JPK

VAT

Wzory nowych JPK_VAT już dostępne

Krzysztof Hałub
Ministerstwo Finansów opublikowało 25.02.2020 struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K. Na stronie internetowej BIP można się też zapoznać z broszurą informacyjną na ich temat.

Elektroniczne wzory dokumentów (w formacie XSD) zostały umieszczone w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Są to obowiązujące od 1.04.2020 struktury JPK_VAT z deklaracją:

  • miesięczną (JPK_V7M),
  • kwartalną (JPK_V7K).

Jednolity Plik Kontrolny

Jak prawidłowo sporządzić JPK_FA(3)

Krzysztof Tandecki
Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę wyjaśniającą wątpliwości związane z wypełnianiem nowej wersji struktury dla faktur, obowiązującej od 1.11.2019.

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę wyjaśniającą wątpliwości związane z wypełnianiem nowej wersji struktury dla faktur, obowiązującej od 1.11.2019.

W dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej KAS (www.gov.pl) poinformowano, że od 2.12.2019 struktura JPK_FA(3) służy również do raportowania faktur wystawionych przed 1.11.2019. Wyjaśniono też m.in., że:


Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


Procedury

Nowa wersja JPK_FA

Od lipca 2019 będzie obowiązywać nowa struktura logiczna JPK_FA (2), służąca do przesyłania organom podatkowym (na ich żądanie) faktur sprzedaży.

Została ona opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) wraz z dokumentacją struktury (w formacie PDF) oraz broszurą informacyjną opisującą zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji. Przykładowo w polu P_12 listę stawek uzupełniono o elementy: „4” – stawka 4%, „np” – niepodlegające opodatkowaniu, „oo” – odwrotne obciążenie. Pole „OkresFaKorygowanej” zmieniono z wymaganego na opcjonalne. W polu „RodzajFaktury” z listy rozwijalnej usunięto oznaczenie „POZ” – pozostałe. W opisie skrótu ZAL dodano wyrazy „oraz faktura końcowa”.


Jednolity Plik Kontrolny

Opłata za JPK_WB na żądanie US

Krzysztof Hałub
US w ramach czynności sprawdzających zażądał od przedsiębiorcy przedstawienia JPK_WB. Bank pobiera stosunkowo wysoką opłatę za jego sporządzenie. Czy w takim przypadku US zadowoli się zwykłym wyciągiem bankowym?

Procedury

JPK_VAT wciąż można podpisać kwotą przychodów

W 2019 pliki JPK nadal mogą być podpisywane danymi autoryzującymi podatnika będącego osobą fizyczną, a nie jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym.

To skutek wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia MF z 27.12.2018 (DzU poz. 2501), określającego sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Takie ułatwienie miało obowiązywać do końca 2018, jednak zostało bezterminowo przedłużone.


Komunikat Ministerstwa Finansów

Najczęstsze błędy przy wypełnianiu JPK_VAT

W komunikacie z 18.07.2018 resort finansów wskazał, jak poprawnie wypełnić JPK_VAT w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem i na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu danych z faktur.

JPK

Prawo do skorygowania JPK_VAT podczas kontroli US

Aleksander Kliszewski
Czy można złożyć korektę JPK_VAT w trakcie kontroli podatkowej?

JPK na żądanie

Dla faktur wystawionych na papierze nie trzeba sporządzać JPK_FA

Krzysztof Hałub
Mikroprzedsiębiorcy, którzy odręcznie wystawiają faktury, nie podlegają od 1.07.2018 obowiązkowi sporządzania JPK_FA na żądanie organów podatkowych.

JPK_FA nie obejmie faktur wystawionych na papierze

Mikroprzedsiębiorcy, którzy odręcznie wystawiają faktury, nie podlegają od 1.07.2018 obowiązkowi sporządzania JPK_FA na żądanie organów podatkowych.

Procedury

Organy podatkowe będą mogły żądać ksiąg i faktur w formie JPK od najmniejszych firm

Krzysztof Hałub
Od 1.07.2018 ostatnia grupa podatników – mikroprzedsiębiorcy – zostanie objęta obowiązkiem przesyłania JPK na wezwanie.

Komunikat Ministerstwa Finansów

Sposób wykazywania importu w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że w związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia VAT jest dokument celny, w JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną. Zasady te należy stosować w JPK_VAT, począwszy od rozliczenia za marzec 2018.


JPK

Kontrola krzyżowa – zakres żądania przekazania ksiąg w formacie JPK

Aleksander Kliszewski
Czy organ podatkowy w ramach tzw. kontroli krzyżowej może żądać ode mnie jako kontrahenta kontrolowanego podatnika pełnych ksiąg w formacie JPK, czy tylko ich wyciągu obejmującego jedynie transakcje i dokumenty związane z kontrolowanym podatnikiem?

JPK

Jak w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną na więcej niż jednego nabywcę

Anna Koleśnik
Nieczęsto wystawia się faktury na kilku kupujących, sposób ich ujęcia w JPK_VAT może jednak sprawiać problem.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (finanse.mf.gov.pl) przedstawiło kilka wariantów postępowania, w zależności od tego, jaki jest status nabywców (przedsiębiorcy czy osoby prywatne) i czy sprzedawca zna ich udział w zakupie.

Wariant 1 – nabywcy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wariant 2 – nabywcy to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wariant 3 – nabywcy to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.


JPK

Składanie JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Czy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z obowiązku przesyłania JPK_VAT?

Do tego problemu odniosło się Ministerstwo Finansów w komunikacie z 7.02.2018, zamieszczonym na stronie internetowej resortu. Wyjaśniło, że jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Niekiedy jednak mimo zawieszenia działalności może powstać obowiązek przesłania JPK_VAT.


Procedury

JPK_VAT – dalsze ułatwienia dla podatników

Anna Koleśnik
Ministerstwo Finansów na stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło przedsiębiorcom bezpłatną aplikację e-mikrofirma do wysyłania JPK_VAT.

Aplikacja umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne tworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów, dodawanie sprzedaży paragonowej, automatyczne generowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK_VAT, wysyłanie JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobieranie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru).


JPK

Biegły sądowy niebędący przedsiębiorcą ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

Tomasz Krywan
Czy biegły sądowy (osoba fizyczna) nieprowadzący przedsiębiorstwa (brak numeru REGON), ale płacący VAT ze względu na kryterium dochodowe podlega obowiązkowi wysyłania JPK?
Nie ma osobnego konta bankowego, wszystkie jego dochody, w tym także z pracy na etacie, wpływają na konto wspólne z żoną.

Z art. 82 § 1b Op wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych danych w formacie JPK, wynikających z prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (tzw. pełnej ewidencji zakupów i sprzedaży). Realizowany jest przez przesyłanie plików JPK_VAT.


JPK_VAT z uproszczonym e-podpisem

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły przesyłać pliki JPK_VAT opatrzone jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT. Nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani mieć profilu zaufanego.

Komunikaty

JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców

Od 1.01.2018 będzie obowiązywać nowa prostsza struktura JPK_VAT (3) przygotowana przez Ministerstwo Finansów po konsultacjach z przedsiębiorcami.

Po raz pierwszy będzie mieć ona zastosowanie do pliku JPK_VAT za styczeń 2018 (składanego w lutym). Pliki za okres od września do grudnia 2017 należy przesyłać zgodnie z dotychczasowym schematem. Jak wynika z komunikatu zamieszczonego 13.10.2017 na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, uproszczenia polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu składającego JPK_VAT.


JPK

Przekazanie do US pliku JPK zamiast papierowego wydruku ksiąg

Aleksander Kliszewski
Biuro rachunkowe wszelkie księgi podatkowe prowadzi w formie elektronicznej, jednak US zażądał papierowego wydruku ksiąg jednego z klientów.
Czy mimo tak sformułowanego żądania możemy przekazać wymagane informacje w formie elektronicznej, w formacie JPK?

Tak. Organ podatkowy nie może zabronić przekazania ksiąg podatkowych w formie elektronicznej, o ile dane te zostaną przesłane elektronicznie lub przekazane na nośniku w sposób określony przepisami prawa.


Procedury

JPK_VAT w 2018 także dla najmniejszych firm

Krzysztof Hałub
Podatnicy mający status mikroprzedsiębiorców w rozumieniu usdg od 1.01.2018 będą objęci obowiązkiem składania do MF informacji JPK_VAT. Od tej też daty ewidencja zakupów i sprzedaży VAT musi być przez nich prowadzona przy użyciu programów komputerowych.

Chodzi o pełną ewidencję VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, prowadzoną przez czynnych podatników VAT. Wszystkie inne ewidencje podatkowe mikroprzedsiębiorców (np. pkpir, ewidencja przychodów) mogą być prowadzone w dowolnej formie – żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku prowadzenia ich komputerowo.


Komunikaty

Szybszy zwrot nadwyżki VAT dla mikrofirm budowlanych, które dobrowolnie złożą JPK_VAT

Krzysztof Hałub
Mikroprzedsiębiorcy z branży budowlanej mogą wcześniej uzyskać zwrot VAT – w ciągu 15 dni. Muszą jednak spełnić 2 warunki.

W związku z wprowadzeniem odwrotnego obciążenia VAT na usługi podwykonawców robót budowlanych (wymienionych w zał. nr 14 do ustawy o VAT) w wielu takich firmach pojawiła się spora nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Co do zasady jej zwrot można uzyskać w ciągu 25 dni (skrócony termin) bądź 60 dni (standardowy termin) od daty złożenia rozliczenia.


Zmiany w Ksh

Ministerstwo Finansów zaktualizowało aplikację JPK 2.0

14.06.2017 dodano nowe funkcjonalności pozwalające m.in. na podpis plików JPK z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP oraz weryfikację plików JPK (merytoryczną i semantyczną). Umożliwiono też wysyłanie plików JPK z uwzględnieniem proxy. W kolejnej aktualizacji z 29.06.2017 usunięto m.in. błędy dotyczące sprawdzenia pod kątem merytorycznym poprawności numeru NIP.


JPK

JPK Magazyn – wymogi a rzeczywistość

Józef Dudek
Artykuł zawiera rozważania nt. zasadności wymogów JPK dotyczących modułu poświęconego gospodarce magazynowej.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest co do istoty narzędziem mającym ułatwić i usprawnić kontrolę sprawowaną przez organy podatkowe. Składa się on – jak wiadomo – z 2 członów. Pierwszy to comiesięczne sprawozdanie nt. VAT (JPK_VAT) przesyłane do Ministerstwa Finansów przez wszystkie jednostki (na razie oprócz jednostek mikro). Drugi człon to przekazywanie, na imienne wezwanie organu podatkowego, danych objętych określonym modułem ewidencji księgowej. Jednostki, stosując systemy informatyczne, mają obowiązek bezpośredniego przekazania danych zawierających objęte konkretnym modułem informacje gospodarcze za wyznaczony okres wg standaryzowanego układu i formatu. Od połowy 2018 r. drugi człon systemu JPK będzie obowiązywać także mikro-, małe i średnie jednostki.

Jednym z modułów objętych tym członem jest moduł dotyczący gospodarki magazynowej (JPK_MAG). To, jakich danych oczekuje organ podatkowy w jego ramach (poza identyfikacją podatnika), przedstawia tabela


Kontrole podatkowe

Jak prawidłowo przygotować JPK_VAT

Jarosław Oleśniewicz
Od 1.07.2016 r. obowiązują nowe reguły udostępniania informacji podatkowych zawartych w księgach podatkowych i dowodach księgowych, zwane Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK).
Jedna z ksiąg podatkowych – ewidencja VAT – ze względu na jej zawartość stała się podstawą do budowania krajowego rejestru transakcji podlegających VAT[1]. Rejestr ten już w styczniu 2018 r. pozwoli na automatyczne rozliczanie VAT2. Korzyści z automatyzacji pojawią się jednak pod warunkiem, że ewidencja będzie przygotowana prawidłowo.

Kontrole podatkowe

Jednolity Plik Kontrolny z perspektywy biura rachunkowego – kilka refleksji

Krzysztof Modzelewski Grzegorz Modzelewski
Większość nałożonych na podatników obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) będą de facto wykonywać w ich imieniu biura rachunkowe. W związku z tym będą się one musiały zmierzyć z wieloma problemami.

Procedury

Pliki JPK będzie można podpisać za pomocą ePUAP

Anna Koleśnik
Księgi podatkowe i dowody księgowe przesyłane na żądanie organów podatkowych w wersji elektronicznej w postaci pliku JPK, a także informacja o ewidencji VAT (JPK_VAT) od 25.03.2017 mogą być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podatki i prawo gospodarcze

Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT oraz plik JPK_VAT

Tomasz Krywan
Spółka od 1.01.2017 r. obowiązana jest do wysyłania plików JPK_VAT.
Czy musi wykazywać w nich dane o fakturach wystawianych do paragonów?

JPK_VAT w praktyce – co z fakturami do paragonów

Faktury wystawione dla przedsiębiorców do wydanych im wcześniej paragonów powinny być uwzględnione w ewidencji VAT i informacji JPK_VAT. Odmiennie jest z fakturami wystawionymi do paragonów dla tzw. konsumentów.

JPK

JPK_VAT a sprzedaż paragonowa

Monika Smaga
Firma prowadzi sprzedaż ewidencjonowaną w kasach rejestrujących. Zdarza się, że na żądanie kupujących wystawia faktury do paragonów, niejednokrotnie już w kolejnych miesiącach.
Jak prawidłowo wykazać taką sprzedaż (dokumentowaną fakturami) w JPK­_VAT?

Podatnik, sporządzając JPK_VAT, co do zasady powinien wykazać w osobnej pozycji każdy dokument wpływający na wysokość zobowiązania podatkowego, podając dane wymagane przez tę strukturę.


JPK

Opublikowano nowe wersje struktur JPK

Anna Koleśnik
Od 1.01.2017 będą obowiązywały nowe wersje struktury VAT oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla Jednolitego Pliku Kontrolnego.

VAT

Darmowa aplikacja do przesyłania JPK_VAT

Anna Koleśnik
Ministerstwo Finansów do końca listopada 2016 udostępni bezpłatną aplikację JPK dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących ewidencję VAT w programach typu arkusz kalkulacyjny.

Kontakty z urzędem

Odroczenie terminu wysłania JPK – właściwość organu

Karol Różycki
Czy możliwe jest odroczenie przez US terminu przesłania ewidencji VAT w formie pliku JPK ?

Kontrole podatkowe

JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej

Jarosław Oleśniewicz
1.07.2016 r. weszły w życie nowe przepisy Op wprowadzające do porządku prawnego reguły udostępniania organom podatkowym informacji wynikających z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Nowe obowiązki podatników oraz uprawnienia organów podatkowych, zwane potocznie Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK), są zarazem początkiem tworzenia nowych ram funkcjonowania środowiska rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce.

Komunikaty

JPK bez faktur zakupu

Anna Koleśnik
Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym 28.07.2016 na swojej stronie internetowej.

Interpretacje

Odroczenie terminów wdrożenia JPK także dla podatników niebędących przedsiębiorcami

Anna Koleśnik
Spółki cywilne będące czynnymi podatnikami VAT nie są od 1.07.2016 objęte obowiązkiem comiesięcznego przesyłania organom podatkowym ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, jeśli spełniają kryteria dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców.
Podmioty prowadzące księgi przy użyciu komputera, lecz niemające statusu przedsiębiorcy (m.in. fundacje, stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, niepubliczne szkoły i przedszkola) – o ile spełniają ww. kryteria – wdrożą JPK dopiero od 1.07.2018.

Kontakty z urzędem

JPK także dla małego przedsiębiorcy, ale dobrowolnie

Karol Różycki
Czy tzw. mały przedsiębiorca od 1.07.2016 w razie wszczęcia u niego kontroli podatkowej ma możliwość przekazania żądanych przez kontrolujących danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Kontrole podatkowe

JPK od 1 lipca dla największych firm

Anna Koleśnik
Organy kontrolujące podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych od 1.07.2016 mogą żądać przekazania tych ksiąg, a także dowodów księgowych w wersji elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....