Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym w artykułach „Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii” oraz „Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm”).

Dodatkowe postojowe – tylko raz

 • FP – Fundusz Pracy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • RM – Rada Ministrów
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przysługuje przedsiębiorcom m.in. z branż: sprzedaż detaliczna, gastronomiczna, artystyczna, sportowa, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:

1) są osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub przepisów szczególnych,

2) prowadzili 30.09.2020 przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 kodami określonymi w tabeli,

Kody działalności

Kod Objaśnienie kodu/kodów
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

3) skorzystali już ze świadczenia postojowego na wniosek RSP-D, RSP-DB lub RSP-DK (tzn. otrzymali już co najmniej jedno postojowe),

4) w październiku lub w listopadzie 2020 osiągnęli z DG przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego w takim samym miesiącu 2019,

5) doszło u nich do przestoju w wykonywaniu DG w następstwie COVID-19 i złożyli do ZUS wniosek RSP-DD6 wyłącznie w postaci elektronicznej (przez PUE ZUS bezpośrednio albo za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl) od 30.12.2020 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii (nowy art. 15zs2 specustawy).

Pomoc publiczna

Jednorazowe świadczenie postojowe kwalifikuje się do pomocy publicznej, która nie należy się przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji 31.12.2019 i w dniu zgłoszenia wniosku o postojowe. Dlatego w celu weryfikacji dopuszczalności pomocy publicznej we wniosku trzeba podać również dane nt. swojej sytuacji ekonomicznej.

Od odmownej decyzji ZUS przysługuje skarga do sądu w ciągu miesiąca od doręczenia negatywnej decyzji ZUS, składana za pośrednictwem ZUS.

Turystyka z prawem do dodatkowego świadczenia

Już od 16.12.2020 został rozszerzony krąg przedsiębiorców mogących się starać o 3-krotne dodatkowe świadczenie postojowe na mocy art. 15zs1 specustawy. Przysługuje ono przedsiębiorcy, który:

 • jest osobą fizyczną, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub przepisów szczególnych,
 • złoży do ZUS elektroniczny wniosek RSP-DD najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii,
 • prowadzi w dniu złożenia wniosku przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 kodami: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (organizatorzy turystyki) i 93.11.Z (obiekty sportowe),
 • skorzystał wcześniej ze świadczenia postojowego,
 • uzyskał w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku przychód z DG niższy co najmniej o 75% w stosunku do osiągniętego w tym samym miesiącu 2019.

Wnioski o oba rodzaje świadczeń postojowych zawierają m.in. dane uprawnionego (imię i nazwisko, NIP, a jeśli nie został nadany, to PESEL i REGON, nazwę skróconą), rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany tu instrument płatniczy, inne niezbędne dane, podpis, a ponadto są opatrzone założonymi pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów nabycia postojowego.

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020), a dla osoby prowadzącej DG opodatkowaną w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – 1300 zł (50% tej podstawy).

Dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 i art. 15zs2 specustawy, są wolne od PIT na podstawie art. 52m updof.

Możliwość rozszerzenia uprawnień

Rząd zyskał większe uprawnienia co do uregulowania w akcie wykonawczym prawa do kolejnego świadczenia postojowego z art. 15zq. Zgodnie ze zmodyfikowanym art. 15zt specustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 RM może w rozporządzeniu przyznać jego ponowną wypłatę wszystkim albo niektórym osobom, mając na względzie czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, skutki nimi wywołane, wynikające z nich ograniczenia w prowadzeniu DG oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte ich konsekwencjami. Ma też prawo określić wielokrotność przysługującego świadczenia postojowego, inne warunki jego nabywania oraz kody, jakimi przeważająca DG była oznaczona według PKD 2007 (w dniu przypadającym nie wcześniej niż 3 mies. przed dniem wejścia rozporządzenia w życie).

„Mikropożyczka” na bis

Na jednorazową dotację ze środków FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG w kwocie do 5000 zł ma szansę przedsiębiorca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) ma status mikro- lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Pp,

b) 30.09.2020 prowadził – na podstawie wpisu do rejestru REGON z tego dnia – przeważającą DG oznaczoną zgodnie z PKD 2007 kodami określonymi w tabeli powyżej oraz 30.09.2020 nie korzystał z zawieszenia działalności,

c) w październiku albo w listopadzie 2020 osiągnął z DG przychód (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy co najmniej o 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019,

d) złożył elektroniczny wniosek (PSZ-DBDG) łącznie z oświadczeniami na potwierdzenie realizacji warunków nabycia dotacji, za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl – do PUP właściwego dla swojej siedziby, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora i najpóźniej do 31.01.2021 (nowy art. 15zze4 specustawy); wnioski papierowe nie będą rozpatrywane.

Jeśli przedsiębiorca spełni wymagania, starosta (w jego imieniu dyrektor PUP) zawiera z nim umowę o udzielenie dotacji.

Uwaga: dotacja nie stanowi dla beneficjenta przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop (art. 15zee4 ust. 14 specustawy).

Beneficjent musi wykonywać DG przez 3 mies. od daty otrzymania dotacji pod rygorem jej zwrotu w ciągu 12 mies. (chyba że RM przedłuży w rozporządzeniu okres spłaty). Ponadto ma on obowiązek zwrotu wsparcia w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania, jeżeli:

 • wydatkował je niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożył oświadczenie sprzeczne ze stanem faktycznym lub nie spełniał innego warunku uzyskania dotacji,
 • nie poddał się kontroli starosty (ten ma prawo ją sprawować w ciągu 3 lat od udzielenia dotacji).

Spadkobiercy uprawnionego przedsiębiorcy, który zmarł w ciągu 3 mies. od uzyskania dotacji, nie muszą jej zwracać. Nie stanowi też ona dla nich przychodu podatkowego (art. 15zee4 ust. 13 w zw. z ust. 15 specustawy).

Środki z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, również po ich ulokowaniu na rachunku bankowym.

W celu przeciwdziałania COVID-19 RM może w rozporządzeniu zezwolić starostom na udzielanie dotacji wszystkim bądź niektórym podmiotom, którzy już ją otrzymali, bądź innym mikro- albo małym przedsiębiorcom. Może w tym trybie ustalić krąg przedsiębiorców wyłączonych spod zakresu pomocy poprzez określenie innych: warunków obniżenia przychodu z DG, okresu porównawczego i kodów, którymi była opatrzona według PKD 2007 przeważająca działalność na wskazany dzień, przypadający nie wcześniej niż 3 mies. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. W rozporządzeniu RM ma także prawo zmienić treść wymaganych oświadczeń oraz wyznaczyć inny termin na składanie wniosków.

Uwaga: dotacja stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (DzUrz UE C 91 I/1 z 20.03.2020).

Poprawki do „starej pomocy”

Wypłacane dotychczas przez starostę ze środków FP dofinansowania kosztów prowadzenia DG oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców były obwarowane wymogiem wykonywania działalności – w pierwszym przypadku przez dotowany okres (maksymalnie przez 3 mies.), a w drugim – przez 3 mies. od udzielenia pożyczki. W tarczy 6.0 wskazano, że jeżeli przedsiębiorca umrze w tym okresie, to jego spadkobiercy nie muszą spłacać dofinansowania, a mikropożyczka ulega umorzeniu (nowy ust. 7a art. 15zzc i art. 15zzd specustawy). Jeśli spadkobierca spłacił już całość lub część dofinansowania/pożyczki, podlegają one zwrotowi na wniosek złożony do starosty, w ciągu 30 dni od doręczenia wniosku (nowe art. 31zzo i art. 31zzp specustawy).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Badania okresowe

Opieka zdrowotna nad pracownikami w czasie pandemii

Przedłużono zawieszenie obowiązku sporządzania niektórych badań profilaktycznych pracowników oraz umożliwiono przedsiębiorcom poczynienie pewnych oszczędności w tym zakresie.

Wiążące od 16.12.2020 zmiany – wynikające z nowelizacji 9.12.2020 do specustawy (DzU poz. 2255, tzw. tarcza 6.0) – zmierzają do uregulowania opieki profilaktycznej nad pracownikami w trakcie przedłużającej się pandemii.

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?
Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – na jakie wsparcie mogą liczyć zleceniobiorcy i inni wykonawcy cywilnoprawni

Jednorazowe postojowe i 4-miesięczna abolicja składek ZUS to pomoc dla wykonawców utrzymujących się m.in. z działalności artystycznej czy architektonicznej.

Opisaną pomoc tarcza 6.0 (najnowsza nowelizacja specustawy z 9.12.2020, DzU poz. 2255) adresuje do osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło, zlecenia oraz innej nienazwanej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, osiągających ze wskazanych umów przychody z tytułu:

Koronawirus

Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii

Pracodawcy z branż artystycznej, turystycznej, gastronomicznej i innych objętych pomocą antykryzysową mogą już składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy do dyrektora WUP właściwego według miejsca swojej siedziby.

Pomoc tę wprowadza tzw. tarcza 6.0 nazywana branżową, czyli nowelizacja z 9.12.2020 kilku ustaw, w tym o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 2255), która w tym zakresie wchodzi w życie 19.12.2020. Oprócz tego dokonuje ona korekt w dotychczasowym systemie dofinansowań płacowych przysługujących na mocy specustawy.

PIT i CIT

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przedłużone na 2021

Przedsiębiorcy nie zapłacą w przyszłym roku podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego) – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Chodzi o podatek należny na podstawie art. 30g updof i art. 24b updop m.in. od właścicieli hoteli, magazynów, centrów handlowych i innych budynków przeznaczonych na wynajem. Zwolnienie, zapisane w art. 52pa updof i art. 38ha updop w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa, wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24.06.2020.

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

Prawo pracy

Kryzysowe porozumienie ważniejsze od warunków angażu

W ramach porozumienia z reprezentantami pracowników spółka (sieć hurtowni) ograniczyła niektórym pracownikom od września do końca grudnia 2020 wymiar czasu pracy o 20% i wynagrodzenia o 5% (zgodnie z art. 15gb specustawy). Okresowa umowa o pracę pracownicy, którą objęły obniżki, uległa rozwiązaniu z końcem października 2020. Była zatrudniona na pełnym etacie i według umowy dostawała 4500 zł brutto miesięcznej pensji (po obniżce 4275 zł). Zadowolony z niej pracodawca zatrudnił ją na stałe już od listopada, na dotychczasowych warunkach.
Czy w nowym, bezterminowym angażu powinien wskazać tymczasowe warunki pracy i płacy obowiązujące na mocy porozumienia (4/5 etatu, płaca 4275 zł brutto), by potem od 1.01.2021 dokonać jego zmiany? A może należało podać poprzednie zasady zatrudnienia (pełny etat, pensja 4500 zł brutto), zastrzegając, że przez listopad i grudzień obowiązują standardy z porozumienia?

Niższy wymiar etatu i wynagrodzenie pracownicy obowiązują z mocy samego porozumienia zawartego na mocy tzw. specustawy, czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842). Nie trzeba ich wpisywać do umowy o pracę. W konsekwencji w nowej umowie należało podać wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, jakie wiązałyby kobietę, gdyby nie została objęta ograniczonym wymiarem w tym trybie i obniżką pensji.

CIT i PIT

Dopłaty do wynagrodzeń związane ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19 są przychodem pracodawcy

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jest przychodem do opodatkowania. Pensje i składki ZUS pokryte dopłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 9.11.2020 (0114-KDIP2-1.4010.326.2020.1.KS). Chodziło o środki przyznane przez wojewódzki urząd pracy na podstawie art. 15gg ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

Rachunkowość

Inwentaryzacja w czasie pandemii COVID-19 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ryzyko epidemiczne tylko w wyjątkowych przypadkach może uzasadniać odstąpienie od przeprowadzenia spisu z natury i zastosowanie w zamian metody weryfikacji.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów zamieszczonej na stronie internetowej www.gov.pl (zakładka Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19).

ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wznowienie wypłaty od 9.11.2020

Rodzice otrzymają świadczenie należne za okres zamknięcia placówek, do których uczęszcza dziecko do 8 lat lub dziecko starsze z orzeczoną niepełnosprawnością.

Od 9.11.2020 do 29.11.2020 ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem do 8 lat w przypadku:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....