Kontakty z urzędami

Rozliczenia

Skutki reorganizacji urzędów skarbowych od 1.01.2021

Obsługą dużych przedsiębiorców zajmuje się obecnie 19 wyspecjalizowanych wojewódzkich US, z wyjątkiem podmiotów o największej skali działalności, które podlegają pod właściwość wyspecjalizowanego US o zasięgu krajowym.

Powstał on na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i zajmuje się rozliczeniami firm – osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek cywilnych – których przychód/obrót netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, osiągnięty w roku podatkowym 2019 (a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym – w ostatnim roku podatkowym, który zakończył się nie później niż w 2019) przekracza 50 mln euro, a także:

Kontakty z urzędem

Wynagrodzenie pełnomocnika – ile pracy, tyle płacy

Ustalając wynagrodzenie doradcy podatkowego, wyznaczonego tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym, organ i sąd biorą pod uwagę nakład pracy, charakter sprawy oraz stopień zaangażowania w postępowanie podatkowe.

Zgodnie z art. 138m Op organ podatkowy wyznacza tymczasowego pełnomocnika szczególnego, gdy nie jest możliwe wszczęcie postępowania lub prowadzenie go wobec osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z powodu braku powołanych do tego organów lub niemożności ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności albo miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw.

Kontakty z urzędem

Mandat karny – kiedy może być uchylony

Czy możliwe jest uchylenie mandatu karnego?

Tak, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Przesłanki uchylenia prawomocnego mandatu karnego określa art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (DzU z 2020 poz. 729), dalej Kpw. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono:

Kontakty z urzędem

Inspektor PIP może pozwać tylko o istnienie stosunku pracy

Składając pozew w imieniu pracownika, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może żądać ustalenia treści stosunku pracy ani sposobu jego ustania.

Tak uznał SN w uchwale 3 sędziów Izby Pracy z 24.09.2020 (III PZP 1/20). Stwierdził, że na podstawie art. 631 Kpc inspektor pracy może wytaczać w imieniu zatrudnionych jedynie sprawy o istnienie stosunku pracy. Tego uprawnienia nie można natomiast rozszerzać na możliwość pozywania pracodawcy o ustalenie treści tego stosunku, m.in. stanowiska, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia czy sposobu zakończenia zatrudnienia.

PFRON ma 5 lat na żądanie zwrotu dopłat do pensji

NSA uznał, że okres, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dochodzić od pracodawcy zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, wynosi 5, a nie 10 lat.

Tej drugiej wersji od lat trzymał się PFRON, choć nie miał do tego podstawy prawnej. Wyrok NSA z 10.09.2020 (I GSK 829/20) powinien zakończyć ten spór o okres przedawnienia.

Kontakty z urzędem

Kara dla doradcy za uporczywą odmowę okazania dokumentacji i unikanie kontaktu z organem podatkowym

Doradca podatkowy nie może ignorować wezwań organu do przedstawienia dokumentacji klienta i stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień, zwłaszcza gdy wie o toczącym się postępowaniu kontrolnym.

Doradca był pełnomocnikiem spółki, która zmieniła siedzibę w czasie, gdy prowadzono wobec niej kontrolę podatkową. W związku z tym naczelnik urzędu prowadzącego kontrolę zwrócił się do naczelnika drugiego urzędu (właściwego według nowej siedziby spółki) z prośbą o zebranie materiału dowodowego niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.

CIT i PIT

Spór o ważność starych zezwoleń na działalność w SSE – in dubio pro tributario

W latach 2016 i 2017 straciły ważność zezwolenia strefowe wydane przed 2001, najczęściej na 15–20 lat. W konsekwencji tzw. starzy przedsiębiorcy strefowi w większości nie wykorzystali przysługującego im zwolnienia podatkowego. Walczą o prawo skorzystania z przedawnionego zwolnienia w sądach, a te coraz częściej przyznają im rację.

Przykładem jest nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie z 2.06.2020 (I SA/Rz 233/20), w którym sąd wydał wyrok nie na podstawie analizy przepisów strefowych (stwierdzając, że rodzą duże trudności interpretacyjne), ale bazując na ogólnej zasadzie podatkowej wyrażonej w art. 2a Op: in dubio pro tributario.

Kontakty z urzędem

Pełnomocnik musi mieć adres elektroniczny, ale niekoniecznie ePUAP

Organ podatkowy nie może pozostawić odwołania bez rozpatrzenia tylko z tego powodu, że pełnomocnik podał w druku pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 swój adres e-mail, a nie adres ePUAP.

Zdaniem sądu MF nie był upoważniony, by we wzorze pełnomocnictwa PPS-1 wymagać od profesjonalnych pełnomocników podawania adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym organu podatkowego (np. ePUAP). To wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i nie jest wiążące dla sądu – stwierdził NSA.

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Kontakty z urzędem

Nie można odwołać się od niedoręczonej decyzji

Pełnomocnik nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli twierdzi zarazem, że decyzja nie została skutecznie doręczona.

Trzeba się zdecydować: albo decyzja została doręczona i chodzi tylko o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, albo nie znalazła się w ogóle w obrocie prawnym, a wtedy nie ma się od czego odwoływać. To wniosek z wyroku NSA z 27.02.2020 (I FSK 2241/19).

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.
Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.

Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.
Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?
Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).

Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?
Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?
Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?
Kontakty z urzędem

Jak ZUS powinien skorygować oczywisty błąd w decyzji

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez kilka miesięcy nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne (z powodu nakładów finansowych na modernizację firmy, które nadwyrężyły fundusze). Otrzymał z ZUS decyzję o zadłużeniu, które musi spłacić wraz z odsetkami. Występuje w niej jednak błąd w nazwie firmy, a właściwie w nazwisku przedsiębiorcy – dodano jedną literę. Jego zdaniem decyzja zawierająca taki błąd jest nieważna, o czym powiadomił ZUS. Ten wprawdzie przyznał się do błędu, ale zamiast nowej decyzji wydał postanowienie, w którym skorygował nazwisko. Przedsiębiorca chciał się odwołać, jednak w postanowieniu ZUS zaznaczył, że nie przysługuje mu odwołanie do sądu. Przedsiębiorca uważa, że jest to istotny błąd w dokumencie i dopóki ZUS nie wyda decyzji z poprawnym nazwiskiem adresata, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia.
Czy ma rację? Jak wpłynąć na zmianę stanowiska ZUS, skoro nie można się odwołać?

Jeżeli w decyzji ZUS występuje błąd polegający na dodaniu jednej litery w nazwisku adresata decyzji, należy go potraktować jako oczywistą omyłkę. Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), jeżeli w decyzji wydanej przez organ administracji publicznej znalazły się błędy pisarskie i rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, organ ten może je skorygować na żądanie strony lub z urzędu.

Nieprawidłowość musi być tzw. błędem oczywistym. Tylko taki błąd ZUS może usunąć w drodze sprostowania. Dlatego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy opisany błąd można potraktować jako oczywisty. Można tak uznać np. gdy w pozostałej części decyzji nazwa firmy, a jednocześnie inne jej dane, jak NIP, REGON i adres, są podane prawidłowo.

Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.
Kontakty z urzędem

Ile czasu ma organ podatkowy na wydanie decyzji określającej stratę

Spółka z o.o. wykazała stratę w CIT za rok podatkowy 2012 (rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy). Strata została rozliczona przez odliczenie od dochodu osiągniętego w latach 2013 i 2014.
Czy po zakończeniu 2018 organy podatkowe będą uprawnione do wydania decyzji korygującej wysokość straty za 2012 i spółka będzie nadal zobowiązana do przechowywania ksiąg rachunkowych za 2012?

Który organ rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Po złożeniu przez firmę do naczelnika US wniosku o stwierdzenie nadpłaty w VAT naczelnik UCS wszczął kontrolę celno-skarbową.
Czy to on rozpatrzy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Dołączenie pliku XAdES warunkiem złożenia skutecznego podpisu elektronicznego

Przesłałem do US pismo podpisane elektronicznie, jednak urząd stwierdził, że brakuje podpisu, gdyż nie załączyłem do niego pliku z rozszerzeniem XAdES.
Czy zarzut US jest słuszny?
Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa czy celno-skarbowa po kolejnej korekcie rozliczenia

Kontrola skarbowa (prowadzona przez UKS) zakończyła się przed 1.03.2017. Firma złożyła korektę deklaracji VAT, w całości uwzględniając nieprawidłowości. W 2018 złożyła kolejną korektę deklaracji, „anulującą” poprzednią korektę.
Czy prawidłowe było podjęcie zakończonego postępowania kontrolnego? Czy powinna to być kontrola celno-skarbowa? Jakie są skutki zastosowania błędnego trybu?
Kontakty z urzędem

Blokada środków na rachunku VAT

Blokada przez organy podatkowe rachunku rozliczeniowego podatnika uniemożliwi w praktyce także korzystanie z rachunku VAT, na który trafiają środki odpowiadające kwocie należnego podatku za sprzedane towary i usługi, na skutek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Kontakty z urzędem

Kontrola celno-skarbowa stwierdzająca wystawienie fikcyjnych faktur – czy może być przekształcona w postępowanie podatkowe

Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów VAT została zakończona wynikiem kontroli stwierdzającym, że firma wystawiała fikcyjne faktury. Dodatkowo stwierdzono, że zaniżyła ona kwotę zobowiązania podatkowego w deklaracji. Firma w całości zgodziła się z ustaleniami kontroli i złożyła korektę deklaracji VAT, zmniejszając podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego o wartości wynikające z zakwestionowanych faktur oraz zwiększając zobowiązanie podatkowe z innych tytułów.
Czy kontrola celno-skarbowa może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe:
– z tego powodu, że firma nie zapłaciła VAT na podstawie art. 108 ustawy o VAT, chociaż korekta deklaracji została przyjęta przez organ?
– w celu ustalenia 20% dodatkowego zobowiązania podatkowego?
Kontakty z urzędem

Nadpłatą w CIT nie można uregulować zobowiązania w podatku od nieruchomości

W zeznaniu CIT-8 za 2017 spółka z o.o. wykazała nadpłatę podatku. Do zeznania dołączyła wniosek o przekazanie tej nadpłaty na rachunek urzędu gminy na poczet podatku od nieruchomości. US odmówił.
Czy miał rację?
Kontakty z urzędem

Wpłata na poczet decyzji określającej dług celny – naliczanie odsetek za zwłokę

Na poczet przyszłej decyzji określającej dług celny, przed zakończeniem kontroli, spółka wpłaciła zaniżoną przez nią kwotę cła. Czy zwolni ją to od naliczenia odsetek za zwłokę za okres od dokonania wpłaty?
Kontakty z urzędem

Kontrola paliwa na stacji benzynowej – właściwość organów

Funkcjonariusze KAS pobrali próbki paliwa ze zbiornika na prowadzonej przez przedsiębiorcę stacji paliw. Stwierdzili nieprawidłowości, a kontrolę zakończyli wynikiem kontroli celno-skarbowej.
Czy taka kontrola może zostać przekształcona w postępowanie podatkowe w zakresie akcyzy, jeśli przedsiębiorca nie zgodzi się z jej ustaleniami?
Jaki organ będzie właściwy do prowadzenia postępowania?
Kontakty z urzędem

Zaświadczenia o sytuacji podatkowej kontrahenta

Od 25.12.2017 kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą mogą występować o wydanie zaświadczenia o jego sytuacji podatkowej.

Na mocy art. 306ia Op organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3 Op. Jeżeli wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik ich nie złożył, organ odmówi wydania zaświadczenia.

Z kolei art. 293 § 3 Op stanowi o wyłączeniu z tajemnicy skarbowej udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

Kontakty z urzędem

Zwrot nadpłaty w PIT

Jeśli z rocznej deklaracji PIT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty, to w jakim terminie US powinien ją zwrócić? W jakich okolicznościach nadpłata podlega oprocentowaniu?

Nadpłaty wynikające z rocznego zeznania PIT bywają nazywane w literaturze nadpłatami konstrukcyjnymi. Określenie to bierze się stąd, że – co do zasady – ich powstanie wiąże się z samą konstrukcją podatku dochodowego i techniką jego poboru za pomocą zaliczek. Z uwagi na różnice między formułami obliczania zaliczek i wzorem obliczania ostatecznej wysokości podatku te 2 wielkości nie są równe, chyba że mamy do czynienia z wyjątkowym zbiegiem okoliczności.

Podatki i prawo gospodarcze

Ponowny wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za ten sam okres

Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT za jeden z miesięcy 2017 r. Naczelnik US rozpatrzył go pozytywnie: wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę i określił wysokość zobowiązania podatkowego za miesiąc objęty wnioskiem, pomniejszając kwotę zobowiązania, wykazaną w deklaracji VAT-7, o kwotę nadpłaty. Obecnie pracownicy spółki zauważyli, że w tym samym miesiącu doszło do zawyżenia VAT z innego powodu niż ten, który był przyczyną złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
Czy spółka ma prawo do ponownego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty za ten sam miesiąc, mimo że – po rozpatrzeniu poprzedniego wniosku – naczelnik US wydał już decyzję określającą zobowiązanie podatkowe za ten miesiąc?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kogo należy zgłosić jako osobę odpowiedzialną za pobór podatku

Kto w spółce z o.o. powinien być zgłoszony w trybie art. 31 Op do US jako osoba, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków? Czy należy wskazać osobę fizycznie sporządzającą deklarację podatkową (księgowa, kadrowa)? Czy też osobą odpowiedzialną jest prezes zarządu jako zarządzający jednostką oraz odpowiedzialny za dobór kompetentnego zespołu pracowników?
Czy można nie zgłosić żadnej osoby w trybie tego artykułu lub zgłosić tylko do części deklaracji podatkowych? Jakie są konsekwencje niewykonania obowiązku wskazanego w art. 31 Op?
Kontakty z urzędem

Kiedy możliwa jest blokada konta bankowego przez Szefa KAS

Szef KAS będzie mógł zablokować rachunek rozliczeniowy służący działalności gospodarczej osoby fizycznej w razie podejrzenia wykorzystywania tego rachunku do wyłudzenia skarbowego. Nie będzie miał natomiast takiej możliwości w stosunku do rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego.

Od 30.04.2018, na podstawie art. 119zv § 1 Op (wprowadzonego ustawą z 24.11.2017 o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, DzU poz. 2491), Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – na okres nie dłuższy niż 72 godz.

Kontakty z urzędem

Identyfikator podatkowy cudzoziemca

Przedsiębiorcy korzystający z usług naszej kancelarii zatrudniają coraz więcej obcokrajowców. Jakim numerem identyfikacyjnym powinien posługiwać się cudzoziemiec?

W 2018 cudzoziemiec powinien posługiwać się co do zasady numerem PESEL.

Jeżeli jednak nie podlega ewidencji PESEL lub numer ten nie został mu nadany, powinien wystąpić o nadanie numeru NIP.

Kontakty z urzędem

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a bieg terminu przedawnienia podatku

Czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego pomimo przedawnienia karalności może skutecznie zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Tak, bo przesłanką zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest sam fakt wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

Podatki i prawo gospodarcze

Czy wspólnicy przekształcanej spółki mogą wystąpić o interpretację podatkową

Wspólnicy spółki cywilnej rozważają przekształcenie jej w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 1 Ksh.
Czy mogą wystąpić do KIS o indywidualną interpretację dotyczącą spraw podatkowych nowej spółki?

W myśl art. 14n § 1 pkt 1 Op w razie zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących jej utworzenie (w zakresie dotyczącym działalności tej spółki) jest ona chroniona na takich zasadach, jakby sama uzyskała tę interpretację (stosuje się art. 14k i art. 14m Op).

Składki ZUS

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o.

Samo powołanie na członka zarządu nie kreuje stosunku ubezpieczeniowego. Nie zmienia tego późniejsze zatrudnienie takiej osoby na umowę o pracę ani świadczenie przez nią usług w ramach działalności gospodarczej.

O interpretację wystąpiła spółka z o.o., która ma 2 wspólników, będących jednocześnie członkami jej zarządu. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o przyznaniu im wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Z uchwały wynika też, że możliwe jest, iż będą oni otrzymywać w przyszłości dodatkowe wynagrodzenie, np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub umowy o pracę – z tytułu dodatkowej pracy wykonywanej dla spółki poza pełnieniem funkcji członka zarządu.

Kontakty z urzędem

Niewydanie ksiąg nie zawsze jest wykroczeniem skarbowym

Nie każdy księgowy lub doradca podatkowy popełnia wykroczenie skarbowe, gdy odmawia udostępnienia organom podatkowym dokumentacji podatkowej swojego klienta.

Sąd I instancji uznał doradcę podatkowego za winnego popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 83 § 2 Kks. Przepis ten przewiduje grzywnę za nieokazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to traktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia:

Kontakty z urzędem

Adres e-mailowy i elektroniczny w NIP-2 – czym się różnią

W części B.6 zgłoszenia NIP-2 podaje się adres e-mail i adres elektroniczny.
Czy to nie to samo?

Nie. Adres e-mail i adres elektroniczny stosowane są dla oznaczenia odmiennych środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 144a § 1 Op doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:

Kontakty z urzędem

Gdzie kwestionować decyzję ZUS o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej ulgi w zwrocie nienależnie pobranych świadczeń należy kierować do SO.
Kontakty z urzędem

Pominięcie pełnomocnika ogólnego w postępowaniu podatkowym

Podatnik ustanowił mnie pełnomocnikiem ogólnym, jednak organ podatkowy pominął mnie, wszczynając postępowanie podatkowe, a po zgłoszeniu się przeze mnie do udziału w tym postępowaniu zażądał złożenia pełnomocnictwa szczególnego.
Czy miał do tego podstawy?

Jeżeli podatnik ustanowił pełnomocnika ogólnego, obowiązkiem organu podatkowego jest zapewnić temu pełnomocnikowi udział na każdym etapie postępowania, począwszy od jego wszczęcia. Żądanie od pełnomocnika ogólnego złożenia pełnomocnictwa szczególnego jest bezpodstawne.

Kontakty z urzędem

Informacja o wymiarze cła w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach

We wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach spółka zażądała podania także informacji o prowadzonych wobec niej postępowaniach mających na celu ujawnienie jej zaległości podatkowych i określenie ich wysokości.
Czy słuszne było podanie przez US informacji o prowadzonych wobec spółki postępowaniach mających na celu wymiar cła oraz należnego VAT z tytułu importu towarów?

US nie powinien w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach podawać informacji o prowadzonym wobec spółki postępowaniu mającym na celu wymiar cła, gdyż cło nie mieści się w kategorii podatków.

Kontakty z urzędem

Przedawnienie podatku wykazanego na fakturze i podlegającego zapłacie na mocy art. 108 ustawy o VAT

Skoro podatek do zapłaty na podstawie art. 108 ustawy o VAT nie ma charakteru zobowiązania podatkowego, to czy stosuje się do niego przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Tak. Zgodnie z zasadą określoną w art. 70 § 1 Op zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Kontakty z urzędem

Nielegalny automat do gier hazardowych w wynajętym lokalu – skutki dla wynajmującego

Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu nieruchomości – własnych i cudzych. Jego kontrahent do wynajętych lokali wstawił nielegalne automaty do gier hazardowych. W części tych lokali poza automatami prowadzona jest też działalność usługowa.
Czy wynajmujący może zostać ukarany karą pieniężną?

Jeżeli w wynajmowanym lokalu z nielegalnymi automatami do gier hazardowych nie jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa ani usługowa, właścicielowi lokalu nie grozi kara pieniężna.

W przeciwnym razie właściciel może być ukarany karą w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu.

Biuro rachunkowe

Podwyższenie składki wypadkowej na skutek pomyłki biura rachunkowego

Pomyłka to nie powód, by wymierzać dotkliwą sankcję płatnikowi składek, zwłaszcza gdy przekazał on do biura rachunkowego prawidłowe dane.

Spółka zawarła z biurem rachunkowym umowę zlecenia na obsługę księgowo-płacową i na tej podstawie przekazuje mu wykazy pracowników z informacją o wysokości wynagrodzenia i przerw w pracy. Do obowiązków biura należy m.in. sporządzanie deklaracji ZUS IWA, przekazywanych do ZUS.

Kontakty z urzędem

Właściwość US dla oddziału firmy zagranicznej w Polsce

W którym US powinien się rozliczać z podatków (CIT, VAT, PIT) oddział zagranicznego przedsiębiorstwa?
Zabezpieczenie zobowiązań wobec fiskusa

Informacje o zastawach skarbowych w nowym rejestrze dostępnym on-line

Od 1.07.2017 działa nowy Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa KAS.

Organ ten obsługuje wszystkie wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu. Bezpośredni dostęp do rejestru zapewniono organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego oraz organom egzekucyjnym.

Kontakty z urzędem

Zapłata podatku dochodowego wspólników spółki komandytowej z rachunku bankowego spółki

Czy PIT wspólników spółki komandytowej może być płacony z rachunku spółki bez ograniczeń, czy też w takim przypadku obowiązuje limit w wysokości 1000 zł?

Podatek może być zapłacony co do zasady wyłącznie przez podatnika, ale istnieją (od 1.01.2016) 3 wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. W myśl tego przepisu zapłata podatku może nastąpić także przez:

Kontakty z urzędem

Jak skutecznie zawiadomić o zmianie roku podatkowego spółki

O zmianie roku podatkowego spółki kapitałowej lub ska nie trzeba odrębnie informować naczelnika US. Wystarczy przedłożyć zmienioną umowę spółki w KRS z zachowaniem ustawowego terminu.

W myśl art. 8 ust. 1 updop rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo umowie spółki bądź w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe i zawiadomi o tym właściwego naczelnika US. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Kontakty z urzędem

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej a korekta deklaracji

Czy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej przez naczelnika UCS można złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą?
Kontrole podatkowe

Zmiany w procedurze kontroli przedsiębiorców na skutek utworzenia KAS

Od 1.03.2017 r. zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Oznacza to m.in. zmiany procedury kontroli prowadzonych dotąd przez urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej.
Miejsce tych organów kontrolnych zajęły obecnie urzędy celno-skarbowe, uprawnione do wykonywania kontroli celno-skarbowej.
Kontakty z urzędem

Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi – przedawnienie karalności

Podatnik nie zaksięgował w kwietniu 2010 faktury dokumentującej sprzedaż. Z tego powodu US uznał księgi za nierzetelne i to zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i VAT.
Kiedy upłynie termin przedawnienia tego wykroczenia i jak go liczyć? Od końca miesiąca czy roku, w którym nierzetelność wystąpiła?
Kontakty z urzędem

Spóźniona zaliczka na podatek dochodowy za grudzień – konsekwencje odsetkowe

Czy od opóźnionej wpłaty zaliczki na PIT za grudzień 2016 są naliczane odsetki za zwłokę? Czytałam, że z końcem roku ustaje byt prawny zaliczek i w związku z tym odsetki nie powinny dalej rosnąć.
Czy zatem jeżeli podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wpłacił zaliczkę za grudzień dopiero w marcu, wystarczy, że ureguluje tylko kwotę główną, bez odsetek za zwłokę?
Kontakty z urzędem

Skutki niedotrzymania terminu płatności w razie rozłożenia na raty zaległych składek ZUS

Firma, którą prowadzę, spłaca w ratach zadłużenie w ZUS. Wiadomo już, że w lutym może mieć problem z realizacją bieżących zobowiązań.
Czy w takiej sytuacji lepiej uregulować płatne w lutym należności wynikające z umowy o rozłożenie na raty zaległych składek, czy bieżące składki za styczeń?
Kontakty z urzędem

Odwołanie przez pełnomocnika pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Zamierzam wypowiedzieć posiadane przeze mnie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji. Jednak US odmawia mi takiego prawa, twierdząc, że wg objaśnień do formularza OPL-1P tylko mocodawca może odwołać to pełnomocnictwo.
Czy mam prawo je wypowiedzieć? Czy w tym celu mogę wykorzystać formularz OPL-1P?
Kontakty z urzędem

Kurator sądowy spółki pełnomocnikiem ogólnym

W 2015 sąd ustanowił mnie kuratorem spółki z o.o. na wniosek naczelnika US.
Czy od 1.07.2016 stałem się pełnomocnikiem ogólnym tej spółki?
Kontakty z urzędem

Skutki naruszenia obowiązku zgłoszenia zamiaru sporządzenia spisu z natury

Podatnik prowadzący pkpir sporządził spis z natury w trakcie roku, jednak zapomniał zawiadomić o tym naczelnika US.
Czy grozi mu za to kara? Czy powinien wyrazić czynny żal?
Kontakty z urzędem

Czy dane z formularza SCAC są jawne dla strony

W aktach sprawy mojego klienta znajduje się SCAC od niemieckiej administracji.
Czy US mógł okazać do wglądu jedynie wyciąg z tego dokumentu, czy też mam prawo zapoznać się z jego całą zawartością?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15.02.2011 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (DzUrz UE L 64 s. 1 z 2011), określającym zasady ujawniania informacji i dokumentów, informacje przekazane między państwami członkowskimi w jakiejkolwiek formie zgodnie z tą dyrektywą są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i korzystają z takiej ochrony, jaką objęte są podobne informacje na mocy krajowego prawa państwa członkowskiego, które je otrzymuje.

Kontakty z urzędem

Zawiadomienie pełnomocnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Czy zawiadomienie przez US pełnomocnika tymczasowego, ustanowionego w postępowaniu odwoławczym, o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania (art. 70c Op) jest skuteczne?
Kontakty z urzędem

Odpowiedzialność za długi podatkowe nabytego przedsiębiorstwa

Spółka zamierza wykupić swoich bezpośrednich konkurentów na rynku lokalnym. Wskutek tej transakcji majątki innych przedsiębiorstw wejdą do majątku spółki. Działalność nabytych firm (po reorganizacji) będzie kontynuowana przez spółkę.
Co w przypadku, gdyby okazało się, że nabywane przedsiębiorstwa mają długi podatkowe? Czy spółka będzie za nie odpowiadać?
Kontakty z urzędem

Interpretacja podatkowa gdy wątpliwości wynikają z prawa handlowego

Organ podatkowy w interpretacji przepisów podatkowych musi wiążąco wypowiedzieć się także w sprawie odpowiedniej reprezentacji spółki według KRS, o ile reprezentacja ta dotyczy spraw podatkowych (np. podpisywania deklaracji podatkowych).
Kontakty z urzędem

Kontrola skarbowa ma prawo weryfikować księgi

Organ kontroli skarbowej może w toku postępowania kontrolnego badać księgi podatkowe.
Kontakty z urzędem

Co z NIP i REGON po przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o.

Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność zamierza przekształcić się w jednoosobową spółkę z o.o.
Czy jego obecne numery NIP i REGON „przejdą” na tę spółkę?
Kontakty z urzędem

Przekazanie nadpłaty w CIT na podatek od nieruchomości

W złożonym w marcu zeznaniu CIT-8 spółka wykazała nadwyżkę zapłaconych zaliczek nad należnym CIT za 2015. Wobec tego do zeznania dołączyła wniosek, aby kwota ta została przekazana do gminy na podatek od nieruchomości. US odmówił.
Czy miał rację?
Kontakty z urzędem

Koszty upomnienia wysłanego przez ZUS – kiedy powstają i w jakiej wysokości

Przejęłam rozliczenia płatnika składek, który miał ostatnio trudności z płynnością finansową i nie opłacał regularnie składek ZUS. W trakcie rozmowy w ZUS, gdzie potwierdzałam wysokość należności do zapłaty, dowiedziałam się, że za marzec, kwiecień i maj 2016 wysłano do płatnika upomnienia, dlatego powinien on opłacić dodatkowo koszty upomnień. W dokumentacji płatnika znalazłam upomnienia za marzec 2016 (za ten miesiąc dostał on też zawiadomienie o zablokowaniu rachunku bankowego).
Czy mimo tego powinny zostać zapłacone także koszty upomnień za kwiecień i maj?
Kontakty z urzędem

Jak zapłacić mandat drogowy przez internet

Jadąc do klienta, złamałem przepisy ruchu drogowego i zostałem zatrzymany przez policję. Otrzymałem mandat, który chciałem zapłacić przez internet, ale tu pojawił się problem – nie potrafiłem tego zrobić. Bank nakazywał zastosować formularz przelewów podatkowych, mimo że blankiet otrzymany od policjanta nie był podatkowy. Wypełniając formularz, wciąż otrzymywałem komunikat o błędnym wypełnieniu. Skończyło się na tym, że poszedłem na pocztę. Na przyszłość chciałbym jednak oszczędzić czas i ew. mandaty opłacać przez internet.
Jak to zrobić?
Kontakty z urzędem

Korekta zeznania za lata ubiegłe - z uzasadnieniem czy bez

Na wskutek błędu w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2014 podatnik znacząco zaniżył dochody (pewne przychody pochopnie uznał za zwolnione) i w rezultacie także podatek.
Czy obecnie, składając korektę tego zeznania, należy dołączyć uzasadnienie jej przyczyn oraz tzw. czynny żal?
Kontakty z urzędem

Wszczęcie egzekucji należności wobec ZUS nie zawsze jest poprzedzone upomnieniem

Rozliczam różnych płatników (zarówno osoby fizyczne, jak i prawne). Zauważyłam, że w razie nieopłacenia składek ZUS w terminie niektórzy z nich otrzymują przed zajęciem rachunków bankowych upomnienia, innym zaś ZUS zablokował rachunki, choć nie otrzymali upomnień.
Czy tak powinno być? Od czego to zależy?
Kontakty z urzędem

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Dla skutecznego przeprowadzenia kontroli zasadniczo ­konieczne jest zawiadomienie przedsiębiorcy. Musi ono zawierać określone informacje i zostać terminowo doręczone kontrolowanemu. Niespełnienie tych warunków może skutkować nawet podważeniem negatywnych dla przedsiębiorcy ustaleń kontrolujących.
Kontakty z urzędem

Biuro może odmówić okazania pkpir bez żadnych sankcji

Prowadzę biuro rachunkowe. Czy jeśli odmówię organowi podatkowemu okazania pkpir mojego klienta, mogę za to zostać ukarany karą porządkową?
Kontakty z urzędem

Inspektor pracy ma prawo kontrolować znienacka

Czy to prawda, że od 2016 zmieniły się przepisy, a inspektor pracy może teraz przyjść na niezapowiedzianą kontrolę i np. zakwestionować zatrudnienie na umowy cywilnoprawne?
Kontakty z urzędem

Kara porządkowa także dla biura rachunkowego

Od 1.01.2016 na osobę prowadzącą biuro rachunkowe, która bezzasadnie odmówi okazania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego prowadzącego postępowanie, może zostać nałożona kara porządkowa.
Kontakty z urzędem

Jak zaskarżyć niekorzystną interpretację podatkową

Złożyłem wniosek do MF o wydanie indywidualnej interpretacji. Organ nie zgodził się z prezentowanym przeze mnie stanowiskiem.
Co należy zrobić, by skutecznie zaskarżyć interpretację?
Kontakty z urzędem

Uznaniowość decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych

Klient po śmierci ojca odziedziczył ponad 100 000 zł długu podatkowego, który związany był z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ma środków na jego spłatę, a urząd rozpoczął egzekucję. Klient wystąpił o umorzenie długu, gdyż według niego były do tego podstawy. Otrzymał decyzję odmowną.
Czy można ją zaskarżyć do sądu?
Kontakty z urzędem

Zaświadczenie o niezaleganiu a potwierdzenie prawidłowości rozliczenia składek ZUS

Czy otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oznacza, że zostały rozliczone prawidłowo? Chciałabym mieć pewność, że nie mam zaległości wobec ZUS.
Kontakty z urzędem

Konsekwencje braku potwierdzenia złożenia PIT przez internet

Dla naszych klientów sporządzamy zeznania roczne w wersji elektronicznej. Przesyłamy je klientom, którzy sami wysyłają je do US. Żądamy od nich okazania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), ale czasem klienci nas zwodzą i bywa, że z końcem kwietnia nie mamy pewności, czy zeznanie zostało złożone.
Kto odpowiada w takim wypadku za wysyłkę? Jakie są konsekwencje braku UPO?
Kontakty z urzędem

Skutki nieprzekazania wierzytelności komornikowi

Jeden z moich klientów (spółka z o.o.) stale współpracuje z firmą, która obecnie ma kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Do mojego klienta trafiła informacja komornika, że zajął wierzytelności kontrahenta i związku z tym spółka ma obowiązek przekazać należną zapłatę na wskazany przez komornika rachunek. Prezes spółki zwrócił się do mnie z pytaniem, czy może mimo wszystko przekazać kontrahentowi należne pieniądze, ponieważ ten prosi go o ich przelanie ‒ jak twierdzi, nie ma środków na wypłaty dla pracowników.
Co może grozić mojemu klientowi za przekazanie zapłaty kontrahentowi, a nie komornikowi skarbowemu?
Kontakty z urzędem

Zapytaj, jak płacić składki ZUS

Przedsiębiorca może wystąpić o indywidualną interpretację w sprawie składek ubezpieczeniowych ‒ podobnie jak w sprawie podatków.
Kontakty z urzędem

Jak liczyć stawki dzienne w Kks

Kary nakładane w postępowaniu karnym skarbowym ustalane są w tzw. stawkach dziennych. Przyjrzyjmy się, jak określa się ich wysokość.
Kontakty z urzędem

Warunki uniknięcia kary dzięki złożeniu korekty deklaracji

Jestem właścicielem biura rachunkowego i od kilku miesięcy prowadzę księgi rachunkowe firmy. Wcześniej prowadziła je księgowa na umowie zlecenia. Obecnie w trakcie kontroli skarbowej mojemu klientowi zarzucono wiele uchybień, m.in. że księgi prowadzone były w sposób nierzetelny i że wystawiono kilka niewłaściwych faktur. Kiedy klient zwrócił się do poprzedniej księgowej (prowadzącej księgi za okres objęty kontrolą), stwierdziła ona, że wystarczy złożyć korektę kilku deklaracji VAT i podatku dochodowego oraz zapłacić podatek i innych konsekwencji nie będzie. Ja jednak uważam, że mój klient może zostać ukarany. Kto ma rację?
Kontakty z urzędem

Dokumenty w języku obcym a czynności sprawdzające

Klient ma sprzedaż zagraniczną, więc również dokumenty (faktury, umowy) są sporządzane w języku obcym.
Czy trzeba je tłumaczyć? Jak to wygląda w razie kontroli US?
Kontakty z urzędem

Liczba błędnych zapisów w księgach rachunkowych nie przesądza o tym, czy popełniono przestępstwo

Od kilku lat samodzielnie prowadzę usługowo księgi rachunkowe. Ostatnio w trakcie kontroli podatkowej kontrolujący znaleźli trzy zapisy, które nie były zgodne z dowodami źródłowymi (fakturami VAT). Zakwestionowali rzetelność ksiąg i poinformowali mnie, że będą wnioskować do sądu o ukaranie mnie, ponieważ popełniłam przestępstwo z art. 61 Kks. Kiedy popełniłam te błędy, miałam trudny okres w życiu osobistym.
Czy mogę być ukarana przez sąd?
Kontakty z urzędem

Odsetki od zaległych zobowiązań wobec US i ZUS płacimy, gdy ich kwota przekroczy ustalony limit

Jeśli odsetki od zaległości podatkowych mieszczą się w granicy 8,70 zł, nie trzeba ich naliczać i wpłacać na konto US. Dla zaległości z tytułu składek ZUS ten limit jest niższy - wynosi 6,60 zł.
Kontakty z urzędem

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego w Urzędzie skarbowym i sądzie rejestrowym

Od 2015 r. za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do US może być wymierzona surowa kara. Dodatkowe sankcje przewidziano też w przypadku niezłożenia sprawozdania w KRS.
Kontakty z urzędem

Rejestracja spółki cywilnej bez NIP-D

Zakładaliśmy ostatnio spółkę cywilną. W urzędzie skarbowym zażądano od nas NIP-D jako załącznika do NIP-2, mimo że sporządziliśmy listę wspólników.
Czy taki formularz wciąż jest wymagany?
Kontakty z urzędem

Termin wydania decyzji określającej wysokość straty

W 2008 r. spółka z o.o. poniosła stratę z działalności gospodarczej. Została ona rozliczona w następnych latach (pomniejszała dochód za lata 2010, 2012 i 2013). Obecnie urząd skarbowy wszczął postępowanie w celu weryfikacji poprawności rozliczenia tej straty.
Czy nie jest już na takie działanie za późno? Zobowiązanie za 2008 r. uległo już przecież przedawnieniu.
Kontakty z urzędem

Wzrosły kary za naruszenie obowiązków podatkowych

W 2015 r. będą wymierzane wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia określone w Kks. Jest to skutek podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącego podstawą do obliczenia wysokości tych kar.
Kontakty z urzędem

Kontrola podatkowa w biurze czy siedzibie przedsiębiorcy

Ostatnio nasze biuro rachunkowe pozyskało klientów spoza miejscowości, w której mamy siedzibę, a nawet z innego województwa. Niektórzy jako siedzibę (miejsce wykonywania) działalności gospodarczej wskazali własne mieszkanie.
Czy w razie wszczęcia kontroli podatkowej przeciwko nim czynności kontrolne będą przeprowadzane w miejscu prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych, czyli w naszym biurze?
Kontakty z urzędem

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg przez biuro

O podpisaniu umowy z biurem rachunkowym przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd skarbowy. Obliguje go do tego zarówno ustawa o rachunkowości, jak i przepisy podatkowe.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....