Świadczenia i koszty pracownicze w 2018

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od nowego roku wzrastają limity zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia oraz aż dwukrotnie roczny pułap kosztów twórczych.

Zmiany są efektem nowelizacji z 27.10.2017 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2175). Nowe regulacje mają zastosowanie do dochodów, uzyskanych począwszy od 1.01.2018 (art. 4 nowelizacji).

 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zapomogi od pracodawcy i związków zawodowych

Od tej daty zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – ze środków zfśs, funduszu socjalnego, funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – będą w całości wolne od PIT. Jeśli zaś zostaną wypłacone przez pracodawcę z innych źródeł (np. ze środków obrotowych firmy), ulga wzrasta do 6000 zł w roku kalendarzowym na jednego beneficjenta.

Dotąd zapomogi takie były wolne od PIT do kwoty 2280 zł rocznie na osobę, bez względu na źródło ich finansowania.

W 2018 wzrośnie też (z 638 zł) do 1000 zł w skali roku kalendarzowego limit zwolnienia od PIT dla zapomóg (innych niż ww. wskazane) wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownikowi należącemu do tej struktury.

Świadczenia dla byłych pracowników i ich rodzin

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy bądź spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, będą zwolnione od PIT do kwoty 3000 zł w roku kalendarzowym na jedną osobę (dotąd do kwoty 2280 zł).

Limit zwolnienia od PIT świadczeń wypłaconych na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów także wzrośnie do kwoty nieprzekraczającej w roku kalendarzowym 3000 zł (dotychczas 2280 zł).

Świadczenia socjalne i wypoczynkowe

Od 2018 świadczenia rzeczowe i pieniężne sfinansowane z zfśs lub funduszy związków zawodowych będą wolne od PIT do kwoty 1000 zł na jednego pracownika w roku kalendarzowym. Dotychczas limit wynosił do 380 zł rocznie na pracownika. Do rzeczowych świadczeń nadal nie będą zaliczane bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi – są one w pełni opodatkowane.

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonych z nauką, pobytów na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu) pokryte z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra nadal będą wolne od PIT – niezależnie od ich wysokości.

Ponadto znacznie wzrośnie (z 760 zł) do 2000 zł rocznie w roku kalendarzowym limit zwolnienia od PIT dla takich dopłat finansowanych z innych źródeł, np. ze środków obrotowych pracodawcy czy zleceniodawcy.

Dofinansowanie opieki nad dziećmi

Świadczenia otrzymane z zfśs, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach, nadal będą w całości nieopodatkowane.

Jeśli po 31.12.2017 dziecko pracownika będzie bezpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystać z zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola utrzymywanego z innych źródeł niż zfśs bądź pracodawca sfinansuje (w całości lub części) ze środków innych niż zfśs jego pobyt w zewnętrznej placówce albo objęcie go opieką dziennego opiekuna, świadczenie to podlegać będzie zwolnieniu od PIT do wysokości 1000 zł miesięcznie na każde dziecko. Dotąd zwolnienie to przysługiwało w różnej wysokości w zależności od rodzaju świadczenia:

 • 400 zł miesięcznie na każde dziecko – z tytułu objęcia go opieką dziennego opiekuna lub z tytułu jego uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego,
 • 200 zł miesięcznie na każde dziecko – z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola.

Wyższe koszty u pracodawcy

Konsekwencją podniesienia limitu ulgi w PIT jest zwiększenie od 2018 limitu wydatków na dofinansowanie opieki nad dziećmi pracowników (pokrytych z innych źródeł niż zfśs), które pracodawca może uwzględnić w swoich kosztach uzyskania przychodów (zmiana art. 22 ust. 1p pkt 2 updof i art. 15 ust. 1za pkt 2 updop). Zarówno w przypadku wydatków na prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, jak i finansujących objęcie dziecka pracownika opieką dziennego opiekuna lub jego uczęszczanie do zewnętrznego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, limit ten wyniesie 1000 zł miesięcznie na każde dziecko.

Dotąd było to odpowiednio 400 zł (wydatki na dziennego opiekuna, żłobek i klub dziecięcy) i 200 zł (wydatki na przedszkole).

Nadal obowiązuje zasada, że w przypadku zwrotu wydatków na rzecz pracownika, do kosztów podatkowych (w 2018 w ramach limitu 1000 zł) pracodawca może zaliczyć wyłącznie kwotę nieprzekraczającą wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika.

Koszty pracownicze bez zmian

Mimo zapowiedzi wzrostu zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2018 pozostaną na dotychczasowym poziomie, wynosząc:

 • 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł – gdy pracownik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • łącznie nie więcej niż 2002,05 zł za rok podatkowy – gdy pracownik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę,
 • łącznie nie więcej niż 2502,56 zł za rok podatkowy – gdy pracownik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę.
Rodzaj świadczenia Limit zwolnienia
do końca 2017 od 1.01.2018
zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – z zfśs, funduszu socjalnego, funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 21 ust. 1 pkt 26 updof) 2280 zł w roku kalendarzowym na jednego beneficjenta wolne w całości
zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – z innych źródeł niż ww. (art. 21 ust. 1 pkt 26 updof) 6000 zł rocznie na jednego beneficjenta
inne zapomogi niż ww. wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikowi należącemu do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a updof) 638 zł rocznie na jednego pracownika 1000 zł rocznie na jednego pracownika
świadczenia rzeczowe i pieniężne z zfśs lub funduszy związków zawodowych; świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof) 380 zł rocznie na jednego pracownika 1000 zł rocznie na jednego pracownika
dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 lat – z zfśs, funduszu socjalnego lub przyznane zgodnie z przepisami wydanymi przez właściwego ministra wolne w całości
dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 lat – z innych źródeł niż ww. (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof) 760 zł rocznie na jednego beneficjenta 2000 zł rocznie na jednego beneficjenta
świadczenia z zfśs związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach (art. 21 ust. 1 pkt 67a updof) wolne w całości
świadczenia z innych źródeł niż zfśs otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego (art. 21 ust. 1 pkt 67b updof) 400 zł miesięcznie na każde dziecko 1000 zł miesięcznie na każde dziecko
świadczenia z innych źródeł niż zfśs otrzymane od pracodawcy z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola (art. 21 ust. 1 pkt 67b updof) 200 zł miesięcznie na każde dziecko
świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy bądź spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof) 2280 zł rocznie na jednego beneficjenta 3000 zł rocznie na jednego beneficjenta
świadczenia wypłacone na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów (art. 21 ust. 1 pkt 92 updof) 2280 zł rocznie na jednego beneficjenta 3000 zł rocznie na jednego beneficjenta

Koszty twórcze

Od 1.01.2018 dwukrotnie wzrośnie kwotowy limit tzw. kosztów twórczych, obejmujących koszty z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
 • Wydatki te są podwójnie limitowane. Obowiązuje limit:
 • procentowy – w wysokości 50% przychodów (z tym, że koszty z ostatniej z ww. pozycji oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód); taki sam limit procentowy będzie obowiązywał też w 2018,
 • kwotowy – wynoszący rocznie łącznie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej; od 1.01.2018 limit ten wzrośnie do kwoty stanowiącej górną granicę przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł.

Jednocześnie od 1.01.2018 updof wskazuje, że koszty z racji korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych albo z racji rozporządzenia przez nich tymi prawami (nowy art. 22 ust. 9b updof) stosuje się wyłącznie do przychodów osiąganych z tytułu działalności:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
 • publicystycznej.

Progresywna kwota wolna i pobór zaliczki na PIT

Zasady poboru przez płatników zaliczek na PIT od wynagrodzeń będą w 2018 identyczne jak dotychczas. Co prawda wzrośnie tzw. kwota wolna od podatku (a w konsekwencji zajdą zmiany w kwotach zmniejszających podatek, patrz ramka poniżej), ale nie zmieni to nic w comiesięcznym ustalaniu i odprowadzaniu zaliczek od dochodów pracowników. Nadal bowiem zgodnie z art. 27 ust. 1b updof od pracowników, których dochody:

 • nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł) – kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie 556,02 zł rocznie (miesięcznie 46,33 zł),
 • przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (85 528 zł) – zaliczki nie będzie się pomniejszać o kwotę zmniejszającą podatek.

Skala podatkowa na 2018 też pozostaje bez zmian.

Wysokość kwoty zmniejszającej PIT w 2018

Podstawa obliczenia podatku (rocznie) Kwota zmniejszająca podatek
do 8000 zł 1440 zł
od 8001 do 13 000 zł 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną wg wzoru:
883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł)
5000 zł
od 13 001 do 85 528 zł 556,02 zł
od 85 529 do 127 000 zł 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną wg wzoru:
556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)
41 472 zł
od 127 001 zł 0 zł
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Kryterium przyznania świadczeń z funduszu socjalnego musi być socjalne

Magdalena Januszewska
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w spółce przewiduje, że do nabycia prawa do nich konieczny jest minimalny zakładowy staż pracy 6 mies.
Czy pracodawca może uzależnić wypłatę świadczeń socjalnych od okresu zatrudnienia w danej firmie?

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Świadczenia pracownicze

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska
Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.

Czy przy rocznej umowie zlecenia od miesięcznych wypłat do 200 zł trzeba pobrać zryczałtowany PIT

Krzysztof Hałub
Spółka zawarła z kilkoma osobami (niebędącymi jej pracownikami) umowy zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, w których określono miesięczną kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Płatność z tych umów następuje co miesiąc. Umowy nie podlegają oskładkowaniu.
Czy spółka słusznie pobiera zryczałtowany PIT, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów?

Fundusz socjalny

Przeliczenie odpisów na zfśs i dopłata różnicy do końca października 2019

Jadwiga Sztabińska
Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Na okres od 1.08.2019 do 31.12.2019 podwyższono podstawę odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W efekcie trzeba na nowo ustalić wartość wpłat na rachunek zfśs i do 31.10.2019 przelać brakującą kwotę (w stosunku do już wpłaconej).

Podwyższenie ustawowej podstawy odpisów i zwiększeń nastąpiło na mocy art. 2 ustawy z 11.09.2019 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?

Przyznaną zleceniobiorcy zapomogę losową trzeba zakwalifikować jako pochodzącą ze środków obrotowych pracodawcy. Limit kwotowy „zerowego PIT” należy obniżyć z jej tytułu o 9 tys. zł.

Jeśli regulamin socjalny nie określa, że zleceniobiorcy są uprawnieni do występowania o wsparcie z zfśs, to nie mają oni prawa do otrzymania takiego wsparcia. Nie może tego zmienić decyzja komisji socjalnej – wymagana byłaby zmiana regulaminu zfśs. Wypłaconej zleceniobiorcy zapomogi losowej nie można więc uznać za świadczenie pochodzące z funduszu, tylko ze środków obrotowych pracodawcy.


Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?

Nową ulgą (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof) objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe. Od zasiłku chorobowego należy pobrać zaliczkę na PIT na ogólnych zasadach.

„Zerowy PIT” to wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie dotyczy przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 updof, tj. osiągniętych ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia.


Prawo pracy

Korekta systemu kształcenia zawodowego młodocianych

Renata Majewska
Od 1.09.2019 przestarzałą terminologię rozporządzenia RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zastąpiono nowymi pojęciami: klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, centrum kształcenia zawodowego i egzamin zawodowy.

Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapewnienie wyżywienia w czasie podróży służbowej a przychody pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. nie wypłaca diet pracownikom odbywającym zagraniczne podróże służbowe, lecz zapewnia im na swój koszt całodzienne wyżywienie. Kupując posiłki za granicą, pracownicy biorą fakturę na pracodawcę. Zwracane im wydatki odpowiadają kwotom z przedstawionych faktur, jednak często przekraczają wartość diet określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie ponad kwoty diet wynikających z powyższego rozporządzenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na PIT?

Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Niskooprocentowana pożyczka udzielona przez pracodawcę – czy stanowi przychód pracownika

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną. Zamierza udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek na dowolny cel, na jednolitych zasadach określonych w ustalonym przez nią regulaminie. Pożyczane pieniądze będą pochodzić ze środków obrotowych firmy. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki (nie planuje ona udzielania innych pożyczek).
Czy u pracownika, który wziął pożyczkę, powstanie przychód w wysokości różnicy między oprocentowaniem rynkowym (stosowanym przez banki) a oprocentowaniem przyjętym przez spółkę i czy w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT?

Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Refundacje i minimalna płaca młodocianych – w górę od czerwca

Renata Majewska
Od 1.06.2019 pracodawcy otrzymają wyższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wyższe będzie też minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników.

Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?

Świadczenia pracownicze

Korekta nienależnej składki zdrowotnej bez wpływu na PIT-11

Aleksander Woźniak
Firma zawarła w 2017 umowę ze zleceniobiorcą, który – jak poinformował – wykonywał już zlecenie u innego podmiotu i uzyskiwał tam dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego firma odprowadziła za niego do ZUS tylko składkę zdrowotną. W 2019 ZUS poinformował ją o obowiązku korekty, bo – jak się okazało – zleceniobiorca był studentem. To oznacza, że zaliczka na PIT została w 2017 niesłusznie pomniejszona o składkę zdrowotną.
Czy po korekcie składki firma powinna dopłacić podatek za 2017 i skorygować PIT-11 wystawiony zleceniobiorcy za ten rok, czy też dopłatę podatku należy ująć w PIT-11 za 2019?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Świadczenia pracownicze

Imienne karty rabatowe dla pracowników – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
Spółka zajmuje się handlem detalicznym. Utworzyła program rabatowy skierowany do szerokiego kręgu osób, obejmującego osoby trzecie i pracowników spółki. Polega on na przyznaniu 15% rabatu na zakup towarów w sklepach spółki po okazaniu w momencie zakupu imiennej karty rabatowej, wystawionej na osobę trzecią lub pracownika.
Czy w związku z tym u pracowników powstaje przychód opodatkowany PIT, a na spółce ciążą obowiązki płatnika tego podatku?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Nie każda nagroda zwiększy wynagrodzenie i zasiłek przysługujące za czas choroby

Magdalena Januszewska
W firmie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym przewidziano przyznawanie nagród pieniężnych za wzorowe wykonywanie zadań pracowniczych. Nie ma żadnych innych kryteriów. O przyznaniu nagrody decyduje pracodawca na wniosek kierownika, przy czym nie można nagrodzić pracownika częściej niż raz na kwartał. W regulaminie wynagradzania zapisano także, że nagroda nie jest stałym składnikiem wynagrodzenia, a pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie.
Czy te nagrody należy wliczać w podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....