację pracowniczą w formie papierowej. Pracownicy przedkładają orzeczenia lekarskie od lekarzy medycyny pracy po skierowaniu przez pracodawcę na badania.
Czy to prawda, że nie można wówczas przyjąć oryginału orzeczenia, należy je skserować i złożyć do akt kopię?

Niezupełnie. Zasada przechowywania kopii dokumentów w aktach pracowniczych wynika z § 5 rozporządzenia MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369). Zgodnie z tym przepisem pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub przez pracownika, poświadczone przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną za zgodność z przedłożonym dokumentem.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Wyższe świadczenie urlopowe od sierpnia 2019 r.

Czy jeśli pracownik uzyskał prawo do świadczenia urlopowego po 1.08.2019 r., pracodawca powinien był je naliczyć adekwatnie do odpisu podstawowego, obowiązującego od tej daty?

Terminarz zapisywania do PPK osób zatrudnionych w podmiocie 50+

PPK (nowy model oszczędzania na emeryturę przez pracobiorców przy partycypacji pracodawcy i budżetu państwa) powstają w kilku etapach: wybór instytucji finansowej, zawarcie z nią umowy o zarządzanie, a następnie jednej dla całej załogi umowy o prowadzenie PPK.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od grudnia

Od 1.12.2019 pracodawcy otrzymują większe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wzrosło również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.
Prawo pracy

Kiedy przesunięcie terminu wypłaty wymusza zmianę umowy o pracę

W umowie pracownika znajduje się zapis, że wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane do końca miesiąca, za który przysługuje. Jest przygotowywany regulamin pracy zakładający przesunięcie tego terminu na 10. dzień następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Czy ta zmiana wymaga modyfikacji umowy o pracę?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Okresy archiwizacji dokumentów dotyczących umów zlecenia

Jak długo powinny być przechowywane dokumenty związane z umowami zlecenia?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odprawa ekonomiczna zależy od długości zatrudnienia

Firma angażuje ok. 20 pracowników. Zatrudniona w niej na stałe (od 1.11.2017 r.) osoba dostała we wrześniu 2019 r. wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy. Stosunek pracy ustał 31.10.2019 r.
Czy należała się jej 1-, czy 2-miesięczna odprawa ekonomiczna? Jak liczyć lata pracy uprawniające do wyższego świadczenia – czy minęły dokładnie 31.10.2019 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki związane z krótkoterminowym oddelegowaniem pracownika

Nasza spółka z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej. Należą do niej także spółki zagraniczne, do których czasowo oddelegowujemy pracowników na okres od 3 do 6 mies. Celem jest nabywanie przez nich nowych umiejętności eksperckich i menedżerskich. Czerpią oni wiedzę i doświadczenie od pracowników zagranicznych spółek i te dodatkowe kompetencje wykorzystują podczas wykonywania obowiązków służbowych w spółce macierzystej. Oddelegowany nie zawiera umowy o pracę z zagraniczną spółką. Ponosimy również wszystkie koszty związane z oddelegowaniem (wynagrodzenia z narzutami, koszty podróży, wizy, tłumaczenia).
Czy wydatki te stanowią dla nas koszty uzyskania przychodów?
Dokumentacja pracownicza

Nowy wzór świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy została dostosowana do zmienionych przepisów Kp, dotyczących m.in. trybu wydawania i sprostowania tego dokumentu.

Obowiązujące od 7.09.2019 rozporządzenie MRPiPS z 30.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (DzU poz. 1709) wprowadza nowy pomocniczy wzór tego dokumentu.

Z treści rozporządzenia MPiPS z 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2018 poz. 1289) usunięto (bądź zmieniono) ponadto kilka przepisów sprzecznych z nowymi regulacjami Kp.

Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.

Kwota wolna to minimalna suma, jaką pracodawca musi wysłać na rachunek bankowy lub wypłacić „do ręki” pracownikowi, z którego wynagrodzenia dokonuje obowiązkowych bądź dobrowolnych potrąceń (egzekucyjnych albo pozaegzekucyjnych). Jest to odpowiedni odsetek minimalnej płacy netto:

 • dla obligatoryjnych potrąceń świadczeń niealimentacyjnych – 100%, dla zaliczek pieniężnych – 75% i dla kar pieniężnych – 90%,
 • dla dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy – 100%, a na rzecz osób trzecich – 80%.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jakie dokumenty są potrzebne zatrudniającemu do pobrania składki związkowej

Związek zawodowy przysłał wniosek o potrącanie składki członkowskiej za osobę zatrudnioną na zlecenie. Nie mamy jednak zgody tej osoby na dokonywanie potrąceń.
Czy zawsze jest ona konieczna?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Terminy zapisywania do PPK osób zatrudnionych w podmiocie 250+

Spółka 31.12.2018 r. zatrudniała ponad 250 osób. Od 1.07.2019 r. została zatem objęta ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Umowę o zarządzanie PPK planuje podpisać na początku października 2019 r., a umowę o prowadzenie PPK – pod koniec tego miesiąca. Wiem, że osoby zatrudnione 1.07.2019 r. przystępują do PPK najpóźniej 12.11.2019 r.
Od kiedy uczestnikami programu stają się przyjmowani do pracy po 1.07.2019 r.?
Nowości w Kodeksie pracy

Pracownik łatwiej udowodni dyskryminację i uzyska świadectwo pracy

7.09.2019 weszło w życie kilka zmian Kp, m.in. dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony zatrudnienia i sprostowania świadectwa pracy.
Wskaźniki i świadczenia

Od 1.09.2019 zmalały refundacje

Pracodawcy otrzymają niższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Prawo pracy

Czy świadczenie urlopowe przysługuje także przy zaległym urlopie

Nasza firma wypłaca świadczenia urlopowe. W regulaminie nie ma zapisów o tym, czy w 14 dniach urlopowych, których wykorzystanie jest konieczne do uzyskania świadczenia, muszą być tylko dni z bieżącego urlopu, czy mogą być też z zaległego.
Czy w takim razie świadczenie trzeba wypłacić, jeśli pracownik realizuje wyłącznie urlop zaległy?

Regularnie wypłacana premia uznaniowa zwiększa odprawę emerytalną

Pracownica od 22.02.2017 do 19.09.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 20.09.2017 do 5.10.2017 na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie 6.10.2017 rozwiązała umowę o pracę z własnej inicjatywy, z powodu przejścia na emeryturę. Przysługiwały jej wówczas płaca zasadnicza w stałej stawce miesięcznej 2500 zł brutto oraz miesięczne premie uznaniowe. Poprzednia księgowa obliczyła jej odprawę emerytalną tylko w kwocie 2500 zł brutto, pomijając premie. Nie cofnęła się do wcześniejszych miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia, kiedy zatrudniona uzyskiwała premie (w grudniu 2016, styczniu i lutym 2017 łącznie 700 zł). Podczas kontroli inspektor pracy podważył takie postępowanie. Ocenił premie jako regularne, zwyczajowo wypłacane wszystkim pracownikom i zakwalifikował jako roszczeniowe, nakazując przyjmować je do podstawy urlopowej jako składnik zmienny.
Czy należy wypłacić różnicę po takim czasie? Co z odsetkami?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?
Stanowisko UODO

Pracodawcy nadal nie mogą badać pracowników alkomatem

Wykluczone jest samodzielne sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości zatrudnionych. Niedopuszczalne są też kontrole wyrywkowe. I to mimo zmiany przepisów Kp.
Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. III) – zawartość akt osobowych i dokumentacji indywidualnej

Dokumenty zebrane podczas rekrutacji i trwania zatrudnienia pracodawca gromadzi częściowo w aktach osobowych (tzw. teczkach personalnych), a częściowo w tzw. dokumentacji indywidualnej przechowywanej poza aktami osobowymi.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 221, 221a i 221b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).

Prawo pracy

Mimo kontynuacji zatrudnienia trzeba założyć nową teczkę personalną

Jeśli po 31.12.2018 zakończy się umowa o pracę zawarta przed tą datą i od następnego dnia strony nawiążą kolejny stosunek pracy, pracodawca musi założyć nowe akta osobowe – wynika z interpretacji MRPiPS z 9.05.2019.
Prawo pracy

Prawo do świadczenia urlopowego weryfikowane na ostatni dzień przed wypoczynkiem

Przedsiębiorstwo zatrudniające 45 osób wypłaca świadczenia urlopowe. Jeden z zatrudnionych na pełnym etacie wziął urlop wypoczynkowy od 17.06.2019 do 30.06.2019. Świadczenie urlopowe dostał w piątek 14.06.2019. Dopiero pod koniec czerwca 2019 dowiedzieliśmy się o obniżeniu mu wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, począwszy od 1.07.2019.
Czy można domagać się od niego zwrotu połowy świadczenia, skoro jest ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? A może istotne jest, że pracownik przeszedł na 1/2 etatu już po zakończeniu wypoczynku? Jeśli nie odda połowy świadczenia, to czy należy od niej odprowadzić składki społeczne i zdrowotne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę bez PIT

Pracownica – zatrudniona w firmie od 1.09.2008 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony – wróciła 1.10.2018 r. do pracy po zwolnieniu lekarskim i otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu redukcji etatu. Koniec okresu wypowiedzenia upłynął 31.01.2019 r. Dowiedziała się jednak, że na jej miejsce została zatrudniona inna osoba, która przejęła jej obowiązki, zatem redukcji etatu nie było. Złożyła więc pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości trzech miesięcznych pensji z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.

Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Zmiany w Kodeksie pracy od 7.09.2019 r.

Za wydanie świadectwa pracy po terminie pracodawca zapłaci grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli dopuści się mobbingu, pracownik może zażądać odszkodowania nie tylko po ustaniu zatrudnienia, lecz także w jego trakcie.

To tylko dwie z kilku nowości, które wejdą w życie 7.09.2019 r., a wynikają z ustawy z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Nie trzeba najpierw stosować kar porządkowych, aby dyscyplinarnie zwolnić pracownika. Pracodawca nie powinien jednak ignorować niekompetencji zatrudnionego, bo potem trudno będzie uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie – wyrok SN z 21.03.2019 r. (II PK 315/17).

Obowiązki bhp

Pracodawca może przekazać bon na posiłek zamiast gorącego dania czy prowiantu

Od 9.07.2019 przedsiębiorcy mają więcej swobody w zapewnieniu posiłków profilaktycznych zatrudnionym w szczególnych warunkach.
Prawo pracy

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Od 29.06.2019 obowiązuje nowy pomocniczy wzór tego najważniejszego dokumentu prawa pracy.
Zmiany w prawie pracy

Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.
Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. II ) – o co można pytać kandydata do pracy

Od 4.05.2019 osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wolno pytać o imiona rodziców, a o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jedynie jeśli są wymagane na oferowanym stanowisku.
Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?
Prawo pracy

Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy – zmiany od 4.05.2019

Zmodyfikowano zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o posadę i już zatrudnionej. Jasno określono też, w jaki sposób pozyskiwać dane w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń socjalnych.
Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. I) – nowe zasady

Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują dokumentację personalną według nowych reguł. Muszą przy tym uwzględniać aktualne – obowiązujące od 4.05.2019 – przepisy o ochronie danych osobowych.

Zasadnicze zmiany w tym zakresie od 1.01.2019 wprowadziło nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).

Obecnie reguluje ono kwestie gromadzenia w trakcie stosunku pracy i przechowywania po ustaniu zatrudnienia dwóch członów dokumentacji pracowniczej – akt osobowych oraz tzw. dokumentacji ze stosunku pracy (indywidualnej).

Prawo pracy

Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?
Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Osoba pracująca w firmie bez przerwy od 1.01.2008 przy zatrudnianiu przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. W 2009 (po roku pracy) skorzystała z pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. W czerwcu ubiegłego roku utraciła swój specjalny status na rzecz niepełnosprawności lekkiej, jednak niedawno przedstawiła kolejne orzeczenie przywracające jej niepełnosprawność umiarkowaną od 6.03.2019.
Czy musi jeszcze raz odczekać rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego? Jeśli nie, to jaki wymiar urlopu dodatkowego przysługuje jej za 2019?
Prawo pracy

Badania okresowe podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym

Pracownik był do 10.04.2019 na zasiłku opiekuńczym (miał chorą żonę), tymczasem 5.04.2019 upłynęła ważność jego okresowych badań lekarskich. Już wcześniej pracodawca umówił go na 8.04.2019 na wizytę lekarską.
Czy tego dnia mógł on zrobić wyznaczone badania, czy też powinien był zaczekać do końca zwolnienia lekarskiego? Czy za czas badań lekarskich poza godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli zostanie wypłacone, to czy nie będzie problemu z zasiłkiem za ten dzień?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ubezpieczenie nie zawsze zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej

Firma objęła pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie, w ramach którego członkom ich rodzin przysługują odszkodowania na wypadek śmierci. Składkę na polisę finansują pracodawca (40%) i pracownik (60%). Pod koniec lutego 2019 r. zmarł jeden z pracowników. Zgodnie z Kp dwojgu jego najbliższym należy się odprawa pośmiertna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (9000 zł). Instytucja ubezpieczeniowa wypłaciła rodzinie 13 000 zł, ale ta domaga się od pracodawcy dopłaty.
Czy słusznie?

Tak. Pracodawca powinien dopłacić – z racji odprawy pośmiertnej – 3800 zł.

W razi zgonu pracownika podczas trwania stosunku pracy lub pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna, zależna od okresu zatrudnienia (stażu pracy) u danego pracodawcy.

Prawo pracy

Kiedy pracodawca przekazuje informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Niedawno na emeryturę odszedł pracownik zatrudniony w spółce od 1995.
Czy to prawda, że każdej osobie zwalnianej po 31.12.2018 trzeba wydawać (wraz ze świadectwem pracy) informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jaki jest sens wzywać starsze osoby, by za 50 lat przyszły odebrać swoje teczki personalne?
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z chorującym emerytem

20.03.2019 pracownik-emeryt przekroczy 182 dni okresu zasiłkowego.
Czy następnego dnia można mu wręczyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kp, mimo że nadal będzie na zwolnieniu lekarskim?
Prawo pracy

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp pracowników biurowych

Przedsiębiorca zatrudniający 46 pracowników zajmuje się produkcją mebli.
Czy osoby zatrudnione w dziale administracji musi kierować regularnie na szkolenia okresowe bhp? Jeśli tak, to czy może je przeprowadzać sam pracodawca?

Przedsiębiorca ma obowiązek kierować pracowników na okresowe szkolenia bhp, bo jego przeważająca działalność należy do wysokiej grupy ryzyka. Nie ma on jednak kompetencji do samodzielnego pełnienia roli służby bhp, a w konsekwencji do osobistego przeprowadzania takich szkoleń.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma wymaganych kwalifikacji lub umiejętności potrzebnych do jej wykonywania, a także bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Potrącenia

Egzekucja na poczet alimentów – nowe zasady

Od 11.01.2019 na poczet zaległości osób opóźniających się z zapłatą świadczeń na utrzymanie dzieci zajęciu podlega do 50% diet z racji podróży służbowych. Komornik zyskał też nowe narzędzia ścigania takich dłużników.
Temat miesiąca

Jak zelektronizować dokumentację pracowniczą

Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują akta osobowe pracowników oraz dokumentację stosunku pracy w postaci papierowej albo w elektronicznej.
Obie postaci zostały zrównane pod względem prawnym.

Początkowo eksperci twierdzili, że oba człony dokumentacji pracowniczej (akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nazywana dokumentacją indywidualną) trzeba gromadzić w jednej postaci (tzn. całe akta osobowe elektroniczne i cała dokumentacja indywidualna elektroniczna, całe akta osobowe papierowe i cała dokumentacja indywidualna papierowa).

Jednak zdaniem resortu pracy pracodawcy mają więcej możliwości. Akta osobowe to integralny element dokumentacji pracowniczej i dlatego trzeba go sporządzać w pełni papierowo bądź w pełni elektronicznie. Jednak dla części zatrudnionych można je prowadzić w postaci papierowej, a dla pozostałych – zdigitalizować. Nie jest jednak dopuszczalne, by akta osobowe danego pracownika miały częściowo charakter papierowy i częściowo elektroniczny (stanowiska MRPiPS z 7.02.2019 i Głównego Inspektora Pracy z 17.01.2019, GIP-GPP.081.6.2019.2).

Prawo pracy

Wniosek pracownika o gotówkową wypłatę wynagrodzenia wysłany e-mailem

Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie – drogą e-mailową – o chęci dalszego pobierania wynagrodzenia do rąk własnych (gotówką).
Czy jest ono ważne, czy też dla swojej ważności powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Prawo pracy

Zmiana sposobu wypłaty pensji a konieczność aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Pracodawca zatrudnia 36 pracowników, nie wprowadził regulaminów pracy i wynagradzania. Przeglądam dokumenty kadrowe pod kątem ich zgodności ze zmienionymi od 1.01.2019 przepisami prawa pracy. Zauważyłam, że nie zaktualizowano pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia w związku z nowym sposobem wypłaty wynagrodzenia – na konto bankowe pracownika. Czy było to konieczne?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia – czy potrzebna jest korekta regulaminu pracy

Pracuję w firmie zatrudniającej ponad 1,5 tys. pracowników, w której działa kilka zakładowych organizacji związkowych.
Czy w związku ze zmianą – od 1.01.2019 r. – sposobu wypłaty wynagrodzenia trzeba było skorygować regulamin pracy? Czy za zaniedbanie tej powinności grożą jakiekolwiek sankcje?
Prawo pracy

Przetwarzanie przez pracodawców danych o powszechnym obowiązku obrony

Mam wątpliwość co do możliwości przetwarzania przez zakład pracy danych zatrudnionych dotyczących powszechnego obowiązku obrony. Z wzoru kwestionariusza osobowego dla pracownika, zamieszczonego na stronie internetowej resortu pracy, zniknęły informacje nt. służby wojskowej. Także z nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej wynika, że w części B akt osobowych nie należy już gromadzić oświadczeń i dokumentów o wykonywaniu przez zatrudnionego w trakcie stosunku pracy powszechnego obowiązku obrony.
Czy rzeczywiście od 1.01.2019 nie wolno już przetwarzać tych informacji (jak wynikałoby z niektórych artykułów w prasie fachowej)?

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Zatem, aby określić zakres danych osobowych, które można pozyskać od osoby, której dane dotyczą (np. pracownika), należy znaleźć odpowiednią podstawę prawną (…) (np. Kp lub innych ustaw). Kwestionariusz osobowy pracownika nie jest zatem podstawą prawną określającą maksymalny zakres pozyskiwanych od niego danych.

Temat miesiąca

Różne okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej od 2019

Od nowego roku obowiązują trzy odmiennie ustalane okresy przechowywania akt osobowych pracowników oraz list płac zatrudnionych.

Dokumentacja ze stosunku pracy oraz akta osobowe osób, z którymi stosunek pracy nawiązano:

 • po 31.12.2018 – będą z mocy prawa przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustanie zatrudnienie,
 • między 1.01.1999 a 31.12.2018 – będą przechowywane zasadniczo przez 50 lat od zakończenia stosunku pracy, ale płatnik (po łącznym spełnieniu 2 warunków informacyjnych wobec ZUS) będzie mógł fakultatywnie skrócić ten okres do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym za daną osobę zgłosi raport informacyjny ZUS RIA,
 • przed 1.01.1999 – trzeba przechowywać przez 50 lat od daty ustania zatrudnienia.
Prawo pracy

Obowiązki pracodawcy przechowującego akta pracownicze

Czy istnieją minimalne wymagania techniczne (co do pomieszczeń, instalacji itp.) i organizacyjne, które musi spełniać pracodawca samodzielnie przechowujący papierową dokumentację pracowniczą?

Prawo pracy jest w tym zakresie lakoniczne, wskazując tylko zasady, jakimi trzeba się kierować przy przechowywaniu teczek byłych pracowników. Pewne wskazówki w tym zakresie można wywieść z rozporządzenia dotyczącego podmiotów przechowujących zawodowo dokumentację osobową i płacową.

Przepisy prawa pracy nie regulują dokładnie warunków prawnych, organizacyjnych i technicznych, które muszą spełniać pracodawcy prywatni sami przechowujący dokumentację osób, z którymi zakończyli już współpracę. Co najwyżej można mówić o zasadach, jakie pracodawca powinien stosować w tym zakresie.

Prawo pracy

Kiedy ZUS może zakwestionować wynagrodzenie pracownika

ZUS ma prawo negować wysokość płacy, jeżeli wynika ona z umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zawartej z zamiarem obejścia prawa.
Należy rozróżnić, czy wynagrodzenie jest kwestionowane na gruncie prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych.

Tak wynika z wyroku SN z 20.06.2018 (I UK 166/17).

Orzeczenie to porusza 2 kwestie. Po pierwsze wyraźnie różnicując ocenę wysokości wynagrodzenia na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, SN wskazał, że na gruncie ubezpieczeń społecznych kryteria te są ostrzejsze. Można co do tego mieć wątpliwości, bo może to doprowadzić do ustalenia dwóch wysokości wynagrodzenia – odpowiedniej w świetle prawa pracy i odpowiedniej z uwagi na ubezpieczenia.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Spłata pożyczki z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej po ustaniu zatrudnienia

Pracownik chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron.
Czy pracodawca może uzależnić swoją zgodę i termin rozwiązania umowy od uregulowania pozostałej do spłacenia pożyczki zaciągniętej z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Opodatkowanie PIT odszkodowania za utratę pracy

Na mocy zawartego ze związkami zawodowymi porozumienia ws. grupowego zwolnienia spółka z o.o. wypłaciła zwolnionym z pracy pracownikom odprawy w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia oraz dodatkowe odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł brutto.
Nie dano zatrudnionym wyboru między zwolnieniem z pracy a pozostaniem na stanowisku, gdyż stanowiska te zlikwidowano. Otrzymali oni propozycję rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron, na którą przystali.
Czy dodatkowe odszkodowanie za utratę pracy, wypłacone zwolnionym na podstawie porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi (stanowiącego normatywne źródło prawa pracy, o którym mowa w art. 9 § 1 Kp), korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof?
Prawo pracy

Zwrot dofinansowania kształcenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Pracownik podpisał umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach za zgodą pracodawcy. Z umowy wynika, że jeśli w ciągu 3 lat od ukończenia nauki odejdzie z pracy za wypowiedzeniem albo porozumieniem stron, ma obowiązek zwrócić pracodawcy odpowiednią część kosztów nauki, jakie ten pokrył (w sumie było to 20 tys. zł). Wkrótce po obronie pracy magisterskiej (we wrześniu 2018) zatrudniony złożył propozycję rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia, na co pracodawca przystał. Strony rozstały się polubownie z końcem września 2018, zaraz potem pracodawca zażądał zwrotu wydatków na studia, lecz były pracownik odmówił, powołując się na Kp.
Czy miał do tego prawo?
Prawo pracy

Zwolnienie opiekuńcze w każdym miejscu pracy

Pracownica zatrudniona na pół etatu złożyła wniosek o udzielenie jej dnia opieki nad dzieckiem do 14 lat. Spytała jednocześnie, czy ma takie uprawnienie w drugim zakładzie pracy, w którym też ma umowę o pracę na pół etatu. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

 • Jednostronne uchylenie regulaminu wynagradzania przez pracodawcę
 • Pracownik to nie agent
 • Obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę
 • Praca podczas zwolnienia lekarskiego uzasadnia rozstanie z pracownikiem
 • Premia także dla byłych pracowników
 • Można w trybie interpretacji wskazać polskie ustawodawstwo
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kiedy pracodawca ma obowiązek oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych

Czy pracodawca zatrudniający 46 pracowników ma obowiązek dokonywania od 25.05.2018 r. oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, jakie operacje podlegają takiej ocenie?

Związki zawodowe nie tylko dla pracowników

Od 1.01.2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zyskają wszystkie zarobkujące osoby, a nie tylko zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Do związków będą też mogli należeć stażyści i wolontariusze nieotrzymujący za swoją pracę żadnej zapłaty.
Prawo pracy

Błędy przy księgowaniu to jeszcze nie rażące niedbalstwo uzasadniające natychmiastowe zwolnienie

Nie można dyscyplinarnie zwolnić księgowej, która wprawdzie popełniła błędy – co dotkliwie godziło w dobrą markę biura rachunkowego – ale nie robiła tego umyślnie ani z powodu rażącego niedbalstwa.
Prawo pracy

Ciężarna zastępczyni skutecznie chroniona przed zwolnieniem z pracy

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym, z którego wróci za rok. Na czas jej nieobecności spółka zatrudniła na zastępstwo kobietę, która właśnie poinformowała o swojej ciąży.
Czy wolno wypowiedzieć jej teraz umowę na zastępstwo?
Prawo pracy

Elastyczniejszy czas pracy rodziców niepełnosprawnego dziecka

Łatwiejsze przechodzenie na telepracę i przerywany lub ruchomy system pracy to niektóre udogodnienia, z jakich od 6.06.2018 mogą korzystać pracownicy opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi.
Prawo pracy

Staż do „starych” umów okresowych należy liczyć od nowa

Spółka podpisała umowę o pracę na czas określony od 1.05.2011 do 30.04.2021 z klauzulą dopuszczającą jej wcześniejsze rozwiązanie z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Teraz chcemy wręczyć wymówienie, ale nie wiemy jakie. Są różne opinie na ten temat. Według jednych sumuje się okresy zatrudnienia przypadające przed i od 22.02.2016, a inni twierdzą, że staż na poczet długości wypowiedzenia biegnie od nowa.
Która opcja jest prawidłowa?
Prawo pracy

Monitoring pracowników – co wolno pracodawcy

Od 25.05.2018 dozwolone jest wizyjne monitorowanie pomieszczeń zakładu pracy oraz sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej pracowników.
Zatrudnienie w rolnictwie

Umowa o pomocy przy zbiorach

W gospodarstwie rolnym można zatrudniać pomocnika rolnika na nowych, odrębnych zasadach.
Stanowisko Ministerstwa Finansów

Wyłączenie z kosztów transakcji gotówkowych przy umowach na czas nieokreślony – jak liczyć limit

Przy umowach na czas nieokreślony z ustalonym okresem rozliczeniowym w celu sprawdzenia, czy jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 15 tys. zł, należy wziąć pod uwagę nie wartość przypadającą do zapłaty w danym okresie (np. czynsz najmu za dany miesiąc), lecz sumę płatności narastająco. Trzeba przy tym uwzględnić sumę wszystkich płatności, które są pewne.
Prawo pracy

Proporcjonalny urlop w razie zmiany pracodawcy

Spółka zatrudniła pracownicę na 7/8 etatu na okres od 7.05.2018 do 6.08.2018. Z racji wykształcenia i poprzednich okresów pracy ma ona prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Pod koniec maja doniosła ostatnie świadectwo pracy, według którego z tytułu pełnowymiarowego zatrudnienia od 1.12.2017 do 5.05.2018 otrzymała 9 dni urlopu wypoczynkowego (uważam, że powinna dostać 11 dni).
Czy trzeba jej udzielić tych dodatkowych 2 dni urlopu? Ile dni urlopu przysługuje jej z racji zatrudnienia w spółce?
Prawo pracy

Ograniczona władza rodzicielska nie pozbawia „opieki” nad dzieckiem

Pracownica o skomplikowanej sytuacji rodzinnej złożyła wniosek o 2 dni opieki nad 6-letnim dzieckiem. Dziewczynka pozostaje pod prawną opieką dziadków ze strony ojca, bo jej rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską. Ojciec nie pracuje, a matka (czyli pracownica) opiekuje się dzieckiem – zgodnie z orzeczeniem sądu – co drugi tydzień od czwartku do niedzieli.
Czy pracodawca musi jej udzielić wolnego?
Prawo pracy

Pobyt w areszcie śledczym to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Pracownik nie stawił się do pracy i nie poinformował o przyczynie nieobecności. Podjęliśmy działania w celu ustalenia przyczyny, jednak jego matka (wskazana jako osoba do kontaktu w razie potrzeby) nie udzieliła informacji. Sam pracownik nie odbierał telefonu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że popełnił przestępstwo. Kilka dni później do pracodawcy wpłynęło zawiadomienie z sądu rejonowego, informujące o tymczasowym aresztowaniu pracownika na 3 mies.
W jaki sposób rozwiązać z nim umowę o pracę? Jak potraktować taką nieobecność i co z wynagrodzeniem?
Prawo pracy

Czy pracodawca może przeglądać osobiste pliki pracownika na firmowym komputerze

Niemal wszyscy pracownicy administracyjni spółki pracują przy komputerach. Czy można zabronić im wykorzystywania służbowego sprzętu do celów prywatnych?
Jeśli nie, to czy pracodawca może przeglądać wszystkie pliki i korespondencję na firmowych komputerach?
Prawo pracy

Dyżur z natychmiastowym stawiennictwem uznawany za czas pracy

Spółka, zajmująca się usuwaniem skutków kolizji drogowych, zobowiązuje większość pracowników do pełnienia w wyznaczonym czasie dyżurów telefonicznych, z obowiązkiem natychmiastowego stawiennictwa na wezwanie w miejscu pracy – w ciągu 10 min. Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania za sam taki dyżur domowy nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że nastąpiło świadczenie pracy.
Czy jest to prawidłowe rozwiązanie, skoro zatrudniony musi być dyspozycyjny wobec zakładu pracy nawet we własnym mieszkaniu?
Prawo pracy

Informację o warunkach zatrudnienia należy aktualizować na bieżąco

W firmie liczącej 17 pracowników informacje o warunkach zatrudnienia stanowią załączniki do umów o pracę. Podano w nich wszystkie wymiary urlopu wypoczynkowego i długości wypowiedzenia, jakie występują w Kp, a ponadto normy dobowe i tygodniowe czasu pracy oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Zdaniem pracodawcy taka uniwersalna, kompleksowa informacja jest dopuszczalna i pozwala uniknąć konieczności jej aktualizacji w razie zmiany wymiaru urlopu lub wypowiedzenia przysługującego danemu pracownikowi.
Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
Prawo pracy

Czy można ustalić grafik na dany tydzień tak, aby pracownik pracował ponad 48 godz.

Z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków w pewnych miesiącach niektórzy pracownicy muszą pracować powyżej 48 godz. w danym tygodniu.
Czy jest możliwe, żeby pracownik świadczył pracę dłużej?

Tygodniowy czas pracy pracownika nie powinien przekraczać przeciętnie 48 godz. Przekroczenie tego limitu jest zgodne z prawem, jeżeli pracownik w innych tygodniach danego okresu rozliczeniowego będzie pracował krócej.

Zgodnie z art. 131 Kp tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godz. w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Prawo pracy

Jak dokumentować zagraniczny staż pracy

Firma przyjęła pracownika, który wcześniej pracował za granicą.
Czy zagraniczny staż pracy liczy się do stażu polskiego? Jak udokumentować okresy pracy za granicą? Czy zagraniczne dokumenty muszą być tłumaczone?

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2017 poz. 1065) udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Czas pracy

Coraz mniej roboczych niedziel w handlu

Od 1.03.2018 do końca roku większość placówek handlowych będzie otwartych tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a w 2019 – tylko w ostatnią niedzielę miesiąca.

Docelowo od 2020 zacznie obowiązywać zakaz pracy w handlu we wszystkie niedziele, choć z pewnymi wyjątkami. Wprowadza go ustawa z 10.01.2018 o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (DzU z 2018 poz. 305). Zabrania ona we wskazane dni handlu, pracy w handlu (proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne) oraz wykonywania czynności związanych z handlem (bezpośrednio związanych, a także magazynowych i inwentaryzacyjnych). Zakaz obejmuje nie tylko pracowników, ale również wykonawców cywilnych, także pracowników i zleceniobiorców tymczasowych.

Prawo pracy

Zatrudnienie ciężarnej wydłuża się niekiedy do dnia porodu

Okresowa umowa o pracę zatrudnionej na pełnym etacie miała ulec rozwiązaniu 30.12.2017. Tego dnia (niedziela) kobieta przyszła do pracy i poinformowała, że jest w ciąży. Zaświadczenia od lekarza nie przyniosła.
Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia jej zatrudnienia, a jeśli tak – to do kiedy i na jakiej podstawie? Jak formalnie załatwić przedłużenie angażu? Co trzeba przekazać do ZUS, gdy kobieta dostarczy ew. zwolnienie lekarskie? Firma nie jest płatnikiem zasiłków dla swojej załogi.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiana umowy o pracę w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia

Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Kiedy go zatrudnialiśmy (1.01.2017 r.), w rubryce „wynagrodzenie” umowy o pracę wpisaliśmy kwotę 2000 zł brutto.
Jak należy zmienić angaż, aby nie podpisywać co roku aneksów w celu podnoszenia wynagrodzenia?

Od 1.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla zatrudnionych na pełnym etacie wynosi 2100 zł brutto miesięcznie. Przynajmniej tyle trzeba im płacić za miesiąc pracy, pod warunkiem że wypracują pełny wymiar czasu pracy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Czy przed wręczeniem wypowiedzenia trzeba ustalić przynależność związkową pracownika

Spółka wręczyła wypowiedzenie pracownicy, zatrudnionej na stałe na stanowisku administratorki. Powodem była jej niska efektywność i wywoływanie konfliktów w pracy. Byliśmy pewni, że nie należy ona do żadnego związku zawodowego i dlatego nie skonsultowaliśmy zamiaru wymówienia. Kobieta zarzuciła nam, że z tego powodu pismo wypowiadające jest wadliwe, ponieważ poprosiła związek o ochronę.
Czy ma rację, a jeśli tak, co powinniśmy zrobić, by naprawić błąd?

Przed wręczeniem wypowiedzenia umowy o pracę zakład pracy – w razie wątpliwości – ma obowiązek spytać związek zawodowy/związki, czy dana osoba korzysta z ich ochrony. Pracodawca powinien wycofać wadliwe wypowiedzenie i, gdy taka jest jego wola, przekazać pracownicy kolejne pismo wypowiadające, prawidłowo skonsultowane z zakładową organizacją związkową (zoz).

O zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca musi zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zoz, podając przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Procedury

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców do prac w rolnictwie i turystyce

Od 2018 będzie obowiązywać specjalna procedura wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pracę sezonową. Uporządkowano też zasady powierzania im innej „krótkiej” pracy – tylko na podstawie oświadczenia.

Zmiany takie przynosi nowelizacja z 20.07.2017 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU poz. 1543, dalej nowelizacja), której większość przepisów wchodzi w życie 1.01.2018.

Obecnie w Polsce pracę obcokrajowcom powierza się na podstawie:

Prawo pracy

Czy trzeba utworzyć zfśs po zatrudnieniu 50. pracownika

Rozliczana przez nas spółka z o.o. rekrutuje pracowników. Wszystko wskazuje na to, że stan zatrudnienia w listopadzie 2017 przekroczy 50 osób.
Czy oznacza to konieczność utworzenia zfśs?

W myśl ustawy o zfśs od 1.01.2017 fundusz ten tworzą podmioty zatrudniające wg stanu na 1 stycznia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1). Pracodawcy zatrudniający wg stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą zfśs na wniosek zakładowej organizacji związkowej (zoz) – art. 3 ust. 1c.

Prawo pracy

Pracownika udającego się na urlop po długiej chorobie lepiej skierować do lekarza

Pracownik miał wrócić do pracy 4.12.2017 po długiej (ponad 6-miesięcznej) chorobie, jednak za pośrednictwem poczty przysłał wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
Pracodawca chce przychylić się do tej prośby, ale czy wcześniej nie powinien go wysłać na badania kontrolne?

Kwestia ta wciąż wzbudza kontrowersje, co skutkuje rozbieżnymi wyrokami sądowymi. Pracodawca z ostrożności powinien zatem skierować pracownika wracającego do pracy po długiej chorobie na kontrolne badania lekarskie, nawet jeśli chce on od razu wziąć urlop wypoczynkowy.

Temat miesiąca

Akta osobowe pracowników – wybrane problemy

Indywidualne teczki personalne dla pracowników musi założyć i prowadzić bez wyjątku każdy zakład pracy. Jednak mimo obfitości przepisów i orzecznictwa sądowego wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące tego tematu.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania nurtujące czytelników.

Omawiane kwestie regulują szczegółowo rozporządzenia MPiPS z:

 • 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (DzU z 2017 poz. 894, dalej rdp),
 • 30.12.2016 sprawie świadectwa pracy (DzU poz. 2292, dalej rśp).
Prawo pracy

Informacja o porozumieniu przenoszącym urlop w świadectwie pracy

Pracownik, uprawniony do 26 dni roboczych kolejnego urlopu wypoczynkowego rocznie, był zatrudniony od 1.01.2017 do 31.08.2017 na czas określony, a od 1.09.2017 na nieokreślony. Złożył wniosek o wydanie świadectwa pracy po pierwszym angażu. W 2017 jeszcze nie korzystał z urlopu. Podpisaliśmy z nim porozumienie o przeniesieniu odbioru urlopu podczas stałej umowy o pracę.
Gdzie w świadectwie pracy trzeba zamieścić informację o tym porozumieniu? Czy jako liczbę dni urlopu wpisuję się tam 0? Kiedy należało zawrzeć porozumienie – z datą wystawienia świadectwa pracy czy wcześniejszą?
Prawo pracy

Wykorzystanie zaległego urlopu bez akceptacji pracodawcy

Spółka przechodzi reorganizację i w związku z tym prezes odwołał urlopy wszystkich menedżerów średniego i najwyższego szczebla. Jeden z kierowników ma 10 dni zaległego urlopu i zgodnie z ustaleniami miał go rozpocząć 25.09.2017. Poinformował, że nawet jeśli nie uzyska zgody na rozpoczęcie urlopu w ustalonym terminie, to i tak uda się na wypoczynek.
Czy ma takie prawo?

Nie. Pracownik nie może samodzielnie rozpocząć zaległego urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie bez akceptacji pracodawcy. Grozi mu za to kara porządkowa, wypowiedzenie, a nawet dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Nowe prawo

Nowe prawo - Rachunkowość i Podatki październik 2017

 • Ustawy z 20.07.2017
 • Rozporządzenia MRiF i Ministra Sprawiedliwości
 • Teksty jednolite ustaw
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

„Dyscyplinarka” za pracę podczas choroby

Handlowiec zatrudniony w dziale sprzedaży spółki (zatrudniającej ponad 50 osób) na umowę o pracę jest na zwolnieniu lekarskim. Firma wdraża nowy program weryfikujący pracę i wyniki przedstawicieli handlowych. Chory jako jeden z pierwszych poznał sposób jego działania i biegle się nim posługuje. Na prośbę kolegi z pracy przyszedł do biura podczas choroby, aby pomóc mu w obsłudze systemu (trwało to kilka godzin). Bezpośredni przełożony, który jest z nim skonfliktowany, chce w związku z tym wręczyć mu dyscyplinarne zwolnienie z pracy z powodu naruszenia przepisów o zakazie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej.
Czy byłoby to zgodne z prawem?

Nie. Choremu, który zjawił się w pracy na kilka godzin w celu pomocy pracodawcy, nie wolno wręczyć pisma o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z jego winy. Trudno się tu bowiem doszukać ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniającego zastosowanie „dyscyplinarki”.

Skutki skrócenia wieku emerytalnego

Zmiany w ochronie przedemerytalnej od 1.10.2017

Niektórzy pracownicy w wieku przedemerytalnym skorzystają z gwarancji zachowania posady nawet przez ponad 6 lat i w dodatku także po ukończeniu 60 czy 65 lat.

Jest to efekt nowelizacji z 16.11.2016 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2017 poz. 38), która przywróciła niższy powszechny wiek emerytalny, od 1.10.2017 wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W konsekwencji wydłuży się w niektórych przypadkach czas trwania tzw. ochrony przedemerytalnej, określonej w art. 39 Kp.

Prawo pracy

Zaległe urlopy trzeba wykorzystać do 30 września

Pracodawca ma prawo nakazać zatrudnionemu wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września roku kalendarzowego przypadającego po roku kalendarzowym nabycia prawa do urlopu.

Co do zasady pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w roku kalendarzowym, za który wypoczynek przysługuje (art. 161 Kp). Terminy urlopu (z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie) strony powinny ustalić w planie urlopów, biorąc pod uwagę obopólne potrzeby, a jeśli zakładowa organizacja związkowa (zoz) zgodziła się na rezygnację z planu urlopów bądź w ogóle nie działa w zakładzie pracy – we wspólnym porozumieniu.

Prawo pracy

Niewybredne żarty kolegów jako szykany w pracy

Zachowanie można uznać za mobbing także wówczas, gdy mobber nie miał złych zamiarów.

Pan X, 59-letni murarz pracował na budowie przez 6 lat. Większość robotników stanowiły osoby młode, mające ok. 30 lat. Pracownicy często żartowali z siebie i innych, np. wrzucali spodnie któregoś robotnika na dach. Nikomu to nie przeszkadzało – oprócz X, o czym informował przełożonych. Współpracownicy stroili sobie też żarty z jego niskiego wzrostu. Przełożeni nie zwracali uwagi, gdy jeden z pracowników kilkanaście razy dziennie zwracał się do X słowami: „Oj, malutki, malutki!” lub mówiono, że „nie ma dla niego butów zimowych roboczych, bo jeszcze do nich nie dorósł”. Nie interweniowali także, gdy współpracownicy X postawili jego rower na dach. Kierownik uznał, że to sprawa tylko między pracownikami.

Prawo pracy

Proporcjonalny urlop w kolejnej pracy na okres próbny

Osoba przyjmowana do pracy w spółce podjęła pierwszą pracę bezpośrednio po ukończeniu technikum (w grudniu 2016), która trwała 4 miesiące. Teraz spółka (jako nowy pracodawca) zatrudnia ją na okres próbny od 1.08.2017 do 30.09.2017.
Jak obliczyć wymiar urlopu i jak go udzielić? W spółce nie ma zakładowej organizacji związkowej i nie jest tworzony plan urlopów.

Opisany pracownik 1.01.2017 nabył prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni roboczych w roku kalendarzowym, pod warunkiem że został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. W następnym zakładzie pracy należy mu się urlop wypoczynkowy proporcjonalny do długości zatrudnienia próbnego w 2017, czyli do 2 miesięcy.

Prawo pracy

Lista obecności pracowników – czy jest konieczna

Spółka zatrudnia 23 pracowników.
Czy trzeba prowadzić dla nich listy obecności? Wprawdzie spółka ma taki dokument, ale zatrudnieni zaniedbują jego wypełnianie.
Jeśli nie ma obowiązku prowadzenia listy, to jakie rozwiązanie można zastosować w zamian?
Prawo pracy

Urlop wychowawczy chroni przed przedawnieniem urlopu wypoczynkowego

1.11.2012 zatrudniliśmy pracownicę uprawnioną do kolejnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Od 23.11.2012 do 24.02.2014 przebywała ona na zwolnieniu lekarskim i zasiłku macierzyńskim, a bezpośrednio po nim do 19.05.2016 – na urlopie wychowawczym. Od 20.05.2016 do 18.05.2017 znowu pobierała zasiłek macierzyński. Do chwili powrotu do pracy (maj 2017) nie wykorzystała ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego za wskazane okresy.
W jakiej wysokości przysługuje jej urlop wypoczynkowy za poszczególne lata i czy nie uległ on w części przedawnieniu?
Prawo pracy

Przesunięcie urlopu dopuszczalne tylko wyjątkowo

Osoba zatrudniona w spółce handlowej na umowę na czas nieokreślony zaproponowała rozstanie za porozumieniem stron. Prezes, który pokładał duże nadzieje we współpracy z tym pracownikiem, odmówił. Pracownik złożył 3-miesięczne wypowiedzenie, które upłynie 31.08.2017. Zgodnie z planem urlopów miał on się udać na 2-tygodniowy wypoczynek w II połowie lipca 2017. Prezes „po złości” odwołał jego urlop.
Moim zdaniem nie jest to zgodne z prawem. Czy mam rację? Z tego, co wiem, zatrudniony opłacił już rodzinne wczasy za granicą. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za odwołanie z urlopu sprzeczne z przepisami?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Sądowa ugoda z pracownikiem – czy wypłacone odszkodowanie jest objęte PIT

Wypowiedzieliśmy naszemu pracownikowi umowę o pracę z powodu utraty do niego zaufania. Zachowany został okres wypowiedzenia, ale zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu pracy. Zawarliśmy z nim ostatecznie ugodę przed sądem i zgodziliśmy się na wypłatę odszkodowania. Zaznaczamy, że nie stwierdzono, abyśmy naruszyli określone przepisy Kp, z którymi wiąże się obowiązek wypłaty odszkodowania.
Czy pieniądze wypłacane byłemu pracownikowi będą zwolnione od PIT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Usprawiedliwiona absencja przesuwa wypoczynek

W lipcu 2017 r. pracownik wypowiedział umowę o pracę. Miesięczny okres wypowiedzenia upłynie 31.08.2017 r. Nie chcieliśmy wysyłać go na przymusowy urlop, bo był potrzebny w firmie. Niestety, pracownik „kombinuje”: najpierw wziął zwolnienie lekarskie, a teraz zasiłek opiekuńczy na dziecko.
Czy podczas jego pobytu na zasiłku opiekuńczym można mu wysłać (listem poleconym) zobowiązanie do wykorzystania urlopu do końca okresu wypowiedzenia?
Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego po roku pracy

Firma zatrudniała na zlecenie od 1.11.2014 do 31.12.2016 osobę, która dopiero 15.03.2016 przedstawiła orzeczenie z 19.02.2016, ustalając u niej umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od 1.01.2017 osobę tę przyjęto na stałą umowę o pracę.
Od kiedy pracownikowi przysługuje pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy?
Prawo pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy już od daty wręczenia wymówienia

Firma dała 19.06.2017 miesięczne wypowiedzenie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony. Czy wypowiedzenie biegnie już od tej daty, czy dopiero od 1.07.2017 do 31.07.2017, a w konsekwencji, czy osobę tę wolno było zwolnić z obowiązku świadczenia pracy już od 19.06.2017?
Czy w piśmie wypowiadającym umowę okresową trzeba podawać przyczynę rozstania?
Nowe rozporządzenie

Zmiany w świadectwach pracy od 1.06.2017

Ujednolicono terminy wydawania świadectwa pracy po uwzględnieniu wyroków sądowych, a także poszerzono treść świadectwa pracy wystawianego pracownikowi tymczasowemu.

Nowości te wprowadziło rozporządzenie MRPiPS z 24.05.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (DzU poz. 1044).

 • MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sprostowanie…

Obecnie, po uwzględnieniu przez sąd powództwa jakiegokolwiek pracownika (a nie tylko tymczasowego) o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wystawia nowy dokument w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się tego orzeczenia (nowy § 7 ust. 2 rozporządzenia MRPiPS z 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy, DzU poz. 2292, dalej rśp). Poprzednio miał na to 3 dni od uprawomocnienia się wyroku. Pracownikowi w takim przypadku przekazuje się nowe poprawne świadectwo pracy, a stare – najpóźniej tego dnia usuwa z jego akt osobowych i niszczy. Jeśli przed 1.06.2017 nie upłynął dotychczasowy 3-dniowy termin na wydanie świadectwa pracy, wydłużył się on automatycznie do 7 dni (§ 2 nowelizacji).

/p>
Prawo pracy

Czas wystawić świadectwa pracy za stare angaże terminowe

Najpóźniej do końca czerwca 2017 pracodawcy muszą przekazać pracownikom świadectwa pracy za umowy o pracę na czas określony, jeśli zakończyły się przed 31.12.2016.

Nie mają takiego obowiązku, jeśli zainteresowany pracownik wcześniej złożył wniosek o wydanie dokumentu (wówczas trzeba było go sporządzić i wydać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku). Wynika tak z przepisów przejściowych (art. 22) nowelizacji Kp z 16.12.2016 (DzU poz. 2255).

Przypomnijmy, że do końca 2016 pracodawca miał obowiązek przekazania świadectwa pracy za terminowe umowy o pracę (okresową i próbną) po upływie 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszego takiego angażu, a jeśli termin ten przypadł w trakcie umowy terminowej – w momencie jej zakończenia. Tylko na pisemny wniosek zatrudnionego wydawał świadectwo w ciągu 7 dni.

Temat miesiąca

Zmiany w zatrudnieniu tymczasowych pracowników i zleceniobiorców

Trudniej będzie zastąpić pracowników zwykłych pracownikami tymczasowymi oraz „obejść” limity czasu pracy na rzecz jednego użytkownika.
Upowszechni się natomiast kierowanie osób do pracy tymczasowej na podstawie zlecenia.

To skutki nowelizacji z 7.04.2017 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 962, dalej nowelizacja), która weszła w życie 1.06.2017.

Po zmianach agencja pracy tymczasowej śmiało może kierować osoby do takiej pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (głównie są to zlecenia). Wcześniej ustawa z 9.07.2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2016 poz. 360, dalej uzpt) jedynie ogólnie wskazywała na taką możliwość. Nowelizacja sankcjonuje istnienie tymczasowych zleceniobiorców i zabezpiecza standardy ich pracy. Od 1.06.2017 stosuje się do nich odpowiednio przepisy:

Prawo pracy

Czy pracownikowi w wieku przedemerytalnym można obniżyć odprawę

odprawy w kwocie 500% miesięcznego wynagrodzenia pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę, którzy przepracowali w niej ponad 25 lat. Przywiej ten przewidują umowy o pracę. Z powodu kłopotów finansowych firma musi zredukować te świadczenia do poziomu określonego w Kp (miesięczne wynagrodzenie). Teraz szykuje wypowiedzenia zmieniające dla pracowników z propozycją tej obniżki.
Czy można je wręczyć osobom pozostającym pod ochroną przedemerytalną?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak podważyć zadeklarowaną liczebność związku zawodowego

W spółce działa zakładowa organizacja związkowa (zoz), której liczebność od dawna oscyluje wokół wymaganego minimum 10 członków. Na początku stycznia 2017 r. zarząd dostał od niej oświadczenie, że składa się z 12 członków, w tym wszystkich zatrudnionych w naszej firmie. Jednak podejrzewamy, że związek ma mniejszą liczebność.
Czy można to sprawdzić jeszcze teraz, w środku marca, np. zażądać od zoz dodatkowej informacji o jej liczebności albo zaprzestać współdziałania z nią do czasu, aż wykaże minimalny skład?
Zmiana prawa

Kobiety w ciąży pracują dłużej przy komputerach

Od 1.05.2017 mogą one spędzać w pracy do 8 godz. dziennie przed monitorem ekranowym, pod warunkiem że po każdych kolejnych 50 min takiej pracy będą mieć 10-minutową przerwę.
Temat miesiąca

Obowiązki pracodawców wobec osób powołanych na ćwiczenia wojskowe

Pracownicy, zleceniobiorcy i inni zatrudnieni coraz częściej otrzymują karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Odpowiadamy na pytania o prawa i obowiązki stron stosunku pracy i stosunków cywilnych w takich przypadkach.
Prawo pracy

Sprostowanie błędu w świadectwie pracy

Ostatniego dnia stycznia 2017 firma zakończyła współpracę z długoletnim pracownikiem. Wręczono mu też tego dnia świadectwo pracy. Na początku marca były pracodawca zorientował się, że w dokumencie jest błąd – został podany zbyt krótki okres zatrudnienia w firmie. Z byłym pracownikiem nie ma żadnego kontaktu, podobno wyjechał za granicę. Rozporządzenie o świadectwie pracy nic nie mówi nt. poprawienia pomyłki popełnionej przez pracodawcę.
Co zrobić w takim przypadku?
Prawo pracy

Świadectwo pracy za umowy okresowe zakończone w 2016 – do końca czerwca 2017

Pracownik od 10.02.2014 do 9.02.2015 oraz od 10.02.2015 do 9.01.2017 był zatrudniony na podstawie umów o pracę na czas określony. Od 10.01.2017 pracodawca podpisał z nim umowę na czas nieokreślony.
Do kiedy powinien wystawić świadectwo pracy za wskazane angaże okresowe?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Na wystąpienie o sprostowanie świadectwa nadal 7 dni

4.01.2017 r. wystawiliśmy świadectwo pracy do umowy o pracę rozwiązanej 31.12.2016 r. (strony nie zamierzały kontynuować współpracy).
Czy prawidłowo zastosowaliśmy nowy wzór świadectwa pracy? Jaki termin powinien widnieć w pouczeniu na tym dokumencie? Mamy wątpliwości, bo skoro od 1.01.2017 r. terminy na odwołania w prawie pracy uległy wydłużeniu do 21 dni, to dlaczego w nowym wzorze świadectwa pracy, w pouczeniu, nadal jest mowa o 7 dniach?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Upływ 24-miesięcznego terminu w 2016 r. a obowiązek natychmiastowego wydania świadectwa pracy

Spółka zatrudniała pracownika na podstawie 2 okresowych umów o pracę – od 1.07.2014 do 30.06.2015 r. i od 1.07.2015 do 30.07.2016 r. (wcześniej strony nie współpracowały).
Czy powinna mu wystawić świadectwo pracy w 2016 r. po 24 miesiącach? Pracownik o to nie prosił. Od 1.01.2017 r. podpisała z nim umowę na czas nieokreślony. Czy należało wystawić świadectwo pracy po zakończeniu ostatniej umowy okresowej, czy też można z tym poczekać do 30.06.2017 r.?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Urlop ojcowski ma już swoją „formułę”

Stosunek pracy uległ rozwiązaniu 31.12.2016 r., a świadectwo pracy zostało wystawione dopiero 2.01. 2017 r.
Jaki druk należało zastosować – stary czy nowy? Czy w ust. 4 pkt 9 dokumentu można napisać: „urlop ojcowski od... do... udzielony na podstawie art. 1823 Kp na dziecko (imię i nazwisko)”? W dniu ustania zatrudnienia dziecko nie miało ukończonych 2 lat.
Temat miesiąca

Świadectwo pracy 2017 – nowy wzór i zasady wystawiania

Najważniejszy dokument związany ze stosunkiem pracy zyskał nowy wygląd, określono też przejrzystsze zasady jego sporządzania i korygowania.
Prawo pracy

Najniższa pensja w I roku pracy – zmiana umowy o pracę

Umowa o pracę osoby w jej I roku pracy w rubryce „wynagrodzenia” mówi o „najniższej krajowej w wysokości 80% płacy minimalnej”.
Czy skoro od nowego roku trzeba jej płacić pełne minimalne wynagrodzenie, należy zmienić angaż? A jeśli tak, jak to ma wyglądać od strony formalnej (treść korekty, od kiedy obowiązuje)?
Prawo pracy

Dokumenty egzekucyjne najlepiej przechowywać w osobnej teczce

Wszystkie dokumenty dotyczące obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia gromadzimy w osobnej teczce danego pracownika. Niektóre teczki są naprawdę obszerne, obejmują korespondencję z organami egzekucyjnymi. Podczas niedawnej kontroli inspektor pracy polecił, by papiery te trzymać w części B akt osobowych.
Czy miał rację?

Wiele dokumentów dotyczących zatrudnienia pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych pracownika (nazywanych zamiennie teczką personalną). Dzielą się one na 3 części dotyczące: A – kandydata do pracy, B – trwającego stosunku pracy i C – ustania zatrudnienia. Dokumenty w każdej części trzeba wpinać chronologicznie (wg daty ich dostarczenia przez pracownika) i kolejno numerować, a porządek ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w spisie treści (tzw. wykaz), zamieszczonym na początku każdej części (najlepiej, by był on wymienny).

Prawo pracy

Rezygnacja z tworzenia zfśs przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 50 pracowników

Stan zatrudnienia w naszej firmie przekroczył 20 osób (ale wciąż jest poniżej 50). Nie chcemy tworzyć zfśs.
Czy w związku z tym musimy podejmować jakieś czynności?

Pracodawcy zatrudniający wg stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zfśs lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs). Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania informacje w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 3 ust. 3a ustawy o zfśs).

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia powinien być udzielony na konkretne dni

Pracodawca rozstaje się z pracownikiem za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Zgodnie z pisemnym wypowiedzeniem zatrudniony został zobowiązany do odbioru reszty urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni podczas wypowiedzenia, a potem do jego końca jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Po 4 dniach urlopu wypoczynkowego zachorował i niedyspozycja trwała 2 tygodnie. Gdy minęło wymówienie, przysłał wniosek o wypłatę ekwiwalentu za 10 dni niewykorzystanego urlopu. Uzasadniał, że pracodawca nie wskazał konkretnie dni odbioru urlopu wypoczynkowego, choroba przerwała ten urlop, a strony nie wynegocjowały zgodnie z przepisami kolejnego terminu wykorzystania wypoczynku. A skoro tak, to po zakończeniu choroby pracownik pozostawał zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a nie na urlopie.
Co robić?
Ułatwienia w działalności gospodarczej

Mali pracodawcy mogą zrezygnować z posiadanych regulaminów

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników mają prawo wycofać się z regulaminów wynagradzania i pracy w taki sam sposób, jak je utworzyły – uważa resort pracy.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Informacja o warunkach zatrudnienia zamieszczona w angażu

W naszej firmie, zatrudniającej 27 pracowników, zamieszczamy informacje o warunkach zatrudnienia w samych umowach o pracę.
Czy to prawidłowa praktyka, czy też informacja taka musi przybrać formę pisma odrębnego od angażu?

Ułatwienia dla pracodawców od 1.01.2017 r.

Regulaminy pracy i wynagradzania oraz zfśs tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Świadectwa pracy nie trzeba wydawać zatrudnianemu na kolejną umowę o pracę po przerwie nie dłuższej niż 7 dni.
Prawo pracy

Wynagrodzenie za czas nieobecności związanej z badaniami kontrolnymi

Pracownik wracający do pracy po 3-miesięcznej chorobie dostał skierowanie na wykonanie badań kontrolnych w podmiocie medycznym (medycyna pracy), z którym firma podpisała umowę. Jeszcze tego samego dnia poinformował, że w tym tygodniu i następnym nie stawi się do pracy, bo najbliższy wolny termin badań przypada dopiero za 2 tyg.
Jak zakwalifikować taką absencję zatrudnionego (prawie pół miesiąca) i czy pracodawca musi za nią wypłacić wynagrodzenie? Jeśli tak, to jakie?
Prawo pracy

Ile trwa wypowiedzenie wysłane pocztą

Firma zatrudnia pracownika z Ukrainy. 30.09.2016 minęło 3 lata jego pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Strony nigdy wcześniej nie współpracowały. Jednak 20.09.2016 pracownik wyjechał do siebie do domu i nie daje znaku życia. 25.09.2016 wysłano mu więc listem poleconym wypowiedzenie umowy o pracę; pracodawca nie chciał mimo wszystko zastosować „dyscyplinarki”.
Jaki okres wypowiedzenia mu przysługuje: 1- czy już 3-miesięczny? Od kiedy biegnie wypowiedzenie przesłane pocztą i jak w tym przypadku ustalić datę rozwiązania umowy o pracę?
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy dla osoby z krótkim stażem

Pracownik był zatrudniony w firmie od 13.05.2016 do 14.08.2016. Nie została z nim zawarta kolejna umowa. Ukończył studia wyższe w 2006, a w czasie nauki pracował 3-krotnie na kilkumiesięczne umowy o pracę (łącznie przez 8 miesięcy). W latach 2012–2013 pracował za granicą i przedstawił dokument zaświadczający, że w tym okresie wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (przez 18 miesięcy).
W jakim wymiarze przysługuje mu urlop wypoczynkowy i ile nabył u pracodawcy dni urlopu wypoczynkowego, za które należało zapłacić ekwiwalent?
Prawo pracy

Wymuszenie odbioru zaległego urlopu po 30 września

Pracodawca ustala terminy urlopów w porozumieniu z pracownikami, kierując się ich preferencjami i potrzebami firmy. Z jednym z zatrudnionych ustalił, że wykorzysta on 10 dni urlopu wypoczynkowego za 2016 od poniedziałku 26.09.2016. Jednak tuż przed tym terminem pracownik oświadczył, że rezygnuje z tych planów, a urlop rozpocznie w okresie świątecznym. Pracodawca wezwał go na piśmie do jak najszybszego wspólnego wyznaczenia kolejnego okresu urlopu, ale pracownik nie zajął stanowiska.
Co robić? Jakie kary wolno zastosować?
Prawo pracy

Zasady rozliczania zaległych urlopów

Urlopu wypoczynkowego za 2015 pracodawca powinien udzielić najpóźniej 30.09.2016. Wystarczy, że tego dnia pracownik rozpocznie korzystanie z zaległego urlopu.
Prawo pracy

Skutki nieprawidłowego pouczenia pracownika o odwołaniu do sądu pracy

Błędne pouczenie zwalnianego pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy uzasadnia jedynie przywrócenie terminu do tego odwołania, a nie roszczenia o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Prawo pracy

Czy można zrobić korektę zfśs, przesyłając drugą ratę odpisów

Już po wysłaniu pierwszej raty środków na wyodrębniony rachunek zfśs firma dokonała nieplanowanych redukcji grupowych tak, że średnioroczne zatrudnienie zmniejszyło się z 50,25 etatu do 40 etatów przeliczeniowych zatrudnionych w normalnych warunkach.
Czy przelewając drugą turę środków socjalnych, można uwzględnić tę korektę, tzn. obliczyć wysokość całorocznych odpisów z uwzględnieniem cięć kadrowych i na tej podstawie ustalić drugą ratę odpisów?
Prawo pracy

Przymusowy urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia

Pracownik 16.06.2016 złożył wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Skończy się ono 30.09.2016.
Czy pracodawca może mu udzielić jednostronnie, podczas biegnącego wymówienia, urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy na poszukiwanie pracy? Jeśli tak, to czy ma prawo nakazać mu odebranie całego niewykorzystanego urlopu tak, aby zaoszczędzić na ekwiwalencie za urlop?
Prawo pracy

Przerwanie urlopu pracownika – jakie skutki

Pracownik biura rachunkowego złożył wniosek o urlop w sierpniu. Pracodawca wyraził zgodę, ale jednocześnie poinformował go o planach klienta dotyczących połączenia spółek i o ew. konieczności przyjazdu do firmy w czasie urlopu.
Czy i na jakich zasadach można wezwać pracownika do pracy podczas urlopu?
Prawo pracy

Przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę

Pracodawca ustalił plan urlopowy. Niestety, okazało się, że trzeba go zmienić. Część pracowników wnioskuje o zmiany, a niektóre chce wymóc pracodawca.
Czy ma takie prawo?
Prawo pracy

Umowy zawarte w czasie ciąży na celowniku ZUS

Zatrudniliśmy w biurze pracownicę w 3. miesiącu ciąży. Przepracowała u nas 3 miesiące, po czym poszła na zwolnienie lekarskie. Teraz jest na urlopie rodzicielskim. ZUS, który przeprowadził u nas kontrolę, uznał, że pracownica nie podlegała składkom, więc nie ma prawa do zasiłku.
Czy ZUS miał prawo uznać, że pracownik nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
Prawo pracy

Ile zwolnienia na dzieci u kolejnego pracodawcy

Od 1.04.2016 zatrudniliśmy pracownika na ¾ etatu. Wcześniej pracował na ½ etatu i w 2016 zdecydował się na godzinowy wymiar tzw. zwolnienia na dzieci. Przed odejściem z dotychczasowej firmy wykorzystał w 2016 już 3 godziny takiego zwolnienia od pracy.
Ile z tego zwolnienia będzie mu przysługiwać u nas?
Prawo pracy

Akta osobowe dostosowane do zmienionych przepisów

W konsekwencji wejścia w życie od 2.01.2016 i 22.02.2016 nowelizacji Kp dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników i terminowych umów o pracę zmienił się sposób prowadzenia teczek personalnych pracowników.
Prawo pracy

Od kiedy liczyć bieg 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony

Spółka 29.02.2016 podpisała z pracownikiem pierwszą umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy. Datę rozpoczęcia świadczenia pracy strony ustaliły na 1.04.2016, a zakończenia – na 1.03.2017.
Od kiedy liczyć bieg 33 miesięcy wyznaczających maksymalny limit czasu trwania zatrudnienia okresowego tej osoby? Od lutego czy kwietnia 2016?
Prawo pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy płatne jak urlop

Wypowiadam umowę o pracę pracownikowi, który ma ruchome składniki wynagrodzenia. Chcę go jednocześnie zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie?
Prawo pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę przestaje wiązać umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawarta z poprzednim pracodawcą.
Prawo pracy

Zasiłek macierzyński przy umowie na czas określony

W mojej kilkuosobowej firmie jedna z pracownic pod koniec października 2015 r. przedłożyła zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jest na początku trzeciego miesiąca ciąży. Dodam, że jest zatrudniona na podstawie terminowej umowy o pracę, która formalnie wygasa z końcem roku. Tak zostało ustalone w umowie, ale nie mam pewności, czy w tej sytuacji jest ona wiążąca. Wiem, że przepisy chronią kobiety w ciąży przed zwolnieniem z pracy, ale nie w każdym przypadku.
Czy pracownica może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a potem wychowawczego? Co ze składkami ZUS za te okresy? Jakie ciążą na mnie wobec niej obowiązki?
Prawo pracy

Dodatkowe zatrudnienie w trakcie urlopu wychowawczego

Jedna z pracownic zatrudnionych na pełny etat przebywa na urlopie wychowawczym od ponad 2 lat. Pracodawca przypadkowo dowiedział się, że postanowiła podjąć zatrudnienie w drugiej firmie jeszcze w trakcie urlopu, udzielonego jej w celu umożliwienia sprawowania opieki nad dzieckiem.Czy podczas urlopu wychowawczego można podejmować jakąkolwiek pracę i to bez powiadomienia o tym pracodawcy?
Czy z tego powodu pracodawca może rozwiązać umowę o pracę?
Prawo pracy

Jak uwolnić się od zfśs

Spółka z o.o. zatrudnia ok. 50 pracowników. Czy może zrezygnować z tworzenia zfśs?
Prawo pracy

Pracownik w wieku przedemerytalnym szczególnie chroniony

Pracodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zatrudnia elektryka samochodowego, który jest w wieku przedemerytalnym (a także 5 innych pracowników). Chce całkowicie zmienić profil działalności (na sklep internetowy) i pracownik z takimi kwalifikacjami nie będzie już potrzebny.
Czy i jak można go zwolnić z pracy?
Prawo pracy

Co z zfśs po likwidacji zakładu pracy

Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą postanowił o jej likwidacji i dał z tego powodu wypowiedzenia wszystkim 5 pracownikom. Wypowiedzenia upłynęły 31.05.2015 r., ale na ten dzień przedsiębiorcy zostały jeszcze pieniądze na wyodrębnionym rachunku bankowym zfśs.
Co ma z nimi zrobić, aby być w zgodzie z prawem?
Prawo pracy

Kontrolne badanie lekarskie między długą chorobą a wypoczynkiem

Pracownik poinformował o powrocie do pracy po przewlekłej chorobie, podczas której niemal wyczerpał okres zasiłkowy. Bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim zamierza wykorzystać cały zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy, co łącznie daje 52 dni robocze (ponad dwa miesiące kalendarzowe). Pracodawca chce mu iść na rękę i zaakceptować wniosek.
Czy przed rozpoczęciem wypoczynku trzeba go wysłać na kontrolne badania lekarskie, zgodnie z art. 229 § 2 Kp?
Prawo pracy

Bez zerwania współpracy nie ma odprawy

Pracownik ustalił prawo do emerytury i zaczął ją pobierać podczas trwającego zatrudnienia. Zwrócił się do pracodawcy o wypłatę odprawy emerytalnej? Czy ma do niej prawo?
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę ze zwolnieniem z obowiązku jej świadczenia

Firma zatrudniła pracownika na okres próbny - na 3 miesiące. Szybko okazało się, że nie nadaje się do pracy. Postanowiono się z nim rozstać, a ponadto zwolnić z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia.
Czy w wypadku umowy na okres próbny takie działania są możliwe?
Prawo pracy

Zwiększenie rocznego limitu nadgodzin

Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób i ma regulamin pracy. Nie wiąże go układ zbiorowy pracy. Chce wprowadzić wyższy niż wynikający z Kp limit nadgodzin.
Jak może to zrobić i jaka jest maksymalna liczba nadgodzin na rok?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....