Kasy Fiskalne

VAT

Paragon z NIP jako faktura uproszczona – objaśnienia MF

Sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej, jeśli udokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (uproszczoną – paragonem z NIP, oraz standardową).

Potwierdził to MF w objaśnieniach podatkowych z 16.10.2020 Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Wskazał też m.in., w jaki sposób korygować takie faktury.

VAT

Paragon z NIP przestanie być fakturą uproszczoną?

Ministerstwo Finansów chce zmiany przepisów powodującej, że paragon fiskalny z NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną.

Aby osiągnąć ten efekt, proponuje zmianę art. 106e ustawy o VAT i wprowadzenie dodatkowej, obligatoryjnej informacji do faktur uproszczonych – za taką fakturę miałby być uznany dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres.

Jeśli paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestaną być fakturami uproszczonymi, to kupujący będą mogli żądać wystawienia do takich paragonów pełnych faktur, a także faktur zbiorczych. Sprzedawca zaś nie musiałby ich raportować w JPK_VAT.

Kasy rejestrujące

Bez napiwku na paragonie fiskalnym

Dobrowolny napiwek wręczony przez klienta osobie dostarczającej posiłki na wynos nie podlega ewidencji w kasie rejestrującej.

Potwierdza to interpretacja KIS z 24.08.2020 (0114-KDIP1-3.4012.385.2020.1.MT).

Kasy rejestrujące

Udokumentowanie fakturą sprzedaży paragonowej na rzecz spółki z o.o. w organizacji

Przedsiębiorca prowadzący sklep biurowy dokonał sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy. Po kilku dniach nabywca zgłosił się do niego z prośbą o wystawienie do tego paragonu faktury dla spółki z o.o. w organizacji.
Czy można wystawić taką fakturę?

Nie. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT jest również działalność przygotowawcza, tj. czynności (w tym zakupy) dokonywane w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej (zob. np. wyrok TSUE z 14.02.1985, C-268/83). Oznacza to, że spółki z o.o. w organizacji są podatnikami VAT, a w konsekwencji sprzedaż na ich rzecz powinna być dokumentowana fakturami (a nie paragonami).

Kasy fiskalne

MF wyjaśnił, jak skorygować błędny NIP na paragonie

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę rejestrującą z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. Brak jest uzasadnienia, aby w takim przypadku podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkową fakturą.

Takich wyjaśnień udzielił MF w odpowiedzi z 22.08.2020 (PT7.8102.48.2020.HEBZ.665) na pytanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ewidencja w kasie fiskalnej sprzedaży produktów własnej działalności rolniczej

Nie ma przeszkód, by w kasie rejestrującej ewidencjonować jednocześnie sprzedaż, która podlega ewidencjonowaniu, jak i taką, która jest z ewidencji zwolniona.

Potwierdza to interpretacja KIS z 7.07.2020 (0114-KDIP1-3.4012.277.2020.1.KP). Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży warzyw i owoców. Oprócz towarów handlowych zakupionych w celu odsprzedaży sprzedaje on również produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej.

VAT

Płatności w formie bonu turystycznego – ewidencja w kasie rejestrującej

W przypadku gdy płatność za usługi turystyczne następuje w formie bonu turystycznego, są wątpliwości, czy opłacone w ten sposób kwoty należy dokumentować paragonem. Jeżeli tak, to kiedy – w momencie dokonania płatności przez klienta czy otrzymania środków z ZUS?

Sprzedaż (dostawa towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej osoby prywatne) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Dotyczy to również płatności otrzymywanych przed dokonaniem sprzedaży (§ 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących, DzU poz. 816).

JPK VAT

Ewidencjonowanie po 30 września faktur wystawianych do paragonu

W nowym pliku JPK_VAT, składanym od 1.10.2020, faktury wystawiane do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym będą wykazywane na zmienionych zasadach.

Biorąc pod uwagę obowiązek wykazywania w pliku JPK_VAT faktur wystawianych do sprzedaży paragonowej, obecnie (prawdopodobnie jeszcze tylko do 30.09.2020) dzielą się one na faktury wystawiane:

Kasy rejestrujące

Ulga na zakup kasy on-line w mobilnej placówce gastronomicznej

Kontener, z którego sprzedawane są ciepłe posiłki podczas targów czy wydarzeń sportowych i który po kilku dniach jest demontowany i przenoszony w inne miejsce, nie spełnia definicji stacjonarnej placówki gastronomicznej. Zakup kasy on-line do ewidencjonowania sprzedaży w takim sklepie nie uprawnia do ulgi.

KIS przypomniała, że zasadniczo ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej on-line przysługuje tym podatnikom, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, a na zasadzie wyjątku (każdy wyjątek należy traktować bardzo ściśle i wąsko) tym podatnikom, którzy już prowadzą tę ewidencję, ale na podstawie art. 145b ust. 3 ustawy o VAT zostali zobowiązani do wymiany dotychczas stosowanych kas na kasy on-line.

Koronawirus

Kasy fiskalne on-line w gastronomii i u fryzjera w 2021

MF przesunął termin na wdrożenie kas rejestrujących on-line dla podatników, u których obowiązek posiadania tych kas pierwotnie miał powstać 1.07.2020 i 1.01.2021.

Chodzi o świadczących usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne), w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Mogą oni prowadzić ewidencję w kasach starego typu (z elektronicznym lub z papierowym zapisem kopii) do końca 2020. Kasy on-line wdrożą od 1.01.2021 zamiast od 1.07.2020.

Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line w branży gastronomicznej

Sklep piekarniczo-cukierniczy, który oferuje usługi gastronomiczne, jest placówką gastronomiczną, objętą obowiązkiem wymiany kas rejestrujących na kasy on-line. Nie można natomiast za taką placówkę uznać piekarni, w której sprzedaż wyrobów jest prowadzona ubocznie w stosunku do produkcji.

Od 1.05.2019 obowiązują zmienione przepisy ustawy o VAT, nakładające na podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Koronawirus

Kasy fiskalne on-line w gastronomii dopiero w 2021

MF przesunął termin na wdrożenie kas rejestrujących on-line dla podatników, u których obowiązek posiadania tych kas pierwotnie miał powstać 1.07.2020 i 1.01.2021.

Chodzi o świadczących usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne), w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Mogą oni prowadzić ewidencję w kasach starego typu (z elektronicznym lub z papierowym zapisem kopii) do końca 2020. Kasy on-line wdrożą od 1.01.2021 zamiast 1.07.2020.

Koronawirus

Przegląd kasy fiskalnej w czasie pandemii

Można złożyć do US wniosek o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej, ale tylko przed upływem tego terminu.

Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

VAT

Można już używać wirtualnych kas rejestrujących

MF określił, które czynności mogą być ewidencjonowane za pomocą kas mających postać oprogramowania, a także wymogi, którym muszą sprostać takie kasy.

Obowiązujący od 1.05.2019 art. 111b ust. 1 ustawy o VAT przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, mających postać oprogramowania (nazywanych wirtualnymi kasami rejestrującymi), spełniających wymagania określone przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.

Kasy rejestrujące

Dwie kasy fiskalne dla dwóch rodzajów działalności prowadzonej przez jednego podatnika

Spółka prowadzi w jednym miejscu dwie różne działalności – sprzedaż akcesoriów ogrodniczych i usługi architektury krajobrazu. Ma przy tym dwie marki swojej działalności, którymi posługuje się w obrocie gospodarczym. Obie działalności prowadzone są w ramach jednej, zarejestrowanej w KRS spółki. Ewidencjonuje ona sprzedaż na rzecz osób indywidualnych na dwóch odrębnych kasach rejestrujących (starego typu, z elektronicznym zapisem kopii).
Czy może mieć dwie kasy fiskalne, każdą z nich przeznaczoną do konkretnego rodzaju działalności (jedna do usług architektury krajobrazu, a druga do sprzedaży akcesoriów ogrodniczych)?
Czy jest dopuszczalne wprowadzenie na paragonie fiskalnym dodatkowej informacji o nazwie, pod którą wykonywany jest dany rodzaj działalności?

Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących określa rozporządzenie MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (DzU poz. 816, dalej rozporządzenie). Podatnik ma ewidencjonować w ten sposób sprzedaż na rzecz osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w miejscu, w którym dokonuje tej sprzedaży. Sam decyduje, przy użyciu ilu kas będzie prowadził ewidencję w danym punkcie sprzedaży.

Kasy rejestrujące

Świadczenie usług najmu i odsprzedaż mediów – zwolnienie z ewidencjonowania w kasie rejestrującej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozpoczęła najem lokali użytkowych dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Sprzedaż usługi najmu oraz mediów (energia elektryczna, gaz, woda itd.) dokumentuje fakturą.
Czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie załącznika do rozporządzenia MF z 28.12.2018, pkt 2, 3, 4 i 25?

Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega, co do zasady, obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie MF w sprawie zwolnień od kas. Zwolnienie obejmuje m.in. usługi wynajmu i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 25 załącznika do rozporządzenia). Ma zastosowanie, jeżeli:

VAT

Wystawianie faktur do paragonów – zmiana zasad od 1.01.2020

Jeżeli sprzedaż zarejestrowano w kasie fiskalnej i potwierdzono paragonem, faktura z NIP nabywcy może być wystawiona tylko w przypadku, gdy paragon ten zawiera jego NIP.

Już w chwili zakupu trzeba się więc zdecydować, czy ma on służyć działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej poinformowało, że jeżeli nabywca występuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę, to musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej, a wtedy przy paragonie:

  • do kwoty 450 zł brutto (albo 100 euro) dostanie fakturę w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura (a więc uprawniającą do odliczenia VAT i zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych),
  • powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.
Kasy rejestrujące

Wcześniejszy zakup kasy on-line – możliwość skorzystania z ulgi na zakup kas

Przedsiębiorca prowadzący restaurację kupił w grudniu 2019 kasę rejestrującą on-line (która zastąpiła dotychczas stosowaną, z papierowym zapisem kopii) i rozpoczął w niej ewidencję.
Czy może skorzystać z ulgi na wymianę starej kasy na kasę on-line w deklaracji VAT-7 za grudzień?

Przedsiębiorca prowadzący restaurację kupił w grudniu 2019 kasę rejestrującą on-line (która zastąpiła dotychczas stosowaną, z papierowym zapisem kopii) i rozpoczął w niej ewidencję.

Naprawa części do pojazdów silnikowych a obowiązek posiadania kasy on-line

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Polega ona jednak jedynie na naprawie części do pojazdów silnikowych (a nie samych pojazdów). Przedsiębiorca posiada kasę fiskalną, ponieważ wykonuje także usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Czy od 1.01.2020 musi mieć kasę on-line, umożliwiającą przesyłanie danych do Centralnym Repozytorium Kas?

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Polega ona jednak jedynie na naprawie części do pojazdów silnikowych (a nie samych pojazdów).

Kasy rejestrujące

Brak technicznej możliwości zmiany liter na kasie fiskalnej – czy konieczna jest wymiana kasy

Marcin Szymankiewicz
Spółka użytkuje w swoim sklepie kasę rejestrującą kupioną w 2008, spełniającą warunki § 56 rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących. Kasa ma na stałe ustawione oznaczenia literowe stawek podatku od A do G. Są one zgodne z wymogami rozporządzenia, z wyjątkiem litery G, której przypisana jest stawka zw (zwolnienie). Nie można usunąć tego oznaczenia ani dodać kolejnego, z literą E. Spółka nie sprzedaje towarów zwolnionych z VAT, więc na paragonach nie występuje ta pozycja. Czy musi wymienić używaną kasę na nową?

Spółka użytkuje w swoim sklepie kasę rejestrującą kupioną w 2008, spełniającą warunki § 56 rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących. Kasa ma na stałe ustawione oznaczenia literowe stawek podatku od A do G. Są one zgodne z wymogami rozporządzenia, z wyjątkiem litery G, której przypisana jest stawka zw (zwolnienie). Nie można usunąć tego oznaczenia ani dodać kolejnego, z literą E. Spółka nie sprzedaje towarów zwolnionych z VAT, więc na paragonach nie występuje ta pozycja. Czy musi wymienić używaną kasę na nową?

W myśl § 3 ust. 1 przywołanego rozporządzenia MF z 29.04.2019 (DzU poz. 816) podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży przy użyciu kas nabytych w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia zarówno funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy o VAT, jak i wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas.


Kasy rejestrujące

Moment zaewidencjonowania w kasie fiskalnej zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy

Marcin Szymankiewicz
Spółka otrzymuje na rachunek bankowy zaliczki, które ewidencjonuje w kasie fiskalnej.
W jakim momencie taka zaliczka powinna zostać zarejestrowana w kasie?

Elektroniczny paragon dla nabywcy

Marcin Szymankiewicz
Mam kasę fiskalną on-line. Czy muszę wydawać klientom paragony papierowe?

Kasy rejestrujące

Obowiązek przeszkolenia pracowników do obsługi kas rejestrujących

Marcin Szymankiewicz
Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.
Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?

Spółka zatrudniła nowego pracownika do obsługi kasy fiskalnej.

Czy powinien zostać przeszkolony z zasad jej stosowania?

Obowiązek taki wynika z rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (DzU poz. 816), zgodnie z którym podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.


Przepisy wykonawcze

Jak skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych on-line

Łukasz Grzegorczyk
Od 1.05.2019 ulgą na zakup kas rejestrujących objęte są wyłącznie urządzenia fiskalne nowej generacji. Nie zmienił się limit odliczenia, a warunki i tryb korzystania z ulgi, a także kwestie ew. późniejszego zwrotu odliczonych kwot określa nowe rozporządzenie MF.

Rozporządzenie MF

Sposób prowadzenia ewidencji w kasach fiskalnych – nowe obowiązki

Łukasz Grzegorczyk
Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Przy okazji wprowadzenia kas rejestrujących on-line od 1.05.2019 zmodyfikowano też obowiązki podatników związane z używaniem kas – m.in. w zakresie wystawiania paragonów i serwisowania urządzeń fiskalnych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od 1.05.2019 do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają być używane tzw. kasy rejestrujące on-line, które stopniowo wyprą dotychczasowe kasy z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii.


VAT

Kasy fiskalne on-line – dla kogo i od kiedy

Krzysztof Hałub
Tradycyjne kasy rejestrujące zostaną zastąpione przez kasy on-line. Nie nastąpi to jednak od razu, lecz stopniowo, w ciągu kilku lat.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja z ewidencjonowania usług dowozu pracowników w kasie rejestrującej

Tomasz Krywan
Spółka oferuje swoim pracownikom dowóz do miejsca pracy. Korzystający z tej możliwości obciążani są częścią ponoszonych przez nią kosztów (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Świadczenie usług dowozu spółka ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej.
Czy może z tego zrezygnować?

Ewidencja sprzedaży w kasach fiskalnych on-line

Miejsce dotychczasowych kas rejestrujących stopniowo będą zajmować tzw. kasy on-line, pozwalające na automatyczne przesyłanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Zmiany w zasadach rejestracji obrotu za pomocą kas wprowadza nowelizacja ustawy o VAT[1], która weszła w życie 1.05.2019 r.

Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od kilku miesięcy trwały prace nad wprowadzeniem istotnych zmian dotyczących tego obowiązku i samych kas fiskalnych. W efekcie powstały przepisy wpisujące się w kanon cyfryzacji i centralnego gromadzenia danych, jaki w ostatnich latach zaczyna dominować w naszym kraju w sferze podatków. Warto przy tym nadmienić, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych państwach UE, m.in. w Chorwacji, Bułgarii czy na Węgrzech.

Ewidencja sprzedaży

Zmiany w zwolnieniach od kas rejestrujących w 2019

Tomasz Krywan
Zlikwidowano kilka dotychczasowych zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu w kasach fiskalnych (m.in. dla firm sprzątających, flisaków i dorożkarzy), wprowadzając nowe – dla kół gospodyń wiejskich.

Kasy rejestrujące

Rezygnacja przez biuro rachunkowe z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej

Krzysztof Hałub
Biuro rachunkowe, które kierując się błędnymi wyjaśnieniami fiskusa, w 2015 kupiło kasę rejestrującą i prowadzi ewidencję usług księgowych świadczonych na rzecz nieprzedsiębiorców, wciąż jeszcze może zrezygnować ze stosowania kasy – w dowolnym miesiącu.

Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie działalności objętej obowiązkiem ewidencjonowania a dalsze zwolnienie od kas pozostałej sprzedaży

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna (psycholog) w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi konsultacji psychologicznych. Nie ma kasy fiskalnej, bo jej sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekracza 20 tys. zł. Zamierza rozszerzyć działalność o świadczenie usług przewozu osób taksówką. Tego rodzaju usługi muszą być bezwzględnie ewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Czy w związku z tym będzie musiała ewidencjonować także usługi konsultacji psychologicznych?

Rozporządzenie

Jakie warunki muszą spełniać kasy fiskalne on-line

Każda kasa fiskalna umożliwi przekaz danych za pośrednictwem internetu lub sieci teleinformatycznej i będzie współpracować z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych.

Kasy rejestrujące

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej po śmierci podatnika

Tomasz Krywan
7.06.2018 zmarła osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT, która w 2017 skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy jej spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu tej ulgi?

Kasy rejestrujące

Brak podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towarów a możliwość korekty sprzedaży

Iwona Czauderna
Spółka prowadzi na rzecz konsumentów sprzedaż detaliczną, ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że klienci zwracają kupione towary.
Czy w razie braku podpisu klienta na protokole przyjęcia zwrotu towaru spółka może obniżyć podstawę opodatkowania i należny VAT, jeśli udowodni, że zwrot rzeczywiście nastąpił?

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga na zakup kas rejestrujących po podziale spółki

Spółka powstała w wyniku podziału spółki kapitałowej A przez wydzielenie. W następstwie podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa A została wydzielona w nową spółkę. Przed wydzieleniem A miała sieć sklepów, w których odbywała się sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlegająca ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skorzystała z ulgi na nabycie takich kas.
Czy w tej sytuacji spółce powstałej na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podziału przez wydzielenie) również przysługuje prawo do odliczenia kwot wydatkowanych przez nią na zakup nowych kas rejestrujących?
Zmiana przepisów

Kantory nie muszą instalować kas fiskalnych od 1 kwietnia

Anna Koleśnik
MF zmieni rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas i przedłuży dla kantorów zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży do końca 2018.

Kantory jednak bez kas fiskalnych

Minister Finansów przedłuży do końca 2018 zwolnienie dla kantorów od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach rejestrujących. Powstał już projekt stosownego rozporządzenia.

Kasy rejestrujące

Ponowne rozpoczęcie działalności przez osobę fizyczną a ulga na zakup kas

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna na początku 2018 zamierza otworzyć działalność gospodarczą. W przeszłości, tj. w latach 2002–2008, już ją prowadziła. Skorzystała wówczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej.
Czy w ramach nowej działalności będzie mogła ponownie skorzystać z tej ulgi?

Nie. Przepisy o VAT nie określają, jak traktować osoby fizyczne, które po przerwie ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą – jako zupełnie nowych podatników VAT czy jako podatników kontynuujących działalność. NSA w wyroku z 7.09.2017 (I FSK 2312/15) orzekł, że w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w wyniku likwidacji działalności, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP, co oznacza, że wznowienie działalności gospodarczej po przerwie spowodowanej uprzednią likwidacją takiej działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika.


Kasy rejestrujące

Oprogramowanie kasy niepozwalające na zamieszczenie NIP na paragonie fiskalnym

Marcin Szymankiewicz
Spółka zamierza otworzyć sieć sklepów. Kupiła drukarki fiskalne z zaprogramowaną możliwością wprowadzenia do treści paragonu fiskalnego numeru NIP nabywcy. Jednak niezbędny do ich prawidłowego działania program aplikacyjny na to nie pozwala. Czy spółka może w takim razie wydawać paragony bez NIP, mimo żądania klienta?

Nie. Ewidencja może być prowadzona wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że spełniają określone przepisami funkcje oraz kryteria i warunki techniczne (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas). Określa je rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 w sprawie kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (DzU poz. 1076, dalej rozporządzenie MG).


Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w firmie zajmującej się sprzedażą wysyłkową

Łukasz Chłond
Przedsiębiorca zamierza za pośrednictwem sklepu internetowego wysyłać towary do indywidualnych klientów w Polsce i wybranych krajach UE.
Czy powinien mieć kasę fiskalną?

Sprzedaż na rzecz konsumentów podlega co do zasady obowiązkowi rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej. Jednak przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na rzecz konsumentów z innych krajów UE, są zwolnieni z obowiązku jej rejestracji w kasie fiskalnej. Wynika to z tego, że sprzedaż wysyłkowa dokumentowana jest obowiązkowo fakturami (zob. interpretacja dyrektora KIS z 16.05.2017, 1462-IPPP2.4512.127.2017.1.IZ).


Kasy rejestrujące

Fiskalizacja kasy z nieważną homologacją

Krzysztof Hałub
Można ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej, mimo że ma nieważną homologację. Istotne jest, że była ona ważna w dniu zakupu kasy.

Potwierdza to interpretacja dyrektora KIS z 17.03.2017 (1462-IPPP2.4512.45.2017.1.RR). O jej wydanie zwrócił się podatnik, który kupił drukarkę fiskalną w listopadzie 2014 z zamiarem wykorzystania jej do ewidencjonowania sprzedaży w sklepie. W dniu zakupu drukarka miała ważną homologację (wydaną dla tego modelu na okres od 25.09.2012 do 26.09.2015). Nie doszło jednak do otwarcia sklepu, przez co drukarka nie została zafiskalizowana.


Kasy rejestrujące

Salon strzyżenia psów bez kasy fiskalnej

Krzysztof Hałub
Do naszego biura zgłosiła się kobieta, która chce otworzyć salon strzyżenia psów.
Czy wykonując taką usługę, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej do momentu przekroczenia limitu obrotów 20 tys. zł? Nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Tak. W myśl rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas wskazane zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (tzw. zwolnienie podmiotowe) nie obejmuje niektórych grup podatników. Nie mogą z niego korzystać m.in. świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne (§ 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia).


Kasy rejestrujące

Płatność w gotówce po zaliczce otrzymanej przelewem a zwolnienie z kasy fiskalnej

Tomasz Krywan
Podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi opłacane przelewem. Zdarza się, że klient płaci zaliczkę na poczet usługi przelewem, a resztę gotówką.
Czy trzeba wówczas wystawiać paragon dokumentujący otrzymaną zaliczkę?

Kasy rejestrujące

Kasa rejestrująca przy działalności zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania i podlegającej ewidencji

Edyta Głębicka
Podatnik od kilku lat prowadzi działalność w zakresie wynajmu mieszkań osobom fizycznym. Czynsze są wpłacane wyłącznie na jego konto bankowe. Na podstawie przelewów możliwe jest ustalenie, kto dokonał zapłaty i z jakiego tytułu. Obrót z najmu jest w ciągu roku zdecydowanie wyższy niż 20 tys. zł. Z uwagi na sposób zapłaty podatnik nie musiał jednak ewidencjonować najmu w kasie fiskalnej. Teraz zamierza także wynajmować na godziny kilka miejsc postojowych na własnym placu w centrum miasta. Przewiduje, że dochody z tego źródła będą niewielkie.
Czy z uwagi na rozszerzenie działalności będzie musiał wydawać paragony? Czy powinien ewidencjonować obydwa rodzaje działalności? Czy do sumy obrotów pozwalających na zwolnienie z ewidencjonowania w kasie należy wliczać także obroty z najmu?

Kasy rejestrujące

Sprzedaż wysyłkowa do innych państw UE a kasa fiskalna

Marcin Szymankiewicz
Spółka ewidencjonuje sprzedaż w kasie rejestrującej od 2012. Sprzedaje towary wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od kas, co obliguje ją do stosowania kas fiskalnych bez względu na wielkość sprzedaży. W maju 2017 zamierza rozpocząć sprzedaż wysyłkową tych towarów na rzecz klientów indywidualnych z innych państw UE. Będzie im wystawiać faktury zgodnie z przepisami o VAT.
Czy ta sprzedaż też powinna być ewidencjonowana w kasie fiskalnej?

Kasy rejestrujące

Kasy rejestrujące u lekarzy w 2017

Grzegorz Gębka
Lekarz dentysta pracujący dotąd na zlecenie w prywatnych gabinetach organizuje własny gabinet, którego otwarcie planuje na maj.
Czy musi mieć kasę fiskalną już od początku działalności?

Kasy rejestrujące

Jak liczyć limit obrotów do instalacji kasy

Grzegorz Gębka
Przedsiębiorca rozpoczął działalność w 2016. Świadczy usługi biurowe (ksero, wirtualne biuro, prosta reklama) opodatkowane VAT. Wykonuje je głównie na rzecz przedsiębiorców, ale każdego miesiąca jest też co najmniej kilku klientów nieprowadzących działalności, których liczba obecnie lawinowo rośnie.
W jaki sposób liczyć limit obrotów, po którego przekroczeniu trzeba zainstalować kasę – w kwotach netto czy brutto?

Kasy rejestrujące

Zarejestrowanie w kasie fiskalnej usługi prawnej zwolnionej z ewidencjonowania

Grzegorz Gębka
Podatnik prowadzi kancelarię prawną. Ma kasę fiskalną. Część wykonywanych przez niego usług to opinie prawne sporządzane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu. W takich przypadkach z klientami kontaktuje się wyłącznie e-mailowo i telefonicznie. Końcowa opinia wysyłana jest e-mailem po uzyskaniu płatności na rachunek bankowy. Obecnie takie usługi nie muszą być potwierdzane paragonem.
Czy będzie błędem ewidencjonowanie takiej sprzedaży w kasie? Uprościłoby to przygotowywanie dokumentów dla biura rachunkowego.

Kasy rejestrujące

Czas na obowiązkowy przegląd kas rejestrujących

Grzegorz Gębka
W I i II kwartale 2017 obowiązkowe przeglądy muszą wykonać podatnicy, którzy zainstalowali kasy na początku 2015 (m.in. lekarze, dentyści, prawnicy, kosmetyczki i fryzjerzy). W przeciwnym razie utracą prawo do ulgi na zakup urządzeń fiskalnych.

Rozporządzenie MRiF

Bez większych zmian w zwolnieniach od kas rejestrujących

Grzegorz Gębka
Doradcy podatkowi, prawnicy czy lekarze rozpoczynający świadczenie usług na rzecz osób fizycznych wcześniej zainstalują kasy fiskalne. Mogą też skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy świadczeniu usług „na odległość”, opłaconych za pośrednictwem poczty, skok lub banku.

Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne obowiązkowe w kantorze, cyrku i na dyskotece

Tomasz Krywan
Z końcem roku wygasło dotychczasowe rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas. W nowym, wydanym na 2018, powtórzono większość jego przepisów, nieznacznie tylko rozszerzając krąg podatników bezwzględnie zobligowanych do stosowania kas rejestrujących.

Podatnicy, którzy sprzedają towary i usługi na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Zwolnienia z tego obowiązku określają rozporządzenia MF. Od 1.01.2018 obowiązuje kolejne takie rozporządzenie, wydane przez MRiF 20.12.2017 (DzU poz. 2454). Powiela ono większość regulacji rozporządzenia obowiązującego w 2017.


Kasy rejestrujące

Nowa ewidencja VAT u podatnika z kasami fiskalnymi

Anna Koleśnik
Podatnicy rejestrujący za pomocą kas fiskalnych cały obrót – także sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą (obowiązkowo dokumentowaną fakturami) – od 1.01.2017 powinni ujmować każdą wystawioną fakturę w odrębnej pozycji ewidencji VAT.

Kasy rejestrujące

Sprzedaż książek z płytami CD przez szkołę językową a kasa rejestrująca

Tomasz Krywan
Podatnik prowadzi szkołę języka angielskiego. Sprzedaje również książki do jego nauki. Niektóre zawierają płyty CD lub DVD.
Czy w związku z tym musi zainstalować kasę rejestrującą?

Kasy rejestrujące

Przekwalifikowanie kasy fiskalnej na rezerwową

Anna Koleśnik
Podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi likwiduje nierentowny punkt sprzedaży.
Czy jeśli przekwalifikuje używaną tam kasę rejestrującą (zakupioną w 2015) na rezerwową, przenosząc ją do swojego innego sklepu, będzie miał obowiązek zwrotu ulgi z tytułu jej zakupu?

Kasy rejestrujące

Zgubiony paragon a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy

Tomasz Krywan
Podatnik prowadzi sklep. Zdarza się, że o wystawienie faktury zwracają się osoby fizyczne, które zgubiły wystawiony im wcześniej paragon.
Czy jest obowiązek wystawiania faktur na żądanie takich nabywców?

Kasy rejestrujące

Czasowe zaprzestanie sprzedaży detalicznej nie oznacza konieczności wyrejestrowania kasy fiskalnej

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca, który zaprzestaje ewidencjonowania obrotu w kasie z uwagi na czasową zmianę profilu działalności, nie musi dokonywać odczytu pamięci kasy ani dopełniać innych formalności związanych z zakończeniem pracy kasy.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Łukasz Chłond
Podatnicy, którzy sprzedają towary i usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek posiadania kasy rejestrującej (fiskalnej) i ewidencjonowania przy jej użyciu obrotu i kwot podatku należnego.

Zakup kasy - dokumenty i obowiązki formalne

Łukasz Chłond
Kupując kasę rejestrującą trzeba zwrócić uwagę, czy spełnia ona wymagane prawem warunki. Przed pierwszym jej użyciem należy dopełnić kilku formalności.

Jak skorzystać z ulgi?

Łukasz Chłond
Nabywcy kasy fiskalnej przysługuje dofinansowanie (ulga) na jej zakup. Aby jednak otrzymać wsparcie z budżetu państwa, trzeba spełnić szereg warunków.

Sposób ewidencjonowania sprzedaży - na co zwrócić uwagę?

Łukasz Chłond
Używając kasę rejestrującą, trzeba przestrzegać obowiązków nałożonych przepisami prawa. Precyzyjnie regulują one zarówno ogólne zasady prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych, jak i kwestie techniczne związane z ich eksploatacją, a także wymogi dotyczące dokumentów kasowych.

Jak korygować sprzedaż zarejestrowaną w kasie?

Łukasz Chłond
Gdy doszło do pomyłki czy zwrotu towaru, konieczna jest korekta sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio w kasie. Sposób ujęcia korekty zależy od jej przyczyny.

Serwisowanie kasy fiskalnej

Łukasz Chłond
Posiadając kasę rejestrującą, należy regularnie ją serwisować, a także zgłaszać serwisantowi wszelkie nieprawidłowości w jej pracy.

Sankcje związane z nieprawidłowościami

Łukasz Chłond
Ten, kto nie ewidencjonuje sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, mimo takiego obowiązku, albo narusza wiążące w tym zakresie przepisy, naraża się na sankcje.

Czy z kasy fiskalnej można zrezygnować?

Łukasz Chłond
Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Na podatniku raz zobowiązanym do używania kasy, ten obowiązek zasadniczo ciąży już zawsze. Niekiedy jednak, mimo obowiązku prowadzenia ewidencji, można się pozbyć urządzenia fiskalnego.

Obrót z najmu prywatnego wpływa na limit zwolnienia od kas

interpretacja IS w Poznaniu z 18.11.2015 r. (ILPP2/4512-1-650/15-4/AK)

Sprzedaż nagranych płyt CD w systemie wysyłkowym bezwzględnie ewidencjonowana w kasie

interpretacja IS w Poznaniu z 26.02.2016 r. (ILPP2/4512-1-847/15-6/SJ)

Najem lokalu a kasa fiskalna

interpretacja IS w Katowicach z 23.02.2016 r. (IBPP3/4512-936/15/KG)

Rozpoczęcie świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych

interpretacja IS w Warszawie z 22.01.2016 r. (IPPP2/4512-1085/15-2/JO)

Usługi elektroniczne a kasa fiskalna

interpretacja IS w Warszawie z 26.02.2016 r. (IPPP3/4512-82/16-2/JZ)

Rezygnacja z kasy przez biuro rachunkowe

interpretacja IS w Katowicach z 11.09.2015 r. (IBPP3/4512-467/15/AŚ)

Czyszczenie tapicerek samochodowych a zwolnienie z ewidencji

interpretacja IS w Łodzi z 8.05.2015 r. IPTPP4/4512-61/15-4/UNR

Usługi fryzjerskie wykonywane na zlecenie spółki

zwolnienie od kas - interpretacja IS w Warszawie z 26.05.2015 r. ( IPPP2/4512-357/15-2/MMa)

Nieodpłatne świadczenia w salonie fryzjerskim a obowiązek ewidencji w kasie

interpretacja IS w Katowicach z 16.06.2015 r. (IBPP3/4512-213/15/AŚ).

Odsprzedaż paliwa pracownikowi a kasa rejestrująca

interpretacja IS w Katowicach z 25.01.2015 r. (IBPP3/4512-802/15/ASz)

Karty podarunkowe poza ewidencją (interpretacja)

interpretacja IS w Łodzi z 26.01.2016 r. (IPTPP3/4512-545/15-2/MWj)

Ufiskalnienie kasy po dacie wygaśnięcia homologacji

interpretacja IS w Warszawie z 1.03.2016 r. (IPPP2/4512-1162/15-2/IŻ)

Wyjątki od obowiązku dołączania paragonu do faktury

interpretacja IS w Poznaniu z 12.01.2016 r. (ILPP2/4512-1-781/15-4/MN)

Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie z błędną stawką VAT

interpretacja IS w Poznaniu z 25.02.2016 r. (ILPP2/4512-1-902/15-3/JK)

Korekta sprzedaży wysyłkowej zarejestrowanej w kasie w razie zwrotu towaru

interpretacja IS w Warszawie z 15.01.2016 r. (IPPP2/4512-1007/15-2/DG)

Ewidencjonowanie dostawy towarów medycznych objętych refundacją z NFZ

interpretacja IS w Bydgoszczy z 12.11.2015 r. (ITPP1/4512-910/15/AJ)

Zaewidencjonowanie dostawy za pobraniem przed jej dokonaniem

interpretacja IS w Łodzi z 7.01.2016 r. (IPTPP3/4512-488/15-2/BM)

Jak liczyć termin obowiązkowego przeglądu technicznego kas

interpretacja IS w Warszawie z 26.08.2015 r. (IPPP2/4512-554/15-2/MMa)

Użycie starej kasy w nowej działalności

interpretacja IS w Katowicach z 10.11.2015 r. (IBPP3/4512-584/15/EJ)

Terminy instalacji kas a prawo do ulgi

interpretacja IS w Warszawie z 29.06.2015 r. (IPPP2/4512-319/15-2/MJ)

Przekwalifikowanie kasy na rezerwową a obowiązek zwrotu ulgi

interpretacja IS w Łodzi z 16.07.2015 r. (IPTPP3/4512-104/15-4/ALN)

Kasy rejestrujące

Sprzedaż pracownikom używanych telefonów a kasa fiskalna

Tomasz Krywan
Spółka raz na jakiś czas sprzedaje swoim pracownikom używane telefony komórkowe.
Czy sprzedaż tę należy ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Kasy rejestrujące

Przedawnienie obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas

Tomasz Krywan
W latach 2007–2009 osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. W jej trakcie miała obowiązek stosowania kasy rejestrującej, w związku z czym kupiła kasę i skorzystała z ulgi w VAT na jej zakup. Z końcem 2009 – a więc przed upływem 3 lat używania kasy – zlikwidowała działalność gospodarczą, lecz nie zwróciła ulgi. Teraz ponownie rozpoczęła jej prowadzenie.
Czy organ podatkowy może jeszcze żądać zwrotu ulgi?

Kasy rejestrujące

Opinia na potrzeby procesu nie jest usługą prawniczą

Grzegorz Gębka
Jako inżynier wykonuję m.in. opinie techniczne dla osób fizycznych, które toczą spory sądowe (opinie są wykorzystywane w sprawach cywilnych i karnych). Czy w związku z tym jestem obowiązany do ewidencjonowania obrotu w kasie? Mój obrót z tego tytułu w ubiegłym roku nie przekroczył 20 000 zł.

Kasy rejestrujące

Usługi fotograficzne a kasa fiskalna

Grzegorz Gębka
Nasze biuro obsługuje przedsiębiorcę, który prowadzi studio fotograficzne. Zdjęcia przekazuje klientom na płytach CD/DVD/Blu-ray. Jego roczny obrót za 2015 nie przekroczył 20 000 zł. Czy powinien używać kasy rejestrującej?

Kasy rejestrujące

Rozpoczęcie używania kas rejestrujących w różnym czasie a moment skorzystania z ulgi

Tomasz Krywan
Ulgę na zakup kas można uwzględnić najwcześniej w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Problem pojawia się, gdy mimo jednoczesnego zafiskalizowania kilku kas, faktyczna sprzedaż zostaje zarejestrowana w różnych okresach rozliczeniowych.

Kasy rejestrujące

Usługi w zakresie zwrotu podatku z zagranicy a kasa rejestrująca

Grzegorz Gębka
Prowadzimy księgowość biura, które w 2015 r. rozpoczęło świadczenie usług odzyskiwania podatku dochodowego zapłaconego w różnych krajach UE przez osoby tam pracujące (polega to faktycznie na wypełnianiu formularzy podatkowych oraz kontakcie telefonicznym z tamtejszymi US). Klientami biura są osoby nieprowadzące działalności.
Czy takie biuro powinno zainstalować kasę fiskalną?

Kasy rejestrujące

Usługi paramedyczne mogą być objęte zwolnieniem z kasy fiskalnej

Grzegorz Gębka
Spółka prowadzi działalność z zakresu rehabilitacji, a usługi świadczone są wyłącznie na rzecz pacjentów prywatnych. Zatrudnia magistrów rehabilitacji, którzy nie mają wykształcenia medycznego.
Czy musi zainstalować kasę fiskalną?

Kasy rejestrujące

Likwidacja działalności a obowiązek zwrotu ulgi od rezerwowej kasy

Ryszard Kubacki
Podatnik 4 lata temu kupił 2 kasy, z czego jedna była rezerwowa i faktycznie nigdy nieużywana. Wszelkie formalności dotyczące kas zostały dopełnione. Obecnie podatnik likwiduje działalność.
Czy musi zwrócić ulgę za nieużywaną kasę?

Kasy rejestrujące

Sprzedaż w systemie wysyłkowym poza kasą fiskalną

Grzegorz Gębka
Podatnik prowadzi sklep internetowy z drobnymi artykułami i narzędziami ogrodowymi. Zamówienia w 95% realizowane są w formie wysyłkowej. Płatność w takich przypadkach następuje na rachunek bankowy. Pozostałe zamówienia realizowane są w siedzibie podatnika (bezpośredni odbiór przez nabywcę, płatność w gotówce). Podatnik ewidencjonuje cały obrót w kasie.
Czy jest możliwe ograniczenie ewidencji prowadzonej w kasie wyłącznie do obrotu gotówkowego?

Kasy rejestrujące

Usługi budowlane wykonywane w Niemczech a kasa rejestrująca

Tomasz Krywan
Nasz klient prowadzi firmę budowlaną. Usługi wykonywane dla osób prywatnych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Ostatnio wykonywał usługi budowlane w Niemczech, dla niemieckich osób prywatnych.
Czy powinien je również rejestrować w kasie?

Kasy rejestrujące

Zwrot towaru na podstawie potwierdzenia płatności kartą kredytową

Grzegorz Gębka
Firma, którą obsługujemy księgowo, zwróciła się z pytaniem nt. rozliczenia zwrotu towaru, którego sprzedaż zaewidencjonowano w kasie. Nasz klient umożliwia nabywcom zwrot towaru w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu, jeśli towar jest pełnowartościowy - bez żadnych dodatkowych wymagań i warunków. Pewien nabywca chce zwrócić towar, jednak nie ma paragonu potwierdzającego zakup (przedstawia wyłącznie potwierdzenie płatności kartą kredytową).
Czy możliwe jest ujęcie tego zwrotu w ewidencji zwrotów oraz obniżenie podstawy opodatkowania VAT?

Kasy rejestrujące

Zawieszenie działalności a zakup kasy rejestrującej

Grzegorz Gębka
Obsługujemy księgowo klienta, który prowadził biuro porad prawnych. Do końca 2014 r. korzystał ze zwolnienia od ewidencjonowania sprzedaży w kasie ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Od 1.03. 2015 r. – zgodnie z rozporządzeniem – powinien był zainstalować kasę. Jednak od 1.02.2015 r. do końca roku zawiesił działalność.
Czy słusznie uznaliśmy, że nie musiał instalować kasy?

Kasy rejestrujące

Zwolnienie z kasy fiskalnej po wznowieniu działalności

Grzegorz Gębka
Podatnik kilka lat temu prowadził działalność w zakresie sprzedaży lodów w miejscowościach nadmorskich. Sprzedaż ewidencjonował w kasie fiskalnej. W związku z wyjazdem za granicę zlikwidował firmę. Po prawie 6 latach wrócił do kraju i chce otworzyć nowy biznes: usługi w zakresie projektowania i zakładania ogrodów.
Czy może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie do limitu 20 000 zł?

Kasy rejestrujące

Kasa fiskalna w mobilnej gastronomii

Grzegorz Gębka
Przedsiębiorca ma przyczepę gastronomiczną, w której przygotowuje i sprzedaje przekąski, np. hot dogi. Działalność prowadzi w całym województwie, w okresie letnim, na różnego rodzaju festynach, piknikach i w miejscach uczęszczanych przez ludzi.
W latach ubiegłych przez wzgląd na wysokość obrotów nie rejestrował ich w kasie fiskalnej. W tym roku też nie zainstalował kasy. Czy prawidłowo?

Kasy rejestrujące

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej?

Łukasz Chłond
Nabywcy kasy fiskalnej przysługuje dofinansowanie z budżetu państwa (ulga) na jej zakup. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Kasy rejestrujące

Najem prywatny przedsiębiorcy a kasa fiskalna

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi sklep przemysłowy, jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i ma kasę fiskalną. Ponadto wynajmuje prywatne mieszkanie (najemcą jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą).
Czy czynsz najmu powinien być ewidencjonowany za pomocą kasy rejestrującej?

Kasy rejestrujące

Dwie faktury do paragonu

Marcin Szymankiewicz
Czy można wystawić dwie lub więcej faktur do sprzedaży udokumentowanej jednym paragonem fiskalnym?

Kasy rejestrujące

Zakończenie pracy kasy rejestrującej

Łukasz Chłond
Podatnik, który chce się wyzbyć kasy fiskalnej, powinien dopełnić odpowiednich formalności.

Kasy rejestrujące

Jedna kasa dla kilku punktów usługowych

Grzegorz Gębka
Nasz klient prowadzi jednoosobową kancelarię prawną. Ma kilka punktów (biur) na terenie dwóch województw, w których świadczy swoje usługi, głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od 1.03.2015 r. jest zobligowany do ewidencji obrotu w kasie rejestrującej.
Czy powinien posiadać odrębne kasy w każdym z biur, czy wystarczy jedna, przenośna? Nie zatrudnia pracowników, a kasa, którą zakupił, jest niewielkich rozmiarów, może więc przewozić ją ze sobą.

Kasy rejestrujące

Przekazanie pracownikom kart multisport poza kasą fiskalną

Anna Koleśnik
Spółka kupuje pracownikom karty multisport uprawniające do korzystania z obiektów sportowych (m.in. basenów, siłowni). Zakup kart finansowany jest częściowo z zfśs, a częściowo przez samych pracowników (opłata jest potrącana przy wypłacie wynagrodzenia). Karty kupowane są też dla dzieci pracowników bądź osób towarzyszących - wtedy finansowane są w całości przez pracowników (potrącenie z wynagrodzeń). Spółka prowadzi ewidencję sprzedaży na rzecz klientów detalicznych za pomocą kas rejestrujących.
Czy powinna ewidencjonować również wydanie kart pracownikom?

Kasy rejestrujące

Obsługa najmu prywatnego a kasa fiskalna

Paweł Ziółkowski
Nasze biuro rachunkowe obsługuje kilka osób nieprowadzących zarejestrowanej działalności gospodarczej a świadczących jedynie usługi najmu prywatnego.
Czy wykonywane na ich rzecz usługi powinniśmy rejestrować w kasie fiskalnej? Od 1.03.2015 r. zainstalowaliśmy kasę, kierując się ów-czesnymi wyjaśnieniami Ministra Finansów.

Kasy rejestrujące

Raporty fiskalne przy braku sprzedaży

Ryszard Kubacki
Od 1.03.2015 r. spółka jest zobowiązana do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w kasie fiskalnej. Zakupiliśmy kasy do każdego z naszych biur i dokonaliśmy stosownych zgłoszeń. Nasza działalność skupia się zasadniczo na obsłudze przedsiębiorców, klienci indywidualni zdarzają się sporadycznie - nieraz nawet rzadziej niż raz na kilka miesięcy.
Czy jeśli w danym dniu bądź miesiącu nie wystawiamy paragonu z kasy rejestrującej, jesteśmy zobowiązani generować raporty dobowe i raporty miesięczne?

Kasy rejestrujące

Zgłoszenie instalacji kasy - w którym urzędzie skarbowym?

Ryszard Kubacki
Podatnik, osoba fizyczna, korzystający ze zwolnienia z VAT z uwagi na niewielkie obroty, ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą. Kupił kasę i chcemy zgłosić to do urzędu skarbowego, aby uzyskać zwrot wydatku.
Zastanawiamy się jednak, do którego urzędu: czy do właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (w którym rozlicza się on z podatku dochodowego), czy do właściwego według miejsca prowadzenia działalności (do którego należałoby płacić VAT, gdyby podatnik nie korzystał ze zwolnienia)?

Kasy rejestrujące

Sporządzenie zeznania dla osoby fizycznej a obowiązek instalacji kasy fiskalnej

Ryszard Kubacki
Zajmujemy się obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Przygotowujemy również rozliczenia roczne podatku dochodowego dla właścicieli firm.
Czy w związku z tym będziemy zobowiązani do zakupu i instalacji kasy rejestrującej od 1.03.2015 r.?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....