Leasing

VAT

Przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu – podstawa opodatkowania VAT

Przedsiębiorca 1,5 roku temu wykupił samochód z leasingu i odliczył 50% VAT z faktury zakupu. Obecnie planuje przekazać samochód na cele osobiste.
Czy VAT powinien naliczyć od ceny netto wykupu samochodu z leasingu?

Przez podlegającą VAT dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w tym m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta odliczenia VAT

Spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w styczniu 2020 (na 36 mies.). Uiściła opłatę wstępną i płaci raty miesięczne, od których odlicza VAT. W październiku 2020 w pojeździe ujawniła się istotna wada, ukryta przez sprzedającego w dniu zawarcia umowy. Chodzi o stan techniczny auta – zatajono szkodę całkowitą – jego rzeczywista wartość okazała się więc być zawyżona. Spółka rozważa cesję umowy leasingu na sprzedającego bądź wykupienie leasingowanego auta, a następnie odsprzedanie go sprzedającemu albo zamianę leasingowanego pojazdu na wolny od wad. W każdym przypadku skutkuje to wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu.
Czy spółka będzie obowiązana do korekty VAT odliczonego od opłat leasingowych?

Nie. Wszystkie czynności, które rozważa spółka, będą czynnościami odrębnymi od umowy leasingu, na podstawie której spółka użytkuje samochód osobowy, niezwiązanymi z tą umową. W momencie zakończenia umowy leasingu (a także rozwiązania tej umowy przed jej zakończeniem) nie ma konieczności korygowania kwot podatku naliczonego odliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, w których samochód służył działalności gospodarczej spółki. Żaden przepis ustawy o VAT nie nakłada takiego obowiązku.

Rachunkowość

Jak zaksięgować odstępne za cesję umowy leasingu operacyjnego

W związku z cesją na rzecz naszej spółki przedmiotu leasingu operacyjnego, użytkowanego dotychczas przez innego korzystającego, jesteśmy zobowiązani zapłacić mu odstępne.
Jak je zaksięgować?

Z ekonomicznego punktu widzenia odstępne stanowi dla dotychczasowego korzystającego rekompensatę części opłat manipulacyjnej i wstępnej, poniesionych przy zawarciu umowy leasingu. Przemawia to za uznaniem odstępnego, przez spółkę przejmującą przedmiot leasingu, za opłatę wstępną, obciążającą konto 40 „Koszty według rodzajów – usługi obce” (Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”).

Podatki i prawo gospodarcze

Nieodliczony VAT od raty leasingu samochodu osobowego – czy jest kosztem

W styczniu 2020 r. spółka z o.o. zawarła na 48 mies. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego o wartości brutto 246 000 zł. Raty leasingowe to łącznie 5289 zł (4300 zł netto i 989 zł VAT), w tym rata kapitałowa: 4200 zł netto i 966 zł VAT, oraz rata odsetkowa: 100 zł netto i 23 zł VAT.
Spółka zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, jednak samochód ma służyć w tzw. działalności mieszanej (dozwolony jest – w zakresie określonym w regulaminie użytkowania samochodów firmowych – użytek na potrzeby osobiste pracownika, prezesa spółki). Z tego względu spółka odlicza jedynie 50% VAT (tj. 494,50 zł od każdej raty). Rata leasingu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 tys. zł, spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ratę kapitałową zgodnie z proporcją obliczoną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a updop (150 000/246 000, czyli 60,9756%). Rata odsetkowa w całości jest kosztem uzyskania przychodów.
Czy nieodliczony VAT od raty kapitałowej podlega limitowi, o którym mowa w ww. przepisie updop, czy też w całości może być uznany za koszt podatkowy?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 49a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Rachunkowość

Ewidencja opłaty wstępnej od umów leasingu operacyjnego

Nasza jednostka – jako mała – stosuje w rachunkowości uproszczenie polegające na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych. Oznacza to, że gdy zgodnie z art. 3 ust. 4 uor jest to leasing finansowy, wówczas, kierując się przepisami podatkowymi, uznajemy umowę za leasing operacyjny. Mamy wątpliwość, jak ująć w księgach rachunkowych opłatę wstępną – jako kwotę do rozliczenia w czasie czy koszty okresu?
Czy w takim przypadku kierować się przepisami (i interpretacjami) podatkowymi, czy też przepisami o rachunkowości?
Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.

Nowe stanowisko fiskusa

Wstępna opłata leasingowa – moment ujęcia kosztów pośrednich

Wstępna opłata leasingowa może być zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku, mimo że dla celów bilansowych jest rozliczana w czasie.

Do tej pory – ignorując orzecznictwo sądowe – organy podatkowe dość konsekwentnie stały na stanowisku, że tzw. koszty pośrednie powinny być rozliczane zgodnie z ich ujęciem w księgach rachunkowych. Jeżeli tam rozłożone są w czasie, to dla celów podatkowych nie mogą być potrącone jednorazowo.

Taki też pogląd wyrażono m.in. w interpretacji KIS z 19.06.2018 (0111-KDIB2-1.4010.150.2018.1.JP), w której stwierdzono, że moment zakwalifikowania wydatków na opłacenie wstępnej opłaty leasingowej w ciężar kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e updop, jest uzależniony od momentu ich ujęcia w księgach rachunkowych: skoro wnioskodawca podjął decyzję o bilansowym rozłożeniu kosztów wstępnej opłaty leasingowej w czasie za pomocą konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, poprzez miesięczne odpisy w koszty na okres trwania poszczególnych umów leasingu operacyjnego, to w tym momencie może rozpoznać koszty tej opłaty jako koszty podatkowe.

Księgi rachunkowe

Podatkowe i bilansowe skutki kradzieży przedmiotu leasingu

Spółce skradziono przenośny aparat o cechach środka trwałego, stanowiący przedmiot leasingu.
Jak ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie losowe i jakie będą jego skutki podatkowe?

W przypadku utraty leasingowanego aparatu, maszyny, środka transportu itp., umowa leasingu wygasa. Finansujący (leasingodawca) może wówczas żądać od korzystającego (leasingobiorcy) natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat (przestaje obowiązywać pierwotny harmonogram ich płatności, określony w umowie leasingu), pomniejszonych o korzyści:

 • jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty i wygaśnięcia umowy leasingu przed umówionym terminem (np. oszczędności na wcześniejszej spłacie kredytu refinansującego nabycie przedmiotu leasingu),
 • z tytułu ubezpieczenia rzeczy,
 • naprawienia szkody (art. 7095 Kc).
Rachunkowość

Zakup przedmiotu leasingu finansowego – skutki księgowe

Jednostka zainteresowania publicznego stosująca uor zawarła w 2013 r. umowę leasingu, który dla celów rachunkowości stanowi leasing finansowy, a dla podatkowych – operacyjny. Przedmiotem umowy było urządzenie (linia produkcyjna). Okres umowy wynosił 5 lat. Przewidziano w niej możliwość nabycia urządzenia, po zakończeniu okresu leasingu, za 150 tys. zł. Zawierając umowę, nie planowano nabycia urządzenia. Jednak po jej zakończeniu kierownictwo zmieniło zdanie i je zakupiło.
Jak zaksięgować zakup urządzenia, które stanowiło przedmiot leasingu finansowego?

Do rozważenia jest kwestia, czy zmiana długości okresu użytkowania przedmiotu leasingu i – co się z tym wiąże – okresu (i stawki) amortyzacji stanowi zmianę zasad (polityki) rachunkowości, czy zmianę szacunków. KSR 7 Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja[1] nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

W pierwszym przypadku – gdy zachodzi zmiana zasad (polityki) rachunkowości – trzeba uwzględnić, że w pytaniu nie wskazano:

 • w jaki sposób jednostka wyceniła wprowadzoną do ksiąg wartość początkową przedmiotu umowy leasingu (w wartości sumy zdyskontowanych opłat leasingowych czy w wartości rynkowej) oraz
 • jaka jest księgowa wartość przedmiotu leasingu na dzień zakończenia umowy; zakładamy, że zerowa.
Leasing

Co dalej z leasingiem – artykuł dyskusyjny

1.01.2019 r. wchodzi w życie MSSF 16 Leasing, który zastąpił MSR 17 o takim samym tytule i zawiera całkowicie nową koncepcję ujęcia leasingu. Tymczasem polskie przepisy o rachunkowości dotyczące leasingu bazują na regulacjach uchylonego MSR. Czy w związku z tym wymagają zmiany? W artykule przedstawiono możliwe scenariusze rozwiązań.

Ustawa o rachunkowości (uor) już od 2000 r. zawiera przepisy dotyczące leasingu, wzorowane na ówcześnie obowiązującym MSR 17 Leasing. W istocie ograniczają się one do wskazania cech leasingu finansowego i tego, kiedy mamy z nim do czynienia, przy czym znacznie rozszerzają tę kategorię w porównaniu z leasingiem finansowym w rozumieniu przepisów podatkowych. Natomiast wykładnię zasad ujmowania umów leasingu operacyjnego i finansowego zawiera KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa.

Przed kilku laty w uor – w odniesieniu do jednostek małych i mikro – wycofano się z szerokiej definicji leasingu finansowego. Dla ułatwienia prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych przez te jednostki zapewniono im możliwość kwalifikacji umów leasingu wg zasad podatkowych. Od 1.01.2019 r. podwyższeniu ulegają granice pozwalające na uznanie jednostki za małą, co zapewne zwiększy liczbę jednostek stosujących na potrzeby księgowe podatkową kwalifikację leasingu.

Rachunkowość

Ewidencja szczegółowa środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego

Czy środkowi trwałemu, użytkowanemu przez nas na podstawie umowy leasingu finansowego, należy nadać indywidualny numer inwentarzowy?
Podatki i prawo gospodarcze

Opłata za kredyt rewolwingowy i opłaty leasingowe a koszty finansowania dłużnego

W 2015 r. spółka z o.o. zaciągnęła kredyt bankowy, który jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej i w związku z którym są płacone odsetki I prowizje. W ramach tej samej umowy kredytowej bank udostępnia też spółce kredyt rewolwingowy do określonej kwoty, który może ona wykorzystać w razie potrzeby. Dotychczas z niego nie skorzystała. Za samą gotowość do jego udzielenia pobierana jest – w okresach półrocznych – prowizja (opłata za dostępność).
Czy taką opłatę należy uznać za koszt finansowania dłużnego (KFD), podlegający ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych?
Spółka zawarła ponadto ramową umowę na finansowanie umów tzw. leasingu operacyjnego (zbliżone charakterem do umów najmu) oraz umów serwisowych. Jej przedmiotem są samochody osobowe. Dla każdego samochodu podpisywana jest umowa jednostkowa, określająca czas jej trwania, cenę samochodu i wynagrodzenie (miesięczna rata leasingowa bez rozbicia na część kapitałową i odsetkową). Opłaty leasingowe i za usługi serwisowe ustalane są dla konkretnego okresu leasingu oraz całkowitego limitu kilometrów.
Czy mimo braku wyszczególnienia na miesięcznej fakturze części kapitałowej i odsetkowej opłaty leasingowej spółka powinna jakoś ustalać część odsetkową i uwzględniać w limicie KFD?

Biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych, odpowiedź na oba pytania jest niestety twierdząca. Na ten temat wypowiedziała się KIS, m.in. w interpretacji z 6.09.2018 r. (0114-KDIP2-2.4010.310.2018.1.AZ). We wniosku o jej wydanie podatnik podnosił, że opłata za dostępność kredytu rewolwingowego nie dotyczy produktu, jakim jest już zaciągnięty i spłacany kredyt, ale samodzielnego kredytu będącego dopiero potencjalnym, odrębnym, zewnętrznym finansowaniem dłużnym. Twierdził, że nie jest to jeszcze koszt związany z uzyskaniem środków finansowych ani z korzystaniem z takich środków. Trudno uznać opłatę za gotowość do udzielenia kredytu za koszt obsługi innego długu podatnika.

>
Księgi rachunkowe

Księgowanie depozytu gwarancyjnego z tytułu umowy leasingu

Zgodnie z zawartą umową leasingu operacyjnego firma zobowiązała się wnieść depozyt gwarancyjny, który ma służyć zabezpieczeniu ew. roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy. Będzie on płatny w częściach, wraz z kolejnymi ratami czynszu.
Jak ująć taki depozyt w księgach rachunkowych?

Wstępna opłata leasingowa – koszt jednorazowy czy rozłożony w czasie?

Moment zakwalifikowania wydatków na opłacenie wstępnej opłaty leasingowej w ciężar kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e updop, jest uzależniony od momentu ich ujęcia w księgach rachunkowych.
Leasing

Leasing, najem i dzierżawa – aktualizacja KSR 5

Komitet Standardów Rachunkowości zaktualizował KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który objaśnia przepisy uor poświęcone temu zagadnieniu, oparte na rozwiązaniach MSR 17 Leasing. W artykule przedstawiono główne zmiany merytoryczne wprowadzone w treści standardu.

Trzeba zarazem mieć świadomość, że od 1.01.2019 r. MSR 17 zostanie zastąpiony MSSF 16 Leasing, przyjętym przez Komisję Europejską i dopuszczonym do stosowania w UE.

Główne powody odstąpienia od rozwiązań MSR 17 to – zdaniem autorów MSR/MSSF – nadmierna uznaniowość przy rozróżnianiu leasingu operacyjnego i finansowego oraz brak w bilansie zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego, co koliduje z wymogiem wiernego przedstawienia obrazu sytuacji finansowej jednostki.

CIT i PIT

Minimalny podatek dochodowy od budynków w przypadku leasingu finansowego i budynku wzniesionego na cudzym gruncie

Obowiązujący od 1.01.2018 „podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP” wbrew nazwie w niektórych przypadkach ciąży także na podmiotach niebędących właścicielami, amortyzujących objęte opodatkowaniem środki trwałe.

Mocą nowych art. 24b i art. 24c updop oraz art. 30g updof został wprowadzony tzw. minimalny „podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności” budynku stanowiącego środek trwały:

 • położonego w Polsce, sklasyfikowanego zgodnie z KŚT jako: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep lub butik, pozostały budynek handlowo-usługowy lub budynek biurowy (z wyjątkiem budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na potrzeby podatnika)
PIT

Wydatki na leasingowane auto wykorzystywane także na potrzeby prywatne

Czy osoba fizyczna użytkująca samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny na potrzeby firmy i częściowo na potrzeby prywatne może zaliczać do kosztów podatkowych całość rat leasingowych? Co z wydatkami na eksploatację takiego samochodu (paliwo, ubezpieczenie)?

Jak potwierdzają najnowsze interpretacje organów podatkowych (m.in. pisma KIS z 18.01.2018, 0113-KDIPT2-3.4011.372.2017.2.RR, i 8.11.2017, 0113-KDIPT2-1.4011.256.2017.2.RK) nie ma przeciwwskazań, by w takim przypadku całość opłat za leasing stanowiła koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

Rozliczenie kosztów używania leasingowanego auta wykorzystywanego w sposób „mieszany”

Osoba fizyczna użytkująca samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny na potrzeby firmy i częściowo na potrzeby prywatne może zaliczać do kosztów podatkowych całość rat leasingowych. Natomiast wydatki na paliwo będą dla niej kosztem jedynie w takiej części, w jakiej w danym miesiącu auto było wykorzystywane do celów działalności gospodarczej.

VAT od leasingu po wyroku TSUE – raczej ewolucja niż rewolucja

W wyroku z 4.10.2017 r. ws. C-164/16 (Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.) TSUE klarownie rozstrzygnął kwestię kwalifikacji na potrzeby VAT rozliczeń z tytułu umów najmu lub leasingu. Fragmenty uzasadnienia wyroku mogą na pierwszy rzut oka sugerować rewolucję w tym zakresie. Gdy jednak przyjrzeć im się dokładniej, okazuje się, że nie taki diabeł straszny... Można wręcz zaryzykować tezę, że poza konieczną zmianą niektórych przepisów krajowych w praktyce niewiele się zmieni.

Sprawa, która trafiła na wokandę Trybunału w Luksemburgu, dotyczyła dość klasycznego przypadku oferowania przez producenta samochodów osobowych różnych form ich zakupu lub użytkowania. Zapewne nigdy nie trafiłaby na forum międzynarodowe, gdyby nie fakt, że poza typowym najmem i leasingiem brytyjski przedstawiciel Mercedesa oferował także coś pośredniego – umowę, która pozwalała użytkować nowy samochód „na próbę” i dopiero później, po upływie umownie określonego okresu, podjąć ostateczną decyzję, czy auto kupić, czy jednak nie.

CIT

Modernizacja leasingowanego samochodu

Spółka zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy i dokonać w nim modernizacji, tj. podnieść walory użytkowe pojazdu, zwiększając moc silnika.
Jakie będą tego skutki w CIT?

Nakłady, jakie poniesie spółka, dotyczą leasingowanego samochodu, a zatem wydatki na ten cel powinny być rozpatrywane w kontekście art. 16a ust. 2 pkt 1 updop, tj. jako tzw. inwestycja w obcym środku trwałym. Zgodnie z tym przepisem amortyzacji podlegają również (poza własnymi środkami trwałymi), niezależnie od przewidywanego okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych.

PIT

Opłata za przejęcie leasingu – rozliczenie w kosztach

Znajomy przedsiębiorcy zaproponował mu przejęcie swojej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego.
Czy kwota odstępnego zapłacona dotychczasowemu leasingobiorcy jest kosztem uzyskania przychodu?

Tak. W myśl art. 23a pkt 1 updof przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w Kc, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie (korzystającemu) podlegające amortyzacji środki trwałe lub wnip, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

CIT i PIT

Samochód do firmy – na kredyt czy w leasingu

Przedsiębiorca chce kupić na kredyt lub wziąć w leasing samochód osobowy o wartości ok. 200 tys. zł.
Która z tych opcji jest podatkowo korzystniejsza?

Skutki podatkowe umów leasingu finansowego samochodów są bardzo podobne do finansowania ich zakupu kredytem. Z kolei umowy leasingu traktowane jak najem nie są szczególnie korzystne podatkowo ze względu na brak możliwości oferowania przez leasingodawców wykupu pojazdów po zakończeniu okresu leasingu po cenie odbiegającej od ich wartości rynkowej (bez wystąpienia u nich negatywnych skutków podatkowych).

CIT i PIT

Koszty ubezpieczenia AC samochodów osobowych wziętych w leasing

Czy do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym, o wartości przewyższającej 20 tys. euro, ma zastosowanie ograniczenie możliwości uznania za koszt podatkowy składek na ubezpieczenie auto-casco (AC)?
Rachunkowość

Leasing zwrotny prawa wieczystego użytkowania gruntu

Spółka kapitałowa zawarła umowę leasingu zwrotnego z Towarzystwem Leasingowym (TL). Przedmiotem transakcji jest prawo wieczystego użytkowania gruntu (amortyzowane bilansowo).
Prawo to – o wartości początkowej 980 tys. zł i dotychczasowym umorzeniu 400 tys. zł – sprzedano TL za ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego cenę rynkową w wysokości 1 mln zł.
Umowę leasingu prawa zawarto na 5 lat, a wartość przedmiotu leasingu zgodnie z umową wynosi 1 mln zł (suma pierwszej opłaty i opłat bieżących). Jest to leasing finansowy w rozumieniu bilansowym i podatkowym (60 miesięcy).
Czy przedstawiony przez nas sposób dekretacji (ramka) jest prawidłowy?
Naszym zdaniem takie rozwiązanie ewidencyjne może być zaakceptowane, gdyż jednorazowa korekta środka trwałego z tytułu zysku ze sprzedaży wpływa na podstawę naliczania amortyzacji bilansowej od razu, a nie sukcesywnie; z KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa nie wynika, czy ma to być korekta podstawy naliczenia amortyzacji miesięcznej, czy np. w skali roku.
Rachunkowość

Leasing zwrotny budynku biurowego posadowionego na gruncie użytkowanym wieczyście

Spółka kapitałowa, o której mowa w poprzednim pytaniu, zawarła też umowę leasingu zwrotnego budynku biurowego (częściowo zamortyzowanego bilansowo i podatkowo) posadowionego na gruncie w użytkowaniu wieczystym.
Budynek został wyceniony w wartości rynkowej (9 mln zł) i za tę cenę spółka go sprzedała Towarzystwu Leasingowemu (TL). TL zawarło następnie ze spółką – na 5 lat – umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest ten budynek. Wartość przedmiotu leasingu (pierwsza opłata, bieżące raty kapitałowe i wartość wykupu) ustalono w wysokości ceny sprzedaży, tj. 9 mln zł.
Powołując się na ustalenia KSR 5, spółka przyjęła następujące rozwiązanie:
● sprzedała budynek TL za 9 mln zł netto,
● wyksięgowała dotychczasowe umorzenie budynku – 2 684 000 zł,
● wyksięgowała wartość netto budynku – 4 674 000 zł,
● zysk ze sprzedaży, tj. 4 326 000 zł (9 000 000 zł – 4 674 000 zł), rozliczyła w księgach 2016 r., przyjmując zgodnie z postanowieniami KSR 5 założenie, że transakcję sprzedaży przeprowadzono, stosując cenę odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu leasingu (cena sprzedaży – 9 mln zł, wartość przedmiotu umowy leasingu – również 9 mln zł).
Zapis KSR 5 odnoszący się do rozliczania zysku w czasie jest – naszym zdaniem – mało precyzyjny. Biorąc pod uwagę dostępne interpretacje dotyczące rozliczenia zysku lub straty na transakcji leasingu zwrotnego, mamy wątpliwość, czy spółka prawidłowo dokonała księgowań i rozliczyła zysk (4 326 000 zł) w okresie bieżącym, czy też powinna go rozliczyć (bądź mogła rozliczyć) w czasie trwania umowy leasingu.
Rachunkowość

Księgowanie wstępnej opłaty leasingowej

Jak rozliczyć bilansowo (dekretacja) tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym?
Interpretacje

Wstępna opłata leasingowa jednorazowym kosztem?

W połowie tego roku wydawało się, że po wielu latach sporów rozstrzygnięty został problem, w jaki sposób powinna zostać ujęta pierwsza faktura wystawiona przez leasingodawcę. MF zaczął bowiem wydawać interpretacje, że czynszu inicjalnego nie trzeba rozliczać w czasie, bez względu na przyjęte zasady rachunkowości.
Niestety, analiza wszystkich odpowiedzi na pytania podatników pokazuje, że trudno mówić o jednoznacznym i spójnym poglądzie organów podatkowych.
Księgi rachunkowe

Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego

Spółka, która prowadzi księgi w oparciu o uor, zawarła umowę leasingu środka trwałego. Spełnia ona warunki leasingu finansowego. Po jej zakończeniu środek trwały przejdzie na własność korzystającego.
Czy spółka może amortyzować przedmiot leasingu zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności, jeżeli jest on dłuższy niż okres, na jaki zawarto umowę? Jeżeli tak, to co z nieumorzoną wartością środka trwałego na dzień zakończenia umowy?
Rachunkowość

Warunki stosowania podatkowej definicji leasingu finansowego

Nasza firma transportowa zatrudnia mniej niż 50 osób, a przychody netto ze sprzedaży przekraczają 34 mln zł. Mamy w leasingu samochody TIR. Według uor jest to leasing finansowy, natomiast podatkowo – operacyjny.
Czy ustalając progi, które w myśl uor umożliwiają małym jednostkom stosowanie podatkowej definicji leasingu, i określając sumę aktywów bilansu, powinniśmy uwzględniać wartość leasingowanych samochodów, czy też już nie? Czy możemy zatem przyjąć status jednostki małej i stosować przewidziane dla niej uproszczenia?

Uor w art. 3 ust. 4 określa 7 warunków stanowiących o zaliczeniu używanego przez jednostkę za odpłatnością cudzego środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej) do aktywów trwałych korzystającego. Wystarczy spełnienie jednego z nich, aby powstał obowiązek uznania środka trwałego za użytkowany na zasadach leasingu finansowego. W praktyce kwalifikacja umów leasingu finansowego w myśl przepisów uor oraz podatkowych często się różni: zgodnie z uor jest to leasing finansowy, natomiast w myśl przepisów o podatku dochodowym – operacyjny.

Nowy MSSF 16 Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe

Artykuł przedstawia nowe, istotnie zmienione zasady księgowego ujęcia leasingu w myśl MSR i jego możliwe skutki dla ustawy o rachunkowości oraz KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa.

Od czasu nowelizacji w 2000 r. ustawa o rachunkowości (dalej uor) – odmiennie niż dyrektywy UE – zawiera przepisy określające, kiedy przedmioty umów leasingu finansowego zalicza się do aktywów korzystającego. Są one najczęściej kwalifikowane do jego środków trwałych i przez niego amortyzowane.

VAT

Obowiązek składania informacji VAT-26 po wykupie samochodu z leasingu

Czy w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu należy złożyć aktualizację VAT-26?
Zmianie ulega numer rejestracyjny samochodu.

Pojazdy należące do drugiej grupy trzeba co do zasady zgłaszać naczelnikowi US, składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 ustawy o VAT). Jest to w istocie warunek dokonywania pełnych odliczeń VAT od tych pojazdów, bo - jak stanowi art. 86a ust. 13 ustawy o VAT - w razie niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Rachunkowość

Podział opłaty na część stałą i ruchomą przy leasingu finansowy

Spółka prowadząca sklepy ma kilkadziesiąt umów najmu lokali na czas określony, co uzasadnia ich zaliczenie do umów leasingu. Ze względu na swoją wielkość spółka spełnia wymogi odmiennego bilansowo i podatkowo kwalifikowania umów leasingu. W myśl umów czynsz za najem ustalany jest miesięcznie w 2 częściach: stałej i ruchomej, ustalonej jako procent od obrotu.
Jak ująć w księgach rachunkowych przedmiot leasingu (lokale), skoro nie ma możliwości ustalenia ich wartości początkowej? Ustalenie wartości rynkowej poszczególnych lokali byłoby bardzo trudne; z reguły nie stanowią one przedmiotu odrębnego obrotu.
Księgi rachunkowe

Uproszczona ewidencja leasingu, podatku odroczonego oraz instrumentów finansowych w nowej spółce

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczyna działalność w 2016, może stosować uproszczenia przewidziane w uor dla jednostek małych?
Rachunkowość

Uproszczenia ewidencji leasingu, podatku odroczonego oraz instrumentów finansowych w nowo powstałej spółce z o.o.

Jesteśmy spółką z o.o., która rozpoczęła działalność w marcu 2015 r. Nasz rok obrotowy to rok kalendarzowy. Spełniamy kryteria jednostki małej badanej, choć za 2015 r. - wobec braku danych za rok poprzedzający - nie podlegamy badaniu. W związku z wejściem w życie nowelizacji uor z 23.07.2015 r. prosimy o wyjaśnienie, czy możemy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r. i w latach następnych:
● nie stosować rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych,
● nie ustalać aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Jeżeli tak, to jakie kryteria będą nas obowiązywały? W naszym przypadku nie występuje rok poprzedzający rok obrotowy 2015.

Umowa leasingu operacyjnego - rachunkowość a podatki

Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości[1] rozszerza możliwość kwalifikowania przez jednostki małe (także te objęte obowiązkiem badania) leasingu do operacyjnego zgodnie z zasadami podatkowymi.
Uzasadnia to potrzebę bliższego przyjrzenia się zagadnieniom leasingu operacyjnego w aspekcie rachunkowości i podatków.

Klasyfikacja umów leasingu do celów rachunkowości jako operacyjnego bądź finansowego[2] zasadniczo opiera się na analizie warunków umowy określonych w art. 3 ust. 4 uor[3]. Przepisy uor po nowelizacji z 23.07. 2015 r. dopuszczają możliwość wyboru przez jednostki mikro, małe i sektora finansów publicznych uproszczenia, polegającego na klasyfikowaniu umów do leasingu operacyjnego lub finansowego na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

Umowy leasingu w świetle interpretacji organów podatkowych

 • Czynsz inicjalny jako koszt uzyskania przychodów
 • Cesja umowy leasingu zawartej przed 1.01.2013 r.
 • Skutki cesji u ustępującego leasingobiorcy
 • Skutki wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu
 • Skrócenie okresu umowy a prawo do nabycia przedmiotu leasingu po preferencyjnej cenie
 • Leasing inwestycji w obcym środku trwałym
 • Leasingowany samochód używany częściowo do celów prywatnych pracownika
 • Koszt ubezpieczenia leasingowanego auta o wartości pow. 20 tys. euro
 • Opłaty rejestracyjne i recyklingowe nie wpływają na wartość leasingowanego pojazdu
 • Niezapłacony czynsz leasingu finansowego a korekta kosztów amortyzacji
 • VAT od umowy leasingu finansowego ze zmienną stopą %
 • Zmiana wysokości rat leasingowych a korekta VAT
 • Opłaty za ponadnormatywne zużycie pojazdu dokumentowane notą księgową
 • Opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy nieobjęte VAT
CIT i PIT

Zmiana leasingobiorcy - skutki w CIT i PIT

Cesja umowy leasingu operacyjnego, czyli zmiana strony tej umowy bez zmiany pozostałych postanowień nie pozbawia nowego leasingobiorcy prawa do rozliczania opłat leasingowych na zasadach określonych w ustawach o podatku dochodowym.

W związku z wątpliwościami co do podatkowych skutków cesji leasingu operacyjnego od 1.01.2013 r. w updop i updof zmieniono odpowiednio art. 17a ust. 1 pkt 2 i art. 23a ust. 1 pkt 2 zawierające definicję podstawowego okresu umowy leasingu, dodając, że w razie zmiany strony lub stron umowy jej podstawowy okres uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty leasingu

Przedsiębiorca ma samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zamierza zawiesić działalność.
Czy będzie mógł odliczać VAT z faktur za raty leasingowe? Jeśli tak, to czy w okresie zawieszenia będzie musiał składać deklaracje VAT? Czy będzie możliwe zaliczanie rat leasingowych netto do kosztów uzyskania przychodów?

Zawieszenie działalności gospodarczej niekoniecznie oznacza zawieszenie dokonywania zakupów dotyczących tej działalności. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy mają prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (zob. art. 14a ust. 4 pkt 1 usdg), jak również mają obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia (zob. art. 14a ust. 4 pkt 2 usdg). W tym zakresie mogą zatem dokonywać zakupów towarów i usług.

Samochód w firmie

Sprzedaż poleasingowego auta bez podatku

Odpłatne zbycie samochodu wykupionego "prywatnie" po zakończeniu umowy leasingu, na podstawie której był on wcześniej wykorzystywany w działalności gospodarczej, nie rodziło i nie rodzi przychodu z tej działalności.

W lutowym numerze "Rip" pisaliśmy o wątpliwościach związanych ze skutkami sprzedaży samochodu, który był wykorzystywany w działalności indywidualnego przedsiębiorcy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następne został przez niego wykupiony ze środków prywatnych (do prywatnego majątku) i po jakimś czasie sprzedany.

Podatki i prawo gospodarcze

Odsetki od rat leasingu finansowego - moment ujęcia w kosztach podatkowych

Spółka z o.o. posiada maszyny używane w ramach leasingu finansowego. Wprowadziliśmy je do ewidencji środków trwałych i ustaliliśmy wartość początkową, od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. Z kolei płacone przez nas odsetki będziemy ujmować bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.
Mamy jednak wątpliwość, w którym momencie: czy w terminie ich płatności (co miesiąc uzyskujemy notę księgową, w której wskazany jest ten termin), czy też w terminie, w którym faktycznie zostały zapłacone?
Przez wzgląd na opóźnione płatności od kontrahentów niekiedy również nie płacimy tych odsetek w terminie, a następnie wpłacamy jednocześnie kilka rat naraz.

Kwestię uznawania za koszty podatkowe wydatków ponoszonych w związku z leasingiem finansowym reguluje m.in. art. 17f ust. 1 updop. Czytamy tam, że do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 tej ustawy (spłaty wartości początkowej środka trwałego). Wydatki te stają się kosztem w ramach odpisów amortyzacyjnych. Powoduje to konieczność podziału opłaty leasingowej na dwie części.

PIT

Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym

W ubiegłym roku klient wykupił samochód po leasingu operacyjnym. Używał go wcześniej w indywidualnej działalności gospodarczej, więc opłaty leasingowe i koszty eksploatacji pojazdu zaliczał do kosztów podatkowych. Samochód wykupił jako osoba prywatna (nie na firmę). Po wykupie nie wprowadzał go do ewidencji środków trwałych ani nie używał w działalności.
Czy obecnie sprzedając pojazd, uzyska przychód z działalności gospodarczej?

Od 1.01.2015 r. ustawodawca rozszerzył katalog przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku zawarty w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof. Przychody ze sprzedaży samochodów wykupionych po leasingu operacyjnym, niebędących nigdy składnikami majątku firmy (środkami trwałymi ani wyposażeniem), nie zostały w nim wymienione - ani przed, ani od 1.01.2015 r.

Podatki i prawo gospodarcze

VAT od rat leasingowych i kosztów eksploatacji auta z homologacją N1

W lutym 2014 r. wziąłem w leasing samochód o dmc poniżej 3,5 tony, ale z homologacją N1. Przysługiwało mi więc prawo do odliczenia 100% VAT od rat leasingowych. Pojazd wykorzystuję wyłącznie we własnej działalności gospodarczej. Do 2.05.2014 r. złożyłem stosowną informację w urzędzie skarbowym, by zachować prawo do pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych.
Czy mam również prawo do odliczania 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa?

Regułą jest obecnie możliwość odliczenia 50% podatku z faktury dokumentującej nabycie pojazdu samochodowego o dmc poniżej 3,5 tony oraz tzw. wydatki eksploatacyjne (z tym że jeśli chodzi o zakup paliwa, to w art. 12 nowelizacji przejściowo, do 30.06.2015 r., wyłączono prawo do odliczenia VAT, z pewnymi wyjątkami, o czym będzie mowa dalej).

Zakłada się przy tym, że 50% odliczenie wiąże się z wykorzystywaniem takich samochodów zarówno do celów działalności opodatkowanej, jak i do celów prywatnych. Gdy podatnik zadeklaruje wykorzystanie nabytego samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej, ma – przy spełnieniu dodatkowych warunków – możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego.

Podatki i prawo gospodarcze

Dalsze odliczanie VAT od rat leasingowych po wykorzystaniu „starego” limitu

W 2013 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Miałem prawo do odliczenia 60% VAT, nie więcej niż 6000 zł. Ponieważ auto kosztowało prawie 200 000 zł, odliczyłem już przysługujące mi 6000 zł VAT.
Czy mimo wyczerpania tego limitu od 1.04.2014 r. mogę odliczać od kolejnych rat po 50% VAT, już bez żadnego ograniczenia kwotowego?

Przed 1.04.2014 r., leasingując samochód osobowy, podatnik zasadniczo miał możliwość odliczenia 60% podatku naliczonego z rat leasingowych, nie więcej jednak niż 6000 zł. Nie było przy tym istotne, że pojazd był nabywany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Obecnie zasadą jest odliczenie 50% podatku naliczonego (już bez limitu kwotowego) przy nabyciu samochodów osobowych. Ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy nabyty samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Podatki i prawo gospodarcze

Podatkowe skutki zmiany leasingobiorcy

Ze względu na trudności finansowe dotychczasowego leasingobiorcy, w wyniku cesji umowy leasingu operacyjnego, nowy korzystający (cesjonariusz) przyjął na siebie prawa i obowiązki z niej wynikające. Pozostałe jej warunki nie uległy zmianie.
Czy po cesji umowa ta dla celów rozliczenia podatku dochodowego (CIT) cesjonariusza jest traktowana jako kontynuacja pierwotnie zawartej umowy leasingu?

Cesja umowy leasingu polega na przeniesieniu praw i obowiązków z niej wynikających z dotychczasowego leasingodawcy (finansującego) lub leasingobiorcy (korzystającego) na inny podmiot, przed upływem okresu, na jaki umowa ta została zawarta.

Ponieważ jednym z warunków uznania umowy za leasing dla celów podatkowych jest określony czas jej trwania, powstała wątpliwość, czy na moment cesji należy na nowo badać, czy umowa spełnia ustawowe warunki określone dla leasingu finansowego lub operacyjnego (jeśli nie, od momentu cesji należałoby stosować do niej przepisy właściwe dla umów najmu i dzierżawy a nie dla leasingu), czy też cesja nie wywiera skutków podatkowych (podatkowe rozliczenie umowy jest kontynuowane, tak jakby nie uległa ona zmianie).

Rachunkowość

Inwentaryzacja składników majątku zwracanych po upływie okresu najmu/dzierżawy/leasingu

Niedługo upływa termin umowy dzierżawy urządzeń zawartej przez naszą spółkę z dzierżawcą. Na podstawie tej umowy wydzierżawiliśmy kilka środków trwałych wraz ze specjalistycznym osprzętem niezbędnym do ich niezakłóconej pracy (części zamienne, narzędzia itp.).
Czy po zakończeniu dzierżawy i zwrocie składników majątku mamy obowiązek przeprowadzenia ich inwentaryzacji?
VAT oraz podatek akcyzowy

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu nie jest częścią usługi złożonej

wyrok ETS z 17.01.2013 r., C–224/11, w sprawie BGŻ Leasing sp. z o.o. vs. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Podatki dochodowe i prawo gospodarcze

Cesja umowy leasingu

Jesteśmy spółką prawa handlowego zajmującą się leasingiem samochodów ciężarowych i osobowych. Zdarza się, że korzystający, któremu nie opłaca się kontynuować umowy leasingu, dokonuje cesji przedmiotu umowy leasingu na rzecz innego przedsiębiorcy.
Czy w świetle postanowień art. 17a pkt 2 ustawy z 15.02.1992 r. zmiana strony umowy leasingu operacyjnego wpływa na nasze rozliczanie podatkowe? Z wyroku NSA z 6.03.2013 r., sygn. akt II FSK 1332/11 oraz WSA we Wrocławiu z 23.03.2013 r., sygn. akt I SA/Wr 141/13 wynikałoby, że po cesji, na dzień wstąpienia nowego korzystającego w miejsce dotychczasowego, zbadania wymaga, czy umowa spełnia nadal warunki leasingu operacyjnego.
Podatki dochodowe i prawo gospodarcze

Ubezpieczenie samochodu osobowego przyjętego w leasing operacyjny

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego na używanie samochodu osobowego o cenie przekraczającej 20 000 euro. Ubezpieczenie tego pojazdu należy do obowiązku leasingodawcy (finansującego), który z tego tytułu wystawia nam fakturę.
Czy wydatek za usługę, polegającą na opłaceniu ubezpieczenia samochodu osobowego, jest dla nas kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości?
Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie wstępnej opłaty z tytułu leasingu operacyjnego

Firma podpisała w grudniu 2010 r. umowę spełniającą wymogi leasingu operacyjnego; umowa dotyczyła auta. Opłatę wstępną rozliczano w czasie zgodnie z wykładnią m.in. Ministerstwa Finansów.
1. Czy rozliczanie w czasie wstępnej opłaty leasingowej jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym i o rachunkowości? Publikacje w gazetach mówią o zmianie podejścia fiskusa i konieczności stosownej korekty?
2. Jeżeli rozliczenie jest błędne, to czy w księgach bieżącego roku poprawić błąd, jako istotny lub nieistotny, zgodnie z przyjętym przez firmę kryterium oraz skorygować CIT-8?
3. Na jaką podstawę prawną powołać się w przypadku korekty, aby urząd skarbowy nie odrzucił uzasadnienia firmy w kwestii zasadności zmiany poglądu (czynny żal)?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....