PPK - Pracowniczy Program Kapitałowy

Prawo pracy

Jak zawrzeć porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej środkami PPK

Firma zatrudnia 12 pracowników i 2 zleceniobiorców, objętych obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Do 23.03.2021 musi zawrzeć z reprezentacją pracowników porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej mającej zarządzać środkami PPK.
Jak wyłonić tę reprezentację? Czy może być jednoosobowa? Czy pracodawca może wskazać przedstawicieli pracowników? Jakich wymaga to formalności? Czy ww. porozumienie trzeba sporządzić na piśmie?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niższa wpłata do PPK wiąże od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia przez pracownika

Pod koniec grudnia pracownica, zatrudniona na 3/4 etatu i zapisana do PPK, złożyła oświadczenie o obniżeniu do 1,5% podstawy wymiaru finansowanej przez nią wpłaty podstawowej do programu, z powodu osiągania wynagrodzenia z różnych źródeł niższego od 120% pensji minimalnej. Obniżoną składkę potrąciłam już na liście płac sporządzonej 28.12.2020 r.
Czy postąpiłam prawidłowo? Skąd mam uzyskać informację, ile ona zarabia w innych miejscach zatrudnienia, aby zweryfikować wysokość składki? Czy wystarczy oświadczenie pracownicy, a jeśli tak, to jak ma ono wyglądać zgodnie z RODO?

Zmniejszoną prawidłowo przez uczestnika wpłatę podstawową do PPK pracodawca potrąca dopiero od następnego miesiąca – pod warunkiem sprawdzenia prawidłowości zgłoszonej deklaracji. Kontrolując, czy wynagrodzenie pracobiorcy uzyskiwane z różnych źródeł nie przekracza 120% minimalnej pensji, pracodawca monitoruje wyłącznie kwoty przez siebie wypłacane.

PPK u pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób – terminarz

Wiosną najmniejsi pracodawcy prywatni zgłoszą do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) pierwszych członków załogi. Muszą przy tym dotrzymać ustawowych terminów.

Pracodawcy sektora prywatnego, którzy 30.06.2020 r. zatrudniali poniżej 20 osób (dalej pracodawcy 20–), wdrażają PPK od 2021 r., w związku z czym mają zawrzeć najpóźniej:

  • 23.03.2021 r. – porozumienie z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników ws. wyboru instytucji finansowej,
  • 23.04.2021 r. – umowę o zarządzanie PPK,
  • 10.05.2021 r. – umowę o prowadzenie PPK.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Od świadczenia przyznanego pracownikom na urlopie macierzyńskim zwykle nie ma wpłat do PPK

Spółka finansuje wszystkim pracownikom składki na grupowe ubezpieczenie na życie o wartości po 100 zł – również pracownikom na zasiłkach macierzyńskich.
Czy od wartości składek trzeba naliczać i odprowadzać wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego?

Nie. Od dodatkowych świadczeń pozapłacowych, przekazywanych pracownikowi przebywającemu na zasiłku macierzyńskim, nie odprowadza się składek ZUS. Nie wchodzą one do podstawy wymiaru wpłat do PPK.

PPK

Jak zoptymalizować rozliczanie wpłat do PPK

Pracodawcy 50+ i 20+, którzy pierwszą listę płac po zawarciu umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (PPK) sporządzą w miesiącu następującym po miesiącu nawiązania tej umowy, znacznie ułatwią sobie rozliczanie składek wpłacanych do programu.

Najpóźniej do 10.11.2020 r. podmioty prywatne 50+ i 20+ muszą zawrzeć pierwsze umowy o prowadzenie PPK (art. 134 ust. 1 i 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dalej ustawa o PPK). Następnie co miesiąc będą naliczać, potrącać i dokonywać wpłat do programu.

Zapisywanie pracobiorców do PPK – kalendarz dla podmiotów 50+ i 20+

Jesienią mali pracodawcy prywatni zgłoszą do pracowniczych planów kapitałowych pierwszych członków załogi. Muszą to zrobić według ustawowego terminarza.
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.
Podatki i prawo gospodarcze

PIT od wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę

Pracodawca, zobowiązany do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w pierwszym terminie, zawarł 4.11.2019 r. umowę o prowadzenie PPK z towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Pierwsza wypłata pensji zatrudnionym (pracownikom, zleceniobiorcom i członkowi rady nadzorczej) umieszczonym na liście uczestników PPK, stanowiącym załącznik do ww. umowy, nastąpi 28.11.2019, a kolejna – 27.12.2019 r.
Jak na liście płac rozliczać dokonywane wpłaty do programu, finansowane przez obie strony? Dodam, że pracodawca zadeklarował pokrywanie za wszystkich uczestników wpłat dodatkowych w wysokości 1% wynagrodzenia.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....