Podatek u źródła

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2021

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł (w ramach tzw. procedury WHT refund), przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) a potem do końca czerwca i grudnia 2020 (dla podatników CIT i PIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek u źródła od zagranicznego zakładu polskiego rezydenta

Spółka ma w Niemczech zakład (w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), który na potrzeby swojej działalności kupuje tam usługi reklamowe i badania rynku. Płaci za nie spółka w Polsce, ale ostatecznie, wskutek rozrachunków wewnętrznych, wydatek ten obciąża koszty zakładu.
Czy mimo to należy przy przelewie potrącić w Polsce podatek u źródła? Jeśli tak, to czy wiadomo już, kiedy wejdą w życie zaostrzone przepisy o podatku u źródła, uchwalone w 2018 r.?

Jeżeli zakład wykonuje za granicą rzeczywistą działalność gospodarczą, a kupowane usługi służą tej działalności, to w Polsce nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła. Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 15.04.2020 r. (SP4.8223.1.2020).

Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami MF – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) i do końca czerwca 2020 (dla podatników CIT i PIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty licencyjne za korzystanie z systemu zarządzania przedsiębiorstwem – podatek u źródła i ujęcie w kosztach

Nasza firma wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem (SAP).
Czy od licencji za prawo do korzystania z niego powinniśmy potrącać podatek u źródła? Czy opłaty za te licencje są w całości kosztem uzyskania przychodów?

Opłaty za prawo do korzystania z systemu zarządzania przedsiębiorstwem są w całości kosztem uzyskania przychodów. Nie ma do nich zastosowania limit, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Nie należy również potrącać od nich zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

CIT

Podatek u źródła zawsze płatny na indywidualny rachunek podatkowy płatnika

Nawet w przypadku, gdy przepisy o poborze i zapłacie CIT u źródła nakładają na płatnika obowiązek zapłaty pobranego podatku na rachunek bankowy US właściwego dla podatnika, powinien on wpłacić pobraną kwotę na swój mikrorachunek podatkowy.

Tak wynika z odpowiedzi MF z 6.02.2020 na interpelację poselską nr 1603 (DPP2.054.3.2020).

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie do 1.07.2019 (na mocy rozporządzenia MF z 31.12.2018). Następnie rozporządzeniem z 27.06.2019 (DzU poz. 1203) MF zdecydował o kolejnym przesunięciu terminu ich stosowania, ale tylko dla podatników CIT – do końca 2019.

Podatki i prawo gospodarcze

Płatności dla polskiego oddziału zagranicznego banku a podatek u źródła

Zaciągnęliśmy kredyt bankowy w związku banków, z których jednym jest polski oddział banku z siedzibą we Francji. Agentem kredytu jest bank polski i na podstawie informacji od niego wiemy, jaka kwota wypłacanych przez nas odsetek przypada temu oddziałowi. Z naszych wyliczeń wynika, że pierwsza transza odsetek przypadająca na ten bank, jaką zapłacimy, przekroczy od razu 2 mln zł.
Czy w takim przypadku – po przekroczeniu kwoty 2 mln zł – nadal nie pojawi się podatek u źródła? Innymi słowy, czy w przypadku polskiego oddziału zagranicznej firmy, będącego jej zakładem w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinniśmy potrącić podatek u źródła od naszych wypłat, jeżeli posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej firmy i oświadczenie, że należność jest przypisana do tego zakładu?
Podatki 2019

Nowe zasady poboru podatku dochodowego u źródła

W 2019 r. zaszły spore zmiany w zakresie poboru CIT i PIT u źródła. Firmy wypłacające na rzecz zagranicznych kontrahentów (nierezydentów) należności z tytułu nabycia określonych usług niematerialnych, mogą się posługiwać kopiami certyfikatów rezydencji, jednak tylko przy niewielkich wypłatach. Zmienił się również sposób poboru podatku w odniesieniu do krajowych i zagranicznych kontrahentów otrzymujących należności przekraczające rocznie próg 2 mln zł.

Zmiany zostały wprowadzone dwiema ustawami nowelizującymi z 23.10.2018 r.:

  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
CIT i PIT

Nowe zasady poboru podatku u źródła odroczone

Od początku roku miały wejść w życie zmienione zasady poboru podatku dochodowego u źródła – zarówno przy transakcjach krajowych (np. wypłacie dywidend), jak i z zagranicznymi kontrahentami (m.in. przy usługach niematerialnych, należnościach licencyjnych) – od wypłat przekraczających rocznie 2 mln zł. Zostały one jednak częściowo odroczone.

Ustawą z 23.10.2018 nowelizującą updop i updof (DzU poz. 2193) wprowadzono zasadę, że płatnik może zastosować zwolnienie przewidziane w ustawie, ew. niższą niż ustawowa stawkę podatku lub nie pobrać podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo) tylko przy wypłatach należności na rzecz tego samego kontrahenta (podatnika CIT bądź PIT), nieprzekraczających w roku podatkowym (obowiązującym u płatnika) w sumie 2 mln zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę podatek jest obligatoryjnie pobierany wg stawki wynikającej z updop czy updof, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności pozwalające na zastosowanie zwolnienia bądź preferencyjnego opodatkowania/niepobrania podatku zgodnie z upo, czyli płatnik:

  • uzyska opinię naczelnika US o stosowaniu zwolnienia, wydaną na swój wniosek lub wniosek zagranicznego podatnika (ten wyjątek dotyczy zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 3 – dla odsetek i należności licencyjnych, oraz art. 22 ust. 4 updop – dla dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych), albo
  • złoży naczelnikowi US oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania preferencyjnego opodatkowania.
Podatki i prawo gospodarcze

Wymogi dotyczące certyfikatu rezydencji

Spółka otrzymała pożyczkę od niepowiązanej, zagranicznej osoby prawnej.
Jakie warunki powinien spełniać certyfikat rezydencji pożyczkodawcy, by spółka mogła pobrać podatek u źródła wg obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Czy okres ważności certyfikatu powinien obejmować datę zaciągnięcia pożyczki?
Kiedy należy taki certyfikat uzyskać?
Czy spółka może się posługiwać certyfikatem w formacie PDF, pobranym ze strony internetowej pożyczkodawcy?
Obowiązki płatników

Kopia certyfikatu rezydencji pozwoli nie pobrać podatku u źródła

Od 1.01.2019 płatnicy podatku dochodowego mogą posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji przy wypłacie należności na rzecz nierezydentów, jednak dotyczy to tylko wypłat do 10 tys. zł rocznie i wyłącznie z tytułu niektórych usług.
Podatki i prawo gospodarcze

Dostęp do portalu rekrutacyjnego i baz danych w internecie a obowiązek poboru podatku u źródła

Spółka korzysta z wielu baz danych, w których gromadzone są np. raporty o rynku różnych surowców i towarach, cenach, sytuacji na giełdach. W zamian płaci wynagrodzenie, często na rzecz podmiotów zagranicznych. Dane dostępne w bazach są identyczne dla różnych podmiotów, które wykupią dostęp. Informacje nie są tworzone na specjalne zamówienie spółki. Są przez nią wykorzystywane na własne potrzeby, do tworzenia wewnętrznych raportów, zestawień, analiz.
Spółka opłaca także subskrypcję za korzystanie z portalu rekrutacyjnego. Portal nie wykonuje na jej rzecz żadnych innych usług poza udostępnieniem „miejsca”. Spółka może tam zamieszczać własne materiały i ogłoszenia, zapoznawać się z materiałami/profilami zawodowymi innych użytkowników i ogłoszeniami osób poszukujących pracy, a także kontaktować się z nimi. Uzyskanie i utrzymywanie dostępu do portalu nie wiąże się z udzieleniem spółce przez właściciela serwisu jakiejkolwiek licencji.
Czy dokonując zapłaty za ww. usługi na rzecz podmiotów zagranicznych, spółka powinna pobrać podatek u źródła? Uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej od wielu podmiotów jest właściwie niemożliwe, a zapłata z potrąceniem podatku nie wchodzi w rachubę.
CIT

Reklama na zagranicznych portalach internetowych – podatek u źródła

Spółka z o.o. kupuje przestrzeń reklamową na portalach internetowych od zagranicznych osób prawnych, niemających siedziby ani zarządu w Polsce. Nie umieszcza tam własnych reklam, lecz odsprzedaje miejsca reklamowe (po wyższych cenach) innym podmiotom. Wypłaca zagranicznym kontrahentom należność za zakupioną powierzchnię reklamową, natomiast sama otrzymuje zapłatę za powierzchnię odsprzedaną. Zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają certyfikatów rezydencji podatkowej.
Czy od wypłacanej im należności spółka powinna pobrać podatek u źródła
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty podróży służbowych – pobór podatku u źródła

Nasza firma prowadzi sprzedaż produktów dla klientów polskich i zagranicznych. Część pracowników podróżuje służbowo do innych krajów m.in. po to, by serwisować sprzedane produkty. W związku z podróżami ponosimy koszty zapewnienia noclegu, biletów lotniczych, a czasami wynajmu samochodów na miejscu (pracownik wynajmuje samochód na lotnisku i tam go oddaje).
Czy płacąc za ww. usługi, jesteśmy zobowiązani pobierać podatek u źródła?

Korzystanie z baz danych na własne potrzeby nie jest obciążone podatkiem u źródła

Jeżeli w ramach udostępnienia oprogramowania oraz baz danych nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani przekazania tych praw do używania, nie można mówić o należnościach licencyjnych. W konsekwencji nie wystąpi konieczność pobrania podatku u źródła.
CIT

Podatek u źródła od oprogramowania z Niemiec

Polska spółka zamierza kupić od kontrahenta z Niemiec (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) programy komputerowe wykorzystywane do zarządzania różnymi procesami, np. umowami z kontrahentami.
Czy wypłacając wynagrodzenie za to oprogramowanie, powinna pobrać podatek u źródła?

Moim zdaniem nie, o ile uzyska od kontrahenta oryginał jego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Podmioty nieposiadające w Polsce siedziby co do zasady objęte są u nas ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop podatek dochodowy od przychodów z praw autorskich i licencji, uzyskiwanych przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym, pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

CIT

Zakup biletów lotniczych przez pośrednika a podatek u źródła

Spółka z o.o. 8.08.2017 kupiła bilety lotnicze na trasę Warszawa – Londyn dla pracowników odbywających podróż służbową. Kupiono je w polskim biurze podróży, działającym jako pośrednik w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Na otrzymanej od biura fakturze obok podstawowych danych znajduje się dodatkowo informacja o trasie przelotu oraz nazwa zagranicznego przewoźnika.
Czy z racji zakupu biletów spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego US zryczałtowanego CIT u źródła?
Podatek dochodowy

Udogodnienia w zakresie amortyzacji i likwidacja podatku „u źródła” przy zakupie biletów lotniczych

12.08.2017 r. weszła w życie nowelizacja updof i updop[1] zezwalająca wszystkim przedsiębiorcom na jednorazowe odpisanie w koszty wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych do limitu 100 tys. zł rocznie. Prawo do dokonywania takich odpisów dotyczy także środków trwałych nabytych wcześniej, począwszy od 1.01.2017 r.
Nowelizacja przewiduje też niemal całkowitą likwidację podatku „u źródła” w stosunku do płatności za usługi świadczone na polskim rynku przez zagranicznych przewoźników lotniczych.
CIT i PIT

Bilety lotnicze bez podatku u źródła

Od 12.08.2017 przedsiębiorcy kupujący bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych nie mają obowiązku poboru 10% podatku u źródła.

Taką zmianę wprowadza ustawa z 7.07.2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU poz. 1448), która weszła w życie tego dnia.

CIT i PIT

Usługa ubezpieczenia transportowanych towarów a podatek u źródła

Spółka zamówiła towary w Chinach i ubezpieczyła je na czas transportu do Polski. Ubezpieczycielem jest firma zagraniczna.
Czy spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?

Nie. W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (tzw. podatek u źródła, art. 21 ust. 1 updop i art. 29 ust. 1 updof).

Podatki i prawo gospodarcze

Opłata licencyjna przychodem wspólnika spółki osobowej – czy potrącić podatek u źródła

Naszym kontrahentem jest niemiecka spółka będąca odpowiednikiem spółki komandytowej. Wynajmujemy od niej lokomotywy. Spółka jest członkiem rozbudowanej międzynarodowej grupy kapitałowej. Jej wspólnikiem jest inna spółka niemiecka, także o charakterze spółki osobowej. Z kolei jedynym wspólnikiem tej spółki jest spółka z Luksemburga, będąca osobą prawną.
Podmiotowi zagranicznemu z Niemiec wypłacaliśmy wynagrodzenie za korzystanie z urządzenia przemysłowego, wobec czego pojawiła się kwestia poboru podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop). Zgodnie z polsko- -niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania tytułem podatku potrącaliśmy z wynagrodzenia 5% i odprowadzaliśmy do US.
Niedawno kontrahent przedstawił nam interpretację indywidualną, którą w 2016 r. otrzymała w Polsce spółka z Luksemburga. Wynika z niej, że jedynym podmiotem, który może uzyskiwać przychody z tytułu działalności wykonywanej przez grupę na terytorium Polski, jest spółka z Luksemburga, która jako jedyna ma osobowość prawną. Tym samym za pośrednictwem transparentnych podatkowo spółek osobowych dochody z Polski są alokowane do dochodów spółki dominującej z Luksemburga i mogą być opodatkowane dopiero na jej poziomie.
Jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji?
Podatki i prawo gospodarcze

Czy od usług reklamowych świadczonych przez norweskiego kontrahenta należy pobrać podatek u źródła

Nasza firma usługowa zamierza kierować ofertę na wybrane rynki zagraniczne. Ostatnio podpisaliśmy umowę z norweskim kontrahentem (osoba prawna), który ma nas promować na tamtejszym rynku przez 6 miesięcy. W tym czasie będzie m.in. publikować na własnym portalu banery oraz linki kierujące do naszej strony internetowej, a także lokować elementy naszej oferty i nazwy w publikacjach internetowych i prasowych. Ponadto przygotuje dla nas analizę lokalnego rynku i wskaże elementy naszej oferty, które mają największe szanse powodzenia. Za te usługi będziemy wypłacać miesięczne wynagrodzenie.
Czy będą one objęte podatkiem u źródła?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kto ma obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników

Dla pracowników naszego działu eksportu kupujemy bilety lotnicze od zagranicznych przewoźników - bezpośrednio przez nasz sekretariat albo za pośrednictwem agencji lub biur podróży.
Czy zakup biletów podlega tzw. podatkowi u źródła? Dodam, że nasza spółka nie kolekcjonuje certyfikatów rezydencji zagranicznych linii lotniczych.

Opodatkowanie zakupu biletów lotniczych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła, WHT - od withholding tax) może dotyczyć licznej grupy przedsiębiorstw, w szczególności tych, które często wysyłają swoich pracowników w podróże zagraniczne.

W myśl art. 21 ust. 1 updop podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Podatki i prawo gospodarcze

Pobór podatku u źródła od należności za bilety lotnicze

W związku z zagranicznymi wyjazdami naszych pracowników kupujemy dla nich bilety lotnicze m.in. od zagranicznych linii. Często mamy problemy z uzyskaniem certyfikatu rezydencji przewoźnika, więc jesteśmy zobowiązani do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku u źródła. Niestety płacąc za bilet, musimy uiścić całą należność, nie mamy możliwości potrącenia podatku.
Czy w takim przypadku możemy "ubruttowić" należność za bilet i zaliczyć zapłacony podatek do kosztów uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 updop, są obowiązane jako płatnicy pobierać od nich w dniu wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy.

Obowiązek ten dotyczy również przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Stawka podatku u źródła wynosi w takim wypadku 10% wypłaconego przychodu, przy czym posiadanie certyfikatu rezydencji zagranicznego przewoźnika umożliwia uniknięcie poboru podatku (bądź zastosowanie niższej stawki) na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatki i prawo gospodarcze

Kurs waluty obcej przy obliczaniu podatku u źródła

Spółka zaciągnęła pożyczkę od zagranicznej osoby prawnej, a z inną zagraniczną osobą prawną zawarła - jako licencjobiorcą - umowę licencyjną na korzystanie ze znaku towarowego. Zgodnie z odpowiednimi umowami odsetki i należności licencyjne są ustalane i wypłacane w walucie obcej.
Dokonując tych wypłat, spółka staje się płatnikiem tzw. podatku u źródła, który jest obliczany jako pewien procent należności brutto przekazywanej zagranicznemu beneficjentowi.
Jednocześnie podatek ten powinien być odprowadzany do urzędu skarbowego w złotych.
Po jakim kursie należy przeliczać wartość odsetek i należności licencyjnych, żeby prawidłowo obliczyć podatek u źródła?

Zagraniczni beneficjenci odsetek i należności licencyjnych są osobami prawnymi, więc pobór podatku u źródła będzie odbywał się na podstawie updop.

Gdyby byli osobami fizycznymi, należałoby zastosować updof. Niemniej w kwestii, której dotyczy pytanie, regulacje obu ustaw są identyczne. Żadna z nich nie ma szczegółowego przepisu, który bezpośrednio wskazywałby kurs przeliczania odsetek i należności licencyjnych dla celów obliczania podatku u źródła.

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować podatek u źródła potrącony we Włoszech

Polska spółka z o.o. uzyskała we Włoszech przychód z tytułu należności licencyjnych, w wysokości (po przeliczeniu na złote) 30 000 zł. Zgodnie z włoskim prawem podatkowym i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zagraniczny kontrahent przy zapłacie potrącił 10% zryczałtowany podatek dochodowy.
Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych spółki?
Temat miesiąca

Kiedy kupując usługi za granicą, trzeba pobrać podatek u źródła

Otwarcie granic i możliwość zdalnego świadczenia usług sprawiły, że rozliczenia dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatek u źródła) stały się udziałem mniejszych firm. Nawet mikroprzedsiębiorstwa niejednokrotnie zatrudniają cudzoziemców oraz Polaków mieszkających poza Polską.
Zakup usług marketingowych, artystycznych, porad prawnych, usług badania rynku czy analizy danych od podmiotów zagranicznych może oznaczać, że na polskiej firmie spoczywają obowiązki płatnika podatku od wypłacanego za granicę wynagrodzenia. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, współpracując z cudzoziemcami i kontrahentami z zagranicy.
Temat miesiąca

Podatek u źródła - wycena i ujęcie księgowe

W celu obliczenia i pobrania prawidłowej wysokości podatku u źródła należy przeliczyć kwotę przekazywanego za granicę wynagrodzenia w walucie obcej na złote, przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP.
Kwestią sporną jest to, jaki kurs przyjąć.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....