Sto lat niepodległości


W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, jaką naszej ojczyźnie zgotowały ostatecznie w 1795 r. trzy ościenne, wrogie mocarstwa. Święto Niepodległości, ustanowione w 1937 r., wskazuje 11 listopada jako datę określającą rocznicę tego wydarzenia, co tylko nawiązuje do daty zawarcia rozejmu kończącego walki I wojny światowej, bowiem odzyskiwanie niepodległości było procesem trwającym dziesięciolecia.

Dążenie do odzyskania niepodległości – oprócz powszechnego podtrzymywania nadziei i narodowej świadomości w społeczeństwie – przejawiało się w różnych działaniach. Na obszarach zaboru rosyjskiego wybuchały zbrojne powstania. W zaborze austriackim szczególnie troszczono się o zachowanie kultury narodowej i oświaty, nawet przez wchodzenie w struktury władz i administracji. W zaborze pruskim realizowano pracę organiczną i usilne dążenie do ochrony atrybutów polskości, w tym do zachowania ojczystego języka. Gotowość do walki zbrojnej w zaborach austriackim i pruskim nie była wykluczona, lecz stawiano ją na drugim planie, jakby oczekując warunków jej powodzenia.

Warunki skutecznej walki o odzyskanie niepodległości przez Polskę zaistniały jako rezultat wielkich wydarzeń historycznych w Europie – I wojny światowej oraz rewolucji lutowej i październikowej w Rosji w 1917 r. Na ziemiach polskich podejmowano w tym okresie przygotowania do czynu zbrojnego, które ujawniły się z siłą w ostatnich miesiącach 1918 r. Najwyraźniejszym ich przejawem było powstanie wielkopolskie, zakończone zwycięstwem i włączeniem Wielkopolski do Polski. Spontanicznie podjęte działania zbrojne we wszystkich zaborach określiły pierwszy kształt terytorium odradzającego się państwa. O międzynarodowe potwierdzenie niepodległości i ustanowienie granic trzeba było jeszcze walczyć na polu dyplomatycznym, w czasie konferencji pokojowej zwołanej we Francji w 1919 r. Podpisany na jej zakończenie traktat wersalski zawiera zapis o Polsce jako niepodległym państwie, jednak bez pełnego określenia oczekiwanych granic. O ich końcowy kształt toczyły się walki zarówno w plebiscytach, jak i na polach bitew.

Wymienienie tylko kilku istotnych wydarzeń – a nie ich opis i ocena, gdyż te należą do historyków – służy podkreśleniu doniosłości starań i czynów, które zaowocowały powrotem naszego państwa na mapę Europy. To wielkie dzieło odzyskania niepodległości należy wspominać, aby złożyć wyrazy życzliwej pamięci oraz hołdu i wdzięczności wszystkim, którzy swoją pracą i walką przyczynili się do ponownego odrodzenia Polski.

Obchodząc w tym roku jubileusz odzyskania niepodległości, częściej niż zazwyczaj powracamy myślami nie tylko do historycznych wydarzeń 1918 r., ale do wszystkich lat tego 100-lecia – do wielkiego czynu tworzenia substancji naszego państwa przez wiele pokoleń obywateli, również do okresów trudnych i tragicznych, a także do dokonań oraz osiągniętego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Minione 100-lecie skłania także do refleksji nad rachunkowością i zawodem księgowego w tym okresie. Pierwsze lata były szczególnie trudne dla odradzającego się państwa, gdyż trzeba było tworzyć od nowa m.in. regulacje prawne – w każdym z trzech zaborów były one inne. Olbrzymia praca musiała być wykonana dla ujednolicenia zasad rachunkowości. Ich upowszechnienie wymagało szkolenia kadr i wydawania publikacji instruktażowych. Dużą rolę odgrywała w nich zawodowa organizacja księgowych – Związek Buchalterów, który już w 1919 r. zaoferował Ministerstwu Przemysłu i Handlu współudział w opiniowaniu zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Związek Księgowych w Polsce – bo taką nazwę wkrótce przyjął Związek Buchalterów – prowadził szeroką akcję szkoleniową i organizacyjną, a także wydawał miesięcznik „Czasopismo Księgowych w Polsce”.

Reagując na potrzeby gospodarki, a także w trosce o rangę zawodu, Związek przedłożył władzom państwowym projekty dokumentów ws. powołania funkcji biegłego księgowego.

Patrząc z perspektywy wielu dziesiątków lat na te trudne początki nowej państwowości, organizującej się gospodarki, a także na zawód księgowego spełniający wobec niej służebną funkcję, możemy wyraźnie dostrzec i docenić olbrzymie przemiany, jakie nastąpiły we wszystkich dziedzinach.

Jako wyznaczniki tych przemian w zawodzie księgowego można wskazać m.in., że księgowość – polegająca uprzednio jedynie na starannym prowadzeniu zapisów ewidencyjnych w księgach handlowych – przebyła długą drogę rozwoju do dzisiejszej rachunkowości, w której zagadnienia ewidencji są tylko jej częścią. Dziś obejmuje ona złożone sprawy wyceny aktywów i pasywów, niekiedy przy zastosowaniu skomplikowanych metod i szacunków, rozbudowaną sprawozdawczość finansową, wielofunkcyjny rachunek kosztów oraz rachunkowość zarządczą.

Coraz bardziej skomplikowane życie gospodarcze, sukcesywne pojawianie się nowych zjawisk i odmian zdarzeń gospodarczych, nowych instrumentów finansowych oraz wielu innych narzędzi zarządzania i finansowania, a także podatków podążających za zmianami w gospodarce, powoduje rozrost regulacji prawnych. Skutkuje to potrzebą ustalania sposobu ich ujmowania w rachunkowości – najpierw co do zasad, a następnie w praktycznych działaniach. Przysparza to zadań i coraz to nowszych obowiązków pracownikom finansowo-księgowym. Równocześnie rozwijają się liczne funkcje rachunkowości, a w szczególności jej funkcja informacyjna, służąca licznym interesariuszom wewnętrznym i coraz częściej zewnętrznym, co wiąże się z otwartym charakterem działalności podmiotów gospodarczych.

Te przemiany były siłą sprawczą wzrostu rangi zawodu księgowego i jego wizerunku – przejścia od funkcji rejestratora zaszłości do funkcji analityka i doradcy biznesowego, dysponującego zasobem informacji pochodzących z przetwarzania danych rachunkowości, cennych dla wspomagania zarządzania.

Nie można pominąć faktu, że awansowi zawodu księgowego sprzyjał w ostatnich dziesięcioleciach dynamiczny postęp techniczny i technologiczny, który objął także rachunkowość. Od liczydeł poprzez maszyny liczące i księgujące przeszliśmy do ery elektroniki. Poza olbrzymim ułatwieniem wykonywania czynności o charakterze techniczno-ewidencyjnym i wewnętrznego uzgadniania ksiąg (zniknęła zmora „poszukiwania grosza”) nowoczesna technika umożliwiła szybkie, bezbłędne przetwarzanie dużej liczby danych i to w krótkim czasie, co z kolei pozwala na bieżąco uzyskiwać wiele informacji.

Taki skok jakościowy spowodował, że wykonywanie zawodu księgowego, zwłaszcza na samodzielnych stanowiskach, stawia księgowym wysokie wymagania w zakresie kwalifikacji, tj. wiedzy, umiejętności jej stosowania oraz etyki zawodowej. Osoby pracujące w naszym zawodzie wiedzą, że dla jego właściwego wykonywania niezbędne jest posiadanie wiedzy nie tylko z podstawowych dziedzin rachunkowości i finansów, ale także z zakresu mikroekonomii, organizacji działalności przedsiębiorstw, prawa, podatków, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej. Co więcej, dziś konieczne jest posiadanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Aby praca ta dawała satysfakcję, potrzebne są osobiste predyspozycje odpowiadające wymaganiom tego zawodu, a także praktyczne stosowanie zasady, że uczyć trzeba się przez całe życie.

W przeobrażeniach zawodu, a przede wszystkim w przygotowaniu kadr księgowych do wykonywania coraz bardziej złożonych zadań oraz do sprostania wyzwaniom postępu i zmieniających się potrzeb, wielką rolę odgrywa zawodowa organizacja księgowych: od 1907 r. – Związek Buchalterów, od 1926 r. – Związek Księgowych w Polsce, a od 1957 r. – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kontynuując dobrą tradycję, Stowarzyszenie służy pomocą szerokim kręgom osób związanych zawodowo z rachunkowością. To upoważnia je do występowania w imieniu środowiska zawodowego. Dlatego władze naczelne SKwP oraz przedstawiciele jego innych organów i jednostek organizacyjnych, zgromadzeni w Poznaniu na uroczystej sesji poświęconej obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przyjęli deklarację, oddając w niej hołd pokoleniom Polaków – w tym także ludziom naszego zawodu – którzy wywalczyli dla nas wolność i państwowość, a następnie wielkim zbiorowym wysiłkiem przyczynili się do rozwoju naszego kraju.

Zadeklarowaliśmy, że będziemy dbać o dobro i rozwój niepodległej Polski, gdyż utożsamiamy się z piękną myślą wyrażoną przez Cypriana Kamila Norwida: Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek.

Deklaracja

Świętując setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, jesteśmy wdzięczni tym, którzy wywalczyli dla nas wolność po 123 latach zaborów.

Składamy hołd pokoleniom Polaków, którzy dla nas tę wolność i państwowość zachowali, pomimo wielu zawirowań dziejowych, wymagających poświęceń i bohaterskich czynów.

Oddajemy hołd wszystkim, którzy wielkim zbiorowym wysiłkiem, często znosząc wyrzeczenia i ograniczenia, przyczynili się do rozwoju niepodległej Polski.

Dziś, po stu latach, nasza wdzięczność i radość z wolności i posiadania wolnej Ojczyzny nie maleje.

Pragniemy kontynuować nieustanną pracę nad zachowaniem niepodległej, dostatniej Rzeczpospolitej dla następnych pokoleń.

Deklarujemy rzetelną pracę na rzecz naszej Ojczyzny jako najwyższej dla nas wartości, kontynuację i utrwalanie najważniejszych zasad, pozwalających zachować Polskę jako wspólnotę wszystkich, pragnących żyć w pokoju, wzajemnej tolerancji i solidarności.

Czasy współczesne stawiają przed nami nowe wyzwania, którym jesteśmy zobowiązani sprostać.

Wzorem poprzednich pokoleń, w tym reprezentowanej przez nas społeczności księgowych, uznając obywatelskie powinności wobec naszej Ojczyzny, będziemy dbać o wszechstronny rozwój i dobro niepodległej Polski.

Nowe artykuły na naszych stronach:
Z doświadczeń zagranicy

Technologia informatyczna dla mniejszych firm

Dorota Wyczółkowska
Właściwy wybór, wdrożenie i efektywne stosowanie technologii informatycznej (IT), a zarazem szkolenie pracowników, jak wykorzystywać rozwiązania oferowane przez programy komputerowe, ma podstawowe znaczenie dla sukcesu firmy.

Działalność mniejszych firm w dużym stopniu zależy od stosowanej przez nie technologii informatycznej, która umożliwia im świadczenie wysokiej jakości usług, kosztowo efektywnych i przynoszących zyski. Firmy te rzadko mają jednak wyspecjalizowane działy zajmujące się IT, choć muszą wykonywać takie same zadania jak duże organizacje. Powierzają więc ich wykonanie pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Eliminacja transakcji zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Artur Raciński
W artykule przedstawiono przykłady najczęstszych korekt wzajemnych transakcji w ramach grupy kapitałowej, wprowadzanych do skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat[1].

Biorąc pod uwagę, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe (dalej ssf) powinno przedstawiać sytuację finansową i wyniki działalności grupy tak, jakby stanowiła ona jedno przedsiębiorstwo, jednostka dominująca sporządzająca ssf jest zobligowana do wyeliminowania z sum jednostkowych sprawozdań finansowych (dalej sf) kwoty wszystkich istotnych transakcji, które nastąpiły w danym okresie i na dzień bilansowy między jednostkami objętymi konsolidacją.


Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Monika Łada Piotr Ziarkowski
Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.


VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny w jednostce małej

Od 1.01.2019 r. zaliczamy się do małych jednostek – z uwagi na podniesienie tzw. progów (sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów). Uprawnia nas to m.in. do zastosowania podatkowej definicji leasingu finansowego. Chcemy skorzystać z tej możliwości. Jest oczywiste, że nowe umowy leasingu będziemy kwalifikować zgodnie z zasadami podatkowymi i odpowiednio do tego ujmować w księgach. Mamy jednak zawarte umowy leasingu samochodów ciężarowych, które dotychczas do celów rachunkowości były klasyfikowane oraz księgowane jako leasing finansowy, a zgodnie z przepisami o podatku dochodowym stanowią leasing operacyjny.
Jak postąpić w ich przypadku?
1. Czy zostawić dotychczasowy sposób ewidencji?
2. Jeżeli konieczne byłoby przeliczanie „starych” umów leasingu finansowego na „nowy” leasing operacyjny, to co zrobić z opłatami wstępnymi, stanowiącymi 30% wartości rynkowej pojazdów?

W rozpatrywanym przypadku – jak słusznie wskazuje Czytelnik – możliwe są 2 rozwiązania:

1) pozostawienie dotychczasowej kwalifikacji już zawartych umów leasingu finansowego aż do ich zakończenia i jednoczesne ewidencjonowanie nowo zawieranych umów leasingu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, tzn. jako leasing operacyjny,

2) przekształcenie umów leasingu finansowego w leasing operacyjny; skutki księgowe przekształcenia byłyby ujęte na niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych; kwalifikacja i ujmowanie nowo zawieranych umów leasingu byłyby takie same jak w pierwszym rozwiązaniu.


Rachunkowość

Prezentacja powiązań z tytułu zaangażowania w kapitale

Czy informacje o stanach aktywów i zobowiązań, wynikających z zaangażowania w kapitale innej jednostki, powinny być prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu:
• dwustronnie, tj. zarówno przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie), jak i jednostkę, w której kapitale zaangażowanie to nastąpiło (jak w przypadku jednostek powiązanych),
• jednostronnie, tj. tylko przez jednostkę posiadającą udział (zaangażowanie) w kapitale innej jednostki?

Uor definiuje „zaangażowanie w kapitale” (art. 3 ust. 1pkt 37d) jako jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki (bez określenia jego procentowej wartości), mający charakter trwałego powiązania. Mylące jest tu słowo „jakikolwiek”, może bowiem powstać wątpliwość, czy wyklucza to możliwość stosowania zasady istotności w przypadku posiadania udziałów o znikomej wartości. Naszym zdaniem nie wyklucza.


Rachunkowość

Czy rezerwa na zaległy podatek dochodowy może obciążyć lokatorów spółdzielni

Ewa Hrebin
Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczała do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących jej członkami, w tym z tytułu najmu garaży, i stosowała do nich zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że w myśl wyroku NSA (FSK 1025/13) wynajmowanie garaży na rzecz ww. podmiotów nie stanowi gzm i nie jest objęte wskazanym zwolnieniem. Spółdzielnia nie skorygowała zeznania CIT-8 za poprzednie lata.
Czy w związku z tym utworzyć rezerwę na podatek dochodowy i obciążyć nią lokatorów, czy też skorygować CIT-8 i odprowadzić podatek do US, obciążając nim lokatorów?

Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Podatki i prawo gospodarcze

Wydatki na naprawę drogi stanowiącej własność gminy – moment potrącenia kosztu

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. zajmuje się wydobywaniem kruszyw. Na mocy porozumienia z gminą rozpoczęła remont odcinka drogi gminnej łączącego się z wewnętrzną drogą na wyrobisku (kopalni), które eksploatuje. Remont polega na utwardzeniu nawierzchni materiałem kamiennym. Remontowana droga stanowi jedyny dojazd do kopalni. Jest dostępna także dla pozostałych użytkowników, a spółka nie ma żadnego tytułu prawnego na jej użytkowanie. Koszty remontu są – dla celów rachunkowych – rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe, przez okres otrzymanej koncesji na wydobycie, tj. do 2029 r.
Czy dla celów podatkowych będzie to inwestycja w obcym środku trwałym, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy użyczając nieruchomości, uczelnia jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków

Piotr Kaim
Uczelnia publiczna (uniwersytet medyczny) jest właścicielem budynków, które wykorzystuje przede wszystkim na własne potrzeby, czyli na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej. Jednocześnie udostępnia te budynki nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – szpitalom klinicznym (dla których jest organem założycielskim) do działalności leczniczej. Studenci uczelni odbywają w nich praktyki.
Czy od tych budynków uczelnia powinna uiszczać podatek, o którym mowa w art. 24b updop (od przychodów z budynków)?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika – czy powstaje przychód podatkowy

Aleksander Woźniak
Inspektorzy ZUS podczas kontroli stwierdzili, że w 2017 r. spółka nie odprowadziła składek od wypłaconych nagród, a ponadto przyznała świadczenia z zfśs niezgodnie z przepisami ustawy o zfśs. Spółka uregulowała zaległe składki – w części finansowanej zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników. Osoby te już w niej nie pracują, a spółka nie zamierza dochodzić od nich zwrotu kwot zapłaconych składek.
Czy skoro zapłaciła składki w części finansowanej przez pracownika, to należy uznać, że osoby te uzyskały przychód, i trzeba będzie wystawić im PIT-11?

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że taki przychód nie powstał. Organy podatkowe uważają inaczej, a mianowicie, że pracownik (były pracownik, osoba zatrudniona na innej podstawie, np. umowy zlecenia), za którego pracodawca (zatrudniający) ureguluje zaległe składki w części finansowanej przez pracownika (ubezpieczonego), ma z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga w PIT na zorganizowany wypoczynek – tylko na dziecko do 18 lat

Renata Majewska
Regulamin zfśs firmy przewiduje dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci – do 18 lat, jeśli się uczą – do 20 lat, a gdy mają orzeczenie o niepełnosprawności – bez limitu wieku.
Czy takie dofinansowanie z funduszu, wypłacone na 20-letnie dziecko (studiujące lub niepełnosprawne), trzeba w całości opodatkować, czy też jest objęte tzw. ogólną ulgą socjalną określoną w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich

Anna Koleśnik
Czy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należy stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

Mateusz Kaczmarek
W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....