Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców mogą mieć różne skutki podatkowe

Aleksander Woźniak

W wielu przepisach – również antykryzysowych – zleceniobiorcy są traktowani na równi z pracownikami. Nie zawsze natomiast skutki zatrudnienia tych osób są identycznie interpretowane przez organy podatkowe. Dotyczy to zarówno kosztów uzyskania przychodów, jak i podstawy opodatkowania VAT.
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Kp reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (art. 1). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). Niektóre ustawy pozwalają jednak traktować zleceniobiorców na równi z pracownikami, uznając jednych i drugich za osoby wykonujące pracę zarobkową (np. ustawa o związkach zawodowych).

Także inne regulacje, nieustawowe (np. regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”) określają mianem pracownika również osoby współpracujące, niezależnie od formy prawnej tej współpracy, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub o dzieło.

W prawie podatkowym, zwłaszcza w updof, istnieje wyraźne rozróżnienie na pracownika i osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną (zlecenie lub o dzieło). Przykładem są przepisy o źródłach przychodów (art. 12 i art. 13 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 updof) oraz o zwolnieniu z opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika i podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a i b updof).

Tam, gdzie nie ma takiego wyraźnego rozróżnienia, organy podatkowe dokonują wykładni przepisów. Czasem prowadzi ona do zrównania podatkowych skutków zatrudnienia pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła i samozatrudnionych. Jednak nie jest to regułą.

Przykładem wykładni uzależniającej skutki podatkowe od formy zatrudnienia są przepisy dotyczące działalności socjalnej.

Brak przychodu

Skutki nieodpłatnych świadczeń są co do zasady jednakowo interpretowane w kwestii przychodu osób je otrzymujących. Wyznacznikiem są wskazówki udzielone przez TK w wyroku z 8.07.2014 (K 7/13). Trybunał orzekł, że za przychód mogą być uznane świadczenia, które:

 • po pierwsze – zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • po drugie – zostały spełnione w jego (a nie pracodawcy) interesie i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • po trzecie – korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Co prawda TK odniósł się w wyroku do przychodu pracownika, ale – jak stwierdziła KIS w interpretacji z 25.04.2019 (0114-KDIP3-2.4011.3.2019.8.JG1) – może to stanowić wskazówkę również przy ustalaniu ew. przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla osób niebędących pracownikami.

Dlatego, przykładowo, udział w firmowych spotkaniach integracyjnych (…) nie będzie generować przychodu ani u pracowników, ani u współpracowników – potwierdziła KIS w interpretacji z 29.08.2018 (0115-KDIT2-2.4011.283.2018.1.BK). Przychodem z nieodpłatnych świadczeń będą natomiast zapewnione przez pracodawcę: mieszkanie służbowe, bilet miesięczny, pakiet ubezpieczenia zdrowotnego, dowóz do pracy. Co prawda TK uznał je za element wynagrodzenia za pracę, ale taki sam będzie skutek przyznania tych świadczeń osobom angażowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podatkowe skutki mogą się natomiast różnić – w zależności od formy zatrudnienia – u podmiotu, który udziela nieodpłatnych świadczeń.

Posiłki i napoje

Według organów podatkowych te same artykuły spożywcze, których zakup jest podatkowym kosztem, gdy są one oferowane pracownikom, nie mogą być kosztem uzyskania przychodów, jeżeli są udostępniane osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych lub stałym współpracownikom świadczącym usługi w ramach działalności gospodarczej.

Zapewnienie posiłków w trakcie dnia pracy, podczas spotkań szkoleniowych, targów, spotkań integracyjnych dla osób, które nie są pracownikami spółki, nie ma wpływu na wykonanie umowy łączącej spółkę z tymi osobami, co w konsekwencji powoduje, że nie została spełniona podstawowa przesłanka uznania takiego wydatku za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, uznała KIS w interpretacji z 30.04.2020 (0114-KDIP2-1.4010.37.2020.4.KS).

Identyczny wniosek płynie z interpretacji KIS z 17.04.2020 (0111-KDIB1-3.4010.24.2020.1.IM). Dotyczyła ona spółki zatrudniającej wysoko wykwalifikowanych informatyków – część na umowy o pracę, a część na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednym i drugim spółka oferuje wysokie wynagrodzenia i atrakcyjny system premiowania oraz zapewnia odpowiednie warunki pracy, m.in. udostępnia im bezpłatnie: wodę, kawę, herbatę, mleko, cukier, soki, napoje gazowane (w tym energetyczne), pieczywo, sery, wędliny, masło, dżemy, jogurty, słodycze, owoce, warzywa, paluszki, płatki śniadaniowe, kanapki gotowe lub wykonane z zakupionych produktów spożywczych.

Produkty te stanowią wyposażenie firmowej kuchni i są ogólnodostępne dla pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Spółka finansuje ww. zakupy ze środków obrotowych. Nie ma tu więc zastosowania wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów dla wydatków finansowanych z zfśs (art. 16 ust. 1 pkt 45 updop).

Mimo to, odnosząc się do kwestii udostępnienia tych produktów i napojów wykonawcom cywilnoprawnym, KIS stwierdziła, że nie może to być koszt podatkowy.

Nie uznała tego wprawdzie za reprezentację, która jest wprost wyłączona z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Przyznała bowiem, że to, co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację, do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie, ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej.

Stwierdziła jednak, że oferowanie bezpłatnego poczęstunku osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów ani zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Jest koszt, nie ma odliczenia VAT

Na marginesie: należy zauważyć, że w interpretacji z 17.04.2020 KIS nie zakwestionowała możliwości odliczenia od przychodu wydatków na zakup słodyczy, owoców i paluszków, o ile artykuły te są udostępniane pracownikom.

Te same wydatki są natomiast powodem odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego. W interpretacji z 9.03.2020 (0111-KDIB3-1.4012.806.2019.2.AB) KIS stwierdziła, że udostępnienie pracownikom w pomieszczeniu socjalnym takich artykułów spożywczych, jak owoce, ciasta, ciastka, cukierki ma na celu zaspokojenie prywatnych potrzeb tych osób. Nie ma więc związku z opodatkowaną działalnością pracodawcy.

Co innego, gdy pracownikom są udostępniane kawa, herbata czy mleko. To – zdaniem KIS – ma pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponieważ do zapewnienia pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów zobowiązuje pracodawcę rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 nr 169 poz. 1650). Nie jest to zatem przekazanie na cele osobiste, tylko służy „prawidłowemu funkcjonowaniu firmy”.

Interpretacja z 9.03.2020 nie dotyczyła osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, lecz zapewne organ odmówiłby prawa do odliczenia podatku naliczonego zarówno przy zakupie owoców, ciasta, ciastek, cukierków, jak i kawy, herbaty, mleka – ze względu na brak prawnego obowiązku bezpłatnego udostępnienia tym osobom takich produktów i napojów. Byłoby to uznane za zaspokajanie prywatnych potrzeb zleceniobiorców, wykonawców dzieła i samozatrudnionych, niezależnie od tego, czy dotyczyłoby ciastek i cukierków, czy kawy i herbaty.

Imprezy integracyjne

W zależności od formy zatrudnienia organy podatkowe różnicują również skutki podatkowe kosztów imprez integracyjnych. Jeżeli w firmowej imprezie biorą udział również osoby współpracujące na umowę zlecenia lub o dzieło, to wydatki na jej organizację są kosztem podatkowym tylko w części przypadającej na pracowników i członków ich rodzin.

O ile uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej nie jest związane z wykonywaniem czynności służbowych, przewidzianych umową o pracę, jak również o ile nie stanowi formy ekwiwalentu za wynagrodzenie (np. z uwagi na atrakcyjność miejsca organizacji imprezy), wydatki związane z uczestnictwem pracownika w takiej imprezie mogą stanowić – co do zasady – koszt uzyskania przychodu. Jeśli więc charakter spotkania uwzględnia budowanie pozytywnych relacji między samymi pracownikami lub między pracodawcą a pracownikami w sposób mogący faktycznie przyczynić się do zwiększenia przychodów podatnika bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła jego przychodów, to wydatek taki można uznać za koszt uzyskania przychodów – stwierdziła KIS w interpretacji z 30.04.2020 (0114-KDIP2-1.4010.37.2020.4.KS).

W innej interpretacji – z 8.11.2019 (0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD) – KIS zaakceptowała również odliczenie od przychodów wydatków na udział w spotkaniu integracyjnym członków rodzin pracowników. Udział rodzin pracowników w imprezie firmowej ma wpływ na wytworzenie bardziej swobodnej atmosfery i zadowolenia pracowników oraz buduje w nich poczucie akceptacji przyjętych wartości społecznych, co z kolei wpływa na większą motywację do pracy oraz głębszą i silniejszą integrację zespołu – stwierdziła.

KIS potwierdziła to również w interpretacjach z 8.11.2019 (0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD) i 19.09.2019 (0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD).

Zasadniczo natomiast KIS nie zgadza się na rozliczanie w kosztach podatkowych wydatków na udział w spotkaniach integracyjnych wykonawców cywilnoprawnych. Z dwóch powodów. Po pierwsze wydatki na organizację spotkań firmowych w części przypadającej na podwykonawców współpracujących ze spółką na umowę zlecenia oraz ich rodziny nie mogą być takimi kosztami, ponieważ spółkę łączą z tymi osobami powiązania biznesowe. Dlatego też nie można uznać, że uczestnictwo w spotkaniach firmowych (jako w spotkaniu integracyjnym) ww. osób wpłynie na zwiększenie przychodów wnioskodawcy bądź zabezpieczenie ich źródła – uznała KIS w interpretacji z 19.09.2019 (0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD).

Po drugie – stwierdziła – w tym zakresie są to wydatki o charakterze reprezentacyjnym: Umowa cywilnoprawna zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego. Tym samym wydatki poniesione przez wnioskodawcę na organizację spotkań firmowych w zakresie dotyczącym podwykonawców spółki, współpracujących ze spółką na podstawie umów zlecenia w ramach B2B oraz rodzin ww. podwykonawców współpracujących ze spółką, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

Taki sam wniosek płynie z interpretacji KIS z 4.07.2019 (0111-KDIB1-2.4010.183.2019.2.PH) i 9.01.2018 (0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS).

Wcześniej stanowisko KIS w tej kwestii nie było tak profiskalne. Zgadzała się na rozliczanie w kosztach całości wydatków na spotkania integracyjne, uznając, że służą integracji całego zespołu, a więc zarówno pracowników, jak i wykonawców cywilnoprawnych. Taki pogląd został wyrażony m.in. w interpretacjach KIS z 1.09.2017 (0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1), IS w Warszawie z 17.01.2017 (1462-IPPB5.4510.957.2016.2.BC) oraz IS w Katowicach z 11.01.2017 (2461-IBPB-1-3.4510.1050.2016.1.KB) i 30.06.2015 (IBPBI/2/4510-377/15/PC).

Bezpłatne zakwaterowanie

Coraz liczniejsze wyroki sądów administracyjnych potwierdzają, że wartość bezpłatnego zakwaterowania jest przychodem nie tylko pracowników, lecz także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zasadą – jak stwierdził NSA w wyroku z 28.01.2020 (II FSK 488/18) – powinno być, że zleceniobiorca w razie przyjęcia odpłatności zlecenia za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie (świadczenie pieniężne), a nieodpłatne świadczenia stanowią wyjątek od tej zasady, uzasadniony m.in. względami praktycznymi, np. ze względu na ulgi przy grupowym zakwaterowaniu czy organizacji grupowego przewozu. Jednak nawet jeśli ze względów praktycznych bądź konkurencji na rynku zleceniodawca udziela nieodpłatnych świadczeń zleceniobiorcom w postaci nieodpłatnego zakwaterowania czy dowozu do miejsca wykonywania pracy, to nadal – według sądu – jest to zapłata za pracę.

Tak samo NSA orzekł w wyrokach z 18.10.2019 (II FSK 3659/17), 13.08.2019 (II FSK 2724/17 i II FSK 2904/17), 13.11.2018 (II FSK 3247/16 i II FSK 3248/16).

Nie wiadomo natomiast, jak sądy odniosą się do tego, czy zleceniobiorcy mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 19 updof. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 14 updof, zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4.

Przepisy te wprost odnoszą się do zakwaterowania pracowników. A co z bezpłatnym zakwaterowaniem osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?

Jak dotąd sądy nie wypowiadały się w tej kwestii. Stanowisko organów jest takie, że art. 21 ust. 1 pkt 19 updof nie ma zastosowania do zleceniobiorców, a wyłącznie do pracowników. Taki pogląd wyraziła KIS w sprawie rozpatrzonej przez WSA w Poznaniu 14.06.2018 (I SA/Po 352/18). Wyrok uchyla wprawdzie tę interpretację, ale z innego powodu – sąd nie zgodził się z organem, że bezpłatne zakwaterowanie jest w ogóle przychodem u zleceniobiorcy. Wyrok ten jest nieprawomocny i, zważywszy na aktualne orzecznictwo NSA, może zostać uchylony przez sąd kasacyjny.

Czynności częściowo odpłatne a VAT

Zróżnicowane podejście do podatkowych skutków świadczeń socjalnych – w zależności od tego, komu są oferowane – widać też na przykładzie kart MultiSport przekazywanych za częściową odpłatnością pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Takie przekazanie podlega VAT, ponieważ – jak stwierdziła KIS w interpretacji z 30.12.2019 (0114-KDIP1-1.4012.603.2019.1.IZ) – w świetle przepisów o VAT nie ma czynności częściowo odpłatnych. Czynność może być albo nieodpłatna, albo odpłatna, nawet gdy jest wykonywana „po kosztach” bądź poniżej tych kosztów. Różnica polega natomiast na tym, kto za nią płaci. Jeżeli pracodawca odsprzedaje pracownikom świadczenia (np. karty MultiSport) po cenach niższych niż rynkowe, to ma tu zastosowanie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten zapobiega unikaniu opodatkowania, gdy w grę wchodzą powiązania wynikające m.in. ze stosunku pracy. W takiej sytuacji podstawą opodatkowania jest cena rynkowa (czyli cena na fakturze lub w umowie zawartej przez pracodawcę z dostawcą usług MultiSport), a nie kwota faktycznie ponoszona przez pracowników.

Art. 32 ust. 1 nie ma natomiast zastosowania w relacji między zlecającym a wykonującym zlecenie. Jeśli więc karty są udostępnianie zleceniobiorcom i samozatrudnionym tylko za częściową odpłatnością, to podstawą opodatkowania jest kwota faktycznie ponoszona przez te osoby (zgodnie z art. 29a ustawy o VAT).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Świadczenia na rzecz pracowników”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot kosztów testu na koronawirusa ­– czy jest przychodem pracownika

Po powrocie z urlopu pracownik dobrowolnie wykonał sobie test na COVID-19, za który zapłacił pracodawca (zwrócił koszty testu).
Czy koszt testu powinien zostać doliczony do przychodu pracownika?

W myśl art. 12 ust. 1 updof za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Od świadczenia przyznanego pracownikom na urlopie macierzyńskim zwykle nie ma wpłat do PPK

Spółka finansuje wszystkim pracownikom składki na grupowe ubezpieczenie na życie o wartości po 100 zł – również pracownikom na zasiłkach macierzyńskich.
Czy od wartości składek trzeba naliczać i odprowadzać wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego?

Nie. Od dodatkowych świadczeń pozapłacowych, przekazywanych pracownikowi przebywającemu na zasiłku macierzyńskim, nie odprowadza się składek ZUS. Nie wchodzą one do podstawy wymiaru wpłat do PPK.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Pensja za przestój ekonomiczny nie obniża odprawy emerytalnej

Pracownica 17.10.2020 r. nabywa prawo do emery‑ tury, a dzień wcześniej chce rozwiązać polubownie stosunek pracy. Jak obliczyć należną jej odprawę emerytalną (miesięczna pensja), gdy przez cały sierpień, wrzesień i październik przebywała na przestoju ekonomicznym wprowadzonym na mocy porozumienia z zakładową organizacją związkową i otrzymywała tylko minimalne wynagrodzenie? Standardowo dostaje płacę w stałej stawce 4600 zł brutto miesięcznie.
Czy do podstawy wymiaru odprawy trzeba przyjąć – jak mówi rozporządzenie – przeciętne wynagrodzenie z 3 mies. poprzedzających październik? Jeśli tak, to dojdzie do znacznego zaniżenia podstawy wymiaru i samej odprawy w porównaniu do zwykłej pensji tej pracownicy.

Nie. Wynagrodzenia za dni nieświadczenia pracy, w tym za przestój ekonomiczny, nie wlicza się do podstawy obliczenia odprawy emerytalnej. Do podstawy tej należy przyjąć wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, w kwocie wynikającej z umowy o pracę, jaka należałaby się pracownicy, gdyby nie została objęta przestojem ekonomicznym, tj. 4600 zł brutto miesięcznie.

Świadczenia pracownicze

Pokrycie kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – czy powstaje przychód

Czy zwrot kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną i noclegu przez przedsiębiorcę przeprowadzającego rekrutację stanowi dla kandydatów do pracy przychód podlegający PIT?

Z interpretacji organów podatkowych wynika, że jest to tzw. przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), od którego potencjalny pracodawca nie musi jednak pobierać zaliczek na PIT. Co do zasady ma natomiast obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-11. Na podstawie takiej informacji osoba fizyczna powinna wykazać i opodatkować przychód w zeznaniu rocznym.

Świadczenia pracownicze

Czy przysługuje ryczałt za używanie prywatnego auta przy wykonywaniu pracy zdalnej

Jeśli pracując zdalnie z powodu pandemii COVID-19, pracownik w ogóle nie wykorzystuje swojego samochodu do celów służbowych, pracodawca nie musi mu wypłacać ryczałtu.

Pracodawcy mieli stracić prawo polecania pracy zdalnej 4.09.2020, lecz dzięki nowelizacji art. 3 ust. 1 i art. 36 ust. 1 specustawy (ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374 ze zm.), która obowiązuje od 5.09.2020, tak się nie stało. Mogą wykorzystywać tę formę realizacji przez pracowników obowiązków służbowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz 3 mies. od jego odwołania. Co w takim razie z ryczałtem za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (dalej ryczałt)? Sama praca zdalna nie pozbawia pracownika prawa do jego otrzymania. Odpowiedź zależy więc od tego, czy praca ta:

Interpretacja MF

Pracownik nie zapłaci podatku od paliwa do firmowego auta zużywanego na własne potrzeby

Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a updof. Nie podlegają więc odrębnemu opodatkowaniu. Inaczej jest z opłatami parkingowymi czy za przejazdy autostradą.

Tak wynika z interpretacji ogólnej MF z 11.09.2020 (DD3.8201.1.2020). MF przychylił się tym samym do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Wynagrodzenia

Egzekucja komornicza ze świadczenia socjalnego lub urlopowego

Czy pracodawca musi przekazać komornikowi przyznane pracownikowi świadczenie z zfśs albo świadczenie urlopowe?

Egzekucja z wypłat realizowanych przez pracodawcę na rzecz pracownika może być prowadzona w dwóch trybach – przewidzianego dla wynagrodzenia za pracę (art. 880–888 Kpc) oraz dla innych wierzytelności (art. 895–908 Kpc). O zastosowaniu tylko pierwszego z nich albo obu równocześnie decyduje klasyfikacja wypłacanych składników i świadczeń oraz sposób sformułowania zajęcia komorniczego. Ma to dalsze konsekwencje w postaci zasad ochronnych przy dokonywaniu potrąceń lub ich wyłączeniu.

Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot wydatków na czasowe przeniesienie pracownika – bez składek ZUS i bez PIT

Po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii rozpoczęliś‑ my, w gdańskim oddziale firmy, produkcję podajników i dozowników na artykuły sanitarne. Wysłaliśmy tam na 3 mies. (od 1.05.2020 do 31.07.2020 r.) kierownika (zatrudnionego na umowę o pracę), którego stałym miejscem pracy jest Warszawa. Zastosowaliśmy tryb czasowego oddelegowania, określony w art. 42 § 4 Kp, czyli polecenie pracodawcy, któremu pracownik musi się podporządkować. Pokryliśmy mu oczywiście wszystkie kosz‑ ty przeniesienia do Gdańska wraz z rodziną (4 tys. zł) oraz przyznaliśmy zasiłek na zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, w kwocie 5 tys. zł.
Czy należności te podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Kierownik zarabia miesięcznie 9 tys. zł brutto.

Kwoty wypłacone pracownikowi z tytułu przeniesienia na 3 mies. do Gdańska nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie należy też od nich pobierać zaliczki na PIT.

Świadczenia pracownicze

Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych – czy powstaje przychód

Spółka udostępnia pracownikom służbowe telefony komórkowe. Ponosi miesięczną, stałą opłatę za abonament, niezależną od liczby wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości SMS lub MMS, a także transferu danych sieci komórkowej (umowa z operatorem nie określa stawki za minutę połączenia, wysłanie wiadomości ani jednostkę transferu danych). Zasady korzystania z telefonów służbowych zostały określone w umowach o pracę. Przydzielony telefon powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych, używanie go w celach prywatnych może mieć wyłącznie incydentalny i marginalny charakter. Powierzone pracownikom telefony stanowią narzędzie pracy, a celem ich przekazania jest należyte wykonywanie obowiązków zleconych przez spółkę.
Czy incydentalne korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych powoduje powstanie u pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowiązek pobrania przez spółkę zaliczki na PIT?
Koronawirus

Prawo zawieszenia obowiązków z zfśs z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Pracodawca będzie mógł zawiesić wykonywanie obowiązków socjalnych. Zawieszenie ma dotyczyć tworzenia lub funkcjonowania zfśs, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

Jego wprowadzenie będzie możliwe po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi, jeśli działają one u pracodawcy. Takie rozwiązanie przynosi tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Jest to nieformalna nazwa rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który będzie rozpatrywany przez Sejm 27.05.2020.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jak obliczyć zasiłek pracownika, którego zarobki przekraczały limit 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia

Pracownik (56 lat) otrzymujący stały miesięczny przychód w wysokości 14 tys. zł, w maju 2020 r. sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem przez 18 dni i ma prawo do zasiłku opiekuńczego. W listopadzie 2019 r. – z którego to miesiąca wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasił‑ ku chorobowego przysługującego pracownikowi w maju 2020 r. – nastąpiło przekroczenie 30-krotności wynagrodzenia prognozowanego na 2019 r.
Jak obliczyć kwotę wynagrodzenia za listopad i grudzień 2019 r., którą należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, do którego pracownik ma prawo w maju 2020 r.?

Za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu prognozowanego wynagrodzenia na dany rok, należy obliczyć sumę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – od kwoty ponad ten limit, oraz składki na ubezpieczenie chorobowe – od pełnego miesięcznego przychodu. Trzeba także zwrócić uwagę, czy w miesiącu przekroczenia limitu pracownik przepracował pełny miesiąc, czy tylko jego część – z powodu nieobecności usprawiedliwionej, np. choroby, opieki.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

„Wczasy pod gruszą” niekoniecznie dla emeryta czy rencisty

Na fundusz socjalny państwowej jednostki budżetowej, zatrudniającej 22 pracowników, składają się odpisy za zatrudnionych przeliczonych na pełne etaty i dobrowolne zwiększenia na ok. 30 byłych pracowników – emerytów i rencistów, dla których jesteśmy ostatnim miejscem pracy (w sumie ok. 42 tys. zł). Zgodnie z regulaminem socjalnym o dofinansowanie do wczasów pod gruszą ma prawo ubiegać się raz w roku pracownik, który złożył wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przysługuje ono w różnej wysokości, w zależności od przynależności zainteresowanego do określonego progu dochodowego (biorąc pod uwagę średni dochód na członka rodziny), przy czym najwyższe wynosi 1200 zł brutto.
W lutym 2020 r. wniosek o to świadczenie złożył nasz były pracownik emeryt, który po odejściu od nas nigdzie nie pracował. Odmówiliśmy, argumentując, że zgodnie z naszym regulaminem zfśs dostęp do „gruszowego” mają wyłącznie pracownicy. Zainteresowany zagroził, że złoży skargę u inspektora pracy.
Co powinniśmy zrobić? Przecież zabraknie nam środków socjalnych.
Temat miesiąca

Udostępnienie samochodu służbowego pracownikom do prywatnych celów – skutki podatkowe

Pracownicy mogą – zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych (np. w trakcie urlopów wypoczynkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania do i z pracy). Wiąże się to z koniecznością ustalenia podatkowych skutków takich benefitów, a te od lat budzą wątpliwości.

Kontrowersje wzbudza ustalanie przychodu pracownika nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością korzystającego ze służbowego pojazdu, a ściślej tego, czy kwota przypisywanego mu zryczałtowanego przychodu podatkowego obejmuje również wartość udostępnionego przez pracodawcę paliwa.

Nieodpłatne wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych na własne potrzeby powoduje powstanie u nich przychodu ze stosunku pracy, podlegającego w danym miesiącu doliczeniu (pozabilansowo, gdyż w ujęciu rachunkowym nie jest to koszt operacyjny jednostki, tj. nie zwiększa kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom) do przychodów podatkowych tych pracowników z tytułu wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 updof).

Świadczenia pracownicze

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z zfśs wypoczynku dziecka pracownika

Pracownik spółki zamierza skorzystać z dofinansowania z zfśs wypoczynku dziecka w wieku 15 lat. Złożył wniosek o dofinansowanie i przedstawił fakturę za usługę turystyczną, z której wynika, że w styczniu 2020 był z dzieckiem we Włoszech w ramach wypoczynku wykupionego w biurze podróży i zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku.
Drogą e-mailową pracownik uściślił, że wypoczynek obejmował jego pobyt i pobyt dziecka pod jego opieką jako rodzica. Organizator zapewnił dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz przygotował program.
Czy spółka przy wypłacie pracownikowi dofinansowania może zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof, jeśli w dokumencie potwierdzającym zakup usługi turystycznej bezpośrednio nie wskazano żadnej z form wypoczynku wymienionych w ustawie (takich jak wczasy, kolonie, obozy), a wypoczynek nie został zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 updof wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zfśs oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.
Podatki i prawo gospodarcze

Skutki dla rozliczeń VAT zawarcia umowy ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin

Spółka rozważa zawarcie umowy generalnej grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin. Ubezpieczającym byłaby spółka jako pracodawca, a ubezpieczonymi byłyby poszczególne osoby fizyczne, i to im będą się należały ew. świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Zgłaszać się do ubezpieczenia i wypełniać deklaracje przystąpienia będą sami pracownicy. Spółka jako ubezpieczający opłacałaby co miesiąc na konto ubezpieczyciela składki za wszystkich ubezpieczonych, częściowo je finansując, oraz wykonywałaby obowiązki zgłoszeniowe i informacyjne.
W zależności od wariantu ubezpieczenia spółka mogłaby finansować całość składki za pracownika (składka będzie wówczas jego przychodem objętym PIT i pod‑stawą naliczenia składek ZUS). W szerszym niż podstawowy wariancie ubezpieczenia spółka finansowałaby część składki, a resztę opłacałby sam pracownik (w drodze potrącenia z wynagrodzenia). Mógłby on także „wykupić” i opłacić pakiety dodatkowe, ponosząc za nie pełną odpłatność. Pracownicy opłacaliby także w pełni składki za członków swojej rodziny.
Czy pakiety ubezpieczenia na życie, w całości finansowane przez spółkę, należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usługi ubezpieczenia na cele osobiste pracowników i uwzględniać je w rozliczeniach VAT?
Jak postąpić z pakietami finansowanymi w części przez spółkę, a jak z finansowanymi w całości przez pracowników, gdy spółka będzie tylko przekazywać środki pieniężne na konto ubezpieczyciela?
Podatki i prawo gospodarcze

Udostępnianie pracownikom owoców i kart MultiSport ze zniżką – skutki w VAT

Dwa razy w tygodniu firma organizuje „owocowe dni”. Zewnętrzny dostawca przywozi owoce, które są rozstawiane w skrzynkach na wszystkich piętrach biurowca (w kuchniach) i są dostępne dla pracowników. Do tej pory odliczaliśmy VAT naliczony od tych zakupów i nie naliczaliśmy VAT należnego, uznając, że zakup ten ma związek z naszą działalnością jako podatnika VAT i nie służy celom osobistym pracowników. Słyszeliśmy jednak, że nasze podejście może być błędne.
Czy tak rzeczywiście jest?
Zapewniamy też pracownikom i współpracownikom karty sportowe MultiSport, ponosząc 70% ich kosztów – resztę ponosi osoba korzystająca z karty. Opłata jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, a w przypadku osób współpracujących wystawiamy na nią fakturę na kwotę odpłatności. Kwota dofinansowania jest przychodem pracowników. Jak powinno wyglądać rozliczenie tych kart w kontekście VAT?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwolnienie z PIT świadczenia z funduszu socjalnego wypłaconego byłemu pracownikowi

Pracownik był zatrudniony w spółce na umowę o pracę do 29.02.2020 r. Od 3.02.2020 do 17.02.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym.
21.02.2020 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia finansowanego z zfśs, wraz z wymaganym oświadczeniem o dochodzie. Świadczenie zostało przyznane – zgodnie z ustawą o zfśs i ustalonym przez pracodawcę regulaminem gospodarowania środkami zfśs. Wypłata nastąpiła 4.03.2020 r. (zatem już byłemu pracownikowi).
Czy wypłacone świadczenie przyznane pracownikowi jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, korzysta ze zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, czy też pracodawca ma obwiązek poboru zaliczki na PIT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....