Tarcza 6.0 – na jakie wsparcie mogą liczyć zleceniobiorcy i inni wykonawcy cywilnoprawni

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Jednorazowe postojowe i 4-miesięczna abolicja składek ZUS to pomoc dla wykonawców utrzymujących się m.in. z działalności artystycznej czy architektonicznej.

Opisaną pomoc tarcza 6.0 (najnowsza nowelizacja specustawy z 9.12.2020, DzU poz. 2255) adresuje do osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło, zlecenia oraz innej nienazwanej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, osiągających ze wskazanych umów przychody z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przez przewodników muzeów.

Dla kogo postojowe

Pojedyncze świadczenie postojowe, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przysługuje zatrudnionemu, który łącznie spełnia poniższe przesłanki:

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • RM – Rada Ministrów
 • wykonuje zawartą do 15.12.2020 włącznie umowę agencyjną, o dzieło, zlecenia czy inną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku uzyskał ze wskazanej umowy przychód z tytułów określonych w pkt 1–5,
 • przychód ten nie przekroczył kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS obowiązującego w dniu przekazania wniosku, czyli dla wniosku zgłoszonego w styczniu 2021 nie przewyższył 15 506,79 zł,
 • sam złożył do ZUS elektroniczny wniosek RSP-CD6 (przez PUE ZUS) od 15.01.2021 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii (nowy art. 15zs3 specustawy).

Postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2020), a jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc przekazania wniosku zainteresowany uzyskał ww. przychód z umów cywilnoprawnych niższy od połowy minimalnej płacy (czyli mniejszy niż 1300 zł), postojowe jest równe sumie wynagrodzeń z tych umów.

ZUS wypłaca je niezwłocznie po wyjaśnieniu ew. wątpliwości, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy. Jeśli odmawia, wydaje decyzję, na którą przysługuje skarga do sądu.

RM w celu przeciwdziałania COVID-19 może w rozporządzeniu przyznać ponowną wypłatę opisanego jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które już je otrzymały. Ma się przy tym kierować czasem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii oraz wywołanymi przez nie skutkami.

Abolicja na wniosek pracobiorcy

Nowy art. 31zy13 specustawy pozwala wymienionym wykonawcom ubiegać się o zwolnienie ze składek na swój wniosek. Z pomocy skorzysta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • wykonuje umowę agencyjną, o dzieło, zlecenia bądź inną o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, zawartą od 1 stycznia do 31 marca 2021,
 • uzyskuje z ww. umów przychód w rozumieniu updof z racji działalności określonych w pkt 1–5 powyżej,
 • łączny przychód z tych umów (z tytułu działalności z pkt 1–5), zawartych ze wszystkimi zleceniodawcami, osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku o zwolnienie nie przekroczył 100% ww. przeciętnej miesięcznej płacy obowiązującej w dniu jego złożenia; zakładając złożenie wniosku w styczniu 2021, wskazany przychód otrzymany w grudniu 2020 nie może przewyższyć kwoty 5168,93 zł,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż realizacja ww. umów cywilnoprawnych,
 • sama złożyła elektroniczny wniosek RZN (za pośrednictwem ZUS PUE) najwcześniej 1.01.2021 i najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia jednej z ww. umów.

Jeśli osoba zatrudniona spełnia wszystkie kryteria, zatrudniający zostanie zwolniony z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu wykonawcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FS należnych z racji wykonywania wskazanych umów. Zwolnienie z naliczania składek obejmuje każdą umowę spełniającą ww. warunki – do wysokości maksymalnej podstawy wymiaru tych składek, za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia 2021, w którym była wykonywana przez co najmniej 1 dzień. Maksymalną podstawą wymiaru składek jest 100% ww. przeciętnej płacy obowiązującej w każdym takim miesiącu.

Uwaga: moim zdaniem wykonawcy cywilni podczas korzystania ze zwolnienia od składek powinni dostawać wyższe (o kwotę składek społecznych finansowanych z ich środków) wynagrodzenia – oczywiście w ramach wskazanych limitów. Jednak spowoduje to podwyższenie podstawy opodatkowania PIT (skoro składki społeczne nie będą potrącane i odprowadzane), a jednocześnie – niemożność pomniejszenia zaliczki na PIT o kwotę tzw. małej składki zdrowotnej (bo ta nie wystąpi). Zatrudniający również zyskają – nie będą naliczać i opłacać składek finansowanych przez siebie od części wynagrodzenia wykonawców objętej abolicją.

We wniosku o zwolnienie wykonawca podaje: dane swoje (imię i nazwisko, PESEL, a jeśli go nie nadano – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji) i zleceniodawcy (imię i nazwisko, nazwa skrócona, NIP, a jeśli go nie nadano – PESEL i REGON) oraz własne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków nabycia zwolnienia oraz oświadczenie o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z tych ubezpieczeń. O przekazaniu wniosku niezwłocznie informuje zleceniodawcę. Ten ostatni musi założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Uwaga: składki społeczne objęte abolicją nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Dlatego nie zostaną uwzględnione w podstawie wymiaru np. zasiłków. Jednak wykonawca korzystający ze zwolnienia ze składek (w tym zdrowotnych) i członkowie jego rodziny zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych.

Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości ZUS zawiadamia wykonawcę i zleceniodawcę poprzez ich profile informacyjne o udzielonym zwolnieniu i wysokości podstawy, od której nie należy naliczać składek. Gdy ulga obejmuje część przychodu z umowy cywilnej, od reszty przychodu płatnik ma obowiązek naliczać, potrącić z dochodu zatrudnionego i opłacić składki na ogólnych zasadach. Za miesiące objęte abolicją płatnik musi też przesyłać za pracobiorcę raporty imienne w standardowych terminach, nie wykazując kwot „zwolnionych” składek ani podstawy ich wymiaru.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Badania okresowe

Opieka zdrowotna nad pracownikami w czasie pandemii

Przedłużono zawieszenie obowiązku sporządzania niektórych badań profilaktycznych pracowników oraz umożliwiono przedsiębiorcom poczynienie pewnych oszczędności w tym zakresie.

Wiążące od 16.12.2020 zmiany – wynikające z nowelizacji 9.12.2020 do specustawy (DzU poz. 2255, tzw. tarcza 6.0) – zmierzają do uregulowania opieki profilaktycznej nad pracownikami w trakcie przedłużającej się pandemii.

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?
Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Koronawirus

Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii

Pracodawcy z branż artystycznej, turystycznej, gastronomicznej i innych objętych pomocą antykryzysową mogą już składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy do dyrektora WUP właściwego według miejsca swojej siedziby.

Pomoc tę wprowadza tzw. tarcza 6.0 nazywana branżową, czyli nowelizacja z 9.12.2020 kilku ustaw, w tym o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 2255), która w tym zakresie wchodzi w życie 19.12.2020. Oprócz tego dokonuje ona korekt w dotychczasowym systemie dofinansowań płacowych przysługujących na mocy specustawy.

PIT i CIT

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przedłużone na 2021

Przedsiębiorcy nie zapłacą w przyszłym roku podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Chodzi o podatek należny na podstawie art. 30g updof i art. 24b updop m.in. od właścicieli hoteli, magazynów, centrów handlowych i innych budynków przeznaczonych na wynajem. Zwolnienie, zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24.06.2020.

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

Prawo pracy

Kryzysowe porozumienie ważniejsze od warunków angażu

W ramach porozumienia z reprezentantami pracowników spółka (sieć hurtowni) ograniczyła niektórym pracownikom od września do końca grudnia 2020 wymiar czasu pracy o 20% i wynagrodzenia o 5% (zgodnie z art. 15gb specustawy). Okresowa umowa o pracę pracownicy, którą objęły obniżki, uległa rozwiązaniu z końcem października 2020. Była zatrudniona na pełnym etacie i według umowy dostawała 4500 zł brutto miesięcznej pensji (po obniżce 4275 zł). Zadowolony z niej pracodawca zatrudnił ją na stałe już od listopada, na dotychczasowych warunkach.
Czy w nowym, bezterminowym angażu powinien wskazać tymczasowe warunki pracy i płacy obowiązujące na mocy porozumienia (4/5 etatu, płaca 4275 zł brutto), by potem od 1.01.2021 dokonać jego zmiany? A może należało podać poprzednie zasady zatrudnienia (pełny etat, pensja 4500 zł brutto), zastrzegając, że przez listopad i grudzień obowiązują standardy z porozumienia?

Niższy wymiar etatu i wynagrodzenie pracownicy obowiązują z mocy samego porozumienia zawartego na mocy tzw. specustawy, czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842). Nie trzeba ich wpisywać do umowy o pracę. W konsekwencji w nowej umowie należało podać wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, jakie wiązałyby kobietę, gdyby nie została objęta ograniczonym wymiarem w tym trybie i obniżką pensji.

CIT i PIT

Dopłaty do wynagrodzeń związane ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19 są przychodem pracodawcy

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jest przychodem do opodatkowania. Pensje i składki ZUS pokryte dopłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 9.11.2020 (0114-KDIP2-1.4010.326.2020.1.KS). Chodziło o środki przyznane przez wojewódzki urząd pracy na podstawie art. 15gg ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

Rachunkowość

Inwentaryzacja w czasie pandemii COVID-19 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ryzyko epidemiczne tylko w wyjątkowych przypadkach może uzasadniać odstąpienie od przeprowadzenia spisu z natury i zastosowanie w zamian metody weryfikacji.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów zamieszczonej na stronie internetowej www.gov.pl (zakładka Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19).

ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wznowienie wypłaty od 9.11.2020

Rodzice otrzymają świadczenie należne za okres zamknięcia placówek, do których uczęszcza dziecko do 8 lat lub dziecko starsze z orzeczoną niepełnosprawnością.

Od 9.11.2020 do 29.11.2020 ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem do 8 lat w przypadku:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....