Podatki Dochodowe CIT i PIT

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Podatki 2021

Dla kogo 9% stawka CIT

W 2021 więcej podatników skorzysta z obniżonej stawki CIT – to efekt podniesienia limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki 9%.

Stawka w wysokości 9% podstawy opodatkowania dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Mogą ją stosować podatnicy mali lub rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia – z określonymi w ustawie wyjątkami dotyczącymi niektórych działań restrukturyzacyjnych). Od 1.01.2021 prawo do tej stawki mają również spółki komandytowe i jawne, które stały się podatnikami CIT.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

CIT i PIT

Ograniczenia w wyborze różnych form opodatkowania przychodów i dochodów z tego samego źródła

Od 1.01.2021 znacznie rozszerzono prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy podatnik, który wybierze tę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, będzie mógł równolegle płacić z innego biznesu liniowy PIT albo podatek według skali?
Czy jeśli będzie działać w spółce jawnej lub partnerskiej, to wszyscy wspólnicy muszą również przejść na ryczałt ewidencjonowany?

Rozszerzenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) do uzpd. Chodzi o:

CIT i PIT

Wybór liniowego PIT pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia

Kto wybrał podatek liniowy, nie może rozliczyć się razem z małżonkiem, nawet jeśli zawiesił działalność gospodarczą.

Potwierdzają to orzeczenia sądów administracyjnych.

CIT i PIT

Sprzedaż kryptowaluty otrzymanej jako zapłata za sprzedane towary – jaki koszt uzyskania

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) za wykonaną usługę otrzymał zapłatę w kryptowalucie.
Czy wartość usługi lub otrzymanej waluty wirtualnej stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego zbycia?

W myśl art. 30b ust. 1a updof opodatkowaniu (stawką 19%) podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, tj. osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu obrotu kryptowalutami a kosztami uzyskania tych przychodów (zob. art. 30b ust. 1b).

CIT i PIT

Nieodpłatnie otrzymane testery przekazane klientom – czy są przychodem

Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży kosmetyków. Ich producenci przekazują jej testery produktów. Nie są one przeznaczone na sprzedaż, lecz mają służyć zaprezentowaniu właściwości oferowanych towarów klientom salonów, do których sprzedaje je spółka. Wspólnie ze sprzedawcami detalicznymi (właścicielami salonów) organizuje ona różne akcje promocyjne z wykorzystaniem testerów. Przekazuje je kontrahentom niezależnie od ilości bądź wartości zamówionego towaru.
Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie testerów jest dla spółki przychodem podatkowym? Czy z racji wydania ich kontrahentom powstaje taki przychód?
CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2021

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł (w ramach tzw. procedury WHT refund), przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) a potem do końca czerwca i grudnia 2020 (dla podatników CIT i PIT).

CIT

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i jawnych

W nowym roku do grona podatników CIT dołączą spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Zmianę wprowadza ustawa z 28.11.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w DzU z 30.11.2020 poz. 2123, dalej nowelizacja).

PIT i CIT

Szersza ulga z tytułu darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 i wsparcie oświaty

Odliczeniu od dochodu będą podlegać darowizny przekazane w całym 2020 (nie tylko do końca września), a także w kolejnym roku – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Taką zmianę – rozszerzającą zakres ulg przewidzianych w:

1) art. 52n updof i art. 38g updop,

2) art. 52x updof i art. 38p updop,

CIT i PIT

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej – czy jest opodatkowane CIT

Spółka z o.o. otrzymała w 2020 dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1.07.2019 do 31.12.2019. Stanowi ono pomoc de minimis, ma charakter nieodpłatny i bezzwrotny.
Czy pomoc ta podlega CIT, czy też jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop albo art. 17 ust. 1 pkt 47 updop?

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 14 updop, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych bądź współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych bądź międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów (u podatników PIT świadczenia te stanowią przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 updof).

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

PIT, CIT, VAT

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021

Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2020 nie przekroczy 9 031 000 zł, skorzystają w 2021 z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym podatnikiem będzie ten o sprzedaży nieprzekraczającej 5 418 000 zł.

Wzrost limitów wynika w tym wypadku ze zwyżki średniego kursu euro, ale już w przypadku podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest efektem podniesienia ustawowych progów uprawniających do rozliczania się w tej formie i do kwartalnych wpłat podatku.

Podatek dochodowy

Odpisy aktualizujące wartość należności jako koszty uzyskania przychodów

W razie wystąpienia ryzyka nieotrzymania zapłaty od dłużnika obowiązkiem wierzyciela jest utworzenie w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego w celu „czasowego” urealnienia wyniku finansowego. Artykuł przedstawia zasady uznawania takich odpisów za koszty uzyskania przychodów oraz sposoby dalszych rozliczeń podatkowych związanych z różnymi „scenariuszami” postępowania z wierzytelnością.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w uor, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie przychodu ze zbycia przedsiębiorstwa

Jak ustalić przychód w przypadku sprzedaży przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą prawa majątkowe (licencje oraz know-how)?
Czy w takiej sytuacji uzyskany przychód należy częściowo zakwalifikować do zysków kapitałowych?
Temat miesiąca

Likwidacja działalności – konsekwencje w PIT i CIT

Zanim ustanie byt prawny likwidowanego przedsiębiorcy, musi on dopełnić wielu formalności wobec fiskusa i rozliczyć się z podatku dochodowego.

Obowiązki w zakresie PIT i CIT związane z zakończeniem działalności gospodarczej są uzależnione od formy opodatkowania podatkiem dochodowym i od rodzaju prowadzonej ewidencji.

CIT i PIT

Wzmocnienie odporności pracowników podczas pandemii wpływa na przychody firmy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup dla pracowników leków i preparatów wzmacniających odporność w czasie epidemii koronawirusa, a także na ich zaszczepienie przeciwko grypie.

O jej wydanie wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą okien. We wniosku wskazała, że z uwagi na epidemię COVID-19 podjęła środki zaradcze, zabezpieczające pracowników przed ew. zarażeniem się i zachorowaniem na tę chorobę, a tym samym ograniczające ryzyko dla jej działalności, polegające na uszczupleniu mocy produkcyjnych.

PIT

Jak ustalić wartość darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, odliczanej od dochodu

Przedsiębiorczyni rozpoczęła w 2020 produkcję maseczek ochronnych. Część przekazała podmiotom leczniczym, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, na podstawie zawartych z nimi umów darowizny. W umowach jako wartość darowizny wskazano wartość rynkową maseczek.
Czy ta wartość powinna być również przyjęta w celu ustalenia kwoty darowizny odliczanej od dochodu na podstawie art. 52n ust. 1 updof, czy też należy ją ustalić według kosztu wytworzenia maseczek?

Przywołany przepis pozwala na odliczenie (przy obliczaniu zaliczki na PIT lub podatku w zeznaniu rocznym) od dochodu (a ściślej od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof) darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, spełniających poniższe warunki:

PIT

Działalność indywidualna i w spółce komandytowej a prawo do zryczałtowanego opodatkowania

Uzyskiwanie przychodów ze spółki osobowej (komandytowej) nie wyklucza możliwości opodatkowania dochodów lekarza z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Tak wynika z wyroku NSA z 30.07.2020 (II FSK 3407/18). Spór dotyczył wykładni art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd – co należy rozumieć przez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w art. 23 uzpd. Organy podatkowe i WSA przyjęły, że jeżeli podatnik jest wspólnikiem spółki komandytowej i tym samym może uzyskiwać przychody z udziału w tej spółce, jest to równoznaczne z prowadzeniem przez niego innej działalności gospodarczej. A to wyklucza opodatkowanie indywidualnie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (lekarskiej) w formie karty podatkowej.

Ceny transefowe

Korekta cen transferowych

Podatkowe skutki korekt cen transferowych, dokonywanych przez podmioty powiązane, budzą wiele wątpliwości. Celem artykułu jest przyjrzenie się dotychczasowej praktyce organów podatkowych w tym zakresie, zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i VAT.

Zaostrzenie regulacji prawnych i nowe obowiązki sprawozdawcze zmuszają podatników do bardziej wnikliwego przyjrzenia się transakcjom zawieranym z podmiotami powiązanymi. Z uwagi na zmienne warunki rynkowe oraz brak porównywalnych danych rynkowy charakter transakcji niejednokrotnie trudno jest oceniać na bieżąco. Ocena, czy stosowane w relacjach między podmiotami powiązanymi ceny odpowiadały cenom rynkowym, jest zatem często dokonywana ex post (po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego).

Podatki i prawo gospodarcze

Przesunięcie terminu wypłaty dywidendy z powodu COVID-19 – skutki w CIT

Z uwagi na możliwe pogorszenie sytuacji finansowej spowodowane pandemią COVID-19 walne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o przesunięciu terminu wypłaty dywidendy.
Czy w związku z tym spółka uzyskała przychód z nieodpłatnych świadczeń, podlegający CIT?

Nie, jeśli uchwała została podjęta przed upływem pierwotnie ustalonego terminu wypłaty dywidendy. Do przychodów podatkowych zalicza się – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop – wartość otrzymanych przez podatników CIT rzeczy lub praw, a także innych świadczeń:

CIT/PIT

Ulga IP Box w praktyce

Począwszy od 2019 r. kwalifikowane dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu CIT oraz PIT przy zastosowaniu obniżonej 5% stawki (tzw. ulga IP Box). Przepisy dotyczące ulgi, pomimo obszernych objaśnień MF, wciąż pozostawiają sporo wątpliwości. Budzi to obawy u przedsiębiorców, którzy mogliby korzystać z tej preferencji.
Artykuł przedstawia aktualne problemy stosowania ulgi IP Box oraz główne wątpliwości podatników.

Według najnowszych badań GUS dotyczących działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w latach 2016–2018 innowacyjność ta była na poziomie niemal 22%, co oznacza, że taki odsetek badanych firm wdrażał innowację.

Rachunkowość

Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału – ujęcie w księgach rachunkowych

Nasza spółka z o.o., ustalając za lipiec 2020 r. zaliczkę na poczet CIT, skorzystała z uprawnienia zawartego w art. 15cb updop i zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów oprocentowanie części zysku netto za 2019 r., który w myśl uchwały zgromadzenia wspólników zasilił kapitał rezerwowy.
Jak zaksięgować to oprocentowanie?

Zgodnie z art. 15cb updop spółki kapitałowe i ska mogą uznać za koszt uzyskania przychodów hipotetyczne oprocentowanie:

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodpłatne udostępnienie maszyn kontrahentowi do wykonania usług – skutki w CIT

Spółka z o.o. Y zamówiła usługi w spółce z o.o. X. Udostępniła nieodpłatnie maszyny (środki trwałe) niezbędne do wykonania tych usług. Zgodnie z umową użyczenia usługodawca (X) może wykorzystywać je wyłącznie do świadczenia usług na rzecz usługobiorcy (Y). Dzięki użyczeniu maszyn cena za usługę może być niższa. Świadczenie to, mimo braku przepływu gotówkowego, będzie wzajemne i ekwiwalentne.
Czy w wyniku używania przekazanych maszyn usługodawca uzyska przychód z nieodpłatnego bądź częściowo odpłatnego świadczenia?
Czy pomimo oddania maszyn do korzystania usługodawcy usługobiorca zachowuje prawo do ich amortyzacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Odwołanie rezerwacji w hotelu – ujęcie w kosztach podatkowych

Zdarza się, że rezygnujemy z noclegów zarezerwowanych dla pracowników (w związku z planowanymi podróżami służbowymi) bądź dla kontrahentów, którzy przyjeżdżają na spotkania w siedzibie naszej spółki. Nie zawsze udaje nam się odwołać rezerwacje bezkosztowo – czasami jest już po prostu za późno.
Czy koszty związane z odwołaniem zarezerwowanych noclegów możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Wydatki na rekrutację pracowników jako koszty podatkowe

Spółka prowadzi postępowanie rekrutacyjne na stanowisko dla specjalisty. Kandydaci polecani przez firmę rekrutacyjną, jak również bezpośrednio przesyłający CV, mieszkają w różnych częściach Polski, zdarza się, że w oddalonych od siedziby spółki o setki kilometrów. Wytypowani potencjalni pracownicy, zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, pytają o pokrycie kosztów przejazdu, a czasami nawet noclegu, jeżeli nie jest możliwy przyjazd w dniu spotkania. Ponieważ na niektórych kandydatach spółce bardzo zależy, jest gotowa ponieść takie koszty.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Firma poszukująca specjalisty, z czym wiążą się dodatkowe koszty ponoszone na rzecz kandydata do pracy, powinna mieć prawo zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych.

CIT i PIT

Rozliczenie kosztów używania samochodów elektrycznych

Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochody osobowe o napędzie elektrycznym – na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auta są używane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych (wykluczona jest możliwość prywatnego użytku). Dla każdego pojazdu spółka złożyła VAT-26 w US, prowadzi też ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT, w celu wykluczenia wykorzystania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Użytkując samochody, spółka ponosi następujące wydatki: miesięczne raty leasingowe, opłaty miesięczne za świadczone usługi relokacji samochodów, ładowanie, mycie, czyszczenie, ubezpieczenia OC, AC, NNW, usuwanie szkód komunikacyjnych, naprawy (w tym części zamienne), koszty eksploatacyjne (wymiany części) i administracyjne (np. rejestracji), abonament rtv (radio).
Czy ma prawo zaliczenia 100% tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Wydatki na wymianę części składowych środka trwałego – ujęcie w kosztach podatkowych

Spółka z o.o. wykorzystuje specjalistyczne maszyny, będące środkami trwałymi, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Niedawno wymieniła niektóre zużyte części składowe tych maszyn. Wymiana nie spowodowała zmiany przeznaczenia i pełnionej funkcji, zwiększenia wydajności maszyny ani wzrostu wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania. Wydatki na ten cel zostały księgowo zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Czy spółka może je jednorazowo zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość tych środków, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Temat miesiąca

Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców mogą mieć różne skutki podatkowe

W wielu przepisach – również antykryzysowych – zleceniobiorcy są traktowani na równi z pracownikami. Nie zawsze natomiast skutki zatrudnienia tych osób są identycznie interpretowane przez organy podatkowe. Dotyczy to zarówno kosztów uzyskania przychodów, jak i podstawy opodatkowania VAT.

Kp reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (art. 1). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). Niektóre ustawy pozwalają jednak traktować zleceniobiorców na równi z pracownikami, uznając jednych i drugich za osoby wykonujące pracę zarobkową (np. ustawa o związkach zawodowych).

CIT i PIT

Rozliczenie kosztów pośrednich w przypadku korzystania z ulgi IP BOX

Przedsiębiorca (podatnik PIT), który tworzy programy komputerowe, chce skorzystać z ulgi IP Box. Poza kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem programu ponosi koszty pośrednie, takie jak koszty leasingu samochodu, najmu lokalu, materiałów biurowych. Służą one także działalności niezwiązanej z IP Box.
Czy je również można rozliczyć w ramach ulgi? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jeśli powyższe koszty są związane z wytworzeniem innowacyjnego programu komputerowego w ramach działalności badawczo rozwojowej (B+R), to można je uwzględnić w rachunku podatkowym. Koszty pośrednie, mimo że nie są związane bezpośrednio z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej kwalifikowane IP), są niezbędne do wytworzenia tych praw i są w ścisłej relacji z uzyskiwanymi przychodami z tych praw. Brak możliwości przypisania kosztów pośrednich do przychodów osiąganych ze sprzedaży kwalifikowanych IP mógłby prowadzić do sytuacji, w której nie zostałyby one rozliczone.

CIT i PIT

Spór o ważność starych zezwoleń na działalność w SSE – in dubio pro tributario

W latach 2016 i 2017 straciły ważność zezwolenia strefowe wydane przed 2001, najczęściej na 15–20 lat. W konsekwencji tzw. starzy przedsiębiorcy strefowi w większości nie wykorzystali przysługującego im zwolnienia podatkowego. Walczą o prawo skorzystania z przedawnionego zwolnienia w sądach, a te coraz częściej przyznają im rację.

Przykładem jest nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie z 2.06.2020 (I SA/Rz 233/20), w którym sąd wydał wyrok nie na podstawie analizy przepisów strefowych (stwierdzając, że rodzą duże trudności interpretacyjne), ale bazując na ogólnej zasadzie podatkowej wyrażonej w art. 2a Op: in dubio pro tributario.

CIT i PIT

Zapłata za wytworzenie dzieła nie musi być kosztem

Nie każda umowa o dzieło zawarta przez przedsiębiorcę ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Kwestią sporną była zasadność zaliczenia przez skarżącą spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wyjazdy lekarzy na kongresy oraz na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło. Skarżącą łączyła z zagraniczną spółką B umowa o świadczenie usług reklamowych. Obejmowała ona m.in. świadczenie usług reklamowych, badań rynku i usług doradczych, zaś w załączniku do tej umowy jako jeden z przejawów świadczenia przez skarżącą usług reklamowych wyszczególniono wysyłanie lekarzy na zagraniczne kongresy.

Ceny transferowe

Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych za 2019 r.

Z końcem grudnia 2020 r.[1] mija termin wypełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie cen transferowych za ubiegły rok. Wiele wątpliwości budzi, na kim te obowiązki ciążą, a kto jest z nich zwolniony.

Termin realizacji tych obowiązków upływa zasadniczo odpowiednio z końcem dziewiątego miesiąca „po zakończeniu roku obrotowego” (obowiązek złożenia US wspomnianego oświadczenia) i „po zakończeniu roku podatkowego” (przekazanie Szefowi KAS informacji o cenach transferowych). Często pada pytanie o termin sporządzenia samej lokalnej dokumentacji cen transferowych. Updop nie wskazuje go jednoznacznie. Zgodnie z art. 11k ust. 1 podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych „za rok obrotowy”, a dokumentację tę należy przedłożyć na żądanie organów podatkowych w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego żądania (art. 11s ust. 1).

Podatki i prawo gospodarcze

Podatkowe skutki obniżania czynszów przedsiębiorcom w związku z COVID-19

Jednym z następstw trwającej pandemii jest powszechna od kilku miesięcy praktyka obniżania czynszów najemcom lokali i budynków lub zwalniania ich z obowiązku zapłaty.
Jakie są konsekwencje takich działań w podatku dochodowym i VAT?

Z uwagi na skutki podatkowe – zarówno dla wynajmujących, jak i dla najemców – istotne jest, by obniżenie najemcom czynszów/zwolnienie ich z czynszów miało podstawę w sporządzonych aneksach do umów najmu lub pisemnych porozumieniach. Ogromna większość umów najmu zawierana jest bowiem w formie pisemnej, zaś zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia art. 77 § 1 Kc).

Temat miesiąca

Zawieszenie działalności gospodarczej – skutki w podatku dochodowym i VAT

Epidemia koronawirusa spowodowała, że część przedsiębiorców – przede wszystkim osoby fizyczne niezatrudnianiające pracowników – decyduje się zawiesić działalność na pewien czas. Rzutuje to na ich obowiązki i uprawnienia podatkowe.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (z wyjątkami dotyczącymi m.in. osób przebywających na urlopach macierzyńskich czy na urlopie wychowawczym) może na pewien czas zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (DG) na zasadach określonych w Pp. W okresie zawieszenia nie można wykonywać DG i osiągać z niej bieżących przychodów (art. 25 ust. 1 Pp). Dozwolone czynności wskazano w art. 25 ust. 2 Pp (patrz ramka).

CIT

Zagraniczne zakupy a ulga na złe długi w CIT

Spółka z o.o. zaopatruje się za granicą w materiały do produkcji. Zdarza się, że płaci za nie z dużym opóźnieniem, przekraczającym 90 dni.
Czy jest obowiązana do zwiększania podstawy opodatkowania CIT o wartość nieuregulowanych zobowiązań?

Od 1.01.2020 obowiązują przepisy nakładające na dłużników obowiązek zwiększania podstawy opodatkowania (zmniejszania straty podatkowej) w przypadku nieuregulowanych świadczeń pieniężnych. Są to art. 18f oraz art. 25 ust. 19–26 updop.

CIT

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup materiałów marketingowych

Spółka z o.o. kupuje materiały marketingowe służące wsparciu sprzedaży. W momencie zakupu wprowadza je na stan magazynu, z którego następnie są stop‑ niowo wyprowadzane w miarę zużycia do akcji promocyjnych (jeszcze w tym samym roku lub w latach kolejnych po zakupie).
Od strony rachunkowej wydatki te obciążają konta wynikowe spółki w momencie zakupu (otrzymania faktury). Działania promocyjne, do których wykorzystywa‑ ne są materiały marketingowe, nie mają bezpośredniego powiązania ze sprzedażą (dystrybucją) konkretnych produktów spółki.
Czy prawidłowe jest ujęcie tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów w momencie odniesienia ich w ciężar kont o charakterze wynikowym (moment ujęcia w księgach spółki), tj. w chwili ich zakupu i otrzymania faktury?

KIS w interpretacji z 29.04.2020 (0111-KDIB1-2.4010.89.2020.1.BG), powołując się na orzecznictwo sądowe, uznała, że uzależnienie momentu ujęcia kosztów podatkowych od momentu odniesienia wydatku w ciężar kont o charakterze wynikowym w księgach rachunkowych jest nieprawidłowe.

Spółki osobowe

Rozliczenie wyniku spółki komandytowej u jej wspólników – aspekty podatkowe i księgowe

W artykule przedstawiono zasady podziału wyniku spółki komandytowej, opodatkowania zysku i ujęcia go w księgach rachunkowych wspólników ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami prawnymi.

Spółka komandytowa (dalej sp.k.) jest coraz bardziej popularną formą spółki osobowej prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują art. 102–124 Ksh. W sp.k. musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej w umowie sp.k. i mogący ją reprezentować tylko jako pełnomocnik, oraz drugi, mający status komplementariusza, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i prowadzący jej sprawy.

Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek u źródła od zagranicznego zakładu polskiego rezydenta

Spółka ma w Niemczech zakład (w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), który na potrzeby swojej działalności kupuje tam usługi reklamowe i badania rynku. Płaci za nie spółka w Polsce, ale ostatecznie, wskutek rozrachunków wewnętrznych, wydatek ten obciąża koszty zakładu.
Czy mimo to należy przy przelewie potrącić w Polsce podatek u źródła? Jeśli tak, to czy wiadomo już, kiedy wejdą w życie zaostrzone przepisy o podatku u źródła, uchwalone w 2018 r.?

Jeżeli zakład wykonuje za granicą rzeczywistą działalność gospodarczą, a kupowane usługi służą tej działalności, to w Polsce nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła. Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 15.04.2020 r. (SP4.8223.1.2020).

Podatki i prawo gospodarcze

Zwolnienie z PIT dla nagród rzeczowych do 200 zł

Spółka reklamuje swoje produkty w internecie na platformie marketingowo-szkoleniowej skierowanej do sprzedawców tych produktów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niezwiązanych ze spółką umową o pracę ani umową cywilnoprawną). Spółka przekazuje tam informacje o posiadanym w sprzedaży asortymencie, a także umożliwia sprzedawcom odbywanie szkoleń produktowych. Zgodnie z regulaminem platformy jej użytkownikom – po zdobyciu określonej liczby punktów za aktywność na platformie i udział w szkoleniach – przysługują nagrody od spółki. Ich jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł.
Czy nagrody te są objęte zwolnieniem od PIT przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68a updof wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof (a więc zaliczanych do przychodów z innych źródeł), otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeśli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami MF – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) i do końca czerwca 2020 (dla podatników CIT i PIT).

CIT i PIT

Korekta przychodów i kosztów po unieważnieniu umowy

Zarówno unieważnienie umowy sprzedaży z mocą wsteczną, jak i jej rozwiązanie z momentem zawarcia porozumienia stron, spowodowane problemami finansowymi kontrahenta i zaleganiem przez niego z zapłatą całej ceny, pozwala na bieżącą korektę przychodów (u sprzedawcy) i kosztów (u kupującego).

Potwierdzają to interpretacje KIS z 25.05.2020 (0111-KDIB1-2.4010.140.2020.4.MZA) i 19.03.2020 (0111-KDIB1-1.4010.615.2019.4.SG).

CIT i PIT

Samochód użyczony lub wynajęty przez spółkę jej udziałowcowi – jak ustalić przychód opodatkowany PIT

Pracownik, który korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika.
Czy dotyczy to również udziałowca spółki, który nieodpłatnie lub za niską odpłatnością korzysta z jej samochodu? Czy on również ma przychód z nieodpłatnych świadczeń, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Jeżeli udziałowiec nie jest pracownikiem spółki, to nie ma do niego zastosowania art. 12 ust. 2a updof. Przepis ten określa bowiem zryczałtowaną kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jedynie u pracowników. Nie oznacza to jednak, że pozostałe osoby korzystające z firmowego samochodu nieodpłatnie nie mają z tego tytułu przychodu. Przeciwnie, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ są nim, zgodnie z wyrokiem TK z 8.07.2014 (K 7/13), świadczenia, które:

CIT i PIT

Hodowla kotów rasowych jako działalność rolnicza

Czy dochód z hodowli kotów rasowych we własnym gospodarstwie rolnym jest dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej podlegającym PIT?

Nie. Z art. 2 ust. 1 pkt 1 updof wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

CIT i PIT

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola finansowane dotacją objęte PIT

Przychody dyrektora prowadzącego niepubliczne przedszkole są przychodami z działalności gospodarczej.

Spór dotyczył sposobu opodatkowania PIT wynagrodzenia finansowanego z dotacji udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pobieranego z racji pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, będącego jednocześnie organem prowadzącym dla tego przedszkola.

Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej – jednak bez PIT

Spółka zwraca członkom rady nadzorczej (niebędącym jej pracownikami) koszty poniesione przez nich z tytułu przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach rady, odbywających się poza miejscem zamieszkania tych osób (w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, lub poza nią). Zwrot następuje na podstawie przedłożonych przez członków rady rachunków, biletów, faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.
Czy jako płatnik PIT spółka może stosować zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof dla zwrotu kosztów podróży służbowych?

Co do zasady zwrot kosztów podróży (przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia) członkom rady nadzorczej (RN) stanowi dla tych osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 updof, objęty PIT. Spółka jako płatnik może jednak zastosować zwolnienie od PIT, wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof – jeżeli przychód ten nie przekracza limitów określonych w rozporządzeniu MPiPS z 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 poz. 167).

Koronawirus

Ewidencja i opodatkowanie pomocy udzielonej przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju w związku z koronawirusem

W jakiej wysokości i w którym momencie ująć w księgach i opodatkować środki otrzymane w formie subwencji z PFR, w ramach tarczy finansowej?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) realizuje rządowy program wsparcia (tzw. tarcza finansowa) przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2. Głównym celem programu jest wsparcie wskazanej grupy docelowej przez udzielanie zwrotnych subwencji finansowych. Gdy beneficjent spełni warunki określone w programie pomocowym, wówczas zobowiązanie zwrotu otrzymanych środków może zostać umorzone do wysokości 75% finansowania.

Koronawirus

Kolejne zmiany podatkowe niewynikające z tarczy antykryzysowej

Poluzowanie rygorów przy zapłacie na rachunek spoza „białej listy”, doprecyzowanie przepisów o ulgach IP Box oraz na złe długi, a także wprowadzenie klauzuli przeciwodsetkowej to najważniejsze nowości w ustawach o podatku dochodowym. Nie mają one związku z pandemią koronawirusa. Były planowane już wcześniej, lecz dopiero teraz zostały uchwalone.

Wprowadza je ustawa z 5.06.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1065, dalej ustawa nowelizująca). Oprócz ustaw podatkowych zmienia m.in. regulacje usus odnoszące się do oskładkowania doktorantów.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczą 4.0

Nowe regulacje antykryzysowe odraczają m.in. termin wdrożenia zmodyfikowanego JPK_VAT oraz obowiązki dotyczące cen transferowych, wprowadzają zmiany w uldze na złe długi, w odliczaniu niektórych darowizn, zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, a także czasowo zwalniają z podatku od przychodów z budynków.

Mowa o ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazywanej tarczą 4.0.

CIT i PIT

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” trzeba złożyć przy pierwszym przelewie

Od 1.07.2020 nie będzie już wątpliwości, że wystarczy jednokrotne zawiadomienie US o przelewie na rachunek spoza tzw. białej listy. Pojawił się jednak warunek, by było ono złożone przy pierwszym przelewie.

Zawiadomienie (ZAW-NR) pozwala zachować wydatek w kosztach uzyskania przychodów mimo zapłaty za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek (bankowy lub w skok) spoza wykazu podatników VAT (biała lista). Umożliwia też uniknięcie odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty licencyjne za korzystanie z systemu zarządzania przedsiębiorstwem – podatek u źródła i ujęcie w kosztach

Nasza firma wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem (SAP).
Czy od licencji za prawo do korzystania z niego powinniśmy potrącać podatek u źródła? Czy opłaty za te licencje są w całości kosztem uzyskania przychodów?

Opłaty za prawo do korzystania z systemu zarządzania przedsiębiorstwem są w całości kosztem uzyskania przychodów. Nie ma do nich zastosowania limit, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Nie należy również potrącać od nich zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?

Ulga w PIT tylko dla marynarza, który zapłacił podatek za granicą

„Ulga abolicyjna” nie przysługuje podatnikowi, który osiągnął dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zarazem nie zapłacił tam podatku od uzyskanych dochodów.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Czynsz z dzierżawy logotypu opodatkowany 8,5% ryczałtem

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą zawarła ze spółką z Irlandii umowę dzierżawy praw do logotypów. Umowa reguluje zasady ich wykorzystywania przez spółkę, w tym upoważnia do czerpania pożytków cywilnych w postaci czynszu poddzierżawy.
Czy skoro umowa nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej, możliwe jest opodatkowanie uzyskiwanych z niej przychodów (z tytułu dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów) stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?
Dowody księgowe

Zdigitalizowane faktury są podstawą do wykazania kosztów podatkowych

Zeskanowanie papierowych faktur i zapisanie ich na serwerach w formie cyfrowej, a następnie zniszczenie papierowych egzemplarzy nie pozbawia prawa do zaliczenia kosztów udokumentowanych tymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów. 

Tak wynika z interpretacji KIS z 20.05.2020 (0111-KDIB1-2.4010.103.2018.11.BG).

Kontakty z urzędem

Obniżenie odpisów amortyzacyjnych przez spółkę prowadzącą działalność w SSE jest dozwolone

Nie jest unikaniem opodatkowania sytuacja, w której spółka – w okresie korzystania z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu z CIT z racji prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) – obniża stawki amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, wykorzystując dzięki temu cały przyznany jej limit pomocy.
CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. II) – moment potrącenia

W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Chociaż przepis odnosi się do potrącenia kosztów we właściwym roku podatkowym, to jest odpowiednio stosowany również przy poborze zaliczek na podatek (potrącenie kosztu następuje we właściwym okresie, za który obliczana jest zaliczka).

Koronawirus

Subwencja z PFR ma takie skutki w PIT i CIT jak pożyczka

Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania. Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

 • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
 • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.
Podatek od nieruchomości

Ujęcie zaległego podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodów

W trakcie kontroli przeprowadzonej w styczniu 2020 r. okazało się, że spółka zaniżyła podatek od nieruchomości za poprzednie lata. Przyjęła bowiem zbyt niską wartość budowli. Spółka uregulowała tę zaległość. Niezależnie od tego w trakcie inwentaryzacji nieruchomości ujawniono budynek magazynowy. Jego brak w ewidencji wynikał z błędu popełnionego wcześniej przez pracownika spółki. Spółka zapłaciła także tę zaległość w podatku od nieruchomości.
W którym momencie ma prawo zaliczyć obie uregulowane zaległości do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zaległy podatek od nieruchomości, wynikający z zaniżenia podstawy opodatkowania, jest kosztem uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której stanowi koszt dla celów rachunkowych. Natomiast ujawnienie nieruchomości skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?
CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. I) – podział na koszty bezpośrednie i pośrednie

W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje. Inne są zasady potrącania kosztów bezpośrednich, inne kosztów pośrednich. Jednym z problemów, z którym muszą się zmierzyć podatnicy, jest przyporządkowanie danego kosztu do jednej z tych dwóch kategorii.

W procesie obliczania dochodu podatnik w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy dany koszt spełnia definicję „kosztu uzyskania przychodów”. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie niezbędne jest ustalenie momentu potrącenia tego kosztu. Artykuł poświęcony jest temu drugiemu zagadnieniu i dotyczy podatników CIT, podlegających przepisom updop.

PIT

Sprzedaż 45 nieruchomości to działalność gospodarcza

O prowadzeniu działalności gospodarczej decydują obiektywne kryteria, a nie cel zakupu ani zamiar, który przyświecał podatnikowi.
Samochód w firmie

MF objaśnił, jak rozliczać koszty używania samochodów osobowych

Po kilkunastu miesiącach od wejścia w życie przepisów, określających nowe zasady uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów używania i amortyzacji firmowych aut, resort finansów wydał objaśnienia, jak je stosować.

Regulacje te weszły w życie 1.01.2019 i od początku budziły wiele wątpliwości. W liczących 33 strony objaśnieniach „Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności – zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku” odniesiono się m.in. do kwestii limitowania kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych.

Ważny wyrok

Zaliczka przeznaczona na własny cel mieszkaniowy

Kwota zadatku (zaliczki) otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości, wydatkowana na własne cele mieszkaniowe, jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku (zaliczki) została zaliczona na poczet ceny.

Wynika to z uchwały NSA z 17.02.2020 (II FPS 4/19). W ustnym uzasadnieniu NSA wyjaśnił, że kwota zadatku bądź zaliczki jest częścią ceny sprzedaży nieruchomości, a więc jest również elementem przychodu z odpłatnego zbycia. Sprzedający może przeznaczyć ją na własne cele mieszkaniowe, nie czekając, aż otrzyma całą należność ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości.

Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).

CIT i PIT

Korekta dochodu spowodowana ulgą na złe długi w przypadku kwartalnych wpłat zaliczek i ryczałtu oraz zaliczek uproszczonych

Prowadzę biuro rachunkowe, którego klientami są podatnicy CIT i PIT, w tym opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mam wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów o zatorach płatniczych na etapie ustalania zaliczek na podatek oraz opłacania miesięcznego/kwartalnego ryczałtu. Kiedy powstaje obowiązek zmniejszenia lub zwiększenia dochodu/przychodu w trakcie roku podatkowego w związku z ulgą na złe długi w podatku dochodowym? Czy dotyczy wszystkich zaliczek na podatek, tj. „zwykłych” miesięcznych, kwartalnych i uproszczonych, a także zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych wpłat ryczałtu?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy przyjrzeć się poszczególnym regulacjom updop, updof oraz uzpd.

Najbardziej zrozumiałą i przejrzystą sytuację mają podatnicy CIT. Zgodnie z art. 25 ust. 19 updop zmniejszenia lub zwiększenia dochodu na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy dotyczą zarówno „zwykłych” miesięcznych zaliczek na podatek, jak i zaliczek kwartalnych, o których mowa w art. 25 ust. 1–1g updop.

Księgi rachunkowe

Zakup i używanie motocykla – rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

Spółka chce dla swoich pracowników kupić motocykle, które będą wykorzystywane do celów służbowych. Ze względu na krótki czas przejazdu, niskie koszty eksploatacji oraz łatwość parkowania dojazd pracowników spółki do klientów będzie bardziej ekonomiczny niż jazda samochodem.
Jak taki zakup rozliczyć podatkowo i bilansowo?

Dla celów podatkowych motocykl jest uznawany za pojazd samochodowy (samochód osobowy), co powoduje, że wydatki z nim związane mogą być objęte limitami określonymi w ustawie o VAT oraz w updof i updop.

Jeżeli wydatki poniesione na zakup oraz późniejsze używanie motocykla służą wykonywanym przez przedsiębiorcę czynnościom opodatkowanym, to zasadniczo przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Dla celów VAT motocykl jest jednak uznawany za pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (patrz ramka), co powoduje, że w odniesieniu do wydatków z nim związanych stosuje się ograniczenie w odliczeniu VAT do wysokości 50% kwoty podatku.

Podatki 2020

Ograniczanie zatorów płatniczych (cz. II) – porównanie rozwiązań przyjętych w podatku dochodowym i VAT oraz ewidencja księgowa

Uldze w podatku dochodowym dla wierzycieli i sankcji dla dłużników nieregulujących zobowiązań odpowiada analogicz‑ na ulga i sankcja w VAT. Niekoniecznie oznacza to jednak, że do korekty rozliczeń z tytułu obu podatków dojdzie w tym samym momencie. Różne będzie też ujęcie tych korekt w ewidencji księgowej.

Od 1.01.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, które na potrzeby podatku dochodowego (CIT oraz PIT) wprowadziły nowy mechanizm rozliczenia należności nieopłaconej przez nabywcę w określonym terminie. Regulacje te – dotyczące zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – nie są jednak nowością, ponieważ rozwiązania przyjęte w ustawach o podatku dochodowym w dużej mierze zostały oparte na tzw. uldze na złe długi, znanej czynnym podatnikom VAT od 1.06.2005 r.

W sposobie rozliczenia „złego” długu na potrzeby obu podatków oprócz wielu podobieństw można zaobserwować istotne różnice.

Zeznania roczne

Przedsiębiorcy nadal będą sami rozliczać swój PIT

KAS nie wypełni zeznań podatkowych przedsiębiorcom – ani w tym roku, ani w kolejnych latach.

Usługa Twój e-PIT została wprowadzona ustawą z 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126). Polega na wypełnianiu zeznań podatkowych przez KAS za pośrednictwem portalu podatkowego, bez konieczności składania przez podatnika jakiegokolwiek wniosku.

Podatek dochodowy

Nowe zwolnienie w PIT i CIT dla inwestujących w ekotransport

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) będzie wolne od podatku dochodowego.

Zwolnienie zostało wprowadzone ustawą z 20.12.2019 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU poz. 183). Zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w DzU.

PIT i CIT

MF potwierdza: unijny VAT nie jest przychodem ani kosztem

Sformułowania „podatek od towarów i usług” oraz „podatek od wartości dodanej” na gruncie podatku dochodowego stanowią synonimy – wynika z odpowiedzi MF z 20.01.2020 na interpelację poselską nr 1025.

Minister potwierdził tym samym prawidłowość stanowiska dominującego wśród sądów administracyjnych (zob. np. wyroki NSA z 11.01.2018, II FSK 3371/15, 8.05.2018, FSK 926/16, czy 21.01.2020, II FSK 576/18), jak również prezentowanego od około roku przez organy podatkowe (np. interpretacje KIS z 29.08.2019, 0112-KDIL3-3.4011.251.2019.1.AA, 10.12.2019, 0111-KDIB1-2.4010.411.2019.2.MZA, czy 31.12.2019, 0112-KDIL2-2.4011.38.2019.1.MM).

PIT

Brak PIT-6 nie skutkuje niekorzystnym opodatkowaniem dochodów rolnika

Niezłożenie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej nie powoduje nieodwracalnej utraty prawa do rozliczenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych.

Tak wynika z wyroku NSA z 26.11.2019 (II FSK 30/18).

W myśl art. 43 ust. 1 updof podatnicy ustalający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej (określonych w zał. nr 2 do updof) są obowiązani składać do US – w terminie do 20 stycznia roku podatkowego – deklarację według ustalonego wzoru (formularz PIT-6) o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.

Księgi rachunkowe

Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?

Uor nie określa szczegółowo zasad ewidencjonowania oraz rozliczania tej opłaty. Zazwyczaj stanowi ona istotną część sumy opłat leasingowych i na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 uor – jako opłata dotycząca przyszłych okresów – jest odpisywana sukcesywnie w ciężar kosztów przez okres trwania umowy leasingu.

Szczegółowe rozwiązania określa KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który w pkt 5.1 i 5.3 stanowi, że opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu, co może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych.

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga IP Box w przypadku tworzenia programów komputerowych w ramach podwykonawstwa

Nasza spółka świadczy usługi programistyczne. Systematycznie działamy jako podwykonawca firmy X z siedzibą w Polsce, będącej generalnym wykonawcą usług informatycznych świadczonych firmie Y z siedzibą w innym kraju UE. Ta ostatnia specjalizuje się w rozwijaniu i tworzeniu modułów oprogramowania typu Business Intelligence dla firm z sektora bankowego.
Spółka projektuje algorytmy (modele), a następnie tworzy program komputerowy do ich realizacji. Są to odpowiednio niżej opisane algorytmy (programy) predykcyjne, dotyczące danych rejestru kredytowego oraz danych finansowych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy:
• moduł Kreditprocess to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek i kredytów; algorytmy pomogą w wyszukiwaniu klientów (i żyrantów), którzy w przyszłości mogą mieć problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań (lub wypełnieniem gwarancji),
• moduł Kreditregister to kluczowy element tworzonego przez firmę Y scentralizowanego rejestru kredytów i kredytobiorców, którego celem jest ukrócenie nadużyć polegających na zaciąganiu zobowiązań przekraczających zdolność kredytową kredytobiorców; tworzenie modułu polega na wykonywaniu prac analitycznych i programistycznych mających na celu znalezienie optymalnych algorytmów przesyłania, przetwarzania i analizy wielkiej ilości danych do/w centralnym rejestrze,
• moduł Anti-Money Laundry ma służyć wczesnemu wykrywaniu i zapobieganiu wykorzystywania systemu bankowego do prania brudnych pieniędzy oraz wykonywania nielegalnych transferów finansowych; jego tworzenie wymaga opracowania metody ładowania do tworzonego systemu ogromnej ilości danych o bardzo złożonych strukturach, a także stworzenia algorytmów analizujących dane w czasie rzeczywistym, wykrywających podejrzane operacje finansowe.
Oczywiście nad tymi samymi projektami pracuje wiele innych firm i osób, a każda z nich, tak jak nasza spółka, odpowiada jedynie za pewną ich część, którą projektuje (tworzy algorytmy) i oprogramowuje (tworzy program komputerowy wykonujący algorytm).
Efektem pracy spółki są więc algorytmy (modele) oraz stworzone do nich oprogramowanie, sprzedawane firmie X. Ta integruje je z efektami pracy innych podwykonawców i sprzedaje firmie Y, która wbudowuje je w jeszcze większy system informatyczny.
Czy spółka ma w związku z tym prawo do korzystania z ulgi IP Box?

Ulga IP Box polega na tym, że podatek dochodowy (PIT lub CIT) od osiągniętego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw, o ile przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej[1].

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Podatki 2020

Limit 15 tys. zł w odniesieniu do wartości transakcji i kwoty z faktury

Od 1.01.2020 r. istotnego znaczenia w transakcjach między przedsiębiorcami nabrała kwota 15 tys. zł, wyznaczająca limit, po przekroczeniu którego trzeba dopilnować określonych obowiązków w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji (sankcji) podatkowych. W związku z tym aktualny stał się problem, co rozumieć przez „wartość transakcji”.

Wspomniane konsekwencje powstają w zakresie:

 • podatku dochodowego (brak u nabywcy kosztu uzyskania przychodów),
 • VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe u nabywcy i sprzedawcy),
 • podatkowej odpowiedzialności osób trzecich, przewidzianej w Op (solidarna odpowiedzialność nabywcy towaru/usługi za zaległości w VAT dostawcy lub usługodawcy).
Podatki

Ograniczanie zatorów płatniczych (cz. I) – ulga w podatku dochodowym dla wierzycieli i sankcja dla dłużników

Od 1.01.2020 r., jeżeli minie 90 dni od upływu terminu zapłaty za dostarczone towary lub wykonaną usługę, wierzyciel ma prawo, a dłużnik obowiązek skorygowania podstawy opodatkowania CIT bądź PIT. Przepisy wprowadzające tę ulgę i sankcję są dość skomplikowane, a ich właściwa interpretacja może sprawiać problem.

Sprzedaż bezgotówkowa z odroczonym terminem zapłaty jest niemal standardem wśród przedsiębiorców. Jednak brak zapłaty w uzgodnionym terminie może być przyczyną kłopotów finansowych w firmie wierzyciela, zwłaszcza jeżeli skala należności nieuregulowanych przez dłużników jest duża. Zaleganie z płatnościami działa jak zator lodowy na rzece, powodując piętrzenie się problemów płatniczych u kolejnych przedsiębiorców. Wierzyciel, który sam nie otrzymał zapłaty, nie ma środków na uregulowanie własnych zobowiązań.

CIT, PIT, VAT

MF wyjaśnia przepisy o „białej liście”

W objaśnieniach podatkowych z 20.12.2019 Wykaz podatników VAT MF odniósł się do wielu budzących wątpliwości kwestii, związanych z zapłatą na rachunki bankowe widniejące i niewidniejące w tym wykazie, a także do konsekwencji podatkowych takiej zapłaty.

Od 1.01.2020 obowiązują sankcje za zapłatę przelewem za zakupione towary/usługi na rachunek spoza wykazu podatników VAT – w przypadku transakcji o wartości brutto przekraczającej 15 tys. zł, udokumentowanych fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT. Te sankcje to wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów (w CIT i PIT) oraz solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy w VAT.

PKWiU z 2008 nadal stosowana dla celów CIT i PIT

Do końca 2020 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT, CIT), w tym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.

Dla celów VAT PKWiU 2008 będzie stosowana tylko do końca marca 2020. Po tej dacie zostanie zastąpiona odpowiednimi symbolami CN (w przypadku towarów) lub PKWiU 2015 (w przypadku usług), co ma związek z wprowadzeniem tzw. nowej matrycy stawek VAT.

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie do 1.07.2019 (na mocy rozporządzenia MF z 31.12.2018). Następnie rozporządzeniem z 27.06.2019 (DzU poz. 1203) MF zdecydował o kolejnym przesunięciu terminu ich stosowania, ale tylko dla podatników CIT – do końca 2019.

CIT i PIT

Lokal spółki jawnej otrzymany w darowiźnie – czy amortyzacja jest kosztem u obdarowanego

Osoba fizyczna rozpoczęła indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (pkpir). Do ewidencji środków trwałych firmy chce wprowadzić lokal użytkowy otrzymany w darowiźnie od ojca. Ten, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej, otrzymał od niej lokal w rozliczeniu (w ramach wypłaty zysku). Lokal był przez spółkę amortyzowany.
Czy odpisy naliczane przez obecnego właściciela będą dla niego kosztem podatkowym?

Na mocy art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wnip nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, lub
 • nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Płatności na indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe a wyłączenie z kosztów podatkowych

Spółka z o.o. opłaca faktury za energię elektryczną na przyznany jej przez zakład energetyczny indywidualny rachunek bankowy. Są to kwoty przekraczające 15 tys. zł miesięcznie.
Czy od 1.01.2020 może nadal dokonywać takich płatności bez ryzyka sankcji związanych z tym, że są to rachunki spoza tzw. białej listy?

Od 2020 do ustaw o podatku dochodowym oraz Op dodano przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności za zakupione towary lub usługi na rachunki spoza wykazu czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (białej listy), w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (brutto). Sankcje te polegają na:

CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.

Podatki

Konwencja MLI – pułapka na podatników osiągających dochody za granicą

W 2019 r. weszły w życie pierwsze zmodyfikowane konwencją MLI postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zakres stosowania konwencji poszerzy się w kolejnych latach. Niestety, utrudni to prawidłowe rozliczanie się podatników z zagranicznych dochodów.

Ustalenie zasad opodatkowania dochodu polskich podatników – osiągniętego za granicą, oraz zagranicznych podatników – osiągniętego w Polsce, następuje na podstawie polskich przepisów podatkowych oraz dwustronnych umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (dalej upo). Wymaga to w pierwszej kolejności wskazania przepisów regulujących daną materię.

Podatki i prawo gospodarcze

Zapłata na rachunek wirtualny – zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Spółka kupuje energię elektryczną od zakładu energetycznego. Dokonuje płatności na rachunek bankowy zakładu, wskazany na fakturze. Jest to tzw. rachunek wirtualny, połączony z rachunkiem rozliczeniowym. Rachunek rozliczeniowy figuruje na „białej liście” podatników VAT, natomiast numeru rachunku wirtualnego tam nie ma (nie jest on rachunkiem rozliczeniowym).
Czy dokonując płatności na rachunek wirtualny, spółka może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto.

W myśl art. 15d ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r., podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców:

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż przez fundację darowanego budynku a prawo do zwolnienia z CIT

W 2017 r. fundacja otrzymała darowiznę w postaci własności budynku wraz z własnością działki, na której ten budynek wzniesiono. Wartość nieruchomości została uwzględniona w przychodach z 2017 r., a wykazany w tym samym roku dochód przeznaczono na cel statutowy fundacji, jakim jest działalność w zakresie dobroczynności. W efekcie, w 2017 r. fundacja skorzystała ze zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Dochód objęty zwolnieniem nie został jeszcze wydatkowany na zadeklarowany cel statutowy, a w 2020 r. fundacja zamierza sprzedać otrzymaną nieruchomość.
Czy sprzedaż nieruchomości doprowadzi do utraty zwolnienia podatkowego, z którego fundacja skorzystała w roku jej otrzymania? Czy fundacja może skorzystać z takiego samego zwolnienia, jeżeli wykaże dodatkowy dochód w związku ze sprzedażą?

Sprzedaż nieruchomości nie powinna doprowadzić do utraty zwolnienia, z jakiego fundacja skorzystała w roku otrzymania darowizny (2017) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Ponadto, przy spełnieniu odpowiednich wymogów ustawowych dochód, jaki ew. powstanie na skutek sprzedaży nieruchomości, także może być objęty ww. zwolnieniem. Korzystanie ze zwolnienia w odniesieniu do dochodu ze sprzedaży nie budzi kontrowersji. Może je natomiast budzić kwestia zwolnienia dochodu, który się wiązał z otrzymaniem darowizny.

Interpretacja ogólna MF

Jak ustalić dochód zwolniony z CIT i PIT w przypadku nowej inwestycji

Wprowadzona w 2018 ulga w podatku dochodowym z tytułu wsparcia nowych inwestycji może – pod pewnymi warunkami – obejmować także dochody z działalności prowadzonej z wykorzystaniem dotychczasowych składników majątku, rozbudowanych w wyniku nowej inwestycji.
Rozliczenie roczne

Nowe formularze CIT za 2019

Opublikowano wzory zeznań CIT-8 i CIT-8AB wraz z innymi deklaracjami oraz informacjami w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, mające zastosowanie do dochodów (przychodów, strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.01.2019.
CIT i PIT

Aport nieruchomości do spółki cywilnej małżonków – czy konieczna jest forma aktu notarialnego

Małżonkowie chcą wnieść jako wkład do założonej przez siebie spółki cywilnej nieruchomość (budynek), stanowiącą ich współwłasność (objętą wspólnością majątkową małżeńską).
Czy aby wniesienie wkładu było skuteczne i w ramach spółki można było naliczać odpisy amortyzacyjne od tego budynku (zaliczane do kosztów uzyskania przychodów), musi być zachowana forma aktu notarialnego?
CIT i PIT

Moment sprawdzenia, czy płatność nastąpiła na rachunek wskazany na „białej liście” podatników VAT

Spółka często zleca płatności z datą przyszłą. Czy również w takich przypadkach ocena, czy płatność została dokonana na rachunek wskazany na tzw. białej liście, powinna nastąpić na dzień zlecenia przelewu?
CIT i PIT

Zmiana roku podatkowego podatnika CIT

Większość podatników CIT jako swój rok podatkowy przyjmuje rok kalendarzowy. Niekiedy jednak dobrym rozwiązaniem może być zmiana okresu rozliczeniowego dla celów podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się możliwościom i warunkom dokonania takiej zmiany.
Rozliczenie roczne

Podatnicy ze skróconym rokiem podatkowym złożą CIT-8 do końca grudnia

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 i zakończył przed 1 września tego roku, mają więcej czasu na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) – zamiast w ciągu 3 mies., złożą je do końca 2019.
Rozliczenie roczne

Powrót papierowych zeznań CIT od 25.10.2019

Podatnicy osiągający wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniający pracowników/wykonawców cywilnoprawnych nie muszą składać CIT-8 w formie elektronicznej.
CIT i PIT

Umorzone odsetki od zobowiązań jako przychód podatkowy dłużnika

Spółka nie zapłaciła kontrahentowi za zakupione materiały. Otrzymała noty odsetkowe – w wysokości odsetek ustawowych – za nieterminowe płatności i ujęła je w księgach rachunkowych jako zwiększenie zobowiązań oraz koszt finansowy (niestanowiący kosztów podatkowych do momentu ich zapłaty). Obecnie podjęto negocjacje z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia i całkowitego umorzenia odsetek.
Czy na skutek umorzenia powstanie u spółki przychód podatkowy?

Własne samochody wspólników używane w działalności spółki cywilnej – skutki w podatku dochodowym

Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Każdy z nich wykorzystuje na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki własny samochód osobowy (którego współwłaścicielem jest małżonek wspólnika). Czy w związku z tym wspólnicy uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Czy wydatki na eksploatację tych pojazdów (np. koszty zakupu paliwa, napraw i remontów, przeglądy techniczne), a także na ubezpieczenie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Jeśli tak, to czy każdy wspólnik uwzględnia tylko „własne” koszty, czy też koszty te podlegają sumowaniu i podziałowi proporcjonalnie do udziału w zysku spółki?

W wyniku intercyzy małżonek nie nabywa nieruchomości

Intercyzy nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani też z nabyciem w nim udziałów.

Konsekwencje niedotrzymania terminu zawiadomienia US o przerwie w działalności objętej kartą podatkową

Zawiadomienie o zakończeniu przerwy w działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tego zakończenia.
Podatki i prawo gospodarcze

PIT od wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę

Pracodawca, zobowiązany do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w pierwszym terminie, zawarł 4.11.2019 r. umowę o prowadzenie PPK z towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Pierwsza wypłata pensji zatrudnionym (pracownikom, zleceniobiorcom i członkowi rady nadzorczej) umieszczonym na liście uczestników PPK, stanowiącym załącznik do ww. umowy, nastąpi 28.11.2019, a kolejna – 27.12.2019 r.
Jak na liście płac rozliczać dokonywane wpłaty do programu, finansowane przez obie strony? Dodam, że pracodawca zadeklarował pokrywanie za wszystkich uczestników wpłat dodatkowych w wysokości 1% wynagrodzenia.
Skala podatkowa

Zaliczki na PIT z działalności gospodarczej – zmiana stawki i kwoty pomniejszającej od 1.10.2019

Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za wrzesień (lub III kwartał 2019), przedsiębiorcy zastosują już nową skalę podatkową i kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

To skutek wejścia w życie ustawy z 30.08.2019 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1835, dalej nowelizacja), która zmienia m.in. najniższą stawkę w skali podatkowej i kwoty wolne od podatku dochodowego (nową skalę i wysokość kwot wolnych podajemy na s. 18).

Zmiana interpretacji

Nie tylko polski, ale też unijny VAT jest neutralny dla rozliczenia podatku dochodowego

Podatek od wartości dodanej zapłacony do zagranicznego US, a także naliczony przy zakupach w innych krajach UE nie jest odpowiednio przychodem ani kosztem uzyskania przychodów polskich przedsiębiorców – to najnowsze stanowisko organów podatkowych. Wcześniej przez lata twierdziły co innego, wbrew orzecznictwu sądów administracyjnych.

W myśl updop i updof do przychodów podatkowych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (VAT). Odpowiednio podatek naliczony (z pewnymi wyjątkami) nie jest kosztem uzyskania przychodów. Literalnie odczytując przepisy, organy podatkowe uważały jeszcze do niedawna, że wyłączenia te dotyczą tylko polskiego podatku od towarów i usług, który w ustawie o VAT jest zdefiniowany odrębnie od podatku od wartości dodanej obowiązującego w innych krajach UE (np. pisma KIS z 8.02.2019, 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG, i 24.09.2018, KI0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS).

CIT i PIT

Najem kilku lokali – jakie źródło przychodów

Profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły wynajem lokali, prowadzony na własny rachunek i własne ryzyko, jest działalnością gospodarczą w zakresie najmu lokali.

Tak orzekł NSA w wyroku z 15.01.2019 (II FSK 14/17). Skarżąca wspólnie z mężem miała kilka lokali, które wynajmowała na cele mieszkalne. Planowała zwiększenie ich liczby. Obsługę najmu miała prowadzić firma zajmująca się zarządzaniem lokalami mieszkalnymi. Podatniczka uważała, że nie stoi to na przeszkodzie w traktowaniu najmu jako prywatnego i opodatkowaniu przychodu z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Organ podatkowy był innego zdania – uznał, że podatniczka uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.

CIT i PIT

Czy korepetytor rozlicza PIT jak przedsiębiorca

Sporadyczne udzielanie korepetycji to nie działalność gospodarcza, tylko wykonywana osobiście.

Tak wynika z wyroku NSA z 28.02.2019 (II FSK 527/17). Zapadł on w sprawie kobiety, która uzyskiwała przychody z osobistego udzielania korepetycji językowych w swoim domu lub w mieszkaniu ucznia. Nie prowadziła szkoły językowej, nie zatrudniała lektorów.

CIT i PIT

Zakup wyposażenia i innych składników majątku firmy z dotacji Funduszu Pracy

Przedsiębiorca świadczy usługi doradcze. Wcześniej, będąc osobą bezrobotną, dostał z urzędu pracy dotację na podjęcie działalności gospodarczej (indywidualnej) – w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie (...)”, dofinansowanego z funduszy europejskich. Dotacja została przyznana na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca kupił za nią wyposażenie biura oraz środki trwałe (profesjonalny laptop za 5000 zł) i wnip (licencja na oprogramowanie za 7000 zł).
Czy zakupy te może zaliczyć w pkpir do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?

Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tak. Natomiast w odniesieniu do innych składników majątku odpowiedź zależy od tego, czy przedsiębiorca zaliczył je do środków trwałych lub wnip.

Zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia pkpir wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami updof do środków trwałych. Natomiast środki trwałe to środki trwałe w rozumieniu przepisów updof (§ 3 pkt 8).

CIT i PIT

Koszty wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Spółka z o.o. wystąpiła do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie VAT.
Czy poniesione w związku z tym wydatki (opłata administracyjna, koszty usługi doradczej) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 14b § 1 Op dyrektor KIS, na wniosek zainteresowanego, złożony na formularzu:

 • ORD-IN – gdy z wnioskiem występuje jeden zainteresowany,
 • ORD-WS – w razie wystąpienia z wnioskiem wspólnym dwóch lub więcej zainteresowanych (wniosek taki składa zainteresowany wskazany przez pozostałych jako strona postępowania).
CIT i PIT

Dochody z udziału w spółce cichej

Osoba fizyczna chce wnieść wkład pieniężny do spółki cichej.
Jak będą opodatkowane PIT przychody z udziału w zyskach tej spółki? Czy przedsiębiorca firmujący tę działalność uzyska przychód do opodatkowania w związku z wniesieniem wkładu?

W myśl art. 8 ust. 1 updof przychody podatnika z udziału we wspólnym przedsięwzięciu określa się proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału). Przy braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Podatki

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – nowa sankcja zapobiegająca unikaniu opodatkowania

Od 1.01.2019 r. „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” stało się pojęciem znanym nie tylko na gruncie VAT. Może ono obciążyć także podatników innych podatków, w tym m.in. podatników podatku dochodowego naruszających przepisy o cenach transferowych. Zasady wymierzania tej sankcji i jej wysokość regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Powoli, lecz konsekwentnie ustawodawca wzmaga represyjność systemu podatkowego. Jedną z najistotniejszych regulacji zmieniających w tym kierunku stan prawny w 2019 r. była ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2020

Przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2019 nie przekroczy 8 747 000 zł, mogą w przyszłym roku korzystać z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym będzie w 2020 podatnik o sprzedaży nieprzekraczającej 5 248 000 zł.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. W 2019 limit był jeden i wynosił równowartość w złotych 1,2 mln euro. W tej wysokości obowiązuje również w 2020 – jednak tylko na gruncie VAT. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 mln euro (zmiana wprowadzona ustawą z 9.11.2018, DzU poz. 2244).

PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.

CIT i PIT

Wydatki na remonty środków trwałych jako koszty pośrednie

Spółka prowadzi działalność produkcyjną – z wykorzystaniem urządzeń i zespołów urządzeń produkcyjnych. Remonty główne linii produkcyjnych prowadzone są cyklicznie, zawsze pod koniec roku kalendarzowego. Zakres remontów rocznych jest zmienny i zależy od stanu technicznego poszczególnych urządzeń, tak więc dany wydatek na zakup części nie może być przypisany do konkretnego okresu.
W którym momencie, dla celów podatkowych, wydatki na zakup części zamiennych i składników mienia zużywanych w ramach remontu rocznego powinny być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów? Czy powinien to być dzień dokonania zapisu w księgach rachunkowych?

Zwrot kosztów leczenia pracownika po wypadku – czy jest kosztem pracodawcy

Pracownik spółki z o.o. uległ wypadkowi przy pracy. ZUS orzekł na rzecz poszkodowanego rentę, a ten – na podstawie art. 444 i art. 445 Kc – wystąpił z roszczeniem do spółki o:
– zwrot kosztów leczenia, które było niezbędne w związku z wypadkiem przy pracy,
– przyznanie tzw. renty wyrównawczej stanowiącej różnicę pomiędzy świadczeniem przyznanym przez ZUS z tytułu renty a wynagrodzeniem, które mógłby uzyskać, gdyby jego dotychczasowe możliwości zarobkowania nie zostały ograniczone (całkowicie lub częściowo) wypadkiem przy pracy, – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną wypadkiem przy pracy.
Spółka zawarła z nim ugodę i na tej podstawie wypłaciła ww. świadczenia. Nieponiesienie tych wydatków narażałoby ją na spór sądowy, w związku z czym mogłaby ponieść jeszcze większe straty. Wypłata tych świadczeń służy też umacnianiu relacji z pracownikami pracującymi w warunkach zagrożenia zdrowia i życia – ma ich przekonać, że w podobnej sytuacji również nie zostaną pozbawieni należnych im świadczeń.
Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, w następstwie wypadku przy pracy, stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

Czy ekwiwalent za urlop zwiększa ulgę B+R

Czy otrzymany przez pracownika ekwiwalent za niewykorzystany urlop stanowi koszt kwalifikowany objęty ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R)?
Podatki i prawo gospodarcze

Do którego źródła przychodów zaliczyć wydatki pośrednio związane z zakupem akcji zagranicznej spółki

Jesteśmy – jako spółka z o.o. – zainteresowani zakupem akcji włoskiej spółki o profilu działalności podobnym do naszego. Pojawimy się dzięki temu na włoskim rynku, a być może zdobędziemy od niej bezcenną wiedzę produkcyjną i handlową. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie, zamierzamy przeprowadzić różne konsultacje, analizy i badania dotyczące włoskiego podmiotu, zaangażować w to firmy doradcze (także zagraniczne), spotykać się z przedstawicielami drugiej strony w celu prowadzenia negocjacji.
Poniesiemy więc koszty m.in. doradztwa strategicznego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, technicznego, badania włoskiej spółki pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym (tzw. due diligence), tłumaczeń, podróży służbowych związanych z planowaną transakcją, inne opłaty, np. za notarialne poświadczenie dokumentów czy dotyczące pełnomocnictw. Jeżeli zakupimy akcje, to zapewne powstaną też różnice kursowe na cenie ich zakupu.
Jak podatkowo rozliczyć koszty związane z opisanym przedsięwzięciem?
Podatki i prawo gospodarcze

Podwójne limitowanie kosztów gwarancji i poręczeń

Inne spółki z grupy kapitałowej udzielają nam gwarancji i poręczeń spłaty zaciągniętych przez nas pożyczek. Płacimy im za to wynagrodzenie. Jak się domyślamy, tego rodzaju wydatek należy uznać za limitowany koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c updop. Równocześnie w art. 15e updop wprost wymieniono koszty gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty powiązane – jako tzw. koszty usług niematerialnych, również podlegające limitowaniu. Z żadnej regulacji updop nie wynika przy tym, że ten sam wydatek może podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko na podstawie jednego z ww. przepisów.
Co w przypadku, gdy na podstawie obu przepisów pojawi się u nas kwota, którą trzeba wyłączyć z kosztów podatkowych? Nie powinno chyba dochodzić do sytuacji, że ten sam wydatek w podwójnej wysokości nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak z tego wybrnąć?
CIT i PIT

Jak korzystać z ulgi IP Box – objaśnienia MF

MF wyjaśnił, jak należy rozumieć przepisy ustaw o podatkach dochodowych wprowadzające 5% stawkę CIT/PIT od kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga Innovation Box, IP Box).
CIT i PIT

Wysokość kosztu podatkowego z tytułu raty leasingu w przypadku cesji umowy

Spółka z o.o. zwarła umowę cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego, na mocy której odpłatnie wstąpiła w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy między nim i leasingodawcą. Wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu wynosi 300 tys. zł. Nie jest to pojazd elektryczny. Scedowana umowa leasingowa została zawarta w październiku 2018.
Czy w związku z tym spółka może zaliczać raty leasingu w całości do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Ustalenie statusu małego podatnika w celu zastosowania 9% stawki CIT

Spółka z o.o. prowadzi hurtownię. Głównym jej dochodem jest zysk uzyskany z marży na sprzedaży. W 2018 osiągnęła obrót (sprzedaż) 4 631 448 zł plus VAT 812 042 zł, marża netto (zysk na tej sprzedaży) wyniosła 357 217 zł.
Czy przychodem spółki, uwzględnianym przy obliczaniu limitu małego podatnika (1,2 mln euro) w celu ustalenia prawa do 9% stawki CIT, jest sprzedaż (obrót), czy marża uzyskana z tej sprzedaży, stanowiąca zysk do opodatkowania?
CIT i PIT

Otrzymanie przez wspólnika udziału we własności nieruchomości zamiast wypłaty zysku

Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) planują podjąć uchwałę o przeznaczeniu kapitału zapasowego do wypłaty zgodnie z ich udziałem w zysku. Zamiast wypłaty w formie pieniężnej spółka przeniesie na wspólników własność nieruchomości (w części 1/2 na rzecz każdego z nich). Nieruchomość stanowi środek trwały spółki, została zakupiona w trakcie jej działalności.
Czy otrzymanie przez wspólników udziału we własności nieruchomości w zamian za wypłatę zysku w formie pieniężnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w PIT?
Formularze

Deklaracje na exit tax i przedłużenie terminu wpłaty podatku

Ukazały się wzory formularzy potrzebnych do rozliczenia przez podatników CIT i PIT podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
CIT

Różnice kursowe ustalane metodą bilansową ujmowane per saldo w przychodach/kosztach podatkowych

Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na potrzeby CIT ustala różnice kursowe metodą rachunkową (bilansową).
Czy jest uprawniona do rozliczenia tych różnic – dla celów podatkowych – poprzez wykazanie ich per saldo (ujęcie w kosztach/przychodach podatkowych wynikającej z ksiąg rachunkowych nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu)?
PIT

Ustalenie wartości początkowej auta wykupionego po leasingu

Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą chce wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską. Samochód był używany przez żonę przedsiębiorcy w jej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy w 2017 został wykupiony od leasingodawcy na fakturę za 1500 zł i przekazany do użytku prywatnego małżonków. Obecnie mąż chce używać go w swojej działalności jako środek trwały.
Czy wartość początkową samochodu może ustalić w wysokości jego wartości rynkowej (na podstawie średniej ceny rynkowej z ofert sprzedaży takiego samego samochodu i rocznika na rynku wtórnym), wynoszącej 46 tys. zł?
CIT

Kiedy podatek u źródła zapłacony z własnych środków może być kosztem podatkowym

Spółka z o.o. kupuje od podmiotów zagranicznych usługi objęte w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. Niekiedy musi z własnych środków zapłacić ten podatek, bo nie ma możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.
Czy ma prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na zlecenie – pobór zaliczki na PIT

Spółka podpisuje umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy. Kierując się złożonymi przez nich oświadczeniami (dotyczącymi tzw. ośrodka interesów życiowych) i wiedzą uzyskaną w procesie rekrutacji, dla celów PIT traktuje ich jako polskich rezydentów podatkowych. Zleceniobiorcy deklarują bowiem chęć emigracji (wraz z rodzinami) do Polski w celu poprawy warunków życiowych.
Czy spółka powinna obliczać zaliczki na PIT od dochodów z tych zleceń na ogólnych zasadach (określonych w art. 41 ust. 1 updof)?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nagrody w konkursach dla współpracowników a pobór zryczałtowanego PIT

Spółka współpracuje z osobami fizycznymi będącymi indywidualnymi przedsiębiorcami. W celu zwiększenia wyników sprzedaży organizuje skierowane do nich konkursy motywacyjne. Nagrody otrzymują wszyscy, którzy uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu. Ich wysokość jest uzależniona od wielkości sprzedaży danego uczestnika.
Czy wartość wygranych będzie u laureatów tych konkursów przychodem podlegającym PIT w wysokości 10%, a spółka jako płatnik powinna pobrać ten podatek?

Płatności ponad 2 mln zł objęte CIT u źródła dopiero od 2020

MF odroczył o kolejne pół roku obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł.
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?
PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?
Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?
Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.
CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?
CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.
CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?

Tak. Przypomnijmy, że koszty prac rozwojowych to koszty działań zmierzających do stworzenia nowych produktów lub technologii. Tego typu koszty są zaliczane do wnip, o ile odnoszą się do prac zakończonych pozytywnym wynikiem. Szczegółowe warunki uznania ich za składniki wnip wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop. Przyjmujemy, że spółka je spełniła.

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?
CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.
Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).
CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?
Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

 • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
 • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?

Istotnie, struktura logiczna sf sporządzanego zgodnie z zał. nr 5 do uor, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przewiduje możliwość przedstawienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Obowiązek taki dotyczy jednak tylko jednostek sporządzających sf zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 1 do uor (poz. 2.6).

Preferencje w CIT i PIT

Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego: Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).

Zwolnienia

Odszkodowania za zniszczenie składnika majątku firmy bez PIT i CIT

Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w niebędącym samochodem osobowym środku trwałym od 1.01.2019 są przychodem wolnym od podatku, o ile zostaną przeznaczone na remont lub zastąpienie utraconego składnika nowym.

Zmianę taką wprowadziła nowelizacja updof i updop z 9.11.2018 (DzU poz. 2244).

Zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018, również w odniesieniu do podatników CIT, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 39 ustawy nowelizującej). A zatem odszkodowania wypłacone w 2019 za szkody powstałe w 2018 nie są nim objęte.

PKWiU 2008 wciąż obowiązuje w podatkach

Do końca 2019 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania: VAT, PIT, CIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Exit tax

Więcej czasu na zapłatę podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków

Termin złożenia deklaracji na tzw. exit tax należny za miesiące od stycznia do maja 2019 został przedłużony do 7.07.2019. Najpóźniej tego dnia trzeba też będzie zapłacić podatek (PIT lub CIT) za te okresy.

Tak wynika z rozporządzenia MF z 31.01.2019 w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (DzU poz. 197).

CIT i PIT

Użyczenie nieruchomości spółce jawnej przez wspólnika – czy powstaje przychód

Wspólnikami spółki jawnej są dwie spokrewnione ze sobą osoby (ojciec i syn).
Jakie skutki w PIT będzie miało użyczenie spółce nieruchomości (lokal użytkowy) stanowiącej prywatną własność ojca?
Czy po stronie wspólników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń do opodatkowania?

Do przychodów podatkowych zalicza się – na mocy art. 14 ust. 2 pkt 8 updof – wartość otrzymanych przez podatników PIT rzeczy lub praw, a także innych świadczeń:

 • w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
 • nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych.

Wycenia się je zgodnie z art. 11 ust. 2 i 2a updof.

PIT

Wynagrodzenie byłego wspólnika z tytułu zakazu konkurencji jako koszt podatkowy

Wypłaty dla byłej wspólniczki na podstawie umowy o zakazie konkurencji to koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów.

Taki wniosek wynika z interpretacji KIS z 8.05.2018 (0114-KDIP3-1.4011.71.2018.1.KS1).

Podatnik podpisał umowę o zakazie konkurencji z byłą wspólniczką, w której zobowiązała się ona – przez 11 lat – nie prowadzić na terenie powiatu działalności konkurencyjnej, w tym nie świadczyć żadnych usług konkurencyjnych, oraz nie pełnić żadnych funkcji w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Nabrał wątpliwości, czy wynagrodzenie wypłacane byłej wspólniczce w ramach tej umowy może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

CIT i PIT

Niezapłacone zobowiązania likwidowanej spółki nie są przychodem podatkowym

W spółce z o.o. trwa postępowanie likwidacyjne. Jest prawdopodobne, że środki zgromadzone przez likwidatorów w ramach tego postępowania nie wystarczą na pokrycie jej wszystkich zobowiązań pieniężnych wobec kontrahentów. Na dzień zakończenia likwidacji w spółce mogą więc pozostać niespłacone nieprzedawnione zobowiązania.
Czy stanowią one przychód do opodatkowania CIT?

Nie, co potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych.

Umorzone zobowiązania, w tym także z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z FP, stanowią przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 updop i art. 14 ust. 2 pkt 6 updof. Przychód ten powstaje w dacie umorzenia. W przypadku zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (zawierających VAT) przychodem podatkowym jest pełna kwota zobowiązania, zawierająca również VAT (kwota brutto umorzonej wierzytelności). Nie ma znaczenia, czy dłużnik zaliczył to zobowiązanie do swoich kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, czy brutto (wyrok WSA z 10.05.2017, I SA/Gd 345/17, interpretacja KIS z 31.05.2017, 0111-KDIB1-2.4010.99.2017.1.BG).

PIT

Przerwa w wynajmie a prawo do amortyzacji całej powierzchni nieruchomości

Podatnik PIT jest właścicielem budynku z lokalami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem. Stara się znaleźć najemców na wszystkie lokale (poprzez banery, oferty w internecie, współpracę z biurami pośrednictwa nieruchomości), jednak część powierzchni ciągle pozostaje niewynajęta.
Czy mimo braku najemców na niektóre lokale może amortyzować dla celów podatkowych całość powierzchni przeznaczonej na wynajem, czy tylko tę część, która jest aktualnie wynajęta?

Podatnik może amortyzować całość powierzchni przeznaczonej docelowo na wynajem. Mogłoby się wydawać, że przeszkodą jest tu art. 22f ust. 4 updof, jednak może być on interpretowany na 2 sposoby.

Wspomniany artykuł mówi, że jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowana lub wydzierżawiana, to odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości (budynku) odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – obowiązki księgowe i skutki podatkowe

Od 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uleg- ło z mocy prawa przekształceniu w prawo własności. Wiąże się to zarówno z obowiązkami w zakresie rachunkowości – o ile podmiot, który w ten sposób nabędzie własność gruntu, prowadzi księgi rachunkowe – jak i z obowiązkami podatkowymi – w zakresie VAT, CIT bądź PIT.

Przekształcenie z mocy prawa – następujące na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (znowelizowanej ustawą z 6.12.2018 r.) dotyczy jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, do których ustanowiono prawo wieczystego użytkowania, niezależnie od tego, kto to prawo posiadał.

Grunty, do których prawo podlega przekształceniu, definiuje art. 1 ust. 2 ustawy z 20.07.2018 r. Są to nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.
CIT

Warunki stosowania stawki CIT 9%

Od 2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zostali objęci stawką tego podatku w wysokości 9% podstawy opodatkowania. Nie dotyczy ona jednak przychodów z zysków kapitałowych. W artykule omówiono warunki korzystania z tej preferencji.

Obniżona stawka CIT została wprowadzona ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podaku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1]. Nie obejmuje podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2019, a zakończy po 31.12.2018 r. Do koń-ca przyjętego przez siebie roku podatkowego stosują oni przepisy updop w brzmieniu dotychczasowym (art. 13 nowelizacji).

Podatek dochodowy od osób prawnych (obliczany na zasadach ogólnych) do końca 2018 r. wynosił:

 • 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 updop),
 • 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop).
Podatki i prawo gospodarcze

Zeznanie roczne fundacji składane w formie elektronicznej

Jesteśmy małą fundacją, która w ubiegłym roku wygenerowała niewielki przychód. Od 2019 r. wszystkie podmioty muszą składać deklarację CIT-8 drogą elektroniczną, korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Mamy w związku z tym kilka pytań: Czy dotyczy to już rozliczenia za 2018 r.? Co w przypadku deklaracji, które powinny zostać złożone w 2018 r., ale nie zostały, i w 2019 r. będą złożone po terminie? Czy te deklaracje też należy składać drogą elektroniczną, czy można je złożyć w formie papierowej? I czy korekty deklaracji CIT-8 za okresy wcześniejsze (np. 2016 i 2017) składane w 2019 r. również należy składać drogą elektroniczną?

Deklaracje roczne na podatek dochodowy, począwszy od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.01.2018 r. przez podmiot niebędący osobą fizyczną, a takim jest niewątpliwie fundacja, muszą zostać złożone elektronicznie (wyłącznie z wykorzystaniem formularza interaktywnego i wtyczki plug-in) oraz podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (art. 27 ust. 1 i 1c updop).

Co prawda nadal obowiązuje art. 27a updop, mówiący, że zeznanie może być złożone w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podatnik jest zwolniony, na podstawie art. 45 ba updof, z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, niemniej z uwagi na zmianę z dniem 1.01.2019 r. przywołanego przepisu updof[1] jest on bezprzedmiotowy.

Nowa preferencja

Kto spełnia warunki do korzystania z 9% stawki CIT

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych, która ma zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Zastąpiła dotychczasową 15% stawkę. Prawo do niej mają wyłącznie podmioty rozpoczynające działalność, a także tzw. mali podatnicy.

Podatnik ma status małego, jeśli jego przychody z roku ubiegłego (2018) nie przekraczają limitu 1,2 mln euro. Prawo do 9% stawki jest też jednak uzależnione od przychodów roku bieżącego (2019). Również nie mogą one przekraczać równowartości 1,2 mln euro. Co istotne, choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać 2 inaczej ustalane przychody.

Przeliczenie kwot w euro na złote dla celów ustalenia statusu małego podatnika następuje wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tys. zł (art. 4a pkt 10 updop).

PIT

Sprzedaż prywatnych nieruchomości – kiedy bez podatku

1.01.2019 weszły w życie istotne zmiany w zasadach opodatkowania PIT odpłatnego zbycia nieruchomości należących do majątku prywatnego. Co najważniejsze – na korzyść podatników.

Pomiędzy podatnikami i fiskusem od wielu lat toczyły się spory dotyczące tego, od jakiego momentu należy liczyć 5-letni termin, po upływie którego nieruchomość można sprzedać bez PIT, jeżeli podatnik najpierw był jej współwłaścicielem w ramach wspólnoty majątkowej małżeńskiej, a następnie stał się jedynym właścicielem na skutek otrzymania spadku po zmarłym małżonku.

Organy podatkowe upierały się, że przekształcenie małżeńskiej współwłasności w pełną własność jednego z małżonków wyznacza moment nabycia połowy majątku wspólnego, a więc 5 lat należy liczyć od końca roku, w którym to nabycie nastąpiło. Podatnicy utrzymywali natomiast, że termin ten płynie od końca roku, w którym nastąpiło nabycie do majątku wspólnego.

PIT

Prawo do liniowej stawki w przypadku wykonywania działalności na rzecz pracodawcy

Podatnik PIT traci prawo do opodatkowania metodą liniową, tylko jeśli świadczy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Muszą to być czynności tożsame, a nie takie, które pokrywają się tylko w części.

Tak wynika z wyroku NSA z 18.09.2018 (II FSK 2416/16). Sprawa dotyczyła specjalistki chorób dziecięcych zatrudnionej na umowę o pracę jako starsza asystentka na oddziale niemowlęcym szpitala klinicznego. Oprócz tego prowadziła ona prywatną praktykę lekarską i w jej ramach uzyskiwała przychody m.in. z tytułu dyżurów kontraktowych w tym samym szpitalu, w którym była zatrudniona. Zajmowała się przyjmowaniem na różne oddziały kliniki pediatrii pacjentów skierowanych w trybie nagłym, zakładaniem dla nich historii choroby, zlecaniem badań laboratoryjnych i leczeniem w zależności od wyników badania. Pod nieobecność etatowego okulisty wykonywała także badania dna oka (miała specjalizację z okulistyki). Pod jej opieką byli pacjenci wszystkich oddziałów kliniki, zobowiązano ją też do interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia.

CIT i PIT

Wynagrodzenie za pracę małżonka jest kosztem firmy

Od 1.01.2019 wynagrodzenie wypłacane małżonkowi i małoletnim dzieciom przedsiębiorcy, a w przypadku spółek – małżonkom i małoletnim dzieciom wspólników stanowi koszt uzyskania przychodów.

Zmiana została wprowadzona ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244).

Nie zmieniła się generalna zasada, wynikająca z art. 23 ust. 1 pkt 10 updof, że wartość pracy własnej:

 • podatnika,
 • jego małżonka,
 • małoletnich dzieci,

a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej (z wyjątkiem ska) także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Kto ma prawo do 9% stawki CIT

Od 2019 obowiązuje obniżona do 9% stawka CIT, mająca zastosowanie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Podatnicy kontynuujący działalność mogą z niej skorzystać jedynie wówczas, gdy ich przychody – zarówno za rok ubiegły, jak i za bieżący – mieszczą się w limicie 1,2 mln euro. Choć limit w euro jest identyczny dla obu lat, chodzi o różne kwoty w złotych, a dodatkowo pod uwagę należy brać dwa inaczej ustalane przychody.
CIT i PIT

Co się zmienia w podatkach dochodowych w 2019 r.

W 2018 r. uchwalono liczne zmiany przepisów updop i updof, które weszły w życie od nowego roku. Przedstawiamy przegląd najważniejszych nowości.

Tegoroczne zmiany idą w następujących kierunkach: uszczelnienie systemu podatkowego, w tym zwłaszcza zapobieganie optymalizacji na wielką skalę, zwiększenie wpływów budżetowych kosztem najbogatszych podatników, obniżenie opodatkowania i wprowadzenie ułatwień dla „zwykłych” firm i osób fizycznych.

Szczegółowe opisanie wszystkich nowości wykracza poza ramy artykułu, stąd poniżej przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia. Tematy szczególnie interesujące z punktu widzenia czytelników „Rachunkowości” będą przedmiotem odrębnych opracowań.

Spółka cicha

Opodatkowanie działalności w formie spółki cichej

Spółka cicha jest od wielu lat popularną formą udziału w życiu gospodarczym. Jednocześnie nie uregulowano jej w polskim prawie cywilnym i handlowym. W rezultacie nie ma do niej bezpośrednich odniesień w przepisach podatkowych, a co za tym idzie osoby, które uczestniczą w takiej spółce, mają często trudności z ustaleniem swoich obowiązków w zakresie rozliczeń z fiskusem. Dotyczy to przede wszystkim zasad opodatkowania dochodu wspólnika cichego, który nie jest przedsiębiorcą.

Przepisy odnoszące się do spółki cichej istniały w polskim prawie handlowym do 31.12.1964 r., kiedy to uchylono regulację tej formy działalności, zawartą w art. 682–695 Kodeksu handlowego (Kh) z 1934 r. Od tamtej pory koncepcja uregulowania cywilistycznych aspektów spółki cichej nie znajdowała uznania polskiego ustawodawcy. W szczególności nie wrócono do niej przy okazji nowej, kompleksowej regulacji prawa spółek, jaką był Ksh z 2000 r., wprowadzony na miejsce Kh.

W związku z tym jedynym ustawowym oparciem dla funkcjonowania spółki cichej jest zasada swobody umów, wynikająca z art. 3531 Kc.

Podatki i prawo gospodarcze

Czy wydatki z tytułu regresu ubezpieczeniowego stanowią koszty uzyskania przychodów

W spółce z o.o. w wyniku pożaru zniszczeniu uległy towary należące do jej kontrahenta. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym kontrahent ubezpieczył te towary, po wypłaceniu mu odszkodowania zastosowało regres ubezpieczeniowy wobec spółki. Sąd stwierdził winę spółki, gdyż do pożaru przyczynili się nieodpowiednio przeszkoleni jej pracownicy.
Czy wydatki związane z zastosowanym regresem ubezpieczeniowym spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty finansowania dłużnego a różnice kursowe

W 2015 r. otrzymaliśmy kredyt bankowy w euro, który wykorzystujemy na cele działalności gospodarczej. Kapitał jest spłacany w terminach określonych w umowie. Odsetki są płacone 2 razy w roku. Oczywiste jest, że na dzień spłaty kwoty kapitału kredytu w walucie obcej wartość waluty w przeliczeniu na złote może być inna niż jej wartość w momencie otrzymania kredytu. W związku z tym powstają różnice kursowe – dodatnie i ujemne, które ustalamy metodą podatkową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15a updop.
Czy powinniśmy te różnice kursowe od kapitału spłacanego kredytu w walucie obcej uwzględniać przy kalkulacji nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Zmiany w formularzach PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR i PIT-4R w 2019 r.

PIT-8C dotyczy obecnie wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Pozostałe informacje, które dotychczas w nim wykazywano, będą przekazywane w PIT-11, i to już w odniesieniu do przychodów za 2018 r.

Nowe wzory formularzy zostały opublikowane w rozporządzeniu MF z 22.11.2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszło w życie 1.01.2019 r.

Zmiany w nich wynikają z dostosowania do nowej usługi „Twój e-PIT”, polegającej na wypełnianiu niektórych zeznań (na razie PIT-37 i PIT-38) przez KAS. Są również skutkiem wdrożenia nowych zasad sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz wprowadzenia umowy o pomocy przy zbiorach (rozdz. 7a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Zawiadomienia, informacje i oświadczenia składane organom podatkowym przez podatników PIT, ryczałtu i CIT – nowe terminy i zasady w 2019

1.01.2019 wchodzą w życie liczne zmiany w przepisach dotyczących różnego rodzaju zawiadomień składanych do US przez podatników na podstawie ustaw o podatku dochodowym.

Nowe przepisy likwidują konieczność dokonywania niektórych, określonych przepisami ustaw o podatku dochodowym, zawiadomień. O zdarzeniach, które wymagały takiego zawiadomienia, podatnicy będą informować w składanych za dany rok zeznaniach podatkowych.

CIT

Jak rozliczyć stare straty podatkowe w zeznaniu za 2018

W 2018 w spółce pozostały nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich. Dotąd nie wykazywała ona bieżącego dochodu, ale niewykluczone, że dochód się pojawi, najpóźniej na etapie rozliczenia rocznego. Prawdopodobnie spółka wykaże też wynik podatkowy w 2 źródłach przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła), choć nie wiadomo jeszcze jaki.
Jaka jest możliwość uwzględnienia straty podatkowej sprzed 2018, zależnie od różnych konfiguracji bieżącego wyniku podatkowego?
PIT

Złożenie zeznania do 20 stycznia a obowiązek zapłaty grudniowej zaliczki na PIT i termin zwrotu nadpłaty

Czy przedsiębiorca, który do 20.01.2019 złoży zeznanie roczne za 2018, będzie mógł (jak w latach poprzednich) nie wpłacać zaliczki za grudzień 2018? Pytam, bo Sejm uchylił dotychczasowy przepis, który o tym mówił, ale nie wiem, czy zmiana będzie obowiązywać już w 2019.
Czy przedsiębiorca, który w styczniu 2019 złoży zeznanie roczne przez internet, wykazując w nim nadpłatę, dostanie zwrot podatku już po 45 dniach, jak wynika z innej zmiany uchwalonej przez Sejm?
PIT

Podatek liniowy z działalności uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem dochodów z pracy

Wybór podatku liniowego przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem nie tylko z dochodów z działalności gospodarczej, ale i z innych źródeł.
Podatki i prawo gospodarcze

Korekta przychodów po niekorzystnym wyroku sądowym

Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Sprzedaje wodę m.in. firmie X. W czerwcu 2015 r. doszło do dużego niekontrolowanego wycieku wody. W lipcu spółka wystawiła X fakturę zgodnie ze wskazaniem wodomierza na łączną kwotę 54 tys. zł (netto 50 tys. zł), w której zafakturowała także ten wyciek. Wykazała przychód z tego tytułu (50 tys. zł) w zeznaniu rocznym za 2015 r.
X uznała tę fakturę jedynie w niewielkiej części i zapłaciła 4320 zł. Spółka dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej. Niestety, wyrok okazał się dla niej niekorzystny – sąd uznał, że nie miała prawa żądać zapłaty za usługi, bo woda nie została dostarczona, tylko wyciekła w wyniku awarii. W listopadzie 2018 r. spółka wystawiła więc korektę spornej faktury, zmniejszając należność o 49 680 zł brutto (46 tys. zł netto).
Czy może na bieżąco skorygować przychód podatkowy?
Podatki i prawo gospodarcze

Moment powstania przychodu ze sprzedaży voucherów

Spółka prowadzi sprzedaż on-line audiobooków i słuchowisk, umożliwia ich przechowywanie, odsłuchiwanie oraz pobieranie. Użytkownicy serwisu internetowego nabywają vouchery uprawniające do pobrania określonej liczby audiobooków. Potwierdzają one wyłącznie prawo użytkownika do nabycia audiobooków w serwisie, bez wskazania konkretnych audiobooków. W momencie sprzedaży voucherów spółka nie może określić, kiedy, na jaki audiobook i czy w ogóle zostaną one wymienione. Vouchery mają określony termin ważności. Zgodnie z regulaminem serwisu spółka nie zwraca użytkownikom pieniędzy za vouchery niezrealizowane w terminie.
Czy prawidłowo wykazuje przychód ze sprzedaży voucherów w momencie ich wykorzystania przez użytkownika lub upływu terminu ważności?
Informacje, deklaracje i zeznania roczne

Ważne zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019

Informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 muszą być przesłane do US do końca stycznia 2019, czyli o miesiąc wcześniej niż do tej pory, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będą też mieć deklaracje PIT-4R i PIT-8AR, a także informacja IFT-1R składana do końca lutego.
CIT i PIT

Rabat pośredni wypłacany sklepom jako koszt uzyskania przychodów

Spółka sprzedaje swoje produkty hurtowniom, a te sprzedają je sklepom detalicznym. Spółka nie dokonuje sprzedaży bezpośrednio do sklepów i nie wystawia im faktur. Jednak w razie spełnienia określonych umownie warunków dotyczących poziomu sprzedaży produktów spółki w danym okresie rozliczeniowym sklep otrzymuje bonus pieniężny, efektywnie zmniejszający cenę zakupu produktów (tzw. rabat pośredni). Kwota bonusu jest wypłacana sklepowi przez spółkę i dokumentowana notą księgową (uznaniową) wystawianą dla danego sklepu.
Czy taki rabat należy traktować jako zmniejszenie przychodów, czy jako koszt uzyskania przychodów?
CIT

Wydatki na domeny internetowe nie podlegają amortyzacji

Prawo do domen internetowych nie stanowi wnip, w związku z czym wydatki na ich nabycie powinny zostać uznane za pośrednie koszty uzyskania przychodów.
CIT

Sprzedaż przedsiębiorstwa i ujemna wartość firmy – skutki podatkowe

Sąd rejonowy ogłosił upadłość spółki, w związku z czym zapewne dojdzie do sprzedaży całości jej przedsiębiorstwa. Kwotę, którą prawdopodobnie będzie można otrzymać, oszacowano na ok. 400 tys. zł, tzn. poniżej wartości firmy.
Czy powstanie przychód podlegający CIT, jeżeli w wyniku sprzedaży całości przedsiębiorstwa zostanie ujawniona jego wartość ujemna?
CIT

Wydatki na alkohol serwowany podczas wyjazdu integracyjnego nie są kosztem podatkowym

Spółka z o.o. zorganizowała dla pracowników wyjazd integracyjno-szkoleniowy na Słowację, finansowany ze środków obrotowych. Wydatek na kompleksową usługę organizacji wyjazdu został udokumentowany fakturą. Na koszt usługi składają się m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, w tym alkoholowe, wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem, dodatkowe atrakcje (uroczysta kolacja, wycieczka). Celem wyjazdu jest podsumowanie roku finansowego spółki, zwiększenie motywacji do pracy oraz poprawa komunikacji interpersonalnej.
Czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów?
PIT

Przekazanie składnika majątku spółki osobowej wspólnikom – skutki w PIT

W majątku spółki jawnej znajduje się samochód osobowy, który wspólnicy (osoby fizyczne) chcą wycofać ze spółki i przekazać (nieodpłatnie) do swego majątku osobistego.
Czy takie przekazanie spowoduje powstanie przychodu u wspólników?
Podatki i prawo gospodarcze

Zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej za dany rok – czy konieczna jest korekta zaliczek na PIT

W umowie spółki osobowej udział wspólników w zys- ku został ustalony proporcjonalnie do wniesionych wkładów (tzw. tymczasowa proporcja). Ta proporcja może być, zgodnie z umową, zmieniona w ciągu roku w drodze uchwały (tzw. zmieniona proporcja). Po zakończeniu roku obrotowego/podatkowego walne zgromadzenie wspólników (osoby fizyczne) podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Tymczasowa i zmieniona proporcja mogą się różnić od ustalonej wówczas ostatecznej proporcji, w jakiej zostanie podzielony zysk. Udział w zysku przypisany na podstawie tymczasowej (zmienionej) proporcji może być niższy bądź wyższy niż ustalony na podstawie ostatecznej proporcji.
Czy zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej w trakcie roku bądź po jego zakończeniu powoduje, że będzie konieczna korekta zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych przez wspólników w ciągu roku?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy przeniesienie na wspólnika własności składników majątku likwidowanej spółki powoduje powstanie przychodu u spółki

Spółka z o.o., której prowadzę księgowość, jest w toku postępowania likwidacyjnego. Wygląda na to, że sprzedaż części składników jej majątku nie będzie możliwa. Zostaną więc one (po zakończeniu procesu likwidacji i zaspokojeniu wszystkich wierzycieli) przekazane jedynemu udziałowcowi. Przejmie on wyłącznie poszczególne elementy majątku rzeczowego (w tym nieruchomość), które nie stanowią przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Czy przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie się wiązać z powstaniem przychodu spółki podlegającego CIT?
PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2019

Osoby fizyczne, których przychody z 2018 będą niższe niż 8 559 000 zł, w przyszłym roku będą mogły prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
PIT

Przyspieszona amortyzacja wynajmowanego budynku mieszkalnego

Podatnik (osoba fizyczna) zamierza nabyć budynek mieszkalny, wybudowany przez dotychczasowego właściciela i używany wyłącznie do celów prywatnych (jako mieszkanie, od 2009). Następnie zamierza przeprowadzić niewielkie prace remontowe oraz adaptacyjne i wynająć mieszczące się w budynku lokale. Czy powinien amortyzować budynek wg standardowej stawki 1,5% rocznie, czy też może skorzystać z amortyzacji przyspieszonej dla budynków używanych?
Czy prawo do przyspieszonej amortyzacji zależy od formy działalności, tj. czy istnieje różnica między najmem w ramach działalności gospodarczej i tzw. najmem prywatnym?
CIT

Polisa OC członka zarządu nie jest kosztem

Spółka opłaciła polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu (z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych decyzji związanych z zarządzaniem spółką), pełniących funkcję na podstawie powołania.
Czy taki wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?
CIT

Rozliczenie wydatków na dodatkową gwarancję sprzętu

Spółka z o.o. kupiła sprzęt elektroniczny (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, komputery stacjonarne), który objęto dodatkową, 36-miesieczną gwarancją serwisową (usługą serwisową w miejscu instalacji). Kupiony sprzęt to środki trwałe.
Jak rozliczyć wydatki na nabycie tej gwarancji?
PIT

Akcja promocyjna i obowiązki płatnika PIT od nagród wydanych przedsiębiorcom

Jeżeli karty podarunkowe wydawane są klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na sprzedającym nie ciążą obowiązki płatnika PIT.
CIT i PIT

Wsparcie dla nowych inwestycji na terenie całej Polski – zasady korzystania z ulgi w podatku dochodowym

Inwestorzy mogą uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas – tylko w 14 specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Ulgę wprowadziła obowiązująca od 30.06.2018 r.[1] ustawa o wspieraniu nowych inwestycji[2], jednak w praktyce ubieganie się o wsparcie stało się możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do niej, co nastąpiło 5.09.2018 r.

Ustawa zrewolucjonizowała pojęcie „strefy ekonomicznej” i wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu inwestycji na terytorium Polski w formie zwolnienia od CIT i PIT, które jest przyznawane na podstawie wydawanych przez ministra właściwego ds. gospodarki decyzji o wsparciu. Docelowo wsparcie to ma zastąpić dotychczasowe preferencje podatkowe przyznawane na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej ustawa o SSE).

Podatki i prawo gospodarcze

Przychody z praw wytworzonych we własnym zakresie – czy należą do zysków kapitałowych

Od 1.01.2018 r. przychody z praw majątkowych są w updop zaliczane do zysków kapitałowych.
Czy dotyczy to tylko praw majątkowych kwalifikowanych – zgodnie z ustawą podatkową – do wartości niematerialnych i prawnych, czy także praw wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie?
Podatki i prawo gospodarcze

Aport po założeniu spółki a prawo do obniżonego CIT

Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS i 30.06. 2018 r. rozpoczęła działalność. Pierwsze dwie zaliczki na CIT zapłaciła wg stawki 15%, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop. We wrześniu 2018 r. inna spółka, powiązana ze wspólnikami spółki z o.o., wniosła do niej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zcp), obejmując w zamian nowo utworzone udziały (nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego).
Czy z powodu tego aportu spółka z o.o. utraciła prawo do opodatkowania wg stawki 15%?
Wspieranie nowych inwestycji – akty wykonawcze

Ulga dla inwestujących w całej Polsce już dostępna

Od 5.09.2018 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu, warunkującej korzystanie z nowej ulgi w podatkach dochodowych.
CIT i PIT

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej

W 2016 spółka z o.o. kupiła grunty, które zakwalifikowała obecnie do towarów handlowych (są przeznaczone na sprzedaż). W związku ze wzrostem ich wartości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę, w lipcu 2018 została wydana decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.
Jak rozliczyć taką opłatę w kosztach podatkowych spółki?
CIT

Odsetki od kredytu kupieckiego jako koszty finansowania dłużnego

Czy odsetki płacone kontrahentowi z tytułu wydłużenia terminu płatności za sprzedane towary i usługi (do 90 dni) należy uznać za koszty finansowania dłużnego objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych?

Od 1.01.2018 obowiązuje art. 15c ust. 1 updop, na mocy którego podatnicy CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka tych kosztów nad opodatkowanymi przychodami odsetkowymi przewyższa 30% tzw. podatkowej EBITDA.

PIT

Przeniesienie praw i obowiązków w spółce osobowej a wystąpienie z niej – skutki w PIT

Wspólnik spółki komandytowej (osoba fizyczna) zamierza sprzedać swój udział innej osobie. Natomiast inny wspólnik zamierza z niej wystąpić.
Czy skutki podatkowe u obu będą takie same? Czy wspólnik występujący ze spółki może dostać nieruchomość o wartości przekraczającej jego udział w zyskach spółki i czy w związku z tym powstanie u niego przychód?

Kosztów prenumeraty i innych nieistotnych nie trzeba rozliczać w czasie

Nie jest konieczne rozliczanie międzyokresowe kwot, które w skali działalności firmy są nieistotne, tzn. nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Mogą być one jednorazowo zaliczane w koszty – także podatkowe.
Zmiana prawa

Poprawki w CIT i PIT z mocą od 1.01.2018

19.07.2018 weszła w życie nowelizacja updop i updof, która poprawiła kilka błędów w przepisach, i to z mocą wsteczną – od początku trwającego roku podatkowego.
CIT

Zbycie licencji – jakie źródło przychodów

Zbycie przez podatnika CIT prawa majątkowego wytworzonego we własnym zakresie (niebędącego wnip) nie generuje przychodu z zysków kapitałowych, lecz z działalności gospodarczej.
Rozporządzenie

Nowe formularze CIT na 2018

Opublikowano zaktualizowane wzory formularzy podatkowych służących rozliczeniu CIT. Wśród nich znajdują się też całkowicie nowe wzory.
Rozporządzenie

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami można uzyskać przez internet

Nowa internetowa usługa uruchomiona przez Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami bądź stwierdzającego stan zaległości bez konieczności wizyty w US i odbierania papierowego dokumentu.

PIT

Wynajem nieruchomości przez spółkę cywilną od wspólnika – koszty uzyskania przychodów

Małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej. Jeden nich prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której chce wynająć spółce lokal użytkowy należący do jego odrębnego majątku (między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa).
Czy płacony przez spółkę czynsz najmu stanowi dla małżonków koszt uzyskania przychodów, proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki?
CIT

Zakup kosmetyków dla pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Spółka z o.o. uruchomiła kanał wideo służący do kontaktowania się przez wybranych pracowników z klientami (usługobiorcami). Zapewnia specjalne kosmetyki do makijażu (matujące skórę i tuszujące jej niedoskonałości), aby przed rozpoczęciem pracy pracownicy mogli poprawić swój wygląd i odpowiednio prezentować się na wizji. Kosmetyki znajdują się w firmie, w miejscu ogólnodostępnym dla osób biorących udział w transmisjach. Są używane tylko na potrzeby pracodawcy (makijaż jest zmywany po zakończeniu pracy).
Czy wydatki na ich zakup można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Opodatkowanie działalności gospodarczej parafii

Parafia rozpoczęła działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług marketingowych na rzecz wydawcy kwartalnika – pisma o tematyce religijnej, o zasięgu ogólnopolskim, adresowanego głównie do osób związanych z Kościołem Katolickim. Osoba reprezentująca parafię (proboszcz) zawarła umowę z wydawcą, w której zobowiązała się podejmować stałe działania na rzecz zwiększania sprzedaży, za wynagrodzeniem (określonym jako procent od stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży pisma). Realizacja tej umowy będzie stanowić znikomą część ogólnej działalności parafii. Nie wykonuje ona innej działalności o charakterze gospodarczym.
Czy parafia ma obowiązek prowadzenia księgowości dla celów podatkowych tylko w zakresie rozpoczętej działalności gospodarczej, czy w zakresie wszelkich jej spraw majątkowych, wliczając w to „tacę” i „kolędę”? Czy w związku z działalnością gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków także, gdy przeznacza je w całości na typowo kościelną działalność?
Restrukturyzacja

Podział spółki kapitałowej – skutki w podatku dochodowym

Podziały spółek kapitałowych są częstą formą ich restrukturyzacji. W artykule przedstawiono zasady opodatkowania podziału[1] – skutki w CIT obejmujące spółkę dzieloną, spółki przejmujące jej majątek (powstałe w wyniku podziału) oraz wspólników spółki dzielonej[2], z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1.01.2018 r.

Niestety, nowelizacja updop, która weszła w życie w 2018 r., zamiast wyjaśnić wątpliwe kwestie, wprowadziła wiele komplikacji. Na skutek niejasnych przepisów podatnicy mogą mieć problem z odczytaniem intencji ustawodawcy i ustaleniem, do jakiego źródła zaliczyć uzyskany w wyniku podziału przychód, gdy nie jest możliwe zastosowanie wyłączeń z opodatkowania.

Zmiany w przychodach i kosztach podatkowych

Nowelizacją z 15.06.2018 r.[1] Sejm zmienił przepisy updof i updop, które weszły w życie od 1.01.2018 r.[2] Naprawił także ewidentne błędy, które się w nich pojawiły. Część zmian weszła w życie z mocą wsteczną, od początku trwającego roku podatkowego.
CIT i PIT

Podatkowe wsparcie nowych inwestycji w całym kraju

Od 30.06.2018 korzyści podatkowe przestały być przywilejem inwestorów lokujących swoją działalność w 14 wydzielonych strefach ekonomicznych. Pomoc publiczna jest dostępna dla inwestujących w całym kraju.
CIT i PIT

Odszkodowanie dla byłego pracownika za niezasadne zwolnienie – czy jest kosztem pracodawcy

Spółka rozwiązała umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pracownik odwołał się do sądu pracy, żądając uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy. Sąd skierował sprawę do mediacji. W wyniku ugody mediacyjnej spółka zobowiązała się wypłacić zwolnionemu równowartość kilkumiesięcznego wynagrodzenia brutto. Stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron.
Czy wypłacone na podstawie ugody wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodów?
PIT

Rozliczenie kosztów prowizji od kredytu na środek trwały i środki obrotowe

Przedsiębiorca prowadzący pkpir zaciągnął kredyt, który przeznaczył na modernizację wynajętego lokalu (inwestycja w obcym środku trwałym), a także zakup wyposażenia i towarów handlowych.
Jak w takim przypadku rozliczyć wartość prowizji za udzielenie kredytu oraz weryfikację zdolności kredytowej? Czy może być ona bezpośrednio odniesiona w ciężar kosztów podatkowych?
CIT

Wypłata dywidendy a różnice kursowe

Spółka z o.o. podjęła decyzję o wypłacie zysku zagranicznym wspólnikom. Wypłata ma nastąpić w euro, a ponieważ zysk był ustalony w złotych, dywidenda zostanie przeliczona na walutę obcą po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wypłaty.
Czy w związku z tym powstaną różnice kursowe, wpływające na dochód podatkowy?
Podatki

Wydatki na oprogramowanie – ujęcie w kosztach podatkowych

W interpretacjach organów podatkowych wyrażany jest pogląd, że licencja na program komputerowy, która nie przenosi na użytkownika praw autorskich, nie spełnia warunków uznania jej za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Wydatki na jej zakup stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodu. Dla prowadzących księgi rachunkowe może to oznaczać mniej korzystny sposób rozliczenia.

Trudno sobie obecnie wyobrazić nawet najmniejsze przedsiębiorstwo, które mogłoby funkcjonować bez oprogramowania komputerowego. Koszty jego nabycia znacznie się różnią w zależności od branży, wielkości firmy oraz przeznaczenia. Podstawowe oprogramowanie biurowe na jedno stanowisko pracy to wydatek rzędu kilkuset złotych. Ale już wyposażenie niezbyt dużej placówki handlowej w system magazynowo-kasowy może kosztować kilka tysięcy złotych. Natomiast koszt software’u obsługującego kluczowe procesy w dużych lub zaawansowanych technologicznie firmach i instytucjach (ERP, HR i inne) to zwykle setki tysięcy, a niekiedy miliony złotych.

Podatki i prawo gospodarcze

Co to są koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi

Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi umowy licencyjne, na podstawie których korzysta odpłatnie ze znaków towarowych. Koszty licencji są dla celów podatkowych kwalifikowane jako koszty pośrednio związane z przychodem (art. 15 ust. 4d updop).
Czy spółka nie będzie mogła odliczać ich od przychodu, gdy w roku podatkowym ich suma przekroczy 3 mln zł?
CIT

Strata spowodowana wyłudzeniem gdy trwa postępowanie w prokuraturze

Spółka z o.o. zamówiła towary handlowe (odzież) od firmy indonezyjskiej. Celnicy po otwarciu kontenera znaleźli zamiast odzieży ścinki poprodukcyjne. Nie mogąc się skontaktować z przedstawicielami kontrahenta, spółka zgłosiła sprawę na Policję. Prokuratura wszczęła dochodzenie, kwalifikując czyn jako doprowadzenie spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 198 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd co do posiadania i możliwości dostawy odzieży. Obecnie wydano postanowienie o zawieszeniu dochodzenia ze względu na konieczność wykonania czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.
Czy wobec braku winy i dopełnienia należytej staranności (spółka zweryfikowała kontrahenta przed podjęciem z nim współpracy) oraz posiadania dowodów jednoznacznie potwierdzających poniesienie szkody strata 198 tys. zł może być uznana za koszt podatkowy?
PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych służących działalności gospodarczej – skutki w PIT

Indywidualny przedsiębiorca nabył na własność działkę gruntu, a następnie wzniósł na niej budynek mieszkalny, w którym otworzył hotel robotniczy. Nabycie działki nastąpiło w 2012, a zakończenie budowy – w 2013. W tym samym roku przedsiębiorca wprowadził budynek do ewidencji środków trwałych i uruchomił działalność hotelu robotniczego (grunt wprowadził do ewidencji w 2012). Obecnie zastanawia się nad sprzedażą działki wraz z budynkiem.
Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana PIT na zasadach dotyczących działalności gospodarczej, czy też stosowanych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości prywatnych? Czy przedsiębiorca będzie mógł uniknąć PIT zgodnie z „regułą 5 lat”, jeśli sprzedaż nastąpi w 2018?
CIT

Wydatki na najem mieszkań dla pracowników a koszty podatkowe

Wydatki ponoszone na zapłatę czynszu za mieszkania dla pracowników, pokrycie kosztów mediów, innych kosztów związanych z tymi lokalami mieszkalnymi, w tym ich wykończenia i wyposażenia, są dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodów.

Wydatki na wynajem nieruchomości przez spółkę jawną od wspólnika – czy są kosztem

Przepisy updof nie ograniczają możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w ramach których ta sama osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi na rzecz spółki osobowej, w której jest również wspólnikiem.
Stanowisko Ministerstwa Finansów

Opodatkowanie PIT działalności nierejestrowanej wykonywanej na rzecz firm

Firmy korzystające z usług osób deklarujących prowadzenie działalności nierejestrowanej na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców nie muszą pobierać od ich wynagrodzenia zaliczki na PIT ani wystawiać informacji podatkowych.
Rozporządzenie MF

Przedłużono termin złożenia zeznania rocznego dla niektórych podatników CIT

Osoby prawne, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2017 i zakończył przed 1.03.2018, mają czas na złożenie zeznania CIT-8 i wpłatę należnego podatku do 30.06.2018.
Stanowisko Ministerstwa Finansów

Które wydatki na usługi niematerialne nie podlegają limitowaniu

Od 1.01.2018 podatników CIT obowiązuje ograniczenie wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na niektóre usługi niematerialne i prawa, nabywane bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych. Resort finansów wyjaśnił kilka wątpliwych kwestii z tym związanych.
CIT

Wynagrodzenia pracownicze jako koszty wdrożenia oprogramowania zwiększające wartość wnip

Firma zawarła umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem (system ERP). Dostawca usług IT zobowiązał się też zaplanować, przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia systemu. Jest właścicielem autorskich praw majątkowych, a firmie udzieli licencji na korzystanie z tych praw. Licencja, po zakończeniu procesu wdrożenia, będzie amortyzowana jako wnip.
Firma oddelegowała kilku pracowników celem wsparcia dostawcy IT. Mają odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości, brać udział w konfigurowaniu komponentów systemu IT oraz testach. Jest to niezbędne do dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Zadania te zajmują pracownikom jedynie część czasu pracy, w pozostałym czasie wykonują codzienne obowiązki, wynikające z umowy o pracę. Zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia, mierzone proporcją czasu pracy, jest zróżnicowane i wynosi od 10 do 40%.
Czy ich wynagrodzenia, wraz ze składkami, są bieżącym kosztem uzyskania przychodów (na zasadach przewidzianych w art. 15 ust. 4g i 4h updop), czy też oddelegowanie do zadań związanych z wdrożeniem systemu sprawia, że w odpowiedniej części powinny być wliczone do wartości początkowej licencji?
CIT

Zwrot wydatków na dojazdy na posiedzenia rady nadzorczej – czy jest kosztem

Spółka zwraca członkom rady nadzorczej koszty ich dojazdów na posiedzenia tego organu.
Czy te wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Ustalenie wartości transakcji z podmiotem powiązanym – z VAT czy bez

Czy wartość transakcji dla potrzeb dokumentacji cen transferowych ze spółką powiązaną ustala się w kwotach brutto, czy netto?
CIT i PIT

Zwrot nakładów na obcy środek trwały – korekta odpisów amortyzacyjnych

Spółka zawarła umowę najmu zabudowanej nieruchomości. Wynajmujący wyraził w niej zgodę na wykonanie przez spółkę prac adaptacyjnych, w tym o charakterze inwestycyjnym (rozbudowa), w celu przystosowania obiektów na potrzeby jej działalności. Czynsz najmu strony ustaliły w rynkowej wysokości, uwzględniającej stan nieruchomości po przeprowadzeniu inwestycji. Ponadto uzgodniono, że spółka otrzyma zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych od wynajmującego na koniec każdego przyjętego okresu rozliczeniowego, w stałej z góry ustalonej kwocie. Zwrot będzie następował aż do momentu całkowitego rozliczenia nakładów.
Kiedy spółka powinna skorygować wysokość zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wytworzonej inwestycji w obcym środku trwałym? Na bieżąco, w momencie otrzymania dopłaty, czy też konieczna jest wsteczna korekta rozliczeń od miesiąca, w którym spółka rozpocznie amortyzację inwestycji?
PIT

Opodatkowanie zagranicznego wspólnika spółki osobowej

Jednym ze wspólników spółki osobowej (spółka komandytowa) jest obcokrajowiec, będący rezydentem podatkowym Niemiec.
W jaki sposób opodatkowany jest jego udział w zysku spółki?
Podatki

Dochód z kapitałów osiągany przez podatników CIT i jego ujęcie w księgach rachunkowych

Artykuł przedstawia podatkowe i ewidencyjne zasady oraz skutki wyodrębnienia przez podatników CIT dochodów z zysków kapitałowych.

Od 1.01.2018 r.[1] podatnicy CIT są zobowiązani do odrębnego ustalania dochodu do opodatkowania, osiągniętego z zysków kapitałowych oraz innych źródeł przychodów. Ma to – jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej[2] – ograniczyć sztuczne kreowanie strat, np. drogą dokonywania operacji gospodarczych na majątku podatnika, w celu obniżenia, o wysokość tej straty, dochodów z działalności gospodarczej.

Nowy obowiązek wynika z art. 7 ust. 1, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest dochód[3] stanowiący sumę dochodu osiągniętego z:

Ceny transferowe

Ustalenie progów sporządzenia dokumentacji podatkowej

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi i z tzw. rajów podatkowych mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej tych transakcji, jeżeli ich wartość przekracza ustalony przez ustawodawcę próg, uzależniony od wielkości osiąganych przez podatnika przychodów bądź kosztów.
Niestety, lakoniczne uregulowanie tej kwestii w przepisach sprawiło, że sposób ustalenia progów dokumentacyjnych budzi kontrowersje. W ostatnim czasie wiele wątpliwości zostało jednoznacznie rozstrzygniętych na korzyść podatników dzięki interpretacjom ogólnym MF.

1.01.2017 r. weszła w życie nowelizacja updop i updof, która zrewolucjonizowała zagadnienie cen transferowych w Polsce i obowiązków z tym związanych. Wcześniej podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi byli zobligowani do przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych, biorąc pod uwagę jedynie wskazane w updop i updof limity, które dotyczyły wartości poszczególnych transakcji, tj.:

 • 100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekraczała 20% kapitału zakładowego,
 • 30 tys. euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, lub
 • 50 tys. euro – w pozostałych przypadkach.
Podatki i prawo gospodarcze

Ujęcie nieistotnych kosztów pośrednich dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy

Spółka ponosi koszty pośrednie (np. prenumeraty, czynszu najmu, reklamy, ubezpieczeń: majątkowego, komunikacyjnego, należności), odnoszące się do okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego. Jednocześnie, z uwagi na ich wysokość, brak jest uzasadnienia do ich rozliczenia w czasie.
Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości spółka stosuje uproszczenia, rozgraniczając koszty istotne i nieistotne (próg istotności ustalony jest na poziomie 0,4% przychodów ze sprzedaży, wykazanych w rachunku zysków i strat).
Nieistotne koszty pośrednie dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy potrąca w księgach jednorazowo w dacie ich poniesienia, gdyż nie wpłyną na zniekształcenie wyniku finansowego.
Czy także podatkowo mogą być one potrącane jednorazowo w dacie ich poniesienia, bez konieczności rozliczania międzyokresowego?

Limitowanie wydatków na usługi niematerialne – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ograniczenie kosztów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych należy stosować już w trakcie roku podatkowego, przy wyliczaniu wysokości zaliczek na CIT.

Ubezpieczenie na wypadek niemożności prowadzenia firmy bez związku z przychodem

Poniesione przez podatnika wydatki na dobrowolne ubezpieczenie w celu zabezpieczenia się na wypadek niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Ceny transferowe

Nowy termin przygotowania dokumentacji podatkowej za 2017 i 2018

MF wydłużył termin sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi i z rajów podatkowych.
Ceny transferowe

Dokumentacja podatkowa wymaga przeglądów i aktualizacji

Dane o transakcjach (lub innych zdarzeniach) z podmiotami powiązanymi, kontynuowanych w kolejnych latach, należy aktualizować nie rzadziej niż raz w roku, nawet jeśli nie nastąpiła żadna istotna ich zmiana.
Temat miesiąca

Przekształcenie firmy osoby fizycznej w jednoosobową spółkę z o.o. – skutki podatkowe

Działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie przez osobę fizyczną może być przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową – z o.o. lub akcyjną. Wiążą się z tym określone konsekwencje podatkowe.

Ustawodawca podatkowy nie zdecydował się na uznanie spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia indywidualnego przedsiębiorcy za sukcesora na takich zasadach, jak w przypadku spółek powstałych w wyniku innych przekształceń. Nie przyjął zasady sukcesji zupełnej (generalnej) praw i obowiązków podatkowych.

Powstała z przekształcenia spółka kapitałowa wchodzi z mocy prawa w wynikające z przepisów podatkowych prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (art. 93a § 4 Op). Wszelkie ulgi podatkowe przyznane przekształcanemu przedsiębiorcy powinny więc co do zasady obowiązywać również spółkę kapitałową.

CIT

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu – data powstania przychodu

Spółka z o.o. jako wynajmujący zawarła z firmą X umowę najmu budynku na 15 lat od 1.05.2008. Ustalono, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron spółka ma prawo do odszkodowania w wysokości 50% kwoty czynszu, jaka pozostanie do zapłaty do końca obowiązywania umowy. Niedawno podpisano porozumienie, które rozwiązało umowę z dniem 30.04.2018. W jego wyniku firma X zapłaci odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w terminie 60 dni od podpisania porozumienia.
Czy będzie ono jednorazowym przychodem podatkowym w dacie otrzymania, czy też przychód ten należy rozłożyć w czasie na okres do upływu pierwotnego terminu trwania umowy, czyli do 30.04.2023?
CIT i PIT

Ekspertyzy i opinie od podmiotu niebędącego jednostką naukową – czy są objęte ulgą B+R

W 2017 przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) poniósł wydatki na ekspertyzy i opinie sporządzone przez ekspertów (osoby fizyczne) na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych.
Czy może je wykazać w zeznaniu rocznym jako tzw. koszty kwalifikowane objęte ulgą B+R?
CIT

Opłata za odrolnienie gruntu – czy powiększa jego wartość początkową

Spółka z o.o. kupiła grunt rolny, który wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Zamierza na nim wybudować budynek magazynowy. W związku z tym zobowiązała się do zapłaty opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu i jego wyłączenia z produkcji rolnej. Kwota opłaty przekracza 10 tys. zł.
Czy w świetle przepisów updop zwiększa ona (jako ulepszenie) wartość początkową gruntu, na którym ma być realizowana inwestycja?
Podatki

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami

Transakcje kryptowalutami stały się elementem życia gospodarczego. Kryptowaluty to nie tylko metoda dokonywania/przyjmowania płatności[1]. Obrót nimi może być przedmiotem działalności gospodarczej. Z uwagi na ich charakter i brak prawnej regulacji powstały wątpliwości co do sposobu opodatkowania takiej działalności. W artykule omówiono aktualne poglądy organów podatkowych i orzecznictwa na ten temat.

Kryptowaluty powstały, by umożliwić ich użytkownikom dokonywanie transakcji bez potrzeby angażowania w nie jakichkolwiek podmiotów trzecich (pośredniczących), a w szczególności banków.

Skoro można nimi uregulować zobowiązanie, zapłacić za towar lub usługę, to zasadne staje się pytanie, jak je uzyskać. Istnieją na to 2 sposoby. Po pierwsze kryptowalutę można kupić od kogoś, kto ją ma – bezpośrednio lub za pośrednictwem jednej z giełd kryptowalutowych. Po drugie można ją „wydobyć” – nie jest to łatwe do wykonania.

Zakwaterowanie i przejazd oddelegowanego pracownika wolne od PIT

Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz konkretnego pracownika w postaci zapewnienia bezpłatnego przejazdu na miejsce świadczenia pracy znajdujące się za granicą oraz zakwaterowania nie jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń.

Utracona przedpłata nie jest kosztem podatkowym

Nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów przedpłat utraconych w związku z niewykonaniem umowy przez kontrahenta.
Niekorzystne stanowisko fiskusa

Należności z tytułu podróży członków rady nadzorczej objęte PIT

Zwrot należności z tytułu dojazdu i zakwaterowania członków rady nadzorczej zamieszkujących poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia rady, stanowi dla nich przychód z działalności wykonywanej osobiście, nieobjęty zwolnieniem od PIT. Dojazdy te nie spełniają bowiem warunków podróży służbowej w rozumieniu Kp.

Wcześniej organy podatkowe w licznych interpretacjach potwierdzały, że takie świadczenia na rzecz członków rady nadzorczej, choć stanowią ich przychód podatkowy, to jednak są objęte zwolnieniem z PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof (zob. np. pisma IS w Poznaniu z 24.02.2017, 3063-ILPB1-1.4511.359.2016.2.AA, Bydgoszczy z 2.09.2015, ITPB2/4511-642/15/RS, Warszawie z 8.07.2015, IPPB4/4511-680/15-2/AK czy Katowicach z 27.01.2015, IBPBII/1/415-891/14/MK).

Interpretacje

Wkłady pieniężne wolne od CIT

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej nadal nie generuje przychodu do opodatkowania.

Wynika tak z wydanej przez MF interpretacji ogólnej przepisów podatkowych z 2.03.2018 (DD6.8201.1.2018).

Przyczyną jej wydania było nowe brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, który zalicza do przychodów podatkowych wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki bądź dokumencie o podobnym charakterze.

Interpretacje

PIT od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka lub roszadach we wspólnym majątku

Pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez podatku, należy liczyć od końca roku, w którym została ona nabyta do wspólnego majątku małżonków, a nie w którym jeden z małżonków stał się jej wyłącznym właścicielem w wyniku spadkobrania.

Potwierdza to interpretacja ogólna MF z 6.02.2018 (DD2.8201.3.2017.KBF).

Minister wypowiedział się w kwestii określenia momentu nabycia nieruchomości oraz praw majątkowych z nimi związanych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c updof, w przypadku gdy ich zbycie nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta była do majątku objętego wspólnością majątkową.

CIT

Remont i modernizacja fontanny w dzierżawionej nieruchomości

Spółka z o.o. wydzierżawiła od gminy (na 10 lat) zabudowaną nieruchomość. W umowie zobowiązała się do inwestycji, bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy (co było warunkiem przystąpienia do przetargu). Zobowiązała się też do modernizacji położonej na nieruchomości fontanny i jej oświetlenia. Niektóre wydatki na fontannę mają charakter odtworzeniowy (przywracają pierwotny stan obiektu). Chodzi o remont części technologicznej, oczyszczenie rzeźb, uzupełnienie ubytków. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka dla celów bilansowych rozlicza je w czasie trwania umowy dzierżawy. Czy powinna je tak rozliczać także dla celów podatkowych?
Dodatkowo spółka poniosła koszty modernizacji (m.in. budowy przyłącza kanalizacyjnego, instalacji oświetlenia, pomp, systemu sterowania dyszami) w wysokości ponad 10 tys. zł. Wydatki te uznano za inwestycję w obcym środku trwałym, przyjęto do używania i rozpoczęto amortyzację w miesiącu następnym. Czy prawidłowo?
CIT

Czy dla pojazdów oddanych w najem trzeba prowadzić ewidencję przebiegu

Spółka zamierza prowadzić działalność w zakresie oddawania w najem samochodów osobowych. Niektóre auta pozyska na podstawie umów najmu lub leasingu. Część z nich to zabytkowe pojazdy, które spółka zamierza wynajmować wyłącznie w celach ekspozycyjnych – będą wykorzystywane przez kontrahentów w celach reklamowych m.in. podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych i targów, natomiast nie będą służyć do transportu towarów ani przewozu osób.
Czy ustalając koszty uzyskania przychodów związane z używaniem tych pojazdów (np. czynsz najmu, utrzymanie pojazdu w okresie, gdy nie został wynajęty), należy stosować ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu?
CIT

Wydatki na integrację pracowników i zleceniobiorców

Spółka organizuje imprezę integracyjną, w której wezmą udział pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi (członkami rodzin lub innymi bliskimi), a także osoby współpracujące na umowę zlecenie i podwykonawcy prowadzący działalność gospodarczą.
Czy wydatki na ten cel stanowią w całości koszty podatkowe?

Do niedawna organy podatkowe uważały, że nie ma przeszkód w zaliczeniu takich wydatków do kosztów podatkowych zarówno w części przypadającej na pracowników, jak i pozostałych uczestników, uznając, że służą one integracji całego zespołu, poprawie atmosfery pracy i wzajemnej komunikacji oraz zwiększają motywację do pracy.

PIT

Obliczanie zaliczek na PIT z działalności gospodarczej

Czy obliczając zaliczkę na PIT z działalności gospodarczej, można od 2018 uwzględniać pełną kwotę zmniejszającą podatek wynikającą ze skali podatkowej?

Przy obliczaniu zaliczki na PIT tak jak dotychczas można potrącić jedynie kwotę zmniejszającą 556,02 zł rocznie, dopóki dochód podatnika nie przekracza I przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł (art. 27 ust. 1b updof).

Zgodnie z art. 44 ust. 3 updof przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych ustalają zaliczki następująco:

Podatki

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 r.

Przedsiębiorcy podejmujący innowacyjne prace, mające na celu stworzenie nowatorskich produktów lub technologii, mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ta preferencja podatkowa została przewidziana zarówno w updop, jak i updof. Przepisy ją regulujące po raz kolejny uległy zmianie[1] – od 1.01.2018 r. W artykule opisano zakres wprowadzonych zmian.

Podatnicy CIT i PIT prowadzący działalność gospodarczą korzystają z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e updop oraz art. 26e–26g updof. Przepisy te uprawniają do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na ww. działalność. Odliczenia kosztów dokonuje się więc 2-krotnie. Po raz pierwszy ujmowane są na zasadach ogólnych i pomniejszają przychody podatkowe podatnika. Po raz drugi podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania jako tzw. koszty kwalifikowane.

Podatki i prawo gospodarcze

Straty ze sprzedaży wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu – po zmianach od 1.01.2018 r.

Czy kalkulując stratę ze sprzedaży wierzytelności, podatnik nadal ma prawo wziąć pod uwagę kwotę brutto wierzytelności, a sama wysokość tej straty została ograniczona do kwoty netto, czy też już przy kalkulacji straty należy uwzględnić wyłącznie kwotę netto?

Jeżeli przez pojęcie „kalkulacji straty” rozumie się sposób jej obliczenia, to w tym celu bierze się pod uwagę wartość brutto. Jednak zmiana zasad zaliczania straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów – jaka nastąpiła od 1.01.2018 r. – zakłada faktyczne ograniczenie kosztów uzyskania przychodów do wartości netto wierzytelności.

Można nie wpłacać zaliczki na PIT bądź CIT za styczeń, gdy nie przekracza 1000 zł

Przy wpłacie zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące/kwartały 2018 przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego udogodnienia. Jeśli podatek należny od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł, można nie dokonywać wpłaty do US.

PIT od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka lub podziale majątku – wyjaśnienia fiskusa

Moment nabycia nieruchomości do wspólnego majątku małżonków wyznacza, od kiedy należy liczyć 5-letni okres, po upływie którego można sprzedać tę nieruchomość bez podatku.
Klasyfikacje

PKWiU 2008 nadal obowiązuje w podatkach

Do końca 2018 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania: VAT, PIT, CIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Wynika tak z rozporządzenia RM z 12.12.2017 zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU poz. 2453).

Wyjaśnienia

Opłata recyklingowa od toreb foliowych to koszt pośredni

Opłata recyklingowa obciążająca sprzedaż lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego jest przychodem przedsiębiorców w miesiącu, w którym została pobrana od kupujących, natomiast koszt podatkowy stanowi dopiero w marcu następnego roku – po wpłaceniu do budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji wyjaśniło, że nie stanowi ona kosztu bezpośredniego.

Dodajmy, że gdyby była takim kosztem, to przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe na podstawie art. 15 ust. 4b updop i art. 22 ust. 5a updof, nakazujących przyporządkowanie koszów bezpośrednich poniesionych po zakończeniu roku podatkowego, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego do przychodów roku minionego, mieliby możliwość ujęcia przychodu i kosztu podatkowego w tym samym roku podatkowym.

CIT i PIT

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości należącej do spółki jawnej

Czy na wspólnikach spółki jawnej (2 osoby fizyczne mające równe udziały), będącej właścicielem budynku centrum handlowego o wartości początkowej 19 mln zł, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Nie. Obowiązek podatkowy nie ciąży, gdyż wartość początkowa budynku przypadająca na wspólnika nie przekracza 10 mln zł.

Na podstawie obowiązującego od 1.01.2018 art. 30g ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 3 updof podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł, w postaci budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako centrum handlowe, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

CIT i PIT

Czynsz za mieszkanie – w kosztach firmy

Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Biurko, przy którym pracuje, regał na dokumenty i sprzęt biurowy zajmują część pokoju.
Czy może zaliczyć część wydatków na czynsz i dostawę mediów (prąd, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności?

Nie ma ku temu przeszkód. Co prawda pojawiały się interpretacje organów podatkowych, w myśl których jeśli na cele działalności jest wykorzystywany nie cały lokal mieszkalny, lecz tylko jego część, to warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media jest wyodrębnienie pomieszczenia służącego działalności gospodarczej, a ponadto pomieszczenie to nie może jednocześnie w żadnym stopniu służyć celom osobistym (zob. pismo KIS z 28.07.2017, 1462-IPPB1.4511.120.2017.1.MJ).

PIT

PIT od sprzedaży prywatnego auta używanego na potrzeby działalności

Przedsiębiorca wykorzystywał w działalności gospodarczej samochód osobowy kupiony na potrzeby prywatne. Auto nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. Koszty używania samochodu ujmował w kosztach podatkowych do wysokości limitu „kilometrówki”.
Czy sprzedaż pojazdu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?

Wg najnowszego stanowiska organów podatkowych – nie. Jak informowaliśmy na naszych łamach (zob. „RiP” nr 2/2015), po zmianie od 1.01.2015 brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof (w świetle którego przychodami z działalności gospodarczej są nie tylko przychody ze sprzedaży środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych, ale także w niej nieujętych, które jednak z uwagi na obiektywne spełnienie kryteriów środka trwałego powinny być objęte ewidencją) organy podatkowe zaczęły wyrażać pogląd, że przepis ten dotyczy także pojazdów kupionych na potrzeby prywatne, ale wykorzystywanych w firmie.

PIT

Działalność w zakresie hodowli koni – sposób opodatkowania

Proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii związanej z hodowlą koni w Polsce. Czy osoba mająca 7 koni powinna zarejestrować firmę i płacić podatki?
Nie ma ziemi, konie trzymałaby w pensjonacie.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski reguluje usdg. Z jej art. 3 pkt 1 wynika, że przepisów tych nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Podatek dochodowy

Kto ma obowiązek składać informację CIT-ST

Obowiązek sporządzania i przesyłania do US informacji CIT-ST (CIT-ST/A) przez przedsiębiorstwa „wielooddziałowe” nie jest niczym nowym. Od lat budzi jednak spore wątpliwości.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 updop podatnicy CIT mający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego (jst) innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do US, w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jst we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Aby móc poprawnie stosować ten przepis, trzeba dokonać jego prawidłowej wykładni.

Podatki

Nowe zasady potrącania kosztów kredytów i pożyczek przez podatników CIT

Przepisy updop o „cienkiej” kapitalizacji zostały od 1.01.2018 r. zastąpione regulacjami dotyczącymi tzw. kosztów finansowania dłużnego. Ograniczono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkiego rodzaju wydatków związanych z zewnętrznym finansowaniem działalności. O ile jednak ograniczenia „cienkiej” kapitalizacji dotyczyły tylko finansowania przez podmioty powiązane, o tyle obecnie restrykcje obejmują również kredyty, pożyczki i inne sposoby zasilenia w środki pieniężne przez podmioty niepowiązane z podatnikiem.
Podatek dochodowy

Koszty związane z wniesieniem wkładu do spółki osobowej

Wniesienie wkładu do spółki osobowej pociąga za sobą wiele wydatków ponoszonych przez samą spółkę lub jej wspólników. Pojawia się pytanie o możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

W ostatnich latach stanowisko organów podatkowych w tym zakresie ulegało istotnym zmianom. Zaskakuje przy tym prawidłowość, że dla podatników zawsze przychylniejszy był fiskus niż sądy.

Przedmiotem artykułu są koszty związane z wnoszeniem wkładów do spółek osobowych z wyjątkiem ska. Pomijamy te ostatnie, bo od 1.01.2014 r. stały się one podatnikami CIT i są objęte innymi zasadami opodatkowania niż pozostałe spółki osobowe. W dalszej części artykułu przez „spółki osobowe” rozumieć będziemy wyłącznie spółki cywilne, jawne, komandytowe i partnerskie.

Kiedy minimalny podatek dochodowy od budynków obciąża niewłaściciela

Od 1.01.2018 w przepisach updop i updof ustanowiono „podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP”. Wbrew nazwie w niektórych przypadkach ciąży on także na podmiotach niebędących właścicielami, lecz amortyzujących objęte opodatkowaniem środki trwałe.

Opłata recyklingowa to koszt pośredni

Nowa opłata recyklingowa obciążająca sprzedaż plastikowych toreb na zakupy stanowi jednocześnie przychód, jak i koszt podatkowy. Zasadniczo powinna więc być neutralna dla przedsiębiorców. Szkopuł w tym, że przychód stanowi w roku, w którym została pobrana, a koszt dopiero w roku następnym – po wpłaceniu do budżetu państwa. Dodatkowo Ministerstwo Finansów uważa, że należy odprowadzić od niej 23% VAT.

Strata ze zbycia wierzytelności i wierzytelności umorzone – koszty w kwocie netto

Od 1.01.2018 stratę ze zbycia wierzytelności własnej można wykazać tylko do wysokości kwoty netto (bez VAT). Kosztem uzyskania przychodu jest także wartość netto umorzonych wierzytelności.

Updop i updof pozwalają na zaliczenie do kosztów podatkowych strat ze zbycia wierzytelności, uprzednio zarachowanych jako przychody należne, a także umorzonych wierzytelności, uprzednio zarachowanych jako przychody należne.

Nowelizacja CIT i PIT do poprawki

1.01.2018 weszła w życie obszerna nowela ustaw o podatku dochodowym. Okazuje się, że niektóre wprowadzone nią przepisy już wymagają zmiany.

4.01.2018 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz fizycznych w 2018 r.

1.01.2018 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustaw o podatku dochodowym[1], która wprowadziła wiele zmian w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, a także z innych źródeł – zysków kapitałowych i prywatnego najmu.

Dotychczas updop nie dzieliła przychodów na poszczególne źródła. Ustawodawca zdecydował się obecnie na wydzielenie zysków kapitałowych. W efekcie można mówić o 2 oddzielnych źródłach przychodów w CIT, którymi są zyski kapitałowe i (łącznie) pozostałe źródła.

Przychodami z zysków kapitałowych zdefiniowanymi w art. 7b updop są m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z tytułu wniesienia aportu do spółki-podatnika CIT, ze zbycia i wymiany udziałów (akcji), ze zbycia praw majątkowych i papierów wartościowych.

Podatki i prawo gospodarcze

Prowadzenie kilku szkół – zwolnienie z CIT

Spółka z o.o. prowadzi kilka szkół (podstawową, gimnazjum, liceum) i wykonuje inne aktywności gospodarcze (m.in. prowadzi szkołę językową, wynajmuje powierzchnię). Osiąga przychody i ponosi koszty związane zarówno z prowadzeniem szkół, jak i pozostałą działalnością, przy czym:
• koszty i przychody dające się przypisać poszczególnym rodzajom działalności są księgowane na wyodrębnionych dla nich kontach księgowych,
• koszty niedające się przypisać bezpośrednio poszczególnym działalnościom (np. wydziałowe, ogólnozakładowe) są przypisywane poszczególnym rodzajom działalności, proporcjonalnie do wysokości uzyskiwanych z nich przychodów.
Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia od CIT określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, jeżeli dochód z prowadzenia jednej szkoły (np. podstawowej) zostanie przeznaczony na cele innej (np. liceum)?
Podatki

Usługi niematerialne jako koszty uzyskania przychodów

Od 1.01.2018 r. ograniczono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT wydatków na nabycie niektórych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych i z rajów podatkowych.

Nowe ograniczenie wynika z art. 15e updop i obejmuje koszty wskazanych w ust. 1 tego przepisu:

1) usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie bądź prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 updop.

Restrukturyzacja

Przystąpienie i wystąpienie wspólnika oraz zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej – skutki w podatku dochodowym

Spółki osobowe są popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Chociaż gros problemów podatkowych ich wspólników dotyczy bieżącej działalności spółki, to czynności związane z uzyskiwaniem (utratą) statusu wspólnika oraz zmianą zakresu zaangażowania w spółkę również rodzą pytania o ich opodatkowanie.

W artykule przedstawiono je na przykładzie spółek jawnych. Te same regulacje podatkowe odnoszą się jednak do wspólników spółek cywilnych, partnerskich i komandytowych. Poniższe rozważania nie dotyczą natomiast komandytariuszy i akcjonariuszy ska. Spółki te są bowiem podatnikami CIT (podobnie jak spółki kapitałowe). Dochody ich wspólników należą do źródła „kapitały pieniężne”. W artykule opisano opodatkowanie wspólników będących zarówno osobami fizycznymi (dalej podatnicy PIT), jak i prawnymi (dalej podatnicy CIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Przeznaczenie dochodu na cele statutowe organizacji pożytku publicznego jako warunek zwolnienia z CIT

Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (opp), jej cele statutowe obejmują zaś zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Do niedawna działalność fundacji polegała wyłącznie na wykonywaniu nieodpłatnych badań diagnostycznych, finansowanych z funduszu założycielskiego oraz dotacji i innych wpłat zwolnionych od CIT. W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi fundacji, w 2017 r. jej zarząd podjął decyzję, że część badań będzie wykonywana odpłatnie. Dochód z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony na statutową działalność nieodpłatną.
W jakim terminie należy wydatkować dochód z działalności odpłatnej na nieodpłatną działalność statutową, by fundacja mogła skorzystać ze zwolnienia z CIT, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop? Jaką formę powinno mieć „przeznaczenie” tego dochodu na działalność statutową?
CIT

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia – skutki dla spółki

W spółce z o.o. funkcję członków zarządu sprawują nieodpłatnie jej wspólnicy.
Czy w związku z tym spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty CIT?

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy niepobierający wynagrodzenia członkowie zarządu są jednocześnie wspólnikami spółki z o.o. Przyjmuje się, że nie powstaje wówczas w spółce podlegający CIT przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ wspólnicy za swoje „usługi” otrzymują od spółki ekwiwalentne świadczenie – w postaci dywidendy.

CIT i PIT

Niedobory inwentaryzacyjne w kosztach podatkowych

Częstym problemem firm produkcyjnych czy handlowych są niedobory magazynowe wykazywane podczas okresowych inwentaryzacji. Z reguły są one spowodowane ubytkami naturalnymi bądź kradzieżą towarów. Samo stwierdzenie niedoborów nie upoważnia do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Straty w środkach obrotowych, czyli m.in. w zapasach towarów i materiałów, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na ogólnych zasadach – o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Nie zostały one wymienione w art. 16 updop i art. 23 updof wśród kosztów niestanowiących kosztów podatkowych (za wyjątkiem wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 47 updop i art. 23 ust. 1 pkt 44 updof strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych).

CIT

Odpisy aktualizujące należność od zagranicznego kontrahenta

Spółka z o.o. wykonała usługę na rzecz brytyjskiej spółki, dokumentując ją wystawioną 30.12.2015 fakturą na 17 200 zł (bez VAT, z uwagi na odwrotne obciążenie). Przychód w tej wysokości opodatkowała CIT. Dłużnik jedynie częściowo spłacił należność. E-mailowo deklarował spłatę reszty zadłużenia w ratach. 11.03.2016 polska spółka wezwała go do zapłaty pozostałej części należności, jednak już jej nie otrzymała. Z rejestru firm Wielkiej Brytanii wynika, że 10.01.2017 dłużnik został rozwiązany i wykreślony z właściwego rejestru. Przed tym dniem polska spółka nie wniosła pozwu o zapłatę. Od pozostałej do zapłaty należności dokonała odpisów aktualizujących. Wierzytelność nie uległa przedawnieniu.
Czy odpisy te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Gromadzenie przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym

Czy spółka ma obowiązek gromadzenia przychodów zwolnionych od CIT na odrębnym rachunku bankowym dla udowodnienia, że nie służyły one bezpośredniemu sfinansowaniu wydatków i kosztów mających stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też tę okoliczność można udowodnić w inny sposób?

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55 updop, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1817).

CIT i PIT

Nowa KŚT i zmiany w amortyzacji

Od 1.01.2018 dla celów podatkowych i rachunkowych obowiązuje nowa KŚT 2016. Dostosowano do niej wykaz stawek amortyzacyjnych zawarty w updop i updof. Najważniejszą nowością jest jednak podniesienie limitu wartości tzw. niskocennych środków trwałych do 10 tys. zł. Wprowadzono też kilka ograniczeń w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

KŚT 2016 niewiele się od niej różni. Uwzględniono w niej zmiany w klasyfikacjach powiązanych (PKWiU 2015, ewidencji gruntów i budynków). Nastąpiły też przeniesienia między podgrupami oraz scalenie niektórych rodzajów środków trwałych, w tym połączenie podgrup 48 i 49 w nową podgrupę 48 „Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania”. Wyodrębniono w niej m.in. rodzaj 487 „Zespoły komputerowe” (w KŚT 2010 był to rodzaj 491).

CIT i PIT

Fiskus nie będzie wymagać zaliczek do 1000 zł

Przedsiębiorcy o niskich dochodach zapłacą zaliczkę na PIT lub CIT od dochodu osiągniętego w 2018, dopiero gdy przekroczy ona 1000 zł.

Zmiany we wpłatach zaliczek wynikają z nowelizacji updof i updop z 27.10.2017 (DzU poz. 2175), która weszła w życie 1.01.2018. W art. 44 ust. 15 i ust. 16 updof oraz art. 25 ust. 18 updop przewidziano, że podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej (a w przypadku PIT także z najmu i dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, jeżeli przychody z tych źródeł uzyskują równocześnie z przychodami z działalności gospodarczej).

CIT i PIT

Podatek od wartości dodanej kosztem uzyskania przychodów

Spółka jawna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (opodatkowaną w Polsce) poniosła we Francji i w Belgii wydatki na zakup towarów i usług (niebędące WNT ani importem usług).
Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów w kwocie brutto, wraz z francuskim/belgijskim podatkiem od wartości dodanej wykazanym w fakturach zakupu?

Uwzględniając stanowisko organów podatkowych, konsekwentnie wyrażane w licznych interpretacjach, spółka ma prawo ująć poniesione za granicą wydatki w kosztach w kwotach brutto – oczywiście pod warunkiem, że mają związek z uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i zostały odpowiednio udokumentowane.

PIT

Otrzymanie środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej

Wspólnik spółki komandytowej wniósł do niej wkład rzeczowy (aport). Planuje wycofać część tego wkładu. Zwrot nastąpi w pieniądzu przez zmniejszenie przysługującego mu udziału kapitałowego w spółce.
Czy uzyska z tego tytułu przychód objęty PIT, czy też jest to dla niego operacja podatkowo neutralna?

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 updof przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Wycofanie części wkładu wspólnika (zmniejszenie udziału kapitałowego) nie zostało wprost w updof wymienione jako zdarzenie generujące przychód do opodatkowania. Niemniej organy podatkowe (zob. np. interpretacja dyrektora KIS z 29.11.2017, IBPBII/1/415-228/14-1/MZ) i niektóre sądy administracyjne są zdania, że skutkuje to powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT, CIT, VAT, Księgi rachunkowe

Wyższe limity podatkowe na 2018

Firmy prowadzone przez osoby fizyczne, których przychody z 2017 będą niższe niż 8 627 400 zł, w 2018 będą mogły ewidencjonować przychody i koszty działalności gospodarczej w uproszczonej ewidencji w postaci pkpir.

Dotyczy to osób fizycznych wykonujących indywidualną działalność, spółek cywilnych i jawnych z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Ze wskazanym limitem porównuje się uzyskane przez nie przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 14 updof).

PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej z lokalami użytkowymi – czy podlega PIT

Podatnik (lekarz) 20 lat temu kupił niezabudowaną działkę, na której wybudował budynek. Parter przystosował na cele ośrodka zdrowia, w którym prowadził działalność leczniczą, natomiast I piętro do celów mieszkalnych. Podział ten nie był jednak stały, tzn. dowolnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami niektóre powierzchnie na parterze były używane do celów mieszkalnych i na odwrót, I piętro było niekiedy wykorzystywane na potrzeby ośrodka zdrowia. Na ogół na cele działalności podatnik wykorzystywał nieco ponad 50% powierzchni użytkowej budynku (adekwatnie do tego opłacał podatek od nieruchomości i naliczał amortyzację tej części budynku).
We wszystkich dokumentach (projekt, ewidencja gruntów i budynków, operat szacunkowy) budynek konsekwentnie nazywany jest „jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią usługową”, a ponadto został wzniesiony na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej.
Czy jego sprzedaż w 2017 jest objęta PIT?
CIT

Organizacja bankietu to reprezentacja

Spółka z o.o. organizuje bankiet, na którym nastąpi podsumowanie wyników jej działalności oraz podziękowanie za współpracę kontrahentom i pracownikom. Celem bankietu jest umacnianie relacji biznesowych z kontrahentami, a także reklama spółki. Uczestnikami będą zaproszeni kontrahenci, pracownicy spółki (w ramach obowiązków służbowych) i inni goście (m.in. przedstawiciele samorządów i lokalnych mediów). Uroczystość rozpocznie się częścią oficjalną (przemówienie prezesa, podsumowanie osiągnięć, podziękowania), po niej nastąpi kolacja, a później część artystyczna (występ zespołu muzycznego) i rozrywkowa (impreza prowadzona przez didżeja).
Czy wydatki na organizację takiego bankietu są kosztami uzyskania przychodów?
CIT

Wydatki na utrzymanie gołębi jako koszty uzyskania przychodów

Spółka z o.o. będzie prowadzić tzw. wspólny gołębnik, do którego chętni mogą oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki mają uczestniczyć w organizowanych przez spółkę zawodach sportowych, tzw. lotach. Uczestnicy zawodów będą wnosić opłaty na poczet kosztów chowu gołębi i utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców. Spółka nie zamierza finansować z nich wydatków związanych z posiadaniem własnych gołębi w gołębniku. W razie niedostarczenia gołębi i wycofania się z udziału w zawodach całość kwoty podlega zwrotowi.
Czy wydatki na paszę dla gołębi, opiekę weterynaryjną, utrzymanie gołębników, najem i dzierżawę infrastruktury oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania i trenowania gołębi, a także organizacji lotów są kosztami uzyskania przychodów spółki?
CIT

Korekta kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji – w którym momencie

W „RiP” nr 7/2017 przeczytałam, że korekty odpisów amortyzacyjnych (zmniejszenia kosztów) w przypadku otrzymania dotacji dokonuje się od miesiąca, w którym otrzymano zwrot wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Znane jest mi jednak stanowisko organów podatkowych, że korekta taka powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano decyzję potwierdzającą przyznanie dotacji.
Które z tych stanowisk jest prawidłowe?
Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od zaległej dotacji przychodem wolnym od CIT

Stowarzyszenie (zajmujące się edukacją) utrzymuje się z dotacji wypłacanej przez gminę. Podpisało z nią ugodę pozasądową, na mocy której ta zobowiązała się wypłacić mu w ratach zaległą dotację za ostatnie 3 lata wraz z odsetkami za nieterminową wypłatę. Cały dochód (zarówno zaległa dotacja, jak i odsetki) zostanie przeznaczony na działalność statutową.
Czy odsetki podlegają opodatkowaniu?

Nie. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

CIT

Czy zobowiązania niespłacone na dzień wykreślenia z KRS są przychodem spółki

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych w jej księgach nadal będą figurować nieuregulowane zobowiązania.
Czy wartość takich niespłaconych, nieprzedawnionych zobowiązań pozostałych na dzień wykreślenia spółki z KRS generuje przychód podlegający CIT?

Nie. Updop nie zawiera legalnej definicji przychodu podatkowego. Wymienia jedynie listę przykładowych przysporzeń, które w myśl tej ustawy należy uznać za przychód podatkowy. O przysporzeniu można mówić nie tylko wtedy, gdy u podatnika następuje przyrost po stronie aktywów, ale także, gdy nastąpi trwałe zmniejszenie jego zobowiązań (pasywów).

CIT

Zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej ze stratą – skutki w CIT

Spółka z o.o. przystąpiła do spółki komandytowej (sp.k.) jako komandytariusz, wnosząc aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp). Obecnie wspólnicy spółki z o.o. planują jej likwidację. W związku z tym – dążąc do upłynnienia majątku – zamierza ona zbyć swoje prawa udziałowe w sp.k. W momencie wniesienia aportu podatkowa wartość zcp wynosiła ok. 1 mln zł. Cena zbycia praw udziałowych w sp.k. wyniesie ok. 300 tys. zł.
Czy zbycie pociągnie za sobą jakiekolwiek skutki podatkowe po stronie sp.k. albo jej wspólników (nie licząc zbywcy)? Czy spółka z o.o. będzie mogła wykazać stratę na zbyciu praw udziałowych w sp.k. (w wysokości ok. 700 tys. zł) zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 lub art. 15 ust. 1k pkt 2 updop?
CIT i PIT

Koszty dotyczące zakładowej drużyny sportowej

Spółka finansuje koszty wyjazdów zakładowej drużyny piłkarskiej, która reprezentuje firmę w różnych turniejach.
Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Tak. Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop).

Podatek dochodowy

Wydatki inwestora na rzecz gminy lub „otoczenia” inwestycji jako koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje (np. budujący budynki biurowe, centra handlowe) są często zobowiązani do poniesienia wydatków na rzecz innych podmiotów (przeważnie jednostek samorządu terytorialnego). Wydatki te warunkują (będąc obowiązkiem prawnym) bądź faktycznie umożliwiają lub przyśpieszają budowę (są poniesione dobrowolnie). Pojawia się pytanie o możliwość i ew. zasady zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów inwestora.
Interpretacje

Które zakupy trzeba łączyć przy obliczaniu limitu 15 tys. zł dla transakcji gotówkowych

Od wprowadzenia przepisów ograniczających prawo zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką upłynęło już kilka miesięcy. W tym czasie pojawiło się wiele nowych wątpliwości co do tego, do jakich transakcji mają one zastosowanie.

Przypomnijmy, że w myśl art. 15d ust. 1 updop i art. 22p updof podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 usdg nastąpiła bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Działalność badawczo - rozwojowa

Więcej czasu na odliczenie ulgi dla wszystkich podatników

Od 1.01.2017 przedsiębiorcy, którzy ponieśli koszty działalności B+R, ale nie osiągnęli dochodu lub ich dochód jest niższy niż kwota przysługującej ulgi, mogą dokonywać odliczeń tytułem ulgi w ciągu następnych 6 lat. Przez ten okres mogą być także odliczane koszty działalności B+R z 2016.

Wg przepisów obowiązujących w 2016 odliczenie ulgi (czyli określonego % kosztów działalności B+R) – w przypadku braku dochodu lub niewystarczającego dochodu – było możliwe w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Od 2017 okres ten wydłużono do 6 lat.

Koszty

Moment zaliczenia do kosztów księgowych i podatkowych nieistotnego wydatku

Jeżeli wydatek nie przekracza przyjętego przez jednostkę progu istotności, może ona odstąpić od rozliczania go w czasie i zaliczyć jednorazowo do kosztów, również podatkowych.

Firmy w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości często stosują pewne uproszczenia. Zezwala na to art. 4 ust. 4 uor. Ani uor, ani krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości nie określają progu istotności. Czy przyjęcie go np. na poziomie 5% wyniku finansowego brutto za poprzedni rok obrotowy jest poprawne?

PIT

Nagroda dla współpracownika będącego przedsiębiorcą – skutki podatkowe

Część współpracowników firmy działa na jej rzecz w ramach działalności gospodarczej. Otrzymują stałą kwotę miesięczną. Ostatnio jednemu z nich prezes postanowił przyznać nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych za szczególny wkład w działanie firmy.
Jak rozliczyć taką nagrodę? Czy trzeba wystawić PIT-8C?

Skoro współpracownik działał w ramach działalności gospodarczej, najprościej byłoby, gdyby swoją fakturę zwiększył w danym miesiącu o kwotę nagrody.

CIT

Moment powstania przychodu u komitenta

Spółka z o.o. jest producentem zabawek. Zamierza zawrzeć z innymi przedsiębiorcami umowy komisu. Będą oni sprzedawać zabawki dostarczone przez spółkę. Rozliczenia pomiędzy spółką (komitentem) i komisantami mają odbywać się co miesiąc na podstawie dowodów wydania towaru w danym miesiącu kalendarzowym.
Zapłata za dostarczony towar będzie wymagalna dopiero, jeśli zostanie on faktycznie sprzedany przez komisanta, co ma być ustalane na podstawie dostarczanego przez niego zestawienia sprzedaży za dany miesiąc (do 5. dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca). Spółka wystawi fakturę na towar sprzedany w danym miesiącu kalendarzowym przez komisanta z 14-dniowym terminem płatności.
W którym momencie uzyska przychód z tytułu realizacji umowy komisu?
CIT

Towary przekazane jako próbki – ujęcie w kosztach

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży profesjonalnych środków czystości, czyściwa, maszyn i urządzeń sprzątających. Jej klientami są firmy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej i medycznej. W ramach działań promocyjnych i marketingowych spółka przekazuje im nieodpłatnie próbki towarów ze swojej oferty. Przeprowadza także ich testy bezpośrednio na obiektach klientów (np. pokazy maszyn sprzątających), podczas których zużywane są jej produkty (pobierane z magazynu handlowego spółki).
Czy koszty nabycia towarów przekazanych nieodpłatnie klientom w formie próbek lub zużytych podczas testów i pokazów są kosztami uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Ulga w podatku dochodowym na badania naukowe i prace rozwojowe (cz. 2) – koszty kwalifikowane

Od 2016 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi w CIT i PIT na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Przez ponad rok obowiązywania przepisów ją regulujących – częściowo zmienionych od 1.01.2017 r. – pojawiło się wiele wątpliwości co do zakresu wydatków objętych ulgą (tzw. kosztów kwalifikowanych). Dotyczą one w głównej mierze wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R.

Ogólne zasady odliczania od dochodu – przez podatników CIT i PIT – wydatków objętych ulgą opisywaliśmy w poprzedniej części artykułu. Poniżej przedstawiamy przegląd interpretacji organów podatkowych wydanych w odpowiedzi na pytania podatników o stosowanie tych zasad w praktyce.

PIT

Moment potrącenia wydatków na remont łazienki w warsztacie

Wśród środków trwałych sp. z o.o. znajduje się budynek warsztatu (oddany do użytku w 1994). W czerwcu 2017 spółka wyremontowała łazienkę, m.in. w związku ze słabym odpływem ścieków z instalacji wewnętrznej do głównych odpływów. Remont polegał na skuciu płytek z jednej ze ścian oraz z podłogi, rozebraniu pozostałych warstw podłogowych w zakresie niezbędnym do wymiany podejść odpływowych, wymianie tych podejść na nowe (z rur PCV), wykonaniu nowej instalacji wodociągowej z rur PP zgrzewanych oraz izolacji przeciwwodnej na podłodze i skutej ścianie, uzupełnieniu, naprawie i wyrównaniu tynków, obłożeniu skutej ściany płytkami o wymiarach i wzorze zbliżonym do dotychczasowego, a podłogi płytkami antypoślizgowymi oraz pomalowaniu farbą lateksową sufitu i ścian nad płytkami i farbą olejną drzwi z ościeżnicami oraz rur instalacyjnych.
Czy wydatki na ww. roboty budowlane można zakwalifikować jako remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
CIT i PIT

Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis

W związku z wprowadzeniem obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego musieliśmy zakupić nowe wersje programów księgowych. Okazało się, że wymaga to wymiany sprzętu komputerowego. Poniesione wydatki postanowiliśmy zamortyzować jednorazowo, ale tu pojawiła się wątpliwość: czy nie musimy uzyskać zgody naczelnika US, skoro jest to pomoc de minimis?
Czy w kolejnych latach nadal będziemy mogli korzystać z jednorazowej amortyzacji?
Komunikaty

Optymalizacja podatkowa na celowniku fiskusa

Ministerstwo Finansów w maju 2017 opublikowało 2 ostrzeżenia przed tzw. agresywną optymalizacją podatkową.

W komunikatach zamieszczonych na swoich stronach internetowych resort finansów poinformował, że w razie wykrycia przypadków, w których do optymalizacji podatkowej w CIT wykorzystywane były:

 • obligacje nabywane w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • sztuczne transakcje dokonywane na majątku przedsiębiorstwa, kreujące wartość firmy,

organy podatkowe zastosują klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania.

PIT

Wartość pracy wspólników spółki jawnej jako koszt uzyskania przychodów

Jestem wspólnikiem spółki jawnej.
Czy w kosztach uzyskania przychodów z działalności spółki mogę uwzględniać wartość pracy pozostałych wspólników?
CIT

Wynagrodzenia wypłacane podwykonawcom za okres wypowiedzenia umów – czy są kosztami podatkowymi

Na początku bieżącego roku spółka z uwagi na zmianę branży podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z podwykonawcami. Umowy przewidywały 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Podwykonawcy nie świadczyli już na rzecz spółki usług w trakcie tego okresu. W tym czasie wystawiali jednak na nią faktury na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umownymi. Spółka opłaciła te faktury.
Czy zafakturowane kwoty stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów?
CIT

Wydatki na zakup noclegów dla oddelegowanych pracowników jako koszty spółki

Spółka wykonuje instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – od 2017 także za granicą (m.in. Francja, Holandia, Niemcy, Włochy). Oddelegowuje pracowników do pracy w tych krajach (nie są to podróże służbowe, pracownikom nie są wypłacane diety ani inne należności z tytułu takich podróży). W umowach o pracę jako miejsce pracy mają oni wskazane miejsce realizacji kontraktu za granicą. Umowy te zawierają też zobowiązanie pracodawcy do poniesienia kosztów zakwaterowania pracownika na podstawie przedłożonych przez niego rachunków i paragonów dokumentujących poniesione wydatki na noclegi w hotelach lub wynajem mieszkania u osób prywatnych.
Czy zakup noclegów dla oddelegowanych jest kosztem uzyskania przychodów spółki?
Definicja transakcji

Czynsz najmu płatny gotówką – wyłączenie z kosztów podatkowych

Przy umowie najmu między przedsiębiorcami dla wyłączenia płatności gotówkowych z kosztów uzyskania przychodów ma znaczenie to, czy została ona zawarta na czas nieokreślony, czy określony.
Z orzecznictwa

Uproszczona ewidencja kosztów w księgach bez wpływu na ustalanie zaliczek na CIT i PIT

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe i stosujący uproszczoną metodę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień zakupu nie mogą – dla potrzeb ustalenia zaliczki na podatek dochodowy – potrącać kosztu już w momencie zakupu.
PIT

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez jej wspólników – skutki w PIT i PCC

Spółka jawna ma 3 wspólników (osoby fizyczne), którzy chcą udzielić jej wsparcia finansowego w postaci pożyczki. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie to pożyczka oprocentowana, czy nieoprocentowana.
Jakie skutki podatkowe mogą się wiązać z jej udzieleniem?
PIT

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności – konsekwencje podatkowe

Bezrobotny zakłada działalność gospodarczą (świadczenie usług dla ludności). Prawdopodobnie uzyska dotację z urzędu pracy na sfinansowanie pewnych kosztów z tym związanych.
Jakie są tego skutki podatkowe?
CIT

Czy umorzona pożyczka z WFOŚiGW jest przychodem firmy

Spółka z o.o. otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki i podlegał amortyzacji. Pożyczkę umorzono pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia na zakup kolejnego samochodu specjalnego.
Czy kwota umorzonej pożyczki jest dla spółki przychodem podatkowym?
Usdg, PIT, CIT

Gotówkowe zakupy od komornika wyłączone z kosztów

Jeżeli przedsiębiorca kupujący mienie dłużnika na licytacji komorniczej zapłaci za transakcję o wartości powyżej 15 tys. zł gotówką albo czekiem, to nie zaliczy wydatku do kosztów podatkowych.
Zeznania podatkowe

Roczny PIT sporządzi urząd skarbowy

Od 15.03.2017 obwiązują przepisy umożliwiające sporządzanie przez US zeznań rocznych podatników PIT, uzyskujących dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników. W ten sposób będzie można się rozliczyć już za miniony (2016) rok.
PIT

Nabycie nieruchomości w datio in solutum – skutki podatkowe

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i spółka z o.o. zamierzają podpisać akt notarialny, na mocy którego osoba fizyczna nabędzie własność nieruchomości (wyodrębnionego lokalu mieszkalnego). Spółka kupiła ją w 2012; zaciągnęła od osoby fizycznej pożyczkę i teraz, wydając nieruchomość, chce uregulować dług. Spółka poinformowała, że transakcja ta będzie zwolniona od VAT. Wartość nieruchomości strony określiły w wysokości odpowiadającej niespłaconej na ten moment kwocie pożyczki wraz z naliczonymi i nieuregulowanymi odsetkami. Osoba fizyczna rozważa, czy powinna ją nabyć jako podmiot gospodarczy, czy jako osoba prywatna.
Jakie będą podatkowe skutki przy obu wariantach?
Czy w razie nabycia nieruchomości prywatnie można później przenieść ją do majątku firmy? Jakie skutki podatkowe wystąpią w razie sprzedaży nieruchomości po roku od nabycia, a jakie po 10 latach?
PIT

Nagroda dla przedsiębiorcy w konkursie a zryczałtowany PIT

Spółka organizuje konkursy w celu promowania swojej działalności. Uczestnicy, którzy zbiorą największą liczbę punktów za zakupy jej produktów i usług, otrzymają nagrody w postaci voucherów na zakupy produktów i usług innych podmiotów, wraz z odpowiednią kwotą na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego PIT od wygranej. W konkursach biorą udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale spółka rozważa zmianę regulaminu, tak aby mogli do nich przystępować także przedsiębiorcy.
Czy od wartości przekazanych im nagród spółka również powinna pobierać zryczałtowany 10% PIT?
Usdg, PIT, CIT

Limit płatności gotówką – wyjaśnienia MRiF

Choć od 1.01.2017 obniżono z 15 tys. euro do 15 tys. zł wartości transakcji między przedsiębiorcami, z której przekroczeniem wiąże się obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, nie zmieniło się rozumienie pojęcia „transakcja”. Wskazany limit dotyczy także transakcji z zagranicznymi przedsiębiorcami.
Temat miesiąca

Ulgi w rocznym zeznaniu PIT – wybrane kwestie sporne

Podatnicy PIT mają możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym – od dochodu lub podatku – ustawowo preferowanych wydatków. Choć ulgi te obowiązują od wielu lat, wciąż są przedmiotem sporów podatników z fiskusem.

Pracownicy fiskusa, dbając o budżet państwa, bacznie się przyglądają rozliczeniom podatników. W przypadku ulg podatkowych nie może być mowy o zasadzie „rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika”, chociaż gwoli sprawiedliwości wiele działań organów ma charakter uszczelniający, prowadzący do ograniczenia unikania płacenia należnych podatków. Swoją cegiełkę dorzucają także sądy administracyjne. Orzecznictwo w zakresie rozliczeń rocznych jest zmienne i niejednolite. Nie widać też woli, aby ten stan zmienić. Wnioski o rozpatrzenie spraw w składach rozszerzonych – aby uporządkować praktykę stosowania prawa podatkowego – są nader rzadkie.

PIT

Opodatkowanie rolnika prowadzącego firmę

Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT chciałby rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.
Jak w takim przypadku należy rozliczać PIT oraz VAT?
CIT

Przyporządkowanie przychodów i kosztów przy długotrwałych usługach budowlanych

Jak wykazywać przychody i koszty przy długoterminowych robotach budowlanych? To zagadnienie budzi w praktyce wiele wątpliwości.
CIT i PIT

Różnice kursowe przy kompensacie

Chciałabym zapytać o kompensatę faktur WDT i WNT.
Jeżeli mam fakturę zakupu i sprzedaży w walucie obcej, to jak należy policzyć podatkowe różnice kursowe? Czy takie powstaną?
PIT

Atrakcyjniejsza ulga na badania i rozwój

Od 1.01.2017 obowiązują nowe zasady stosowania ulgi na wydatki związane z działalnością B+R.
Podatki i prawo gospodarcze

Czy opłaty licencyjne za znak towarowy to koszt pośredni

Spółka z o.o. zawarła na czas nieokreślony umowę licencyjną uprawniającą do korzystania ze znaku towarowego. Licencja będzie wykorzystywana w jej działalności gospodarczej. Umowa przewiduje, że spółka wnosi miesięczne opłaty licencyjne oparte na ustalonym udziale procentowym obrotu netto osiągniętego przez nią przy użyciu znaku towarowego, zgodnie z wyceną niezależnego podmiotu specjalizującego się w wycenie opłat licencyjnych. Opłaty te będą wnoszone na podstawie wystawionych co miesiąc faktur, przelewem na rachunek bankowy właściciela znaku towarowego.
Czy są one kosztem pośrednim zaliczanym do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, czy też stanowią koszty podatkowe tylko przez odpisy amortyzacyjne?
PIT

Jak liczyć podatek w razie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości zakupionej za cenę znacznie niższą niż rynkowa

Spółka z o.o. kupiła za 50 tys. zł od osoby fizycznej mieszkanie obciążone hipoteką. Sprzedawca zaciągnął kredyt, którego spłata została zabezpieczona na tej nieruchomości. Spółka stała się więc dłużnikiem rzeczowym banku. Mieszkanie było przez nią wynajmowane w celach zarobkowych. Jeżeli poprzedni właściciel zaprzestanie spłaty kredytu, dojdzie do licytacji komorniczej i spółka będzie musiała wydać mieszkanie.
Czy uzyska wówczas przychód ze sprzedaży nieruchomości? Jeśli tak, to co nim będzie, skoro kwota ze sprzedaży w pierwszej kolejności zaspokoi bank, a spółka otrzyma (w najlepszym razie) tylko resztę ceny? Jaki będzie koszt uzyskania przychodu?
PIT

Zmiana reguł ustalania zaliczek na PIT w 2017

Od 1.01.2017 zmieniły się zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a tym samym obowiązki płatników w tym zakresie.

To skutek nowych przepisów o kwocie zmniejszającej podatek (zwanej niekiedy błędnie kwotą wolną od podatku, co w rzeczywistości oznacza co innego – roczny dochód zwolniony z opodatkowania – w 2016 do wysokości 3089 zł; w 2017 kwota zależy od wysokości podstawy obliczenia podatku); jego wysokość jest wynikiem odjęcia od podatku kwoty go pomniejszającej (556,02 zł w 2016; w 2017 kwota zależna od przedziału skali podatkowej).

Nowelizacja wynika z ustawy z 29.11.2016 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1926).

Interpretacje

Kompensata to nie płatność, nie pozbawi prawa do kosztów

Nowe przepisy updop i updof dotyczące wyłączenia z kosztów transakcji gotówkowych wzbudziły wątpliwości, zanim jeszcze weszły w życie. Pojawiły się liczne interpretacje organów podatkowych, wyjaśniające m.in. co należy rozumieć pod użytym w nich pojęciem „płatność”.
CIT

Ujęcie kosztu pośredniego w razie braku faktury

Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów pośrednich od lat rodzi wątpliwości. Powstają one m.in. gdy fakturę dokumentującą taki koszt podatnik otrzyma już po zakończeniu roku, w którym poniósł wydatek, zwłaszcza po zamknięciu ksiąg za ten rok.
PIT

Amortyzacja po odkupieniu udziałów we własności budynku

Udziały w nieruchomości nie są odrębnym środkiem trwałych, więc ich nabycie nie uprawnia do wyboru stawki i metody amortyzacji.
Usdg, PIT, CIT

Wyłączenie płatności gotówkowych z kosztów podatkowych – przepisy przejściowe

Jeżeli transakcja została zawarta w 2016, a płatność nastąpi w 2017, to czy dla uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów stosuje się limit w wysokości 15 tys. zł, czy 15 tys. euro?
PIT

Rozliczenie PIT od wynajmu nieruchomości użyczonej jednemu ze współwłaścicieli

Podatnik wraz z rodzeństwem otrzymał w spadku nieruchomość (lokal użytkowy). Znalazł się chętny na jego wynajęcie, przy czym pozostali współwłaściciele nie chcą zajmować się wynajmem ani czerpać z niego korzyści (mieszkają za granicą). Podatnik chce, aby bezpłatnie użyczyli mu lokal z możliwością jego wynajęcia. Czy w takim wypadku tylko on będzie zobowiązany rozliczać PIT od przychodów z najmu?
Podatki

Opłata recyklingowa od reklamówek – skutki w VAT, CIT i PIT

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny lub hurtowy od 1.01.2018 pobierają opłatę recyklingową od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Jest ona opodatkowana VAT, stanowi przychód podatkowy i jednocześnie koszt uzyskania, ale dopiero po zapłacie.

Obowiązek pobierania takiej opłaty od kupującego nakłada ustawa z 12.10.2017 o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2056). Jej stawka w 2018 wynosi 0,20 zł za 1 torbę (wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.12.2017 w sprawie stawki opłaty recyklingowej, DzU poz. 2389).

CIT i PIT

Strata ze zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto

Stratę ze zbycia wierzytelności własnej można wykazać tylko do wysokości kwoty netto (bez VAT), a nie brutto. Podobnie kosztem netto jest wartość umorzonych wierzytelności własnych.

Tak wynika ze zmienionych od 1.01.2018:

 • art. 16 ust. 1 pkt 39 updop i art. 23 ust. 1 pkt 34 updof – w odniesieniu do strat ze zbycia wierzytelności, uprzednio zarachowanych jako przychody należne,
 • art. 16 ust. 1 pkt 44 updop i art. 23 ust. 1 pkt 41 updof – w odniesieniu do umorzonych wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne.
Zeznanie roczne

Pracownik rozliczy PIT sam lub z pomocą US

Począwszy od 2018, pracodawcy nie mogą złożyć rocznego rozliczenia podatku za pracownika, który nie ma innych dochodów niż ze stosunku pracy i nie korzysta z ulg.

A zatem w 2018 pracownicy nie składają już pracodawcy (przed 10 stycznia) oświadczeń na formularzu PIT-12, uprawniających go do obliczenia PIT, a ten nie sporządza za nich rocznego obliczenia podatku PIT-40 (które było składane w US i przesyłane podatnikowi do końca stycznia lub lutego w zależności od formy – papierowej czy elektronicznej).

CIT i PIT

Utracone wadium – czy jest kosztem podatkowym

Spółka wzięła udział w przetargu i go wygrała. Zamawiający – po przedłożeniu przez nią dodatkowego kosztorysu – stwierdził drobne (ale jego zdaniem istotne) rozbieżności w wymiarach zamawianego urządzenia w stosunku do wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym odmówił podpisania umowy i zawiadomił spółkę o zatrzymaniu wadium.
Czy utracone wadium może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Odszkodowanie za niewykonanie umowy opodatkowane CIT

Spółka z o.o. zawarła umowę o inwestycję budowlaną – budowę nowego pieca w zakładzie produkcyjnym. Umowa przewiduje m.in. wypłatę odszkodowania dla spółki, jeżeli wykonawca nieprawidłowo wykona inwestycję, w szczególności opóźni się z przekazaniem poszczególnych etapów. Doszło do takiej sytuacji i spółka chce obciążyć go karą na podstawie noty obciążeniowej.
Czy otrzymana kwota będzie jej przychodem?
PIT

Obowiązki płatnika związane z organizowaniem akcji promocyjnej

Spółka świadczy usługi organizacji i obsługi akcji promocyjnych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ich ramach wydaje nagrody uczestnikom akcji, którzy dokonają zakupów produktów zleceniodawcy (klienta) o określonej w regulaminie wartości lub ilości. Nagrody są przekazywane klientowi, który następnie wydaje je zaproszonym do udziału w promocji sklepom, a dopiero sklepy wręczają je uczestnikom. Realizując promocję, spółka działa w imieniu własnym, ale na rzecz klienta. Ten ponosi ekonomiczny ciężar jej organizacji, w tym koszt nagród (jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego spółce od klienta).
Czy wydając uczestnikom promocji (nieprowadzącym działalności gospodarczej lub dokonującym zakupu promocyjnego poza tą działalnością) nagrody pieniężne w postaci bonów pieniężnych, spółka jest zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego PIT?
PIT

Przekazanie podatnikowi informacji PIT-8C w formie elektronicznej

Spółka ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wypłatami na rzecz osób fizycznych należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof (tj. przychodów z innych źródeł).
Czy skoro jest zobowiązana do przesłania tych informacji do US w formie elektronicznej, może je przekazać w tej postaci także podatnikowi?

Informacje PIT-8C (w omawianym przypadku o przychodach z innych źródeł) w formie elektronicznej należy sporządzić w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego i przesłać je w tym terminie US właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika (a jeśli nie jest on polskim rezydentem podatkowym – właściwemu ws. opodatkowania osób zagranicznych).

CIT i PIT

Zmiany w podatkach dochodowych od 1.01.2017 r.

Z nowym rokiem weszły w życie liczne zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). W artykule opisano te, które zasługują na szczególną uwagę, zwłaszcza dotyczące przychodów i kosztów działalności gospodarczej.
CIT

Sankcyjna stawka CIT w cenach transakcyjnych

Spółka z o.o. nie przedstawiła kontrolującym dokumentacji podatkowej wymaganej dla cen transakcyjnych.
Czy zgadzając się z ustaleniami kontroli i składając korektę zeznania, musi do różnicy między dochodem zadeklarowanym a określonym przez kontrolujących zastosować stawkę CIT w wysokości 50%?
CIT

Wydatek poniesiony na rzecz podwykonawcy za generalnego wykonawcę – czy jest kosztem podatkowym

Spółka akcyjna (inwestor) prawomocnym wyrokiem sądu została zobowiązana do zapłaty na rzecz podwykonawcy robót budowlanych kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Kwoty tej nie uiścił na rzecz podwykonawcy generalny wykonawca. Sąd stwierdził, że inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za jej zapłatę z generalnym wykonawcą. Skoro ten upadł, inwestor rozpoczął faktyczną spłatę należności na podstawie ugody płatniczej, na mocy której zobowiązał się spłacić całość do końca 2017.
Czy wydatek poniesiony tytułem tej spłaty stanowi koszt uzyskania przychodu inwestora?
CIT i PIT

Zakup służbowych telefonów dla pracowników i właściciela firmy

Podatnik zatrudniający kilkanaście osób zamierza kupić dla siebie i wszystkich swoich pracowników jeżdżących w delegacje telefony służbowe. Umowa z operatorem zakłada, że rozmowy wykonywane w ramach kwoty abonamentu i korzystanie z internetu są nielimitowane. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracownicy będą wykorzystywać telefony również na potrzeby prywatne, jednak główny cel ich nabycia to realizacja zadań służbowych.
Czy można rozliczyć w kosztach firmy pełen wydatek na abonamenty?
CIT

Kurs waluty właściwy do ustalenia różnic kursowych na rachunku bankowym

Jak na potrzeby podatku dochodowego rozliczyć wpływ euro na rachunek bankowy spółki z o.o. prowadzony w euro (np. z pożyczki zagranicznej lub ze sprzedaży zagranicznej), a następnie zapłatę tymi samymi środkami za usługi zagraniczne lub np. spłatę kredytów walutowych w euro?
Najkorzystniejsze byłoby przyjęcie kursów historycznych, czyli po jakich środki zostały zaksięgowane, według metody FIFO. Czy taki sposób postępowania jest prawidłowy?
PIT

Ulepszenie spółdzielczego lokalu użytkowego

Przedsiębiorca zakupił spółdzielczy lokal użytkowy w celu wykorzystania go w działalności gospodarczej (jako siedzibę firmy). Przed przyjęciem lokalu do używania poniósł wydatki na jego adaptację do własnych potrzeb (m.in. przebudowę ścianek działowych, montaż drzwi, klimatyzacji) w kwocie 30 000 zł.
Czy zwiększają one wartość początkową lokalu? Jak potraktować wydatek w postaci wpisowego do spółdzielni? Czy on też zwiększa wartość lokalu?
CIT i PIT

Wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) organizuje dla swoich pracowników różnego rodzaju imprezy integracyjne (np. paintball, escape room, park linowy), których koszty finansuje ze środków obrotowych.
Czy są one kosztami uzyskania przychodów?
PIT

Zakup roweru a koszty działalności

Przedsiębiorca prowadzi sklep wysyłkowy. Kupił rower, z którego korzystają pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe (np. przejazd na pocztę, do urzędu). Firma znajduje się w dużym mieście – przemieszczanie się autem zabiera wiele czasu, a rower to doskonała alternatywa.
Czy taki wydatek będzie kosztem działalności? Czy można odliczyć VAT?
CIT i PIT

Nieściągalna wierzytelność – koszt brutto czy netto

To wątpliwość wielu przedsiębiorców, którzy walczą z niesolidnymi kontrahentami. Za sprawą niejednolitego orzecznictwa sądowego wciąż nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, choć przeważa wykładnia niekorzystna dla podatników.
CIT i PIT

Odszkodowanie za śmierć pracownika kosztem podatkowym

Pracownik spółki z o.o. podczas świadczenia pracy uległ śmiertelnemu wypadkowi. Na mocy prawomocnego wyroku sądu cywilnego spółka wypłaciła rodzinie odszkodowanie i pokryła koszty pogrzebu.
Czy te wydatki można zaliczyć do kosztów działalności?
PIT

Korekta przychodu w związku z błędnym wystawieniem faktury przed 1.01.2016

W październiku 2015 podatnik wykazał przychód ze sprzedaży towaru, do której w rzeczywistości nie doszło, tj. fakturę wystawiono pomyłkowo. Przychód z tej faktury został uwzględniony w pkpir za 2015 i zeznaniu PIT-36L za ten rok. Popełniony błąd podatnik uświadomił sobie dopiero we wrześniu 2016.
Czy korektę przychodu należy zrobić wstecznie, czy też na bieżąco?
CIT i PIT

Ustalanie przychodów z najmu zaliczanego do działalności gospodarczej

Ze względu na ciągły charakter usług najmu datę powstania przychodu z ich tytułu ustala się na zasadach szczególnych. Nie zmienia to faktu, że za przychody z najmu uważa się kwoty należne – identycznie jak ze świadczenia innych usług.
PIT

Odsetki za opóźnienia płatności przez kontrahentów – źródło przychodu

Część moich klientów nie realizuje płatności w terminie, na co nie zwracałem dotąd uwagi. Jednak gdy to przeanalizowałem, okazało się, że w skali roku należności z tytułu odsetek za zwłokę, które mógłbym uzyskać, dają całkiem sporą kwotę. Obecnie więc w sytuacji opóźnienia płatności naliczam odsetki.
Czy są one przychodem z działalności gospodarczej, czy też powinny być zakwalifikowane do innych źródeł (prowadzę pkpir)?
CIT i PIT

Korekta przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej – jaki kurs waluty

Jaki kurs waluty powinniśmy przyjąć – dla celów podatku dochodowego – do wyceny faktur korygujących wystawionych w walucie obcej, a rozliczanych na bieżąco (korekta niespowodowana błędem rachunkowym ani inną oczywistą omyłką)?
CIT i PIT

Powypadkowy remont auta objętego ubezpieczeniem assistance

Przedsiębiorca ma samochód służbowy objęty ubezpieczeniem assistance (ASS).
Czy koszty jego remontu powypadkowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 48 updof za koszty uzyskania przychodów nie uważa się strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. A contrario, straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów objętych ubezpieczeniem dobrowolnym oraz remonty powypadkowe takich samochodów mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

CIT i PIT

OC z polisy sprawcy wypadku – czy jest przychodem

W wyniku stłuczki zniszczeniu uległ samochód stanowiący środek trwały. Nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (AC), jednak przedsiębiorcy zostało wypłacone odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku, pokrywające koszty naprawy.
Czy kwota ta jest przychodem z działalności gospodarczej?
CIT i PIT

Zmiana nawierzchni parkingu – ulepszenie czy remont

Podatnik ma pawilon, w którym mieści się sklep wielobranżowy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking na kilka samochodów. Stanowi on odrębny środek trwały – został wybudowany 2 lata po zakończeniu budowy pawilonu, kiedy podatnik kupił grunt sąsiadujący z gruntem wcześniej zabudowanym. Nawierzchnia parkingu to tłuczeń wysypany ubitą ziemią. Podatnik planuje ułożyć w tym miejscu kostkę brukową.
Czy wydatki na nową nawierzchnię będą bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu?
CIT i PIT

Utracona zaliczka nie jest kosztem podatkowym

Przedsiębiorca wpłacił zaliczkę na poczet planowanej dostawy towarów. Kontrahent okazał się oszustem – „zniknął” wraz z pieniędzmi.
Czy utraconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Diety podróżującego przedsiębiorcy jako koszt uzyskania

Przedsiębiorca wyjeżdża w długie, zagraniczne podróże służbowe. Bywa, że trwają one przez większą część miesiąca.
Czy naliczone w związku z tym diety mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów klienta?
CIT

Korekty deklaracji CIT-8 – nadpłata w jednym roku, zaległość w kolejnym

Wskutek błędnego rozliczenia międzyokresowego kosztów spółka jest zmuszona do złożenia korekt deklaracji CIT-8 za lata 2013–2014. W rezultacie za 2013 powstała nadpłata, zaś za 2014 – zaległość podatkowa w tej samej wysokości.
Czy w takim przypadku trzeba uiścić odsetki za zwłokę?
PIT

Przychód z tytułu ustanowienia przez przedsiębiorcę służebności przesyłu

Osoba fizyczna prowadzi firmę budowlaną. Na działce wykorzystywanej w działalności gospodarczej ustanowiła służebność przesyłu (dla firmy energetycznej).
Czy uzyskany z tej racji przychód jest opodatkowany PIT jako przychód z działalności gospodarczej?
CIT

Środek trwały kupiony w 2015 na raty – czy konieczna korekta kosztów

Spółka nabyła i wprowadziła do swojej ewidencji w październiku 2015 środek trwały – linię produkcyjną. Dokonuje miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, począwszy od listopada 2015, ujmując je w swoich kosztach podatkowych. Terminy płatności dla sprzedawcy (w ratach) ustalono na poszczególne miesiące 2016 (maj, sierpień, grudzień).
Czy – uwzględniając art. 15b updop – spółka ma prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Uproszczona ewidencja kosztów zakupu materiałów i towarów a ustalanie zaliczek na CIT i PIT

Czy podatnicy CIT i PIT, prowadzący księgi rachunkowe i stosujący metodę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień zakupu, dla potrzeb ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek korekty kosztów księgowych o wartość różnicy ich stanu ustalanego w drodze spisu z natury?
PIT

Skutki umorzenia części składek ZUS przedsiębiorcy

Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ZUS umorzył część zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami.
Czy z tego tytułu powstał przychód opodatkowany PIT?
CIT i PIT

Kara umowna za nieprawidłowości w dokumentacji medycznej jako koszt podatkowy

NFZ nałożył na spółkę jawną prowadzącą przychodnię karę umowną za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej.
Czy można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Nieodliczony zwrot VAT z faktury VAT-RR – czy jest kosztem

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zryczałtowany zwrot podatku z faktury VAT-RR w sytuacji, gdy nie zostają spełnione warunki do zwiększenia kwoty VAT naliczonego o ten zwrot?

Zbycie nieruchomości uzyskanej wskutek rozszerzenia wspólności majątkowej – czy powstaje przychód

Podatnik kilkanaście lat temu (jeszcze jako kawaler) kupił nieruchomość. Początkowo stanowiła ona jego majątek odrębny. Obecnie chce ją włączyć do majątku wspólnego (jego i małżonki).
Czy gdy nieruchomość ta zostanie sprzedana przed upływem 5 lat od włączenia do majątku wspólnego, powstanie obowiązek zapłaty PIT?
PIT

Wyrównanie szkody poniesionej przez klienta biura rachunkowego - skutki w PIT

Odszkodowanie z polisy OC biura rachunkowego wypłacone przedsiębiorcy - osobie fizycznej - przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest przychodem z działalności gospodarczej i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.
PIT

Umowa najmu wspólnika ze spółką osobową - jak rozliczać koszty

Nasz klient planuje zostać komandytariuszem w spółce komandytowej. W majątku prywatnym ma dom jednorodzinny z garażem, który będzie ona od niego wynajmować.
Czy płacony mu przez spółkę czynsz za wynajem może być bez ograniczeń zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przez wszystkich wspólników, w tym przez niego? Jak wyglądałoby to w przypadku innych spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej?
PIT

Sprzedaż lokalu użytkowego po przekształceniu prawa spółdzielczego we własność a podatek dochodowy

Podatnik kilka lat temu nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, które w 2014 zostało przekształcone w pełną własność. Lokal do tej pory wynajmował poza działalnością (najem prywatny). Obecnie ma zamiar go sprzedać.
Jak ustalić termin nabycia nieruchomości - czy będzie to data, w której uzyskał spółdzielcze prawo do lokalu, czy moment uzyskania prawa własności?
PIT

Moment powstania przychodu ze sprzedaży udziałów/akcji u osoby fizycznej – zmiana od 1.01.20

Przychód z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych u podatników PIT powstaje na tych samych zasadach co u podatników CIT – zawsze w dacie przeniesienia na nabywcę własności tych udziałów/akcji.
CIT i PIT

Nowe zasady korekty – czy stosować je do przychodów i kosztów za 2015

Od 1.01.2016 określono reguły rozliczania faktur korygujących przychody i koszty podatkowe.
Czy w związku z art. 11 ustawy z 10.09.2015 (DzU poz. 1595), mówiącym o stosowaniu nowych przepisów do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/ poniesionych przed 1.01.2016, przed złożeniem zeznania za 2015 należy skorygować zapisy księgi za ten rok, uwzględniając te nowe zasady?
CIT i PIT

Zapłata zaległej faktury przed złożeniem zeznania a zwiększenie kosztów podatkowych

Podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów za 2015 z powodu niezapłacenia w terminie należności wynikającej z faktury.
Czy zapłata tej należności przed złożeniem zeznania za 2015 upoważnia go do korekty zwiększającej koszty za ten rok?
CIT

Abonament medyczny dla zleceniobiorców jako koszt firmy

Czy abonament medyczny wykupiony dla członków zarządu, zleceniobiorców i wykonawców dzieła jest kosztem podatkowym spółki z o.o. niezatrudniającej pracowników?
CIT

Kara umowna za podjęcie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

Spółka z o.o. zobowiązała się do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec firmy X, a w razie naruszenia tego zobowiązania – do zapłaty na jej rzecz kary umownej. W styczniu 2016 po analizie biznesowej spółka zdecydowała o podjęciu działalności konkurencyjnej (wiążącej się z uzyskiwaniem przez nią przychodów opodatkowanych CIT) i zapłaciła karę umowną firmie X.
Czy może być ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Koszt podatku od nieruchomości dotyczący mieszkań niesprzedanych jeszcze przez dewelopera

Spółka z o.o. prowadzi działalność deweloperską. W wybudowanym w ubiegłym roku budynku mieszkalnym ma do sprzedaży kilka mieszkań.
Czy podatek od nieruchomości dotyczący tych mieszkań może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów już teraz (z chwilą jego zapłaty), czy dopiero w momencie sprzedaży mieszkań?
PIT

Sprzedaż w ramach działalności gospodarczej roślin pochodzących z własnej hodowli

Osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą (uprawia kwiaty) oraz działalność gospodarczą (sklep).
Czy sprzedaż kwiatów z własnej uprawy w swoim sklepie jest objęta PIT? Czy przychody z tego tytułu należy ująć w pkpir?
CIT i PIT

Likwidacja korekty kosztów z tytułu przeterminowanych faktur, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym

Od 1.01.2016 uchylono przepisy updop dotyczące obowiązkowej korekty kosztów z tytułu nieterminowo opłaconych zobowiązań. Spółka z o.o. ma rok podatkowy inny niż kalendarzowy. Czy należy uznać, że obowiązek korekty kosztów został w tym przypadku zniesiony w trakcie roku podatkowego?
CIT i PIT

Opłaty za parkingi i autostrady w „kilometrówce”

Podatnik w prowadzonej działalności korzysta z wynajmowanych samochodów osobowych. Czy limit wydatków wynikający z ewidencji ich przebiegu dotyczy również opłat za parkingi oraz kosztów przejazdów autostradami?
PIT

Opodatkowanie transakcji na rynku Forex zawieranych w ramach działalności gospodarczej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza rozszerzyć ją o PKD 64.99.Z i handlować opcjami walutowymi na rynku Forex.
Czy osiągane z tego tytułu przychody będą dla niej przychodami z działalności gospodarczej, czy z praw majątkowych?
CIT i PIT

Utracona zaliczka jako koszt uzyskania przychodów

Spółka z o.o. zamówiła w Chinach towary handlowe, za które wpłaciła zaliczkę w wysokości 20% ceny. Na zaliczkę otrzymała fakturę. Zanim jednak doszło do transakcji, chińska firma zbankrutowała i nie dostarczyła zamówienia.
Czy kwotę wpłaconą tytułem zaliczki można zaliczyć do kosztów podatkowych? Spółka raczej jej nie odzyska ani nie dostanie zamówionych towarów.
CIT i PIT

Jak rozliczyć czynsz inicjalny

Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe - zamierza wziąć 2 maszyny w leasing operacyjny.
Opłaty wstępne dotyczące leasingu mogą być odniesione w koszty podatkowe jednorazowo czy trzeba je rozliczyć poprzez rozliczenie międzyokresowe kosztów?

Co do zasady opłaty ustalone w umowie leasingu, kwalifikowanego dla celów podatkowych jako tzw. leasing operacyjny, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wnip są dla niego pośrednim kosztem uzyskania przychodów. Korzystający co miesiąc otrzymuje faktury za poszczególne raty leasingowe i właśnie w takich odstępach czasu zalicza poszczególne raty do kosztów podatkowych.

CIT

Wynagrodzenie wypłacone podwykonawcy w okresie wypowiedzenia umowy - czy jest kosztem

Z uwagi na zmianę branży spółka podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z podwykonawcami. Umowy przewidywały 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W jego trakcie podwykonawcy nie świadczyli już usług, wystawiali jednak na spółkę faktury z VAT na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. Spółka opłaciła te faktury.
Czy wydatki na ten cel są dla niej kosztami uzyskania przychodów?
CIT

Prace rozbiórkowe a wartość początkowa nowego obiektu

Podatnik (spółka z o.o.) planuje rozbiórkę środka trwałego (budynku garażowego) na własnej działce. W to miejsce chce wybudować nowy obiekt, w którym będzie kontynuowana dotychczasowa działalność gospodarcza.
Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy powiększyć o nakłady na wyburzenie starego?
CIT i PIT

Wydatek na opracowanie strony WWW przekraczający 3500 zł a amortyzacja

Zleciliśmy opracowanie strony internetowej, za co zapłaciliśmy 7000 zł netto + VAT (1610 zł).
Kwotę netto możemy w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy powinniśmy ją amortyzować jako wartość niematerialną i prawną?
PIT

Odsetki za zwłokę w zapłacie - czy są kosztem

Podatnik (osoba fizyczna) z opóźnieniem opłacił fakturę za dostawę towarów, w związku z czym dostawca naliczył odsetki za zwłokę.
Czy można je zaliczyć do kosztów podatkowych?
PIT

Wydatki na garnitur dla przedsiębiorcy

Czy zakup garnituru można uznać za koszt uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? Charakter wykonywanej działalności (prawnik) nakazuje używanie takiego stroju.
CIT i PIT

Czy zakup narzędzi może być kosztem biura rachunkowego

Prowadząc biuro rachunkowe, jak przy każdej innej działalności, ponosi się różnego rodzaju wydatki. Część z nich ewidentnie ma związek z działalnością (np. koszt zakupu programu księgowego). Inne na pierwszy rzut oka mogą się wydawać mało typowe dla biura.
CIT

Składka członkowska z tytułu uczestnictwa w stowarzyszeniu

Spółka z o.o. prowadzi działalność w branży meblarskiej. Jest członkiem wspierającym stowarzyszenia mającego na celu m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, promowanie kontaktów handlowych, gospodarczych, społecznychi kulturalnych między krajami członkowskimi UE. Podmiot ten działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach.
Czy wpłacana na jego rzecz składka jest dla spółki kosztem uzyskania przychodów?
PIT

Umorzenie udziałów w sp. z o.o. a przychód wspólników

W spółce z o.o. nastąpi umorzenie udziałów jednego ze wspólników bez wypłacenia mu wynagrodzenia. Wskutek tego pozostający w spółce wspólnicy (osoby fizyczne) uzyskają faktycznie większe uprawnienia, np. będzie im przysługiwać proporcjonalnie większa część majątku w razie likwidacji spółki.
Czy umorzenie udziałów wspólnika powoduje u pozostałych powstanie przychodu?
CIT

PCC jako koszt działalności

Spółka z o.o. nabyła lokal użytkowy, który zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych. W związku z jego nabyciem zapłaciła PCC.
Czy jest on kosztem uzyskania przychodów?
CIT

Poręczenie wspólników a koszty spółki

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt bankowy w celu utrzymania płynności finansowej. Kredyt poręczyli wspólnicy swoimi majątkami prywatnymi. Spółka wypłaci im wynagrodzenie za poręczenie. Będzie to jednorazowy wydatek.
Czy można uznać go za koszt uzyskania przychodów?
PIT

Zbycie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Nasz klient (wspólnik spółki cywilnej) jest właścicielem działki, na której znajduje się budynek mieszkalny (jest to jego majątek prywatny, niezwiązany z działalnością gospodarczą). Z powodu problemów administracyjnych postanowił samodzielnie wybudować na własny koszt sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Sieć zostanie sprzedana przedsiębiorstwu zajmującemu się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
Czy umowa ta będzie miała dla niego jakieś skutki w zakresie PIT?
PIT

Ryczałt także za nocleg w TIR-ze z leżanką

Biuro rachunkowe prowadzi księgi firmy przewozowej, która świadczy usługi transportu międzynarodowego. Od samego początku jej istnienia każdy kierowca wyjeżdżający poza granice Polski otrzymuje ryczałt za noclegi. W trakcie kontroli podatkowej US zażądano od właścicielki firmy informacji, czy samochody, którymi jeżdżą kierowcy, mają w kabinie miejsce do spania. Oświadczyła ona, że tylko jeden z 12 samochodów nie ma takiego miejsca (leżanki), co zawarto w protokole pokontrolnym. Zasugerowano też, że koszty noclegów albo ryczałty za nie są kosztem dla firmy, jeśli transport odbywał się TIR-em wyposażonym w miejsce do leżenia.
Czy faktycznie należy skorygować koszty i złożyć korektę deklaracji podatkowych?
PIT

Faktyczne transakcje z fikcyjnym kontrahentem ‒ koszty uzyskania przychodów

Firma, którą obsługujemy, działa na rynku od kilku lat. Do tej pory korzystała wyłącznie z dwóch dostawców paliw dla swojej floty pojazdów. Przy rozpoczęciu współpracy każdy z nich przedstawił dokumenty wskazujące, że działa legalnie.Niestety, po pewnym czasie okazało się, że jeden z nich wyłudzał VAT, a dokumenty były sfałszowane. Olej napędowy, który był tam zamawiany, pochodził z nielegalnych źródeł.Choć transakcje faktycznie miały miejsce i były opłacone przez podatnika w całości, kontrola skarbowa kwestionuje ujęcie wydatków na to paliwo w kosztach podatkowych.Jak się przed tym bronić?
PIT

Rozliczenia podatkowe w razie prowadzenia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej

Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT chciałby rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.
Czy istnieje taka możliwość? Jak w takim przypadku należy rozliczać PIT oraz VAT?
CIT

Refaktura kosztów energii a przychód wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa zawarła z dostawcą internetu umowę o pokrycie kosztów energii elektrycznej, którą ten zużywa w związku z funkcjonowaniem jego infrastruktury w budynku mieszkalnym. Płaci on z tego tytułu wspólnocie miesięcznie stałą kwotę (ryczałt). Dochody uzyskane z tej umowy wspólnota chce przeznaczyć w całości na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Czy są one zwolnione z CIT?
PIT

Moment powstania przychodu z tytułu usług księgowych

Prowadzę biuro rachunkowe. Kiedy prawidłowo powinnam wykazywać przychody z tytułu świadczenia usług księgowych?
CIT

Błędne określenie stanu zatrudnienia a korekta kosztów

Tworzymy zfśs. Ustalając przeciętną, planowaną w danym roku kalendarzowym, liczbę zatrudnionych, popełniliśmy błąd, polegający na zawyżeniu prognozowanego stanu zatrudnienia.
Czy w związku z tym powinniśmy skorygować koszty uzyskania przychodów (CIT)?
PIT

Sprzedaż rozpoczętej budowy na gruncie w użytkowaniu wieczystym

W styczniu 2009 r. klient nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu. Rozpoczął na nim budowę domu jednorodzinnego, jednak z powodów osobistych zdecydował się sprzedać działkę z niezakończoną budową.
Czy powinien zapłacić PIT od uzyskanego dochodu?
CIT i PIT

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jako koszt uzyskania przychodu

W firmie jest znaczna rotacja pracowników. Zdarza się, że pracownik nie wykorzystuje pełnego urlopu i pobiera w zamian należny ekwiwalent, który jest wypłacany przelewem na jego rachunek bankowy, zgodnie z regulaminem wynagradzania, do 10. dnia miesiąca następnego. Wypłatę tę firma zaliczała dotąd do kosztów uzyskania przychodu razem z pensją.
Mam wątpliwość czy prawidłowo - zwłaszcza gdy pracownik kończy pracę z końcem roku (ekwiwalent jest wypłacany do 10. stycznia następnego roku, ale zaliczany do kosztów podatkowych roku poprzedniego).
PIT

Rozliczenie wydatku na nabycie miejsca postojowego

Przedsiębiorca kupił miejsce postojowe (udział w lokalu niemieszkalnym, tj. hali garażowej) w budynku, w którym mieści się jego biuro.
Czy poniesiony wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, czy konieczna jest amortyzacja?
PIT

Hodowla koni sportowych jako działalność rolnicza

Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zamierza zająć się hodowlą koni sportowych. Posiada grunty powyżej 1 ha, które mogą stanowić gospodarstwo rolne.
Czy działalność ta będzie podlegać PIT?
CIT i PIT

Ustalenie wartości początkowej gruntu i budynku

Na potrzeby prowadzonej działalności podatnik kupił nieruchomość - grunt zabudowany budynkiem. W akcie notarialnym ceny budynku oraz gruntu nie zostały wyodrębnione.
W jaki sposób ustalić wartość początkową budynku i gruntu jako środków trwałych?
CIT

Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej a powstanie przychodu

Spółka prowadzi działalność w branży budowlanej. Przez wzgląd na utratę płynności finansowej, za zgodą kontrahenta, uregulowała przysługującą mu wierzytelność "w naturze", wykonując określone prace.
Czy powinna wykazać przychód?
PIT

Zwolnienie dla nagród wręczanych przez organizatora zawodów sportowych

Spółka jest organizatorem zawodów sportowych. W związku z tym pełni rolę płatnika 10% zryczałtowanego PIT, jaki jest pobierany od nagród przekraczających 760 zł. Zdarza się, że jeden zawodnik zdobywa kilka nagród za różne osiągnięcia, np. nagrodę za wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej, nagrodę dla najlepszego juniora, nagrodę publiczności itd.
Czy na potrzeby stosowania zwolnienia dla nagród do 760 zł poszczególne nagrody zdobyte przez tę samą osobę w ramach tych samych zawodów powinny być kumulowane?
Czy gdy nagroda przekracza limit zwolnienia, organizator zawodów powinien pobierać zryczałtowany podatek także wtedy, gdy zdobywcą nagrody jest osoba, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce?
CIT i PIT

Wielkanocny wystrój biura a koszty podatkowe

W związku z Wielkanocą zrobiliśmy w biurze świąteczną dekorację. Czy koszty takiego wystroju to koszty uzyskania przychodów?
PIT

Odliczenie podatku od należności licencyjnych pobranego we Francji

Spółka cywilna w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz firmy francuskiej. Są to należności licencyjne, więc we Francji strącany jest 10% podatek u źródła (polska spółka nie ma zakładu we Francji).
Czy można go uwzględnić przy rozliczeniu podatku dochodowego w Polsce? Obaj wspólnicy płacą podatek liniowy.
PIT

Odliczanie składek ZUS zapłaconych z tytułu prowadzenia firmy od dochodu i podatku z innych źródeł

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i płaci z tego tytułu obowiązkowe składki na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W 2014 r. nie osiągnęła dochodu z tej działalności z uwagi na wysokie koszty. Osiągnęła za to dochody z innych źródeł (opodatkowane według skali).
Czy ma prawo do odliczenia - od podstawy opodatkowania - składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z racji prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że z tej działalności nie osiągnęła żadnego dochodu?Czy składki zdrowotne uiszczone z tytułu działalności gospodarczej mogą być odliczane od podatku należnego od dochodów z tą działalnością niezwiązanych?
PIT

Czy stratę można odliczać na bieżąco?

Spółka jawna (dwóch wspólników - osoby fizyczne) przez wzgląd na uzyskiwane obroty prowadzi księgi rachunkowe. W zeszłym roku każdy ze wspólników poniósł po blisko 100 000 zł straty z tej działalności.
Czy można ją odliczać już w trakcie obecnego roku podatkowego, przy obliczaniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy?
CIT

Zaliczki na roboty budowlane a powstanie przychodu

Spółka z o.o. zawarła umowę o wybudowanie obiektu budowlanego. Na poczet wykonywanych usług wystawia faktury zaliczkowe. Z zapisów umowy wynika, że strony wyłączyły możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
W jakim momencie powstaje przychód w spółce?
CIT

Czy uproszczenia w rachunkowości mają wpływ na rozliczenie CIT

Organy podatkowe twierdzą, że jednostka, która korzysta z uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegającego na odpisywaniu kupowanych materiałów na bieżąco w koszty, nie może uznać tych materiałów za koszt uzyskania przychodu przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
PIT

Amortyzacja obiektu w budowie

Czy można wpisać do ewidencji środków trwałych i amortyzować nieukończony budynek użytkowy, który ‒ po uzyskaniu pozwolenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na częściowe użytkowanie ‒ jest wykorzystywany przez osobę fizyczną do prowadzenia działalności gospodarczej?
PIT

Dla fiskusa liczy się tylko udział wspólnika w zyskach

Przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej wspólnika z udziału w spółce osobowej ważna jest tylko wysokość jego prawa do udziału w zyskach. Nie ma znaczenia to, czy i w jakiej proporcji partycypuje on w stratach spółki.
CIT

Spłata wierzytelności przez faktora a obowiązek korekty kosztów

Spółka kupuje towary służące działalności gospodarczej od dużych podmiotów. Najczęściej terminy zapłaty są dość krótkie (np. 14 lub 30 dni) i nie da się ich negocjować. Aby uniknąć problemów z płynnością finansową, podpisała z bankiem umowę faktoringu, której przedmiotem jest usługa finansowania przez bank wierzytelności handlowych przysługujących dostawcom. Termin spłaty zadłużenia wobec banku wynosi 120 dni od dnia uregulowania zobowiązania wobec dostawcy przez bank.Czy trzeba korygować koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15b updop?
PCC

PCC od umowy spółki cywilnej nie jest kosztem działalności gospodarczej

W grudniu 2014 r. dwie osoby, chcące wspólnie prowadzić działalność gospodarczą, podpisały umowę spółki cywilnej i wniosły do niej tytułem wkładu pieniężnego po 50 tys. zł. Wspólnicy zapłacili od tego podatek od czynności cywilnoprawnych.
Czy jest on kosztem uzyskania przychodu?
PIT

Ujęcie w kosztach nieściągalnej wierzytelności z najmu po zmianie sposobu rozliczenia

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie obsługi biurowej i księgowej podmiotów gospodarczych. Płacę podatek liniowy. Posiadam też kilka lokali mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem. Przychody z najmu również rozliczałem w ramach działalności gospodarczej. Jednak dwa lata temu to zmieniłem i obecnie płacę od nich ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (nie są to już przychody z działalności gospodarczej).
Jeden z moich poprzednich najemców nie płacił czynszu przez kilka miesięcy, podjąłem kroki prawne i niedawno uzyskałem postanowienie komornika o nieściągalności długu. Zaistniała więc podstawa do uznania wartości wierzytelności za koszt podatkowy (wcześniej były to oczywiście przychody należne z działalności gospodarczej).
Czy mogę zaliczyć nieściągalne wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....